VEDLEGG TIL LEGEFORENINGENS ÅRSMELDING 1. REPRESENTASJON I FONDSSTYRER 3 2. RÅD OG UTVALG 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL LEGEFORENINGENS ÅRSMELDING 1. REPRESENTASJON I FONDSSTYRER 3 2. RÅD OG UTVALG 4"

Transkript

1 VEDLEGG TIL LEGEFORENINGENS ÅRSMELDING 1. REPRESENTASJON I FONDSSTYRER Utdanningsfond I Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning for leger Utdanningsfond II Legeforeningens fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning Utdanningsfond III Legeforeningens fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning Kvalitetsforbedringsfond III - Stiftelsen Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Allmennmedisinsk forskningsfond Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) Premiereguleringsfondet 4 2. RÅD OG UTVALG Rådet for legeetikk Spesialitetskomiteene Spesialitetsrådet Turnusrådet Legeforeningens utvalg for elektronisk informasjonsutveksling Legeforeningens utvalg Global oppvarming og helse Legeforeningens utvalg for internasjonal helse Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter PKO-rådet Legeforeningens utvalg for medisinsk forskning Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten Legeforeningens deltakelse i SNAPS Forhandlingsutvalgene for fastlønte leger Representasjon i Akademikernes organer Akademikerne Helse Akademikerne Stat Akademikerne Kommune 11 1

2 3. MEDLEMSDATA Medlemstall Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Spesialister godkjent i PROSJEKTER/ANNET Oversikt over høringsuttalelser fra Legeforeningen Fagakademiet Akademisk Studieforbund Nasjonalt meldingsløft Prosjekt ELIN-a (allmennlege / avtalespesialist) Prosjekt ELIN sykmelding Ultralyd i allmennmedisin Ruspolitisk arbeidsgruppe 20 2

3 1. Representasjon i fondsstyrer 1.1 Utdanningsfond I Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning for leger Sentralstyret er fondets styre. For anvendelse av fondets midler er det oppnevnt et fondsutvalg for en periode på fire år. Det er partssammensatt. Fondsutvalget har bestått av Bjørg N. Sørensen (leder), Bjørn Halvorsen, Bente Bjørnhaug Pedersen, Mar og omsorgsdepartementet). Varamedlemmer har vært Endre Henriksen, Tone Dorthe Sletten, Anne Spurkland, Ingrid Os, Helge Haarstad, Gunnar Tellnes og Jan Magne Linnsund (Helse- og omsorgsdepartementet). Øydis Rinde Jarandsen fra sekretariatets seksjon for utdanning er sekretær for utvalget. 1.2 Utdanningsfond II Legeforeningens fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning Sentralstyret er fondets styre. Anvendelse av fondsmidlene tilligger et fondsutvalg som består av fem medlemmer, hver med personlig varamedlem. Legeforeningen oppnevner leder og to representanter, mens Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og KS har ett medlem hver. I perioden består utvalget av Eirik Bø Larsen (leder), Sigrid Næss, Henning Mørdal, Svein Lie (HOD) og Arne Norum (KS). Varamedlemmer er Gunnar Ramstad, Arne Eivindson, Frantz Leonard Nilsen, Jon- Torgeir Lunke (HOD) og Kari Rolstad (KS). I 2010 har Marte Baumann og Britt Ingebretsen vært utvalgets sekretærer Utdanningsfond III Legeforeningens fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning Sentralstyret er fondets styre. Anvendelse av fondsmidlene tilligger et fondsutvalg som består av fem medlemmer, hver med personlig varamedlem. Legeforeningen oppnevner leder og to representanter, mens Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Spekter har ett medlem hver. I perioden består utvalget av Siri Tau Ursin (leder), Kaare Gautvik, Eirik Søfteland, Sigrid Beitland (HOD) og Eli Årmot (Spekter). Varamedlemmer er Hans Petter Næss, Helge Bjørnstad Pettersen, Hege Gjessing, Anne Negård (HOD) og Per Thysnes (Spekter). I 2010 har Marte Baumann og Britt Ingebretsen vært utvalgets sekretærer. 1.4 Kvalitetsforbedringsfond III - Stiftelsen Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Samarbeidsordningen ledes av en styringsgruppe og en leder. Styringsgruppen har ansvar for den overordnede strategi og fatter vedtak i saker av prinsipiell betydning. Styringsgruppen bestod i 2010 av Geir Riise (leder), Torunn Janbu og Sverre Landaas, alle Legeforeningen, Lars Vorland, staten v/helse Nord RHF, Liv Bagstevold, staten v/helse og omsorgsdepartementet. Som observatør fra KS: Karen Kaasa. Styringsgruppen har hatt to møter i perioden. Sverre Sandberg er leder for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) og møter i styringsgruppen. Legeforeningens sekretariat v/siri Fauli Munkerud er sekretariat for samarbeidsordningen. NOKLUS er det utøvende organet. 3

4 1.5 Allmennmedisinsk forskningsfond Allmennmedisinsk forskningsfond er en stiftelse som styres av et styre med representanter fra Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Universitetenes Allmennmedisinske forskningsenheter og Helse- og omsorgsdepartementet (delegert til Helsedirektoratet). Fagrådet 2010 besto av Ståle Onsgård Sagabråten, NFA (leder), Linn Getz, AFE Trondheim, Hasse Melbye, AFE Tromsø, Gunnar Tschudi Bondevik, UiB, Mette Brekke, UiO, Elisabeth Swensen, NFA og Jakob Kragstrup, internasjonal representant. Styret 2010 besto av Gisle Roksund, NFA (leder), Trond Egil Hansen, AF, Trine Bjørner, NFA, Jon Hilmar Iversen, Helsedirektoratet og Jan C. Frich, AFE Oslo. 1.6 Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Fondsutvalget er partssammensatt. For perioden er Legeforeningens representanter Stein Tore Nilsen (leder), Marit Tønder Rødland (medlem), Kjeld Malde (medlem), Ole Strand (medlem), Rolf Kirschner (medlem), Marit Hermansen (varamedlem) og Vibeke Dons Wankel (varamedlem). Helse- og omsorgsdepartementets representanter er Håkon Lund (medlem), Helge Haarstad (medlem) og Elisabeth Arntzen (varamedlem). KS er representert ved Sigrid Askum (medlem) og Kari Rolstad (varamedlem). Fondsutvalget har hatt to møter i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) Styret i SOP hadde i 2010 fem medlemmer. Styrets leder og tre medlemmer med personlige varamedlemmer velges av landsstyret. Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnevner ett styremedlem med varamedlem. I 2009 var styret sammensatt slik: Hans Kristian Bakke (leder), Truls Disen (nestleder), Asle W. Medhus og Anne Mathilde Hanstad. Anita Mølmesdal Sivertsen fra NAV var Arbeidsdepartementets representant i styret. 1.8 Premiereguleringsfondet Styret i Premiereguleringsfondet består av Arne Laudal Refsum (leder), Trond Egil Hansen, Kari Sollien, Vibeke Birkeland og Sissel Overn. 2. Råd og utvalg 2.1 Rådet for legeetikk Etter valg på landsstyremøtet i Bodø i 2009 har Rådet for legeetikk slik sammensetning for perioden : Leder Trond Markestad, professor, dr. med. Nestleder Karsten Hytten, praktiserende spesialist, dr. med Ellen Økland Blinkenberg, overlege Anne Mathilde Hanstad, allmennlege Gunnar Skipenes, bedriftsoverlege Varamedlemmer Kristin Offerdal Ole F. Nordheim Rådet har i beretningsperioden avholdt 7 møter og har behandlet 109 saker. Rådet har avholdt ett fellesmøte med sentralstyret hvor samarbeidet mellom Rådet og sentralstyret ble drøftet. I tillegg til enkelte saker som både vedkom Rådet og sentralstyret, ble problematikken omkring livstestament drøftet. Det var enighet om å arbeide videre med spørsmålet om endringer i ordningen med livstestament. 4

5 Rådets leder har, sammen med Legeforeningens president og Bjørn Oscar Hoftvedt i sekretariatet, representert Legeforeningen i World Medical Association. Rådets leder har deltatt i arbeidet med produksjon av internettbasert undervisningsprogram i etikk i regi av Legeforeningen som ble presentert i januar Rådets leder har holdt foredrag om medisinsk etikk ved mange faglige møter. Rådets leder har deltatt i flere debatter på TV og i radio, og blitt intervjuet en rekke ganger i media om aktuelle saker. Andre medlemmer har deltatt i ulike sammenhenger. Tidsskrift for Den norske legeforening har i 2010 opprettet en egen spalte for etiske problemstillinger under vignetten Medisinsk etikk. Flere av medlemmene i Rådet har vært bidragsytere gjennom flere artikler i løpet av året - også med utgangspunkt i saker som tidligere har vært behandlet av Rådet. Etiske regler for leger og Reglement for Rådet for legeetikk er lagt ut på temaside om etikk på Rådet, enkeltmedlemmer i Rådet og sekretariatet har bidratt med rådgivning i konkrete saker utenom de som er inntatt i denne beretning. Seniorrådgiver/advokat Odvar Brænden er Rådets sekretær. Oppsummering av prinsipielt viktige saker behandlet av Rådet for legeetikk i 2010 Som i tidlige år, gjelder et stort antall saker klager fra pasienter på legers oppførsel. Det er et vanlig mønster at pasient og lege har opplevd situasjonen helt forskjellig. Rådet foretar ingen selvstendig etterforskning, men baserer sine uttalelser på det som partene selv formidler gjennom kontradiksjon, og kan derfor ofte ikke ta konkret stilling i saken, annet enn å konstatere at påstand står mot påstand og påpeke hva som er legers etiske forpliktelser i kontakt med pasienter. Sakene viser imidlertid at kommunikasjon mellom pasient og lege kan være krevende og stadig må være et tema for refleksjon hos den enkelte lege og i utdannelsen og etterutdannelse av leger. Rådet for legeetikk erfarer at presset mot taushetsplikten øker. Dilemmaet i forhold til krav om å gi helseopplysninger til offentlige instanser som NAV og barnevern, forsikringsselskaper og også til andre helseinstanser, oppleves i økende grad som problematisk. Det er illustrert i sakene 1.1.1, , 1.2.1, 1.2.4, og Håndtering av kunnskap om arvelig disposisjon for sykdom som er fremkommet gjennom prediktiv eller presymptomatisk gentesting, er særlig utfordrende, og det er, etter Rådets oppfatning, behov for bedre presiseringer i regelverket slik det fremgår av sak Et annet nytt dilemma er spørsmål om utlevering av pasientopplysninger til Norsk pasientregister (sak 1.1.5). Rådet opplever at markedsføring av legetjenester ser ut til å bli mer aggressiv, noe som belyses i sak Rådet har et inntrykk av at avertissement i økende grad utarbeides i samarbeid mellom ledelsen i private helseforetak og reklamebyråer uten at leger, som arbeider i foretaket, har innflytelse på utformingen. Rådet vil påpeke at leger, som arbeider i et helseforetak, har et selvstendig ansvar for å påse at markedsføring av deres tjenester er i tråd med Etiske regler for leger, kap. III. 2.2 Spesialitetskomiteene Sammensetningen av spesialitetskomiteene finnes på Legeforeningens nettsider: I tråd med spesialistreglenes generelle bestemmelser er det av sentralstyret oppnevnt nye spesialitetskomiteer i alle de 44 spesialitetene for en ny 4 års periode fra Hver komité består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Komiteene er oppnevnt etter forslag fra 5

6 vedkommende fagmedisinske forening, samt fra Ylf (unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin, hvor den fagmedisinske foreningen foreslår samtlige representanter). Det er et omfattende, uhonorert dugnadsarbeid som utføres av 220 medlemmer av de 44 spesialitetskomiteene. I enkelte spesialitetskomiteer er saksmengden så omfattende at de tre vararepresentantene trekkes inn i saksbehandlingen. Det vil si at det er opptil 350 leger som utfører et stort, gratis arbeid for det norske samfunn i spesialitetskomiteene. Arbeidet i den enkelte komité er naturlig nok varierende, alt fra de store spesialitetene som kan ha utdanningsinstitusjoner å vurdere, til de som kun har noen få institusjoner. Det varierer fra allmennmedisin hvor det godkjennes 179 nye spesialister per år, samt over 500 regodkjenninger per år, eller indremedisin og psykiatri som godkjenner rundt 100 nye spesialister hvert år, og ned til spesialiteter hvor det godkjennes én ny spesialist per år. I 2010 ble det gitt nye spesialistgodkjenninger og 515 regodkjenninger i allmennmedisin. Det ble behandlet anslagsvis 3400 henvendelser fra leger om godkjenning av helt eller delvis gjennomført spesialistutdanning, avklaring om utdanning, kurs, vurdering av utenlandsk tjeneste mv. Regelendringer, utdanningsinstitusjoner, omgjøring av stillinger er også inkludert i anslaget. Spesialitetskomiteene vurderer hvert år rapporter fra ca 870 godkjente sykehusavdelinger (utdanningsinstitusjoner), og hvert år gjennomføres ca 130 besøk av spesialitetskomiteen på de godkjente utdanningsinstitusjonene. Per år behandles også i gjennomsnitt søknader om godkjenning av nye utdanningsinstitusjoner fra sykehusavdelingene, dvs. avdelinger fordelt på de aktuelle 43 spesialitetene. Hvert år vurderes ca 925 søknader om godkjenning av kurs i legers videre- og etterutdanning. Spesialitetskomiteene vurderer fortløpende spesialistreglene og prosedyrekravene, og fremmer forslag til justering og endring i reglene for å bringe regelverket à jour med medisinens utvikling. Likeledes justeres jevnlig målbeskrivelsene for gjennomføring av spesialistutdanningen. Spesialitetskomiteen i den enkelte spesialitet er det viktigste og mest innflytelsesrike organ i videreutviklingen av regelverket og innholdet i spesialistutdanningen. 2.3 Spesialitetsrådet Spesialitetsrådet har i perioden hatt slik sammensetning: Kristin Bjørnland (leder) og Einar K. Kristoffersen (nestleder). Medlemmer: Kjell Nordby, Bjørn Hilt (vara), Ragnhild Vik, Simon Wilkinson (vara), Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Salvesen (vara), Maja-Lisa Løchen, Kjell Vikenes (vara), Arild Egge, Anne Sofie Larsen (vara), Hege Gjessing, Tone Kaldestad (vara). Ingrid Os, Trond Buanes (vara), Universitetet i Oslo. Nils Erik Gilhus, Eyvind Rødahl (vara), Universitetet i Bergen. Erik Solligård, Petter Aadahl (vara), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Øivind Irtun, Hans Nosset (vara), Universitetet i Tromsø. Cecilie Daae (observatør), Jon Hilmar Iversen (vara), Helsedirektoratet. Aud Nordal (observatør), Anne Berit Gunbjørud (vara), Helsetilsynet. Guro Birkeland, Unni Veirød (vara), Norsk pasientforening. Kommunenes Sentralforbund har ikke oppnevnt noen representant for perioden Rådet hadde 6 møter i 2010 og behandlet 80 saker. Ved siden av å ha sin oppmerksomhet på alle forhold av betydning for spesialistutdanningen, har rådets oppgave vært å avgi innstilling overfor sentralstyret i prinsipielle saker og i saker under forberedelse for landsstyret. Det er utarbeidet en årsrapport for 2010 som er lagt ut på Legeforeningens nettsider. 6

7 2.4 Turnusrådet Turnusrådet har i perioden hatt slik sammensetning: Inge Glambek, Stian E. Lobben, Ellen Birgitte Pedersen, Anders Nordby, Sara M. Keim (permisjon juni 2010, Anja Fog Heen har fungert i perioden), Kersti E. Styren, Ingebjørn Bleie og Britt Ingjerd Nesheim. Varamedlemmer: Ståle Onsgård Sagabråten, Usman Ahmad Mushtaq, Ole Christian Normann, Odd Bjørn Salte, Anja Fog Heen og Toralf Hasvold. Turnusrådet har i perioden hatt fem møter og behandlet 44 saker. Møtene i turnusrådet har også blitt avholdt i tilknytning til besøk ved sykehus og allmennlegepraksiser med turnuslege. Det har blitt gjennomført besøk ved tre sykehus og tre allmennlegepraksiser. I forkant av besøkene får turnuslegene utsendt et skjema til registrering av turnustjenesten; om vaktordning, veiledning, ferdighetslister, supervisjon, postarbeid osv. Disse skjemaene medbringes på møtene, og danner sammen med samtalene med turnuslegene og deres veiledere, grunnlaget for den rapporten turnusrådet lager om stedet. Disse rapportene har til nå vært formulert som møtereferater, og som sådan ikke dannet grunnlag for videre statistikk eller skjematisk evaluering. Rapportene har heller ikke blitt publisert eller gjort offentlig tilgjengelige, men har fungert som konstruktive tilbakemeldinger til turnusstedene. Listen over besøkte sykehus og allmennlegekontor finnes på turnusrådets hjemmeside. Under turnusbesøkene har rådet fått inntrykk av at de aller fleste turnuslegene opplever turnustjenesten som lærerik, selv om det flere steder kan gjøres mye for å gjøre den enda bedre. De vil ha en så bred opplæring som mulig, i tillegg til god veiledning og fremfor alt god mulighet til supervisjon, og et godt sosialt miljø turnuslegene imellom. Turnusrådets leder og representanter for Legeforeningens sekretariat har deltatt i møter i Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om bl.a. ulike problemstillinger knyttet til turnus, og om direktoratets forslag Nybyrjarstilling for legar praktisk og pedagogisk oppfølging, Turnusrådet har fortsatt engasjement omkring tjenesten når det gjelder funksjonsfordeling, herunder spesielt endringer i akuttkirurgisk tjeneste. Turnusrådet har også hatt fokus på manglende faglig nivå ift de krav som er fremsatt i forskrift og målbeskrivelse når det gjelder organisering av turnustjenesten ved enkelte sykehus og kommuner. 2.5 Legeforeningens utvalg for elektronisk informasjonsutveksling I mandatet for utvalget heter det at : Hovedoppgaven for utvalget er å bidra til at erfaringene og resultatene fra ELIN-prosjektet videreføres, spesielt utviklingen av tjenlig programvare og kvalitetssikringen rundt denne og videre Foruten å bidra til å videreføre resultater og erfaringer fra ELIN-prosjektet kan utvalget gi råd til sentralstyret vedrørende generelle spørsmål omkring IKT i helsesektoren.. Utvalget har hatt ett møte og to nettmøter ( video-møter ) i 2010, og har ellers kommunisert per e-post, bl.a. vedrørende tilråding om IKT i sykehus (oppdrag fra sentralstyret), veileder for representanter i IKTprosjekter, og behov for videreutvikling av allmennlegenes elektroniske pasientjournaler (EPJ). Det har vært en del utskiftning av medlemmer i utvalget, som ved utgangen av 2010 hadde følgende medlemmer: Kjartan Olafsson (leder), Eirik Arnesen (nestleder), Morten Laudal, Egil Bjørløw, Jan Størmer og Siri Tau Ursin. 2.6 Legeforeningens utvalg Global oppvarming og helse Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse ble oppnevnt av sentralstyret i desember 2009 for perioden Fra mandat: Utvalget skal være et rådgivende utvalg for sentralstyre i spørsmål relatert til helsemessige konsekvenser av klimaendringer. Det skal følge opp tiltaksplan basert på et utarbeidet grunnlagsdokument i nær dialog med generalsekretær og sekretariatet, og følge opp endringer på aktuelle fagfelt gjennom anbefalinger til sentralstyret. Utvalget har bestått av Gunnar Skipenes (leder / i permisjon), Mette Bratt (Of), Knut Erling Moksnes (fung. leder fra ), Lasse Pihlstrøm, Guro Steine (alle Ylf) og Linda Nguyen (Norsk Medisinstudentforening). Tatjana Razumova fra Medisinsk fagavdeling har utført sekretærbistand til utvalget. 7

8 Utvalget har i perioden hatt 4 møter, og har ellers kommunisert per e-post. Oversikt over Utvalgets milepæler for 2010 finnes på 2.7 Legeforeningens utvalg for internasjonal helse Utvalget har i perioden bestått av Hilde Marie Engjom (leder), Bjørg Bakke, Gunnar Kvåle, May-Brith Lund, Margit Steinholt og Ketil Størdal Utvalget har i perioden hatt fire møter. I forbindelse med møtene har det vært avholdt to miniseminarer. Et seminar ble arrangert i samarbeid med Universitet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge der de presenterte sine engasjementer knyttet til global helse. Det andre seminaret handlet om mødrehelse og hadde bidragsytere fra Norad, Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og Norsk gynekologisk forening. Gjennom hele året har utvalget arbeidet med et policydokument om mødrehelse. Videre har utvalget bidratt på Stortingsmelding om global helse og deltatt og bidratt på ulike konferanser på temaer innenfor utvalgets mandat. Utvalget har gjort sekretariatet kjent med behovet for ansvarsforsikring for leger som arbeider i utlandet, og den nye ansvarsforsikringen dekker også legevirksomhet i land som er på FNs liste over de minst utviklede land. Fullstendig årsmelding 2.8 Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter Utvalget har i perioden hatt disse medlemmene: Eline Thorleifsson (leder), Arnstein Grøtting, Toralf Hasvold, Barbro Kvaal og Arvid Nedal. Internasjonalt har utvalget hatt engasjementer innenfor medisin og menneskerettigheter i Tyrkia, Kina, Midt-Østen og på Balkan. Disse prosjektene finansieres med støtte fra Utenriksdepartementet. Etter anmodning fra Barnelegeforeningen har utvalget sett på de menneskerettslige aspektene ved alderstesting av enslige, mindreårige asylsøkere. Saken ble sendt på intern høring i Legeforeningen og sentralstyret behandlet den i september. Sentralstyret vedtok å anbefale at leger ikke deltar i alderstesting av enslige, mindreårige asylsøkere. Utvalget har hatt fire møter. Fullstendig årsmelding 2.9 PKO-rådet Etter henvendelse fra praksiskoordinatorsamlingen vedtok sentralstyret opprettelsen av et PKO-råd. Rådets mandat lyder: PKO-rådet skal være Sentralstyrets rådgivende organ i saker som angår Praksiskonsulentordningen. PKO-rådet skal gi Sentralstyret råd i organiserings- og utviklingssaker for PKO ordningen, politiske prosesser vedrørende PKO ordningen og ordningens forankring i kvalitetssystemer i sykehus og i allmennmedisin. PKO-rådet kan avgi innstillinger til Sentralstyret i konkrete saker som angår Praksiskonsulent ordningen både på forespørsel fra Sentralstyret og på eget initiativ. Generalsekretær stiller sekretærressurser til disposisjon for rådet. Rådet nedsettes for denne sentralstyreperioden, videre drift evalueres og besluttes av nytt sentralstyre i Rådet har avholdt 3 møter i

9 2.10 Legeforeningens utvalg for medisinsk forskning Legeforeningens forskningsutvalg er et rådgivende utvalg for sentralstyret. Utvalget er sammensatt av representanter fra de fire medisinske fakultetene, Yngre legers forening, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Norsk forening for allmennmedisin/allmennlegeforeningen, Overlegeforeningen og Norsk medisinstudentforening. Utvalget utgjør således en viktig kontaktflate mellom Legeforeningen og universitetene var et valg år der representantene ble valgt for en to års periode. Utvalget har avholdt 2 ordinære møter og behandlet 20 saker i Det ble gitt innspill på Høring utkast til endring av forskriftsbestemmelsen ved gjeldende akkreditering av doktorgradsstudier. Utvalget har diskutert akademiske stillinger i helsetjenesten, blant annet sett på fremtidig stillingsstruktur for vitenskaplig ansatte ved de medisinske fakultetene der man har inngått et samarbeid med LVS, samt ivaretakelse av den akademiske siden av en Professor II stilling hvor man har inngått samtaler med Of.. Utvalget har også gitt innspill i forhold til forskerkarriere og forskerutdanning, samt måling av forskning og forskningsindikatorer. Utvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Ole M. Sejersted (leder), Det medisinske fakultet, UiO, Per Hjortdahl, Legeforeningens sekretariat/uio, Amund Gulsvik, LVS, August Bakke, Of, Berit Schei, Medisinsk fakultet NTNU, Bjørn Mørkedal, Nmf, Elise Klouman, AF/NFA, Marius Widerøe, Ylf, Svein Ivar Mellgren, Helsevitenskaplig fakultet, UiT, Tone Tangen, Medisinsk odontologisk fakultet. Enhet for forskning og høyspesialisert medisin har bidratt med sekretærbistand i Forskningsutvalget Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten Legeforeningens Pasientsikkerhetsutvalg ble i 2010 videreført med nytt og utvidet mandat og navneendring til Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Utvalget har følgende medlemmer: Ellen Tveter Deilkås (leder), Inger Lise Fjellanger, Gunnar Andersen, Hans-Petter Næss, Bente Ruud Karlsson, Inger Lyngstad, Vegard Vige og Margrethe Songstad. Utvalget hadde fem regulære møter i Hans-Petter Næss og Bente Ruud Karlsson har deltatt i Pasientsikkerhetskampanjens fagråd. Bente Ruud Karlsson er utvalgets representant i referansegruppen for Legeforeningens Statusrapport Utvalget var medarrangør av Nasjonal konferanse om innføring og bruk av Sjekkliste for trygg kirurgi (Safe Surgery) 16. april Legeforeningens deltakelse i SNAPS Samnordisk arbetsgrupp for prognos- och specialistutbildnings frågor (SNAPS) leverer annet hvert år en rapport om tilgang og etterspørsel etter leger i Norden, samt ajourfører oversikt over spesialitetene og innholdet og prinsippene i spesialistutdanningen i de nordiske land og informasjoner om spesialistutdanning i EØS-området. Nye rapporter og oversikter, samt statistikkfolderen Nordiska Läkarfakta, ble utarbeidet i Einar Skoglund, Eldbjørg Wessel Hansen og Anders Taraldset har i perioden deltatt i arbeidet i SNAPS. Alle publikasjonene er lagt ut på Legeforeningens nettsider: Forhandlingsutvalgene for fastlønte leger Forhandlingsutvalgene er oppnevnt for samme periode som sentralstyret. Det har ikke vært skifter i utvalgene i Presidenten leder forhandlingsutvalgene i alle tariffområder. Øvrige representanter til forhandlingsutvalgene oppnevnes i henhold til retningslinjer om sammensetning i forhandlingsreglementet, samt yrkesforeningenes forslag. Presidenten er gitt fullmakt til å supplere utvalgene med representanter fra berørte yrkesforeninger/nmf avhengig av hvilke temaer som er på dagsordenen. Forhandlingsutvalgene har jevnlige møter knyttet til gangen i forhandlingsforløpene. Det er oppnevnt egne forhandlingsutvalg for de ulike tariffområdene, henholdsvis Spekter, KS/Oslo kommune, 9

10 Stat og HSH. Forhandlingsutvalget for Spekter har fra bestått av: Presiden Torunn Janbu, Arne Refsum, Of, Jon Helle, Of, Hege Gjessing, Ylf, Johan Georg Røstad Torgersen, Ylf og Trond Egil Hansen, Af. Forhandlingsutvalget for HSH har fra bestått av: President Torunn Janbu, Arne Refsum, Of og Arild Hagesveen, Ylf. Forhandlingsutvalget for KS/Oslo kommune har fra bestått av: President Torunn Janbu, Ståle Onsgård Sagabråten, Af, Ole Johan Bakke, LSA, Arne Refsum, Of, Hege Gjessing, Ylf. I tillegg har Siri Schøyen Seterelv observatørstatus for Oslo legeforening. Forhandlingsutvalget i Stat har fra bestått av: President Torunn Janbu, Amund Gulsvik, LVS, Arne Refsum, Of, Ernst Horgen, LSA og Hege Gjessing, Ylf. Forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring deltar i tillegg til forhandlingskoordinator for de enkelte områdene. Koordinator for de ulike områdene er Hanne Gillebo-Blom (Spekter), Jon Whist (Stat og frem til KS/Oslo kommune), Trond Teisberg (HSH og fra KS/Oslo kommune), Pål Alm Kruse (Tariffutvalget). Nytt Tariffutvalg for privat praksis ble oppnevnt fra Med virkning fra består det nye utvalget av Torunn Janbu (leder), Trond Egil Hansen (Af), Kari Sollien (Af), Bjørn Nordang (Af), Synnøve Bratlie, (PSL), Ove Andreas Mortensen (PSL), Ernst Kaare Horgen (LSA), Arne Refsum, (Of), og Hege Gjessing, (Ylf). Sekretariatet deltar med forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring, fagsjef Lars Duvaland, forhandlingsøkonom Pål Alm-Kruse og aktuelle saksbehandlere fra sekretariatet. Tariffutvalget forberedte alle forhandlingsløp for privat praksis Representasjon i Akademikernes organer Akademikernes organer har en funksjonstid som sammenfaller med Akademikernes rådsperiode. En ny rådsperiode startet høsten 2010, i den forbindelse har Legeforeningen gjort noen justeringer i sin representasjon. Det er et mål med en viss kontinuitet i Legeforeningens representasjon som kan gi innflytelse. Legeforeningen har tatt opp behovet for deltakelse både med sekretariatsansatte og tillitsvalgte i enkelte av utvalgene Akademikerne Helse Forhandlingene av overenskomst og hovedavtale for sykehusene skjer i regi av Akademikerne helse. President Torunn Janbu var i rådsperioden nestleder i Akademikerne Helse, og ble reoppnevnt for perioden Legeforeningen var i perioden representert ved Arne L. Refsum og Hege Gjessing. Sekretariatet var representert ved Anne Kjersti Befring og Hanne Gillebo- Blom. Andre ansatte i forhandlings- og helserettsavdelingen har deltatt i utvalgsmøtene ved behov. For Akademikernes rådsperiode har Legeforeningen oppnevnt: Hege Gjessing, Ylf og Arne Laudal Refsum, Of. (medlemmer). Varamedlemmer: Anne Kjersti Befring, Bjørn Ove Kvavik og Hanne Gillebo-Blom Akademikerne Stat Forhandlingene av hovedoppgjør, mellomoppgjør og hovedavtale for leger i statlige virksomheter skjer i regi av Akademikerne stat. Forhandlinger av særavtaler der Legeforeningen er part skjer i Legeforeningens regi. Jon Ole Whist, sekretariatet, var i rådsperioden Legeforeningens medlem i Akademikerne Stat med Anne-Sofie Daleng, sekretariatet, som vara. For rådsperioden er Legeforeningen representert ved Jon Ole Whist, sekretariatet, med Anne Spurkland, LVS, som vara. 10

11 Akademikerne Kommune Forhandlingene av hovedoppgjør, mellomoppgjør og hovedavtale for leger i kommunale virksomheter skjer i regi av Akademikerne Kommune. Jon Ole Whist, sekretariatet, var i rådsperioden Legeforeningens medlem i Akademikerne Kommune med Lars Duvaland, sekretariatet, som vara. For rådsperioden er Legeforeningen representert ved Trond Teisberg, sekretariatet, med Pål Alm- Kruse, sekretariatet, som vara. Akademikerne Næringsdrivende Rammevilkår for næringsdrivende i Akademikerne drøftes i Akademikerne Næringsdrivende. Lars Duvaland, sekretariatet, var i rådsperioden Legeforeningens medlem i, og nestleder av, Akademikerne Næringsdrivende, med Kari Sollien, Af, som fast møtende vara. For rådsperioden er Legeforeningen representert ved Lars Duvaland, som er reoppnevnt som nestleder, og møtende vara Kari Sollien, Af. Andre vara er Camilla Fagerhold Storli, sekretariatet. Akademikerne Privat Frode Solberg, sekretariatet, var i rådsperioden Legeforeningens medlem i Akademikerne Privat med Kristian Vetlesen, Namf, som vara. For rådsperioden er Legeforeningen representert ved Frode Solberg, sekretariatet, og Kristian Vetlesen, Namf, som vara. Rettshjelpsutvalget Rettshjelpsutvalget er oppnevnt av sentralstyret. Utvalgets medlemmer består av oppnevnte leger fra de sju yrkesforeningene samt ett medlem fra Norsk medisinstudentforening. I 2010 besto utvalget av Fridtjov Riddervold (leder), Torgeir Haugen (nestleder), Åge Henning Andersen, Ann Kristin Fell, Anne Helen Hansen, Anna Midelfart, Marit Tveito og Richard André Våge. Advokat Frode Solberg var sekretær for utvalget. Sekretariatet besto ellers av advokatfullmektig Jon Ole Whist og sekretær Ellen Huber. 3. Medlemsdata Per var antallet medlemmer av Den norske legeforening , hvorav studentmedlemmer. I løpet av 2010 er 113 medlemmer avgått ved døden. Av legene i Norge per var det 97,8 % medlemmer blant godkjente spesialister, mot 93,9 % blant ikke-spesialister. Blant norske statsborgere er 97,4 % medlemmer, mot 88,2 % blant utenlandske statsborgere. De senere årene ser det ut til at andelen medlemmer har økt noe blant utenlandske statsborgere, mens den er noe redusert blant ikke-spesialister, uavhengig av statsborgerskap. En økende andel av de utenlandske statsborgerne og en synkende andel av de norske statsborgerne er godkjente spesialister, blant leger i Norge. Blant medisinstudenter er andelen medlemmer av Legeforeningen adskillig lavere enn blant leger i Norge, ca. 79 % medlemmer blant medisinstudenter i Norge, og ca. 43 % blant medisinstudenter i utlandet. Andelen medlemmer ser fortsatt ut til å være høyest blant medisinstudenter ved NTNU i Trondheim. Det ser ut til at andelen medlemmer er omtrent uendret blant medisinstudenter i Norge i flere år, mens andelen medlemmer blant medisinstudenter i utlandet er tilbake på nivået fra noen år tilbake, etter svært stor vervingsinnsats i utlandet de to siste årene. Antallet medisinstudenter som er medlemmer nådde opp til mot slutten av 2010, noe som er det høyeste medlemstallet noensinne, men er redusert til per Ved årsskiftet er det en liten nedgang i antallet medisinstudenter i Norge og en liten økning i antallet medisinstudenter i utlandet som er medlemmer, sammenlignet med forrige årsskifte. Men det totale medlemstallet for medisinstudenter har ikke økt siden Utvikling i medlemstall Legemedlemmer og studentmedlemmer per 1. januar: 11

12 År Antall legemedlemmer Antall studentmedlemmer Fagmedisinske foreninger Per hadde de 44 fagmedisinske foreningene til sammen ordinære medlemskap, inkludert dobbeltmedlemskap i fagmedisinsk forening for medlemmer innen kirurgiske og indremedisinske grenspesialiteter, og assosierte medlemskap. Fire av de assosierte medlemskapene gjelder leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, sju gjelder studenter som er medlemmer av Legeforeningen, og 11 av de assosierte medlemskapene gjelder ikke-leger. Merknad [TSL1]: Hvorfor ingen oversikt over yrkesforeninger, regionsutvalg og lokalforeninger? 3.3 Norsk medisinstudentforening Norsk medisinstudentforening hadde ved årsskiftet medlemmer, hvorav som studerer medisin ved utenlandske universiteter. Styret består av leder, nestleder med internasjonalt ansvar og fem styremedlemmer, ett fra hvert av de norske universitetene og ett fra utenlandsstudentene. 3.4 Spesialister godkjent i 2010 Herav konverterte: Spesialitet Antall Kvinner Menn Øvrige Norden EØSland* Allmennmedisin Anestesiologi Arbeidsmedisin

13 Barnekirurgi Barne- og ungdomspsykiatri Barnesykdommer Blodsykdommer Bryst- og endokrinkirurgi Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Geriatri Hjertesykdommer Hud- og veneriske sykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Infeksjonssykdommer Karkirurgi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Klinisk farmakologi Klinisk nevrofysiologi Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Medisinsk genetikk Medisinsk mikrobiologi Nevrokirurgi Nevrologi Nukleærmedisin Nyresykdommer Onkologi Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Radiologi Revmatologi Samfunnsmedisin Thoraxkirurgi Urologi Øre-nese-halssykdommer Øyesykdommer TOTALT * Inkluderer alle de øvrige EU- og EØS-landene samt Sveits, som har to konverteringer i 2010 (én i anestesiologi og én i patologi). Det er i 2010 gitt totalt første gangs spesialistgodkjenninger, noe som er det nest høyeste antallet noensinne. Det høyeste var i 2009 med 1209, og det tredje høyeste var i 2007, mens det var 998 i 2008 som var det fjede høyeste. I tillegg var det 515 resertifiseringer i allmennmedisin i Dette antallet har kun vært høyere i 2000 og i

14 De spesialistgodkjenningene er fordelt på 129 godkjenninger i allmennmedisin etter norske regler, 477 godkjenninger i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin etter norske regler, 440 overføringer fra Norden og 109 overføringer fra det øvrige EU/EØS, inkludert to fra Sveits. Av de 440 overføringene fra Norden var 50 overføringer i allmennmedisin, slik at det totale antallet første gangs godkjenninger i allmennmedisin er 179, foruten resertifiseringene. Når allmennmedisin er inkludert, er det totalt 606 spesialistgodkjenninger etter norske regler i 2010, foruten resertifiseringene. Tilsvarende tall var 553 i 2007, 570 i 2008 og 693 i Det totale antallet nye spesialistgodkjenninger er noe høyere enn i rekordåret 2009 i allmennmedisin, anestesiologi, barnesykdommer, nevrologi, øyesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri og fordøyelsessykdommer. Antallet spesialistgodkjenninger er noe lavere enn i 2009 i psykiatri, indremedisin, generell kirurgi, radiologi, øre-nese-halssykdommer og hjertesykdommer. Men sett i et perspektiv på flere år er antallet fortsatt høyt også i disse spesialitetene. Det er i 2010 gitt spesialistgodkjenninger i alle spesialiteter unntatt i medisinsk biokjemi. Det er dermed gitt spesialistgodkjenning i 2010 også i de spesialitetene som ikke hadde noen godkjenninger i I medisinsk biokjemi er det svært sjeldent at vi har et år uten noen spesialistgodkjenning, og vi hadde her fire spesailistgodkjenninger i Gjennomsnittlig antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning for godkjenninger etter norske regler, for alle med min. 5 og max. 15 år, var kortere for kvinner enn for menn frem til midten av 1990-tallet, og forskjellene mellom kjønnene mht utdanningstid var forholdsvis små på 1990-tallet. Siden midten av 1990-tallet har utdanningstiden i økende grad vært lengre for kvinner enn for menn. For årene samlet er gjennomsnittlig utdanningstid totalt 8,32 år, 8,84 år for kvinner og 7,93 år for menn. I 2009 var utdanningstiden totalt 8,39 år, 9,00 år for kvinner og fortsatt 7,93 år for menn. I 2010 var utdanningstiden totalt 8,35 år, 9,03 år for kvinner og 7,82 år for menn. Gjennomsnittsalderen for de 606 spesialistgodkjenningene etter norske regler i 2010 var totalt sett 41,42 år, 41,38 år for menn og 41,48 år for kvinner, til sammenligning var den i 2009 totalt sett 41 år 41,16 år for menn og 40,81 år for kvinner. Det var altså en økning i gjennomsnittsalder både for kvinner og for menn fra 2009 til 2010, men mer for kvinner enn for menn, og for første gang på mange er gjennomsnittsalder ved spesialistgodkjenning så vidt litt høyere for kvinner enn for menn. For spesialistgodkjenninger etter norske regler var kvinneandelen 43,7 % i 2010, altså tilbake til omtrent samme andel som i 2008 da den var 43,9 %. I 2009 var kvinneandelen bare 42,7 %. For spesialistgodkjenninger overført fra EU/EØS/Norden var kvinneandelen 26,7 % i 2010, mot 26,8 % i 2009 og 26,4 % i For spesialistgodkjenninger totalt var kvinneandelen 35,7 % i 2010, mot 35,9 % i 2009 og 36,4 % i Kvinneandelen synker altså litt totalt sett pga økende andel overføringer fra EU/EØS/Norden av det totale antallet godkjenninger, men ville også sunket noe uansett. En artikkel om spesialistgodkjenningene i 2010 finnes på Legeforeningens nettsider: Statistikk over spesialistgodkjenninger finnes på Legeforeningens nettsider: Oppdatert fortegnelse over godkjente spesialister finnes på Legeforeningens nettsider: Godkjenning av veiledere Godkjenning av veiledere i psykoterapi psykiatri Det ble i 2010 godkjent åtte veiledere i psykodynamisk psykoterapi, én i kognitiv terapi og tre i 14

15 gruppepsykoterapi. Mht kognitiv terapi og gruppepsykoterapi er tallene både for 2009 og for 2010 lave sammenlignet med tidligere år. I gruppepsykoterapi har tallene ligget lavt hvert år etter Godkjenning av veiledere i psykoterapi barne- og ungdomspsykiatri To veiledere ble godkjent i 2010 i psykoterapi barne- og ungdomspsykiatri, i likhet med 2009, mens det var fire i 2008, og ingen godkjenninger i årene Det er bare i 1989 og i 1990 da de første ble registrert, samt i 2008, at vi har hatt mer enn to godkjenninger på ett år Godkjenning av veiledere i allmennmedisin Det ble i 2010 godkjent tre veiledere i allmennmedisin, mens det ble godkjent tre i 2008 og fire i Prosjekter/Annet Oversikt over høringsuttalelser fra Legeforeningen HØRINGER Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse - ROP-lidelser 99 Høring - Tiltak for å redusere antall midlertidige stillinger 98 Høring - endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet 97 Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler 96 Høring - Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika 95 Høring - Strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige 94 Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød 93 Høring - Forslag til ny folkehelselov 92 Høring - Forslag til ny kommunal helse og omsorgslov 91 Høring - Rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen 90 Høring - Strategi for norsk helsenett 89 NH: Nasjonale folkehelsetiltak 88 NH: Lokalt folkehelsearbeid: 87 NH: Sosial ulikhet i helse 86 NH: Arbeid og helse 85 NH: Beredskap og smittevern 84 NH: Internasjonal helsearbeid 83 NH: Sykehusstruktur 82 NH: Tilgjengelighet 81 NH: Akuttmedisin 80 NH: Desentraliserte spesialisthelsetjenester 79 NH: Finansiering 15

16 78 NH: Psykisk helse og rus 77 NH: Utdanning og rekruttering 76 NH: Ledelse og arbeidsmiljø i helsetjenesten 75 NH: Kvalitet og læringskultur: 74 NH: Forskning og innovasjon 73 NH: Kunnskap i helsetjenesten: 72 NH: Pasientsikkerhet 71 NH: IKT, ehelse og personvern 70 NH: Helseregistre og biobanker 69 NH: Legemidler og legemiddelbruk 68 NH: Forebyggende helsetjenester 67 NH: Legetjenester i kommunene 66 NH: Pleie- og omsorgstjenester 65 NH: Rehabilitering og habilitering 64 NH: Tannhelsetjenesten 63 NH: Pasientforløp og brukermedvirkning 62 NH:Frivillig arbeid og idelle organisasjoner 61 Høring - Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 60 Høring - Endringer i Skattefunn 59 Høring - forskrift om godkjenning av sykehus m.m og forslag til endringer i lov 2.juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste m.m 58 Høring - Norges forskningsråds helseprogrammer Høring - Rapport om ultralyd i allmennmedisin 56 Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier 55 Høring - forslag til endringer i førerkortforskriften som følge av gjennomføringen av tredje førerkortdirektiv 54 Høring - Etter selvmordet Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord 53 Høring - Forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften) 52 Høring - forslag til ny narkotikaforskrift 51 Utkast policynotat om psykisk helsearbeid i kommunene 50 Høring - Funksjonfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst 49 Høring: Endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - raskere oppfølging og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom 48 Høring - NOU 2010:5 - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud 16

17 47 Høring - Utkast til revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften) 46 Høring - Aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere 45 Høring - Endringer i voldsoffererstatningsloven 44 Høring - Pliktmessig avhold for helseperonell 43 Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge 42 Høring adgang til midlertidig tilsetting som traineer i staten 41 Høring - Statens legemiddelverk - Endring av forskrift av nr 1053 om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) 40 Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille 39 Høring - Informasjonssikkerhet og tilgangsstyring behandlingsrettede helseregistere (EPJ) 38 Høring - Rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter 37 Høring - samkommunemodellen 36 Utkast til policynotat alkoholpolitikk 35 Høring - Veileder for psykososiale støttetjenester ved kriser, ulykker og katastrofer 34 Høring - utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land 33 ELIN h prosjektet 32 Høring av rapport IS-1783 Nybegynnerstilling for leger - praktisk og pedagogisk oppfølging av leger 31 Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen NOU 2010:6 30 Høring - sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for karkirurgi 29 Høring - Refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn 28 Høring - utkast til nasjonale prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten for barn og unge, og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten 27 Høring - Strategi for Norsk helsenett SF 26 Høring om føring av fravær på vitnemålet 25 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet og forslag til endringer i representasjonsregelverket 24 Høring - Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. 23 Høring - Utkast til revdiert forskrift om ansettelsesvilkår 22 Høring - Prosjektgruppe for å arbeide med spørsmål knyttet til stillingsstruktur for leger 21 Høring - utredning fra en arbeidsgruppe om etablering av ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik 20 Høring - Strategi Høring - Vegvesenet - Forslag til endring av førerkortforskriften 18 Høring - Kunnskapsdepartementet - Utkast til endring av FOR nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 17 Landsstyresak- Lovendringsforslag Ekstrakontigent 16 Landsstyresak Samarbeid med legemiddelindustrien i forbindelse med legers etter- og videreutdanning 15 Landsstyresak- Forslag til endringer av Legeforeningens lover , tilleggskontingent 14 Landsstyresak Lovendringer - Forslag om å oppheve lovbestemmelsene om regionsutvalg - 1-3, og Statusrapport 2010: Bealstninger i tidlige livsfaser 12. Utkast policynotat om utdanning 17

18 11 Høring - Opptak på byttelisten: Neupogen, Tevagrastim og Ratiograstim 10. Revisjon regler for legeforeningens forhandlingsvirksomhet 9 Landsstryesak- Endring av forretningsorden for Landsstyremøtet Landsstyresaker -valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøtet i 2013 og valg av dirigenter 7. Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistere og medisinske kvalitetsregistere 6. Ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser 5. Høring: Direktiv for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i Forsvaret til bruk i Forsvaret 4. Høring - Utvikling av lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus 3. Høring - bivirkningsmeldinger og pasienter 2. Høring - Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren 1. Høring - Høring - forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidslassen Fagakademiet Tidligere Kommunal kompetanse eiet av Fagforbundet og Den norske legeforening som ble etablert i januar 1997 har fått navnet Fagakademiet. Målsettingen var å skape en kompetansevirksomhet med tilbud til den offentlige sektor, herunder foretak i sykehussektoren og private institusjoner innenfor området helse og sosial. Fagakademiet er organisert i fem regioner. Det er etablert opplæringsråd i hver region, og Legeforeningen har en representant i hvert råd. Rådenes oppgave er bl.a. å bistå i kartlegging av behov for kompetansetiltak, delta aktivt i planleggingen, bygge nettverk og markedsføre virksomheten. Fagakademiet har etablert nettverk i de fleste kommuner og fylkeskommuner. Det er inngått samarbeidsavtaler med universiteter, høgskoler og konsulenter om spisskompetanse. Fagakademiet utvikler, formidler og gjennomfører alle typer av kompetansetiltak etter lokale behov. Det gjennomføres per år over 700 kurstiltak. Omsetningen er ca 44 mill kroner. Legeforeningen har vært representert i Fagakademiets styre ved Einar Skoglund som medlem og Bjørn Oscar Hoftvedt som vararepresentant. Fagakademiet hjemmesider har adresse Akademisk Studieforbund Til Akademisk Studieforbund (AKS) har Legeforeningen i 2010 innrapportert 509 kurs på til sammen kurstimer. Universitetskursene er inkludert. Det har vært deltakere totalt. Hvert år mottar Akademisk Studieforbund tilskudd til studieaktivitet. Tilskuddet er basert på innrapporterte studietimer fra medlemsforeningene fra foregående år, og dette fordeles til medlemsforeningene ift den studieaktiviteten de har hatt. Endring i forskrift til lov om voksenopplæring trådte i kraft Den vesentligste endringen er kravet til kurstimer for voksenopplæringsforbund. Pga endringen knyttet til kurstimer arbeider AKS for å få flere nye medlemsorganisasjoner. Legeforeningen har i 2010 mottatt kr , 93 for kursvirksomheten i Øydis Jarandsen er medlem av styret og Anders Taraldset vararepresentant Nasjonalt meldingsløft Helsedirektoratet lanserte våren 2008 programmet Nasjonalt meldingsløft. Som bakgrunn ble angitt at det tar lang tid å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger, og gjennom et nasjonalt meldingsløft skal innsatsen styres bedre og bidra til utbredelse av løsningene. Det er opprettet regionale prosjekter under hvert regionale helseforetak for implementering av meldinger ved helseforetakene, og understøttende prosjekt i regi av Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i 18

19 helse- og sosialsektoren (KITH). Legeforeningen har deltatt og gjennomført et eget delprosjekt, kalt ELIN-a, under meldingsløftet. (Se nærmere omtale av ELIN-a annet sted i årsmeldingen). Legeforeningen er representert i Meldingsløftets styringsgruppe, som har hatt tre møter i Fra høsten 2010 deltar Legeforeningen som observatør, ettersom foreningen ikke lenger er ansvarlig for et prosjekt Prosjekt ELIN-a (allmennlege / avtalespesialist) Dette var et delprosjekt under programmet Nasjonalt meldingsløft. Legeforeningen er prosjekt eier, og foreningen hadde engasjert prosjektleder fra Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH). ELIN-a forprosjekt skulle legge til rette for utbredelse av programvareløsninger for helsefaglig kommunikasjon for legekontor. Prosjektet utredet bl.a. følgende elementer: Bidra til at prioriterte basismeldinger leveres fra EPJ 1 -leverandørene. Integrasjon av EPJ mot NHN Adresseregister. Krav til leverandører og legekontor som fullverdige samhandlingsaktører Krav til programvareløsning for automatisk versjonsoppgradering av EPJ, samt krav til programvareløsning for tilbakerapportering av status for oppdatert programvare fra legekontor til leverandør. To av elementene omfattet konkrete kravspesifikasjoner, mens de øvrige omfattet bl.a. sjekklister og praktiske tilrådinger. Førstnevnte element lot seg ikke gjennomføre, i hovedsak fordi ingen leverandører ønsket å inngå forpliktende avtale med forprosjektet. Forprosjektet har også utformet beskrivelse av to hovedprosjekter. Legeforeningens sentralstyre besluttet at Legeforeningen ville kunne påta seg ansvaret for gjennomføring av de to nevnte hovedprosjektene under forutsetning av at også hovedprosjektet ELIN sykmelding (se omtale annet sted i årsmeldingen) ble gjennomført. Helsedirektoratet fant ikke å kunne akseptere en slik løsning, men har etablert et eget prosjekt ( OSEAN ) som bygger på leveranse 2 i Legeforeningens forprosjekt Prosjekt ELIN sykmelding Som et element i den nasjonale satsningen Inkluderende Arbeidsliv (IA) var det bevilget midler til et forprosjekt som Legeforeningen i samarbeid med Norsk kiropraktorforening og Norsk fysioterapeutforbund gjennomførte for å utvikle en veileder for helsepersonell ved utfylling av sykmelding (elektronisk beslutningsstøtte). Forprosjektet hadde ved avslutningen i desember 2009 beskrevet et hovedprosjekt med kravspesifikasjoner for programvareløsninger for prosess-støttet ufylling av sykmeldingsblankett. Legeforeningens sentralstyre besluttet at Legeforeningen ville kunne påta seg ansvaret for et hovedprosjekt under forutsetning av at også hovedprosjektet ELIN a ble gjennomført. Helsedirektoratet fant ikke å kunne akseptere en slik løsning Ultralyd i allmennmedisin Sentralstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe for blant annet å utrede behov for og forslag til grenseoppganger i bruk av ultralyd mellom allmennmedisin og gynekologi, radiologi evt. Andre aktuelle fagområder/spesialiteter. Arbeidsgruppen la frem en rapport som etter en intern høringsrunde ble vedtatt i sentralstyret september Arbeidsgruppen anbefaler krav til kompetanse som grunnlaget for å utøve ultralydundersøkelser i allmennpraksis og foreslår en toårig utdanningsmodul. 1 EPJ: elektronisk pasientjournal 19

20 3.5.8 Ruspolitisk arbeidsgruppe Sentralstyret behandlet 7. des.2007 en henvendelse fra Rusmiddelpolitisk utvalg med forslag om at sentralstyret oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et utkast til faglig basert strategidokument for Legeforeningens alkoholpolitikk. Sentralstyret vedtok alkoholpolitisk strateginotat og interne regler for alkoholservering april Det var behov for å utarbeide et kortfattet policydokument med utgangspunkt i strategidokumentet. Alkoholpolitisk policydokument ble vedtatt april Policydokumentet ble sendt ut i et brev til alle landet kommuneoverleger desember Brevet fikk bred omtale i media. 20

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010

REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010 Godkjent 17. februar 2010 REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010 Dato: 13. januar 2010 Møtested: Legenes hus, Oslo Deltakere: Trond Egil Hansen, leder Ståle Onsgård Sagabråten,

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon:

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon: INNMELDINGSSKJEMA Vennligst send med kopi av norsk autorisasjon eller midlertidig lisens. Leger uten autorisasjon/lisens i Norge må vedlegge godkjent/bevitnet papirer på medisinsk embetseksamen. Sendes:

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 1.1 Generelle spesialistregler 2... 3 1.2 Spesialitetsrådets sammensetning 2006 2009... 3 2 Antall møter... 4 2.1 Diverse møter med eksterne

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 4. mai 2015 kl. 12.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Quality Hotel Fredrikstad Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen Bjørn Nordang

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Årsmøtekonferanse NFRAM, 25.10.17 Spesialistutdanning 123 godkjente spesialister i rus og avhengighetsmedisin

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 18.06.2013 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening.

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Medlemstall: Medlemstallet pr 01.05.12: 2533 (2458) Overlegeforeningen, OF: 806 (783) Yngre legers forening, YLF: 810 (763) Allmennlegeforeningen, AF: 536

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017 FIA Samhandling «FIA Samhandling har som mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Forslag om endringer i Etiske regler for leger

Forslag om endringer i Etiske regler for leger Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/637 Dato: 25.03.2014 Sak 11 Forslag om endringer i Etiske regler for leger Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/952 Dato: 13.04.2011 Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Det vises til brev av 24.1.2009

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 24.09.2013 Møtetid: Kl. 16:30 19:30 Møtested: Legenes Hus (Følling), sub. Nettmøte Saksnummer: 052/13-062/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Tor-Arne

Detaljer

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør NFRAM s jubileumskonferanse, 12. oktober 2016 Ny spesialistutdanning. Legeforeningens rolle: Forskrift med høringsfrist 12.10 Legeforeningen får videreført

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 12/

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 12/ Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: 11/6178 Dato: 26.11.2012 Referat Forskningsutvalget 9. 10. 2012 Godkjent i møte 12/12-2012 Tilstede: Tone Tangen, Eystein Hoddevik, Per Hjortdahl,

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Modul 1 Helse Midt Advokat/ spesialrådgiver Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon Stiftet 6. juli 1886 Faget, kvalitet

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 Vi ønsker at dere skal bidra her 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2015

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2015 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2015 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjon 4. Spesialistutdanning 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Representasjon i utvalg, grupper

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: ELS/06/4369 Dato: 01.05.2008 \\dnlffil1\txt\fag\utda\felles_utda\landssty.brv\lst-ortopedisk kir-08.doc Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Detaljer

Vekst i antall leger. Anne Mundal. Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Vekst i antall leger. Anne Mundal. Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten Vekst i antall Fra 990 til har helsetjenesten blitt tilført omtrent 400 flere legeårsverk. legeårsverk ved sykehusene har økt mest, med om lag 4 00 årsverk. Tilsvarende har veksten i årsverk for kommunehelsetjenesten

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring Avd. dir. Lars Duvaland, Jus og arbeidsliv Den norske legeforening Legeforeningens

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning Olaf Tvede Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning NIFU skriftserie nr. 14/2002 NIFU Norsk institutt for studier av

Detaljer