Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET (Ap) 1. Ole Haabeth M 2. Wenja E. Ringen M 3. Svein Høiden M 4. Terje Moland Pedersen M 5. Grethe Haugen M 6. Eileen Dvergsdal M 7. Kari Agerup M 8. Jon-Ivar Nygård M 9. Svein Roald Hansen M 10. Bjørge Johansen M 11. Solveig Linkas F Kay Øistad 12. Atle Ottesen M 13. Robert Rene Hansen F Torill Huth 14. Per-Kristian Hansen M 15. Tove Dalseg Nordberg M/F Fikk permisjon før avst i sak 125/04. Bård Erik Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREMSKRITTSPARTIET (FrP) 1. Vigdis Giltun M 2. Eva Kristin Andersen M 3. Arvid Vestvik M. 4. Geir Johansen M 5. Leif Eriksen M 6. Agnes Bossum M 7. Guri-Liss Steen-Larsen F Lene Christiansen 8. Bjørnar Laabak M 9. Kjell Petter Holen M 10. Anita Johanne Vik M HØYRE (H) 1. Peter Kuran M 2. Tor Prøitz M 3. Rita Holberg M 4. Finn H. Manstad F/M Bjørn Kjelsås Andersen. Finn Manstad kom før behandlingen av sak 120/ Ingrid Willoch F Ingegerd Spillum 6. Annkristin Stene-Johansen M 7. Knut Ivar Eldal F Vidar Saxegård - 1 -

2 SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) 1. Arild Skau M 2. Aud Niklassen M 3. Lisbeth Martinsen M 4. Tom Dreyer M 5. Stine Almquist M 6. Mia Katrine Augustin F Jørn Kjølstad ONSØYLISTA (O) 1. Anne-Lise Ulriksen M 2. Owe Andreas Buer M 3. Berit Kallerød M KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF) 1. Per Lebesby M 2. Dag Høidal M 3. Jan Paus M PENSJONISTPARTIET (Pp) 1. Bjørn Tindlund M 2. Inger Johanne Skalle M BYMILJØLISTA (Bym) 1. Svein Bendik Hansen M 2. Mariann Hovda M SENTERPARTIET (Sp) 1. Hans Ek M VENSTRE (V) 1. Ulf Trenum M Møtende fra administrasjonen: Rådmann Kjell Kåresen og økonomisjef Anne Skau, øk. konsulentene Egil Olsen, Marianne Bekker og Mona Karlsen, organisasjonssjef Leif Johannessen, plan- og miljøsjef Tor Anders Olsen, kultursjef Egil Olsen, spesialkonsulent Kirsten Nipe, omsorgs- oig oppvekstsjef Grethe B. Hansen, fagsjef omsorg Kirsten Piil. Fra FREVAR KF møtte direktør Pål Mikkelsen og økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg.... Ole Haabeth Wenja E. Ringen Vigdis Giltun ordfører varaordfører. Anita Simensen sekretær Peter Kuran - 2 -

3 Merknader Det var ingen merknader til innkallingen eller til sakslisten. Det var ingen av medlemmene som ønsket å få prøvet sin habilitet i forhold til behandlingen av sakene i dette møtet. Orientering: Ordføreren orienterte om Miljøstatus i Fredrikstad nettside ( Kommunestyremøtets tidsramme kl Lunsjpause m/ innslag fra Kulturskolen. Følgende fordeling av taletid ble enstemmig vedtatt: Ap 71min., FrP-46.5, H-37.5, SV-34.5, O-L-25.5, KrF-25.5, Bym-22.2, Pp-22.2, Sp-19.5 og V 19.5 min. Følgende saksrekkefølge ble enstemmig vedtatt: 114/04 124/04, 127/04 130/04, 125/04-126/04. Vedr. sak 125/04 legger gruppelederne fram partienes forslag m/ replikkrunde, deretter innlegg (3 min). Før møtet mottok ordføreren liste m/ 450 underskrifter vedr. budsjett skole/sfo fra et stort antall fremmøtte elever,foresatte og lærere

4 Kommunestyrets møte Saksliste PS 111/04 Forslag til reguleringsplan for Kulturbyen -Sentrum Forslagsstiller: SG arkitekter AS på vegne av Bøckmann Eiendom AS og B- Invest AS PS 112/04 Forslag til reguleringsplan for Tolvmannsskogen Næringsområde - Onsøy Forslagsstiller: Envinor AS PS 113/04 Effektivisering av saksbehandlingsrutiner knyttet til alkoholsaker PS 114/04 Avslutning av rehabilitering av Bystyresalen PS 115/04 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag PS 116/04 Stortingsvalget og sametingsvalget valg av valgstyre PS 117/04 Kjøp av bolig til familie PS 118/04 Fredrikstad kommune: Garanti for finansiering av Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger og valg av bomselskap PS 119/04 Fredrikstad Klatreklubb - søknad om kommunal garanti for lån PS 120/04 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Rullering av handlingsplanen for perioden PS 121/04 Voksenopplæringsplan for Fredrikstad kommune PS 122/04 Møteplan 1. halvår 2005 PS 123/04 Søknad om fritak fra politiske verv- Eric Eikrem PS 124/04 Kjøp av Bio-gass drevet renovasjonsbil PS 125/04 Budsjett 2005 og Handlingsplan for Fredrikstad kommune PS 126/04 Budsjett Handlingsplan , FREVAR KF PS 127/04 Apenesfjellet parkeringshus - prosjektutvidelse PS 128/04 Interpellasjoner og spørsmål til ordføreren PS 129/04 Referatsaker PS 130/04 Finansiering av egenkapitalinnskudd

5 PS 111/04 Forslag til reguleringsplan for Kulturbyen -Sentrum Forslagsstiller: SG arkitekter AS på vegne av Bøckmann Eiendom AS og B-Invest AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Kulturbyen, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert samme dato, sist revidert , med følgende endringer: Punkt 2.6 i bestemmelsene endres til følgende ordlyd: Gangforbindelse som er inntil 3 meter bred utvendig tillates mellom felt A og B og mellom felt B og D dersom minst 25 % av bebyggelsens volum i felt B er avsatt til kulturformål. Punkt 8.2 i bestemmelsene endres til : 30 p-plasser per 1000 m2 bruksareal for handelssenter, jf gjeldende vedtekter. Kartet endres slik at arealet i felt A merket med kote 41 reduseres med 30 %. Fredrikstad, Behandling Planutvalget : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Votering Utsettelsesforslag fremmet at Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Vedtak Planutvalget : Saken utsettes til neste møte. Behandling Planutvalget : Følgende forslag ble fremsatt i møtet: På vegne av Bym og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Det gis ikke dispensasjon fra Sentrumsplanen for bygging av gangbroer over gateløp. Sentrumsplanens bestemmelser om at nye byggverk skal gis en totalhøyde tilpasset nærliggende bebyggelse følges. På vegne av O fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Reguleringsplanen godkjennes med følgende endring: I det videre planarbeidet må det legges vekt på sentrumsplanens planbestemmelser: A Byggeområder 1. Byggeområder generelt Jfr. Pbl 20-4, annet ledd, pkt. b: 01. Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, sammenheng og historisk tilknytning. 02. Nye byggverk skal gis gesimshøyde og totalhøyde tilpasset eksisterende tilstøtende og nærliggende bebyggelse. 07. I tilstøtende kvartaler til Hovedbibliotek, Domkirken, Glemmen kirke, Villa Lykkeberg, Jernbanestasjonen og Tollbodbygningene tillates ikke bebyggelse med gesimshøyde høyere enn monumentalbyggets hovedgesims. På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Punkt 2.6 endres fra 3 til 5 meter iht. rådmannens innstilling. Siste setning i rådmannens innstilling endres til: Arealer over kote 41 reduseres med 30%

6 På vegne av H fremmet Finn Manstad følgende forslag: Som rådmannens innstilling uten endringer med unntak av pkt. 8.2 som endres til 30 p.plasser pr m² bruksareal for handelssenter, jfr. gjeldende vedtekter. Det forutsettes at det endelige utbyggingsforslaget har god arkitektonisk utforming isolert sett og i byplanmessig sammenheng. Votering: Forslag fremsatt av Grete Nygren Rognes SV på vegn av Bym og SV falt mot 7 stemmer (3AP, 2Frp, 1H, 1O). Forslag fremsatt av Anne-Lise Ulriksen på vegne av O falt mot 6 stemmer (3AP, 2Frp, 1H). Rådmannens innstilling falt mot 6 stemmer (1Bym, 2Frp, 1H, 1O, 1SV). Forslag fremsatt av Arvid Vestvik på vegne av Frp falt mot 7 stemmer (3AP, 1Bym, 1H, 1O, 1SV). Forslag fremsatt av Finn Manstad på vegne av H ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (1Bym, 1O, 1SV). Protokolltilførsel: På vegne av AP fremmet Terje Moland Pedersen følgende: Planutvalget vil kunne se positivt på avvik fra regulert bredde for gangbroene og arealet som tillates bebygget opp til kote 41, dersom dette er begrunnet med gode arkitektoniske løsninger. Innstilling Planutvalget : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Kulturbyen, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert samme dato, sist revidert , med følgende endringer: Punkt 8.2 i bestemmelsene endres til : 30 p-plasser per 1000 m2 bruksareal for handelssenter, jf gjeldende vedtekter. Det forutsettes at det endelige utbyggingsforslaget har god arkitektonisk utforming isolert sett og i byplanmessig sammenheng. Kommunestyrets behandling : Forslag fremsatt i møte: Representanten Arild Skau tok opp SV s forslag fra planutvalget. På vegne av Onsøy-Lista fremsatte representanten Anne-Lise Ulriksen slikt forslag: Reguleringsplanen godkjennes med følgende endring: 1. Kulturutvalget får seg forelagt en sak om den videre driften av fritidsklubbene. I saken bør det utredes brukeromfang, aktivitet, behov og hvordan fritidsklubbene er tenkt drevet i tiden fremover. 2. Det foretas gjennomgang av forholdet mellom sentrumsplanen og reguleringsforslaget slik at reguleringsplanen blir i samsvar med intensjonene i vedtatt sentrumsplan. A. Byggeområder. Byggeområder generelt. Jfr. Pbl 20-4, annen ledd, pkt. b. 01. Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, sammenheng og historisk tilknytning. 02. Nye byggverk skal gis gesimshøyde og totalhøyde tilpasses eksisterende tilstøtende og nærliggende bebyggelse. 07. I tilstøtende kvartaler til Hovedbibliotek, Domkirken, Glemmen kirke, Villa Lykkeberg, Jernbanestasjonen og Tollbodbygningene tillates ikke bebyggelse med gesimshøyde høyere enn monumentalbyggets hovedgesims

7 Votering: Forslag fra Onsøy-Lista fremsatt av Anne-Lise Ulriksen fikk 6 stemmer (3 O-L, 2 Pp,1 V) og falt. Forslag fra SV fremsatt av Arild Skau fikk 9 stemmer (6 SV, 2 Bym, 1 V) og falt. Planutvalgets innstilling ble vedtatt mot 14 stemmer (6 SV, 2 Bym, 3 O-L, 2 Pp, 1 V) Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Kulturbyen, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert samme dato, sist revidert , med følgende endringer: Punkt 8.2 i bestemmelsene endres til : 30 p-plasser per 1000 m2 bruksareal for handelssenter, jf gjeldende vedtekter. Det forutsettes at det endelige utbyggingsforslaget har god arkitektonisk utforming isolert sett og i byplanmessig sammenheng. PS 112/04 Forslag til reguleringsplan for Tolvmannsskogen Næringsområde - Onsøy Forslagsstiller: Envinor AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Tolvmannskogen næringsområde, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Kommunestyrets behandling : Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Tolvmannskogen næringsområde, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert

8 PS 113/04 Effektivisering av saksbehandlingsrutiner knyttet til alkoholsaker Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler sosial- og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til formannskapet: Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet. Fredrikstad, 1. november 2004 Behandling Sosial- og omsorgsutvalget : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av SV, SP, PP og AP fremmet repr. Bjørge Johansen (AP) slik forslag til innstilling: Nåværende ordning om uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fortsetter. Votering: Ovennevnte forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 (2 FrP, 1H) som ble avgitt for rådmannens innstilling. Innstilling Sosial- og omsorgsutvalget : Nåværende ordning om uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fortsetter. Formannskapets behandling : Representanten Peter Kuran (H) fremmet forslag i samsvar med rådmannens innstilling: Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet. Votering: Forslaget fra Peter Kuran ble vedtatt med 12 stemmer mot 1 stemme (1KrF) som ble gitt for innstillingen fra Sosial- og omsorgsutvalget. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet. Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet

9 PS 114/04 Avslutning av rehabilitering av Bystyresalen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Innsparingen overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Fredrikstad, Behandling Teknisk utvalg Teknisk drift : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Innsparingen overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Formannskapets behandling : Følgende omforente forslag ble fremmet: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Av innsparingen brukes midler til nødvendig utstyr i bystyresalen. 3. Øvrig overskudd overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Votering: Ovennevnte omforente forslag ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapet innstilling av til Kommunestyret: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Av innsparingen brukes midler til nødvendig utstyr i bystyresalen. 3. Øvrig overskudd overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Kommunestyrets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Onsøy-Lista fremsatte representanten Owe Buer slikt forslag: Av innsparingen brukes midler til å bedre toalettforholdene. På vegne av FrP fremsatte Vigdis Giltun slikt forslag: Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslaget fra Frp fremsatt av Vigdis Giltun fikk 10 stemmer (FrP) og falt. Det ble enstemmig vedtatt at forslag fra Onsøy-Lista fremsatt av Owe Buer følger saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Av innsparingen brukes midler til nødvendig utstyr i bystyresalen. 3. Øvrig overskudd overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004)

10 PS 115/04 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling overfor kommunestyret: Ved stortings- og sametingsvalget 2005, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 11. september Fredrikstad, Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: Ved stortings- og sametingsvalget 2005, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 11. september Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Ved stortings- og sametingsvalget 2005, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 11. september PS 116/04 Stortingsvalget og sametingsvalget valg av valgstyre Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling overfor kommunestyret: I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, foreslås at valgstyrets medlemmer velges med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet. Fredrikstad, 15. november 2004 Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Følgende forslag på representanter og vararepresentanter ble enstemmig vedtatt: 1. Ole Haabeth (AP) Leder 1. Terje Moland Pedersen (AP) 2. Eileen Dvergsdal (AP) 2. Wenja E. Ringen (AP) 3. Vigdis Giltun (FrP) 3. Arvid Vestvik (FrP) 4. Peter H.Kuran (H) Nestleder 4. Tor Prøitz (H) 5. Arild Skau (SV) 5. Aud Niklassen (SV) 6. Anne-Lise Ulriksen (O) 6. Eva Kristin Andersen (FrP) 7. Per Lebesby (KrF) 7. Jan Paus (KrF) Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, velges valgstyrets medlemmer med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet: Representanter Vararepresentanter 1. Ole Haabeth (AP) Leder 1. Terje Moland Pedersen (AP) 2. Eileen Dvergsdal (AP) 2. Wenja E. Ringen (AP)

11 3. Vigdis Giltun (FrP) 3. Arvid Vestvik (FrP) 4. Peter H.Kuran (H) Nestleder 4. Tor Prøitz (H) 5. Arild Skau (SV) 5. Aud Niklassen (SV) 6. Anne-Lise Ulriksen (O) 6. Eva Kristin Andersen (FrP) 7. Per Lebesby (KrF) 7. Jan Paus (KrF) Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets innstilling : I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, velges valgstyrets medlemmer med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet: Representanter Vararepresentanter 1. Ole Haabeth (AP) Leder 1. Terje Moland Pedersen (AP) 2. Eileen Dvergsdal (AP) 2. Wenja E. Ringen (AP) 3. Vigdis Giltun (FrP) 3. Arvid Vestvik (FrP) 4. Peter H.Kuran (H) Nestleder 4. Tor Prøitz (H) 5. Arild Skau (SV) 5. Aud Niklassen (SV) 6. Anne-Lise Ulriksen (O) 6. Eva Kristin Andersen (FrP) 7. Per Lebesby (KrF) 7. Jan Paus (KrF) PS 117/04 Kjøp av bolig til familie Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune kjøper en bolig for inntil 1,5 millioner kroner for utleie til familie. 2. Kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og lån som nedbetales innenfor kommunens låneportefølje. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Fredrikstad, 15. november 2004 Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune kjøper en bolig for inntil 1,5 millioner kroner for utleie til familie. 2. Kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og lån som nedbetales innenfor kommunens låneportefølje. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Kommunestyrets behandling : Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune kjøper en bolig for inntil 1,5 millioner kroner for utleie til familie. 2. Kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og lån som nedbetales innenfor kommunens låneportefølje. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning

12 PS 118/04 Fredrikstad kommune: Garanti for finansiering av Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger og valg av bomselskap Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Formannskapet å innstille overfor Kommunestyret: 1. Prosjektet Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge: Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene. Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring 3) Ny vei til Glombo. 4) Eventuelt trinn 2 nedenfor Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger

13 1.2. Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt. 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen. 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke). 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse: 4.1. Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale Det innføres en timesregel slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB). 5. Fredrikstad kommune stiller simpelgaranti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 5.1. Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5,1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser

14 6. Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet: 6.1. Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren Fredrikstad, Formannskapets behandling : Ordføreren refererte brev fra lokalsamfunnsutvalgene: Kråkerøy Nord, Rød Kråkerøy, mottatt Rådmannen fremmet slik justering i sin innstilling punkt Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring. Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring 3) Ny vei til Glombo. 4) Eventuelt trinn 2 nedenfor. Votering: Rådmannens innstilling med ovennevnte justering ble vedtatt med 9 stemmer mot 4 stemmer (3FrP-1O). Formannskapets innstilling av til kommunestyret: 1. Prosjektet Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge: Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring

15 Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Ny vei til Glombo. 3) Eventuelt trinn 2 nedenfor Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger 1.2 Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner. 1.3 Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt. 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke). 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse: 4.1 Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale. 4.2 Det innføres en timesregel slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB). 5. Fredrikstad kommune stiller simpelgaranti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 5.1 Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter. 5.2 Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter 5.3 Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5,1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av

16 selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien. 5.5 Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene. 5.6 Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser. 6. Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet: 6.1 Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar 6.2 Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren Kommunestyrets behandling : Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 15 stemmer (10 FrP, 3 O-L, 2 Pp) Kommunestyrets vedtak : 1. Prosjektet Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge: Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring. Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Ny vei til Glombo. 3) Eventuelt trinn 2 nedenfor Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger

17 1.2 Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner. 1.3 Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt. 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen. 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke). 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse: 4.1 Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale. 4.2 Det innføres en timesregel slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB). 5. Fredrikstad kommune stiller simpelgaranti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 5.1 Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter. 5.2 Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter. 5.3 Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5,1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien. 5.5 Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene. 5.6 Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser. 6. Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet: 6.1 Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar

18 6.2 Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren PS 119/04 Fredrikstad Klatreklubb - søknad om kommunal garanti for lån Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd. 2. På grunn av Fredrikstad kommunes økonomiske situasjon kan ikke kommunen stille garanti for et banklån som Fredrikstad Klatreklubb vil oppta i påvente av spillemiddeltilskudd. Fredrikstad, Behandling Kulturutvalget : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av AP, SV, KrF. og Pp, fremmet representanten Bård Eirik Ruud følgende forslag til nytt pkt. 2: Kulturutvalget har ingen politisk myndighet for å stille garanti for banklån og ber derfor kommunestyret å gi nødvendig økonomisk lånegaranti til Fredrikstad klatreklubb. Votering: Rådmannens innstilling i pkt. 1 med forslag til nytt pkt 2. fremsatt av Bård Eirik Ruud ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kulturutvalget : 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd. 2. Kulturutvalget har ingen politisk myndighet for å stille garanti for banklån og ber derfor kommunestyret å gi nødvendig økonomisk lånegaranti til Fredrikstad klatreklubb. Formannskapets behandling : På vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet representanten Arild Skau følgende forslag: Punkt 1 som Kulturutvalgets punkt 1. Nytt punkt 2: 2.1 Fredrikstad kommune stiller simpel garanti begrenset oppad til kroner ovenfor Fredrikstad Klatreklubb knyttet til lån til etablering av klatresenter. 2.2 Når eventuelle spillemidler knyttet til prosjektet mottas forutsettes det at de benyttes til å nedbetale lånet med tilsvarende beløp. 2.3 Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet slik at garantien gradvis reduseres også om lånets ordinære nedbetalingsplan ikke blir fulgt. 2.4 Garantiens varighet settes til fem år. Garantien omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. 2.5 I garantiavtalen skal det sikres at Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Klatreklubb ikke klarer å overholde forpliktelsene. 2.6 Fredrikstad Klatreklubb forplikter seg til å sende en oversikt over den økonomiske utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved hver årsavslutning. 2.7 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning

19 Vigdis Giltun (FrP) gjenoppok rådmannens punkt 2 i innstillingen av : På grunn av Fredrikstad kommunes økonomiske situasjon kan ikke kommunen stille garanti for et banklån som Fredrikstad Klatreklubb vil oppta i påvente av spillemiddeltilskudd. Votering: Kulturutvalgets punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra SV/AP/KrF til nytt punkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3FrP-2H-1O) som ble gitt for forslaget til FrP om punkt 2. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd Fredrikstad kommune stiller simpel garanti begrenset oppad til kroner ovenfor Fredrikstad Klatreklubb knyttet til lån til etablering av klatresenter. 2.2 Når eventuelle spillemidler knyttet til prosjektet mottas forutsettes det at de benyttes til å nedbetale lånet med tilsvarende beløp. 2.3 Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet slik at garantien gradvis reduseres også om lånets ordinære nedbetalingsplan ikke blir fulgt. 2.4 Garantiens varighet settes til fem år. Garantien omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. 2.5 I garantiavtalen skal det sikres at Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Klatreklubb ikke klarer å overholde forpliktelsene. 2.6 Fredrikstad Klatreklubb forplikter seg til å sende en oversikt over den økonomiske utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved hver årsavslutning. 2.7 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Kommunestyrets behandling : Forslag fremsatt i møtet: Representantene Peter Kuran (H) og Vigdis Giltun (FrP) tok opp igjen rådmannens innstilling. Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 20 stemmer (7 H, 10 FrP, 3 O-L). Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd Fredrikstad kommune stiller simpel garanti begrenset oppad til kroner ovenfor Fredrikstad Klatreklubb knyttet til lån til etablering av klatresenter. 2.2 Når eventuelle spillemidler knyttet til prosjektet mottas forutsettes det at de benyttes til å nedbetale lånet med tilsvarende beløp. 2.3 Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet slik at garantien gradvis reduseres også om lånets ordinære nedbetalingsplan ikke blir fulgt. 2.4 Garantiens varighet settes til fem år. Garantien omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. 2.5 I garantiavtalen skal det sikres at Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Klatreklubb ikke klarer å overholde forpliktelsene. 2.6 Fredrikstad Klatreklubb forplikter seg til å sende en oversikt over den økonomiske

20 utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved hver årsavslutning. 2.7 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. PS 120/04 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Rullering av handlingsplanen for perioden Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler kulturutvalget å gi slik innstilling til formannskapet: Handlingsprogrammet i kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden , vedtas. Fredrikstad, 26. oktober Behandling Kulturutvalget : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kulturutvalget : Som rådmannens innstilling. Kulturutvalgets innstilling til formannskapet Som rådmannens innstilling. Formannskapets behandling : Kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapet innstilling av til Kommunestyret: Handlingsprogrammet i kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden , vedtas. Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Handlingsprogrammet i kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden , vedtas. PS 121/04 Voksenopplæringsplan for Fredrikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Helhetlig voksenopplæringsplan for Fredrikstad kommune iverksettes med virkning fra Voksenopplæringsplanen prioriterer kommunens lovpålagte forpliktelser og tiltakene tilpasses kommunens økonomiske rammer. 3. Voksenopplæringsplanen evalueres og evt. revideres innen Fredrikstad,

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer