Hole kommune Økonomireglement juni Økonomireglement. for. Hole kommune. Juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune Økonomireglement juni 2007. Økonomireglement. for. Hole kommune. Juni 2007"

Transkript

1 Økonomireglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Kommuneloven med tilhørende forskrifter for budsjett og regnskap. Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007

2 1. Innledning Styringsdokumentene Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Årsmelding Tertialrapport Månedsrapportering og annen rapportering Tilsyn og kontroll Kommunestyrets ansvar Kontrollutvalgets og revisjonens ansvar Rådmannens ansvar Økonomifaglig ansvarlig Finansforvaltning Forvaltning av kommunens likviditet og rapportering Låneopptak Bankavtale Avsetninger til fond Budsjettfullmakter Tjenesteproduksjon Tjenestekategori Resultatansvar Resultatenhet/tjenestested Tjenestekategori Identifisering / objekter Investeringsprosjekter Driftsprosjekter Øremerking etc Fastsettelse av årsbudsjett Kommunestyret Budsjettendringer / driftsbudsjett Kommunestyret Formannskapet Rådmann Budsjettendringer / kapitalbudsjett Kommunestyret Formannskapet Mål og rammestyring Avvik Årsoppgjør Vedlegg: A Styringskalender B Bestemmelser for attestasjon og anvisning

3 1. Innledning Formålet med et økonomireglement er å tilrettelegge for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser i tråd med kommunelovens formålsparagraf. Dette betyr bl.a. trygg og effektiv økonomisk planlegging og drift hvor økonomiske avgjørelser legges til hensiktsmessig ansvarsnivå, og at det på alle nivåer er god kompetanse i økonomiske og kontrollmessige spørsmål. Formelle krav til økonomiplanlegging og årsbudsjettering er gitt i kommunelovens kapittel 8, og i utfyllende budsjett- og regnskapsforskrifter. 2. Styringsdokumentene I styringskalenderen, jf vedlegg A, som er grunnlaget for politisk styring av kommunen, inngår følgende dokumenter: - økonomiplan ( 4-årig, rulleres hvert år) - årsbudsjett - årsregnskap og årsberetning - årsmelding - tertialrapporter - månedlige rapporteringer 2.1 Økonomiplan Økonomiplanen (kommunelovens paragraf 44) skal beskrive kommunens økonomiske utvikling over en 4-års periode, der første året i planperioden er kommende års budsjett. Såvel oversikt over sannsynlige inntekter som forventede utgifter og prioriterte oppgaver skal framgå av planen. Økonomiplanen skal integrere planlegging, budsjettering og rapportering, og er kommunestyrets sentrale styringsdokument. All kommunal planlegging og tiltak med økonomiske konsekvenser skal samordnes og innordnes økonomiplanbeslutninger. Virksomhetsdelen i økonomiplanen spesifiseres i følgende tjenestekategorier: Politisk virksomhet Administrasjon Skole Barnehage Helse Sosial og barnevern Pleie, rehabilitering og omsorg Plan og utvikling Kultur og kirke Eiendom, vann og avløp, teknisk Finansiell virksomhet

4 Rådmannen utarbeider forslag til økonomiplan, etter bestemmelser i styringskalender og andre prosedyrer, og iht lov og forskrifter. Formannskapet behandler rådmannens forslag til økonomiplan. og avgir innstilling overfor kommunestyret. Før behandling i kommunestyret, skal planforslaget være lagt ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager. 2.2 Årsbudsjett Årsbudsjett ( kommunelovens paragrafer 45-47) er en bindende plan for kommunens inntekter og utgifter i budsjettåret. Årsbudsjettet utgjør første år i oppdatert økonomiplan. Årsbudsjettet utarbeides med inndeling tilpasset kommunens særskilte organisering og rapporteringsstruktur. Krav til budsjettets detaljnivå fastsettes ved den årlige rullering av økonomiplanen, sett i sammenheng med samlet krav til styringsverktøy. Dersom ikke annet bestemmes, skal Kostra-inndelingen i tjenester legges til grunn i budsjettarbeidet. I tillegg framlegges hovedoversikt iht gjeldende forskrifter (Kostra). Rådmannen utarbeider forslag til årsbudsjett, iht. bestemmelser i styringskalender og andre prosedyrer, og i samsvar med lov og forskrifter. Årsbudsjettet utarbeides som første år i rullerende økonomiplan, og formannskapets budsjettinnstilling utlegges til offentlig ettersyn i sammen med økonomiplan ( jfr. punkt 2.1. ovenfor) før behandling i kommunestyret. Endringer i vedtatt årsbudsjett behandles iht lov og forskrifter, og med fullmakter iht bestemmelser i dette reglement ( se kapittel 7 nedenfor). 2.3 Årsregnskap og årsberetning Årsregnskap føres og avsluttes etter kommunelovens 48 samt forskrift om årsregnskap og årsberetning, og forskrift om rapportering for kommuner og fylkeskommuner. Se også Med grunnlag i forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsettes følgende frister for regnskapsavleggelsen: Regnskapsfaglig ansvarlig avleverer årsregnskap til revisjonen senest 15.februar. Fra samme tidspunkt er årsregnskapet offentlig. Rådmannen utarbeider innen 31 mars pliktig årsberetning og avleverer denne til revisjonen. Årsregnskapet og årsberetningen danner grunnlag for revisjonens uttalelse til regnskapet. Når revisjonsberetningen er avgitt fra revisjonen skal kontrollutvalget avgi sin uttalelse før regnskapssaken legges frem for behandling i formannskapet og kommunestyret. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest én måned etter at årsregnskapet er vedtatt sendes til departementet og Statistisk sentralbyrå, jf forskriftens 11.

5 2.4 Årsmelding Årsmeldingen er rådmannens årlige rapport til politikere og innbyggerne i kommunen. Rapporten skal gi en oppsummering av virksomheten for det avsluttede budsjettåret. Herunder grad av måloppnåelse i tjenesteproduksjonen til kommunens innbyggere og økonomiske resultatmål. Tertialrapp Tertialrapportering er ikke direkte hjemlet i lov eller forskrift, men inngår i styringskalender og de generelle forutsetninger for oppfølging av løpende tilsynsansvar med den økonomiske forvaltning av kommunen. 2.5 Tertialrapport Tertialrapporteringen skal gi styringsinformasjon til politikerne om måloppnåelse og økonomiske forhold av vesentlig betydning for den kommunale tjenesteproduksjonen. Herunder redegjørelse av status måloppnåelse iht vedtatt budsjett, økonomiske oversikter etter kriterier i forskrift om rapportering, samt prognose for årsresultat inneværende år. 2.6 Månedsrapportering og annen rapportering Finansielle og driftsmessige nøkkeltall rapporteres månedlig gjennom rådmannen til formannskapet. Rapporteringens innhold og prosedyrer fastsettes av formannskapet, i samråd med rådmannen. Iht kommunelovens paragraf skal rådmannen gi melding til kommunestyret dersom det skjer vesentlige endringer i budsjettet i løpet av budsjettåret i forhold til oppførte utgifter eller inntekter. Slik melding til kommunestyret skal gis ved første anledning, og eventuelt uavhengig av meldingsrutiner iht styringskalenderen. 3. Tilsyn og kontroll Intern økonomikontroll omfatter i videste forstand den organisasjonsplan og alle de metoder som en kommune har satt i verk for å beskytte sine eiendeler, kontrollere nøyaktigheten og påliteligheten av regnskapsmessige data, øke effektiviteten og sørge for at de retningslinjer som er fastlagt, blir fulgt. 3.1 Kommunestyrets ansvar ( Kommunelovens paragraf 76, sitat:) Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse øvrige organer selv kunne omgjøre vedtaket. Kommunestyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte.. Reglement for anskaffelser og endringer i dette vedtas av kommunestyret, etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret skal føre tilsyn med bygge- og anleggsvirksomheten. For prosjekter med byggekostnader over 1 mill kr skal byggeregnskap med tilhørende rapport forelegges kommunestyret som egne saker, etter innstilling fra formannskapet.

6 Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for økonomisk intern kontroll, som grunnlag for rådmannens utarbeidelse av håndbok med detaljerte bestemmelser for slik kontroll. 3.2 Kontrollutvalgets og revisjonens ansvar Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til, på sine vegne, å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.. Kontrollutvalgets oppgaver er nærmere definert i kommunelovens 77 Revisjon utøves gjennom valgt revisor vedtatt i kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Revisjonen skal utøves etter kommunelovens 78 og 79 med tilhørende forskrift. Revisjonens rapporter forelegges kontrollutvalget, jf kommunelovens Kontrollutvalget legger rapportene fram for kommunestyret med merknader og forslag til vedtak. 3.3 Rådmannens ansvar Det vises til kommunelovens 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet og 47.2 om endringer i årsbudsjettet. Rådmannen skal gi regler for innkjøp, attestasjon og anvisning i tråd med gjeldende lover og forskrifter som sikrer økonomisk fordelaktige anskaffelser ogensartede og trygge oppgjørsrutiner ved innkjøp. Rådmannen tillegges anvisningsansvaret for alle utbetalinger, og har ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av nødvendige rutiner. Rådmannen kan i nødvendig utstrekning videredelegere anvisningsfullmakt. Kontrollutvalg/revisjon skal til enhver tid ha oversikt over attestasjonsfullmakt og delegert anvisningsfullmakt, og skal være forelagt til uttalelse regelverk for intern kontroll. Regelverk for intern kontroll skal bl.a. inneholde rutiner for: budsjettering/regnskapsføring, herunder rutiner for IKT baserte informasjonssystemer, inn - og utbetalinger, kunde- og leverandørreskontro, herunder fakturerings- og betalingsrutiner, oppbevaring og makulering av regnskapsmateriale, bestilling og rekvirering av varer og tjenester, attestasjon og anvisning, kontroll med inventar og utstyr, henvisning til habilitetsbestemmelser i kommunelov og forvaltningslov og til kommunestyrevedtatte etiske retningslinjer, opplæring og kompetansesikring av personell. Den interne kontroll skal bestå av følgende integrerte komponenter: kontrollmiljø ( Jfr. medarbeideres integritet og etiske holdninger, kompetanse, ledelsesfilosofi og ledelsesformer, utøvelse av autoritet og ansvar, lojalitet, personalutvikling,

7 risikovurdering (løpende kontroll av kritiske komponenter), kontrolltiltak (handlinger og prosedyrer for å sikre forsvarlig gjennomføring av vedtak, og for å møte kartlagte risiki), informasjon og kommunikasjon ( nødvendig for å iverksette, styre og overvåke aktivitetene), overvåkning ( skal sikre at internkontrollen fortsetter å virke effektivt, selv ved skifte av medarbeidere og endringer i lov og regelverk, personellinnstramninger og nye oppgaver). Rådmannen skal sørge for at det i alle ledd i organisasjonen er tilstrekkelig kunnskap om regelverk og rammebetingelser for internkontroll, at det er kompetanse til å utføre kontroll, og at kvaliteten i utførelsen gir sikkerhet for at det ikke gis rom for irregulære handlinger og uregelmessigheter. 3.4 Økonomifaglig ansvarlig Økonomifaglig ansvarlig har det faglige oppfølgingsansvaret for kommunens økonomi, herunder oppfølging av regnskapsfaglig ansvarlig som har det faglige ansvaret for at kommuneregnskapet føres etter kommuneloven og tilhørende forskrifter. 4. Finansforvaltning Det vises til finansforskriften og kommunens finansreglement for utfyllende bestemmelser for finansforvaltningen, herunder forvaltning av kommunens kortsiktige likviditet og langsiktige finansielle aktiva, og kommunens låneportefølje. 4.1 Forvaltning av kommunens likviditet og rapportering. Driftslikviditeten skal minimum dekke gjennomsnittlig likviditetsbehov per måned. Rapportering utføres etter bestemmelsene i finansreglementet. 4.2 Låneopptak Vedtak om opptak av lån ( kommunelovens paragraf 50) skal foretas av kommunestyret, som også gjør vedtak om lånets avdragstid. Vedtak om låneopptak skal sendes departementet til orientering. I tilfeller omtalt i kommunelovens 59 og 60 om lovlighetskontroll og statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser, skal låneopptak godkjennes av departementet. Rådmannen gis myndighet til å godkjenne øvrige lånebetingelser, herunder valg av långiver. hvorvidt lån skal være serielån eller annuitetslån, og hvorvidt lånet skal ha fast eller flytende rente. Ved eventuell avdragsfrihet i en viss periode som del av lånebetingelsene, skal beløp tilsvarende de årlige avdrag særskilt avsettes i budsjettet. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre refinansiering av lån og godkjenne lånebetingelser, herunder avdragstid innenfor veid gjennomsnitt av avdragstid for de lån som omfattes av refinansieringen.

8 4.3 Bankavtale Bankavtale skal kunngjøres for konkurranse og kan inngås for perioder på 1-5 år. Rådmannen er bemyndiget til å gjennomføre konkurranse om levering av banktjenester og inngå avtale på vegne av kommunen. 5. Avsetninger til fond I henhold til regnskapsforskriften opererer kommunen med ulike typer fond. Disse er: Disposisjonsfond: Denne type fond kan kommunen benytte fritt til enten drifts- eller investeringsformål. Eks: Avsatt regnskapsmessig overskudd. Bundne driftsfond: Denne type fond kan kommunen benytte til bestemte driftsformål. Eks: Ikke disponerte øremerkede inntekter og overskudd på tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing, da bruken av disse er regulert i lov og/eller forskrifter. Ubundne investeringsfond: Denne type fond kan kommunen fritt disponere til investeringsformål. Eks: Ikke disponerte midler ved salg av fast eiendom eller anleggsmidler. Bundne investeringsfond: Denne type fond kan kommunen kun benytte til bestemte investeringsformål. Eks: Ikke disponerte øremerkede inntekter til investeringsformål (bygg/anlegg). Avsetning til og bruk av disposisjonsfond vedtas av kommunestyret selv. Avsetning til og bruk av bundne driftsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen ligger til rådmannen. Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond vedtas av kommunestyret selv. Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond vedtas av formannskapet. Omdisponering av midler avsatt til fond vedtas av kommunestyret selv. Ubrukte investeringsmidler overføres som hovedregel til påfølgende år dersom prosjektet ikke er avsluttet. Rådmannen kan foreta slik overføring ved regnskapsavslutningen. 6. Budsjettfullmakter Fokus for styring i kommunen har to dimensjoner som gjenspeiles i rapporteringsstrukturen. Den sentrale dimensjonen er produksjonen av tjenester til brukerne våre. I tillegg kommer dimensjonen som gjenspeiler hvordan produksjonen er organisert med tilhørende resultatansvar. Fullstendig oversikt over alle dimensjoner og nivåer finnes i kommunens kontoplan.

9 6.1 Tjenesteproduksjon Gjennom økt fokus på dekningsgrader, prioritering og produktivitet/effektivitet er produksjonen i kommunen registrert på den enkelte tjeneste. En tjeneste er en samling av oppgaver som tilbys brukeren, for eksempel undervisning i barnehage, eller hjelp til eldre i institusjon. Gjennom styringssystemet KOSTRA vil det til de ulike tjenestene bli knyttet størrelser for produktivitet og dekningsgrader som vil danne grunnlag for politiske prioriteringer. Den enkelte tjeneste skal være kjennetegnet gjennom en beskrivelse, en deklarasjon, hvor nivået på tjenesten er med på å bestemme ressursinnsatsen Tjenestekategori De ulike tjenestene er samlet i 11 kategorier etter tjenestens karakter ovenfor brukerne. Tjenestekategoriene danner grunnlaget for økonomiplanen og er listet opp i punkt Resultatansvar Avhengig av kommunens organisering fatter rådmannen vedtak på hvilke enkeltpersoner som representerer en resultatenhet/tjenestested, og derigjennom har ansvar for en del av kommunens tjenesteproduksjon. En resultatenhet kan bidra med hele eller deler av tjenesteproduksjonen av en tjeneste. Til ansvarsdimensjonene er det knyttet fullmakter gjennom rammestyring av myndighet og ansvar delegert fra rådmannen Resultatenhet/tjenestested Med resultatenhet forstås et ansvar på laveste operative ledelsesnivå. Den enkelte resultatenhet styres av rammer gitt gjennom budsjettvedtakets intensjoner og rådmannens vedtak. Styringsnivået er netto ramme, samt tilhørende måldokumenter. Fullmakter rundt budsjettet er som for rådmannen Tjenestekategori Med tjenestekategori forstås et sett av funksjoner som betegner konkrete tjenester som kommunen yter overfor innbyggerne. Den månedlige rapporteringen gjenspeiler denne ansvarsstrukturen. Per 1 januar 2007 har kommunen følgende tjenestekategorier: Kategori nr Navn 1 Politisk styring 2 Administrasjon 3 Skole 4 Barnehage 5 Helse 6 Sosial, barnevern 7 Pleie, rehabilitering og omsorg 8 Plan og utvikling 9 Kultur og kirke 10 Eiendomsforvaltning, vann og avløp, teknisk drift 13 Finansiell virksomhet

10 6.3. Identifisering / objekter Uavhengig av hvem som er ansvarlig og hvilke tjenester de innsatsen bidrar til, kan ressursbruken gjennomgående identifiseres der det er ønskelig. Slik finner sted for prosjekter, øremerkede midler m.v. Dimensjonen for slik oppfølgning er kalt objekt. Det er laget egen rutine for dannelsen og oppfølgningen Investeringsprosjekter Alle prosjekter knyttet til investeringer (kapital) er gitt et eget tresifret nummer, 0XX. Registrering av inntekter og utgifter knyttet til prosjektet, samt hvilke tjeneste den bidrar til, gjennomføres fullt ut Driftsprosjekter Alle prosjekter knyttet til drift, som utløser behov for ressurser er knyttet til et eget tresifret nummer, 1XX Øremerking etc. Som en forenkling av ulike rapporteringsbehov kan utgifter og inntekter på tvers av ulike dimensjoner summeres Fastsettelse av årsbudsjett Kommunelovens 45 pålegger kommunestyret å vedta, innen årets utgang, et budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal utarbeides i tråd med budsjettforskriften Kommunestyret Kommunestyrets vedtak av budsjettet bygger på følgende elementer; * Obligatorisk artsoppstilling for Investeringer, Drift og Balanse samlet for hele kommunen. * Ressursinnsats for den enkelte tjeneste sortert på klasse 0, Investeringer (kapital) og 1, Drift. Oversikten skal vise netto ressursinnsats i kroner fordelt på sum inntekter og utgifter. * Ressursramme for den enkelte tjenestekategori.styringsrammen er utrykt som netto ramme. Detaljering ut over dette gjennomføres i henhold til vedtatt delegasjonsreglement for nødvendig administrativ forvaltning Budsjettendringer / driftsbudsjett Driftsbudsjettet fremkommer i kontoklasse 1 og gjenspeiler all aktivitet knyttet til tjenesteproduksjonen, inkludert dens inntektsside, herunder skatter og rammetilskudd. Årsbudsjettets bindende virkning, og vilkårene for budsjettkorringeringer, fremgår av kommunelovens 47. Det er et hovedprinsipp at bevilgninger ikke kan overskrides. Det skal i god tid gis tilleggsbevilgninger dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig, og lovens krav om bud-

11 sjettbalanse skal overholdes. Det er et overordnet prinsipp at intensjonene i vedtatt budsjett skal gjennomføres, og endringer i dette skal vedtas på samme nivå som budsjettet er fastsatt Kommunestyret Kommunestyret må selv foreta: * Endringer i inntekter knyttet til skatter og rammeoverføringer fra Staten. * Endringer i prioriteringer og nivåer på ressursbruken knyttet til tjenesteproduksjonen. * Endringer i overførsler til og fra frie fond. * Endringer i kommunale avgifter og gebyrer Formannskapet * Kan disponere midlene på tilleggsbevilgningskonto for å styrke eksisterende utgiftskonti * Kan treffe vedtak i kommunestyrets sted i hastesaker (jfr kommunelovens 13), også i saker av økonomisk art. Hastevedtak skal refereres i førstkommende kommunestyremøte Rådmann * Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i driftsbudsjettet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og som er innenfor myndighet delegert gjennom delegasjonsreglementet. Myndigheten er imidlertid begrenset til kr ,- per. endring, og formannskapet skal holdes løpende informert om de foretatte endringer. Opprettelse/nedleggelse av tiltak og betydelige standard- eller volumendringer skal framlegges til politisk behandling. * Rådmannen kan øke utgiftsposter i driftsbudsjettet ved bruk av bundne driftsfond, dersom kommunestyret har besluttet/samtykket i avsetninger til vedkommende formål.. * Rådmannen bemyndiges til å selge tomter i kommunale tomtefelter, med grunnlag i tildelingsregler og salgsforutsetninger fastsatt av kommunestyret. De samme fullmakter gitt til rådmann, kan ved rådmannens vedtak delegeres ned til den enkelte resultatsenhet. Ved delegert myndighet skal vektlegges at myndighetsutøvelsen skjer i kommunestyrets og rådmannens ånd Budsjettendringer / kapitalbudsjett Kommunestyret * Kapitalbudsjettet skal i sin helhet fastsettes av kommunestyret. Det samme gjelder endringer i kapitalbudsjettet Formannskapet * Formannskapet kan etter budsjettvedtak for det enkelte år gis fullmakt til å øke be-

12 vilgningen til et prosjekt i det fastsatte kapitalbudsjett, dersom dekning skjer ved at bevilgning til annet / andre prosjekter(er) reduseres tilsvarende. * Formannskapet kan treffe vedtak i kommunestyrets sted i hastesaker ( jf Kommunekommunelovens 13) også for investeringer. Hastevedtak skal refereres i førstkommende kommunestyremøte Mål og rammestyring Avvik Mål- og rammestyring legger vekten på tjenesteproduksjonen mer enn på ressursbruken. Hvilket innebærer at det i avviksarbeidet ikke er vesentlig hvilke ressurstyper, som lønn, utstyr, driftsmidler eller tjenestekjøp, som er brukt, men at tjenesteproduksjonen er gjennomført til avtalt nivå innenfor tildelt ressursramme. Et avvik oppstår i de tilfeller hvor tildelt budsjett i kroner avviker fra forbrukte ressurser uttrykt i kroner, slik det fremkommer av regnskapet. Den enkelte resultatenhet styres etter avvik på netto ramme, dvs sum inntekter minus sum utgifter Årsoppgjør Ved årets slutt gjøres det en avslutning for å vise status så langt innenfor syklusen av en økonomiplan (fire år). Denne rapporteringen av status er ikke gjennomført for å avslutte en periode av tjenesteproduksjonen. Det gir at det ved årslutt kan netto ramme søkes overført, slik den fremkommer som årsresultat. Det er en forutsetning for en slik overføring av ressurser, at tjenesteproduksjonen er gjennomført etter forutsetningene for ressurstildelingen. Vurderingen av om forutsetningene er oppfylt og behandling av overføring gjøres i årsoppgjørsmøte med den enkelte resultatansvarlige i første halvdel av januar. Eventuell negativ overføring må løses innenfor rammen av ressurser de påfølgende to år. I årsmeldingen for den enkelte resultatenhet skal det redegjøres for hvordan tjenesteproduksjonen blir påvirket av årsoppgjøret.

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt K-sak 50/14, 11.12.2014 side1 av 10 KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 1 Formål 3 2 Hjemmel 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM 3 3 Økonomiplan 3

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune Innhold

Økonomireglement for Mandal kommune Innhold Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer... 3 2. Kommunens plan- og økonomisystem... 3 2.1 Kommuneplanens langsiktige del...

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE 1 PLANER OG RAPPORTER Som grunnlag for den økonomiske styringa i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding - tertialrapporter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Revidering av økonomi- og finansreglement

Revidering av økonomi- og finansreglement KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.11.2013 069/13 TOSO Kommunestyret 12.12.2013 120/13 TOSO Kommunestyret 13.02.2014 006/14 TOSO Saksansv.: Karin Nagell

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomireglement for IKA Finnmark IKS

Økonomireglement for IKA Finnmark IKS Økonomireglement for IKA Finnmark IKS Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Etter eieravtalen pkt 5.2 skal selskapet følge et vedtatt økonomireglement. Økonomireglementet skal sikre en etisk og effektiv

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Inderøy kommunestyre 22.06.09 1 Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag side 3 2. Formål økonomireglement side 3 3. Planlegging og budsjettering side 4 4. Budsjettoppfølgning,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Problemløseren Problemløseren Oss folkevalgte i mellom Oss folkevalgte i mellom DELKAPITLER God demokratisk styring, Politisk organisering Hvordan får jeg en sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret., sak.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 IDENTIFISERING AV PROSJEKTER - OVERORDNET ANALYSE 3 VALG AV

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS BUDSJETTERING OG REKNESKAPSFØRING AV INVESTERINGAR Utkast

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Dialogmøte om kommuneøkonomi

Dialogmøte om kommuneøkonomi Bildebredden må være 23,4cm Dialogmøte om kommuneøkonomi 05.03.2014 www.fylkesmannen.no/oppland 09.30-10.00 Det blir servering av kaffe/te og litt mat 10.00-10.15 Åpning v/stabssjef Asbjørn Lund 10.15-12.00

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Økonomireglement Åfjord kommune

Økonomireglement Åfjord kommune Økonomireglement Åfjord kommune 1 Innhold Innledende bestemmelser... 4 1 Formål... 4 2 Hjemmel... 4 3 Økonomiplan... 4 4 Årsbudsjett... 5 5 Budsjettendringer i årsbudsjettet... 5 6 Årsregnskap og årsberetning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer