Fond i Sogndal kommune Vedlegg nr 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fond i Sogndal kommune Vedlegg nr 2"

Transkript

1 Fond i Sogndal kommune Vedlegg nr 2 Oversikten nedanfor er sortert pr fondstype og viser saldo på alle kommunen sine fond pr Fond Beløp Omtale/vurdering Tilråding Bundne driftsfond Konsesjonsavgiftsfond Kommunalt næringsfond Fond betre digital dialog i ein multikulturell kommune Avsetjing av årlege konsesjonsavgifter og renter av fondsmidlane. Rundskriv H-1/11: Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond) Sogn Næring AS har ansvar for forvaltning av kommunalt næringsfond Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond, jf. Rundskriv H-16/98 frå Kommunal - og regionaldepartementet, og kommunale retningslinjer for bruk av fondet Skjønsmidlar Gjeld eit samarbeidsprosjekt mellom Florø, Førde, Stryn og Sogndal, om betre digital dialog i ein multikulturell kommune, der Sogndal kommune står som kontakt for samarbeidet. Beløpet vil ikkje bli nytta før i Gammal avsetjing. Det vart brukt av avsetjinga i Restbeløp vil ikkje bli nytta Fond lågterskeltilbud studentar Fond ny legeheimel Avsett i 2013 kr Vert brukt i Fond frisklivssentral Rest av kr som vart utbetalt frå fylkeskommunen i Desse er øyremerk til vidareutvikling av Frisklivsentralen i Sogndal i 2010/2011. Midlane er brukt men det er ikkje førd bruk av fond Fond BLL- Folkehelse og førebyggjande Kommunalt samarbeid Leikanger, Luster og Sogndal

2 helsearbeid i Sogn Fond aktivitetsmidlar Utbetaling frå fylkeskommunen kr i Kr er overførd til andre men det er ikkje brukt av fondet for alle utbetalingar. Det står difor att kr på fondet. Kr 8000 til Hodlekve drift er ikkje nytta og er tilbakebetalt til fylkeskommunen Kommunalt samarbeid Luster og Sogndal Fond Sognefjordvegen Fond lærings- og Kommunalt samarbeid Luster, Sogndal og meistringssenter Leikanger Fond Kaupanger Gjeld folkehelseprisen. Vil truleg bli nytta enten i skule folkehelseprisen 2014 eller Midlane er tildelt av ein eigen komite Notsete barnehage Gjeld folkehelseprisen. Skal nyttast til uteleiker folkehelseprisen Midlane er tildelt av ein eigen komite Fond biblioteket Vert brukt til personaltur i Midlane er tildelt folkehelseprisen av ein eigen komite Fond friluftsdagar Kommunalt samarbeid Luster, Sogndal og Leikanger Fond Midlane vart avsette i 2009 og har sidan stått kompetansemidlar urørde. Dette gjeld mottekne gåvemidlar frå demensomsorg dødsbu som er øyremerka til kompetansetiltak Fond styrkmidlar rus NAV Fond gjeldsprosjektet NAV Ny stilling kommunalt rusarbeid Fond førebyggjing mot kjønnslemlestelse Fond likestillingsprosjektet Tøffe innan demensomsorg Vart avsett i Det har ikkje vore brukt av fondet sidan Statstilskot kr i Meirinntekter for 2013 er avsett til fondet og skal nyttast i Stilling gjeldsrådgivar NAV Tilskot frå fylkesmannen til å dekke lønsutgifter til ny stilling for kommunalt rusarbeid Gammal avsetjing som ikkje er nytta Innbetalt k frå fylkesmannen i 2012 til likestillingsprosjekt i Ylvisåker barnehage

3 jenter og mjuke gutar Fond breibandutbygginga Avsetjing gjeld innbetaling frå fylkeskommunen i 2009 kr og avsetjing av overskot i Det er venta fleire prosjekt og midlane vil bli brukt SR - diverse SR - ungdom SR - barnevern SR - barnehage SR skule SR skule fagnettv SR kontingent SR- IKT Fond BLLSnettportalprosjektet Sogn regionråd sine fond Rest av avsetjing frå 2008 kr Har ikkje vore brukt av fondet sidan Gjeld regionalt IKT samarbeid Avsett i 2009 kr og i 2011 frå Difi Fond BLLS Feideprosjektet Gjeld regionalt IKT samarbeid Fond eldrerådet Avsetjing til bunde fond er i strid med regelverket då avsetjinga er bestemd av kommunestyret. Det er budsjettert med ei årleg avsetjing med kr Dersom det skal vere ei årleg avsetjing til fond må dette i staden avsetjast til disposisjonsfond. Det vert anbefalt at det ikkje vert avsett til fond, men at det i staden vert budsjettert med eit fast beløp Fond pedagogisk samarbeid Fond kompetanseløftet Den kulturelle skulesekken Avsett i Ikkje bruk av fondet sidan Avsett kr i Ikkje vore bruk av fondet sidan Samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren som omfattar alle skuler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt. Ordninga skal medverke til at elevar får eit profesjonelt kunst-

4 Den kulturelle spaserstokken Fond pensjonspremie Fond for utviklingssamarbeid Kaupanger skule Fond for utviklingssamarbeid Kvåle skule og kulturtilbud Nasjonal kultursatsing for kunst- og kulturformidling til eldre Avsetjing av overskot Må overførast til disposisjonsfond. Skulle ikkje ha vore plassert på bunde fond då dette er i strid med regelverket Gjeld dronning Sonja prisen Fondet vart oppretta i Fleire avsetjingar opp gjennom åra og ein del av dei skulle ikkje ha vore avsette til bunde fond. Midlane vert overførde til disposisjonsfond Kvåle skule Til Fond Kvåle skule Gjeld fleire avsetjingar som ikkje er nytta. Det har ikkje vore brukt av fondet Fondet vert nytta i Fond for etterutdanning Fond fornybare energiformer Fond Rest av avsetjingar frå 2004 og folkehelseprosjektet Fond turløyper Interkommunalt samarbeid Fond Avsetjingar frå før Det er ikkje brukt av kvalitetsutvikling barnehagar fondet siste åra Fond for Takast opp til vurdering i samband med norskopplæring økonomiplan Tilskot frå staten til norskopplæring av flyktningar og asylantar. Vi vil gjere ei nærare vurdering av om midlane skal førast på bundne driftsfond eller disposisjonsfond Trivselsfond SOS Innbetalte øyremerka midlar frå pårørande/brukarar Fond kreftomsorg Øyremerka midlar frå dødsbu til pleie og omsorg kompetanseheving innan kreftomsorga Fond transport Øyremerka midlar frå fylkeskommunen. funksjonshemma Fond depositum husleige Fondet skal avviklast. Det er krav om å opprette eigen bankkonto pr person. Må ta ein gjennomgang av fondet. Midlane vert ståande på

5 fondet til denne gjennomgangen er gjord Fond bustadtilskot Øyremerka midlar. Forskrift om tilskudd til tilpassing etablering og tilpasning av bolig, mm. Tilskot skal bidra til tilpassing av bustad for vanskelegstilte Fond bustadtilskot Øyremerka midlar. Tilskot skal bidra til etablering etablering av bustad for vanskeligstilte Fond tap på startlån Avsetjinga er gjort iht. regelverket i husbanken Fond LTU LTU (Lokal transport ungdom) midlar frå ungdomsavdelinga fylkeskommunen i 2012, Gåve frå Lions i Fond MOT Kafe Gåve kr frå Sogndal sparebank i 2013 Solhov Fond Skateramp/Ungdomsavdeling a Rest av tilskot til skateramp. Vert brukt i Fond driftsplan hjortevilt Forskriftsbestemd avsetjing: FOR nr 520: Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg Fond vassforsyning Sjølvkost: Lov om kommunale vass og avløpsanlegg av 16 mars 2012 nr. 12 og forurensingsforskriften av 1 juni Fond avløp 0 Sjølvkost: Lov om kommunale vass og avløpsanlegg av 16 mars 2012 nr. 12 og forurensingsforskriften av 1 juni Akkumuler underskot avløpstenesta er kr. 1,23 mill og skal belastast fondet når det vert midlar på fondet Fond renovasjon 0 Sjølvkost: Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13 mars Akkumulert underskot renovasjon er kr og skal belastast fondet når det vert midlar på fondet Fond for avfallsdepot Gjeld avsetjing til opprydding i samband med at bossplassen vart flytt til Festningedalen. Kr er i 2014 nytta til garderobeanlegg i Kaupanger IL Fond fjernvarme Skal nyttast 2014

6 INU-FSF Fond Ny Giv Midlar med føremål å auke andelen som fullfører og består vidaregåande Ubundne investeringsfond Kap fond tomtesal Inntekter frå sal av fast eigedom, ma Kap fond sal vassleidning Gilde Kap fond Gamle Stedje bru Kap fond Gangbru Sogndalselvi Kap fond frikjøp av parkeringsplassar. Endre namn til Kap fond parkeringskjellar 2012 sal av fast eigedom Vert brukt i 2014 til finansiering av fjordstien Vert brukt i 2014 til finansiering av fjordstien Vert brukt i 2014 til finansiering av fjordstien Midlar på fondet skal nyttast til grunnerverv for parkeringsføremål og opparbeiding av parkeringsplassar/parkeringsanlegg (inkl. nødvendig utstyr og køyre- og gangadkomst. Plan og bygningslova 28-7, 3 ledd. Det kan bestemmes i kommuneplanen at kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for hver manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp kan bare benyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsanlegg. Midlane er plassert på ubunde investeringsfond. Dette er feil og midlane må difor overførast til bunde investeringsfond Overf. til Bunde investeringsfond

7 Kap fond kraftfond Avsetjing etter sal av aksjar i Sognekraft Bundne investeringsfond Kap fond Vegkryss i Fjærland Kap fond tilfluktsrom Kap fond statstilskot kloakksanering Kap fond avdrag formidlingslån Tilskot som er avsett og skal nyttast til prosjektet i Forskriftsbestemd avsetjing. FOR nr 254: Forskrift om tilfluktsrom. Fondet skal kun nyttast til bygging og oppgradering av tilfluktsrom (ikkje vedlikehald). Dersom innbetalt beløp ikkje er disponert av kommunen innan 5 år kan Direktoratet for sivilt beredskap disponere midlane til bygging av tilfluktsrom i anna kommune Vert brukt i 2014 til finansiering av Fjordstien Vert vidarefør Lovbestemd avsetjing. Kommunelova 50, 7b. Differansen mellom innbetalt avdrag og utbetalt avdrag formidlingslån vert i første omgang avsett til fond. Fondet skal gå til nedbetaling av gjeld. Ubundne driftsfond/disposisjonsfond Disposisjonsfond Ikkje knytt til særskilte føremål. Det er budsjettert med avsetjing til fondet i 2015 ( ) og bruk av fondet i 2016 og 2017 ( ). Fondet vert brukt til å balansere økonomiplan Fond for Det har ikkje vore brukt av fondet sidan Overførast til Fond SØP arbeidsmiljø Midlane vert disponert av AMU Fond for seniortiltak Avsett i 2008 og har sidan ikkje vore brukt Fond for velferdstiltak Gammal avsetjing. Fondet har ikkje vore nytta sidan 2009.

8 Fond opplæring asylmottak Fond for skjenkeløyve Fond prestehagen arbeidssenter Fond utstyr teknisk sektor Fond vedlikehald bygg Gammal avsetjing før 2007 som ikkje er nytta Gammal avsetjing før Ikkje nytta. Truleg avsett til rusførebyggjande arbeid av eit tidlegare kommunestyre Avsetjing stammar frå sal frå arbeidsstova på Haugehuset. Har ikkje vore brukt av fondet sidan Avsett før Det vert årleg avsett til vedlikehald av bygg. I tillegg til dette vert det avsett kr som gjeld husleigeinntekter Skulevegen Parkeringsfond Fond for overskot parkeringsordninga. Fondet vert nytta til sentrumstiltak og opparbeiding av nye parkeringsplassar Fond statstilskot flyktningar Fond kompensasjon 22 juli Statstilskot flyktningar vert avsett til fond og deretter fordelt ved bruk av fondet på ulike einingar og til kjøp av bustader for flyktningar Det er brukt av fondet i Skal vere kommunestyrevedtak for å nytte fondet. Bruk av midlane rapporterast til fylkesmannen Fond for Bufferfond for å ta høgde for auka renter renteregulering Fond aksjeutbyte Avsett før Kjenner ikkje til årsaka til avsetjinga Fond avskriving av Gammal avsetjing til dekking av avskriving av uteståande krav krav Fond avkastning Avsett avkastning kraftfond II kraftfond II Fond kraftfond II Sal av aksjar i Sognekraft. Fondet inneheld den delen som gjaldt utbyte + avsetjingar til styrking

9 Fond Kultur Fond Plan og næring Fond kommunalteknikk Fond Helse og sosial Fond Barn og unge Fond Barnehagar Fond Fjærland oppv Fond Norane oppv Fond Kaupanger skule Fond Kvåle skule Fond SØP Fond TTIKT Fond Fag opg utv av grunnkapitalen Avsetjing av overskot for tenesteeiningane etter fullmakt. Rådmann har fullmakt til å disponere fondet.

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan 2013-2016 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2013-2016 med årsbudsjett 2013 Vedteken i kommunestyret 13.12.12 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 SOGNDAL KOMMUNE Formannskapet INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling fakta og utfordringar... 4 2.1. Folketalsutvikling... 4 2.2. Trivsel og

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 Rekneskapsrapport 2. tertial 2008 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1) Budsjettendringar: Meirforbruk og manglande avkastning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift 2009. Fordelt på Kostra-tema

Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift 2009. Fordelt på Kostra-tema 2. Tertial Innleiing I rapporten for 2. tertial vert endringane for kvart rammeområde kommentert. Rammeområda samsvarer med rammeområda som vart vedteke i økonomireglementet for Kvam herad. Det har i 2.

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

2 Økonomisk oversikt - drift

2 Økonomisk oversikt - drift 3. 1 Innleiing... 3 2 Økonomisk oversikt - drift... 4 2.1 Budsjett justert 3.... 4 3 Rammeområda samla... 7 3.1 Politisk verksemd... 8 3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 3.3 Barnehagar...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer