Innkallinga går til den enkelte kommune ved postmottak, ordfører og rådmann, og den bes distribuert videre til tingmedlemmene snarest.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkallinga går til den enkelte kommune ved postmottak, ordfører og rådmann, og den bes distribuert videre til tingmedlemmene snarest."

Transkript

1 Midt-Tromstinget v/deler av formannskapene i kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy Dato: Rådmennene i de samme kommunene Pressen til orientering INNKALLING TIL MIDT-TROMSTINGET Midt-Tromstingets 31 medlemmer (Lenvik 6, Målselv 5, Bardu 4, Sørreisa 4, Tranøy 3, Dyrøy 3, Torsken 3 og Berg 3) fra ovennevnte kommuner innkalles til møte Tid: Mandag 12. november kl Sted: Kulturhuset i Sørreisa Til behandling foreligger følgende saker: 07/12 MIDT-TROMS REGIONRÅD VIKTIGE SAKER 08/12 FYLKESMANNENS MANGE ROLLER OG OPPGAVER 09/12 BARNEVERNET I ENDRING 10/12 MIDT-TROMS INN I SAMHANDLINGSREFORMEN 11/12 MØTEPLAN MIDT-TROMS REGIONRÅD Innkallinga går til den enkelte kommune ved postmottak, ordfører og rådmann, og den bes distribuert videre til tingmedlemmene snarest. Eventuelt forfall til Midt-Tromstinget meldes egen kommune, som innkaller varamedlemmer. Vel møtt! Med vennlig hilsen Liv Helland Olsen Midt-Tromstingets ordfører Herbjørg Valvåg daglig leder 1

2 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Midt-Tromstinget 07/ MIDT-TROMS REGIONRÅD VIKTIGE SAKER Orientering fra regionrådets arbeid hittil i 2012 Vedlegg: Sakskart for regionrådet hittil i år Budsjett de interkommunale enhetene kommunenes bidrag Regionrådets leder og daglig leder vil gi en presentasjon. Som en foreløpig orientering vedlegges en oversikt over regionrådets sakskart hittil i år. I tillegg legges det ved en oversikt over arbeidet med budsjett 2013 for sekretariatet og de interkommunale enhetene, inkludert en historisk oversikt Tallene i oversiktstabellen er kommunenes bidrag inn i ordningene. Innstilling til vedtak: Informasjonen tas til orientering. 2

3 Sakskart regionrådet 2012: 01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 02/12 FORSVARSPOLITISK UTTALELSE 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE 04/12 KLAGE TIL KOFA VEDRØRENDE PROSJEKTET MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN 05/12 OM OPPFORDRING TIL Å SØKE SKJØNNSMIDLER TIL Å DRIFTE PROSJEKT VEDRØRENDE VANNFORSKRIFTEN 06/12 ÅPEN POST 07/12 TV-PRODUKSJONEN SOMMERFESTEN INVITASJON TIL DELTAKELSE 08/12 REPRESENTASJON I SAMARBEIDSGRUPPE MELLOM MIDT-TROMS REGIONRÅD (MTR) OG UNIVERSITETET I TROMSØ (UiT) 09/12 SAMARBEID, SAKSFELT OG ARBEIDSFORDELING I REGIONRÅDET ARBEIDSFORDELING OG DEDIKERTE POLITIKKOMRÅDER 10/12 NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS DE KONKRETE PROSJEKTENE 11/12 ÅPEN POST 12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP 13/12 ARBEIDET MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (INFRASTRUKTUR I NORD) 14/12 FORSVARSPOLITISKE SAKER STATUS OG VURDERING AV MULIGE RESULTAT 15/12 PROSJEKTET FINNSNES SOM REGIONSENTER II 16/12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD SEKRETARIATET 17/12 LØKTA ÅRSMELDING OG REGNSKAP /12 ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2011 FLERE INTERKOMMUNALE ENHETER 19/12 VIDERE ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) sak til behandling i kommunene 20/12 VANNREGIONUTVALGET - NYTT MEDLEM FRA MIDT-TROMS 21/12 INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET FORSLAG OM REVITALISERING 22/12 MIDT-TROMS MUSEUM ORIENTERINGSSAK 23/12 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STATSKOGS REGIONUTVALG 24/12 NÆRINGSHAGENE I MIDT-TROMS ORIENTERINGSSAK 3

4 25/12 INNSPILL TIL PLANPROSESS FOR NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM RDAII TROMSØ /12 ÅPEN POST 27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS 28/12 VEKSTREGIONEN MIDT-TROMS OG ARBEIDET MED MIDT-TROMSPAKKEN - STATUS 29/12 KYSTSONEPLANLEGGING VIDERE OPPFØLGING AV ARBEIDET 30/12 ØKONOMIPROSESSEN FOR DE INTERKOMMUNALE ENHETENE - ORIENTERING 31/12 DET GODE LIV I NORD MILEPÆLSRAPPORT 32/12 STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE ET PILOTPROSJEKT i MIDT-TROMS, NORD-TROMS OG ØST-FINNMARK 33/12 UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS 34/12 VALGFAG OG UNGT ENTREPRENØRSKAP I MIDT-TROMS ORIENTERING (utsettes) 35/12 GOLFBANE I MIDT-TROMS - ORIENTERING 35B/12 VALGFAG OG UNGT ENTREPRENØRSKAP I MIDT-TROMS ORIENTERING 36/12 TIDLIG INNSATS I BARNEHAGE OG SKOLE STATUS FOR SATSINGA 37/12 ÅPEN POST 38/12 NAVN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I YTRE MIDT-TROMS 39/12 REVITALISERING AV INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET 40/12 INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I NÆRINGSHAGEN I MÅLSELV 41/12 FISKERIPOLITIKK PÅ DAGSORDEN 42/12 ØKONOMIPROSESSEN DE INTERKOMMUNALE ENHETENE 43/12 VEIPAKKE MIDT-TROMS 44/12 MIDT-TROMS REGIONRÅD - HVA VIL VI MED ARBEIDET VÅRT? 45/12 TILTAK FOR Å STYRKE VERTSKAPSFUNKSJONENE FOR Å TA IMOT INNVANDRERE I REGIONEN 46/12 UNGDOMSMEDVIRKNING I MIDT-TROMS 47/12 ÅPEN POST 48/12 BUDSJETT 2013 DE INTERKOMMUNALE ENHETENE OVERSIKTSSAK 49/12 LØKTA BUDSJETT

5 50/12 BUDSJETT 2013 SEKRETARIATET 51/12 FRAMTIDA FOR SENJA TINGRETT 52/12 TILTAK FOR Å STYRKE VERTSKAPSFUNKSJONENE FOR Å TA IMOT INNVANDRERE I REGIONEN 53/12 INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET FORSLAG OM REVITALISERING 54/12 INNKJØPSPRAKSIS I FORSVARET 55/12 DMS Motorprosjekt Lenvik kommune som regional motor i samhandlingsreformen valg av representant fra regionrådet 56/12 UNGDOMSMEDVIRKNING DANNING AV UNGDOMSRÅD 57/12 VEIPAKKE MIDT-TROMS STATUS PÅ KOMMUNENES VEDTAK M.M. 58/12 SAKER TIL MIDT-TROMSTINGET OG REGIONRÅDETS MØTER 59/12 UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS oppfølging av sak fra /12 FORSLAG TIL UTTALELSE OM OPPDRETTSNÆRINGA AREALBRUK OG KOMPENSASJON TIL KOMMUNENE 61/12 PROSJEKTET ARENA UTMARK 62/12 ÅPEN POST 63/12 BUDSJETT 2013 PPT FOR MIDT-TROMS 5

6 BUDSJETT 2013 DE INTERKOMMUNALE ENHETENE MED HISTORISKE DATA FRA 2007 FOR KOMMUNENES ANDEL ENHET PPT Bruk av fond: Bruk av fond Vedtak/forslag 2013 Kommentarer A: B: AR : RR :A-alt TFK ute fra Regnskap 2011 saldert med fond. Budsjett 2012 vedtatt med bruk av fond. Jfr egen sak om driftssituasjonen for PPT og egen behandling i RR Inventar etc ifm flytting tas fra fond. Tabellen justert med AR-vedtak og RR-vedtak Fra : Sørreisa ute, opphør av kontaktordning FM. PS SenjaLab Midt-Troms arb.giver-kontroll Stor grad av prosjektfin., men avtakende for Noe inventar/utstyr ifm flytting lagt inn. Regnskap 2011: Saldert med fond. Endring i eiernes betalingsmåte. Basistilskudd 2013: Justert til , første forslag var Fondsmidler oppbrukt. Vedtak i RR-sak 42/12 om mulighet for å opparbeide fond. Ibestad kjøper tjenester. Red. lønnskostnader og etterslep 2012 pga av skifte av bemanning. Mer bemanning / flere tjenester fra 2012 Løkta Sekretariatet Prosjektfinansiering Møbler etc ved flytting KP lagt inn. Bruk av fond: AR-vedtak , se saksframlegg 2013: Inv. utstyr mv vedr flytting til KP fra fondsmidler. Grønt: Vedtatt av AR og/eller RR. Gult (PPT) se RR-vedtak av

7 Telefon Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr PROTOKOLLUTSKRIFTER VEDR BUDSJETT FOR PPT for 2013 Styrets (deltakerkommunenes representanter i AR) behandling av budsjettet for PPT( ): Styret legger kommunenes innsats for 2012 til grunn, d.v.s kr., oppjustert med kommunal deflator (3,3 %). Dette innebærer en samlet innsats fra kommunene på kr i budsjettet for Regionrådets (med deltakerkommunenes representanter)vedtak : 1. Regionrådet har vurdert PPT s budsjett for 2013 og legger vekt på: PPT har dreid sitt arbeid mot tidlig innsats og systemendring. Det sies å ha ført til lavere utgifter i den enkelte kommune, og til bedret forhold for flere elever. 2. Regionrådet registrerer at PPT for Midt-Troms har lav bemanning i forhold til denne tjenesten i andre regioner, og at nivået på tjenesten har vært mulig ved bruk av opparbeidet fond. 3. For å gi mulighet til en videreutvikling av tjenesten for elever, barnehager og skoler mot tidlig innsats og veiledning går regionrådet inn for å øke kommunenes overføringer til PPT. 4. Regionrådet går derfor inn for budsjettalternativ A, som innebærer dagens budsjettramme justert med kommunal deflator på 3,3 %. Regionrådet oppfordrer deltakerkommunene om solidarisk å følge opp dette.

8 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Midt-Tromstinget 08/ FYLKESMANNENS MANGE ROLLER OG OPPGAVER Fylkesmann Svein Ludvigsen og ass. fylkesmann Bård Pedersen vil orientere. Det er satt av inntil 1,5 time til dette, inkludert mulighet for spørsmål og samtale. Innstilling til vedtak: Midt-Tromstinget takker for informasjon med tilhørende drøftinger og tar dette til orientering. Midt-Tromstingets vedtak:

9 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Midt-Tromstinget 09/ BARNEVERNET I ENDRING Barnevernet i endring; utgangspunkt i regjeringas høring med frist og forslag til statsbudsjett Seniorrådgiver Eivind Pedersen; Fylkesmannen i Troms, vil orientere etter følgende plan: 1. Høringsnotat om forslag til endringer i lov om barneverntjenester med tilhørende forskrifter 2. Om statsbudsjettet 2013 opptrappingsplan for den kommunale barneverntjenesten Under innslaget vil jeg nevne hovedpunktene i de endringer som foreslås som har direkte betydning for kommunene, Herunder om: - samhandling og ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune - forslag til ny økonomisk fordelingsnøkkel - ansvaret for å høre barn - innspill om minstestørrelse på antall ansatte i en barneverntjeneste (Barnevernpanelets forslag) - ansvar for å følge opp barn etter omsorgsovertakelse/tilsyn og kontroll med barn i fosterhjem - Om øremerkede midler 2011 og 2012, samt forslag til nye øremerkede tiltak for 2013 for det kommunale barnevernet. Når det gjelder interkommunale barneverntjenester, er det nylig publisert en evalueringsrapport fra K4-samarbeidet der bl.a. Astafjord barneverntjeneste (Salangen/Lavangen/Gratangen) er evaluert. MTT s behandling:

10 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Midt-Tromstinget 12/ Midt-Tromstinget 03/ Midt-Tromstinget 10/ MIDT-TROMS INN I SAMHANDLINGSREFORMEN Midt-Tromstinget har hatt en viktig rolle i forankring og videreføring av regionens arbeid med samhandlingsreformen. Dette tinget har behandla denne satsinga i hvert møte. Tingets medlemmer har også vært med på de spesielt tilrettelagte presentasjonene i de enkelte kommunestyrene. Prosjektansvarlig og prosjektledelsen vil gi en oversikt over status i det regionale prosjektet Midt- Troms inn i samhandlingsreformen. På vegne av prosjektet uttrykker de seg slik: Vi nærmer oss slutten av første implementeringsår for reformen, og vi vil analysere resultater, virkninger og utfordringer i et Midt-Troms-perspektiv, samt legge planer for hvordan vi best kan forberede oss på år to. Stikkord for fremlegget er: Hvordan har de økonomiske virkemidlene i reformen syntes å slå ut for kommunene våre, og for Midt-Troms som region Konsekvenser av statsbudsjettet 2013 for arbeidet med samhandlingsreformen. Tiltak når det gjelder rus og psykisk helse; samarbeid med spesialisthelsetjenesten, forberedelse på innføring av finansieringsmodeller, kompetansebygging Opplæringspakke innen statistikk og kompetanseplanlegging, hvordan ligger vi an IKT-løsninger for god samhandling; hva gjøres og hva slags muligheter har vi videre Innholdet i det regionale folkehelsearbeidet via de interkommunale tjenestene og prosjektet Innstilling til vedtak: 1. Midt-Tromstinget takker for orienteringa. 2. Innspill fra diskusjonen i møtet fanges med i det videre arbeid i prosjektet.

11 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Midt-Tromstinget (orienteringssak) 11/ MØTEPLAN MIDT-TROMS REGIONRÅD Regionrådets vedtak : Møteplan for fastsetting av møtene for regionrådet (RR) og Midt-Tromstinget (MTT), slik: RR: , , , 2.09., og (mandager) MTT: og Administrativt råd (AR) legger sine møter inn i forhold til dette med onsdag som møtedag. Daglig leder fastsetter møtesteder i tråd med vanlig praksis for rullering mellom kommunene. I tabellen nedenfor har jeg foreslått møtedatoer for AR, men disse må AR vurdere og vedta i sitt neste møte MØTEPLAN 2013: 2013 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Midt- Tromst Mandager Regionrådet Mandager Adm råd (30) (20) (5) (21) (9) (4) Onsdager Sted Tranøy Tranøy Torsken Torsken Lenvik Dyrøy Berg Berg Målselv Bardu Sørreisa

12 Innstilling til vedtak: 1. Midt-Tromstinget tar den vedtatte møteplanen for 2013 for regionrådet og Midt-Tromstinget til etterretning. 2. Kommunene oppfordres på det sterkeste til å planlegge sin møtevirksomhet slik at den ikke kolliderer med denne planen. Den bes derfor inkludert i den enkelte kommunes møteplan.

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

55/12 DMS Motorprosjekt Lenvik kommune som regional motor i samhandlingsreformen valg av representant fra regionrådet

55/12 DMS Motorprosjekt Lenvik kommune som regional motor i samhandlingsreformen valg av representant fra regionrådet Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK 23. oktober 2012 Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 9.09.2014 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 15. september 2014 kl. 10.00-15.00 Sted: Torskensenteret, i bygda Torsken Til stede: Ordførere: Forfall: Rådmenn: Sekretariat: Dessuten:

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Tid: Mandag 15. april kl. 09.30-15.45 Sted: Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 24.06.2014 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 23. juni 2014. Ordinært møte kl 09.00 14.00, opplegg på golfbanen kl. 14.15-17.00 Sted: Bardufosstun, Målselv (09.00-14.00) / Midt-Troms Golfklubb,

Detaljer

46/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN JUSTERTE PLANER SOM FØLGE AV MANGLENDE STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET

46/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN JUSTERTE PLANER SOM FØLGE AV MANGLENDE STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD

INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD Administrativt råd v/rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy Dato: 28.05.14 Deres ref: Vår ref: AR-innkalling-2014-06-04 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD Tid:

Detaljer

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-02-13-ordinært møte Dato: 14.02.2012 PROTOKOLL - møte i Midt-Troms

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Ordføreren vil orientere angående framtidig bredbåndsutbygging i Dyrøy kommune. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordføreren vil orientere angående framtidig bredbåndsutbygging i Dyrøy kommune. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 13.03.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl 09.00-15.00 Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer