Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET (Ap) 1. Ole Haabeth M 2. Wenja E. Ringen M 3. Svein Høiden M 4. Terje Moland Pedersen M 5. Grethe Haugen M 6. Eileen Dvergsdal M 7. Kari Agerup M 8. Jon-Ivar Nygård M 9. Svein Roald Hansen M 10. Bjørge Johansen M 11. Solveig Linkas F Kay Øistad 12. Atle Ottesen M 13. Robert Rene Hansen F Torill Huth 14. Per-Kristian Hansen M 15. Tove Dalseg Nordberg M/F Fikk permisjon før avst i sak 125/04. Bård Erik Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREMSKRITTSPARTIET (FrP) 1. Vigdis Giltun M 2. Eva Kristin Andersen M 3. Arvid Vestvik M. 4. Geir Johansen M 5. Leif Eriksen M 6. Agnes Bossum M 7. Guri-Liss Steen-Larsen F Lene Christiansen 8. Bjørnar Laabak M 9. Kjell Petter Holen M 10. Anita Johanne Vik M HØYRE (H) 1. Peter Kuran M 2. Tor Prøitz M 3. Rita Holberg M 4. Finn H. Manstad F/M Bjørn Kjelsås Andersen. Finn Manstad kom før behandlingen av sak 120/ Ingrid Willoch F Ingegerd Spillum 6. Annkristin Stene-Johansen M 7. Knut Ivar Eldal F Vidar Saxegård - 1 -

2 SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) 1. Arild Skau M 2. Aud Niklassen M 3. Lisbeth Martinsen M 4. Tom Dreyer M 5. Stine Almquist M 6. Mia Katrine Augustin F Jørn Kjølstad ONSØYLISTA (O) 1. Anne-Lise Ulriksen M 2. Owe Andreas Buer M 3. Berit Kallerød M KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF) 1. Per Lebesby M 2. Dag Høidal M 3. Jan Paus M PENSJONISTPARTIET (Pp) 1. Bjørn Tindlund M 2. Inger Johanne Skalle M BYMILJØLISTA (Bym) 1. Svein Bendik Hansen M 2. Mariann Hovda M SENTERPARTIET (Sp) 1. Hans Ek M VENSTRE (V) 1. Ulf Trenum M Møtende fra administrasjonen: Rådmann Kjell Kåresen og økonomisjef Anne Skau, øk. konsulentene Egil Olsen, Marianne Bekker og Mona Karlsen, organisasjonssjef Leif Johannessen, plan- og miljøsjef Tor Anders Olsen, kultursjef Egil Olsen, spesialkonsulent Kirsten Nipe, omsorgs- oig oppvekstsjef Grethe B. Hansen, fagsjef omsorg Kirsten Piil. Fra FREVAR KF møtte direktør Pål Mikkelsen og økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg.... Ole Haabeth Wenja E. Ringen Vigdis Giltun ordfører varaordfører. Anita Simensen sekretær Peter Kuran - 2 -

3 Merknader Det var ingen merknader til innkallingen eller til sakslisten. Det var ingen av medlemmene som ønsket å få prøvet sin habilitet i forhold til behandlingen av sakene i dette møtet. Orientering: Ordføreren orienterte om Miljøstatus i Fredrikstad nettside ( Kommunestyremøtets tidsramme kl Lunsjpause m/ innslag fra Kulturskolen. Følgende fordeling av taletid ble enstemmig vedtatt: Ap 71min., FrP-46.5, H-37.5, SV-34.5, O-L-25.5, KrF-25.5, Bym-22.2, Pp-22.2, Sp-19.5 og V 19.5 min. Følgende saksrekkefølge ble enstemmig vedtatt: 114/04 124/04, 127/04 130/04, 125/04-126/04. Vedr. sak 125/04 legger gruppelederne fram partienes forslag m/ replikkrunde, deretter innlegg (3 min). Før møtet mottok ordføreren liste m/ 450 underskrifter vedr. budsjett skole/sfo fra et stort antall fremmøtte elever,foresatte og lærere

4 Kommunestyrets møte Saksliste PS 111/04 Forslag til reguleringsplan for Kulturbyen -Sentrum Forslagsstiller: SG arkitekter AS på vegne av Bøckmann Eiendom AS og B- Invest AS PS 112/04 Forslag til reguleringsplan for Tolvmannsskogen Næringsområde - Onsøy Forslagsstiller: Envinor AS PS 113/04 Effektivisering av saksbehandlingsrutiner knyttet til alkoholsaker PS 114/04 Avslutning av rehabilitering av Bystyresalen PS 115/04 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag PS 116/04 Stortingsvalget og sametingsvalget valg av valgstyre PS 117/04 Kjøp av bolig til familie PS 118/04 Fredrikstad kommune: Garanti for finansiering av Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger og valg av bomselskap PS 119/04 Fredrikstad Klatreklubb - søknad om kommunal garanti for lån PS 120/04 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Rullering av handlingsplanen for perioden PS 121/04 Voksenopplæringsplan for Fredrikstad kommune PS 122/04 Møteplan 1. halvår 2005 PS 123/04 Søknad om fritak fra politiske verv- Eric Eikrem PS 124/04 Kjøp av Bio-gass drevet renovasjonsbil PS 125/04 Budsjett 2005 og Handlingsplan for Fredrikstad kommune PS 126/04 Budsjett Handlingsplan , FREVAR KF PS 127/04 Apenesfjellet parkeringshus - prosjektutvidelse PS 128/04 Interpellasjoner og spørsmål til ordføreren PS 129/04 Referatsaker PS 130/04 Finansiering av egenkapitalinnskudd

5 PS 111/04 Forslag til reguleringsplan for Kulturbyen -Sentrum Forslagsstiller: SG arkitekter AS på vegne av Bøckmann Eiendom AS og B-Invest AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Kulturbyen, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert samme dato, sist revidert , med følgende endringer: Punkt 2.6 i bestemmelsene endres til følgende ordlyd: Gangforbindelse som er inntil 3 meter bred utvendig tillates mellom felt A og B og mellom felt B og D dersom minst 25 % av bebyggelsens volum i felt B er avsatt til kulturformål. Punkt 8.2 i bestemmelsene endres til : 30 p-plasser per 1000 m2 bruksareal for handelssenter, jf gjeldende vedtekter. Kartet endres slik at arealet i felt A merket med kote 41 reduseres med 30 %. Fredrikstad, Behandling Planutvalget : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Votering Utsettelsesforslag fremmet at Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Vedtak Planutvalget : Saken utsettes til neste møte. Behandling Planutvalget : Følgende forslag ble fremsatt i møtet: På vegne av Bym og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Det gis ikke dispensasjon fra Sentrumsplanen for bygging av gangbroer over gateløp. Sentrumsplanens bestemmelser om at nye byggverk skal gis en totalhøyde tilpasset nærliggende bebyggelse følges. På vegne av O fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Reguleringsplanen godkjennes med følgende endring: I det videre planarbeidet må det legges vekt på sentrumsplanens planbestemmelser: A Byggeområder 1. Byggeområder generelt Jfr. Pbl 20-4, annet ledd, pkt. b: 01. Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, sammenheng og historisk tilknytning. 02. Nye byggverk skal gis gesimshøyde og totalhøyde tilpasset eksisterende tilstøtende og nærliggende bebyggelse. 07. I tilstøtende kvartaler til Hovedbibliotek, Domkirken, Glemmen kirke, Villa Lykkeberg, Jernbanestasjonen og Tollbodbygningene tillates ikke bebyggelse med gesimshøyde høyere enn monumentalbyggets hovedgesims. På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Punkt 2.6 endres fra 3 til 5 meter iht. rådmannens innstilling. Siste setning i rådmannens innstilling endres til: Arealer over kote 41 reduseres med 30%

6 På vegne av H fremmet Finn Manstad følgende forslag: Som rådmannens innstilling uten endringer med unntak av pkt. 8.2 som endres til 30 p.plasser pr m² bruksareal for handelssenter, jfr. gjeldende vedtekter. Det forutsettes at det endelige utbyggingsforslaget har god arkitektonisk utforming isolert sett og i byplanmessig sammenheng. Votering: Forslag fremsatt av Grete Nygren Rognes SV på vegn av Bym og SV falt mot 7 stemmer (3AP, 2Frp, 1H, 1O). Forslag fremsatt av Anne-Lise Ulriksen på vegne av O falt mot 6 stemmer (3AP, 2Frp, 1H). Rådmannens innstilling falt mot 6 stemmer (1Bym, 2Frp, 1H, 1O, 1SV). Forslag fremsatt av Arvid Vestvik på vegne av Frp falt mot 7 stemmer (3AP, 1Bym, 1H, 1O, 1SV). Forslag fremsatt av Finn Manstad på vegne av H ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (1Bym, 1O, 1SV). Protokolltilførsel: På vegne av AP fremmet Terje Moland Pedersen følgende: Planutvalget vil kunne se positivt på avvik fra regulert bredde for gangbroene og arealet som tillates bebygget opp til kote 41, dersom dette er begrunnet med gode arkitektoniske løsninger. Innstilling Planutvalget : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Kulturbyen, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert samme dato, sist revidert , med følgende endringer: Punkt 8.2 i bestemmelsene endres til : 30 p-plasser per 1000 m2 bruksareal for handelssenter, jf gjeldende vedtekter. Det forutsettes at det endelige utbyggingsforslaget har god arkitektonisk utforming isolert sett og i byplanmessig sammenheng. Kommunestyrets behandling : Forslag fremsatt i møte: Representanten Arild Skau tok opp SV s forslag fra planutvalget. På vegne av Onsøy-Lista fremsatte representanten Anne-Lise Ulriksen slikt forslag: Reguleringsplanen godkjennes med følgende endring: 1. Kulturutvalget får seg forelagt en sak om den videre driften av fritidsklubbene. I saken bør det utredes brukeromfang, aktivitet, behov og hvordan fritidsklubbene er tenkt drevet i tiden fremover. 2. Det foretas gjennomgang av forholdet mellom sentrumsplanen og reguleringsforslaget slik at reguleringsplanen blir i samsvar med intensjonene i vedtatt sentrumsplan. A. Byggeområder. Byggeområder generelt. Jfr. Pbl 20-4, annen ledd, pkt. b. 01. Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, sammenheng og historisk tilknytning. 02. Nye byggverk skal gis gesimshøyde og totalhøyde tilpasses eksisterende tilstøtende og nærliggende bebyggelse. 07. I tilstøtende kvartaler til Hovedbibliotek, Domkirken, Glemmen kirke, Villa Lykkeberg, Jernbanestasjonen og Tollbodbygningene tillates ikke bebyggelse med gesimshøyde høyere enn monumentalbyggets hovedgesims

7 Votering: Forslag fra Onsøy-Lista fremsatt av Anne-Lise Ulriksen fikk 6 stemmer (3 O-L, 2 Pp,1 V) og falt. Forslag fra SV fremsatt av Arild Skau fikk 9 stemmer (6 SV, 2 Bym, 1 V) og falt. Planutvalgets innstilling ble vedtatt mot 14 stemmer (6 SV, 2 Bym, 3 O-L, 2 Pp, 1 V) Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Kulturbyen, plankart datert , sist revidert med tilhørende bestemmelser datert samme dato, sist revidert , med følgende endringer: Punkt 8.2 i bestemmelsene endres til : 30 p-plasser per 1000 m2 bruksareal for handelssenter, jf gjeldende vedtekter. Det forutsettes at det endelige utbyggingsforslaget har god arkitektonisk utforming isolert sett og i byplanmessig sammenheng. PS 112/04 Forslag til reguleringsplan for Tolvmannsskogen Næringsområde - Onsøy Forslagsstiller: Envinor AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Tolvmannskogen næringsområde, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Behandling Planutvalget : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Planutvalget : Som rådmannens innstilling. Kommunestyrets behandling : Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr.1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Tolvmannskogen næringsområde, plankart datert , sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert

8 PS 113/04 Effektivisering av saksbehandlingsrutiner knyttet til alkoholsaker Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler sosial- og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til formannskapet: Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet. Fredrikstad, 1. november 2004 Behandling Sosial- og omsorgsutvalget : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av SV, SP, PP og AP fremmet repr. Bjørge Johansen (AP) slik forslag til innstilling: Nåværende ordning om uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fortsetter. Votering: Ovennevnte forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 (2 FrP, 1H) som ble avgitt for rådmannens innstilling. Innstilling Sosial- og omsorgsutvalget : Nåværende ordning om uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fortsetter. Formannskapets behandling : Representanten Peter Kuran (H) fremmet forslag i samsvar med rådmannens innstilling: Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet. Votering: Forslaget fra Peter Kuran ble vedtatt med 12 stemmer mot 1 stemme (1KrF) som ble gitt for innstillingen fra Sosial- og omsorgsutvalget. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet. Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Uttalelse i forbindelse med alkoholsaker i henhold til alkohollovens 1-7 annet ledd fra sosialtjenesten, delegeres til administrasjonen i Omsorgs- og oppvekstseksjonen under henvisning til rundskriv I-6/98 pkt fra Sosial og helsedepartementet

9 PS 114/04 Avslutning av rehabilitering av Bystyresalen Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Innsparingen overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Fredrikstad, Behandling Teknisk utvalg Teknisk drift : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Innsparingen overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Formannskapets behandling : Følgende omforente forslag ble fremmet: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Av innsparingen brukes midler til nødvendig utstyr i bystyresalen. 3. Øvrig overskudd overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Votering: Ovennevnte omforente forslag ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapet innstilling av til Kommunestyret: 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Av innsparingen brukes midler til nødvendig utstyr i bystyresalen. 3. Øvrig overskudd overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004). Kommunestyrets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Onsøy-Lista fremsatte representanten Owe Buer slikt forslag: Av innsparingen brukes midler til å bedre toalettforholdene. På vegne av FrP fremsatte Vigdis Giltun slikt forslag: Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslaget fra Frp fremsatt av Vigdis Giltun fikk 10 stemmer (FrP) og falt. Det ble enstemmig vedtatt at forslag fra Onsøy-Lista fremsatt av Owe Buer følger saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Regnskap for prosjekt Rehabilitering av Bystyresalen, AN 2955, avsluttes med en innsparing på kr kroner innenfor en bevilgning på kroner. 2. Av innsparingen brukes midler til nødvendig utstyr i bystyresalen. 3. Øvrig overskudd overføres kommunens frie investeringsfond (UK 2004)

10 PS 115/04 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling overfor kommunestyret: Ved stortings- og sametingsvalget 2005, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 11. september Fredrikstad, Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: Ved stortings- og sametingsvalget 2005, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 11. september Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Ved stortings- og sametingsvalget 2005, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 11. september PS 116/04 Stortingsvalget og sametingsvalget valg av valgstyre Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling overfor kommunestyret: I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, foreslås at valgstyrets medlemmer velges med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet. Fredrikstad, 15. november 2004 Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Følgende forslag på representanter og vararepresentanter ble enstemmig vedtatt: 1. Ole Haabeth (AP) Leder 1. Terje Moland Pedersen (AP) 2. Eileen Dvergsdal (AP) 2. Wenja E. Ringen (AP) 3. Vigdis Giltun (FrP) 3. Arvid Vestvik (FrP) 4. Peter H.Kuran (H) Nestleder 4. Tor Prøitz (H) 5. Arild Skau (SV) 5. Aud Niklassen (SV) 6. Anne-Lise Ulriksen (O) 6. Eva Kristin Andersen (FrP) 7. Per Lebesby (KrF) 7. Jan Paus (KrF) Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, velges valgstyrets medlemmer med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet: Representanter Vararepresentanter 1. Ole Haabeth (AP) Leder 1. Terje Moland Pedersen (AP) 2. Eileen Dvergsdal (AP) 2. Wenja E. Ringen (AP)

11 3. Vigdis Giltun (FrP) 3. Arvid Vestvik (FrP) 4. Peter H.Kuran (H) Nestleder 4. Tor Prøitz (H) 5. Arild Skau (SV) 5. Aud Niklassen (SV) 6. Anne-Lise Ulriksen (O) 6. Eva Kristin Andersen (FrP) 7. Per Lebesby (KrF) 7. Jan Paus (KrF) Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets innstilling : I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, velges valgstyrets medlemmer med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet: Representanter Vararepresentanter 1. Ole Haabeth (AP) Leder 1. Terje Moland Pedersen (AP) 2. Eileen Dvergsdal (AP) 2. Wenja E. Ringen (AP) 3. Vigdis Giltun (FrP) 3. Arvid Vestvik (FrP) 4. Peter H.Kuran (H) Nestleder 4. Tor Prøitz (H) 5. Arild Skau (SV) 5. Aud Niklassen (SV) 6. Anne-Lise Ulriksen (O) 6. Eva Kristin Andersen (FrP) 7. Per Lebesby (KrF) 7. Jan Paus (KrF) PS 117/04 Kjøp av bolig til familie Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune kjøper en bolig for inntil 1,5 millioner kroner for utleie til familie. 2. Kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og lån som nedbetales innenfor kommunens låneportefølje. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Fredrikstad, 15. november 2004 Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune kjøper en bolig for inntil 1,5 millioner kroner for utleie til familie. 2. Kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og lån som nedbetales innenfor kommunens låneportefølje. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Kommunestyrets behandling : Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune kjøper en bolig for inntil 1,5 millioner kroner for utleie til familie. 2. Kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og lån som nedbetales innenfor kommunens låneportefølje. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning

12 PS 118/04 Fredrikstad kommune: Garanti for finansiering av Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger og valg av bomselskap Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Formannskapet å innstille overfor Kommunestyret: 1. Prosjektet Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge: Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene. Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring 3) Ny vei til Glombo. 4) Eventuelt trinn 2 nedenfor Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger

13 1.2. Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt. 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen. 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke). 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse: 4.1. Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale Det innføres en timesregel slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB). 5. Fredrikstad kommune stiller simpelgaranti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 5.1. Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5,1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser

14 6. Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet: 6.1. Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren Fredrikstad, Formannskapets behandling : Ordføreren refererte brev fra lokalsamfunnsutvalgene: Kråkerøy Nord, Rød Kråkerøy, mottatt Rådmannen fremmet slik justering i sin innstilling punkt Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring. Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring 3) Ny vei til Glombo. 4) Eventuelt trinn 2 nedenfor. Votering: Rådmannens innstilling med ovennevnte justering ble vedtatt med 9 stemmer mot 4 stemmer (3FrP-1O). Formannskapets innstilling av til kommunestyret: 1. Prosjektet Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge: Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring

15 Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Ny vei til Glombo. 3) Eventuelt trinn 2 nedenfor Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger 1.2 Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner. 1.3 Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt. 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke). 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse: 4.1 Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale. 4.2 Det innføres en timesregel slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB). 5. Fredrikstad kommune stiller simpelgaranti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 5.1 Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter. 5.2 Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter 5.3 Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5,1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av

16 selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien. 5.5 Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene. 5.6 Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser. 6. Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet: 6.1 Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar 6.2 Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren Kommunestyrets behandling : Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 15 stemmer (10 FrP, 3 O-L, 2 Pp) Kommunestyrets vedtak : 1. Prosjektet Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge: Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring. Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Ny vei til Glombo. 3) Eventuelt trinn 2 nedenfor Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger

17 1.2 Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner. 1.3 Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt. 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen. 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke). 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse: 4.1 Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale. 4.2 Det innføres en timesregel slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB). 5. Fredrikstad kommune stiller simpelgaranti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 5.1 Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter. 5.2 Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter. 5.3 Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5,1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien. 5.5 Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene. 5.6 Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser. 6. Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet: 6.1 Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar

18 6.2 Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren PS 119/04 Fredrikstad Klatreklubb - søknad om kommunal garanti for lån Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler kulturutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd. 2. På grunn av Fredrikstad kommunes økonomiske situasjon kan ikke kommunen stille garanti for et banklån som Fredrikstad Klatreklubb vil oppta i påvente av spillemiddeltilskudd. Fredrikstad, Behandling Kulturutvalget : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av AP, SV, KrF. og Pp, fremmet representanten Bård Eirik Ruud følgende forslag til nytt pkt. 2: Kulturutvalget har ingen politisk myndighet for å stille garanti for banklån og ber derfor kommunestyret å gi nødvendig økonomisk lånegaranti til Fredrikstad klatreklubb. Votering: Rådmannens innstilling i pkt. 1 med forslag til nytt pkt 2. fremsatt av Bård Eirik Ruud ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kulturutvalget : 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd. 2. Kulturutvalget har ingen politisk myndighet for å stille garanti for banklån og ber derfor kommunestyret å gi nødvendig økonomisk lånegaranti til Fredrikstad klatreklubb. Formannskapets behandling : På vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet representanten Arild Skau følgende forslag: Punkt 1 som Kulturutvalgets punkt 1. Nytt punkt 2: 2.1 Fredrikstad kommune stiller simpel garanti begrenset oppad til kroner ovenfor Fredrikstad Klatreklubb knyttet til lån til etablering av klatresenter. 2.2 Når eventuelle spillemidler knyttet til prosjektet mottas forutsettes det at de benyttes til å nedbetale lånet med tilsvarende beløp. 2.3 Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet slik at garantien gradvis reduseres også om lånets ordinære nedbetalingsplan ikke blir fulgt. 2.4 Garantiens varighet settes til fem år. Garantien omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. 2.5 I garantiavtalen skal det sikres at Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Klatreklubb ikke klarer å overholde forpliktelsene. 2.6 Fredrikstad Klatreklubb forplikter seg til å sende en oversikt over den økonomiske utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved hver årsavslutning. 2.7 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning

19 Vigdis Giltun (FrP) gjenoppok rådmannens punkt 2 i innstillingen av : På grunn av Fredrikstad kommunes økonomiske situasjon kan ikke kommunen stille garanti for et banklån som Fredrikstad Klatreklubb vil oppta i påvente av spillemiddeltilskudd. Votering: Kulturutvalgets punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra SV/AP/KrF til nytt punkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3FrP-2H-1O) som ble gitt for forslaget til FrP om punkt 2. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd Fredrikstad kommune stiller simpel garanti begrenset oppad til kroner ovenfor Fredrikstad Klatreklubb knyttet til lån til etablering av klatresenter. 2.2 Når eventuelle spillemidler knyttet til prosjektet mottas forutsettes det at de benyttes til å nedbetale lånet med tilsvarende beløp. 2.3 Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet slik at garantien gradvis reduseres også om lånets ordinære nedbetalingsplan ikke blir fulgt. 2.4 Garantiens varighet settes til fem år. Garantien omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. 2.5 I garantiavtalen skal det sikres at Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Klatreklubb ikke klarer å overholde forpliktelsene. 2.6 Fredrikstad Klatreklubb forplikter seg til å sende en oversikt over den økonomiske utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved hver årsavslutning. 2.7 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. Kommunestyrets behandling : Forslag fremsatt i møtet: Representantene Peter Kuran (H) og Vigdis Giltun (FrP) tok opp igjen rådmannens innstilling. Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 20 stemmer (7 H, 10 FrP, 3 O-L). Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune ser positivt på at det etableres et klatresenter i Fredrikstad, og er villig til å prioritere et slik anlegg slik at det kan få spillemiddeltilskudd Fredrikstad kommune stiller simpel garanti begrenset oppad til kroner ovenfor Fredrikstad Klatreklubb knyttet til lån til etablering av klatresenter. 2.2 Når eventuelle spillemidler knyttet til prosjektet mottas forutsettes det at de benyttes til å nedbetale lånet med tilsvarende beløp. 2.3 Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet slik at garantien gradvis reduseres også om lånets ordinære nedbetalingsplan ikke blir fulgt. 2.4 Garantiens varighet settes til fem år. Garantien omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. 2.5 I garantiavtalen skal det sikres at Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Klatreklubb ikke klarer å overholde forpliktelsene. 2.6 Fredrikstad Klatreklubb forplikter seg til å sende en oversikt over den økonomiske

20 utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved hver årsavslutning. 2.7 Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. PS 120/04 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Rullering av handlingsplanen for perioden Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler kulturutvalget å gi slik innstilling til formannskapet: Handlingsprogrammet i kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden , vedtas. Fredrikstad, 26. oktober Behandling Kulturutvalget : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kulturutvalget : Som rådmannens innstilling. Kulturutvalgets innstilling til formannskapet Som rådmannens innstilling. Formannskapets behandling : Kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapet innstilling av til Kommunestyret: Handlingsprogrammet i kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden , vedtas. Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Handlingsprogrammet i kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden , vedtas. PS 121/04 Voksenopplæringsplan for Fredrikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Helhetlig voksenopplæringsplan for Fredrikstad kommune iverksettes med virkning fra Voksenopplæringsplanen prioriterer kommunens lovpålagte forpliktelser og tiltakene tilpasses kommunens økonomiske rammer. 3. Voksenopplæringsplanen evalueres og evt. revideres innen Fredrikstad,

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:10 Møtested: Rådhuset, Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/07 150/07

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Onsdag 24.05.3006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 74-81 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.10.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:30-11.35 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 144/06-150/06 MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 18.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 12:00 til kl 14:40.. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 37/10 49/10 Frammøteliste

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 1330 til kl 1515. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 69/10-71/10 Frammøteliste

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 17.04.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Kristelig Folkeparti, Venstre, Folkets Stemme 1. Per Lebesby (KrF) M 2. Ulf Trenum (V) F Anne-Lise Ulriksen (FS)

Kristelig Folkeparti, Venstre, Folkets Stemme 1. Per Lebesby (KrF) M 2. Ulf Trenum (V) F Anne-Lise Ulriksen (FS) FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 01.11.2007 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 11:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 153-167 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 06.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.20:00 Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Fra til saksnr.: 1/10 3/10 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.02.2009 Tidspunkt: fra kl.09:00 12:15 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra til saksnr. 9/09-25/09 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup

Detaljer

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP)

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP) FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 30.08.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Holmen eldresenter, Seierstensgt. 2, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 49/10 55/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.06.2008 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 11:35 (deretter omvisning) Møtested: Borg Havn, Øraveien 27 Fra til saksnr.: 108/08 114/08 MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 25.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr. 51/07 60/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 39/10 47/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.04.2008 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.18:10, deretter orienteringer til kl. 20:00 øtested: St. Croixgate 17 b, møterom Fredrikstad Brannstasjon

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 24.01.2008 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 10:55 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 1-7 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 26.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:30 øtested: Treffpunktet - Åpen barnehage, Nygårdsgata 17 c, møterom Fra til saksnr.: 22/10 til

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 03.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 08/10 12/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 13.12.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 61/07 66/07 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 27.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:20 Møtested: Åpen omsorg Holmen (Holmen eldresenter) - Seierstensgt 2 Fra

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Ove Gundersen Medlem KRF Mari

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: onsdag 23.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 22.15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/07-27/07 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 16.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:00 Møtested: Kongsten Fort, møterom Fra til saksnr.: 18-32/10 Frammøteliste REPRESENTANTER MØTT

Detaljer

Bystyret. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter 2009 til Bystyret til orientering

Bystyret. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter 2009 til Bystyret til orientering Bystyret M0tested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 09.09.2010 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.30 øtested: Langøyåsen barnehage, Langøyåsen 9 Fra til saksnr.: 37/10 42/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 03.03.2009, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:50 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom oum, 4. etg Fra til saksnr.: 3/09 9/09 REPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 5/09 11/09 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 03.12.2009, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl.16:25 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 117/09-132/09 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 23.02.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 2 etg, møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/01 10/04 REPRESENTANTER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Tilleggssak: 12/11 Interpellasjon: Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune ny vurdering.

Tilleggssak: 12/11 Interpellasjon: Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune ny vurdering. Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 10. februar 2011 Kl. 17.00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 07.10.2009 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 3. oktober 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Are Herdlevær Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer