Innhold. Del 1 Generell del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Generell del"

Transkript

1 Innhold Introduksjon til kunnskapspakken 37 C Hvorfor 37 C? Viktige trekk ved kunnskapspakken Hvorfor naturvitenskap i sykepleie? Det interaktive nettstedet Forord Innledning Bidragsytere Redaktører Øvrige forfattere Illustratør Del 1 Generell del Kapittel 1 Grunnleggende kunnskap hva er legemidler, og hvordan brukes de? Legemidler, resepter og refusjonsordninger Hva er et legemiddel? Resept og rekvisisjon Refusjonsordninger Legemiddelformer Orale legemidler Legemidler til inhalasjon Salve, krem, lotion og gel Plaster Øyedråper Nesespray Rektale legemidler Vagitorier Parenterale legemidler til injeksjon og infusjon Legemiddelhåndtering Dispensering av legemidler Observasjon, dokumentasjon og rapportering Holdbarhet og oppbevaring av legemidler Legemiddelinformasjon Pasientens behov for og rett til informasjon Skriftlige kilder til legemiddelinformasjon Legemiddelrelaterte problemer Dårlig etterlevelse Feil i legemiddelbehandlingen fra helsepersonell Legemiddelforbruket i Norge Utvikling av legemidler Kapittel 2 Farmakodynamikk hva gjør legemidlet med kroppen? Lars Slørdal og Målmolekyler for legemidler Dose, konsentrasjon og effekt Stimulering og blokkering av målmolekyler Affinitet, selektivitet og spesifisitet Potens Terapeutisk bredde Toleranse og abstinens Kapittel 3 Farmakokinetikk hva gjør kroppen med legemidlet? og Lars Slørdal Absorpsjon Distribusjon Eliminasjon Likevekt Kapittel 4 Bivirkninger hvilke uønskede effekter har legemidler? og Lars Slørdal Forekomst Typer Organer og organsystemer som rammes Allergiske reaksjoner Hvordan finne ut om et symptom er en bivirkning?

2 14 INNHOLD Rapportering av bivirkninger Hvordan redusere omfanget av bivirkninger? Informasjon til pasienten Kapittel 5 Årsaker til variasjon i legemiddelrespons hvorfor virker ikke alle legemidler likt hos alle? Tar pasienten legemidlet som forskrevet? Genetiske (arvelige) forhold Alder, kjønn og graviditet Nedsatt leverfunksjon Nedsatt nyrefunksjon Inntak av mat og drikke, og tobakksrøyking Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler Toleranse Placebo- og noceboeffekter Kapittel 6 Interaksjoner hvordan kan legemidler påvirke hverandre på en ugunstig måte? Mekanismer for interaksjoner Nedsatt effekt Redusert opptak fra tarmen Økt metabolisme i leveren Hemmet effekt på virkestedet Økte bivirkninger Hemmet metabolisme i leveren Hemmet utskilling i nyrene Forsterket effekt på virkestedet Interaksjoner med naturmidler Praktiske forholdsregler Del 2 Legemidler som påvirker sykdomsprosesser Kapittel 7 Legemidler ved immunologiske sykdommer Trond Jenssen Immunsupprimerende legemidler Uselektive immunsupprimerende legemidler Selektive immunsupprimerende legemidler Immunmodulerende legemidler Legemidler som hemmer tumornekrosefaktor-alfa Legemidler som hemmer cytokinresponsen Interferoner Immunstimulerende legemidler Legemidler som stimulerer produksjonen av nøytrofile granulocytter Humant immunglobulin Kapittel 8 Legemidler ved infeksjonssykdommer Oddbjørn Brubakk Antibakterielle midler Generelt om antibakterielle midler Legemidler som virker på bakterienes cellevegg Legemidler som hemmer bakterienes proteinsyntese Legemidler som virker på bakterienes nukleinsyrer Antimetabolitter Andre antibakterielle midler Legemidler mot tuberkulose Antivirale midler Legemidler mot hiv-infeksjon Legemidler mot kronisk hepatitt B og C Legemidler mot herpesinfeksjoner Legemidler mot influensa Legemidler mot soppinfeksjoner Lokaltvirkende soppmidler Systemisk virkende soppmidler Legemidler mot parasitter Antimalariamidler Legemidler mot innvollsorm Vaksiner Vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet 143 Andre vanlige vaksiner i Norge Vaksiner som brukes ved reiser til andre land Kapittel 9 Akutte forgiftninger Dag Jacobsen Forekomst og årsaker Diagnostisering Legemiddelanalyser Klinisk undersøkelse Behandling Livreddende førstehjelp og symptomatisk behandling. 151 Motgift Å motvirke absorpsjon av inntatt stoff Forsert gifteliminasjon Oppfølging Spesielle forgiftninger Paracetamol Opioider Hypnotika og sedativa Trisykliske antidepressiva Giftinformasjonen

3 INNHOLD 15 Kapittel 10 Legemidler ved kreftsykdommer. 157 Lars Slørdal Generelt om cytostatika Virkningsmekanismer Bivirkninger Praktisk håndtering av cytostatika Hovedgrupper av cytostatika Alkylerende midler Antimetabolitter Cytotoksiske antibiotika Platinaforbindelser Planteprodukter Andre cytostatika Del 3 Legemidler ved sykdommer i organsystemene Kapittel 11 Legemidler ved hjerteog karsykdommer Stein Ørn Legemidler mot blodpropp Legemidler som hemmer trombocyttfunksjonen Trombolytiske legemidler Legemidler som hemmer koagulasjonssystemet Legemidler som reduserer nivåene av LDL-kolesterol og triglyserider Statiner Andre midler Legemidler ved hypertensjon Diuretika ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister 177 Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) Kalsiumantagonister Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister (alfablokkere). 180 Legemidler ved hjertesvikt ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister 181 Aldosteronantagonister Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) Slyngediuretika Digitoksin og digoksin Legemidler ved angina pectoris Nitrater Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) Kalsiumantagonister Legemidler ved hjertearytmier Antiarytmika klasse I Antiarytmika klasse II Antiarytmika klasse III Antiarytmika klasse IV Andre antiarytmika Legemidler som øker blodtrykket Adrenerge agonister Intravenøse væsker Legemidler ved alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner Kapittel 12 Legemidler ved blodsykdommer Per Morten Sandset og Finn Wisløff Legemidler ved anemi Legemidler ved jernmangelanemi Legemidler ved vitamin B 12 -mangel Legemidler ved folsyremangel Legemidler ved erytropoietinmangel Legemidler ved blødning Kapittel 13 Legemidler ved lungesykdommer. 205 Amund Gulsvik Legemidler ved astma Adrenerge beta-2-reseptoragonister Glukokortikoider til inhalasjon Leukotrienreseptorantagonister Antikolinerge legemidler Teofyllin Kromoglikat Glukokortikoider til systemisk bruk Legemidler ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 209 Legemidler som utvider bronkiene Glukokortikoider til inhalasjon Vaksiner Oksygen Behandling ved akutt forverring Legemidler ved akutt bronkitt Legemidler ved pneumoni Kapittel 14 Legemidler ved sykdommer i fordøyelseskanalen Legemidler ved gastroøsofageal reflukssykdom Legemidler ved ulcussykdom Legemidler ved inflammatoriske tarmsykdommer Legemidler ved obstipasjon (laksantia) Legemidler ved diaré Legemidler ved hemoroider

4 16 INNHOLD Kapittel 15 Legemidler ved sykdommer i nyrer og urinveier Signe Melsen Larsen Legemidler ved urinveisinfeksjoner Legemidler ved blærefunksjonsforstyrrelser Legemidler ved enuresis nocturna Legemidler ved urininkontinens Kapittel 16 Legemidler ved nevrologiske sykdommer Anne Kjørsvik Bertelsen Legemidler ved migrene Anfallskuperende legemidler Anfallsforebyggende legemidler Legemidler ved epilepsi Anfallsforebyggende legemidler Anfallskuperende legemidler Legemidler ved Parkinsons sykdom Kapittel 17 Legemidler ved psykiske sykdommer Antidepressive legemidler Selektive serotoninreopptakshemmere Trisykliske antidepressiva Andre antidepressiva Antipsykotiske legemidler Førstegenerasjons lavdoseantipsykotika Førstegenerasjons høydoseantipsykotika Annengenerasjons antipsykotika Legemidler ved angsttilstander Benzodiazepiner Legemidler ved søvnforstyrrelser Benzodiazepiner Benzodiazepinliknende hypnotika Stemningsstabiliserende legemidler Litium Legemidler ved demens Kolinesterasehemmere Legemidler ved ADHD Metylfenidat Amfetamin Atomoksetin Kapittel 18 Legemidler ved sykdommer i øyet Anne Kjørsvik Bertelsen Praktiske råd ved administrering av legemidler i øyet Legemidler ved glaukom Legemidler ved allergisk konjunktivitt Legemidler ved inflammasjon i øyet Legemidler ved bakterielle infeksjoner i øyet Legemidler ved tørre øyne Legemidler til lokalanestesi Legemidler til diagnostisering av øyesykdommer Kapittel 19 Legemidler ved øre-, neseog halssykdommer Anne Kjørsvik Bertelsen Legemidler ved høysnue (allergisk rhinitt) Antihistaminer Lokaltvirkende glukokortikoider Kromoglikat Allergivaksinering (hyposensibilisering) Legemidler ved infeksjoner i de øvre luftveiene Legemidler ved forkjølelse Legemidler ved halsbetennelse Legemidler ved ørebetennelse Legemidler ved bihulebetennelse Kapittel 20 Legemidler ved diabetes og sykdommer i endokrine organer Trond Jenssen (diabetes) og Jens Petter Berg (sykdommer i endokrine organer) Legemidler ved diabetes Insulin Perorale antidiabetika Legemidler ved thyreoideasykdommer Legemidler ved hypotyreose Legemidler ved hypertyreose Legemidler ved forstyrrelser i kalsiummetabolismen Legemidler ved hyperkalsemi Legemidler ved hypokalsemi Legemidler ved binyrebarksykdommer Legemidler ved binyrebarksvikt Legemidler ved sykdommer i hypothalamus og hypofysen 312 Legemidler ved prolaktinproduserende tumorer Legemidler ved veksthormonproduserende tumorer Legemidler ved nedsatt sekresjon av veksthormon Legemidler ved nedsatt sekresjon av antidiuretisk hormon

5 INNHOLD 17 Kapittel 21 Legemidler brukt i gynekologi og obstetrikk samt ved brystkreft Mette Haase Moen (gynekologi og obstetrikk) og Erik Wist (brystkreft) Prevensjonsmidler Prevensjonsmidler som inneholder østrogen og gestagen Prevensjonsmidler som inneholder bare gestagen Nødprevensjon Legemidler ved menstruasjonsforstyrrelser Amenoré Oligomenoré Menoragi Metroragi Dysmenoré Legemidler ved premenstruelt syndrom Legemidler ved klimakterieplager Vasomotoriske symptomer Urogenitale plager Osteoporose Legemidler ved gynekologiske infeksjoner Soppinfeksjoner Bakterieinfeksjoner Bekkeninfeksjoner Legemidler som påvirker rieaktiviteten Hemning av rieaktiviteten Stimulering av rieaktiviteten Legemidler som påvirker laktasjonen Stimulering av laktasjonen Hemning av laktasjonen Hormonell (endokrin) behandling ved brystkreft Antiøstrogener Aromatasehemmere GnRH-analoger Gestagener Behandlingsindikasjoner Kapittel 22 Legemidler ved sykdommer i mannlige kjønnsorganer Signe Melsen Larsen Legemidler ved infeksjoner i mannlige kjønnsorganer Legemidler ved akutt prostatitt Legemidler ved epididymitt Legemidler ved benign prostatahyperplasi Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister Testosteron-5-alfareduktasehemmere Legemidler ved erektil dysfunksjon Fosfodiesterase-5-hemmere Prostaglandiner Hormonell (endokrin) behandling av prostatakreft Antiandrogener GnRH-analoger Østrogener Kapittel 23 Legemidler ved sykdommer i bevegelsesapparatet Legemidler ved osteoporose Legemidler ved revmatoid artritt Legemidler ved urinsyregikt Kapittel 24 Legemidler ved hudsykdommer Dag Sollesnes Holsen Lokalbehandling av hudsykdommer Absorpsjon ved lokalbehandling Valg av legemiddelform ved lokalbehandling Dosering av kremer og salver Legemidler ved atopisk dermatitt Glukokortikoider til lokal bruk Glukokortikoider kombinert med antibiotika eller antiseptika til lokal bruk Glukokortikoider til systemisk bruk Lokaltvirkende spesifikke T-lymfocytthemmere Ciklosporin Andre midler Legemidler ved andre typer eksem Legemidler ved psoriasis Glukokortikoider til lokal bruk Salisylsyre Vitamin D-analoger Vitamin A-analoger Metotreksat Ciklosporin Immunmodulerende legemidler Andre midler Legemidler ved akne Antiseptika til lokal bruk Antibiotika til lokal og systemisk bruk Azelainsyre Vitamin A-analoger til lokal og systemisk bruk P-piller Legemidler ved hudinfeksjoner Impetigo Herpesinfeksjoner Soppinfeksjoner Legemidler ved parasittsykdommer Hodelus Skabb

6 18 INNHOLD Del 4 Spesielle emner Kapittel 25 Barn og legemidler Bruk av legemidler blant barn og unge Praktiske forholdsregler Legemiddelformer til barn Administrering av legemidler til barn Fysiologiske forandringer og utvikling Farmakokinetiske forhold Farmakodynamiske forhold Feilmedisinering av barn Kapittel 26 Legemidler til gravide og ammende 381 Bruk av legemidler under svangerskapet Placental passasje av legemidler Teratogene legemidler Generelle prinsipper ved legemiddelbehandling av gravide Bruk av legemidler i ammeperioden Overgang av legemidler til morsmelken Generelle prinsipper ved legemiddelbehandling av ammende Kapittel 27 Eldre og legemidler Praktiske forholdsregler Forandringer i farmakokinetikk med økende alder Risiko for bivirkninger Kapittel 28 Legemidler ved smerter Lars Slørdal og Tarjei Rygnestad Smertetyper Behandling av akutte smerter Ikke-opioide analgetika Opioider Behandling av kroniske smerter Kapittel 29 Legemidler ved kvalme og oppkast 413 Lars Slørdal og Tarjei Rygnestad Årsaker til kvalme Naturlige årsaker Sykdommer Medisinsk behandling Psykologiske forhold Kvalmestillende legemidler Antihistaminer Dopaminantagonister (D 2 -antagonister) Serotoninantagonister (5-HT 3 -antagonister) Glukokortikoider Antikolinerge midler Nevrokininantagonister (NK 1 -antagonister) Benzodiazepiner Cannabisderivater Efedrin Kapittel 30 Legemidler ved anestesi Hilde Pleym Legemidler brukt i den preoperative fasen Legemidler brukt i den intraoperative fasen Legemidler brukt ved generell anestesi Legemidler brukt ved lokalanestesi Legemidler brukt i den postoperative fasen Smertestillende legemidler Kvalmestillende legemidler Kapittel 31 Legemidler ved fedme og røykeavvenning Legemidler ved fedme Legemidler som hindrer opptak av fett fra tarmen Legemidler som reduserer appetitten Legemidler ved røykeavvenning Legemidler som inneholder nikotin Andre legemidler Kapittel 32 Misbruk av legemidler og rusmidler Lars Slørdal Misbruk og avhengighet Sentralnervøst hemmende misbruksstoffer Etanol (alkohol) Organiske løsemidler Opioider Benzodiazepiner Gammahydroksybutyrat (GHB) Sentralnervøst stimulerende misbruksstoffer Amfetamin og metamfetamin Kokain Khat Andre misbruksstoffer Hallusinogene stoffer Metylendioksymetamfetamin (MDMA) Cannabis

7 INNHOLD 19 Kapittel 33 Naturmedisin Historisk utvikling Hva er naturmedisin? Hva skiller naturmedisiner fra legemidler? Praktiske forholdsregler sykepleierens rolle Eksempler på virkning av medisinske urter Sikkerhet ved bruk av naturmedisin Bivirkninger Interaksjoner mellom naturmedisiner og legemidler Kvalitet på naturmidler Homøopati Ordforklaringer Forstavelser og etterledd i medisinsk terminologi Stikkord

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser.

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser. 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperdal 1 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur, oppløsning inneholder 1 mg risperidon For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol dråper, oppløsning 20 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid tilsvarende zuklopentiksol 20 mg Hjelpestoff: Etanol. For

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol tablett, filmdrasjert 2 mg Cisordinol tablett, filmdrasjert 10 mg Cisordinol tablett, filmdrasjert 25 mg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid

Detaljer

PREPARATOMTALE. Injeksjonsvæske, oppløsning. Egenskaper ved formuleringen: Klar, gulaktig olje, praktisk talt fri for partikler.

PREPARATOMTALE. Injeksjonsvæske, oppløsning. Egenskaper ved formuleringen: Klar, gulaktig olje, praktisk talt fri for partikler. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol-Acutard injeksjonsvæske 50 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksolacetat 50 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperidon Sandoz 1 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 2 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 3 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 4 mg tablett,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer

Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer 0000 102307 GRMAT #1CD4D08.book Page 7 Tuesday, February 5, 2013 4:32 PM Innholdsoversikt Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje................................... 26 1.2 Helseproblemer

Detaljer

Overfølsomhet for naproksen eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet for naproksen eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN NAPROXEN Mylan 250 mg tabletter NAPROXEN Mylan 500 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 250 mg eller 500 mg naproksen For fullstendig liste

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

Innhold. Grunnleggende biologi og medisin. Forord... 5. 1 Det syke mennesket en innføring... 19. 2 Sykdomsprosesser... 39

Innhold. Grunnleggende biologi og medisin. Forord... 5. 1 Det syke mennesket en innføring... 19. 2 Sykdomsprosesser... 39 Innhold Forord... 5 Grunnleggende biologi og medisin 1 Det syke mennesket en innføring... 19 1.1 Klinisk resonnement og førstehjelp... 20 1.1.1 Sykdomsprosesser... 22 1.1.2 Undersøkelser... 23 1.1.3 Behandling...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

PREPARATOMTALE. 30 mg tabletter: Blågrønne, epleformede, bikonvekse tabletter preget med " 101 " på den ene siden og "ACX 30" på den andre siden.

PREPARATOMTALE. 30 mg tabletter: Blågrønne, epleformede, bikonvekse tabletter preget med  101  på den ene siden og ACX 30 på den andre siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ARCOXIA 30 mg filmdrasjerte tabletter ARCOXIA 60 mg filmdrasjerte tabletter ARCOXIA 90 mg filmdrasjerte tabletter ARCOXIA 120 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING Hver TRILAFON 2

Detaljer

Celebra er indisert for symptomlindring hos voksne ved behandling av artrose (OA) eller reumatoid artritt (RA) og Bekhterevs sykdom.

Celebra er indisert for symptomlindring hos voksne ved behandling av artrose (OA) eller reumatoid artritt (RA) og Bekhterevs sykdom. 1. LEGEMIDLETS NAVN Celebra 100 mg kapsler, harde. Celebra 200 mg kapsler, harde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder 100 mg eller 200 mg celekoksib. Hjelpestoff(er) med kjent

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Reseptfri legemiddelbehandling av gravide og ammende - hvordan er anbefalingene for bruk? OTC-drugs used during pregnancy and lactation - what are the recommendations? Marit Nilsen

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Metex 7,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 10 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 12,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Perfenazindekanoat 108,2 mg tilsvarende 78,3 mg perfenazin.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE), injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 5 mg somatropin* En sylinderampulle

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Laktosemonohydrat, sakkarose.

Detaljer