Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål."

Transkript

1 4

2 5

3 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen. Selskapet, som ble etablert i 1879, har en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. I dag er selskapet engasjert i utvikling og forvaltning av eiendom, utvikling og drift av private skoler samt handel med returpapir som råstoff til papirindustrien. Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 6

4 Innholdsfortegnelse Leder Året 2007 Verdiskapning med mening Resirkulering Eiendom Utdanning Årsberetning Styrets medlemmer Regnskap Noter Revisjonsberetning 7

5 8

6 Vå r e grunnverdier er b æ r e b j e l k e n i vå r bedriftskultur 2007 var et år preget av store investeringer av tid og penger for å sikre fremtidig vekst og lønnsomhet for ABN-konsernet. Denne bevisste satsingen har bidratt til at resultatet for året isolert sett, ble svakt. Oppkjøpet av NKI-gruppen som bidro til å doble vår størrelse som leverandør av privat utdanning var krevende både finansielt og operasjonelt. Vi har brukt betydelige ressurser, ikke minst leder messig, for å gjennomføre en nødvendig snu operasjon i denne virksom heten, og resultatene er et godt eksempel på vår evne til å bidra til omstilling og utvikling. Våre utviklingseiendommer har også krevd store investeringer. Igjen har vi vist at vår kompetanse og evne til å tenke annerledes, gir god uttelling når det gjelder å skape verdier selv om disse ikke kommer til uttrykk i årets regnskap. Som et aktivt eierselskap med virksom heter som har ulik dynamikk og karakter, er det en forutsetning for å lykkes at vi har en sterk og selvstendig ledelse i våre forskjellige forretningsområder. For å styre utviklingen mot det som er våre eieres og styrets overordnede og felles mål, må vi imidlertid formidle et klart syn til våre ledere på hvordan vi vil at det skal arbeides og prioriteres i våre virksomheter. Dette uttrykker vi i våre grunnverdier. Våre verdier gjenspeiler den grunnleggende holdningen våre eiere og styret har til virksomheten. De ønsker en virksomhet som legger vekt på lang siktighet, grundighet, redelighet samt vekst og lønnsomhet. De ønsker en dynamisk utvikling med vekst både i omsetning og lønnsomhet, men den skal skapes på de premisser som ligger i våre grunnverdier. De har et meget langsiktig perspektiv, og krever av seg selv og sine ledere at alt som skjer i virksomheten bygger på en høy etisk standard. Grunnverdiene former vårt selvbilde, og er en bærebjelke i vår bedrifts kultur. Selv om våre verdier kan virke kon servative, ja kanskje litt trauste, så for valtes de av kreative mennesker med mot og vilje til å gjøre alt litt annerledes og bedre enn forventet for å skape gode resultater. Noe du forhåpentligvis får et inntrykk av når du leser denne års rapporten! Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør 9

7 Året 2007 Kraftig inntekts vekst I 2007 Driftsinntektene i Anthon B Nilsen-konsernet steg kraftig i 2007 og pas serte for første gang i konsernets historie én milliard kroner. Totalt beløp driftsinntektene seg til kr 1 210,6 mill., en økning på kr 332,4 mill. eller knappe 38%. Økningen skyldes i det alt vesentlige oppkjøpet av skole virksomheten NKI og omsetningsvekst i ABN Resirkulering på 26%. Grunnet nødvendige restruktureringskostnader i forbindelse med kjøpet av NKI og store kostnader knyttet til utvikling av eiendomsprosjekter, ble resultatet som ventet vesentlig dårligere enn i Driftsresultatet ble kr 16,0 mill. i forhold til kr 52,4 mill. året før. Etter netto finansielle poster på minus kr 27,0 mill. ble årets resultat før skatt negativt med kr 11,0 mill., sammenlignet med et posi tivt resultat på kr 38,8 mill. i Eiendom Driftsinntektene i eiendomsvirksomheten gikk noe ned i 2007 og beløp seg for året til kr 83,6 mill. Nedgangen skyldes i det alt vesentlige at det ikke ble bokført inntekter fra salg av utviklingseiendommer i løpet av året. Totalt forvaltet ABN ved ut gangen av 2007 arealer på ca m² i heleide og deleide bygg. Leie inntektene, isolert sett, økte med 22,5% i forhold til foregående år. Fokus i 2007 lå på utvikling av de store prosjektene i porteføljen. Det ble in vestert betydelige ressurser både i planarbeid og byggarbeid, investeringer som vil gjenspeile seg i verdiene av disse eiendommene i fremtiden. På Vulkan området ved Akerselva i Oslo ble Dansens Hus ferdigstilt og overlevert. Det arbeides videre med planer for et senter for matkultur, et hotell og nye kontorer for kreative virksomheter. For ABN-kvartalet, som består av et moderne bygg i Rådhusgaten og to tilstøtende bygninger i Øvre Vollgate, arbeides det med en rekke prosjekter som spenner fra rehabilitering av den eldre bygningsmassen til kvalitetshevning av kontorene i Rådhusgaten. For Lahaugmoen fortsatte arbeidet med sluttføring av reguleringsplanen som ble godkjent i mars Reguleringen gir rom for en utvidelse av næringsarealene fra til ca m², og så langt er det inngått avtale med en leietaker om oppføring av et nytt bygg på m². Etter at regulerings planen ble godkjent, har ABN solgt 40% av sine inte resser i eiendommen til Nexus Eiendom AS, et selskap i Kristian Gerhard Jebsen Gruppen. Den positive resultateffekten av dette vil komme til uttrykk i regn skapet for Utdanning Driftsinntektene i utdanningsvirksomheten økte med 80% til kr 538, 4 mill. i Økningen er først og fremst et resul tat av kjøpet av NKI, men også de opprinnelige skolene i ABN Utdanning økte samlet sine inntekter med 10%. Resul tatet ble imidlertid svakere enn året før på grunn av de restruktureringskostnader som måtte tas i forbindelse med nødvendige snu operasjoner i NKI-skolene og tilpasning av den øvrige virksomheten i forretningsområdet. Totalt ble regn skapet belastet med ca. kr 20 mill. i slike kostnader. Resultatet av innsatsen med forbedring s arbeid blant NKI-virksomhetene ble synlig mot slutten av året. Ulønnsomme virksomheter ble av viklet eller restrukturert, og for samtlige av de nå værende NKI-virksomhetene er ut siktene gode for inneværende år. Gjennom finansielle og strukturelle grep og stor innsats fra de ansatte, viser nå NITH (Norges Informasjons teknologiske Høgskole) og NKI Forlaget positive resultater, og NKI Fjernundervisning fortsetter den positive utviklingen denne virksomheten var inne i allerede før ABN overtok. NKI Fjernundervisning har opparbeidet seg en ledende posisjon innen sitt marked med en omsetning på ca. kr 120 mill. og en markeds andel på 60%. Av de opprinnelige skolene i ABN Utdanning viste Bjørknes og Utdanningshuset en meget positiv utvikling i 2007 og nysatsingen Bilder Nordic School of Photography var en suksess. Også Wester dals, Berghs og NISS leverte tilfredsstillende resultater. Resirkulering Etterspørselen etter returpapir og -plast var god i 2007 og markeds forholdene var spesielt gode i første kvartal av året. Volumet økte med 10% til tonn, mens gode priser i deler av året førte til en økning i omsetning i euro på 26%. Totalt beløp driftsinntektene seg til EUR 74,4 mill., tilsvarende kr 597,1 mill. Eksportaktiviteten av returpapir til Asia ble sterkt preget av inn føringen av nye EU-direktiver relatert til sporing av råstoff, samt nye importregler i Kina - forhold som har gitt større dokumentasjons krav. En kraftig økning i transportkostnader for containerfrakt til Asia har også skapt midlertidig uro i markedet. Disse forhold, kombinert med en fallende dollar, førte til et svakt resultat for forretningsområdet. Hovedtall Omsetning 460,6 631,7 713,4 840,9 878, ,6 Driftsresultat før avskrivninger 29,4 29,7 28,9 59,0 79,4 48,7 Driftsresultat 24,6 15,0 14,4 36,7 52,4 16,0 Finansposter -27,8-10,4-11,6-3,6-13,6-27,0 Resultat før skatt -3,2 4,6 26,0 33,1 38,8-11,0 Egenkapital i Prosent

8 Året 2007 anthon b nilsen peder chr. løvenskiold adm. direktør Nicolai H. Løvenskiold direktør finans Øivind brath ingerø finansdirektør økonomi MARIANNE KVELLO økonomidirektør abn eiendom knut halvor hansen adm. direktør ebn utdanning lars eric onarheim adm. direktør abn resirkulering philippe moreau adm. direktør ResultATUTVIKLING OMSETNING M NOK 90 M NOK , ,8 631,7 713,4 840,9 878, Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt 11

9 Året

10 Året

11 Reidar & Gunnar Holsts legat «å skape et samlingssted for unge mødre der fokus skulle ligge på samspillet mellom små barn og deres mødre» 14

12 Reidar & Gunnar Holsts legat Verdiskaping med mening For de ansatte i Anthon B Nilsen AS gir det en ekstra mening til arbeidet å vite at halvparten av de resultatene som skapes, ender opp som støtte til gode formål. Dette skyldes at halvparten av aksjene i selskapet eies av et legat opprettet av grunnleggerens etterkommere som nettopp har som formål å dele ut midler til allmennyttige formål. Grunnkapitalen i legatet Reidar og Gunnar Holsts Legat er aksjene i Anthon B Nilsen AS. Fra avkastningen på denne kapitalen deles det årlig ut midler til frivillige organ isasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom og totalt ble det i 2007 delt ut mer enn kr 4 mill. til slike formål. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler. F r e l s e s a r m e e n s K afé Kokong Det hersker neppe tvil om at de første par årene i et barns liv er av avgjørende betyd ning for den personlighet barnet utvikler og det liv barnet kommer til å leve. Foreldre vet dette og vil at barnet skal få en god start, men ikke alle vet hvordan de skal få det til. I sitt mangesidige arbeid så Frelsesarmeens folk i feltet at det var én gruppe som mer enn noen annen ikke fikk den støtten de trengte til å legge alt til rette for barna sine de første leveårene, og det var unge mødre med svake nettverk rundt seg. Mange av disse har ikke selv vokst opp under stabile forhold og for mange er det å få barn ikke en planlagt del av livet deres. De første tankene om å gjøre noe for denne gruppen unge mødre ble formet av Frelsesarmeen på Lillehammer. Tanken var å skape et samlingssted for unge mødre der fokus skulle ligge på samspillet mellom små barn og deres mødre for å hjelpe foreldrene til bedre å takle foreldrerollens mange utfordringer. Resultatet ble videreføringen av et prosjekt kalt Babysang til å bli et fast møtested for mødre og barn: Kafé Kokong. Prosjektet ble formet som et tilbud rundt prat, mat og aktivitet. For å virkeliggjøre planene ble det rekruttert flere frivillige som ressurs personer, og det ble inn ledet et samarbeid med helsestasjoner og barnehager for å nå ut med tilbudet til dem som virkelig trenger det. Resultatene fra arbeidet med Kafé Kokong på Lillehammer var meget positive og ga støtet til et prosjekt for spredning av konseptet til andre geografiske områder med Oslo som første prioritet. For å få til dette var det nødvendig å skaffe midler til et treårs prosjekt. Reidar og Gunnar Holsts Legat ble kontaktet og har gjennom sine årlige bidrag gjort det mulig å gjennomføre Frelsesarmeens satsing på Kafé Kokong. Senere i livet For mange barn og mødre som har deltatt i aktiviteter på Kafé Kokong, vil barne- og ungdomstiden by på mindre utfordringer enn uten et slikt tilbud. Men for noen fra Kafé Kokong og for andre som ikke har fått gjort bruk av et slikt tilbud, vil det alltid være et behov for hjelp til å skape gode opplevelser i livet. Derfor har Holsts Legat i flere år også gitt finansiell støtte til gjennomføring av Frelsesarmeens ferietilbud for vanskeligstilte familier. Tilbudet består av opphold i ferieleire som arrangeres på ulike steder i landet, og målet er å legge til rette for gode ferieopplevelser for vanskelig stilte familier på en måte som gjør at båndene mellom barn og foreldre kan bli styrket i trygge miljøer. For et legat som har som hovedmål å yte støtte til tiltak som er rettet mot å hjelpe barn og unge, er Frelsesarmeens arbeid for trygge oppvekstvilkår verdiskaping i beste forstand. For medarbeiderne i ABN-konsernet er denne formen for verdiskaping en inspira sjon til innsats i det daglige arbeidet. 15

13 Reidar & Gunnar Holsts legat 16

14 Resirkulering Resirkulering Med klare røtter i tidligere tiders handelsvirksomhet, har ABN Resirkulering utviklet seg til en av verdens største frittstående virksomheter for handel med returpapir og -plast. 17

15 Resirkulering Fakta ABN Resirkulering Virksomhet: Handel med innsamlet returpapir, returplast og andre materialer Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen S.A.S. Hovedkontor: Paris Adm. dirktør: Philippe Moreau Omsetning: EUR 74,4, mill. / kr 597,1 mill. Volum: tonn Antall ansatte: V eksten i den asiatiske papirindustrien fortsatte gjennom Det finnes ikke tilstrekkelige mengder naturlige råvarer for denne industrien tilgjengelig i regionen, noe som fører til stor etterspørsel etter returpapir fra USA og Europa. Markedet for returpapir var følgelig godt i 2007 med gjennomsnitts priser som lå noe over Volummessig økte omsetningen med drøye 10% til tonn og virksomheten har i dag en andel på ca. 10% av eksporten av returpapir fra Europa. Med bedre priser i 2007 resulterte dette i en omsetningsvekst på 26% i forhold til foregående år. Totalt beløp driftsinntektene seg til EUR 74,4 mill., tilsvarende kr 597,1 mill. Et nytt EU-regulativ førte imidlertid til en vesentlig økning av det administrative arbeidet knyttet til eksport av returmateriell til Asia. Formålet med reglene er å skaffe en bedre kontroll med handel med avfall og returmateriell i Europa, men den administrative mer belast ningen dette gir knyttet til dokument asjon av hver transaksjon, har medført en betydelig kostnadsøkning. En annen negativ faktor som fikk stadig større betydning gjennom 2007, var økende logistikkostnader. Arbeidet med å finne tilfreds stillende transport løsninger har blitt gradvis mer krevende på grunn av mangel på kapasitet i markedet. Parallelt har ratene for container frakt til Asia nær tredoblet seg på grunn av stor etter spørsel og stigende oljepriser. Utviklingen i de viktigste valuta kursene for virksomheten har også vært negativ. I sum har dette medført et press på drifts marginene i virksomheten og et svakt resultat for Virksomheten Med klare røtter i tidligere tiders handelsvirksomhet, har ABN Resirkulering utviklet seg til en av verdens største frittstående virksomheter for handel med returpapir og -plast. I løpet av året gjør virksomheten handler med inn samlet papir og plast med ca. 500 leveran dører i 20 land og 150 kunder i 15 land. Strømmen av returpapir og -plast går i det alt vesentlige fra USA og Europa mot Asia. Gjennom de siste par årene har virksom heten skiftet karakter. Fra å være en virksomhet der kjernen var å finne selgere og samtidig kjøpere av gitte mengder returpapir, må virksomheten nå også finne løsninger på ut fordringer knyttet til transport av returpapiret mellom innsamler og sluttbruker. Logistikk- og dokumentasjons kompetanse har blitt en stadig viktigere del av verdiskapingen. Dette skyldes ikke minst at kapasiteten i den globale transportindustrien ikke holder tritt med volumøkningen i verdenshandelen. Det eksisterer en vedvarende mangel på kapasitet både når det gjelder havnekapasitet, terminaler, skip og ikke minst containere. Når man tar i betraktning at det årlig flyttes ca. 25 mill. tonn returpapir fra USA og Europa til Asia noe som tilsvarer nesten 1,2 mill. containere skjønner man at logistikken er blitt en viktig del av verdi kjeden. For å kunne operere effektivt i dette globale markedet har ABN et nettverk av kontorer og samarbeidende sel skaper. I tillegg til hovedkontoret i Paris, har selskapet egne kontorer i Belgia, England, Norge og Spania samt joint ventures i USA, Indonesia og Kina. All logistikk plan legges fra kontoret i Paris for de kontinentale markedene og fra kontoret i London for transport fra de britiske øyene. ABN Resirkulering eier også en tredjedel av et annet europeisk handelshus en investering som er gjort for å sikre stabil tilgang til nødvendige volumer i Europa. I tillegg til handel med returpapir og -plast, driver selskapet en betydelig handel med fiberplater og gulvmaterialer mellom ulike markeder i Europa, Midt- Østen og Fjerne Østen. Fremtiden Den høye aktiviteten i de asiatiske markedene vil gi stabil etterspørsel både etter papir og plastmaterialer. Knapphet på råmaterialer samt den ved varende oppmerksomheten om verdens avfallsproblemer og gjenbruk av klodens ressurser, tilsier at etterspørselen etter returpapir og -plast vil fortsette å stige i årene som kommer. Parallelt er det ventet at næringen for handel med resirkulerte produkter vil endre seg. De administrative utfordringene øker med nye lover og forskrifter, og logistikkutfordringene vil vare til transport kapasiteten er bedre balansert med etterspørselen og oljeprisene har stabilisert seg. I et slikt marked vil det på litt sikt vente lig skje en sanering og en konsolidering. Pressede marginer krever store volumer for å oppnå tilfredsstillende resultater. Noen virksomheter vil slå seg sammen, mens andre vil forsvinne. I det lange løp er det ventelig ikke plass til mer enn to til tre seriøse aktører for handel med returmateriell i Europa. ABN Resirkuler ing tar mål av seg til å være en av dem. 18

16 19

17 Resirkulering 20

18 Resirkulering 21

19 Eiendom 22

20 Eiendom EIENDOM Virksomheten og verdiskapingen i ABN Eiendom hviler på to hovedpilarer: eiendomsdrift og eiendomsutvikling. Eiendommer som kjøpes, utvikles enten for å skape verdier ved et fremtidig salg eller de utvikles for å inngå i selskapets langsiktige portefølje av eiendommer. 23

21 Eiendom 24

22 Eiendom FAKTA ABN Eiendom Virksomhet: Utvikling og drift av næringseiendom Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Eiendom AS Hovedkontor: Oslo Adm. direktør: Knut Halvor Hansen Eiendomsmasse: m² Omsetning: 83,6 mill. kr Antall ansatte: Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten beløp seg til kr 83,6 mill. i Dette var noe lavere enn foregående år, noe som skyldes at det ikke ble bokført inn tekter fra salg av utviklingseiendommer i løpet av året. Totalt forvaltet ABN ved utgangen av 2007 arealer på ca m² i heleide og deleide bygg. Leieinntektene, isolert sett, økte med 22,5% i forhold til foregående år. I 2007 ble det foretatt betydelige invester inger i den eksisterende eiendoms porteføljen. Spesielt i de store utviklingsprosjektene, som Vulkan og Lahaugmoen, ble det brukt betydelige ressurser for å legge til rette for langsiktig utvikling av verdiene i disse eiendommene. Det ble investert betydelige midler både i planarbeid og byggarbeid, og ledelsen i prosjektene ble forsterket for å sikre god fremdrift. Selskapet investerte i 2007 også betyde lige ressurser i å utvikle kon septer som bidrar til en mer miljøvennlig utbygging og drift av eiendommene. Dette arbeidet ga god uttelling både for selskapet som eier og utleier, og for leie takerne. Virksomheten Virksomheten og verdiskapingen i ABN Eiendom hviler på to hovedpilarer: eiendoms drift og eiendomsutvikling. Eiendommer som kjøpes, utvikles enten for å skape verdier ved et fremtidig salg eller de utvikles for å inngå i selskapets langsiktige portefølje av eiendommer. Eiendomsdrift I løpet av 2007 har selskapet lagt stor vekt på å utvikle og forbedre sitt driftskonsept. Filosofien er at service og kvali tet i stadig større grad vil være avgjørende for å beholde leietakere eller skaffe nye leietakere. Derfor legger selskapet stor vekt på å utvikle sin rolle som «vertskap» for sine leietakere. Dette krever bl.a. at selskapet søker ny kunnskap fra hotellbransjen og andre serviceleverandører. Målet er at ABN Eiendom skal fremstå med en profesjonell stab av mennesker som arbeider for at leietakere skal få både et godt produkt og en oppfølging som gir opplevelser som er større enn forventet. Disse anstrengelsene har båret frukter, og ABN Eiendom ble i 2007 rangert som nummer to når det gjelder leie takeres tilfredshet i undersøkelsen Norsk Leietakerindeks gjennomført av Medie huset Næringseiendom AS. Eiendomsutvikling ABN Eiendom søker til enhver tid å ha et utvalg av prosjekter som er på for skjell ige utviklingsstadier. I prosjekter som ligger i selskapets langsiktige portefølje dreier utviklingsarbeidet seg mye om verdi økende aktiviteter i form av oppgraderinger og bedre utnyttelsesgrad. I nye prosjekter dreier utviklingsarbeidet seg ofte om å «skape gull av gråstein». Det betyr at det må skapes helt nye ideer og konsepter for å utnytte arealer som ikke lenger passer til dagens behov. For å skape suksess av slike prosjekter, har selskapet alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere som gjør virksomheten til en kunnskapsbedrift som tar ansvar for utviklingsprosesser fra idéfasen til ferdig produkt. Fremtiden Markedet for næringseiendom forventes å holde seg stabilt i de nærmeste årene. Konsernets eiendomsmasse er til nærmet 100% utleid og det forventes ingen økt ledighet i inneværende år. Selskapet vil i 2008 legge stor vekt på å skape gode resultater i de pro sjekt ene som er inne i en avsluttende fase av konsept utvikling og regulering. Utvikling en i eiendomsvirksomheten påvirkes imidlertid negativt av høye entreprenør kostnader som en følge av trykket i den innenlandske økonomien. I eiendomsdrift vil det legges mer vekt på å kommunisere ut kvaliteten i driftskonseptet for å styrke selskapets konkurranseevne. Det forventes fortsatt høy etterspørsel etter næringslokaler, og selskapet er godt posisjonert for verdi skaping med sine nåværende prosjekter. 25

23

24 Eiendom noen utvalgte prosjekter Vulkan Vulkan-området, som eies og utvikles sammen med Aspelin- Ramm, er en viktig del av ABN Eien doms langsiktige portefølje. På det gamle industri området ved Akerselva i Oslo skal det skapes et levende område for kreative virksomheter. Her virkelig gjøres en ambisjon om at det kan skapes miljøer der kulturelle og kreative virksom heter beriker hverandre og sammen skaper en høyere verdi for brukerne. På Vulkan settes en standard som kan kopieres i andre prosjekter i andre byområder. Reguleringsplanen for området tilsier at den gamle bygningsmassen kan økes fra til m². I løpet av 2007 ble Dansens Hus ferdigstilt og overlevert. Det arbeides videre med planer for andre aktiviteter på området, bla. et senter for matkultur, med mathaller slik vi kjenner dem fra Sverige, Frankrike og andre euro peiske land, et hotell samt nye kontorer for kreative virksomheter. I 2007 ble det også gjennomført en arkitektkonkurranse for et nytt bygg for Westerdals School of Communication på en ny tomt på Vulkan-området. Det ble dessuten kjøpt ytterligere en eiendom i området som skal utvikles til boliger. ABN-kvartalet En annen sentral del av den langsiktige eiendomsporteføljen er eiendoms massen i Festnings-kvartalene. Dette inkluderer et meget attraktivt og moderne kontorbygg i Rådhusgaten 27 samt to tilstøtende bygg i Øvre Vollgate 7 og 9. Til sammen utgjør denne bygnings massen mer enn m² med kontorlokaler i det som kalles Central Business District. Planene for utvikling av området er omfattende og inkluderer videre oppgradering av de moderne deler av kvartalet og mer grunnleggende re habilitering av den eldre delen av bygnings massen. Skolebygg ABN Utdanning, som er ett av tre forretnings områder i ABN-konsernet, driver 12 private skoler. Det er kon sern ets strategi at disse skolene i størst mulig grad skal drives i lokaler eiet av kon sern et. I tillegg til utviklingen på Vulkan for Westerdals, kjøpte ABN Eiendom i 2007 også NKI-bygget i Bærum kommune. Det vil bli utarbeidet planer for en om fattende utvikling av denne eiendommen. I 2007 ble det også tatt et planinitiativ for et nytt bygg i Løvenskioldsgate 1 i Oslo der Bjørknes Privat skole holder til. Lahaugmoen Prosjektet innebærer en utvikling av en tidligere militærleir til en moderne nærings park. Arbeidet med den endelige reguleringsplanen for området fortsatte gjennom 2007 og planen ble godkjent i mars Regulerings planen gir til lat else til en økning av næringsarealet fra de nåværende m² til ca m², og gir store muligheter for å skape et næringsområde med særegne kvaliteter under visjonen «Miljø gir Muligheter». Så langt er det inngått avtale med en leie taker om oppføring av et nytt bygg på ca m². Regnbuen Syd Dette er en 100 mål stor eiendom beligg ende ved Regnbuen næringspark i Ski kommune, syd for Oslo. I løpet av 2007 ble det gitt rammetillatelse for et nytt bygg på m² og arbeidet med å skaffe passende leie takere pågår. Tofte Strand Arbeidet med utviklingen av et bo område på et femti mål stort område ved Hurum fabrikker fortsatte i

25 Eiendom 28

26 Eiendom 29

27 Utdanning 30

28 Utdanning UTDANNING ABN Utdanning satser på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplærings produkter for bedriftsmarkedet. Det er selskapets mening at både den demo grafiske og den teknologiske utvikling gir gode mulig heter for aktører som kan tilby personlig, relevant og målrettet utdanning gjennom flere kanaler satt i et profesjonelt system både kvalitetsmessig, økonomisk og organisatorisk. 31

29 Utdanning 32

30 Utdanning FAKTA ABN UTDANNING Virksomhet: Utvikling og drift av private skoler Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Utdanning AS Hovedkontor: Oslo Adm. direktør: Lars Eric Onarheim Omsetning: kr 538,4 mill. Antall ansatte: Gjennom kjøpet av NKI Norsk Kunnskapsinstitutt AS i januar 2007 nær doblet ABN omfanget av sin aktivitet som leverandør av privat utdanning. I 2006 hadde skolene i ABN ca elever eller studenter på heltid eller deltid. I 2007 var dette tallet ca elever eller studenter og driftsinntektene beløp seg til kr 538,4 mill. Det gjør virksomheten til den nest største leverandøren av privat utdanning i Norge etter Handels høyskolen BI. Hovedfokus i 2007 var forbedring s arbeid i NKI-skolene og regnskapet ble belastet med kr 20 mill. i engangskostnader knyttet til nød vendig restruktu rering. Ulønnsomme virksomheter ble avviklet eller re strukturert, og for samtlige av de nåværende NKIvirksom hetene er utsikt ene gode for inneværende år. Gjennom finansielle og strukturelle grep og stor innsats fra de ansatte viser nå NITH (Norges Informasjons teknologiske Høgskole) og NKI Forlaget positive resultater, og NKI Fjern undervisning fortsetter den positive utviklingen denne virksomheten var inne i allerede før ABN overtok. NKI Fjern undervisning har opparbeidet seg en ledende posisjon innen sitt marked med en omsetning på over kr 120 mill. og en markedsandel på nærmere 60%. Av de opprinnelige skolene i ABN Utdanning viste Utdanningshuset en meget positiv utvikling i 2007 og nysatsingen Bilder Nordic School of Photo graphy ble en suksess. Gjennom å knytte til seg dyktige og profilerte fagfolk har skolen allerede etablert seg som en seriøs og attraktiv fagskole. Også Bjørknes, Westerdals, Berghs og NISS leverte tilfreds stillende resultater. Virksomheten ABN Utdanning driver en kommersiell skolevirksomhet med 12 skoler som tilbyr fagutdanninger, bachelorprogrammer og masterprogrammer innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og inter nasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp og et omfattende kursprogram for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. En betydelig del av kursvirksomheten er rettet mot språkopplæring. Gjennom NKI Fjernundervisning har ABN Utdanning en ledende posisjon i det spennende markedet for e-læring. Utdanningen som tilbys gjennom NKI Fjern undervisning dekker et bredt spekter av fagretninger og leveres enten som klassisk korrespondansekurs eller som nettbasert undervisning. Totalt leverer NKI Fjernundervisning 1,7 mill. studietimer i året fordelt på kurs. I tillegg til skolene driver ABN Utdanning en forlagsvirksomhet NKI Forlaget med et bredt tilbud av lærebøker til støtte for de ulike studieretningene og kursvirksomhetene. Gruppens filosofi er å erverve sterke merkevarer og gi disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt. Målet er at skolene i ABN Utdan ning skal være de foretrukne skolene for utdanning innen sine respektive fagfelt, og strategien for å innta denne posi sjonen bygger først og fremst på kvali tet. For å bygge opp varemerkene til å bli ledende, må studentenes opplevelser i utdan ningen være større enn forventningene og det må merkes at de ulike kurs ene gir fortrinn på arbeidsmarkedet. Fremtid ABN Utdanning vil satse videre på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet. Det er selskapets mening at både den demografiske og den teknologiske utvikling gir gode muligheter for aktører som kan tilby personlig, relevant og målrettet utdanning gjennom flere kanaler satt i et profesjonelt system både kvalitetsmessig, økonomisk og organisatorisk. I 2008 vil fokus ligge på å konsolidere de nåværende virksomhetene og videre utvikle kvaliteten og marginene i alle deler av driften. Selskapets ledende posi sjon innenfor fjernundervisning skal befestes. Nettbasert undervisning vil bli viktigere i fremtiden, og ABN Utdanning bruker betydelige ressurser på å utvikle velfungerende plattformer for e-læring. Likeledes vil det bli lagt stor vekt på å skape vekst i det svenske markedet gjennom utvikling av eksisterende og start av nye virksomheter. 33

31 Utdanning lærestedene i abn utanning Westerdals School of Communication Westerdals School of Communication er delt inn i to institutter. Instituttet for Kommunikasjonsdesign med studieretningene Art Direction, Scenografi og Event, Eksponeringsdesign og Grafisk Design samt Instituttet for Fortellingsmedier med studie retningene Skribent og Tekstforfatterstudiet og Film- og TV-studiet. Disse utdan ningene deler en helt grunnleggende målsetting, nemlig å forstå og anvende de prinsipper som ligger til grunn for strategisk kommunikasjon. Dette krever at elevene får utdanning i hele kommunikasjons prosessen, dvs. å analysere en situasjon og lage relevante strategier, utforme slagkraftige ideer, gjennomføre ideene og presentere disse. B e r g h s S c h o o l o f C o m m u n i c a t i o n (Stockholm) Berghs tilbyr ett- og toårig diplomutdanning for områdene art director, tekstforfatter, grafisk design, script forfatter, prosjektleder og produksjonsleder samt markedskommunikasjon. I tillegg tilbys et omfattende kursprogram for alle spektre innenfor kommunikasjon og media. Treider Treider Private Gymnas er en videregående skole med mange valgmuligheter innenfor utdanningsprogrammet for studie spesialisering. Dette gir generell studie kompetanse etter fullført og bestått 3-årig utdanning. Treider College er en moderne fagskole med studietilbud innen reiseliv, administrasjon og salg/service. Skolen tilbyr yrkesrettet utdanning som fører studentene raskt ut i arbeid etter endte studier. I tillegg tilbyr skolen Jus fra 1. til 5. avdeling i Oslo og Bergen. Bjørknes Bjørknes Privatskole har skoler i Oslo og Ålesund og har et bredt fagtilbud innenfor studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Skolens elever avlegger eksamen som privatister i alle fag. Bjørknes Høyskole har de senere år utviklet sine tilbud med internasjonalt rettede programmer på høgskole- og universitets nivå innenfor medisin, sykepleie, fysioterapi, media og inter nasjonale studier. Disse programmene tilbys i tett samarbeid med uten landske læresteder. I tillegg tilbyr Bjørknes Høyskole egne studier som gir rett til studie poeng. Dette omfatter medisin grunnfag, medier og kommunikasjon og praktisk filosofi. Bjørknes Høyskole har også en egen rådgivningstjeneste for studenter som vil studere i utlandet. Utdanningshuset Utdanningshuset er en fagskole som tilbyr korte, yrkes kvalifiserende utdanningsløp til privat personer og kompetanse hevende tjene s ter til bedrifter og offentlige virksomheter. Kursene kan tas på dagtid eller kveldstid over ett eller to semestre. Særlig innenfor områdene medisinsk sekretær og advokat sekretær har Utdanningshuset en ledende posisjon. BILDER Nordic School of Photography Fagskole som tilbyr utdanning og kursvirksomhet innenfor fotografi og annen visuell kommunikasjon. N I S S N o r d i s k Institutt for Scene og Studio NISS omfatter de tre skolene Norsk Lydskole, Film og TV-akademiet og Oslo Kunstfagskole. Disse skolene tilbyr yrkes rettede utdanninger for så å si alle aspekter av de kunnskaper som må erverves for å kunne arbeide innen scene og studio, film og kunstfag. NITH Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Skolen tilbyr et bredt utvalg av studiemuligheter innenfor informasjonsteknologi og spilldesign på bachelor- og masternivå. Innenfor bachelorstudiet kan studentene velge fordypning innen e-business, webutvikling og webprog rammering, samt spilldesign og programmering. NæringsAkademiet NæringsAkademiet er en fagskole som tilbyr studier og kurs av ulik varighet i de fire studieretningene Merkantile, Kreative, Administrative og IT studier. NKI Fjernundervisning Det unike ved de studiene som tilbys gjennom NKI Fjernundervisning er at de tilbys som klassisk korrespondansekurs eller i stadig økende grad som nett basert undervisning der Internett brukes både til oppgaveløsning og kommunikasjon med lærer og andre studenter. Noen studier tilbys som en kombinasjon av fjernundervisning og klasseromsundervisning, og tilbudet totalt spenner fra universitets- og høgskolestudier til yrkesrettede studier og bedriftsintern opplæring. Mentorum Mentorum utvikler bedriftstilpassede utdanningskonsepter i samarbeid med private og offentlige virksomheter. ABN eier 49% av selskapet som driver følgende virksomheter: International Language School og Norsk Språkinstitutt tilbyr et bredt spekter av kurs innenfor språk og kulturforståelse. Humanistisk Akademi er et kompetansesenter for ledelse- og organisasjonsutvikling, og bruker filosofi og etikk som verktøy i programmer som dilemmatrening, verdi navigasjon, dialogtrening og coach ingens filosofi. 34

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer