Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar meglere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere"

Transkript

1 Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 83 steder Antall årsverk, konsern: 830 *Også regionkontor for Nordvest Russland. 2

3 3 Organiseringen av finanskonsernet

4 Finansielle mål Soliditet mål for kapitaldekning (vedtatt juni 2008): SpareBank 1 Nord-Norges konfidensnivå er fastsatt til 99,9 %. Konsernet har en ambisjon om å øke konfidensnivået til 99,97 % innen Det er et mål at SpareBank 1 Nord-Norge skal fremstå som ubestridt solid. Konsernets fastsatte mål for kapitaldekning skal baseres på konsernets interne prosess for beregning av kapitalbehov (ICAAP) og skal gjennomgås årlig. Kapitalmålet uttrykkes i forhold gjeldende lovregulering av kapitaldekning. SpareBank 1 Nord-Norge har følgende mål for kapitaldekning: Kjernekapitaldekning: 9 % eller høyere Totalkapitaldekning: 12 % eller høyere 4

5 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Totalt risikovektet beregningsgrunnlag Overgangsordning IRB korreksjon for gulv Totalt risikovektet beregningsgrunnlag IRB ,69 % 9,06 % 9,61 % Kjernekapitaldekning i % 9,06 % 8,92 % 9,77 % 0,73 % 1,29 % 1,28 % Tilleggskapitaldekning i % 1,50 % 1,08 % 0,59 % 10,42 % 10,35 % 10,89 % Kapitaldekning i % 10,56 % 10,00 % 10,36 % 5

6 Finansielle mål Soliditet Kjernekapitaldekning; 9 % eller høyere Totalkapitaldekning: 12 % eller høyere Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 6

7 SpareBank 1 Nord-Norge foreløpig resultat 2008 Tilfredsstillende resultat for 4. kvartal hensynstatt finanskrisen. Fortsatt god underliggende bankdrift. Bankens soliditet er god og likviditeten er tilfredsstillende. Hovedtrekk (2007): Driftsresultat før skatt på 493 mill kroner (893 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,1 % (18,1 %). Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 4,09 (kr 10,00). Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 760 mill (709 mill). Hoveddelen av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer i handelsportefølje ble per omklassifiert fra kategorien Virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet til kategorier som vurderes til amortisert kost. Netto resultat fra finansielle investeringer siste kvartal er 27 mill kroner, hittil i år er det bokført tap på 84 mill kroner (Gevinst 201 mill kroner). Kostnadsutvikling under kontroll kostnadsøkning på 0,9 % sammenlignet med Tap på utlån: Netto tap på 183 mill kroner (17 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 7,4 % (13,6 %). Personmarkedet 8,5 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt). Bedriftsmarkedet 5,4 %. Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 2,1 % (8,6 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,9 % (15,3 %). Innskuddsdekning: 67,4 % (63,8 %). Banken har god soliditet og har fortsatt tilfredsstillende likviditet Forslag til kontantutbytte: kr 3,00 per grunnfondsbevis Det er avsatt kr 40 mill kroner til gavefond 7

8 Viktige hendelser i 2008 Høykonjunkturen flater ut og finansuroen og effektene av denne kommer til Nord-Norge Bankens basisdrift styrkes SpareBank 1-alliansen får ny profil SpareBank 1 Nord-Norge kjøper 10 % av Tavrichesky Bank i Russland. Det tas sikte på at Tavrichesky Banks filial i Murmansk skal skilles ut og omgjøres til egen bank der SpareBank 1 Nord-Norge skal eie 75 % og Tavrichesky Bank 25 % SpareBank 1 Nord-Norge kjøper Glitnir Norge ASA i samarbeid med de andre bankene i SpareBank 1-alliansen Positiv risikoutvikling i bankens utlånsportefølje både innenfor personmarkedet og næringslivsmarkedet Gjennom utgivelsen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge har banken også i 2008 bidratt til å sette dagsorden for samfunnsdebatt i landsdelen Høy aktivitet innen bankens samfunnsengasjement og aktiv bruk av gaver til allmennyttige formål 8

9 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter fra finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 2 4 Resultat for perioden

10 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.08 3.KV.08 2.KV.08 1.KV.08 4.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter fra finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Egenkapitalrentabilitet 9,18 % 5,98 % 13,86 % 3,62 % 21,40 % Kostnadsprosent 51,57 % 60,21 % 51,75 % 78,64 % 48,14 % 10

11 Resultatdisponering (Beløp i mill kroner) Morbankes overskudd etter skatt 213,7 Avsatt kontantutbytte 53,7 Avsatt til utjevningsfond 19,4 Sum til grunnfondsbeviseierne 73,1 Avsatt til gavefond 40,0 Avsatt til Sparebankens fond 100,6 Sum disponert 213,7 Foreslått utbytte: kr 3,00 per grunnfondsbevis, totalt 54 mill kroner. Utjevningsfondet tilføres 19 mill kroner og utgjør etter dette 223 mill kroner. Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital per (34,22 %). Det avsettes 40 mill kroner til bankens gavefond. Dette tilsvarer 25 % av disponibelt overskudd etter utbytte. Sparebankens fond tilføres 101 mill kroner. 11

12 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Sparebanken Factoring AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS BBL Eiendomsmegling AS SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Totalt

13 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 4. kvartal 2008 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter mill kr Reduksjon netto provisjonsinntekter - 43 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Reduksjon i andre inntekter - 11 mill kr Økning kostnader - 9 mill kr Økning netto tap mill kr Sum mill kr 13

14 Meget god underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) Konsern (Beløp i mill kroner) 4.KV.08 3.KV.08 2.KV.08 1.KV.08 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift Netto tap og nedskrivninger Basisdrift etter tap og nedskrivninger

15 Topplinjevekst Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum topplinjeinntekter Inntektsvekst 9,5% -11,6% 3,6% Kostnadsvekst 0,9% 15

16 Netto rente- og provisjonsinntekter - konsern KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,10 % 2,05 % 2,03 % 2,08 % 2,15 % 2,06 % 2,10 % 2,31 % 2,21 % 16

17 Margin og volumutvikling Utlån BM Utlån BM Utlånsbidrag BM 2, ,80 1,60 1,40 Volum i mill kr ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 17

18 Margin og volumutvikling Utlån PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM 2, , , ,40 Volum mill kr ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet , des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 18

19 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off 2, ,80 1,60 1,40 Volum i mill kr ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 19

20 Margin og volumutvikling Innskudd PM Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM 3, ,80 2, ,40 Volum i mill kr ,20 2,00 1,80 1,60 1,40 Rentem argin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet , ,00 des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 20

21 Finansielle mål Soliditet Kjernekapitaldekning; 9 % eller høyere Totalkapitaldekning: 12 % eller høyere Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 21

22 22 Driftskostnader konsern ,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % NOK mill. 0,50 % 0,00 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 1,78 % 1,65 % 1,68 % 1,67 % 1,66 % 1,70 % 1,64 % 1,60 % 1,58 %

23 Driftskostnader konsern (Mill.kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

24 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,4% Brutto utlån ,1% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,4% Innskudd fra kunder ,9% 24

25 God utvikling i kundeinnskudd gjennom hele finanskrisen Personmarked Offentlig marked Bedriftsmarked Volumfordeling BM 33 % PM 52 % 0 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 OM 15 % 25

26 Innskuddsveksten i husholdningene 12 % Husholdningene 12 mnds vekst 9 % 6 % 3 % 0 % Jan 06 M ai 06 Sep 06 Jan 07 M ai 07 Sep 07 Jan 08 M ai 08 sept 08 jan.09 Norge husholdninger SNN personkunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, 2.februar 2009 og SNN Bare, 2.februar 2009

27 Innskuddsveksten i foretakene Foret akene 12 mnds vekst 35 % 25 % 15 % 5 % -5 % Jan 06 M ai 06 Sep 06 Jan 07 M ai 07 Sep 07 Jan 08 M ai 08 sept 08 j an.09 Nor ge, f or etak SNN, nær i ngskunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, 7.februar 2009 og SNN Bare, 2.februar 2009

28 Kundeinnskudd offentlig sektor Fylkeskommuner og foretak: Alle tre fylkeskommuner i Nord-Norge samt Helse-Nord bruker SpareBank 1 Nord-Norge som hovedbank Kommuner: 60 av 88 nordnorske kommuner bruker SpareBank 1 Nord-Norge som hovedbank Nye hovedbankavtaler med kommuner i 2008: Rana kommune - region Helgeland Alstahaug kommune - region Helgeland Vestvågøy kommune - region Hålogaland Sør-Varanger kommune - region Finnmark Antall kommuner SP1NN hovedbank Markedsandel Finnmark % Troms % Hålogaland % Salten *) % Helgeland % Konsern % 28

29 Utlånsvekst Personmarked inkl Boligkreditt Bedrifts-/offentlig marked Volumfordeling BM/ OM 34 % PM inkl Boligkreditt 66 % KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 29

30 Kredittområdet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap Tiltak 30

31 Loan to value personmarked (PM) Portefølje utlån PM PM-porteføljen består i hovedsak av boliglån 5,2 mrd overført til Boligkreditt 31

32 Portefølje Konsernets BM-portefølje er godt diversifisert Eksponering mot enkeltbransjer med historiske høye tap for banken er redusert siste år Fiskeoppdrett Fiskeindustri Eiendom utleie Anslagsvis 45 % av porteføljen er knyttet til ren kommersiell utleie, ikke utleie til egen virksomhet 32

33 33 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring

34 34 Portefølje eksponering per

35 35 Risikoutvikling

36 36 Risikoutvikling

37 Eksponering mot volatile bransjer Ønsker større skrift Lavest Lav Middels Høy Høyest Kraft og vannforsyning, Øvrige næringer Jord og skogbruk, Bergverksdrift, Varehandel, Engros og agenturhandel, Utenriks sjøfart, Transport og kommunikasjon, Finans og forsikring, Borettslag, Eiendom utleie, Øvrig eiendom, Forretningsmessig tj.yting Fiskefartøy, Industri (eks fiske), Hotell og restaurant, Eiendom prosjekt Utv. råolje og gass, Fiskeindustri, Bygg og anleggsvirksomhet Fiskeoppdrett 37

38 Tap og mislighold Banken har hatt lave tap siste 3 år, sammenfallende med en gunstig konjunktursituasjon Eksponering mot enkeltbransjer med historiske høye tap for banken er redusert siste år Forventning om at tapsnivået vil påvirkes i takt med lavere realøkonomisk vekst Engasjement i mislighold og i utvalgte bransjer følges svært tett Utvidet gjennomgang av porteføljen generelt og høyrisiko spesielt i 4. kvartal 2008 og 1. halvår

39 Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger i konsernet har som grunnlag: 1. Utlån til kunder i høyrisiko 2. Utlån til kunder med negativ migrasjon 3. Utlån til kunder i bransjer med særlige utfordringer der det vurderes sannsynlig at tapshendeler har funnet sted på bransjenivå For gruppe 3 inngår en vurdering av bransjer opp mot historiske tap, observasjoner i konsernets portefølje, makrovariabler og bransjekunnskap. Grunnlaget for bransjer med tapshendelser er utvidet i 4.kvartal. Økning av gruppenedskrivninger mill Gruppe nedskrivninger utgjør 0,4 % av brutto utlån per Konservativ metodikk Høyt nivå reflekterer høyere risiko i Nord-Norge 39

40 40 Gruppenedskrivinger

41 Tiltak portefølje Utvidet risikorapportering 4. kvartal Gjennomgang av utlånsportefølje med særlig vekt på utvalgte bransjer Eiendom Bygg & anlegg Varehandel Hotell & restaurant Kompetansehevning hos rådgivere fagdager på kredittområdet dedikering av ressurspersoner regionalt til porteføljeovervåking 41

42 Tilpasninger i kredittpolicy Krav til likviditetsoverskudd er skjerpet i PM fra 1,0 til 1,2 for ordinære kredittsaker Maksimal gjeldsgrad redusert til 3 for ordinære saker Skjerpet kapitalkrav; 30 % egenkapital til nye kunder Oppkjøpsfinansiering: minimum 50% egenkapital Næringseiendom for utleie Maksimal kapitaliseringsfaktor 10 x netto leie i bysentra Maksimal kapitaliseringsfaktor 8 x netto leie i periferi 42

43 Netto tap på utlån og garantier - konsern ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 0,36 % 43

44 44 Verdipapirer

45 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer ) 1) Herav inntekter fra kunder 54 mill 45

46 Aksjer 1.kv 2.kv 3.kv 4kv Sum utbytte/gevinst/tap -47 mill - 5 mill - 69 mill -118 mill -239 mill Herav; Hurtigruten Group (HRG) - 30 mill - 8 mill - 40 mill - 42 mill -120 mill Helgeland SPB + 8 mill +1 mill - 4 mill - 17 mill - 12 mill Øvrig portefølje - 25 mill + 2 mill - 20 mill - 59mill -107mill Sum - 47 mill - 5 mill - 69 mill mill mill Badwill BNbank ASA +415 mill +415 mill Netto aksjer -47 mill - 5 mill - 69 mill +297 mill +176 mill Markedsverdi samlet aksjeportefølje per : Herav; Hurtigruten Group (HRG) Helgeland Sparebank Tavrichesky Portefølje SNN Invest Øvrig portefølje 472 mill 7 mill 47 mill 102 mill 126 mill 190 mill 46

47 SNN i Nordvest Russland Bank Tavrichesky - 10% aksjonær - Investering: 70 mill NOK - Emisjon 2008: 25 mill NOK - Mottat utbytte mill NOK Bank Tavrichesky - Regnskap Q3/ Resultat etter skatt: 28 mill NOK (11% RoE) - Tilfredsstillende soliditet - God kontroll med likviditeten Etablering av Ny Bank mål og status Aksjefordeling: SNN 75%, TB 25% Operativ bankvirksomhet i Murmansk fra januar 2010 Business Plan versjon 1 godkjent av bankene Omfattende konsesjons- og registreringsprosess i Norge og Russland; november 2008 juni

48 Rentebærende portefølje per Omklassifisering av mill kroner av den samlede rentebærende portefølje på mill kroner ble gjennomført 3. kvartal. Uten omklassifiseringen ville det blitt kostnadsført ytterligere urealiserte tap på denne porteføljen på 212 mill kroner 2. halvår 2008 (4. kvartal 115 mill kroner) Tidligere nedskrivninger av den omklassifiserte porteføljen på 112 mill kroner vil amortiseres over gjenværende løpetid. Inntektsført 18 mill kroner 2. halvår 2008 (4. kvartal 10 mill kroner). Gjennomsnittlig løpetid på omklassifisert portefølje; om lag 2,6 år. Nedskrivning for varig verdifall på til sammen 46 mill kroner på to av bankens plasseringer innenfor den omklassifiserte porteføljen 48

49 Rentebærende portefølje per Fordeling av tapsføring 142 mill CPPI 9 % Annet 1 % Sertifikater 1 % Off. sektor 0 % Covered bonds 4 % Finans Norge 5 % Finans utland 19 % CDO 54 % ABS 2 % Norsk industri 3 % Ansvarlig lån Norge 2 % 49

50 Rentebærende portefølje per Type Andel pr Balanseført NOK mill Sertifikater 9,7% 656 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 20,8% Finansobligasjoner Norge 24,1% Finansobligasjoner Utlandet 30,9% Norske industriobligasjoner 5,5% 368 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 3,4% 227 Asset Backed Securities 0,9% 61 CDO - Collateralized Debt Obligations 3,3% 221 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 1,4% 94 Annet 0,1% 6 SUM 100,0% Økt portefølje sammenlignet med per i hovedsak sertifikater og særskilt sikre obligasjoner. Representerer oppbygging av økte likviditetsreserver 50

51 Rentebærende portefølje per Geografisk fordeling utenlandske finansobligasjoner UNGARN 5 % ØSTERR. 3 % TYSKL. 5 % IRLAND 3 % LUX. 3 % FINL. 2 % USA 23 % DANMARK 5 % SVERIGE 7 % SPANIA 14 % FRANKR. 8 % ITALIA 9 % ENGLAND 13 % 51

52 Rentebærende portefølje utland per Utsteder Rating Pål., MNOK Land Utsteder Rating Pål., MNOK Land ALLIANC&LEIC BLD AA- 49 EN IBERCAJA A+ 39 SP ANGLO IRISH BANK A 68 IR IKB DEUT INDUSTR BBB- 39 GE BANCA LOMBARDA A+ 49 IT ING AMERICA INS A 58 US BANCA NAZ LAVORO AA 78 IT INVESTKREDIT AG A+ 68 AS BANCAJA A- 78 SP JOHN HANCOCK II AA+ 100 US BANCO VALENCIA A- 58 SP LB BADEN- WUERTT A+ 4 GE BANK OF NOVA SCOTIA AA- 56 US MONTE DEI PASCHI A 49 IT BANK OF NOVA SCOTIA AA- 35 US MORGAN STANLEY A 49 US BANK OF SCOTLAND AA- 35 EN NATIONWIDE BLDG AA 68 EN BANQ FED CRD MUT A+ 58 FR NORD L/B LUX AA+ 58 LX BRADFORD&BIN BLD A- 39 EN NORDEA BANK AB AA+ 58 SW BRITANNIA BLDG A- 39 EN NORTHERN ROCK A 42 EN CAISSE EPARG ECR A+ 49 FR OKOBANK AA+ 49 FI CAIXA CATALUNYA A 49 SP OTP BANK AA 58 HU CAM GLOB FIN SA A- 58 SP OTP BANK AA 49 HU CITIGROUP INC A+ 39 US SKANDINAV ENSKIL AA 30 SW DANSKE BANK A/S AA+ 49 DE SLM CORP BBB 39 US FIN-DANISH IND AAA 58 DE SOCIETE GENERALE AA- 58 FR GEN ELEC CAP CRP AAA 30 US SWEDBANK AA- 49 SW GOLDMAN SACHS GP A+ 42 US WURTTEMBERGER HB A- 49 GE Verdi i pålydende, konvertert til NOK. Rating er konvertert til Fitch/S&P-skala Banken har eksponering mot flere internasjonale institusjoner som har vært utsatt og som har vært i mediebildet. Ingen av disse har per medført realiserte tap. 52

53 Rentebærende portefølje - strukturerte Invest. Bokført Rating Valuta Subord. Forfall Kommentar beløp verdi kapital Pimco/Deutsche Bank CPPI AA USD 2011 Hovedstolgarantert Deutsche Bank Propellor (Forvalter: Solent Capital) CPPI AAA EUR 2013 Hovedstolgarantert Societe General Sycamore - CDO av ABS BB EUR 1 % 2013 Transjetykkelse 3 %. Omega Capital Invest (Broadway) BBB+ NOK 4,4 % 2013 Transjetykkelse 1 %. Omega Palladium (Forvalter: Black Rock) BBB+ EUR 5,6 % 2013 Transjetykkelse 1 % Obligor 1 - Grand River AAA NOK 5,9 % 2017 Default immunity fram til mai 2011 Obligasjonsforetaket NOK Realisert i 2009 tilsvarende bokført verdi pr Cavendish Square Funding AAA EUR 20,6 % 2012 Ingen kreditthendelser pr. Zoo CFO - Collateral Fund Obligation A EUR 36,5 % 2014 SUM NOK mill Underl. hedgefond. Styrt avvikling pågår m/ 45% innfrielse i 2009 Sum bokført verdi : 370 mill kroner CDO rating BB; 15 CFO rating A; 54 Hovedstolgaranti AA; 39 Hovedstolgaranti AAA; 55 Herav 51 mill kroner oppskrevet som følge av endrede valutakurser Valutagevinsten motregnes tap på sikringsforretninger CDO rating BBB+ ; 72 CDO realisert 2009; 30 CDO rating AAA;

54 54 Likviditet

55 Kundeinnskudd - konsernets viktigste fundingkilde Personmarked Offentlig marked Bedriftsmarked Volumfordeling BM 33 % PM 52 % 0 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 OM 15 % 55

56 Likviditet Overordnede mål for likviditetsstyringen: Banken skal under gitte forutsetninger overleve i minimum 12 måneder uten tilførsel av likviditet fra kapitalmarkedet Norges Banks likviditetsindikator > 1 (andel av illikvide aktiva som er finansiert langsiktig) Definisjon: Innskudd + langsiktig funding + EK Illikvide aktiva 56

57 Funding og likviditetsstyring Likviditetsprognose, 12 mnd Deposit growth 7 % Lending growth 7 % 12 MONTH LIQUIDITY FORECAST "The bank shall in normal market conditions with moderate net lending growth have a net funding requirement to cover minimum 12 months of operation without any new capital market funding." Month jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 Assumed growth Deposits Lending Resulting net lending growth Cash flow forecast Committed funding Known cash outflow 560 Due funding, pr. month Cash flow, pr. month Cash reservesbook val. Hairc. Mark.val Cash and deposits, central bank F/D loan, central bank Bond reserve % 1740, Mortgage loans / cov bonds 20 % Revolving credit Equities % 276, Eksportfinans Securities, category D Subsidiaries ) Trekker på låneadgang i mars ) Tæring på obligasjonsporteføljen skjer i januar

58 Bankens likviditet og myndighetenes tiltak Myndighetenes tiltakspakke for banken som ble lagt fram i oktober har bidratt til å bedre bankenes tilgang til finansiering SpareBank 1 Nord-Norge har i 2008 i ubetydelig grad benyttet seg av myndighetenes tiltakspakke. Dette skyldes oppbygging av høyere likviditetsreserver enn normalt. Likviditetsrisikoen vurderes nå som redusert og likviditetsbeholdningen er planlagt "normalisert" Banken har hatt betydelige merkostnader på grunn av den økte likviditetsbeholdningen, særlig i perioden med stor differanse mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene. Banken påregner i økende grad å benytte seg av myndighetenes låneordninger i

59 59 59 Funding og likviditetsstyring Forfall kommende 16 mnd feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 NOK BONDS Cert's, NOK EMTN, EUR Schuldschein, EUR Low er Tier 2. NOK Low er Tier 2, EUR Government Perp. Non-call, USD SUM

60 Likviditet Oversikt forfall, F-lån Fondsobligasjon, USD Ansvarlig lån, NOK Ansvarlig lån, EUR Schuldschein, EUR EMTN, EUR Sert NOK NOK bonds Serie

61 Likviditet pris på kapital Styringsrente, 3M NIBOR og indikerte fundingpriser Forskjell Norges Bank NIBOR 0,20 % 0,90 % 1,70 % 1,00 % Forskjell NIBOR funding 3 år: 0,20 % 0,80 % 2,00 % 1,65 % Samlet forskjell 0,40 % 1,70 % 3,70 % 2,65 % Bedrede forhold i fundingmarkedet, men fortsatt høye kredittspreader 61

62 Likviditet pris på kapital Likviditet pris på kapital Styringsrente, 3M NIBOR og indikerte fundingpriser 10 Styringsrente Norges Bank 2,5 3 m nd Nibor 3, 68 Fu ndingkos t 5, Forskjell Norges Bank NIBOR 0,20 % 0,90 % 1,70 % 1,00 % Forskjell NIBOR funding 3 år: 0,20 % 0,80 % 2,00 % 1,65 % Samlet forskjell 0,40 % 1,70 % 3,70 % 2,65 % Bedrede forhold i fun dingmarkedet, men fortsatt høye kredittspreader jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Styri ngsrente Norges Bank Fundingkost 3 mnd Nibor mai sep jan 07 mai sep jan 08 mai 09 S ource: Reuters EcoWin, Sparebank 1 Nord-Norge 1 Bankens fremtidige utlånsrenter vil avhenge av pris på "råvaren" kapital Dersom uroen i finansmarkedene fortsetter og/eller prisen på kreditt i kapitalmarkedet (kredittspreadene) opprettholdes, vil bankens gjennomsnittlige merpris på innlån fortsatt øke. Vilkårene i myndighetenes tiltakspakke vil kunne dempe denne virkningen 62

63 63 SpareBank 1 Gruppen AS

64 SpareBank 1 Gruppen Hovedpunkter 4. kvartal Resultatet er sterkt preget av de svake finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring har en aksjeandel på 12 % i kollektivporteføljen per Konsernets soliditet er god SpareBank 1 Gruppen AS gikk i oktober inn som 75 % eier i et nyetablert meglerhus som eies sammen med tidligere ansatte i Kaupthings norske meglerhus. Argo Securities AS fikk konsesjon i slutten av november SpareBank 1 Gruppen AS har i 4. kvartal kommet til enighet med SpareBank 1 Nord-Norge om overtagelse av deres factoringvirksomhet for en kjøpesum på inntil MNOK 40. Vil fusjoneres inn i SpareBank 1 Factoring AS tidligere Glitnir Factoring SpareBank 1 Gruppen kjøper de siste 10 % av Actor Fordringsforvaltning for MNOK 16 fra Sparebanken Sør med virkning fra SpareBank 1 Gruppen AS eiere har i 4. kvartal tilført Gruppen egenkapital gjennom en trinnvis emisjon på til sammen 924 mill. kroner. Engangseffekter for SpareBank 1 Gruppen i 2008 utgjør -446 mill. kroner. 64

65 SpareBank 1 Gruppen Produktselskap sterkt påvirket av finanskrisen Samlet årsresultat for datterselskapene ble -630 mill. kroner mot kill. kroner i fjor Livselskapet sterkt påvirket av finansuroen og engangseffekter. God soliditet i selskapet Resultat før skatt i datterselskaper Meget godt forsikringsresultat veier opp for et svakt finansresultat i skadeselskapet MNOK Bank 1 Oslo konsern SB1 Livsfors.* SB1 Skadefors. ODIN Reduserte forvaltningsvolumer i ODIN Forvaltning God underliggende drift i Bank 1 konsern. Resultat hittil i år preget av nedskrivninger, tap på verdipapirer og netto tap på utlån Resultat før skatt 2007 Resultat før skatt

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer