Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal Resultatregnskap 7 - Balanse 7 - Noter til regnskapet etter 4. kvartal Konsernregnskap etter 4. kvartal Resultatregnskap 11 - Balanse 12 - Noter til konsernregnskapet etter 4. kvartal

3 Kvartalsrapport fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2007 Godt årsresultat og styrkede reserver Året 2007 Resultat til fordeling millioner kroner i Verdijustert resultat endte på millioner kroner Verdijustert kapitalavkastning var 6,7 prosent og bokført avkastning 7,5 prosent Det gode bokførte resultatet gir rom for vesentlig styrking av reserver, så vel som betydelig tilbakeføring av overskudd til kundene Vekst på 10,4 prosent ga en forvaltningskapital på millioner kroner Verdijustering av eiendomsporteføljen gjenspeiler økende leienivåer i et sterkt eiendomsmarked Fjerde kvartal 2007 KLP gjorde avsetninger for å dekke nye tariffer for langt liv, og nullstille estimatavviket på egen pensjonsordning i kvartalet. Resultatet viste i utgangspunktet et solid overskudd, men de særskilte belastningene førte til et resultat til fordeling på -472 millioner kroner, og verdijustert resultat på millioner i kvartalet Verdijustert kapitalavkastning var 1,2 prosent og bokført avkastning 1,9 prosent Året 2007 KLP hadde en forvaltningskapital på millioner kroner ved utgangen av året ( millioner ), en vekst på 10,4 prosent. Den sterke økningen reflekterer økte pensjonsrettigheter og god vekst i KLPs kundegrunnlag. KLP fikk i 2007 et resultat til fordeling på millioner kroner mot millioner kroner året før. Det verdijusterte resultatet beløp seg til millioner kroner (7 064 millioner). Solid overskudd gir anledning til å overføre et betydelig beløp til kundenes premiefond i tillegg til å fullføre styrking av reservene for lang levealder, og å øke tilleggsavsetningene. Målet med overskuddsdelingen i KLP er å la verdiskapingen komme kundene til gode både direkte ved tilbakeføring av overskudd og indirekte ved å styrke selskapets reserver og soliditet. Dette ivaretar kundenes langsiktige interesser ved at pensjonsordningen blir bedre sikret og at KLP dermed er i bedre posisjon til å skape en langsiktig god avkastning. Netto finansinntekter ble millioner kroner ( millioner). Aksjeinvesteringene har gjennom året gitt en avkastning på 4,6 prosent, hovedsakelig gjennom gode markeder i første halvår. Eiendomsinvesteringene har vært særlig positive med en samlet avkastning, inklusive verdijusteringer, på 24,2 prosent. I tillegg kommer den stabile og gode avkastningen fra anleggsobligasjoner og utlån. KLP har i 2007 gått over til å føre sitt konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Avvik i estimerte pensjonskostnader på 244 millioner kroner er belastet resultatet for fjerde kvartal ved denne overgangen til ny regnskapsstandard. Administrasjonsomkostninger i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 0,34 prosent (0,36 prosent), før denne pensjons-belastningen. Medregnet denne resultatføringen blir tallet 0,47 prosent. Effektiv drift og sterk vekst gir en lav kostnadsprosent som styrker KLPs konkurransekraft. Resultat i fjerde kvartal 2007 Uroen i finansmarkedene fortsatte gjennom fjerde kvartal. KLP viste en verdijustert avkastning i fjerde kvartal på 1,2 prosent (3,2 prosent). Bokført avkastning utviklet seg positivt gjennom fjerde kvartal til 1,9 prosent mot 2,6 prosent året før. Dette reflekterer et sterkt eiendomsmarked og gode rente markeder, mens aksjemarkedet falt for annet kvartal på rad. Det gode årsresultatet ga anledning til å belaste kvartalsregnskapet med oppreservering forbundet med forventet økt levealder. 3

4 Etter avsetninger i fjerde kvartal ble verdijustert resultat millioner kroner (3 716 millioner), mens resultat til fordeling ble -472 millioner kroner (2 738 millioner). Premieinntekter utgjorde millioner kroner i fjerde kvartal (8 308 millioner). Premieinntektene i fjerde kvartal over de to årene er ikke sammenlignbare idet reguleringspremien ble inntektsført i fjerde kvartal i 2006, mens den i 2007 ble regnskapsført i tredje kvartal. Driftskostnadene for KLP var i fjerde kvartal 423 millioner kroner (179 millioner). Dette inkluderer kostnadsføring av pensjonsavviket med 244 millioner kroner. Resultat kvartal Mill. kr Premier Netto til-/fraflytting Netto finansintekter Erstatninger Forsikringsm. avsetninger Andre for. rel. innt./kostn Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-) / fra(+) kursreg.fond Fordeling før fordeling og skatt Skattekostnad Resultat etter skatt, før fordeling Nøkkeltall 4. kv kv Avkastning i prosent Kapitalavkastning I 1,9 2,6 7,5 6,6 Kapitalavkastning II 1,2 3,2 6,7 7,6 Kapitalavkastning III 1,2 2,0 5,4 3,9 Kapitaldekning 12,1 14,1 Solvensmargindekning Adm.kostnad i gj.snitt av forvaltningskapital 0,5 0,4 Finansiell soliditet og kapitalforhold Forvaltningskapitalen var 194,5 milliarder kroner ved utgangen av 2007 (176,2 milliarder). Kursreservene ble i fjerde kvartal redusert med millioner Kapitaldekningen ved utgangen av året var 12,1 prosent, et nivå KLP anser som tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minstekrav på 8,0 prosent. Kursreservene ble i fjerde kvartal redusert med millioner kroner og kursreguleringsfondet utgjorde millioner kroner ved utgangen av året. KLPs bufferkapital, beregnet etter Kredittilsynets forskrift, var millioner kroner ved utgangen av 2007 ( millioner). Videre hadde KLP tilleggsavsetninger ut over ett års rentekrav på millioner kroner. Porteføljene av anleggsobligasjoner viser mindreverdier på 894 millioner kroner. Styret vurderer selskapets kapitalforhold som gode i forhold til risikoprofil og myndighetskrav. Kapitalforvaltning Verdijustert kapitalavkastning ble 6,7 prosent (7,6 prosent), og bokført kapitalavkastning 7,5 prosent (6,6 prosent) for Inkluderes verdiendringer på anleggsobligasjoner, ble kapitalavkastningen 5,4 prosent gjennom året (3,9 prosent). Prosent ,1 1,4 Verdijustert avkastning 4,4 1,8 Plasseringer i aksjer har gitt en avkastning på 4,6 prosent (17,1 prosent) i Samlet investering i aksjer medregnet aksjederivater ble tatt noe ned og utgjorde i slutten av året 25,5 prosent (27,2 prosent) av finansielle eiendeler. 5,5 4,4 7,5 6,7 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kapitaldekningen ved utgangen av året var 12,1 prosent, et nivå KLP anser som tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minstekrav på 8,0 prosent. 4

5 Allokering pr aktivaklasse Mill kroner Andel i % Mill kroner Andel i % Omløpsoblig./sertif , ,9 Anleggsobl. HTF , ,7 Anleggsobl. øvrige , ,7 Utlån , ,6 Aksjer omløp (*) , ,0 Eiendom , ,9 Andre fin. eiendeler , ,1 Finansielle eiendeler , ,0 Andre eiendeler Sum eiendeler * Aksjer inkl. derivater 25,5 27,2 KLPs portefølje av omløpsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter har for året gitt en avkastning på 3,9 prosent (1,5 prosent), mens porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 5,4 prosent (5,6 prosent). Gjennomsnittlig vektet gjenværende løpetid i anleggsobligasjonsporteføljen er 5,6 år. Avkastningen på utlånsporteføljen for året var på 4,8 prosent (3,9 prosent). Den bedrede avkastningen gjenspeiler det stigende rentenivået. Etter en lengre periode med svært godt leiemarked og til dels kraftig økende leiepriser, har verdien på eiendomsmassen økt betydelig. Gjennom året er det foretatt samlete oppskrivninger på millioner kroner. Sammen med en god løpende avkastning har dette gitt en samlet avkastning for eiendomsvirksomheten på 24,2 prosent i I andre finansielle eiendeler inngår opptjente ikke forfalte renter og fordringer. En ansvarlig investor og eier KLP har høy etisk standard som målsetting, både i selskapets egen drift og i investeringsvirksomheten. KLP er en aktiv investor og eier, som tar i bruk en rekke tiltak for å fremme ansvarlig investeringer. En grunnpilar er at selskaper som kan assosieres med brudd på FN-normer samt produsenter av tobakk og ulovlige våpen ekskluderes fra våre investeringer. KLP følger også anbefalingene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland. KLP foretar hvert halvår en grundig gjennomgang av porteføljen. Ved gjennomgangen i desember ble to selskap ekskludert, mens to selskap som har demonstrert sin tydelige vilje til forbedringer ble tatt inn igjen. Totalt er 41 selskaper ekskludert fra KLPs investeringer av etiske grunner. KLP har i 2007 undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og er norsk partner i et internasjonalt initiativ for å bedre rapporteringen av klimagassutslipp, the Carbon Disclosure Project. Produkt- og markedsforhold Fra 1. januar 2008 er kundenes forsikringsfond og selskapets kapital blitt splittet, og kundenes fond delt inn i ulike underporteføljer med forskjellige forvaltningsprofiler tilpasset kundenes risikokapasitet og -vilje. Det har også vært anledning for kundene til å inngå avtale om særskilt investeringsvalg med garantert avkastning for en periode på inntil fem år. Ingen kunder har valgt slik løsning for 2008, og alle kundemidlene er derfor fortsatt forvaltet i kollektivporteføljen. Skadeforsikring Driftsresultatet i KLP Skadeforsikring AS var for fjerde kvartal 29,9 millioner kroner, mot 15,7 millioner samme periode i fjor. For året er resultatet 52,5 millioner kroner (62,3 millioner). Resultatet regnes som tilfredsstillende og skadeutviklingen bedret seg mot slutten av året. Combined Ratio var 105,3 prosent (96,4 prosent). Forvaltningskapitalen var på millioner kroner, en vekst på 7,1 prosent fra året før. Kapitalforvaltning og Fondsforvaltning I 2007 kan KLPs forvaltningsmiljø vise til gode forvaltningsresultater både i aktiv forvaltning og i den indeksnære forvaltningen. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning oppnådde et resultat på henholdsvis 35,6 millioner kroner og 10,6 millioner kroner i Totalt ble det forvaltet 162 milliarder kroner ved utgangen av Dette er en økning på 15 milliarder kroner fra Hoveddelen av de forvaltede midlene er forvaltet på vegne av KLP-konsernet. Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP- konsernet økte med 80 prosent i løpet av året, og utgjorde ved utgangen av 2007 nær 6 milliarder kroner. 5

6 Ledelse 3. januar 2008 tiltrådte Sverre Thornes som ny konsernsjef i KLP etter Iver Lund som var konstituert i stillingen. Thornes har vært ansatt i KLP siden 1995 og kom fra stillingen som konserndirektør med ansvar for Livsforsikring. Ida Espolin Johnson, tidligere leder for Konserntjenester i KLP, har tatt over ansvaret for Livsforsikring fra januar 2008, og Øivind Amundsen er konstituert som leder for Konserntjenester. Fremtidsutsikter Året 2008 har startet med uvanlig store fall i aksjemarkedet. KLPs forvaltningsstrategi tar høyde for denne type markedsbevegelser. En effektiv risikostyring, solide reserver og en investeringsstrategi basert på diversifisering mellom forskjellige typer investeringer, sikrer KLP en betryggende avkastning selv om aksjemarkedene skulle fortsette å utvikle seg negativt gjennom året. Et viktig element i denne sammenheng er at 74,5 prosent av KLPs aktiva var plassert i andre markeder enn aksjemarkedet ved inngangen til Kun 3,7 prosent av KLPs aktiva var plassert i det norske aksjemarkedet. Foreløpig disponering av årsresultatet KLP leverer for fjerde året på rad solide resultater, og bokført resultat før tilleggsavsetninger, overføring til premiefond og egenkapitalfond ble millioner kroner (5 086 millioner). Disse tallene fremkommer etter at en avsetning til dekning av reserver for lang levealder og kostnadsføring av pensjonsavviket er belastet regnskapet. Reservene ligger nå på riktig nivå i forhold til forventning om økt levealder etter ny tariff. Resultatet for 2007 ga anledning til å foreta denne reserveringen og vil gi KLPs kunder økt forutsigbarhet med hensyn til selskapets resultater og overskuddsdisponering i årene som kommer. Styret foreslår å benytte årets solide resultat til å øke overføringen til kundenes premiefond og samtidig styrke tilleggsavsetninger videre. Styret anbefaler derfor at det avsettes millioner kroner til tilleggsavsetninger (1 349 millioner) og at det overføres millioner kroner til kundenes premiefond (3 568 millioner). Årets resultat blir 267 millioner kroner som går til styrking av egenkapitalfondet. Oslo, 20. februar 2008 Styret i Kommunal Landspensjonskasse 6

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 4. kvartal 2007 Resultatregnskap 4. kvartal Året Millioner kroner Premier eks. tilflyttede midler Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger eks. fraflyttede midler Endring i forsikringsmessige avsetninger Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat før skatt, fordeling og endringer i tilleggsavsetninger Skattekostnad Resultat etter skatt, før fordeling og endringer i tilleggsavgifter Balanse Millioner kroner Obligasjoner/sertifikater Anleggsobligasjoner som holdes til forfall Anleggsobligasjoner øvrige Utlån Aksjer omløp Eiendom Andre finansielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Udisponert resultat til egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger Ufordelte overskuddsmidler til forsikringskunder Gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Noter til regnskap etter 4. kvartal 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser selskapsregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP), som er morselskap i konsernet. Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , samt resultatutviklingen i 4. kvartal. Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet er avlagt etter de samme prinsipper som årsregnskapet for 2006, og bør leses i sammenheng med dette. Note 2 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen t.o.m og fraflyttingen bokføres året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av derpå følgende tre måneder, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i øvrige kvartaler. Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt i 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er det således inntektsført reguleringspremie med millioner kroner. I 2006 ble reguleringspremien inntektsført i 4. kvartal med millioner kroner. Avsetning til langt liv I 2008 innføres nye premie- og avsetningstariffer forbundet med observert nedgang i dødlighet. Det er i den forbindelse regnskapsført full oppreservering for lengre levetid i 4. kvartal. Note 3 Fast eiendom Fast eiendom vurderes til virkelig verdi. Eiendomsverdiene (inklusive investeringer i eiendomsfond) er netto oppskrevet med millioner kroner i 4. kvartal. Hittil i år er KLPs eiendomsinvesteringer oppskrevet med millioner kroner. Note 4 Pensjon egne ansatte KLP rapporterer fom konsernregnskap etter IFRS. I den forbindelse har KLP valgt å nullstille ikke regnskapsført estimatavvik (etablert korridor) tilknyttet pensjonsforpliktelser for egne ansatte i selskapsregnskapet på overgangstidspunktet. I henhold til Kredittilsynets rundskriv er nullstillingen belastet resultatregnskapet. Sammen med strengere forutsetninger forbundet med IFRS beregningene har dette medført en kostnadsbelastning på 244 millioner kroner inkludert avsetning for arbeidsgiveravgift. For konsernet er effekten 303 millioner kroner. Note 5 Klassifisering av anleggsobligasjoner Bestemmelsene om obligasjoner som holdes til forfall i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper er tilpasset bestemmelsene om investeringer som holdes til forfall i den internasjonale regnskapsstandarden for innregning og måling av finansielle instrumenter (IAS 39). Dette innebærer at det kun er obligasjoner som er børsnoterte eller på annen måte priset i et aktivt marked som kan klassifiseres som hold-til-forfall. De anleggsobligasjoner som ikke tilfredsstiller disse kriteriene må reklassifiseres til "Anleggsobligasjoner øvrige", og vurderes etter reglene i Forskrift om behandling av utlån og garantier av 21. desember Det innebærer at disse obligasjonene fortsatt vurderes på samme måte som hold-til-forfall, dvs. amortisert kost med effektiv rentemetode og nedskrivning ved objektive bevis for verdifall. I delårsregnskapet er den tidligere balanseposten Obligasjoner som holdes til forfall splittet, og benevnes nå Anleggsobligasjoner HTF og Anleggsobligasjoner øvrige. 8

9 Noter til regnskap etter 4. kvartal 2007 Note 6 Ansvarlig lånekapital 11. april 2007 tilbakebetalte KLP et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende 100 millioner euro. Note 7 Hendelser etter balansedagen Flytting pr Netto tilbakebetaling av reserver i forbindelse med flytting pr utgjør ca 2 milliarder kroner. Kjøp av fast eiendom KLP har kjøpt næringseiendommer i 1. kvartal 2008 for til sammen 2 648,5 millioner kroner. Note 8 Egenkapitalendring Millioner kroner Egenkapital Innbetalt egenkapitalinnskudd Tilbakebetalt egenkapitalinnskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital UB Note 9 Tidsrekke resultat, kvartalstall Millioner kroner 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Premier eks. tilflyttede midler Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger eks. fraflyttede midler Endring i forsikringsmessige avsetninger Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat før skatt, fordeling og endringer i tilleggsavsetninger Skattekostnad Resultat etter skatt, før fordeling og endringer i tilleggsavgifter

10 Noter til regnskap etter 4. kvartal 2007 Note 10 Nøkkeltall Kapitalavkastning I (fra t.o.m. dato) 7,5 % 5,6 % 3,9 % 1,0 % 6,6 % 3,9 % 2,4 % 1,5 % Kapitalavkastning II (fra t.o.m. dato) 6,7 % 5,5 % 4,4 % 1,4 % 7,6 % 4,4 % 1,8 % 2,1 % Kapitalavkastning III (fra t.o.m. dato) 5,4 % 4,2 % 2,8 % 1,0 % 5,2 % 3,2 % 0,2 % 1,4 % Kapitaldekning 12,1 % 11,8 % 12,2 % 13,6 % 14,1 % 15,9 % 15,8 % 11,7 % Kapitalavkastning I: Kapitalavkastning II: Kapitalavkastning III: Årets regnskapsførte finansinntekter etter årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Årets regnskapsførte finansinntekter før årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Som kapitalavkastning II med tillegg av urealiserte verdiendringer i regnskapsperioden på anleggsobligasjoner 10

11 Konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Resultatregnskap 4. kvartal Året Millioner kroner Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto realisert gevinst fra finansielle investeringer Netto urealisert gevinst fra finansielle investeringer til virkelig verdi over resultat Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Kostnader ansvarlig lån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Til/fra kursreguleringsfond i livsforsikring Driftsresultat Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring 0 0 Ufordelte midler til forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt Skattekostnad Resultat

12 Konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Balanse Millioner kroner Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Øvrige lån og fordringer inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 2 0 Kontanter og bankinnskudd Sum inntekter Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 2 0 Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Poster utenom balansen Betingede forpliktelser

13 Noter til konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , og er ikke revidert. Delårsregnskapet er avlagt etter internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Dette har medført enkelte endringer i forhold til de prinsippene som ble benyttet i KLPs årsregnskap for Det vil senere i 2008 bli offentlig gjort fullstendig årsregnskap med mer utfyllende beskrivelse av regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet en avstemming av effekten på egenkapitalen ved å gå over fra tidligere benyttede regnskapsprinsipper (NGAAP) til IFRS på overgangstidspunktet Avstemmingen er vist i egen note i denne delårsrapporten. De viktigste endringene som følge av omleggingen til IFRS/IAS beskrives nedenfor: Forsikringskontrakter KLP-konsernets forsikringsprodukter reguleres av IFRS 4, og innebærer i all hovedsak en videreføring av tidligere regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter. Unntakene er behandlet nedenfor. Garantiavsetningen i skadeforsikring anses ikke som en forsikringsteknisk avsetning etter IFRS 4. Garantiordningen skal gi sikkerhet for at de sikrede etter direkte skadeforsikringsavtaler avsluttet i Norge mottar riktig oppfyllelse av forsikringskrav som følger av avtalene. Denne definisjonen tilfredsstiller ikke gjeldsdefinisjonen etter IFRS. Garantiavsetningen er således klassifisert som egenkapital i IFRS konsernregnskapet. Reassurandørens andel av forsikringsmessige forpliktelser er som følge av IFRS 4 regnskapsført som en fordring i balansen. Tidligere ble dette vist som en reduksjon av forpliktelsen. Denne endringen er også gjennomført i selskapsregnskapet ettersom de norske regnskapsreglene(ngaap) er endret tilsvarende med virkning fom (frivillig implementering 1. kvartal, tvungen fra 2. kvartal). Overskuddsfond i gruppeliv er presentert som egenkapital. De forannevnte endringer er innarbeidet i sammenligningstallene. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter reguleres av IAS 39. KLPs portefølje av kortsiktige verdipapirer er klassifisert som virkelig verdi over resultatet i henhold til den virkelig-verdi-opsjon som IFRS-regelverket gir adgang til. For denne porteføljen er det således ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere benyttede regnskapsprinsipper. KLPs portefølje av anleggsaksjer er etter samme regelverk som nevnt ovenfor klassifisert som virkelig verdi over resultatet. Tidligere ble disse vurdert til laveste verdis prinsipp. Det samme gjelder et derivat som anses å være anleggsmiddel og dermed regnskapsføres til laveste verdis prinsipp. Ettersom dette derivatet ikke tilfredsstiller kravene til sikringsbokføring etter IAS 39, skal derivatet nå regnskapsføres til virkelig verdi. KLPs portefølje av obligasjoner som holdes til forfall (HTF) videreføres etter samme regnskapsprinsipper som tidligere, dvs. amortisert kost etter effektiv rentemetode med nedskrivning for påvist verdifall. Det er et krav i IAS 39 til at investeringer som klassifiseres som HTF omsettes/prises i et aktivt marked. En betydelig andel av obligasjonene KLP har klassifisert som HTF tilfredsstiller ikke dette kravet, og er reklassifisert til kategorien lån og fordringer i IAS 39. Verdsettelsen er imidlertid som tidligere amortisert kost med effektiv rentemetode med nedskrivning ved påvist verdifall uansett kategori. KLPs utlånsportefølje omfattes også av reglene i IAS 39. Dette medfører ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere benyttede regnskapsprinsipper. KLP benytter sikringsbokføring i ett sikringsforhold. Dette tilfredsstiller kravene til reglene om virkelig verdisikring i IAS 39, og sikringsbokføringen videreføres uendret. Ytelser til egne ansatte IAS 19 omhandler regnskapsmessig behandling av ytelser til egne ansatte. KLP har som følge av implementeringen av IAS 19 nullstilt estimatavviket knyttet til regnskapsført pensjonsforpliktelse for egne ansatte, og beregnet pensjonskostnad for 2006 basert på diskonteringsrenten ved starten av perioden. Ved beregning av pensjonsforpliktelsen etter IAS 19 er diskonteringsrenten satt lik risikofri rente (statsobligasjon) justert for gjennomsnittlig løpetid. Diskonteringsrenten for forpliktelse ble dermed redusert fra 5,0 prosent til 3,9 prosent, og pensjonskostnaden for 2006 er beregnet med en diskonteringsrente på 3,9 prosent mot tidligere 4,35 prosent. Pensjonsforpliktelse er estimert med en diskonteringsrente på 4,35 prosent, det samme som i årsregnskapet for Implementeringseffekten knyttet til omregning av pensjonsforpliktelsen er belastet egenkapitalen

14 Noter til konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Eiendom Investeringseiendom vurderes til virkelig verdi etter reglene i IAS 40. Dette samsvarer med tidligere regnskapsmessig behandling. Eiendommer som konsernet benytter selv i sin virksomhet, skal behandles etter reglene i IAS 16. Dette innebærer at eiendommene avskrives over resultatet. I tillegg har man mulighet til å revaluere eiendommene til virkelig verdi direkte mot egenkapitalen. Dersom virkelig verdi ligger under avskrevet verdi, føres nedskrivningen over resultatet. KLP har valgt å benytte revalueringsmetoden for egne eiendommer. Tidligere ble egne eiendommer vurdert til virkelig verdi på samme måte som investeringseiendommer. Eiendommene som konsernet selv benytter er reklassifisert fra øvrige eiendomsinvesteringer til driftsmidler. Note 2 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen t.o.m og fraflyttingen bokføres året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av derpå følgende tre måneder, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i øvrige kvartaler. Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt i 2. halvår. Ved utgangen av 3. kvartal er det således inntektsført reguleringspremie med 8 148,6 millioner kroner. I 2006 ble reguleringspremien inntektsført i 4. kvartal med millioner kroner. Avsetning langt liv I 2008 innføres nye premie- og avsetningstariffer forbundet med observert nedgang i dødelighet. Det er i den forbindelse regnskapsført full oppreservering for lengre levetid i 4. kvartal. Note 3 Investeringseiendom Investeringseiendom vurderes til virkelig verdi. Investeringseiendom er oppskrevet i 4. kvartal med millioner kroner. Hittil i år er investeringseiendommene oppskrevet med millioner kroner. Note 4 Ansvarlig lånekapital 11. april 2007 tilbakebetalte KLP et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende EUR 100 millioner. Note 5 Hendelser etter balansedagen Flytting pr Netto tilbakebetaling av reserver i forbindelse med flytting pr., utgjør ca 2 milliarder kroner. Kjøp av fast eiendom KLP har kjøpt næringseiendommer i 1. kvartal 2008 for til sammen 2 648,5 millioner kroner. Note 6 Egenkapitalavstemming NGAAP mot IFRS åpningsbalanse Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Millioner kroner EK NGAAP Pensjoner egne ansatte, nullstilling av korridor Endret verdivurderingsprinsipp finansielle eiendeler Reklassifisering avsetninger fra gjeld til egenkapital EK IFRS

15 Noter til konsernregnskap etter 4. kvartal 2007 Note 7 Egenkapitalavstemming Innskutt egenkapital Annen egenkapital Revalueringsfond Reass. avsetning annen EK Sum egenkap Sum egenkap Millioner kroner Egenkapital IB Netto inn/utbetaling av egenkapitalinnskudd Revaluering eiendommer som benyttes av konsernet Endring avsetning garantiordning i skadeforsikring Minstekrav reassuranseavsetning i skadeforsikring Valutaomregning utenlandsk datterselskap Periodens resultat Andre endringer Egenkapital UB Note 8 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Millioner kroner Livsforsikring (ytelsespensjon og gruppeliv) før resultatfordeling Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultatet, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. Note 9 Driftskostnader Millioner kroner Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader

16 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks:

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer