Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar meglere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere"

Transkript

1 Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 83 steder Antall årsverk, konsern: 830 *Også regionkontor for Nordvest Russland. 2

3 3 Organiseringen av finanskonsernet

4 Finansielle mål Soliditet mål for kapitaldekning (vedtatt juni 2008): SpareBank 1 Nord-Norges konfidensnivå er fastsatt til 99,9 %. Konsernet har en ambisjon om å øke konfidensnivået til 99,97 % innen Det er et mål at SpareBank 1 Nord-Norge skal fremstå som ubestridt solid. Konsernets fastsatte mål for kapitaldekning skal baseres på konsernets interne prosess for beregning av kapitalbehov (ICAAP) og skal gjennomgås årlig. Kapitalmålet uttrykkes i forhold gjeldende lovregulering av kapitaldekning. SpareBank 1 Nord-Norge har følgende mål for kapitaldekning: Kjernekapitaldekning: 9 % eller høyere Totalkapitaldekning: 12 % eller høyere 4

5 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Totalt risikovektet beregningsgrunnlag Overgangsordning IRB korreksjon for gulv Totalt risikovektet beregningsgrunnlag IRB ,69 % 9,06 % 9,61 % Kjernekapitaldekning i % 9,06 % 8,92 % 9,77 % 0,73 % 1,29 % 1,28 % Tilleggskapitaldekning i % 1,50 % 1,08 % 0,59 % 10,42 % 10,35 % 10,89 % Kapitaldekning i % 10,56 % 10,00 % 10,36 % 5

6 Finansielle mål Soliditet Kjernekapitaldekning; 9 % eller høyere Totalkapitaldekning: 12 % eller høyere Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 6

7 SpareBank 1 Nord-Norge foreløpig resultat 2008 Tilfredsstillende resultat for 4. kvartal hensynstatt finanskrisen. Fortsatt god underliggende bankdrift. Bankens soliditet er god og likviditeten er tilfredsstillende. Hovedtrekk (2007): Driftsresultat før skatt på 493 mill kroner (893 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,1 % (18,1 %). Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 4,09 (kr 10,00). Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 760 mill (709 mill). Hoveddelen av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer i handelsportefølje ble per omklassifiert fra kategorien Virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet til kategorier som vurderes til amortisert kost. Netto resultat fra finansielle investeringer siste kvartal er 27 mill kroner, hittil i år er det bokført tap på 84 mill kroner (Gevinst 201 mill kroner). Kostnadsutvikling under kontroll kostnadsøkning på 0,9 % sammenlignet med Tap på utlån: Netto tap på 183 mill kroner (17 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 7,4 % (13,6 %). Personmarkedet 8,5 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt). Bedriftsmarkedet 5,4 %. Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 2,1 % (8,6 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,9 % (15,3 %). Innskuddsdekning: 67,4 % (63,8 %). Banken har god soliditet og har fortsatt tilfredsstillende likviditet Forslag til kontantutbytte: kr 3,00 per grunnfondsbevis Det er avsatt kr 40 mill kroner til gavefond 7

8 Viktige hendelser i 2008 Høykonjunkturen flater ut og finansuroen og effektene av denne kommer til Nord-Norge Bankens basisdrift styrkes SpareBank 1-alliansen får ny profil SpareBank 1 Nord-Norge kjøper 10 % av Tavrichesky Bank i Russland. Det tas sikte på at Tavrichesky Banks filial i Murmansk skal skilles ut og omgjøres til egen bank der SpareBank 1 Nord-Norge skal eie 75 % og Tavrichesky Bank 25 % SpareBank 1 Nord-Norge kjøper Glitnir Norge ASA i samarbeid med de andre bankene i SpareBank 1-alliansen Positiv risikoutvikling i bankens utlånsportefølje både innenfor personmarkedet og næringslivsmarkedet Gjennom utgivelsen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge har banken også i 2008 bidratt til å sette dagsorden for samfunnsdebatt i landsdelen Høy aktivitet innen bankens samfunnsengasjement og aktiv bruk av gaver til allmennyttige formål 8

9 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter fra finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 2 4 Resultat for perioden

10 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.08 3.KV.08 2.KV.08 1.KV.08 4.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter fra finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Egenkapitalrentabilitet 9,18 % 5,98 % 13,86 % 3,62 % 21,40 % Kostnadsprosent 51,57 % 60,21 % 51,75 % 78,64 % 48,14 % 10

11 Resultatdisponering (Beløp i mill kroner) Morbankes overskudd etter skatt 213,7 Avsatt kontantutbytte 53,7 Avsatt til utjevningsfond 19,4 Sum til grunnfondsbeviseierne 73,1 Avsatt til gavefond 40,0 Avsatt til Sparebankens fond 100,6 Sum disponert 213,7 Foreslått utbytte: kr 3,00 per grunnfondsbevis, totalt 54 mill kroner. Utjevningsfondet tilføres 19 mill kroner og utgjør etter dette 223 mill kroner. Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital per (34,22 %). Det avsettes 40 mill kroner til bankens gavefond. Dette tilsvarer 25 % av disponibelt overskudd etter utbytte. Sparebankens fond tilføres 101 mill kroner. 11

12 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Sparebanken Factoring AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS BBL Eiendomsmegling AS SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Totalt

13 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 4. kvartal 2008 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter mill kr Reduksjon netto provisjonsinntekter - 43 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Reduksjon i andre inntekter - 11 mill kr Økning kostnader - 9 mill kr Økning netto tap mill kr Sum mill kr 13

14 Meget god underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) Konsern (Beløp i mill kroner) 4.KV.08 3.KV.08 2.KV.08 1.KV.08 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift Netto tap og nedskrivninger Basisdrift etter tap og nedskrivninger

15 Topplinjevekst Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum topplinjeinntekter Inntektsvekst 9,5% -11,6% 3,6% Kostnadsvekst 0,9% 15

16 Netto rente- og provisjonsinntekter - konsern KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,10 % 2,05 % 2,03 % 2,08 % 2,15 % 2,06 % 2,10 % 2,31 % 2,21 % 16

17 Margin og volumutvikling Utlån BM Utlån BM Utlånsbidrag BM 2, ,80 1,60 1,40 Volum i mill kr ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 17

18 Margin og volumutvikling Utlån PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM 2, , , ,40 Volum mill kr ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet , des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 18

19 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off 2, ,80 1,60 1,40 Volum i mill kr ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 19

20 Margin og volumutvikling Innskudd PM Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM 3, ,80 2, ,40 Volum i mill kr ,20 2,00 1,80 1,60 1,40 Rentem argin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet , ,00 des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 20

21 Finansielle mål Soliditet Kjernekapitaldekning; 9 % eller høyere Totalkapitaldekning: 12 % eller høyere Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 21

22 22 Driftskostnader konsern ,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % NOK mill. 0,50 % 0,00 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 1,78 % 1,65 % 1,68 % 1,67 % 1,66 % 1,70 % 1,64 % 1,60 % 1,58 %

23 Driftskostnader konsern (Mill.kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

24 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,4% Brutto utlån ,1% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,4% Innskudd fra kunder ,9% 24

25 God utvikling i kundeinnskudd gjennom hele finanskrisen Personmarked Offentlig marked Bedriftsmarked Volumfordeling BM 33 % PM 52 % 0 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 OM 15 % 25

26 Innskuddsveksten i husholdningene 12 % Husholdningene 12 mnds vekst 9 % 6 % 3 % 0 % Jan 06 M ai 06 Sep 06 Jan 07 M ai 07 Sep 07 Jan 08 M ai 08 sept 08 jan.09 Norge husholdninger SNN personkunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, 2.februar 2009 og SNN Bare, 2.februar 2009

27 Innskuddsveksten i foretakene Foret akene 12 mnds vekst 35 % 25 % 15 % 5 % -5 % Jan 06 M ai 06 Sep 06 Jan 07 M ai 07 Sep 07 Jan 08 M ai 08 sept 08 j an.09 Nor ge, f or etak SNN, nær i ngskunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, 7.februar 2009 og SNN Bare, 2.februar 2009

28 Kundeinnskudd offentlig sektor Fylkeskommuner og foretak: Alle tre fylkeskommuner i Nord-Norge samt Helse-Nord bruker SpareBank 1 Nord-Norge som hovedbank Kommuner: 60 av 88 nordnorske kommuner bruker SpareBank 1 Nord-Norge som hovedbank Nye hovedbankavtaler med kommuner i 2008: Rana kommune - region Helgeland Alstahaug kommune - region Helgeland Vestvågøy kommune - region Hålogaland Sør-Varanger kommune - region Finnmark Antall kommuner SP1NN hovedbank Markedsandel Finnmark % Troms % Hålogaland % Salten *) % Helgeland % Konsern % 28

29 Utlånsvekst Personmarked inkl Boligkreditt Bedrifts-/offentlig marked Volumfordeling BM/ OM 34 % PM inkl Boligkreditt 66 % KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 29

30 Kredittområdet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap Tiltak 30

31 Loan to value personmarked (PM) Portefølje utlån PM PM-porteføljen består i hovedsak av boliglån 5,2 mrd overført til Boligkreditt 31

32 Portefølje Konsernets BM-portefølje er godt diversifisert Eksponering mot enkeltbransjer med historiske høye tap for banken er redusert siste år Fiskeoppdrett Fiskeindustri Eiendom utleie Anslagsvis 45 % av porteføljen er knyttet til ren kommersiell utleie, ikke utleie til egen virksomhet 32

33 33 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring

34 34 Portefølje eksponering per

35 35 Risikoutvikling

36 36 Risikoutvikling

37 Eksponering mot volatile bransjer Ønsker større skrift Lavest Lav Middels Høy Høyest Kraft og vannforsyning, Øvrige næringer Jord og skogbruk, Bergverksdrift, Varehandel, Engros og agenturhandel, Utenriks sjøfart, Transport og kommunikasjon, Finans og forsikring, Borettslag, Eiendom utleie, Øvrig eiendom, Forretningsmessig tj.yting Fiskefartøy, Industri (eks fiske), Hotell og restaurant, Eiendom prosjekt Utv. råolje og gass, Fiskeindustri, Bygg og anleggsvirksomhet Fiskeoppdrett 37

38 Tap og mislighold Banken har hatt lave tap siste 3 år, sammenfallende med en gunstig konjunktursituasjon Eksponering mot enkeltbransjer med historiske høye tap for banken er redusert siste år Forventning om at tapsnivået vil påvirkes i takt med lavere realøkonomisk vekst Engasjement i mislighold og i utvalgte bransjer følges svært tett Utvidet gjennomgang av porteføljen generelt og høyrisiko spesielt i 4. kvartal 2008 og 1. halvår

39 Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger i konsernet har som grunnlag: 1. Utlån til kunder i høyrisiko 2. Utlån til kunder med negativ migrasjon 3. Utlån til kunder i bransjer med særlige utfordringer der det vurderes sannsynlig at tapshendeler har funnet sted på bransjenivå For gruppe 3 inngår en vurdering av bransjer opp mot historiske tap, observasjoner i konsernets portefølje, makrovariabler og bransjekunnskap. Grunnlaget for bransjer med tapshendelser er utvidet i 4.kvartal. Økning av gruppenedskrivninger mill Gruppe nedskrivninger utgjør 0,4 % av brutto utlån per Konservativ metodikk Høyt nivå reflekterer høyere risiko i Nord-Norge 39

40 40 Gruppenedskrivinger

41 Tiltak portefølje Utvidet risikorapportering 4. kvartal Gjennomgang av utlånsportefølje med særlig vekt på utvalgte bransjer Eiendom Bygg & anlegg Varehandel Hotell & restaurant Kompetansehevning hos rådgivere fagdager på kredittområdet dedikering av ressurspersoner regionalt til porteføljeovervåking 41

42 Tilpasninger i kredittpolicy Krav til likviditetsoverskudd er skjerpet i PM fra 1,0 til 1,2 for ordinære kredittsaker Maksimal gjeldsgrad redusert til 3 for ordinære saker Skjerpet kapitalkrav; 30 % egenkapital til nye kunder Oppkjøpsfinansiering: minimum 50% egenkapital Næringseiendom for utleie Maksimal kapitaliseringsfaktor 10 x netto leie i bysentra Maksimal kapitaliseringsfaktor 8 x netto leie i periferi 42

43 Netto tap på utlån og garantier - konsern ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 0,36 % 43

44 44 Verdipapirer

45 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer ) 1) Herav inntekter fra kunder 54 mill 45

46 Aksjer 1.kv 2.kv 3.kv 4kv Sum utbytte/gevinst/tap -47 mill - 5 mill - 69 mill -118 mill -239 mill Herav; Hurtigruten Group (HRG) - 30 mill - 8 mill - 40 mill - 42 mill -120 mill Helgeland SPB + 8 mill +1 mill - 4 mill - 17 mill - 12 mill Øvrig portefølje - 25 mill + 2 mill - 20 mill - 59mill -107mill Sum - 47 mill - 5 mill - 69 mill mill mill Badwill BNbank ASA +415 mill +415 mill Netto aksjer -47 mill - 5 mill - 69 mill +297 mill +176 mill Markedsverdi samlet aksjeportefølje per : Herav; Hurtigruten Group (HRG) Helgeland Sparebank Tavrichesky Portefølje SNN Invest Øvrig portefølje 472 mill 7 mill 47 mill 102 mill 126 mill 190 mill 46

47 SNN i Nordvest Russland Bank Tavrichesky - 10% aksjonær - Investering: 70 mill NOK - Emisjon 2008: 25 mill NOK - Mottat utbytte mill NOK Bank Tavrichesky - Regnskap Q3/ Resultat etter skatt: 28 mill NOK (11% RoE) - Tilfredsstillende soliditet - God kontroll med likviditeten Etablering av Ny Bank mål og status Aksjefordeling: SNN 75%, TB 25% Operativ bankvirksomhet i Murmansk fra januar 2010 Business Plan versjon 1 godkjent av bankene Omfattende konsesjons- og registreringsprosess i Norge og Russland; november 2008 juni

48 Rentebærende portefølje per Omklassifisering av mill kroner av den samlede rentebærende portefølje på mill kroner ble gjennomført 3. kvartal. Uten omklassifiseringen ville det blitt kostnadsført ytterligere urealiserte tap på denne porteføljen på 212 mill kroner 2. halvår 2008 (4. kvartal 115 mill kroner) Tidligere nedskrivninger av den omklassifiserte porteføljen på 112 mill kroner vil amortiseres over gjenværende løpetid. Inntektsført 18 mill kroner 2. halvår 2008 (4. kvartal 10 mill kroner). Gjennomsnittlig løpetid på omklassifisert portefølje; om lag 2,6 år. Nedskrivning for varig verdifall på til sammen 46 mill kroner på to av bankens plasseringer innenfor den omklassifiserte porteføljen 48

49 Rentebærende portefølje per Fordeling av tapsføring 142 mill CPPI 9 % Annet 1 % Sertifikater 1 % Off. sektor 0 % Covered bonds 4 % Finans Norge 5 % Finans utland 19 % CDO 54 % ABS 2 % Norsk industri 3 % Ansvarlig lån Norge 2 % 49

50 Rentebærende portefølje per Type Andel pr Balanseført NOK mill Sertifikater 9,7% 656 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 20,8% Finansobligasjoner Norge 24,1% Finansobligasjoner Utlandet 30,9% Norske industriobligasjoner 5,5% 368 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 3,4% 227 Asset Backed Securities 0,9% 61 CDO - Collateralized Debt Obligations 3,3% 221 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 1,4% 94 Annet 0,1% 6 SUM 100,0% Økt portefølje sammenlignet med per i hovedsak sertifikater og særskilt sikre obligasjoner. Representerer oppbygging av økte likviditetsreserver 50

51 Rentebærende portefølje per Geografisk fordeling utenlandske finansobligasjoner UNGARN 5 % ØSTERR. 3 % TYSKL. 5 % IRLAND 3 % LUX. 3 % FINL. 2 % USA 23 % DANMARK 5 % SVERIGE 7 % SPANIA 14 % FRANKR. 8 % ITALIA 9 % ENGLAND 13 % 51

52 Rentebærende portefølje utland per Utsteder Rating Pål., MNOK Land Utsteder Rating Pål., MNOK Land ALLIANC&LEIC BLD AA- 49 EN IBERCAJA A+ 39 SP ANGLO IRISH BANK A 68 IR IKB DEUT INDUSTR BBB- 39 GE BANCA LOMBARDA A+ 49 IT ING AMERICA INS A 58 US BANCA NAZ LAVORO AA 78 IT INVESTKREDIT AG A+ 68 AS BANCAJA A- 78 SP JOHN HANCOCK II AA+ 100 US BANCO VALENCIA A- 58 SP LB BADEN- WUERTT A+ 4 GE BANK OF NOVA SCOTIA AA- 56 US MONTE DEI PASCHI A 49 IT BANK OF NOVA SCOTIA AA- 35 US MORGAN STANLEY A 49 US BANK OF SCOTLAND AA- 35 EN NATIONWIDE BLDG AA 68 EN BANQ FED CRD MUT A+ 58 FR NORD L/B LUX AA+ 58 LX BRADFORD&BIN BLD A- 39 EN NORDEA BANK AB AA+ 58 SW BRITANNIA BLDG A- 39 EN NORTHERN ROCK A 42 EN CAISSE EPARG ECR A+ 49 FR OKOBANK AA+ 49 FI CAIXA CATALUNYA A 49 SP OTP BANK AA 58 HU CAM GLOB FIN SA A- 58 SP OTP BANK AA 49 HU CITIGROUP INC A+ 39 US SKANDINAV ENSKIL AA 30 SW DANSKE BANK A/S AA+ 49 DE SLM CORP BBB 39 US FIN-DANISH IND AAA 58 DE SOCIETE GENERALE AA- 58 FR GEN ELEC CAP CRP AAA 30 US SWEDBANK AA- 49 SW GOLDMAN SACHS GP A+ 42 US WURTTEMBERGER HB A- 49 GE Verdi i pålydende, konvertert til NOK. Rating er konvertert til Fitch/S&P-skala Banken har eksponering mot flere internasjonale institusjoner som har vært utsatt og som har vært i mediebildet. Ingen av disse har per medført realiserte tap. 52

53 Rentebærende portefølje - strukturerte Invest. Bokført Rating Valuta Subord. Forfall Kommentar beløp verdi kapital Pimco/Deutsche Bank CPPI AA USD 2011 Hovedstolgarantert Deutsche Bank Propellor (Forvalter: Solent Capital) CPPI AAA EUR 2013 Hovedstolgarantert Societe General Sycamore - CDO av ABS BB EUR 1 % 2013 Transjetykkelse 3 %. Omega Capital Invest (Broadway) BBB+ NOK 4,4 % 2013 Transjetykkelse 1 %. Omega Palladium (Forvalter: Black Rock) BBB+ EUR 5,6 % 2013 Transjetykkelse 1 % Obligor 1 - Grand River AAA NOK 5,9 % 2017 Default immunity fram til mai 2011 Obligasjonsforetaket NOK Realisert i 2009 tilsvarende bokført verdi pr Cavendish Square Funding AAA EUR 20,6 % 2012 Ingen kreditthendelser pr. Zoo CFO - Collateral Fund Obligation A EUR 36,5 % 2014 SUM NOK mill Underl. hedgefond. Styrt avvikling pågår m/ 45% innfrielse i 2009 Sum bokført verdi : 370 mill kroner CDO rating BB; 15 CFO rating A; 54 Hovedstolgaranti AA; 39 Hovedstolgaranti AAA; 55 Herav 51 mill kroner oppskrevet som følge av endrede valutakurser Valutagevinsten motregnes tap på sikringsforretninger CDO rating BBB+ ; 72 CDO realisert 2009; 30 CDO rating AAA;

54 54 Likviditet

55 Kundeinnskudd - konsernets viktigste fundingkilde Personmarked Offentlig marked Bedriftsmarked Volumfordeling BM 33 % PM 52 % 0 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 OM 15 % 55

56 Likviditet Overordnede mål for likviditetsstyringen: Banken skal under gitte forutsetninger overleve i minimum 12 måneder uten tilførsel av likviditet fra kapitalmarkedet Norges Banks likviditetsindikator > 1 (andel av illikvide aktiva som er finansiert langsiktig) Definisjon: Innskudd + langsiktig funding + EK Illikvide aktiva 56

57 Funding og likviditetsstyring Likviditetsprognose, 12 mnd Deposit growth 7 % Lending growth 7 % 12 MONTH LIQUIDITY FORECAST "The bank shall in normal market conditions with moderate net lending growth have a net funding requirement to cover minimum 12 months of operation without any new capital market funding." Month jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 Assumed growth Deposits Lending Resulting net lending growth Cash flow forecast Committed funding Known cash outflow 560 Due funding, pr. month Cash flow, pr. month Cash reservesbook val. Hairc. Mark.val Cash and deposits, central bank F/D loan, central bank Bond reserve % 1740, Mortgage loans / cov bonds 20 % Revolving credit Equities % 276, Eksportfinans Securities, category D Subsidiaries ) Trekker på låneadgang i mars ) Tæring på obligasjonsporteføljen skjer i januar

58 Bankens likviditet og myndighetenes tiltak Myndighetenes tiltakspakke for banken som ble lagt fram i oktober har bidratt til å bedre bankenes tilgang til finansiering SpareBank 1 Nord-Norge har i 2008 i ubetydelig grad benyttet seg av myndighetenes tiltakspakke. Dette skyldes oppbygging av høyere likviditetsreserver enn normalt. Likviditetsrisikoen vurderes nå som redusert og likviditetsbeholdningen er planlagt "normalisert" Banken har hatt betydelige merkostnader på grunn av den økte likviditetsbeholdningen, særlig i perioden med stor differanse mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene. Banken påregner i økende grad å benytte seg av myndighetenes låneordninger i

59 59 59 Funding og likviditetsstyring Forfall kommende 16 mnd feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 NOK BONDS Cert's, NOK EMTN, EUR Schuldschein, EUR Low er Tier 2. NOK Low er Tier 2, EUR Government Perp. Non-call, USD SUM

60 Likviditet Oversikt forfall, F-lån Fondsobligasjon, USD Ansvarlig lån, NOK Ansvarlig lån, EUR Schuldschein, EUR EMTN, EUR Sert NOK NOK bonds Serie

61 Likviditet pris på kapital Styringsrente, 3M NIBOR og indikerte fundingpriser Forskjell Norges Bank NIBOR 0,20 % 0,90 % 1,70 % 1,00 % Forskjell NIBOR funding 3 år: 0,20 % 0,80 % 2,00 % 1,65 % Samlet forskjell 0,40 % 1,70 % 3,70 % 2,65 % Bedrede forhold i fundingmarkedet, men fortsatt høye kredittspreader 61

62 Likviditet pris på kapital Likviditet pris på kapital Styringsrente, 3M NIBOR og indikerte fundingpriser 10 Styringsrente Norges Bank 2,5 3 m nd Nibor 3, 68 Fu ndingkos t 5, Forskjell Norges Bank NIBOR 0,20 % 0,90 % 1,70 % 1,00 % Forskjell NIBOR funding 3 år: 0,20 % 0,80 % 2,00 % 1,65 % Samlet forskjell 0,40 % 1,70 % 3,70 % 2,65 % Bedrede forhold i fun dingmarkedet, men fortsatt høye kredittspreader jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Styri ngsrente Norges Bank Fundingkost 3 mnd Nibor mai sep jan 07 mai sep jan 08 mai 09 S ource: Reuters EcoWin, Sparebank 1 Nord-Norge 1 Bankens fremtidige utlånsrenter vil avhenge av pris på "råvaren" kapital Dersom uroen i finansmarkedene fortsetter og/eller prisen på kreditt i kapitalmarkedet (kredittspreadene) opprettholdes, vil bankens gjennomsnittlige merpris på innlån fortsatt øke. Vilkårene i myndighetenes tiltakspakke vil kunne dempe denne virkningen 62

63 63 SpareBank 1 Gruppen AS

64 SpareBank 1 Gruppen Hovedpunkter 4. kvartal Resultatet er sterkt preget av de svake finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring har en aksjeandel på 12 % i kollektivporteføljen per Konsernets soliditet er god SpareBank 1 Gruppen AS gikk i oktober inn som 75 % eier i et nyetablert meglerhus som eies sammen med tidligere ansatte i Kaupthings norske meglerhus. Argo Securities AS fikk konsesjon i slutten av november SpareBank 1 Gruppen AS har i 4. kvartal kommet til enighet med SpareBank 1 Nord-Norge om overtagelse av deres factoringvirksomhet for en kjøpesum på inntil MNOK 40. Vil fusjoneres inn i SpareBank 1 Factoring AS tidligere Glitnir Factoring SpareBank 1 Gruppen kjøper de siste 10 % av Actor Fordringsforvaltning for MNOK 16 fra Sparebanken Sør med virkning fra SpareBank 1 Gruppen AS eiere har i 4. kvartal tilført Gruppen egenkapital gjennom en trinnvis emisjon på til sammen 924 mill. kroner. Engangseffekter for SpareBank 1 Gruppen i 2008 utgjør -446 mill. kroner. 64

65 SpareBank 1 Gruppen Produktselskap sterkt påvirket av finanskrisen Samlet årsresultat for datterselskapene ble -630 mill. kroner mot kill. kroner i fjor Livselskapet sterkt påvirket av finansuroen og engangseffekter. God soliditet i selskapet Resultat før skatt i datterselskaper Meget godt forsikringsresultat veier opp for et svakt finansresultat i skadeselskapet MNOK Bank 1 Oslo konsern SB1 Livsfors.* SB1 Skadefors. ODIN Reduserte forvaltningsvolumer i ODIN Forvaltning God underliggende drift i Bank 1 konsern. Resultat hittil i år preget av nedskrivninger, tap på verdipapirer og netto tap på utlån Resultat før skatt 2007 Resultat før skatt

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 1 2 Konjunktur Norge og Nord-Norge Nord-Norge klarer seg bra Minst rammet av konjunkturnedgangen Arbeidsledighet lavere enn i Norge

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2010 Tromsø/Oslo, 11. august 2010

Resultat 2. kvartal 2010 Tromsø/Oslo, 11. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010 Tromsø/Oslo, 11. august 2010 1 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Resultat 3. kvartal Tromsø/Oslo, 29. oktober 2009

Resultat 3. kvartal Tromsø/Oslo, 29. oktober 2009 Resultat 3. kvartal 2009 Tromsø/Oslo, 29. oktober 2009 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer