Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål."

Transkript

1 4

2 5

3 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen. Selskapet, som ble etablert i 1879, har en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. I dag er selskapet engasjert i utvikling og forvaltning av eiendom, utvikling og drift av private skoler samt handel med returpapir som råstoff til papirindustrien. Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 6

4 Innholdsfortegnelse Leder Året 2007 Verdiskapning med mening Resirkulering Eiendom Utdanning Årsberetning Styrets medlemmer Regnskap Noter Revisjonsberetning 7

5 8

6 Vå r e grunnverdier er b æ r e b j e l k e n i vå r bedriftskultur 2007 var et år preget av store investeringer av tid og penger for å sikre fremtidig vekst og lønnsomhet for ABN-konsernet. Denne bevisste satsingen har bidratt til at resultatet for året isolert sett, ble svakt. Oppkjøpet av NKI-gruppen som bidro til å doble vår størrelse som leverandør av privat utdanning var krevende både finansielt og operasjonelt. Vi har brukt betydelige ressurser, ikke minst leder messig, for å gjennomføre en nødvendig snu operasjon i denne virksom heten, og resultatene er et godt eksempel på vår evne til å bidra til omstilling og utvikling. Våre utviklingseiendommer har også krevd store investeringer. Igjen har vi vist at vår kompetanse og evne til å tenke annerledes, gir god uttelling når det gjelder å skape verdier selv om disse ikke kommer til uttrykk i årets regnskap. Som et aktivt eierselskap med virksom heter som har ulik dynamikk og karakter, er det en forutsetning for å lykkes at vi har en sterk og selvstendig ledelse i våre forskjellige forretningsområder. For å styre utviklingen mot det som er våre eieres og styrets overordnede og felles mål, må vi imidlertid formidle et klart syn til våre ledere på hvordan vi vil at det skal arbeides og prioriteres i våre virksomheter. Dette uttrykker vi i våre grunnverdier. Våre verdier gjenspeiler den grunnleggende holdningen våre eiere og styret har til virksomheten. De ønsker en virksomhet som legger vekt på lang siktighet, grundighet, redelighet samt vekst og lønnsomhet. De ønsker en dynamisk utvikling med vekst både i omsetning og lønnsomhet, men den skal skapes på de premisser som ligger i våre grunnverdier. De har et meget langsiktig perspektiv, og krever av seg selv og sine ledere at alt som skjer i virksomheten bygger på en høy etisk standard. Grunnverdiene former vårt selvbilde, og er en bærebjelke i vår bedrifts kultur. Selv om våre verdier kan virke kon servative, ja kanskje litt trauste, så for valtes de av kreative mennesker med mot og vilje til å gjøre alt litt annerledes og bedre enn forventet for å skape gode resultater. Noe du forhåpentligvis får et inntrykk av når du leser denne års rapporten! Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør 9

7 Året 2007 Kraftig inntekts vekst I 2007 Driftsinntektene i Anthon B Nilsen-konsernet steg kraftig i 2007 og pas serte for første gang i konsernets historie én milliard kroner. Totalt beløp driftsinntektene seg til kr 1 210,6 mill., en økning på kr 332,4 mill. eller knappe 38%. Økningen skyldes i det alt vesentlige oppkjøpet av skole virksomheten NKI og omsetningsvekst i ABN Resirkulering på 26%. Grunnet nødvendige restruktureringskostnader i forbindelse med kjøpet av NKI og store kostnader knyttet til utvikling av eiendomsprosjekter, ble resultatet som ventet vesentlig dårligere enn i Driftsresultatet ble kr 16,0 mill. i forhold til kr 52,4 mill. året før. Etter netto finansielle poster på minus kr 27,0 mill. ble årets resultat før skatt negativt med kr 11,0 mill., sammenlignet med et posi tivt resultat på kr 38,8 mill. i Eiendom Driftsinntektene i eiendomsvirksomheten gikk noe ned i 2007 og beløp seg for året til kr 83,6 mill. Nedgangen skyldes i det alt vesentlige at det ikke ble bokført inntekter fra salg av utviklingseiendommer i løpet av året. Totalt forvaltet ABN ved ut gangen av 2007 arealer på ca m² i heleide og deleide bygg. Leie inntektene, isolert sett, økte med 22,5% i forhold til foregående år. Fokus i 2007 lå på utvikling av de store prosjektene i porteføljen. Det ble in vestert betydelige ressurser både i planarbeid og byggarbeid, investeringer som vil gjenspeile seg i verdiene av disse eiendommene i fremtiden. På Vulkan området ved Akerselva i Oslo ble Dansens Hus ferdigstilt og overlevert. Det arbeides videre med planer for et senter for matkultur, et hotell og nye kontorer for kreative virksomheter. For ABN-kvartalet, som består av et moderne bygg i Rådhusgaten og to tilstøtende bygninger i Øvre Vollgate, arbeides det med en rekke prosjekter som spenner fra rehabilitering av den eldre bygningsmassen til kvalitetshevning av kontorene i Rådhusgaten. For Lahaugmoen fortsatte arbeidet med sluttføring av reguleringsplanen som ble godkjent i mars Reguleringen gir rom for en utvidelse av næringsarealene fra til ca m², og så langt er det inngått avtale med en leietaker om oppføring av et nytt bygg på m². Etter at regulerings planen ble godkjent, har ABN solgt 40% av sine inte resser i eiendommen til Nexus Eiendom AS, et selskap i Kristian Gerhard Jebsen Gruppen. Den positive resultateffekten av dette vil komme til uttrykk i regn skapet for Utdanning Driftsinntektene i utdanningsvirksomheten økte med 80% til kr 538, 4 mill. i Økningen er først og fremst et resul tat av kjøpet av NKI, men også de opprinnelige skolene i ABN Utdanning økte samlet sine inntekter med 10%. Resul tatet ble imidlertid svakere enn året før på grunn av de restruktureringskostnader som måtte tas i forbindelse med nødvendige snu operasjoner i NKI-skolene og tilpasning av den øvrige virksomheten i forretningsområdet. Totalt ble regn skapet belastet med ca. kr 20 mill. i slike kostnader. Resultatet av innsatsen med forbedring s arbeid blant NKI-virksomhetene ble synlig mot slutten av året. Ulønnsomme virksomheter ble av viklet eller restrukturert, og for samtlige av de nå værende NKI-virksomhetene er ut siktene gode for inneværende år. Gjennom finansielle og strukturelle grep og stor innsats fra de ansatte, viser nå NITH (Norges Informasjons teknologiske Høgskole) og NKI Forlaget positive resultater, og NKI Fjernundervisning fortsetter den positive utviklingen denne virksomheten var inne i allerede før ABN overtok. NKI Fjernundervisning har opparbeidet seg en ledende posisjon innen sitt marked med en omsetning på ca. kr 120 mill. og en markeds andel på 60%. Av de opprinnelige skolene i ABN Utdanning viste Bjørknes og Utdanningshuset en meget positiv utvikling i 2007 og nysatsingen Bilder Nordic School of Photography var en suksess. Også Wester dals, Berghs og NISS leverte tilfredsstillende resultater. Resirkulering Etterspørselen etter returpapir og -plast var god i 2007 og markeds forholdene var spesielt gode i første kvartal av året. Volumet økte med 10% til tonn, mens gode priser i deler av året førte til en økning i omsetning i euro på 26%. Totalt beløp driftsinntektene seg til EUR 74,4 mill., tilsvarende kr 597,1 mill. Eksportaktiviteten av returpapir til Asia ble sterkt preget av inn føringen av nye EU-direktiver relatert til sporing av råstoff, samt nye importregler i Kina - forhold som har gitt større dokumentasjons krav. En kraftig økning i transportkostnader for containerfrakt til Asia har også skapt midlertidig uro i markedet. Disse forhold, kombinert med en fallende dollar, førte til et svakt resultat for forretningsområdet. Hovedtall Omsetning 460,6 631,7 713,4 840,9 878, ,6 Driftsresultat før avskrivninger 29,4 29,7 28,9 59,0 79,4 48,7 Driftsresultat 24,6 15,0 14,4 36,7 52,4 16,0 Finansposter -27,8-10,4-11,6-3,6-13,6-27,0 Resultat før skatt -3,2 4,6 26,0 33,1 38,8-11,0 Egenkapital i Prosent

8 Året 2007 anthon b nilsen peder chr. løvenskiold adm. direktør Nicolai H. Løvenskiold direktør finans Øivind brath ingerø finansdirektør økonomi MARIANNE KVELLO økonomidirektør abn eiendom knut halvor hansen adm. direktør ebn utdanning lars eric onarheim adm. direktør abn resirkulering philippe moreau adm. direktør ResultATUTVIKLING OMSETNING M NOK 90 M NOK , ,8 631,7 713,4 840,9 878, Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt 11

9 Året

10 Året

11 Reidar & Gunnar Holsts legat «å skape et samlingssted for unge mødre der fokus skulle ligge på samspillet mellom små barn og deres mødre» 14

12 Reidar & Gunnar Holsts legat Verdiskaping med mening For de ansatte i Anthon B Nilsen AS gir det en ekstra mening til arbeidet å vite at halvparten av de resultatene som skapes, ender opp som støtte til gode formål. Dette skyldes at halvparten av aksjene i selskapet eies av et legat opprettet av grunnleggerens etterkommere som nettopp har som formål å dele ut midler til allmennyttige formål. Grunnkapitalen i legatet Reidar og Gunnar Holsts Legat er aksjene i Anthon B Nilsen AS. Fra avkastningen på denne kapitalen deles det årlig ut midler til frivillige organ isasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom og totalt ble det i 2007 delt ut mer enn kr 4 mill. til slike formål. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler. F r e l s e s a r m e e n s K afé Kokong Det hersker neppe tvil om at de første par årene i et barns liv er av avgjørende betyd ning for den personlighet barnet utvikler og det liv barnet kommer til å leve. Foreldre vet dette og vil at barnet skal få en god start, men ikke alle vet hvordan de skal få det til. I sitt mangesidige arbeid så Frelsesarmeens folk i feltet at det var én gruppe som mer enn noen annen ikke fikk den støtten de trengte til å legge alt til rette for barna sine de første leveårene, og det var unge mødre med svake nettverk rundt seg. Mange av disse har ikke selv vokst opp under stabile forhold og for mange er det å få barn ikke en planlagt del av livet deres. De første tankene om å gjøre noe for denne gruppen unge mødre ble formet av Frelsesarmeen på Lillehammer. Tanken var å skape et samlingssted for unge mødre der fokus skulle ligge på samspillet mellom små barn og deres mødre for å hjelpe foreldrene til bedre å takle foreldrerollens mange utfordringer. Resultatet ble videreføringen av et prosjekt kalt Babysang til å bli et fast møtested for mødre og barn: Kafé Kokong. Prosjektet ble formet som et tilbud rundt prat, mat og aktivitet. For å virkeliggjøre planene ble det rekruttert flere frivillige som ressurs personer, og det ble inn ledet et samarbeid med helsestasjoner og barnehager for å nå ut med tilbudet til dem som virkelig trenger det. Resultatene fra arbeidet med Kafé Kokong på Lillehammer var meget positive og ga støtet til et prosjekt for spredning av konseptet til andre geografiske områder med Oslo som første prioritet. For å få til dette var det nødvendig å skaffe midler til et treårs prosjekt. Reidar og Gunnar Holsts Legat ble kontaktet og har gjennom sine årlige bidrag gjort det mulig å gjennomføre Frelsesarmeens satsing på Kafé Kokong. Senere i livet For mange barn og mødre som har deltatt i aktiviteter på Kafé Kokong, vil barne- og ungdomstiden by på mindre utfordringer enn uten et slikt tilbud. Men for noen fra Kafé Kokong og for andre som ikke har fått gjort bruk av et slikt tilbud, vil det alltid være et behov for hjelp til å skape gode opplevelser i livet. Derfor har Holsts Legat i flere år også gitt finansiell støtte til gjennomføring av Frelsesarmeens ferietilbud for vanskeligstilte familier. Tilbudet består av opphold i ferieleire som arrangeres på ulike steder i landet, og målet er å legge til rette for gode ferieopplevelser for vanskelig stilte familier på en måte som gjør at båndene mellom barn og foreldre kan bli styrket i trygge miljøer. For et legat som har som hovedmål å yte støtte til tiltak som er rettet mot å hjelpe barn og unge, er Frelsesarmeens arbeid for trygge oppvekstvilkår verdiskaping i beste forstand. For medarbeiderne i ABN-konsernet er denne formen for verdiskaping en inspira sjon til innsats i det daglige arbeidet. 15

13 Reidar & Gunnar Holsts legat 16

14 Resirkulering Resirkulering Med klare røtter i tidligere tiders handelsvirksomhet, har ABN Resirkulering utviklet seg til en av verdens største frittstående virksomheter for handel med returpapir og -plast. 17

15 Resirkulering Fakta ABN Resirkulering Virksomhet: Handel med innsamlet returpapir, returplast og andre materialer Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen S.A.S. Hovedkontor: Paris Adm. dirktør: Philippe Moreau Omsetning: EUR 74,4, mill. / kr 597,1 mill. Volum: tonn Antall ansatte: V eksten i den asiatiske papirindustrien fortsatte gjennom Det finnes ikke tilstrekkelige mengder naturlige råvarer for denne industrien tilgjengelig i regionen, noe som fører til stor etterspørsel etter returpapir fra USA og Europa. Markedet for returpapir var følgelig godt i 2007 med gjennomsnitts priser som lå noe over Volummessig økte omsetningen med drøye 10% til tonn og virksomheten har i dag en andel på ca. 10% av eksporten av returpapir fra Europa. Med bedre priser i 2007 resulterte dette i en omsetningsvekst på 26% i forhold til foregående år. Totalt beløp driftsinntektene seg til EUR 74,4 mill., tilsvarende kr 597,1 mill. Et nytt EU-regulativ førte imidlertid til en vesentlig økning av det administrative arbeidet knyttet til eksport av returmateriell til Asia. Formålet med reglene er å skaffe en bedre kontroll med handel med avfall og returmateriell i Europa, men den administrative mer belast ningen dette gir knyttet til dokument asjon av hver transaksjon, har medført en betydelig kostnadsøkning. En annen negativ faktor som fikk stadig større betydning gjennom 2007, var økende logistikkostnader. Arbeidet med å finne tilfreds stillende transport løsninger har blitt gradvis mer krevende på grunn av mangel på kapasitet i markedet. Parallelt har ratene for container frakt til Asia nær tredoblet seg på grunn av stor etter spørsel og stigende oljepriser. Utviklingen i de viktigste valuta kursene for virksomheten har også vært negativ. I sum har dette medført et press på drifts marginene i virksomheten og et svakt resultat for Virksomheten Med klare røtter i tidligere tiders handelsvirksomhet, har ABN Resirkulering utviklet seg til en av verdens største frittstående virksomheter for handel med returpapir og -plast. I løpet av året gjør virksomheten handler med inn samlet papir og plast med ca. 500 leveran dører i 20 land og 150 kunder i 15 land. Strømmen av returpapir og -plast går i det alt vesentlige fra USA og Europa mot Asia. Gjennom de siste par årene har virksom heten skiftet karakter. Fra å være en virksomhet der kjernen var å finne selgere og samtidig kjøpere av gitte mengder returpapir, må virksomheten nå også finne løsninger på ut fordringer knyttet til transport av returpapiret mellom innsamler og sluttbruker. Logistikk- og dokumentasjons kompetanse har blitt en stadig viktigere del av verdiskapingen. Dette skyldes ikke minst at kapasiteten i den globale transportindustrien ikke holder tritt med volumøkningen i verdenshandelen. Det eksisterer en vedvarende mangel på kapasitet både når det gjelder havnekapasitet, terminaler, skip og ikke minst containere. Når man tar i betraktning at det årlig flyttes ca. 25 mill. tonn returpapir fra USA og Europa til Asia noe som tilsvarer nesten 1,2 mill. containere skjønner man at logistikken er blitt en viktig del av verdi kjeden. For å kunne operere effektivt i dette globale markedet har ABN et nettverk av kontorer og samarbeidende sel skaper. I tillegg til hovedkontoret i Paris, har selskapet egne kontorer i Belgia, England, Norge og Spania samt joint ventures i USA, Indonesia og Kina. All logistikk plan legges fra kontoret i Paris for de kontinentale markedene og fra kontoret i London for transport fra de britiske øyene. ABN Resirkulering eier også en tredjedel av et annet europeisk handelshus en investering som er gjort for å sikre stabil tilgang til nødvendige volumer i Europa. I tillegg til handel med returpapir og -plast, driver selskapet en betydelig handel med fiberplater og gulvmaterialer mellom ulike markeder i Europa, Midt- Østen og Fjerne Østen. Fremtiden Den høye aktiviteten i de asiatiske markedene vil gi stabil etterspørsel både etter papir og plastmaterialer. Knapphet på råmaterialer samt den ved varende oppmerksomheten om verdens avfallsproblemer og gjenbruk av klodens ressurser, tilsier at etterspørselen etter returpapir og -plast vil fortsette å stige i årene som kommer. Parallelt er det ventet at næringen for handel med resirkulerte produkter vil endre seg. De administrative utfordringene øker med nye lover og forskrifter, og logistikkutfordringene vil vare til transport kapasiteten er bedre balansert med etterspørselen og oljeprisene har stabilisert seg. I et slikt marked vil det på litt sikt vente lig skje en sanering og en konsolidering. Pressede marginer krever store volumer for å oppnå tilfredsstillende resultater. Noen virksomheter vil slå seg sammen, mens andre vil forsvinne. I det lange løp er det ventelig ikke plass til mer enn to til tre seriøse aktører for handel med returmateriell i Europa. ABN Resirkuler ing tar mål av seg til å være en av dem. 18

16 19

17 Resirkulering 20

18 Resirkulering 21

19 Eiendom 22

20 Eiendom EIENDOM Virksomheten og verdiskapingen i ABN Eiendom hviler på to hovedpilarer: eiendomsdrift og eiendomsutvikling. Eiendommer som kjøpes, utvikles enten for å skape verdier ved et fremtidig salg eller de utvikles for å inngå i selskapets langsiktige portefølje av eiendommer. 23

21 Eiendom 24

22 Eiendom FAKTA ABN Eiendom Virksomhet: Utvikling og drift av næringseiendom Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Eiendom AS Hovedkontor: Oslo Adm. direktør: Knut Halvor Hansen Eiendomsmasse: m² Omsetning: 83,6 mill. kr Antall ansatte: Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten beløp seg til kr 83,6 mill. i Dette var noe lavere enn foregående år, noe som skyldes at det ikke ble bokført inn tekter fra salg av utviklingseiendommer i løpet av året. Totalt forvaltet ABN ved utgangen av 2007 arealer på ca m² i heleide og deleide bygg. Leieinntektene, isolert sett, økte med 22,5% i forhold til foregående år. I 2007 ble det foretatt betydelige invester inger i den eksisterende eiendoms porteføljen. Spesielt i de store utviklingsprosjektene, som Vulkan og Lahaugmoen, ble det brukt betydelige ressurser for å legge til rette for langsiktig utvikling av verdiene i disse eiendommene. Det ble investert betydelige midler både i planarbeid og byggarbeid, og ledelsen i prosjektene ble forsterket for å sikre god fremdrift. Selskapet investerte i 2007 også betyde lige ressurser i å utvikle kon septer som bidrar til en mer miljøvennlig utbygging og drift av eiendommene. Dette arbeidet ga god uttelling både for selskapet som eier og utleier, og for leie takerne. Virksomheten Virksomheten og verdiskapingen i ABN Eiendom hviler på to hovedpilarer: eiendoms drift og eiendomsutvikling. Eiendommer som kjøpes, utvikles enten for å skape verdier ved et fremtidig salg eller de utvikles for å inngå i selskapets langsiktige portefølje av eiendommer. Eiendomsdrift I løpet av 2007 har selskapet lagt stor vekt på å utvikle og forbedre sitt driftskonsept. Filosofien er at service og kvali tet i stadig større grad vil være avgjørende for å beholde leietakere eller skaffe nye leietakere. Derfor legger selskapet stor vekt på å utvikle sin rolle som «vertskap» for sine leietakere. Dette krever bl.a. at selskapet søker ny kunnskap fra hotellbransjen og andre serviceleverandører. Målet er at ABN Eiendom skal fremstå med en profesjonell stab av mennesker som arbeider for at leietakere skal få både et godt produkt og en oppfølging som gir opplevelser som er større enn forventet. Disse anstrengelsene har båret frukter, og ABN Eiendom ble i 2007 rangert som nummer to når det gjelder leie takeres tilfredshet i undersøkelsen Norsk Leietakerindeks gjennomført av Medie huset Næringseiendom AS. Eiendomsutvikling ABN Eiendom søker til enhver tid å ha et utvalg av prosjekter som er på for skjell ige utviklingsstadier. I prosjekter som ligger i selskapets langsiktige portefølje dreier utviklingsarbeidet seg mye om verdi økende aktiviteter i form av oppgraderinger og bedre utnyttelsesgrad. I nye prosjekter dreier utviklingsarbeidet seg ofte om å «skape gull av gråstein». Det betyr at det må skapes helt nye ideer og konsepter for å utnytte arealer som ikke lenger passer til dagens behov. For å skape suksess av slike prosjekter, har selskapet alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere som gjør virksomheten til en kunnskapsbedrift som tar ansvar for utviklingsprosesser fra idéfasen til ferdig produkt. Fremtiden Markedet for næringseiendom forventes å holde seg stabilt i de nærmeste årene. Konsernets eiendomsmasse er til nærmet 100% utleid og det forventes ingen økt ledighet i inneværende år. Selskapet vil i 2008 legge stor vekt på å skape gode resultater i de pro sjekt ene som er inne i en avsluttende fase av konsept utvikling og regulering. Utvikling en i eiendomsvirksomheten påvirkes imidlertid negativt av høye entreprenør kostnader som en følge av trykket i den innenlandske økonomien. I eiendomsdrift vil det legges mer vekt på å kommunisere ut kvaliteten i driftskonseptet for å styrke selskapets konkurranseevne. Det forventes fortsatt høy etterspørsel etter næringslokaler, og selskapet er godt posisjonert for verdi skaping med sine nåværende prosjekter. 25

23

24 Eiendom noen utvalgte prosjekter Vulkan Vulkan-området, som eies og utvikles sammen med Aspelin- Ramm, er en viktig del av ABN Eien doms langsiktige portefølje. På det gamle industri området ved Akerselva i Oslo skal det skapes et levende område for kreative virksomheter. Her virkelig gjøres en ambisjon om at det kan skapes miljøer der kulturelle og kreative virksom heter beriker hverandre og sammen skaper en høyere verdi for brukerne. På Vulkan settes en standard som kan kopieres i andre prosjekter i andre byområder. Reguleringsplanen for området tilsier at den gamle bygningsmassen kan økes fra til m². I løpet av 2007 ble Dansens Hus ferdigstilt og overlevert. Det arbeides videre med planer for andre aktiviteter på området, bla. et senter for matkultur, med mathaller slik vi kjenner dem fra Sverige, Frankrike og andre euro peiske land, et hotell samt nye kontorer for kreative virksomheter. I 2007 ble det også gjennomført en arkitektkonkurranse for et nytt bygg for Westerdals School of Communication på en ny tomt på Vulkan-området. Det ble dessuten kjøpt ytterligere en eiendom i området som skal utvikles til boliger. ABN-kvartalet En annen sentral del av den langsiktige eiendomsporteføljen er eiendoms massen i Festnings-kvartalene. Dette inkluderer et meget attraktivt og moderne kontorbygg i Rådhusgaten 27 samt to tilstøtende bygg i Øvre Vollgate 7 og 9. Til sammen utgjør denne bygnings massen mer enn m² med kontorlokaler i det som kalles Central Business District. Planene for utvikling av området er omfattende og inkluderer videre oppgradering av de moderne deler av kvartalet og mer grunnleggende re habilitering av den eldre delen av bygnings massen. Skolebygg ABN Utdanning, som er ett av tre forretnings områder i ABN-konsernet, driver 12 private skoler. Det er kon sern ets strategi at disse skolene i størst mulig grad skal drives i lokaler eiet av kon sern et. I tillegg til utviklingen på Vulkan for Westerdals, kjøpte ABN Eiendom i 2007 også NKI-bygget i Bærum kommune. Det vil bli utarbeidet planer for en om fattende utvikling av denne eiendommen. I 2007 ble det også tatt et planinitiativ for et nytt bygg i Løvenskioldsgate 1 i Oslo der Bjørknes Privat skole holder til. Lahaugmoen Prosjektet innebærer en utvikling av en tidligere militærleir til en moderne nærings park. Arbeidet med den endelige reguleringsplanen for området fortsatte gjennom 2007 og planen ble godkjent i mars Regulerings planen gir til lat else til en økning av næringsarealet fra de nåværende m² til ca m², og gir store muligheter for å skape et næringsområde med særegne kvaliteter under visjonen «Miljø gir Muligheter». Så langt er det inngått avtale med en leie taker om oppføring av et nytt bygg på ca m². Regnbuen Syd Dette er en 100 mål stor eiendom beligg ende ved Regnbuen næringspark i Ski kommune, syd for Oslo. I løpet av 2007 ble det gitt rammetillatelse for et nytt bygg på m² og arbeidet med å skaffe passende leie takere pågår. Tofte Strand Arbeidet med utviklingen av et bo område på et femti mål stort område ved Hurum fabrikker fortsatte i

25 Eiendom 28

26 Eiendom 29

27 Utdanning 30

28 Utdanning UTDANNING ABN Utdanning satser på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplærings produkter for bedriftsmarkedet. Det er selskapets mening at både den demo grafiske og den teknologiske utvikling gir gode mulig heter for aktører som kan tilby personlig, relevant og målrettet utdanning gjennom flere kanaler satt i et profesjonelt system både kvalitetsmessig, økonomisk og organisatorisk. 31

29 Utdanning 32

30 Utdanning FAKTA ABN UTDANNING Virksomhet: Utvikling og drift av private skoler Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Utdanning AS Hovedkontor: Oslo Adm. direktør: Lars Eric Onarheim Omsetning: kr 538,4 mill. Antall ansatte: Gjennom kjøpet av NKI Norsk Kunnskapsinstitutt AS i januar 2007 nær doblet ABN omfanget av sin aktivitet som leverandør av privat utdanning. I 2006 hadde skolene i ABN ca elever eller studenter på heltid eller deltid. I 2007 var dette tallet ca elever eller studenter og driftsinntektene beløp seg til kr 538,4 mill. Det gjør virksomheten til den nest største leverandøren av privat utdanning i Norge etter Handels høyskolen BI. Hovedfokus i 2007 var forbedring s arbeid i NKI-skolene og regnskapet ble belastet med kr 20 mill. i engangskostnader knyttet til nød vendig restruktu rering. Ulønnsomme virksomheter ble avviklet eller re strukturert, og for samtlige av de nåværende NKIvirksom hetene er utsikt ene gode for inneværende år. Gjennom finansielle og strukturelle grep og stor innsats fra de ansatte viser nå NITH (Norges Informasjons teknologiske Høgskole) og NKI Forlaget positive resultater, og NKI Fjern undervisning fortsetter den positive utviklingen denne virksomheten var inne i allerede før ABN overtok. NKI Fjern undervisning har opparbeidet seg en ledende posisjon innen sitt marked med en omsetning på over kr 120 mill. og en markedsandel på nærmere 60%. Av de opprinnelige skolene i ABN Utdanning viste Utdanningshuset en meget positiv utvikling i 2007 og nysatsingen Bilder Nordic School of Photo graphy ble en suksess. Gjennom å knytte til seg dyktige og profilerte fagfolk har skolen allerede etablert seg som en seriøs og attraktiv fagskole. Også Bjørknes, Westerdals, Berghs og NISS leverte tilfreds stillende resultater. Virksomheten ABN Utdanning driver en kommersiell skolevirksomhet med 12 skoler som tilbyr fagutdanninger, bachelorprogrammer og masterprogrammer innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og inter nasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp og et omfattende kursprogram for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. En betydelig del av kursvirksomheten er rettet mot språkopplæring. Gjennom NKI Fjernundervisning har ABN Utdanning en ledende posisjon i det spennende markedet for e-læring. Utdanningen som tilbys gjennom NKI Fjern undervisning dekker et bredt spekter av fagretninger og leveres enten som klassisk korrespondansekurs eller som nettbasert undervisning. Totalt leverer NKI Fjernundervisning 1,7 mill. studietimer i året fordelt på kurs. I tillegg til skolene driver ABN Utdanning en forlagsvirksomhet NKI Forlaget med et bredt tilbud av lærebøker til støtte for de ulike studieretningene og kursvirksomhetene. Gruppens filosofi er å erverve sterke merkevarer og gi disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt. Målet er at skolene i ABN Utdan ning skal være de foretrukne skolene for utdanning innen sine respektive fagfelt, og strategien for å innta denne posi sjonen bygger først og fremst på kvali tet. For å bygge opp varemerkene til å bli ledende, må studentenes opplevelser i utdan ningen være større enn forventningene og det må merkes at de ulike kurs ene gir fortrinn på arbeidsmarkedet. Fremtid ABN Utdanning vil satse videre på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet. Det er selskapets mening at både den demografiske og den teknologiske utvikling gir gode muligheter for aktører som kan tilby personlig, relevant og målrettet utdanning gjennom flere kanaler satt i et profesjonelt system både kvalitetsmessig, økonomisk og organisatorisk. I 2008 vil fokus ligge på å konsolidere de nåværende virksomhetene og videre utvikle kvaliteten og marginene i alle deler av driften. Selskapets ledende posi sjon innenfor fjernundervisning skal befestes. Nettbasert undervisning vil bli viktigere i fremtiden, og ABN Utdanning bruker betydelige ressurser på å utvikle velfungerende plattformer for e-læring. Likeledes vil det bli lagt stor vekt på å skape vekst i det svenske markedet gjennom utvikling av eksisterende og start av nye virksomheter. 33

31 Utdanning lærestedene i abn utanning Westerdals School of Communication Westerdals School of Communication er delt inn i to institutter. Instituttet for Kommunikasjonsdesign med studieretningene Art Direction, Scenografi og Event, Eksponeringsdesign og Grafisk Design samt Instituttet for Fortellingsmedier med studie retningene Skribent og Tekstforfatterstudiet og Film- og TV-studiet. Disse utdan ningene deler en helt grunnleggende målsetting, nemlig å forstå og anvende de prinsipper som ligger til grunn for strategisk kommunikasjon. Dette krever at elevene får utdanning i hele kommunikasjons prosessen, dvs. å analysere en situasjon og lage relevante strategier, utforme slagkraftige ideer, gjennomføre ideene og presentere disse. B e r g h s S c h o o l o f C o m m u n i c a t i o n (Stockholm) Berghs tilbyr ett- og toårig diplomutdanning for områdene art director, tekstforfatter, grafisk design, script forfatter, prosjektleder og produksjonsleder samt markedskommunikasjon. I tillegg tilbys et omfattende kursprogram for alle spektre innenfor kommunikasjon og media. Treider Treider Private Gymnas er en videregående skole med mange valgmuligheter innenfor utdanningsprogrammet for studie spesialisering. Dette gir generell studie kompetanse etter fullført og bestått 3-årig utdanning. Treider College er en moderne fagskole med studietilbud innen reiseliv, administrasjon og salg/service. Skolen tilbyr yrkesrettet utdanning som fører studentene raskt ut i arbeid etter endte studier. I tillegg tilbyr skolen Jus fra 1. til 5. avdeling i Oslo og Bergen. Bjørknes Bjørknes Privatskole har skoler i Oslo og Ålesund og har et bredt fagtilbud innenfor studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Skolens elever avlegger eksamen som privatister i alle fag. Bjørknes Høyskole har de senere år utviklet sine tilbud med internasjonalt rettede programmer på høgskole- og universitets nivå innenfor medisin, sykepleie, fysioterapi, media og inter nasjonale studier. Disse programmene tilbys i tett samarbeid med uten landske læresteder. I tillegg tilbyr Bjørknes Høyskole egne studier som gir rett til studie poeng. Dette omfatter medisin grunnfag, medier og kommunikasjon og praktisk filosofi. Bjørknes Høyskole har også en egen rådgivningstjeneste for studenter som vil studere i utlandet. Utdanningshuset Utdanningshuset er en fagskole som tilbyr korte, yrkes kvalifiserende utdanningsløp til privat personer og kompetanse hevende tjene s ter til bedrifter og offentlige virksomheter. Kursene kan tas på dagtid eller kveldstid over ett eller to semestre. Særlig innenfor områdene medisinsk sekretær og advokat sekretær har Utdanningshuset en ledende posisjon. BILDER Nordic School of Photography Fagskole som tilbyr utdanning og kursvirksomhet innenfor fotografi og annen visuell kommunikasjon. N I S S N o r d i s k Institutt for Scene og Studio NISS omfatter de tre skolene Norsk Lydskole, Film og TV-akademiet og Oslo Kunstfagskole. Disse skolene tilbyr yrkes rettede utdanninger for så å si alle aspekter av de kunnskaper som må erverves for å kunne arbeide innen scene og studio, film og kunstfag. NITH Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Skolen tilbyr et bredt utvalg av studiemuligheter innenfor informasjonsteknologi og spilldesign på bachelor- og masternivå. Innenfor bachelorstudiet kan studentene velge fordypning innen e-business, webutvikling og webprog rammering, samt spilldesign og programmering. NæringsAkademiet NæringsAkademiet er en fagskole som tilbyr studier og kurs av ulik varighet i de fire studieretningene Merkantile, Kreative, Administrative og IT studier. NKI Fjernundervisning Det unike ved de studiene som tilbys gjennom NKI Fjernundervisning er at de tilbys som klassisk korrespondansekurs eller i stadig økende grad som nett basert undervisning der Internett brukes både til oppgaveløsning og kommunikasjon med lærer og andre studenter. Noen studier tilbys som en kombinasjon av fjernundervisning og klasseromsundervisning, og tilbudet totalt spenner fra universitets- og høgskolestudier til yrkesrettede studier og bedriftsintern opplæring. Mentorum Mentorum utvikler bedriftstilpassede utdanningskonsepter i samarbeid med private og offentlige virksomheter. ABN eier 49% av selskapet som driver følgende virksomheter: International Language School og Norsk Språkinstitutt tilbyr et bredt spekter av kurs innenfor språk og kulturforståelse. Humanistisk Akademi er et kompetansesenter for ledelse- og organisasjonsutvikling, og bruker filosofi og etikk som verktøy i programmer som dilemmatrening, verdi navigasjon, dialogtrening og coach ingens filosofi. 34

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 ANTHON B NILSEN

ÅRSRAPPORT 2008 ANTHON B NILSEN ANTHON B NILSEN VINKLER 2008 ÅRSRAPPORT 2008 ANTHON B NILSEN INNHOLDSFORTEGNELSE 06 LEDER 32 STYRETS MEDLEMMER 10 ÅRET 2008 35 ÅRSBERETNING Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning ÅRSRAPPORT 26 Anthon b nilsen 3 Menneskeskapt endring 5 Året 26 7 Verdiskaping med mening 9 Resirkulering 13 Eiendom 17 Utdanning 27 Årsberetning 33 Regnskap og noter Anthon B Nilsen 48 Revisors beretning

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Innhold. 48 Verdiskaping med mening. Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri.

Innhold. 48 Verdiskaping med mening. Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Anthon B Nilsen 2 Årsrapport 3 1 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, er i dag engasjert i utvikling

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Oslo Børs - Alternative Bond Market Ticker: SELV01 PRO I S I N: NO 0010304942. Halvårsrapport 2012. Selvaag Gruppen AS

Oslo Børs - Alternative Bond Market Ticker: SELV01 PRO I S I N: NO 0010304942. Halvårsrapport 2012. Selvaag Gruppen AS Oslo Børs - Alternative Bond Market Ticker: SELV01 PRO I S I N: NO 0010304942 Halvårsrapport 2012 Selvaag Gruppen AS VIRKSOMHETEN Selvaag Gruppen AS eies av Ole Gunnar Selvaag og hans to sønner Olav H.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Innhold. En sunn og sprek 130-åring. Regnskap. Året 2009. Balanse. Utdanning. Noter. Eiendom. Revisjonsberetning. Styrets medlemmer.

Innhold. En sunn og sprek 130-åring. Regnskap. Året 2009. Balanse. Utdanning. Noter. Eiendom. Revisjonsberetning. Styrets medlemmer. 1 2 3 Innhold 4 En sunn og sprek 13-åring 36 Regnskap AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer