VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE"

Transkript

1 20 å VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE

2 På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med å gjøre dem ulønnsomme. Vi trenger en bedre forståelse for småbedriftenes egenart, hvordan de fungerer i samfunnet. Små bedrifter vil være et løft for vekst og utvikling, og et løft for hele samfunnet som sådan. Små og mellomstore bedrifter utgjør ca 99 % av alle bedrifter i Norge. Vi representer halvparten av all verdiskaping i landet. Vi betyr noe, og vi er på mange måter avgjørende for evnen til å videreutvikle det norske velferdssamfunnet. Vi er ikke representert på statistikkene over de best betalte bedriftsledere i landet. Vi representerer løsninger for det meste av hverdagsproblemene både for enkeltindivid og større bedrifter. Utfordringen framover dreier seg også om hvordan samfunnet fremmer etablering og levelige vilkår for slike småbedrifter. For småbedrifter har også kompetanse og teknologi. Dette bidrar nødvendigvis ikke til eksport og vekst i antall ansatte de første årene. Samfunnet må gi oss gode rammevilkår, noe som sikrer vekst i fremtiden. Vi i Bedriftsforbundet representerer ca småbedrifter, og vi har jobbet i over 20 år for å fremme forståelsen for småbedriftenes betydning. «Det er vi som får hverdagen til å fungere» 2

3 Program 1: Sosial sikkerhet for Næringsdrivende Bedriftsforbundet vil arbeide for gode og forutsigbare sosiale rettigheter for næringsdrivende. Samfunnet har ansvar for å sikre økonomisk og sosial trygghet Det enkelte mennesket har ansvar for eget liv, og det må stilles krav til alle som har mulighet til det om å forsørge seg selv og sine. Men samfunnet har et ansvar for å stille opp når det trengs for å sikre økonomisk og sosial trygghet slik at alle kan leve et verdig liv. Bedre trygderettigheter for næringsdrivende Sykelønnsordning, uføretrygd og pensjonssystem må legges opp slik at det lønner seg å være i arbeid, og at det lønner seg for arbeidsgivere å ha folk i arbeid. Prinsippet må være samme tilgang til velferdsgoder for alle grupper over hele landet. Næringsdrivende har i dag langt dårligere trygderettigheter enn ansatte ved sykdom, permittering, arbeidsledighet og omsorg for små barn. Modernisering av velferdsordningene Flere pensjonister, færre yrkesaktive, høyt sykefravær og flere uføretrygdede gjør at sosiale utgifter tar en stadig større del av de offentlige budsjettene, samtidig som en økende andel av regningen skyves over på bedriftene. Uten en modernisering og effektivisering av velferdsordningene, kan kostnadene innen relativt kort tid nå et nivå som undergraver hele velferdsstaten. Bedriftsforbundet vil arbeide for: Like forpliktelser og rettigheter etter folketrygden for selvstendig næringsdrivende og ansatte i privat og offentlig sektor ved sykdom, permittering, arbeidsledighet og omsorg for små barn. Lønnsrettigheter og prioritet for lønnskrav ved konkurs, også for daglige ledere og ansatte med eierposisjoner eller styreverv Staten skal overta ansvaret for sosiale velferdsordninger knyttet til ansattes omsorgsoppgaver 3

4 Program 2: Bedriftsvennlige skatter Norge har et høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre europeiske land. Økt offentlig pengebruk, høye lønnskostnader og sterk kronekurs har ført til en svekket norsk konkurransekraft, spesielt for næringslivet som ikke er tilknyttet oljesektoren. Vi trenger derfor et skattesystem som gjør det mulig for bedriftene å spare for å bygge seg opp egenkapital. Det er viktig å la bedriftene beholde mer av overskuddet slik at de blir mer robuste, kan ansette flere og investere i videreutvikling. Bedriftsforbundet vil jobbe for bedre rammevilkår og sikre en bedriftsvennlig skatte- og finansieringsordning i Norge. På lang sikt kan ikke petroleumssektoren være en garantist for den velferden vi har i dag. Vi er nå blitt svært sårbare for svingninger i oljeprisen, samtidig som etterspørselen fra verdensmarkedet er usikker. Særlig på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen for eurolandene. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Bedriftsforbundet vil jobbe for å redusere de uheldige effektene av den såkalte todelte økonomien, ved å jobbe for en konkurransedyktig bedriftsbeskatning. Bedriftsforbundet vil derfor jobbe for disse skattesakene: Fjerne formueskatten Fjerne arveavgiften Redusere arbeidsgiveravgiften Innføre et skattefradrag på hjemmetjenester, lik den svenske ROT og RUT ordningen At en andel av selskapsskatten tilfaller kommunene som en direkte stimulans til å legge til rette for næringsutvikling Redusere selskapsskatten til et nivå som er konkurransedyktig sammenlignet med våre naboland Reversere adgangen for kommunene til å skattlegge utelukkende næringseiendom Mer rettferdige momsregler for alle bransjer Avskrivningssatser som gjør det mer lønnsomt å investere i driftsmidler Gjeninnføre skattefrie avsetninger i fond for bedrifter Innføring av næringsfradrag/bunnfradrag for selvstendige næringsdrivende 4

5 Program 3: Finansiering for små og mellomstore bedrifter Tradisjonelt har norsk næringsliv i stor utstrekning vært finansiert med ordinære lån i bankene. I en tid der bankene har blitt mer restriktive med utlån til næringslivet, som følge av krav til økt soliditet fra EU og norske politiske myndigheter, møter små og mellomstore bedrifter, som ikke er aktuelle for obligasjonsmarkedet, utfordringer med å skaffe alternative finansieringskilder. Bedriftsforbundet vil jobbe for økt tilgang til risikokapital til små og mellomstore bedrifter ved å fremme: Særnorske krav til sikkerhet må frafalles Økt satsning på mikrolån og såkornfond Styrking av Innovasjon Norges rammer, for å sikre små og mellomstore bedrifter over hele landet gode finansielle rammevilkår for lån og tilskuddsordninger Risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi finner i det private finansmarkedet Tilskudd og garantier rettet mot oppstartsfaser og ved endringer i driftsform Skattefunn; gå inn for heving av timesatsen, og at taket for fradragsberettigede prosjektkostnader heves Små og mellomstore bedrifter må gis direkte adgang til fradragsføring av FoU kostnader Innføre et investeringsfradrag, etter modell fra Sverige Jobbe for å fjerne søknadsfristen som er 1.september, og få en kontinuerlig behandling av søknadene etter hvert som de kommer inn Mulighet til å tegne forsikring som garanti for lån 5

6 Program 4: Forenkling av skjemaveldet Administrative oppgaver og rapporteringsplikter er en stadig økende byrde for næringslivet. Spesielt for små bedrifter, som ikke har de store administrative ressursene til å følge opp. Bedriftseiere bør bruke tiden på å skape verdier i bedriften, ikke fylle ut papirer og skjemaer. Det må bli slutt på at bedriftseiere blir pålagt rapporteringer og dokumentasjonskrav, uten at det gir konkrete og samfunnsnyttige resultater som overstiger virksomhetenes kostnader. Bedriftsforbundet skal jobbe for at politikerne får et bevisst forhold til økte administrative kostnader hos bedriftene. Når en ny regel vurderes må behovet være solid dokumentert og konsekvenser av regelen være grundig utredet. Administrative kostnader må beregnes. Større endringer og reformer, for eksempel alle byrdene innført under merkelappen «tiltak mot sosial dumping», evalueres. Bedriftsforbundet vil jobbe for mer elektronisk toveiskommunikasjon mellom bedriftene og det offentlige. Bedriftsforbundet vil kutte byråkratiet i Norge ved å: Foreslå konkrete forenklinger Følge opp politikernes målsettinger om å kutte de administrative kostnadene for små og mellomstore bedrifter ved å innføre et forenklingsregnskap, der både forenklinger og nye plikter ses i sammenheng. Det er nettoen som teller! Modernisere Altinn ved å gjøre det mer brukervennlig og være en fullverdig toveiskommunikasjon mellom bedriften og det offentlige Arbeide for at departementer/direktorater samler og tilpasser kommunikasjonen med SMB bedriftene Arbeide for at stat/fylke/kommune ved etablering av ny informasjonsinnsamling kostnadsvurderer aktiviteten Omlegging av systemet med importmoms på varer Næringslivet skal ikke være en innkrevingssentral for det offentliges utestående hos ansatte 6

7 Program 5: Offentlige anskaffelser Det offentlige er en stor og viktig innkjøper av varer og tjenester i Norge. Offentlige anskaffelser utgjør årlig omlag mrd kr. Det vil derfor ha stor innvirkning på den lokale næringsstrukturen i Norge dersom små og mellomstore bedrifter ikke kan delta i en rettferdig konkurranse om leveranser til det offentlige. Bidra til rettferdig konkurranse om offentlige anskaffelser. Det må legges til rette for at smb-bedrifter kan delta i anbudskonkurransen. Vi ser også en stadig økende sentralisering av innkjøp uten hensyn til totalkostnader og uten hensyn til de fordeler det innebærer med kort responstid og nærhet til lokale aktører. På noe lengre sikt er det en stor fare for at man står igjen med noen få store aktører som leverandører til det offentlige. Bedriftsforbundet vil jobbe for en styrkning av klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). Det har i den senere tid blitt betraktelig dyrere å klage, i tillegg til at KOFA har mistet mye av sin myndighet. Skal man få en avgjørelse som oppfattes å ha verdi, må man til domstolene. Det er grunn til å anta at dette vil føre til økt press på domstolene, men også at mange virksomheter vil la være å klage fordi det er dyrt og tidkrevende med domstolsprosesser. Færre klager vil igjen øke faren for feilaktig praktisering av regelverket for offentlig anskaffelser og i ytterste konsekvens økt korrupsjon. Bedriftsforbundet vil jobbe for at: Det offentlige overholder anbudsreglene og utformer konkurransegrunnlaget på en måte som gir små og mellomstore bedrifter anledning til å delta Konkurransegrunnlagene må legge totalpris til grunn som sammenligningsgrunnlag for priselementet (inkludere drift, vedlikehold etc) Det ikke stilles utenforliggende krav (krav som ikke har noe med varene eller tjenesten å gjøre). Spesielt gjelder dette byrdefulle krav og tidkrevende dokumentasjonskrav Offentlige innkjøpere får gode IKT-verktøy som kan håndtere oppdeling av anbud på en enkel og god måte Det offentliges innkjøpsfaglige kompetanse styrkes. Ikke bare på kunnskap om innkjøpsregelverket, men på tverrfaglighet og styrket kjennskap om alternative leverandører av varer og tjenester KOFA styrkes og klagegebyret til KOFA reduseres 7

8 Program 6: Et bedriftsvennlig arbeidsliv Sykefravær og IA-avtalen Bedriftsforbundet støtter opp om arbeidslinjen og mener at vi må ha et system som gjør at det alltid vil lønne seg å jobbe. Etter mange år med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), ser vi at den ikke har levert. Dagens system har ikke de riktige incentivene for å få ned sykefraværet tilstrekkelig. Norge har fortsatt et høyere sykefravær enn våre naboland og IA-avtalen har ført til en ytterligere byråkratisering av arbeidslivet. Bedriftsforbundet vil derfor jobbe for at vi tar i bruk økonomiske incentiver for å få ned sykefraværet i Norge. I dag fungerer IA-avtalen som et hinder for å gjennomføre dette og andre fornuftige tiltak for å få ned sykefraværet. Bedriftsforbundet ønsker derfor at partene i arbeidslivet skal si opp IA-avtalen og fokusere på tiltak som har gitt gode resultater i sammenlignbare land. For at sykefraværet skal reduseres betraktelig, vil Bedriftsforbundet jobbe for at: Partene i arbeidslivet ikke viderefører avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Innføring av normerte sykemeldingsperioder Gjeninnføre aktiv sykemelding Innføring av én karensdag og 80 prosent sykelønn. Unntak for kronikere og barns sykdom Bedre støttetiltak overfor virksomheter som har tilretteleggingsmuligheter NAV i større grad bruker hjemmelen de allerede har til å stoppe sykepenger ved manglende medvirkning i oppfølgingsarbeidet Moderne og bedriftsvennlig arbeidsliv Bedriftsforbundet støtter opp om regler som fremmer et anstendig arbeidsliv. Samtidig må vi tilse at regelverket ikke blir et hinder for bedriftens muligheter til vekst og verdiskaping. Regelverket må heller ikke bli en hindring, slik at arbeidstakere føler at det ikke lønner seg å jobbe. Som bedriftseiere ser vi at dagens regelverk bærer preg av gode intensjoner, men i praksis kan det i flere tilfeller få uheldige utslag. Enkelte deler av arbeidsmiljøloven er ikke tilpasset dagens arbeidsmarked. Det gjelder særlig arbeidstidsbestemmelsene. Bedriftsforbundet vil derfor jobbe for at det legges til rette for et arbeidsmarked, som er i tråd med dagens situasjon for små og mellomstore bedrifter. 8

9 I tillegg vil vi jobbe for at Arbeidstilsynet styrkes. Det er Arbeidstilsynets rolle å drive med tilsyn, slik at arbeidsmiljøloven overholdes. Bedriftsforbundet er opptatt av at Arbeidstilsynets rolle ikke undergraves gjennom en privatisering av tilsynsmyndighet. Bedriftsforbundet vil jobbe for et anstendig og moderne arbeidsliv, ved å jobbe for disse sakene: Organisasjonsfriheten skal etterleves som et ukrenkelig prinsipp Likestillingen mellom organiserte og uorganiserte bedrifter i konkurranse om oppdrag Grunnleggende velferdsgoder er statens ansvar og skal ikke fremforhandles i lønnsoppgjør med staten som bidragsyter Endre arbeidsmiljølovens bestemmelser slik at det blir enklere å ansette midlertidig. Bedriftsforbundet ønsker en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 2 år. Dette innebærer en forenkling samtidig som det styrker arbeidstagers stilling sammenlignet med dagens fireårsregel Endre reglene slik at det blir mer fleksible arbeidstidsordninger og at arbeidstid kan avtales individuelt på arbeidsplassen Utvide prøvetiden fra 6 til 12 måneder At det legges til rette for en avslutning av arbeidsforhold etter to års 100 % sykefravær, i tilfeller der det ikke er utsikter til bedring innen rimelig tid. Dette av hensynet til en verdig avslutning for arbeidstakeren En generell styrkning av Arbeidstilsynets rolle som tilsynsmyndighet Gjeninnføring av Arbeidstilsynets adgang til å gi unntak fra arbeidstidsbestemmelser lokalt En reversering av bestemmelsen om regionale verneombud. Disse oppgavene skal utføres av Arbeidstilsynet Det må tilrettelegges slik at arbeidstakere skattefritt kan motta ytelser fra arbeidsgiver i forbindelse med helseforebyggende tiltak, med like betingelser for små og store foretak 9

10 Program 7: Utdanning Det er fortsatt altfor mange elever som ikke takler overgangen fra skolebenken til hverdagen som lærling i arbeidslivet. I 2012 var det mer enn 3 av 10 som ikke gjennomførte videregående skole i løpet av tre år, og litt over halvparten av elevene på yrkesfag fullførte ikke utdanningen. Den dystre utdanningstrenden følges av en dramatisk økning i antall unge uføre, og felles for mange av dem er at de ikke har klart å fullføre utdanningen. Norge er det OECD-landet som bruker mest penger på utdanning, men resultatene står ikke i stil med dette. Kvaliteten på utdanningen til lærlingene er for lav. En del mangler grunnleggende kompetanse i faget sitt, og det er store mangler i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Vi må tenke annerledes når vi skal utforme fremtidens yrkesfagutdanning. Det må være bedre samsvar mellom hvor mye penger som går inn i skolen, og kvaliteten på lærlingene som går ut. Ukulturen noen tar med seg fra skolen og inn i arbeidslivet blir en hemsko for den enkelte lærling. Bedriftsforbundet vil jobbe for å redusere frafallet i skolen, løfte yrkesfagene og bedre jobbmulighetene for lærlinger. Bedriftsforbundet vil derfor jobbe for disse sakene: Bedre samarbeid mellom bedrifter og de lokale utdanningsinstitusjonene Mer praktiskrettet teori på yrkesfag. Flytt mer av teorien ut i bedriftene hvor man kan koble teori og praksis samtidig Fjerning av arbeidsgiveravgiften for lærlinger i utdanning Øke lærlingstilskuddet for bedrifter som tar inn lærlinger Styrke rådgivningstjenesten på ungdomsskolen Opprette fadderbedriftordninger mot utdanningsinstitusjoner hvor fadderbedrifter får økonomisk kompensasjon av fagopplæringsnemda for å ta inn studenter på praksisplasser Fagopplæringsnemda må gi bedre oppfølging til lærebedriftene Videreutvikle modulbaserte opplæringsmodeller med litt teori etterfulgt av en stor del praksis relatert til teorien 10

11 Program 8: Prioriterte saker I den kommende perioden skal Bedriftsforbundet sin hovedmålsetning være å jobbe for tiltak som reduserer det høye kostnadsnivået og som skaper et moderne og bedriftsvennlig arbeidsliv. Våre tre fremste saker i perioden blir derfor disse Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger Innføring av en karensdag Styrke rettssikkerheten til selvstendig næringsdrivende Andre prioriterte saker for Bedriftsforbundet Bedriftsvennlige skatter Fjerne formueskatten Fjerne arveavgiften Redusere arbeidsgiveravgiften Mer rettferdige momsregler for alle bransjer Finansiering Styrking av rammene til Innovasjon Norge og SkatteFunn Lettere tilgang til risikokapital Styrke såkornfondene Forenkling Innføre et forenklingsregnskap Næringslivet skal ikke pålegges innkrevingsoppgaver overfor sine ansatte Tøffere krav til utredning og dokumentasjon av økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av nye regler 11

12 Utdanning og arbeidsliv Partene i arbeidslivet ikke viderefører avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Gjøre det enklere å ansette midlertidig og åpne for mer fleksible arbeidstidsordninger Innføring av én karensdag og 80 prosent sykelønn. Unntak for kronikere og barns sykdom Jobbe for et styrket samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedriftene Offentlige anskaffelser Jobbe for at regelverket for offentlige anskaffelser tilpasses landets næringsstruktur og at det håndheves effektivt Jobbe for at det offentlige tilegner seg kunnskap om bredden av mulige leverandører og deres varer og tjenester 12

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015: Viktig å investere for fremtiden - Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer