Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal Resultatregnskap 7 - Balanse 7 - Noter til regnskapet etter 4. kvartal Konsernregnskap etter 4. kvartal Resultatregnskap 11 - Balanse 12 - Noter til konsernregnskapet etter 4. kvartal

3 Kvartalsrapport fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2007 Godt årsresultat og styrkede reserver Året 2007 Resultat til fordeling millioner kroner i Verdijustert resultat endte på millioner kroner Verdijustert kapitalavkastning var 6,7 prosent og bokført avkastning 7,5 prosent Det gode bokførte resultatet gir rom for vesentlig styrking av reserver, så vel som betydelig tilbakeføring av overskudd til kundene Vekst på 10,4 prosent ga en forvaltningskapital på millioner kroner Verdijustering av eiendomsporteføljen gjenspeiler økende leienivåer i et sterkt eiendomsmarked Fjerde kvartal 2007 KLP gjorde avsetninger for å dekke nye tariffer for langt liv, og nullstille estimatavviket på egen pensjonsordning i kvartalet. Resultatet viste i utgangspunktet et solid overskudd, men de særskilte belastningene førte til et resultat til fordeling på -472 millioner kroner, og verdijustert resultat på millioner i kvartalet Verdijustert kapitalavkastning var 1,2 prosent og bokført avkastning 1,9 prosent Året 2007 KLP hadde en forvaltningskapital på millioner kroner ved utgangen av året ( millioner ), en vekst på 10,4 prosent. Den sterke økningen reflekterer økte pensjonsrettigheter og god vekst i KLPs kundegrunnlag. KLP fikk i 2007 et resultat til fordeling på millioner kroner mot millioner kroner året før. Det verdijusterte resultatet beløp seg til millioner kroner (7 064 millioner). Solid overskudd gir anledning til å overføre et betydelig beløp til kundenes premiefond i tillegg til å fullføre styrking av reservene for lang levealder, og å øke tilleggsavsetningene. Målet med overskuddsdelingen i KLP er å la verdiskapingen komme kundene til gode både direkte ved tilbakeføring av overskudd og indirekte ved å styrke selskapets reserver og soliditet. Dette ivaretar kundenes langsiktige interesser ved at pensjonsordningen blir bedre sikret og at KLP dermed er i bedre posisjon til å skape en langsiktig god avkastning. Netto finansinntekter ble millioner kroner ( millioner). Aksjeinvesteringene har gjennom året gitt en avkastning på 4,6 prosent, hovedsakelig gjennom gode markeder i første halvår. Eiendomsinvesteringene har vært særlig positive med en samlet avkastning, inklusive verdijusteringer, på 24,2 prosent. I tillegg kommer den stabile og gode avkastningen fra anleggsobligasjoner og utlån. KLP har i 2007 gått over til å føre sitt konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Avvik i estimerte pensjonskostnader på 244 millioner kroner er belastet resultatet for fjerde kvartal ved denne overgangen til ny regnskapsstandard. Administrasjonsomkostninger i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 0,34 prosent (0,36 prosent), før denne pensjons-belastningen. Medregnet denne resultatføringen blir tallet 0,47 prosent. Effektiv drift og sterk vekst gir en lav kostnadsprosent som styrker KLPs konkurransekraft. Resultat i fjerde kvartal 2007 Uroen i finansmarkedene fortsatte gjennom fjerde kvartal. KLP viste en verdijustert avkastning i fjerde kvartal på 1,2 prosent (3,2 prosent). Bokført avkastning utviklet seg positivt gjennom fjerde kvartal til 1,9 prosent mot 2,6 prosent året før. Dette reflekterer et sterkt eiendomsmarked og gode rente markeder, mens aksjemarkedet falt for annet kvartal på rad. Det gode årsresultatet ga anledning til å belaste kvartalsregnskapet med oppreservering forbundet med forventet økt levealder. 3

4 Etter avsetninger i fjerde kvartal ble verdijustert resultat millioner kroner (3 716 millioner), mens resultat til fordeling ble -472 millioner kroner (2 738 millioner). Premieinntekter utgjorde millioner kroner i fjerde kvartal (8 308 millioner). Premieinntektene i fjerde kvartal over de to årene er ikke sammenlignbare idet reguleringspremien ble inntektsført i fjerde kvartal i 2006, mens den i 2007 ble regnskapsført i tredje kvartal. Driftskostnadene for KLP var i fjerde kvartal 423 millioner kroner (179 millioner). Dette inkluderer kostnadsføring av pensjonsavviket med 244 millioner kroner. Resultat kvartal Mill. kr Premier Netto til-/fraflytting Netto finansintekter Erstatninger Forsikringsm. avsetninger Andre for. rel. innt./kostn Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-) / fra(+) kursreg.fond Fordeling før fordeling og skatt Skattekostnad Resultat etter skatt, før fordeling Nøkkeltall 4. kv kv Avkastning i prosent Kapitalavkastning I 1,9 2,6 7,5 6,6 Kapitalavkastning II 1,2 3,2 6,7 7,6 Kapitalavkastning III 1,2 2,0 5,4 3,9 Kapitaldekning 12,1 14,1 Solvensmargindekning Adm.kostnad i gj.snitt av forvaltningskapital 0,5 0,4 Finansiell soliditet og kapitalforhold Forvaltningskapitalen var 194,5 milliarder kroner ved utgangen av 2007 (176,2 milliarder). Kursreservene ble i fjerde kvartal redusert med millioner Kapitaldekningen ved utgangen av året var 12,1 prosent, et nivå KLP anser som tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minstekrav på 8,0 prosent. Kursreservene ble i fjerde kvartal redusert med millioner kroner og kursreguleringsfondet utgjorde millioner kroner ved utgangen av året. KLPs bufferkapital, beregnet etter Kredittilsynets forskrift, var millioner kroner ved utgangen av 2007 ( millioner). Videre hadde KLP tilleggsavsetninger ut over ett års rentekrav på millioner kroner. Porteføljene av anleggsobligasjoner viser mindreverdier på 894 millioner kroner. Styret vurderer selskapets kapitalforhold som gode i forhold til risikoprofil og myndighetskrav. Kapitalforvaltning Verdijustert kapitalavkastning ble 6,7 prosent (7,6 prosent), og bokført kapitalavkastning 7,5 prosent (6,6 prosent) for Inkluderes verdiendringer på anleggsobligasjoner, ble kapitalavkastningen 5,4 prosent gjennom året (3,9 prosent). Prosent ,1 1,4 Verdijustert avkastning 4,4 1,8 Plasseringer i aksjer har gitt en avkastning på 4,6 prosent (17,1 prosent) i Samlet investering i aksjer medregnet aksjederivater ble tatt noe ned og utgjorde i slutten av året 25,5 prosent (27,2 prosent) av finansielle eiendeler. 5,5 4,4 7,5 6,7 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kapitaldekningen ved utgangen av året var 12,1 prosent, et nivå KLP anser som tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minstekrav på 8,0 prosent. 4

5 Allokering pr aktivaklasse Mill kroner Andel i % Mill kroner Andel i % Omløpsoblig./sertif , ,9 Anleggsobl. HTF , ,7 Anleggsobl. øvrige , ,7 Utlån , ,6 Aksjer omløp (*) , ,0 Eiendom , ,9 Andre fin. eiendeler , ,1 Finansielle eiendeler , ,0 Andre eiendeler Sum eiendeler * Aksjer inkl. derivater 25,5 27,2 KLPs portefølje av omløpsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter har for året gitt en avkastning på 3,9 prosent (1,5 prosent), mens porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 5,4 prosent (5,6 prosent). Gjennomsnittlig vektet gjenværende løpetid i anleggsobligasjonsporteføljen er 5,6 år. Avkastningen på utlånsporteføljen for året var på 4,8 prosent (3,9 prosent). Den bedrede avkastningen gjenspeiler det stigende rentenivået. Etter en lengre periode med svært godt leiemarked og til dels kraftig økende leiepriser, har verdien på eiendomsmassen økt betydelig. Gjennom året er det foretatt samlete oppskrivninger på millioner kroner. Sammen med en god løpende avkastning har dette gitt en samlet avkastning for eiendomsvirksomheten på 24,2 prosent i I andre finansielle eiendeler inngår opptjente ikke forfalte renter og fordringer. En ansvarlig investor og eier KLP har høy etisk standard som målsetting, både i selskapets egen drift og i investeringsvirksomheten. KLP er en aktiv investor og eier, som tar i bruk en rekke tiltak for å fremme ansvarlig investeringer. En grunnpilar er at selskaper som kan assosieres med brudd på FN-normer samt produsenter av tobakk og ulovlige våpen ekskluderes fra våre investeringer. KLP følger også anbefalingene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland. KLP foretar hvert halvår en grundig gjennomgang av porteføljen. Ved gjennomgangen i desember ble to selskap ekskludert, mens to selskap som har demonstrert sin tydelige vilje til forbedringer ble tatt inn igjen. Totalt er 41 selskaper ekskludert fra KLPs investeringer av etiske grunner. KLP har i 2007 undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og er norsk partner i et internasjonalt initiativ for å bedre rapporteringen av klimagassutslipp, the Carbon Disclosure Project. Produkt- og markedsforhold Fra 1. januar 2008 er kundenes forsikringsfond og selskapets kapital blitt splittet, og kundenes fond delt inn i ulike underporteføljer med forskjellige forvaltningsprofiler tilpasset kundenes risikokapasitet og -vilje. Det har også vært anledning for kundene til å inngå avtale om særskilt investeringsvalg med garantert avkastning for en periode på inntil fem år. Ingen kunder har valgt slik løsning for 2008, og alle kundemidlene er derfor fortsatt forvaltet i kollektivporteføljen. Skadeforsikring Driftsresultatet i KLP Skadeforsikring AS var for fjerde kvartal 29,9 millioner kroner, mot 15,7 millioner samme periode i fjor. For året er resultatet 52,5 millioner kroner (62,3 millioner). Resultatet regnes som tilfredsstillende og skadeutviklingen bedret seg mot slutten av året. Combined Ratio var 105,3 prosent (96,4 prosent). Forvaltningskapitalen var på millioner kroner, en vekst på 7,1 prosent fra året før. Kapitalforvaltning og Fondsforvaltning I 2007 kan KLPs forvaltningsmiljø vise til gode forvaltningsresultater både i aktiv forvaltning og i den indeksnære forvaltningen. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning oppnådde et resultat på henholdsvis 35,6 millioner kroner og 10,6 millioner kroner i Totalt ble det forvaltet 162 milliarder kroner ved utgangen av Dette er en økning på 15 milliarder kroner fra Hoveddelen av de forvaltede midlene er forvaltet på vegne av KLP-konsernet. Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP- konsernet økte med 80 prosent i løpet av året, og utgjorde ved utgangen av 2007 nær 6 milliarder kroner. 5

6 Ledelse 3. januar 2008 tiltrådte Sverre Thornes som ny konsernsjef i KLP etter Iver Lund som var konstituert i stillingen. Thornes har vært ansatt i KLP siden 1995 og kom fra stillingen som konserndirektør med ansvar for Livsforsikring. Ida Espolin Johnson, tidligere leder for Konserntjenester i KLP, har tatt over ansvaret for Livsforsikring fra januar 2008, og Øivind Amundsen er konstituert som leder for Konserntjenester. Fremtidsutsikter Året 2008 har startet med uvanlig store fall i aksjemarkedet. KLPs forvaltningsstrategi tar høyde for denne type markedsbevegelser. En effektiv risikostyring, solide reserver og en investeringsstrategi basert på diversifisering mellom forskjellige typer investeringer, sikrer KLP en betryggende avkastning selv om aksjemarkedene skulle fortsette å utvikle seg negativt gjennom året. Et viktig element i denne sammenheng er at 74,5 prosent av KLPs aktiva var plassert i andre markeder enn aksjemarkedet ved inngangen til Kun 3,7 prosent av KLPs aktiva var plassert i det norske aksjemarkedet. Foreløpig disponering av årsresultatet KLP leverer for fjerde året på rad solide resultater, og bokført resultat før tilleggsavsetninger, overføring til premiefond og egenkapitalfond ble millioner kroner (5 086 millioner). Disse tallene fremkommer etter at en avsetning til dekning av reserver for lang levealder og kostnadsføring av pensjonsavviket er belastet regnskapet. Reservene ligger nå på riktig nivå i forhold til forventning om økt levealder etter ny tariff. Resultatet for 2007 ga anledning til å foreta denne reserveringen og vil gi KLPs kunder økt forutsigbarhet med hensyn til selskapets resultater og overskuddsdisponering i årene som kommer. Styret foreslår å benytte årets solide resultat til å øke overføringen til kundenes premiefond og samtidig styrke tilleggsavsetninger videre. Styret anbefaler derfor at det avsettes millioner kroner til tilleggsavsetninger (1 349 millioner) og at det overføres millioner kroner til kundenes premiefond (3 568 millioner). Årets resultat blir 267 millioner kroner som går til styrking av egenkapitalfondet. Oslo, 20. februar 2008 Styret i Kommunal Landspensjonskasse 6

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 4. kvartal 2007 Resultatregnskap 4. kvartal Året Millioner kroner Premier eks. tilflyttede midler Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger eks. fraflyttede midler Endring i forsikringsmessige avsetninger Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat før skatt, fordeling og endringer i tilleggsavsetninger Skattekostnad Resultat etter skatt, før fordeling og endringer i tilleggsavgifter Balanse Millioner kroner Obligasjoner/sertifikater Anleggsobligasjoner som holdes til forfall Anleggsobligasjoner øvrige Utlån Aksjer omløp Eiendom Andre finansielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Udisponert resultat til egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger Ufordelte overskuddsmidler til forsikringskunder Gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Noter til regnskap etter 4. kvartal 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser selskapsregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP), som er morselskap i konsernet. Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , samt resultatutviklingen i 4. kvartal. Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet er avlagt etter de samme prinsipper som årsregnskapet for 2006, og bør leses i sammenheng med dette. Note 2 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen t.o.m og fraflyttingen bokføres året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av derpå følgende tre måneder, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i øvrige kvartaler. Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt i 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er det således inntektsført reguleringspremie med millioner kroner. I 2006 ble reguleringspremien inntektsført i 4. kvartal med millioner kroner. Avsetning til langt liv I 2008 innføres nye premie- og avsetningstariffer forbundet med observert nedgang i dødlighet. Det er i den forbindelse regnskapsført full oppreservering for lengre levetid i 4. kvartal. Note 3 Fast eiendom Fast eiendom vurderes til virkelig verdi. Eiendomsverdiene (inklusive investeringer i eiendomsfond) er netto oppskrevet med millioner kroner i 4. kvartal. Hittil i år er KLPs eiendomsinvesteringer oppskrevet med millioner kroner. Note 4 Pensjon egne ansatte KLP rapporterer fom konsernregnskap etter IFRS. I den forbindelse har KLP valgt å nullstille ikke regnskapsført estimatavvik (etablert korridor) tilknyttet pensjonsforpliktelser for egne ansatte i selskapsregnskapet på overgangstidspunktet. I henhold til Kredittilsynets rundskriv er nullstillingen belastet resultatregnskapet. Sammen med strengere forutsetninger forbundet med IFRS beregningene har dette medført en kostnadsbelastning på 244 millioner kroner inkludert avsetning for arbeidsgiveravgift. For konsernet er effekten 303 millioner kroner. Note 5 Klassifisering av anleggsobligasjoner Bestemmelsene om obligasjoner som holdes til forfall i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper er tilpasset bestemmelsene om investeringer som holdes til forfall i den internasjonale regnskapsstandarden for innregning og måling av finansielle instrumenter (IAS 39). Dette innebærer at det kun er obligasjoner som er børsnoterte eller på annen måte priset i et aktivt marked som kan klassifiseres som hold-til-forfall. De anleggsobligasjoner som ikke tilfredsstiller disse kriteriene må reklassifiseres til "Anleggsobligasjoner øvrige", og vurderes etter reglene i Forskrift om behandling av utlån og garantier av 21. desember Det innebærer at disse obligasjonene fortsatt vurderes på samme måte som hold-til-forfall, dvs. amortisert kost med effektiv rentemetode og nedskrivning ved objektive bevis for verdifall. I delårsregnskapet er den tidligere balanseposten Obligasjoner som holdes til forfall splittet, og benevnes nå Anleggsobligasjoner HTF og Anleggsobligasjoner øvrige. 8

9 Noter til regnskap etter 4. kvartal 2007 Note 6 Ansvarlig lånekapital 11. april 2007 tilbakebetalte KLP et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende 100 millioner euro. Note 7 Hendelser etter balansedagen Flytting pr Netto tilbakebetaling av reserver i forbindelse med flytting pr utgjør ca 2 milliarder kroner. Kjøp av fast eiendom KLP har kjøpt næringseiendommer i 1. kvartal 2008 for til sammen 2 648,5 millioner kroner. Note 8 Egenkapitalendring Millioner kroner Egenkapital Innbetalt egenkapitalinnskudd Tilbakebetalt egenkapitalinnskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital UB Note 9 Tidsrekke resultat, kvartalstall Millioner kroner 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Premier eks. tilflyttede midler Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger eks. fraflyttede midler Endring i forsikringsmessige avsetninger Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat før skatt, fordeling og endringer i tilleggsavsetninger Skattekostnad Resultat etter skatt, før fordeling og endringer i tilleggsavgifter

10 Noter til regnskap etter 4. kvartal 2007 Note 10 Nøkkeltall Kapitalavkastning I (fra t.o.m. dato) 7,5 % 5,6 % 3,9 % 1,0 % 6,6 % 3,9 % 2,4 % 1,5 % Kapitalavkastning II (fra t.o.m. dato) 6,7 % 5,5 % 4,4 % 1,4 % 7,6 % 4,4 % 1,8 % 2,1 % Kapitalavkastning III (fra t.o.m. dato) 5,4 % 4,2 % 2,8 % 1,0 % 5,2 % 3,2 % 0,2 % 1,4 % Kapitaldekning 12,1 % 11,8 % 12,2 % 13,6 % 14,1 % 15,9 % 15,8 % 11,7 % Kapitalavkastning I: Kapitalavkastning II: Kapitalavkastning III: Årets regnskapsførte finansinntekter etter årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Årets regnskapsførte finansinntekter før årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Som kapitalavkastning II med tillegg av urealiserte verdiendringer i regnskapsperioden på anleggsobligasjoner 10

11 Konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Resultatregnskap 4. kvartal Året Millioner kroner Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto realisert gevinst fra finansielle investeringer Netto urealisert gevinst fra finansielle investeringer til virkelig verdi over resultat Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Kostnader ansvarlig lån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Til/fra kursreguleringsfond i livsforsikring Driftsresultat Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring 0 0 Ufordelte midler til forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt Skattekostnad Resultat

12 Konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Balanse Millioner kroner Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Øvrige lån og fordringer inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 2 0 Kontanter og bankinnskudd Sum inntekter Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 2 0 Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Poster utenom balansen Betingede forpliktelser

13 Noter til konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , og er ikke revidert. Delårsregnskapet er avlagt etter internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Dette har medført enkelte endringer i forhold til de prinsippene som ble benyttet i KLPs årsregnskap for Det vil senere i 2008 bli offentlig gjort fullstendig årsregnskap med mer utfyllende beskrivelse av regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet en avstemming av effekten på egenkapitalen ved å gå over fra tidligere benyttede regnskapsprinsipper (NGAAP) til IFRS på overgangstidspunktet Avstemmingen er vist i egen note i denne delårsrapporten. De viktigste endringene som følge av omleggingen til IFRS/IAS beskrives nedenfor: Forsikringskontrakter KLP-konsernets forsikringsprodukter reguleres av IFRS 4, og innebærer i all hovedsak en videreføring av tidligere regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter. Unntakene er behandlet nedenfor. Garantiavsetningen i skadeforsikring anses ikke som en forsikringsteknisk avsetning etter IFRS 4. Garantiordningen skal gi sikkerhet for at de sikrede etter direkte skadeforsikringsavtaler avsluttet i Norge mottar riktig oppfyllelse av forsikringskrav som følger av avtalene. Denne definisjonen tilfredsstiller ikke gjeldsdefinisjonen etter IFRS. Garantiavsetningen er således klassifisert som egenkapital i IFRS konsernregnskapet. Reassurandørens andel av forsikringsmessige forpliktelser er som følge av IFRS 4 regnskapsført som en fordring i balansen. Tidligere ble dette vist som en reduksjon av forpliktelsen. Denne endringen er også gjennomført i selskapsregnskapet ettersom de norske regnskapsreglene(ngaap) er endret tilsvarende med virkning fom (frivillig implementering 1. kvartal, tvungen fra 2. kvartal). Overskuddsfond i gruppeliv er presentert som egenkapital. De forannevnte endringer er innarbeidet i sammenligningstallene. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter reguleres av IAS 39. KLPs portefølje av kortsiktige verdipapirer er klassifisert som virkelig verdi over resultatet i henhold til den virkelig-verdi-opsjon som IFRS-regelverket gir adgang til. For denne porteføljen er det således ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere benyttede regnskapsprinsipper. KLPs portefølje av anleggsaksjer er etter samme regelverk som nevnt ovenfor klassifisert som virkelig verdi over resultatet. Tidligere ble disse vurdert til laveste verdis prinsipp. Det samme gjelder et derivat som anses å være anleggsmiddel og dermed regnskapsføres til laveste verdis prinsipp. Ettersom dette derivatet ikke tilfredsstiller kravene til sikringsbokføring etter IAS 39, skal derivatet nå regnskapsføres til virkelig verdi. KLPs portefølje av obligasjoner som holdes til forfall (HTF) videreføres etter samme regnskapsprinsipper som tidligere, dvs. amortisert kost etter effektiv rentemetode med nedskrivning for påvist verdifall. Det er et krav i IAS 39 til at investeringer som klassifiseres som HTF omsettes/prises i et aktivt marked. En betydelig andel av obligasjonene KLP har klassifisert som HTF tilfredsstiller ikke dette kravet, og er reklassifisert til kategorien lån og fordringer i IAS 39. Verdsettelsen er imidlertid som tidligere amortisert kost med effektiv rentemetode med nedskrivning ved påvist verdifall uansett kategori. KLPs utlånsportefølje omfattes også av reglene i IAS 39. Dette medfører ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere benyttede regnskapsprinsipper. KLP benytter sikringsbokføring i ett sikringsforhold. Dette tilfredsstiller kravene til reglene om virkelig verdisikring i IAS 39, og sikringsbokføringen videreføres uendret. Ytelser til egne ansatte IAS 19 omhandler regnskapsmessig behandling av ytelser til egne ansatte. KLP har som følge av implementeringen av IAS 19 nullstilt estimatavviket knyttet til regnskapsført pensjonsforpliktelse for egne ansatte, og beregnet pensjonskostnad for 2006 basert på diskonteringsrenten ved starten av perioden. Ved beregning av pensjonsforpliktelsen etter IAS 19 er diskonteringsrenten satt lik risikofri rente (statsobligasjon) justert for gjennomsnittlig løpetid. Diskonteringsrenten for forpliktelse ble dermed redusert fra 5,0 prosent til 3,9 prosent, og pensjonskostnaden for 2006 er beregnet med en diskonteringsrente på 3,9 prosent mot tidligere 4,35 prosent. Pensjonsforpliktelse er estimert med en diskonteringsrente på 4,35 prosent, det samme som i årsregnskapet for Implementeringseffekten knyttet til omregning av pensjonsforpliktelsen er belastet egenkapitalen

14 Noter til konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Eiendom Investeringseiendom vurderes til virkelig verdi etter reglene i IAS 40. Dette samsvarer med tidligere regnskapsmessig behandling. Eiendommer som konsernet benytter selv i sin virksomhet, skal behandles etter reglene i IAS 16. Dette innebærer at eiendommene avskrives over resultatet. I tillegg har man mulighet til å revaluere eiendommene til virkelig verdi direkte mot egenkapitalen. Dersom virkelig verdi ligger under avskrevet verdi, føres nedskrivningen over resultatet. KLP har valgt å benytte revalueringsmetoden for egne eiendommer. Tidligere ble egne eiendommer vurdert til virkelig verdi på samme måte som investeringseiendommer. Eiendommene som konsernet selv benytter er reklassifisert fra øvrige eiendomsinvesteringer til driftsmidler. Note 2 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen t.o.m og fraflyttingen bokføres året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av derpå følgende tre måneder, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i øvrige kvartaler. Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt i 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er det således inntektsført reguleringspremie med 8 148,6 millioner kroner. I 2006 ble reguleringspremien inntektsført i 4. kvartal med millioner kroner. Avsetning langt liv I 2008 innføres nye premie- og avsetningstariffer forbundet med observert nedgang i dødelighet. Det er i den forbindelse regnskapsført full oppreservering for lengre levetid i 4. kvartal. Note 3 Investeringseiendom Investeringseiendom vurderes til virkelig verdi. Investeringseiendom er oppskrevet i 4. kvartal med millioner kroner. Hittil i år er investeringseiendommene oppskrevet med millioner kroner. Note 4 Ansvarlig lånekapital 11. april 2007 tilbakebetalte KLP et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende EUR 100 millioner. Note 5 Hendelser etter balansedagen Flytting pr Netto tilbakebetaling av reserver i forbindelse med flytting pr., utgjør ca 2 milliarder kroner. Kjøp av fast eiendom KLP har kjøpt næringseiendommer i 1. kvartal 2008 for til sammen 2 648,5 millioner kroner. Note 6 Egenkapitalavstemming NGAAP mot IFRS åpningsbalanse Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Millioner kroner EK NGAAP Pensjoner egne ansatte, nullstilling av korridor Endret verdivurderingsprinsipp finansielle eiendeler Reklassifisering avsetninger fra gjeld til egenkapital EK IFRS

15 Noter til konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Note 7 Egenkapitalavstemming Innskutt egenkapital Annen egenkapital Revalueringsfond Reass. avsetning annen EK Sum egenkap Sum egenkap Millioner kroner Egenkapital IB Netto inn/utbetaling av egenkapitalinnskudd Revaluering eiendommer som benyttes av konsernet Endring avsetning garantiordning i skadeforsikring Minstekrav reassuranseavsetning i skadeforsikring Valutaomregning utenlandsk datterselskap Periodens resultat Andre endringer Egenkapital UB Note 8 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Millioner kroner Livsforsikring (ytelsespensjon og gruppeliv) før resultatfordeling Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultatet, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. Note 9 Driftskostnader Millioner kroner Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader

16 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks:

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 3/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2007 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 6 - Noter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 1/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 1/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter KVARTALSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2007 Veksten i forvaltningskapital var 13,7 prosent fra første kvartal i fjor, og KLP viderefører

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 2/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 2/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2007 SOLIDE RESULTATER Verdijustert kapitalavkastning i første halvår var 4,4 prosent og bokført

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2006

Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport: 1 kvartal 2006 KLP oppnådde i første kvartal et verdijustert resultat på 2,1 milliarder

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 2/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 2/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 2/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport: 2 kvartal 2006 POSITIVT HALVÅRSRESULTAT I UROLIGE FINANSMARKEDER Kundesituasjon vurderes som stabil og god. Det

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2006. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 3/2006. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 3/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter SOLID MARKEDSPOSISJON OG GOD AVKASTNING KLP hadde et godt tredje kvartal med en verdijustert avkastning på 2,6 prosent. Den verdijusterte

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 4/2006. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 4/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter SOLIDE RESULTATER OG STYRKET MARKEDSPOSISJON KLP oppnådde et verdijustert resultat på 3,7 milliarder kroner i fjerde kvartal og

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 Regnskap etter 3. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter til regnskapet etter

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2009 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 -

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer