I:~cdt! l~[stitt[ttets I'orrrer..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I:~cdt! l~[stitt[ttets I'orrrer.."

Transkript

1 1)entic meldingen - den syrcndc i rckkrn - gir en oversikt over xrbeidet i 1952 ettcr de linjeue sonl beretningen om instituttets virksomhet har fulgt i de senere brenc. I:~cdt! l~[stitt[ttets I'orrrer.. Vi iicwer l$rst at pr. 31. descmber 1952 iiadde Egede lmtituttcls Venner i alt ~nccllen~~~~cr. I\\, disse wr 50.kollektivcx og 2 2% eindividuelle~. De ekollektive. ~ncdleni~ncnc (organis;~sjoncr. institusjoner osv.) fordeltc seg slik: donatorer 3, livsv:~rige 35 og brsbctalende I?. Ik ~intlividuellc~ medlc~nme~~c Iordeltc scg slik: donatorer 20, livsvarige 1342 og b~.slxt;~lcnde 8F.1. Det ble i Srets l$p tcgnet 1.1 nye n~edlcn~mer. die ai~dividuellc~~. Av de nye niedlenln~cne sar 4 livsv:~rige og resten i~.sbetalende. Representantskapet holdt? nig)ter og styrct 8 nlg)tcr. Uisse ulgjordc slyret: Res. kap. Lars John 1)anbolt (folmal~n), tilsynsn~ann, pastor Alf Lier (nestlormann), pastor H. Chr. h1;lnlen (sekretzr), dr. Ragn:~ Nilssen og dosent 0. G. Myklebust (som leder a\. instituttet). Varanlenn var: Lektor 1-1. K. Hcin~dal, skolcstyrer E. Osncs og lorst;~ndcrinne frk. Jo1i;mne Hy)eg. Ordinar get~el.;~liorsamling ble holdt 20. 1n:i l<egnsk;q> og inelding on1 nrbeidet i tre,'lrsperioden ble lagt ira~n og godkjent. Iliskop Johs. Smemo blc vnlt ti1 lonn;nin i reprcscnta~~tskapc~ etter rcktor Hans H$eg son1 Cr:lba seg gjcnvalg. hledlemmer av rcprcscntaiitskapet ble: hlisjonsprest Allred i\ndrcsen (visefomlann), litteratowckretzr Fridtjov &i~.keli, gener;~lsckretzr OM l)ucsund, rektor Odd Hagen, lektor like Hei~ndal, skolestyrel- I-Inns Hykg,

2 res. kap. Alex Johnson, sokneprest Ole B. Meyer, tilsynslrererinne frk. Erna hlodahl, grosserer Carl hlortensen, professor John Nome, skolestyrer E. Osnes, generalsekretzr Tormod VSgen og dr. Kagnar Wislylff Nilssen. (Formannen i Norsk hiisjonsrhd er ex otficia medleni av instituttets representantskap.) Varamenn: hiisjonspest Racin Kolnes, dr. Einar Lunclbye, res. kap. Johan Rian, biskop Johs. S~nidt og forstanderinne Crk. Ingrid Wyller. Vdte medlenlmer av representantskapet som samtidig er n~edle~n~ner a\. Egede Instituttets styre: Res. kap. Lars Johan Danbolt, tilsynsmann, pastor.\if Lier og pastor H. Chr. Mamen. Pl~blikasjoizer. ~Norsk Tidsskrift for hlisjonn kom ut sow tidligere med 4 hefter 64 sider. I ~Szrtrykk-Serien NOTkIn kom clet ytterligere to skrifter: ~hlisjonskunnskap i folkeskolenn (skrift nr. 7, 16 sider), av ;\me Lundeby, og.fra vekkelsene pi Madagaskar~ (skrift nr. 8, 29 sider), av Gabriel Nakkestad. Tidsskriftet hadde pr. 31. desember 1952 ca hetalende abonnenter. I vir misjonsvitenskapelige serie dvhandlinger* kom - som publikasjon nr. 4 - et starre arbeid av Fridtjov Birkeli om d'olitikk og Misjon. I)e politiske og interkonfesjonelle forhold ps hladagaskar og deres betydning for den norske inisjons grunnlegging ~ (484 sider). Dette arbeidet ble utgitt riled styltte av Norges ;\lmenvitenskapelige ForskningsrSd. I serien aoccasional Papers. - en serie nlindre skrifter ps engelsk 5tartet 1951 (se forrige irsn~elcling) - kom.karl Lndvig Reichelt~ (30 sider) av Sverre Holth (med en bihliografi vecl 0. G. Alyklebust). I likhet lned [let fylrste skriket i denne serien ble ogsi dette skriftet utgitt med bidrag ira ~Fondet Lor spesielle forlii!ila (instituttets eget fond, opprettet 1948). En ny utgave av *No~-sk HSndbok for hlisjonn ble ogss utgitt. Pi grunn av vise tekniske vanskeligheter vil denne boken bli sendt ut [first i 1y)pet av januar Den nye utgaven ffilger start sett den samnle planw sorn den fy)rste utgaven av 1949, men den inneholdcr ogs% en del nye trekk. Alt stoff (arbeidsmeldinger, statistikk, litteratur, aadresser osv.) er fylrt i jour.

3 Eudelig uevner 1.i at niisjousprest S. Solberg gjorde ferdig sitt arbeid med den nye ntgaven av unorsk Misjonsatlass (jfr. Srsnieldingene for 1950 og 1951). Forelesningev og fovedrog. Vir utenlandske gjest ved digede dagenen i Oslo 31. janua~2. februar 1952 var superintendent, pastor P. \\'andall (Det danske Missionsselskab, S$r India). Herr Wandall holdt en forelesning ved 1ivei-t a\. de to teologiske fakultetene, resp. om dndisk kirke i dagn og dndisk teologi i dagn..%ndre foredragsholdere var inisjonsprest Gabriel Nakkestad som take om.vekkelseue 12131adagaskarn. niisjouaer Asbjylrn Aavik so111 talte om ~Xsjonen red et sporskifteu og reclaktylr Oscar Handeland son1 take om 45 'heidningetidene' snart slutt?~ Ribliotek- og opplys~~ii~gsiiivkso,nhet. Biblioteket hadde ved utgangen av 1952 ca bind. Det ble i ;irets l$p innlemmet 115 nye bind. Hertil kolnnler en stylrre bokgave fra Norske Studenters Kristelige Forbund soul overlot ti1 instituttet sin samling axr misjonslitteratur. Samlingen, soin vesentlig fatter eldre, inen verdifulle bylker (inkl. tidsskrifter), gar tilbake ti1 ~Studenternes UissionsEoi-eningn (grunnlagt 1881). Vi er meget takknemlige for denne gawn soin representerer et betydelig tilskudd ti1 vzrt bibliotek. Da vi ikke har plass ti1 disse bylkene, har vi mittet ne om at de forelylpig blir oppbevart i Studenterforbundets lokaler. Uppgsniiiger ble i stor utstrekning formidlet ogs5 i slik so~n 1 tidligere 3r. En interessant detalj ved denne siclen av insti. tuttets \irksoinhet kan tas ined her. Fra redaksjonen av den kjente op]~dagsboken ~Hvem Hva Hvoru fikk ledereu en oppfordring on1 5 skrive en kart artikkel om uiisjonen, en oppfordring som selosagt ble etterkommet (se ahvenl Hva Hvor 19532, Oslo 1952, s ). ( fikk lederen en liknende oppfordring fra redaksjonen av efamilieboka.. En \ilk gjerne 11a en relativt utf$rlig fre~nstilling av verclens~uisjonen med i dette store oppslagsverket. Tfr. artikkelen.en stornlakt i tjenerskikkelse~, Familieboka, 2. opplag, bd. VI, Oslo 1951, s ) 9 - Norsli Tidsskl.ift for \IisJon. 111 '21

4 Noen spesielle l~ekk. Ettcr initiativ ar Egede instituttet og med dettc og Norsk AlisjonsrSd son] arrang$rer ble (let 10. og 11. september holdt en 11~?1debor&- Ironfel-nme oo?lodie misjoirslede~e og misjo~ircrev pi Fjellllaug. Mg tct beskjcrtiget seg saerlig inngaendc ~ned China og hva ri kan laere av utviklingen der. Foredragene vil bli trykt i Norsk Tidsskrift fov Alisjon 1953, nr. I. Den Itelse~r~rdersylkelsm uo i~orske 711isjorzrerel- son1 dr. Martin Osnes gikk i gang. incd i 1948, ble avsluttct i?wets lylp. Ilet vil 11% bli sl1(nrsm51 om?i utgi dennc undersgikelsen. Utvalgenc for misjo~is~~nde~uisllillg i skolen og for nzisjo?~sfii~n clrgiket sp(nrsms1 av interesse lor de spesielle oppgarene dct hcr gjclder. I forbindelse mcd prisoppgme~r for j2 kom det ingen be svarelser. Oppgaven lyld: ~Alisjonen i skandinnvisk systematisk teologi i de sistc llundrc 8rene ( )r. Fristen utlylp I. oktober \ Utenlandskc misjonsledere og n~isjonsiorskcrc son1 11es$ktc virt institutt i 1952, var: Professor Andrew Bwgess, U.S.A.; dr. Robert Cochranc, England; rektor Marvin Harper, India; pastor Rajah B. hlanikam, India; pastor P. J. Thomas, India, og superintendent, pastor 1'. Wandall, India. Bd~rri~rislrnsjo?~. Sonl sckrctaer i Iull stilling tilsatte styret i apil p:istor Sam. Sanluelsen som i en 8rrekke har virket i China i Dct norske misjonsselskaps tjeneste. Pastor Satnuelsen tiltridte sin nye stilling 1. juli. Tilsettingen gjelder forelgipig for ett Sr. Pastor Sa~nuelsen er innvilget pern~isjon fra sitt selskap for dette tidsrom. Vi er rncget takknemlige for 5 ha fitt han~ knyttet ti1 v$rt institutt son1 sekretzl-. Fra 1. scptember ble fru LIargit Kaslnussen etter sgknad innvilget pennisjon for ct tidsrom ;IV ett 8r. Soln en vil se av regnskapet, ristc driften et undc~~skudcl ogsi i 1052.

5 Driftsregnrkap for 19S2. 1 'lgifler: l,,,,ld<l~r: LOnningel-... k 16 W8.00 Km~I.i~~~m1 Iw: Driftsomkoslninger :Urn. og kollektive inedlen~mel-... kl. S i90.00 Sorrk Tidsskrifl for hlisjon... m 7.5G.li3 Livslarigc medlentmer....im1,00 Garer og kollckter... D Vunne renter ,, -.- s 1_21,31... kr !C liarsabeholdning... kr. W.94 tlankinnskudd Posl~iro Ilokbeholdning Inwntai Rihliotekel G Sorgea i\lrncnvil. 1:onkn.rAd ?8,i5 Gr,~nitfomdels ))ritl/er: I'mtobligasjoner... kr. I l:rnkinnskudd... x 4 5W.00 " Ilsnkinnskodd lilh. Fond for rper. formsl. 6501,30 Kr Oslo, 26. jauuar loits. Gulbrandssn, statraut, revisor. Formuestillineen 1. ianuar I'nrsi:mn: Crunnfonrlrr... Lr Fond for specielle formll LSnxv SXIS... S7285i Kredilorel-... m kr ,37 Driftsunderskwld i kr Kr s ~ I slyret for Egede Institutter: L. J. Donbolt, Ail Lier, H. Chr. Mamen. R. Wirlaff Nilssen, 0. C. Mykleburt.

6 Fra Norsk Misjonsrid inottok instituttet i 1952 kr hvorav kr ti1 utgivelsen av Norsk Tidsskrift for hdisjon. Vi er inegeta takknemlige for den verclifulle hjelpen Norsk hlisjonsrid ytet oss' ogsi i 2ret soin gikk. En spesiell takk vil vi 2 rette ogsi ti1 Det norske inisjonsselskap for den forst2elsen og interessen [let har vist 14rt arbeid ved 5 betnle pastor Samuelsens i 6 mineder. Soin en vil forsti, er det av den aller st$rste betydning for instituttets virksomhet at dette fir ti1 sin disposisjon de midlene det trenger. Trygging og ntbygging er en livsbetingelse for virt arbeid. Jeg vil gjerne fi si en varn takk ti1 instituttets sekretaer og ti1 kontordamene for dyktig arbeid og godt samarbeid. Oslo 24. januar G. Mykleb~rst.

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK AV H. CHR. MAMEN Evangelid ti1 allverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie 1-111. Av Awl Malmstrpm. 0. Lohses Forlag, Kbbenhavn 1948-10. Den kristne

Detaljer

MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING

MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING Au en utfal-lig unde7,s@kelsc som lektor Arnfinn E. S@rensen, tidligere misjonre~ i Congo, har foretatt, gjengis nedenfor de to houedausnitt sorn for leserne nu

Detaljer

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) m@te i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president

Detaljer

LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE

LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE av OTTO CHR. DAHL TTi llar nettopl~ flnyet rundt Iiilall~anjaro og ser 11A ned pa hlarangu fra 5000 lneters hnyde. Det sliullc da azre det rette tids1)unlit ti1 A ta et eoverhlilikr

Detaljer

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA a V DANIEL ANDERSEN Den forste protestantiske hedningekristen i India i det @st- Indiske Iiornpanis dager, var en silekker med navnet ICrishne Pal, son1 konl ti1 doktor John

Detaljer

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

'1908 - Torvet 6, Lillestr~m

'1908 - Torvet 6, Lillestr~m '1908 - Torvet 6, Lillestr~m Innhold: Gammel zttehistorie fra Enebakkneset. "Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård" Familien Faen. Angående artikkel i Skytil nr. 4 2005. Romerikskortet. 5 Etterlysinger.

Detaljer

NYTT LIV I BUDDHISMEN?

NYTT LIV I BUDDHISMEN? NYTT LIV I BUDDHISMEN? 0" R. PIERCE BEAVER Stadig nye beretninger forteller om en gjenoppliving av buddhismen i Asia, helt fra Ceylon ti1 Japan. Mange europeere og amerikanere gjm seg lett ferdig med en

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

Norsk ingeniarrmisjon i Nepal

Norsk ingeniarrmisjon i Nepal Norsk ingeniarrmisjon i Nepal AV GUNNAR SPILLING Deter na 32 Ar siden undertegnede skrev en artikkel i dette tidsskriftet om ccingenierren som misjonar)). Den var et resultat av inngaende drerftelser i

Detaljer

KRISTEN KUNST I FREMMEDE VERDENSDELER

KRISTEN KUNST I FREMMEDE VERDENSDELER KRISTEN KUNST I FREMMEDE VERDENSDELER a" JOHAN B. HYGEN Afluosiatisclze clzristliclze Kzrert. Mit 282 Abbildungen. Av Arno Lehmann. Evangclische Verlagsanstalt, Berlin 1967. 286 s. MDN. 38.-. Vcst-tysk

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Nordiske innslag i gassisk salmebok

Nordiske innslag i gassisk salmebok Norsk tidsskrif for misjon 1-2/1990 Nordiske innslag i gassisk salmebok INGRID MARGRETHE AASEN Jeg sitter her med to boker form meg. To kjaere Mker som i mange Br har gitt meg glede og inspirasjon og dertil

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN

EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN Fi statsmenn i @sten er gjennom de siste irtiere blitt d omtalt, diskutert, kritisert og bakvasket som Nasjonalist-Chinas president, Chiang Kai-shek. Av flere grunner. Helst

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

Konfirmasjonsordningen av 1981 - bakgrunn og tilblivelse

Konfirmasjonsordningen av 1981 - bakgrunn og tilblivelse Konfirmasjonsordningen av 1981 - bakgrunn og tilblivelse AV HELGE E HN Det foreligger allerede et par arbeider om den nye konfirmasjonsordning, nemlig to hovedoppgaver fra 1983. 1 Bade disse og et par

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet 1 Forord Da vi fikk dette prosjektet begynte jeg med en gang å tenke på min bestemor, Jørdis Hodnemyr. Jeg visste at bestemor hadde vært med leder i

Detaljer

Gjester, elever og stab ved døveskolen i Kalay. Myanmar

Gjester, elever og stab ved døveskolen i Kalay. Myanmar KOM OG SE 12. juni 2014 Nummer 3 Gjester, elever og stab ved døveskolen i Kalay. Myanmar Utenlandsbesøk på skolen i Myanmar Av Lill Muir Utenlandsbesøk er topp for elever og lærere på DMIs døveskole i

Detaljer

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina ARBEID I LVIV N Y H E T S B R E V Oktober 2001 Vellykket besøk i Ukraina Vidar Tjomsland med varebilen han kjørte ned til Ukraina Torsdag 4.oktober reiste Vidar Tjomsland på besøk til vennene i Lviv i

Detaljer

NIELS OTTO TANK - EN NORSK MISJONtER FOR 100 AR SIDEN

NIELS OTTO TANK - EN NORSK MISJONtER FOR 100 AR SIDEN NIELS OTTO TANK - EN NORSK MISJONtER FOR 100 AR SIDEN AV MISJONSPREST ERLING DANBOLT En av de mest eiendommelige skikkelscr i norsk misjonshistorie er Niels Otto Tank, den rike arvingen som tross den glimrende

Detaljer

* * * Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-401, s. 147-161

* * * Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-401, s. 147-161 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-401, s. 147-161 ROGALAND NATURFREDNINGSFORENING. Da Landsforeningen for naturfredning i Norge ikke har hatt høve til å gi ut de siste tre årsberetninger fra de

Detaljer

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 ZOOLOGISIC AVDELING Av HOLGER HOLGERSEN Et zoologisk?rttiserirns fersle og absolutt viktigste ofilgave er å foreta undersakelser og ittnsarnlinger rrte

Detaljer

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE ÅRSBERETNING 1938-1 9O Gjende fra øverste kammen av Besseggen. ATIJRFHEIIXIXG I XORGE., OSFLÅNDSkE KRETS 939. som i 1909 reiste naturfredingstanken dr. Johan N. F. Willc nedsatte selskapets ger til beskyttelse

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

... o... ":; ::t. ::t.

... o... :; ::t. ::t. L Ql.0 E Ql Ul Ql o "" L Z 01 C C Ql L o... L o Ul ":; Ql L ::t. C 10 rn ::t. Ul L o Z L o... C 10 01 L o MiniBank gir deg kontanter dfzjgnet rundt -hele uk en. Na beh0ver du ikke lenger stresse for a

Detaljer

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr r j A iv i s N NR. 2 MAI 1950 SYVOGTYVENDE ARGANG MEDLEMSBLAD FOR IDRETTSKLUBBEN TJALVE 3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr Tjalve vant den ferste lagpokalen Hvordan ble Holmenkollstafetten til og hvem

Detaljer