Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer"

Transkript

1 143 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2014

2

3 143 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2014 (Rettet 19. januar 2017) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

4 Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske og økonomiske forhold til en bredere leserkrets. Fremstillingsformen er slik at publikasjonene kan leses også av personer uten spesialkunnskaper om statistikk eller bearbeidingsmetoder. Statistisk sentralbyrå, april 2015 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Rettet 30. april 2015, side 65 Rettet 19. januar 2017, side 33 og 83. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Emnegruppe Kultur og fritid Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Design: Siri Boquist Trykk: Statistisk sentralbyrå

5 Forord I Norsk mediebarometer 2014 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks massemediebruk i Publikasjonen er en oppfølger av fjorets mediebarometer. Publikasjonen gjengir en del av hovedtallene fra mediebruksundersøkelsene fra og med Formålet med publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen til slike medier. Det er lagt vekt på at stoffet skal være lett tilgjengelig ved oversiktlige tabeller og figurer. Det skriftlige stoffet er også lagt fram slik at det skal være lett forståelig. Statistisk sentralbyrå har Internettsider hvor denne publikasjonen finnes. Noen gangstall som ikke er tatt med i denne publikasjonen, finnes i statistikkbanken. Statistisk sentralbyrås internettadresse er Undersøkelsen om massemediebruk er finansiert av Medietilsynet. Odd Frank Vaage har vært hovedansvarlig for undersøkelsen og utarbeidet publikasjonen. Sverre Amdam har vært ansvarlig for gjennomføringen av datainnsamlingen til undersøkelsen. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 17. mars 2015 Torbjørn Hægeland 3

6

7 Norsk mediebarometer 2014 Sammendrag Sammendrag Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås lige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1800 personer i alderen 9-79 på spørsmål om sin bruk av ulike massemedier og om tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og ulike stider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert siden. I 2014-undersøkelsen deltok 1910 personer. Resultatene fra undersøkelsen viser at 49 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2014, mot 51 prosent i Vi brukte i gjennomsnitt 19 minutter per døgn til avislesing. Det har vært en tendens til synkende avislesing de seinere a. 54 prosent leste avissider på Internett en gjennomsnittsdag. Totalt var det 75 prosent som enten leste avis på papir eller på nett. 8 prosent leste ukeblad en gjennomsnittsdag i 2014, det samme som et før. Det var en liten nedgang i ukebladlesingen på 1990-tallet, men i de siste a har den vært nokså stabil. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. 9 prosent leser tidsskrift eller lignende i løpet av et døgn. Menn og kvinner leser like stor grad slike blad. 25 prosent leser bøker en gjennomsnittsdag. Jenter og kvinner leser i større grad bøker enn menn gjør. Personer med høyt utdanning er de ivrigste bokleserne. Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn. 39 prosent lyttet til lydmedier en gjennomsnittsdag i Dette omfatter vinylplater, kassetter, CD-er, MP3 eller lydfiler lastet ned fra Internett og strømmete Internettfiler. Blant de unge lytter seks av ti. Seks av ti lyttere lytter på filer strømmet fra Internett. 22 prosent ser videomedier i løpet av et døgn. Det omfatter videobånd, DVD/Bluray, harddiskopptaker og videofiler enten lastet ned eller strømmet via Internett og betalt for. Bruk av slike tilbud har totalt økt de siste a, mest på grunn av økt strømming fra nettet. Unge bruker slike tilbud mest. Godt voksne ser mest på harddiskopptak, unge ser mest på nettfiler. 64 prosent lyttet til radio i løpet av et døgn i Dette var en økning fra 59 prosent et før. Økningen siste gjelder særlig barn og unge, men de godt voksne lytter fremdeles mest til radio. 74 prosent så på TV i løpet et døgn i 2014, det samme som et før. Tiden til TV-seing var også lik i 2013 og Høyest seerandel har eldre. De bruker også mest tid på dette. Det er størst oppslutning om nyheter, underholdning, TV-serier og sport. 75 prosent brukte PC hjemme i løpet av et døgn i Eldre kvinner bruker PC minst. 88 prosent bruker Internett i løpet av et døgn. Både menn og kvinner har økt sin bruk av Internett noe siste. Unge og yngre voksne er de ivrigste brukerne. Tre av fire nettbrukere leser nyheter på nettet i løpet av et døgn. 63 prosent av nettbrukerne bruker e-post og 64 prosent bruker Facebook per døgn. 69 prosent gikk på kino i løpet av et i 2014, mot 73 prosent i De unge g mest på kino. Antall kinobesøk har sunket noe siste. 69 prosent av gutter 9-15 spiller TV- eller PC-spill per døgn. 81 prosent har en privat mobilsamtale i løpet av døgnet. 39 prosent bruker mobilen til e-post per døgn, mens 62 prosent bruker mobiltelefon til Internett-bruk. 49 prosent hadde harddiskopptaker i prosent hadde tilgang DABradio hjemme. 96 prosent hadde Internett hjemme, 80 prosent hadde smarttelefon og 70 prosent hadde nettbrett. 54 prosent hadde avisabonnement i 2014, mens 9 prosent hadde abonnement på nettavis. 5

8 Abstract Norsk mediebarometer 2014 Abstract Norwegian Media Barometer is a publication based on Statistics Norway s annual survey about the use of mass media. In the survey a representative sample of the total population aged 9-79 years, answer questions about their use of different mass media and access to mass media in their household. The survey has data on the use of mass media for all days of the week and different seasons of the year. The first survey was conducted in With the exception of 1993, the survey has been conducted annually. In the 2014-survey persons participated. The results from the survey show that on an average day, 49 per cent of the population read newspapers issued on paper, against 51 per cent in We use 19 minutes daily for newspaper reading. Newspaper reading has had declining tendency the later years. 4 per cent read newspaper sites on the Internet on an average day. In total 75 per cent read either newspaper on paper or on the Internet. 8 per cent read weeklies on an average day in 2014, the same as the year before. There was a small decline in reading of weeklies during the 1990 s, but the last years it has been fairly stable. Women and elderly individuals are the most eager readers of weeklies. 9 per cent read magazines etc. on an average day. 25 per cent read books on an average day. Women are the most eager book readers. Individuals with higher education read books more than others. In per cent listened to sound media during an average day. This includes vinyl records, cassettes, CD s, MP3 and sound files downloaded from Internet or streamed Internet files. Among young individuals six out of ten were listening. Six out of ten listeners listen to files streamed from the Internet. 22 per cent view video media during a day. This includes VHS, DVD, hard disk recorders and video files either downloaded or streamed via Internet and paid for. Young persons use these kinds of media more than others. Elderly mostly use hard disk recorders, while young individuals mostly use Internet files. 64 per cent listened to the radio on an average day in This is an increase from 59 per cent the year before. 74 per cent watched television on an average day in 2014, the same as in There was no change in the time spent on TV in 2014 compared to the year before. Older persons have the highest viewing rate and spend most time on it. 75 per cent used a PC at home during an average day in Older women use a PC the least. 88 per cent use the Internet during an average day. Both men and women have increased their Internet use slightly during the last year. Young individuals are the most eager users. Three out of four Internet users read news online during an average day. On an average day 63 per cent of the Internet users use and 64 per cent use Facebook. In per cent went to the cinema during the year in 2014, against 73 per cent. The number of visits has decreased somewhat. The young go most often to the cinema. 69 per cent of boys aged 9-15 years play television or computer games during an average day. On an average day, 81 per cent have a private mobile phone conversation, 39 per cent use the mobile phone for s, while 62 per cent use the mobile phone for Internet use. 49 per cent had a hard disk recorder in per cent had access to a DAB-radio at home. 96 per cent had Internet at home, 80 per cent had a smart phone and 70 per cent had a tablet. 54 per cent had a newspaper subscription in 2014, while 9 per cent had a newspaper on Internet subscription. 6

9 Norsk mediebarometer 2014 Innhold Innhold Daglig mediebruk: Hovedtall...9 Avis...14 Ukeblad...18 Tegneserieblad...22 Tidsskrift...26 Bøker...30 Lydmedier...34 Videomedier...38 Radio...42 Fjernsyn...48 Hjemme-PC...54 Internett...58 Kino...64 Spill, tekst-tv og telefon...68 Mediebruk til ulike tider...71 Ukentlig mediebruk...76 Tilgang til ulike medier...80 Vedlegg Figurregister...90 Tabellregister

10 Norsk mediebarometer 2014 Kort om undersøkelsen Mediebruksundersøkelsen 2014, som publikasjonen er basert på, er en intervjuundersøkelse gjennomført blant et landsomfattende utvalg på 1910 personer i alderen 9 til ,1 prosent av dem som ble trukket ut til undersøkelsen deltok. Noen kjennemerker brukt i publikasjonen, basert på intervjuer Utdanning (16-79 ) Utdanningsnivå er beregnet på grunnlag av opplysninger om samlet allmennutdanning og yrkesutdanning. Grupperingen bygger på Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk (Standarder for norsk statistikk nr. 7). Utdanning er beregnet for aldersgruppen Fra og med 2005 er følgende inndeling brukt: Ungdomsskole: Utdanning med samlet varighet 7-9. Videregående skole: Utdanning med samlet varighet Universitet/høgskole, kort: Utdanning med samlet varighet Universitet/høgskole, lang: Utdanning med samlet varighet mer enn 16. I tidligere s utdanningsfordeling som er gjengitt i denne publikasjonen, omfatter «Universitet/ høgskole, kort» samlet utdanning på For «Universitet/høgskole, lang» er samlet utdanning minst 15. Yrkesstatus (16-79 ) Grupperingen av yrker bygger på Standard for yrkesklassifisering (NOS C 521). Yrkesgruppe 1: Administrative ledere og politikere Yrkesgruppe 2: Akademiske yrker Yrkesgruppe 3: Yrker med kortere høgskole- og universitetsutdanning og teknikere Yrkesgruppe 4: Kontor- og kundeserviceyrker Yrkesgruppe 5: Salgs-, service- og omsorgsyrker Yrkesgruppe 6: Yrker innenfor jordbruk, skogbruk og fiske Yrkesgruppe 7: Håndverkere o.l. Yrkesgruppe 8: Prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere o.l. Yrkesgruppe 9: Yrker uten krav til utdanning I yrkesgruppe 0: Militære yrker og uoppgitte. Menige plasseres i yrkesgruppe 9, Befal 1 plasseres i yrkesgruppe 3, og befal 2 plasseres i yrkesgruppe 1-2. Yrkesstatus er beregnet for aldersgruppen Tettbygd/spredtbygd Som tettbygde strøk regnes hussamlinger med minst 200 hjemmehørende personer der husene normalt ikke ligger mer enn 50 meter fra hverandre. Pensjonister omfatter personer med førtidspensjon, alderspensjon, etterlattepensjon, uføretrygd og overgangsstønad til enslige forsørgere. 8

11 Norsk mediebarometer 2014 Daglig mediebruk: Hovedtall Figur 1. Andel som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag Internett 88 Hjemme-PC Fjernsyn Radio 64 Avis 49 Lydmedier 39 Bøker 25 Videomedier 22 Tidsskrift Ukeblad 8 9 Tegneserieblad Prosent Figur 2. Tid brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag Fjernsyn 132 Internett 120 Hjemme-PC 110 Radio 100 Lydmedier 36 Videomedier Avis Bøker 11 Tidsskrift Ukeblad 3 3 Tegneserieblad Minutter 9

12 Daglig mediebruk: Hovedtall Norsk mediebarometer 2014 Figur 3. Andel av tid brukt til massemedier en gjennomsnittsdag som g med til ulike medier Fjernsyn 30 % Tegneserieblad 0,2 % Internett 27 % Radio 22 % Tidsskrift 1 % Lydmedier 8 % Videomedier 4 % Avis 4 % Bøker 2 % Ukeblad 1 % Av den tiden vi bruker på massemedier en gjennomsnittsdag blir 30 prosent, eller 2 timer og 12 minutter, brukt til fjernsynsseing. 22 prosent, eller 1 time og 40 minutter, brukes til radiolytting. Legges lytting på lydmedier til, bruker vi 2 timer og 16 minutt på medier som formidler lyd totalt. Dette utgjør 31 prosent av mediedagen. 37 minutter brukes til trykte medier per dag. Av dette er 19 minutter avislesing, som utgjør 4 prosent av tiden vi bruker til massemedier. Videomedier dekker 4 prosent, eller gjennomsnittlig 20 minutter, av mediedagen. Internett beslaglegger 120 minutter, eller 27 prosent, av mediedagen. I figur 3 er tid brukt til medier vist som om hvert av mediene brukes til forskjellige tider. Egentlig er det slik at en del mediebruk overlapper hverandre. Man kan f.eks. både lese avis og lytte til musikk samtidig. Dessuten er noe av bruken av radio, TV, lydmedier og videomedier også dekket gjennom Internett-tallene. Tallene i figuren gir derfor ikke et helt korrekt bilde av mediedagen slik den er i virkeligheten. 10

13 Norsk mediebarometer 2014 Daglig mediebruk: Hovedtall Tabell 1. Andel som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag. Prosent Avis Radio Lydmedier Bøker Fjernsyn Ukeblad Tidsskrift Tegneserieblad Hjemme- PC Videomedier 1 Internett Fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix omfattet av videomedier. 11

14 Daglig mediebruk: Hovedtall Norsk mediebarometer 2014 Tabell 2. Tid brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag. Minutter Avis Fjernsyn Radio Lydmedier 1 Bøker Ukeblad Tidsskrift Tegneserieblad Hjemme- PC Videomedier Internett Spørreteknikken for tid brukt til radio og fjernsyn er endret fra Se vedlegg 1. 12

15 Norsk mediebarometer 2014 Daglig mediebruk: Hovedtall Tabell 3. Tid brukt til ulike massemedier blant brukere en gjennomsnittsdag. Minutter Avis Bøker Fjernsyn Radio Lydmedier 1 Ukeblad Tidsskrift Tegneserieblad Hjemme- PC Videomedier Internett Spørreteknikken for tid brukt til radio og fjernsyn er endret fra Se vedlegg 1. 13

16 Avis Norsk mediebarometer prosent leser papiraviser en gjennomsnittsdag. Det er liten forskjell i avislesing mellom kvinner og menn. Ingen nedgang i papiravislesing siste blant inger. Mest avislesing blant dem med høy utdanning. Godt voksne og de med høy utdanning leser flest aviser. 49 prosent av befolkningen i alderen 9-79 leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2014, mot 51 prosent i Mandag til torsdag var andelen avislesere 52 prosent. Vi brukte i gjennomsnitt 19 minutter per døgn til avislesing. De 51 prosent som leste avis, brukte i gjennomsnitt 39 minutter. Andelen avislesere er ikke betydelig lavere enn et før, men det har vært en tendens til synkende avislesing de seinere a. Barn og unge leser i mindre grad papiraviser enn de voksne gjør. 13 prosent av barna i aldersgruppen 9-12 leser aviser en gjennomsnittsdag, I aldersgruppen er andelen 18 prosent. I aldersgruppen er det 74 prosent som leser papiravis en gjennomsnittsdag og blant ingnene er andelen 82 prosent. Det er også i disse aldersgruppene vi finner dem som bruker mest tid på avislesing. En avisleser i alderen bruker i gjennomsnitt rundt en time på avislesingen i løpet av en dag. Avislesere i alderen 9-12 bruker omtrent et kvarter. Nedgangen i andelen avislesere de seinere a gjelder alle aldersgrupper opp til 67, men spesielt for aldersgruppen For de som er eldre, har andelen avislesere vært temmelig stabil, men også blant dem har andelen begynt å synke. Tradisjonelt har menn i noe større grad enn kvinner lest papiraviser. Denne forskjellen er nå borte. I 2014 var det 50 prosent av kvinnene og 47 prosent av mennene som leste avis en gjennomsnittsdag. Det har vært og er fremdeles flere avislesere blant personer med høy utdanning enn blant dem med lav utdanning. Høy husholdningsinntekt er derimot ikke noen klar indikasjon på mye avislesing. Nordmenn er ivrige avislesere uansett sosial og økonomisk status. Avislesing er også nokså jevnt fordelt i alle deler av landet. 31 prosent av befolkningen leser distriktsavis i løpet av en dag, mens 11 prosent leser løssalgsavisene Dagbladet eller VG. Andelen som leser andre Oslo-aviser i løpet av dagen er omtrent på samme nivå. 11 prosent leser de mindre lokalavisene. Både distriktsaviser og de store løssalgsavisene har tapt terreng n det gjelder andel lesere de seinere a. Lokalaviser har derimot omtrent like stor leserandel som på midten av 90-tallet. Antall aviser vi leser per døgn har endret seg lite fra 2013 til Andelen som leser flere aviser synker sakte var andelen 50 prosent. I 2014 var andelen sunket til 20 prosent. Det er personer med høy utdanning og de som er i aldersgruppen som leser flest aviser i løpet av et døgn. Tallene for avislesing gjelder bare papiraviser. Tall for avislesing på Internett finnes i tabellene 43 og

17 Norsk mediebarometer 2014 Avis Figur 4. Andel avislesere en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Univ./ høgsk. kort Univ./ høgsk. lang Tabell 4. Andel avislesere og minutter brukt til avislesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosentandel avislesere totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang Minutter til avislesing totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang

18 Avis Norsk mediebarometer 2014 Figur 5. Andel som har lest ulike avistyper og antall aviser lest en gjennomsnittsdag Prosent VG/Dagbladet Distriktsavis Annen Oslo-avis Lokalavis Ingen avis 1 avis 2 aviser 3 aviser eller flere Tabell 5. Andel som har lest ulike avistyper og antall aviser lest en gjennomsnittsdag og etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Avistyper Antall aviser 16 VG/ Dagbladet Annen Oslo-avis Distriktsavis Lokalavis Ingen avis 1 avis 2 aviser 3 aviser eller flere Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang Oslo/Akershus Østlandet ellers Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge

19 Norsk mediebarometer 2014 Avis Tabell 6. Andel som har lest avis en gjennomsnittsdag, antall minutter lest i gjennomsnitt blant alle og blant lesere, i ulike befolkningsgrupper Minutter Alle Lesere Alle Kjønn Menn Kvinner Alder Kjønn/Alder Menn Kvinner Prosentandel Prosentandel Minutter Alle Lesere Husholdningsinntekt Under eller mer Landsdel Oslo/Akershus Østlandet ellers Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Bostedsstrøk Tettbygd el. fl Tettbygd Tettbygd under Spredtbygd Familiefase 9-24 hos foreldre Enslige ellers Enslige Enslige forsørgere Par med barn Par med barn Par uten barn Par uten barn Yrkesstatus (16-79 ) Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Elever/studenter Pensjonister Hjemmearbeidende Husholdningsstørrelse Bor alene husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer eller flere Utdanning (16-79 ) Ungdomsskole Videregående skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang

20 Ukeblad Norsk mediebarometer prosent leser ukeblad i løpet av et døgn. Liten forandring i ukebladlesingen de siste ti a. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. Eldre leser familieblad mest, yngre leser mest blad for kvinner. 8 prosent leste ukeblad en gjennomsnittsdag i 2014, det samme som i Det har vært en sakte nedgang i ukebladlesingen fra begynnelsen på 1990-tallet og fram til nå. I gjennomsnitt brukte den norske befolkningen 3 minutter til ukebladlesing per døgn i 2014, eller 32 minutter blant dem som leste ukeblad en gjennomsnittsdag. 13 prosent kvinner leser ukeblad en gjennomsnittsdag. Blant mennene er andelen 4 prosent. Både blant menn og kvinner har ukebladlesingen gått ned fra begynnelsen av 1990-tallet, men det har vært små endringer de seinere a. I begynnelsen på 1990-tallet leste unge og eldre i omtrent like stor grad ukeblader. Seinere har de eldre vært den dominerende gruppen. Denne tendensen holder seg fortsatt. I aldersgruppen er andelen kvinnelige lesere nå 24 prosent per dag. Blant gutter i alderen er andelen 2 prosent. Blant jenter i samme aldersgruppe er andelen ukebladlesere 9 prosent per døgn. Det har vært et gjennomgående trekk at de med høyest utdanning i mindre grad leser ukeblad enn andre. Denne tendensen er fremdeles ganske tydelig. Størrelsen på folks husholdningsinntekt har ikke stor betydning for andelen ukebladlesere. Det har tidligere vært en økning i andelen ukebladlesere som leser aktualitetsblad (for eksempel «Se og Hør»), mens lesing av familieblad har gått nedover. Denne utviklingen har vi også tendenser av mellom 2013 og prosent blant ukebladlesere leser blad som er beregnet for kvinner i løpet av en dag. Blad for menn har en betydelig lavere leserandel. Mannlige lesere foretrekker aktualitetsblad og naturlig nok blad for menn, mens kvinnene i større grad foretrekker familieblad og kvinneblad enn menn gjør. Yngre voksne er de som i størst grad foretrekker blad for kvinner. De eldre er de dominerende leserne av familieblad. Tallene for ukebladlesing gjelder papirutgaver. Høytlesing for barn er ikke med i statistikken over ukebladlesing. 18

21 Norsk mediebarometer 2014 Ukeblad Figur 6. Andel ukebladlesere en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Univ./ høgsk. kort Univ./ høgsk. lang Tabell 7. Andel ukebladlesere og minutter brukt til ukebladlesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosentandel ukebladlesere totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang Minutter til ukebladlesing totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang

22 Ukeblad Norsk mediebarometer 2014 Figur 7. Andel ukebladlesere som har lest ulike typer blad en gjennomsnittsdag Prosent Familieblad Aktualitetsblad Blad for kvinner Blad for menn Andre ukeblad Tabell 8. Andel ukebladlesere som har lest ulike typer blad en gjennomsnittsdag og etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Familieblad Aktualitetsblad Blad for kvinner Blad for menn Andre ukeblad Menn Kvinner : : : : : : : : : : Ungdomsskole Videregående skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang : : : : : Oslo/Akershus Østlandet ellers Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag : : : : : Nord-Norge : : : : : 20

23 Norsk mediebarometer 2014 Ukeblad Tabell 9. Andel som har lest ukeblad en gjennomsnittsdag, antall minutter lest i gjennomsnitt blant alle og blant lesere, i ulike befolkningsgrupper Kjønn Menn Kvinner Alder : : : : : Prosentandel Minutter Alle Lesere Alle Prosentandel Minutter Alle Lesere Husholdningsinntekt Under : : : eller mer Landsdel Oslo/Akershus Østlandet ellers Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag 9 2 : Nord-Norge 7 2 : Kjønn/Alder Menn : : : : Kvinner : : Yrkesstatus (16-79 ) Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe : Elever/studenter 8 2 : Pensjonister Hjemmearbeidende 12 3 : Bostedsstrøk Tettbygd el. fl Tettbygd Tettbygd under Spredtbygd Familiefase 9-24 hos foreldre 4 1 Enslige ellers Enslige Enslige forsørgere 9 2 : Par med barn Par med barn Par uten barn 5 1 : Par uten barn Husholdningsstørrelse Bor alene husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer eller flere Utdanning (16-79 ) Ungdomsskole Videregående skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang

24 Tegneserieblad Norsk mediebarometer prosent leser tegneserieblad i løpet av et døgn. Lesing av slike blad har sunket de seinere a. Barn er ivrigste lesere, men andelen har sunket kraftig fra 1990-a. Gutter og jenter leser nå tegneserieblad omtrent like mye. Donald Duck er mest lest blant både jenter og gutter. 4 prosent leste tegneserieblad en gjennomsnittsdag i Det var det samme som i Andelen har gått sakte nedover de seinere a. Gjennomsnittsnordmannen leser tegneserieblad i 1 minutt per dag. De som leser slike blad i løpet av en dag bruker i gjennomsnitt 25 minutter på denne lesingen. Lesing av tegneserieblad har vært mer vanlig blant menn enn blant kvinner. Denne forskjellen gjelder fremdeles. Lesing av tegneserieblad er særlig typisk for barn, men det har vært en klar nedgang. I aldersgruppen 9-15 var det 16 prosent som leste tegneserieblad per døgn i I 1991 var andelen 52 prosent. Gutter har vært betydelig mer opptatt av slik lesing enn jenter. Denne forskjellen er ikke så klar lenger. Blant gutter i alderen 9-15 er det 19 prosent som leser tegneserieblad en gjennomsnittsdag. Blant jenter i samme aldersgruppe er andelen på 14 prosent. Blant personer som er 55 eller eldre er det temmelig få som er opptatt av å lese slike blader. Det har i de fleste undersøkelsene fra 1991 og framover vært en viss sammenheng mellom lav utdanning og mye lesing av tegneserieblad. En slik tendens gjelder ikke for Det er i større grad tegneserielesere i husholdninger med mange medlemmer enn der hvor det er få. Dette skyldes i første rekke at barn i større grad er representert i husholdninger med flere medlemmer. Tegneserieblad leses i om lag like stor grad i byer som på landsbygda. Donald Duck har vært og er fremdeles det dominerende tegneseriebladet. Nær 60 prosent leser dette bladet n de leser tegneserieblad. Blant både gutter og jenter er dette det mest populære tegneseriebladet. Av andre enkeltblad er det særlig Pondus som st sterkt, med en oppslutning på nærmere 20 prosent. Tallene for tegneseriebladlesing gjelder papirutgaver. Høytlesing for barn er ikke med i statistikken over tegneseriebladlesing. 22

25 Norsk mediebarometer 2014 Tegneserieblad Figur 8. Andel lesere av tegneserieblad en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Univ./ høgsk. kort Univ./ høgsk. lang Tabell 10. Andel lesere av tegneserieblad og minutter brukt til slik lesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosentandel tegneserielesere totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang Minutter til tegneserielesing totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang

26 Tegneserieblad Norsk mediebarometer 2014 Figur 9. Andel tegneserielesere som har lest ulike typer blad en gjennomsnittsdag Prosent Donald Duck Pondus Nemi Billy Fantomet Wendy Tom og Jerry Andre Tabell 11. Andel tegneserielesere som har lest ulike typer blad en gjennomsnittsdag og etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent 24 Donald Duck Pondus Nemi Billy Fantomet Wendy Tom og Jerry Andre tegneserieblad Menn Kvinner : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ungdomsskole : : : : : : : : Videregående skole : : : : : : : : Universitet/høgskole, kort : : : : : : : : Universitet/høgskole, lang : : : : : : : : Oslo/Akershus : : : : : : : : Østlandet ellers : : : : : : : : Agder/Rogaland : : : : : : : : Vestlandet : : : : : : : : Trøndelag : : : : : : : : Nord-Norge : : : : : : : :

27 Norsk mediebarometer 2014 Tegneserieblad Tabell 12. Andel som har lest tegneserieblad en gjennomsnittsdag, antall minutter lest i gjennomsnitt blant alle og blant lesere, i ulike befolkningsgrupper Minutter Alle Lesere Alle Kjønn Menn Kvinner Alder : : : : : : : : Kjønn/alder Menn : : : : Kvinner : : : : : Prosentandel Prosentandel Minutter Alle Lesere Husholdningsinntekt Under : : : : : eller mer 5 1 : Landsdel Oslo/Akershus Østlandet ellers 3 1 : Agder/Rogaland 5 1 : Vestlandet 4 1 : Trøndelag 3 1 : Nord-Norge 7 1 : Bostedsstrøk Tettbygd el. fl. 4 1 : Tettbygd : Tettbygd under Spredtbygd 3 1 : Familiefase 9-24 hos foreldre Enslige ellers : Enslige : Enslige forsørgere 6 1 : Par med barn : Par med barn : Par uten barn 3 1 : Par uten barn 1 0 : Yrkesstatus (16-79 ) Yrkesgruppe : Yrkesgruppe : Yrkesgruppe : Yrkesgruppe : Elever/studenter 4 1 : Pensjonister 0 0 : Hjemmearbeidende 2 0 : Husholdningsstørrelse Bor alene 2 1 : 2 husholdningsmedlemmer 2 1 : 3 husholdningsmedlemmer 3 1 : 4 husholdningsmedlemmer 5 1 : 5 husholdningsmedlemmer eller flere Utdanning (16-79 ) Ungdomsskole 2 1 : Videregående skole 3 1 : Universitet/høgskole, kort 3 0 : Universitet/høgskole, lang 3 1 : 25

28 Tidsskrift Norsk mediebarometer prosent leser trykte tidsskrift eller lignende i løpet av et døgn. Menn og kvinner leser i like stor grad slike blad. Høy utdanning og tidsskriftlesing henger sammen. Fag- og foreningsblad leses mest. I 2014 var det 9 prosent som leste trykte tidsskrift, foreningsblad eller lignende en gjennomsnittsdag. Dette var det samme som i Det har vært en nedgang i lesingen av slike blad fra 1991 og framover. I 2014 brukte befolkningen i gjennomsnitt 3 minutter til slik lesning i løpet av en dag. Blant dem som faktisk leste slike blad i løpet av dagen var tiden 34 minutter, det samme som et før. Tidligere har det helst vært voksne menn som har lest slike blad. I 2014 var andelen like stor bland kvinner og menn. Denne type blad er vesentlig rettet mot et voksent publikum. Det kommer klart til uttrykk ved at det er en liten andel av barn og unge som leser slike blad. Blant 9-15-inger er andelen kun 1 prosent. Blant personer i alderen er andelen 12 prosent. Mange slike blad er rettet inn mot spesielle fagmiljøer. Dette gjenspeiles ved at personer med høy utdanning har vært og er fremdeles de ivrigste leserne av slike blad. Mens 6 prosent av dem med utdanning på ungdomsskolenivå leser tidsskrift eller lignende en gjennomsnittsdag, er andelen 21 prosent blant dem med lang universitets- eller høgskoleutdanning. Dette gjenspeiles også i at personer med akademiske yrker og administrative ledere er blant de yrkesgruppene som i særlig grad er tidsskriftlesere. Husholdningsinntekt har derimot ingen klar sammenheng med tidsskriftlesing. Det er heller ingen store forskjeller i andelen lesere i byer i forhold til spredtbygde strøk. Mer enn fire av ti tidsskriftlesere leser fag- eller foreningsblad en gjennomsnittsdag. En av fire leser blad om hobby, hjem eller fritid. Omtrent en av fem fordyper seg i blad om populærvitenskap, politikk eller kultur. Både kvinnelige og mannlige tidsskriftlesere velger i størst grad fag- og foreningsblad. Det er heller ingen store forskjeller mellom kjønnene i lesing av blad om vitenskap/politikk/kultur. Det er det heller ikke n det gjelder blad om hobby, hjem og fritid. Begrepet tidsskrift omfatter her både tidsskrift, foreningsblad og lignende. Tallene for lesing av tidsskrift gjelder papirutgaver. 26

29 Norsk mediebarometer 2014 Tidsskrift Figur 10. Andel lesere av tidsskrift, foreningsblad eller lignende en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Univ./ høgsk. kort Univ./ høgsk. lang Tabell 13. Andel tidsskriftlesere og minutter brukt til tidsskriftlesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosentandel tidsskriftlesere totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang Minutter til tidsskriftlesing totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang

30 Tidsskrift Norsk mediebarometer 2014 Figur 11. Andel tidsskriftlesere som har lest ulike typer blad en gjennomsnittsdag Prosent Fag-/ foreningsblad Vitenskap/ politikk/ kultur Hobby/ hjem/fritid Annet/ ubestemt Tabell 14. Andel tidsskriftlesere som har lest ulike typer blad en gjennomsnittsdag og etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Fag-/foreningsblad Vitenskap/politikk/kultur Hobby/hjem/fritid Annet/ubestemt Menn Kvinner : : : : : : : : Ungdomsskole : : : : Videregående skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang Oslo/Akershus Østlandet ellers Agder/Rogaland Vestlandet : : : : Trøndelag : : : : Nord-Norge : : : : 28

31 Norsk mediebarometer 2014 Tidsskrift Tabell 15. Andel som har lest tidsskrift en gjennomsnittsdag, antall minutter lest i gjennomsnitt blant alle og blant lesere, i ulike befolkningsgrupper Minutter Alle Lesere Alle Kjønn Menn Kvinner Alder : : : : Kjønn/Alder Menn : : : Kvinner : : : Prosentandel Prosentandel Minutter Alle Lesere Husholdningsinntekt Under : : eller mer Landsdel Oslo/Akershus Østlandet ellers Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag 9 3 : Nord-Norge 9 3 : Bostedsstrøk Tettbygd el. fl Tettbygd Tettbygd under Spredtbygd Familiefase 9-24 hos foreldre 1 0 : Enslige ellers Enslige Enslige forsørgere 6 3 : Par med barn Par med barn Par uten barn Par uten barn Yrkesstatus (16-79 ) Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Elever/studenter 5 2 : Pensjonister Hjemmearbeidende 0 0 : Husholdningsstørrelse Bor alene husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer husholdningsmedlemmer eller flere Utdanning (16-79 ) Ungdomsskole 6 2 : Videregående skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang

32 Bøker Norsk mediebarometer prosent leser trykte bøker en gjennomsnittsdag. Andelen som leser bøker har vært nokså lik de seinere a. Jenter og kvinner er de ivrigste bokleserne. Mest boklesing blant dem med høy utdanning. Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn. 25 prosent leste trykte bøker på fritiden en gjennomsnittsdag i I 2013 var andelen den samme. I gjennomsnitt brukte vi 11 minutter på boklesing per døgn, eller 54 minutter blant dem som leste bøker i løpet av et døgn. Andelen boklesere sank noe i første halvdel av 1990-tallet, men har siden økt og har de seinere a ligget rundt 25 prosent. Kvinner leser fremdeles bøker i betydelig større grad enn menn. Mens 18 prosent av mennene leser bok i løpet av en dag, er andelen 31 prosent blant kvinner. Kjønnsforskjellen gjelder alle aldersgrupper. I aldersgruppen 9-15 er det for eksempel slik at 34 prosent av guttene har lest bok en gjennomsnittsdag, mens andelen er 46 prosent blant jentene. I gruppen er andelen 25 prosent blant menn og 41 prosent blant kvinner. Andelen som har lest bok per døgn har økt noe blant barn og unge siste. På samme måte som n det gjelder tidsskrift, er personer med høy utdanning de mest ivrige bokleserne. Ledere, personer med akademiske yrker og pensjonister leser i noe større grad bøker enn personer med annen yrkesstatus. Folks husholdningsinntekt har nokså liten sammenheng med boklesing. Skjønnlitteratur, det vil si romaner og noveller, har vært og er mest populært blant bokleserne. 63 prosent av dem som leser bøker en gjennomsnittsdag, leser slike bøker. Det er særlig kvinner som foretrekker å lese denne typen litteratur. Flertallet av mannlige lesere velger også romaner framfor annen litteratur. De velger likevel i større grad sakprosa enn kvinnelige boklesere gjør. Dette gjelder særlig bøker om samfunn, politikk, kunst og historie. Uansett utdanning velger de fleste boklesere romaner. Tallene i denne statistikken gjelder boklesing på fritiden. Bøker som brukes i forbindelse med arbeid, skole eller annen utdanning, regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn. Tallene for boklesing gjelder bare trykte bøker. Tall for lesing av elektroniske bøker finnes i tabellene 43 og

33 Norsk mediebarometer 2014 Bøker Figur 12. Andel boklesere en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Univ./ høgsk. kort Univ./ høgsk. lang Tabell 16. Andel boklesere og minutter brukt til boklesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning Prosentandel boklesere totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang Minutter til boklesing totalt Menn Kvinner Ungdomsskole Videregående skole Universitet/ høgskole, kort Universitet/ høgskole, lang

Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer

Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer 140 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2013 140 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2013 (Rettet 19. januar 2017)

Detaljer

Norsk mediebarometer 2012

Norsk mediebarometer 2012 134 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2012 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer

Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer 146 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2015 146 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2015 (Rettet 19. januar 2017)

Detaljer

Norsk mediebarometer 2011

Norsk mediebarometer 2011 128 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2011 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Norsk mediebarometer 2010

Norsk mediebarometer 2010 121 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Norsk mediebarometer 2010

Norsk mediebarometer 2010 121 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 96 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2007 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Norsk mediebarometer 2009

Norsk mediebarometer 2009 113 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer

Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer 152 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2016 152 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2016 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Norsk mediebarometer 2008. Odd Frank Vaage. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Norsk mediebarometer 2008. Odd Frank Vaage. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 106 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2008 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007 Noen hovedresultater En time per dag på Internett 66 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007. Dette var en økning fra 60 prosent i 2006. Tiden vi bruker på

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009 Noen hovedresultater Tre av fire på Internett i løpet av en dag I 2009 var det 73 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 71 prosent i 2008.

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004 Noen hovedresultater Økt bruk av Internett Andelen av befolkningen i alderen 9-79 år som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag var i 2004 på 36 prosent, det samme som i 2003. Andelen Internettbrukere per

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 86 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2006 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010 Noen hovedresultater Økende bruk av Internett I 2010 var det 77 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 73 prosent i 2009. Tiden vi bruker

Detaljer

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent Noen hovedresultater Internett-bruken øker 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning fra 44 prosent i 2004. Tiden vi bruker på Internett

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 53 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 68 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2004 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Norsk mediebarometer 2005. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 2005. Odd Frank Vaage 78 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2005 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Norsk mediebarometer 2003. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 2003. Odd Frank Vaage 63 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2003 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 57 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2002 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 42 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 63 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Norsk mediebarometer 1999

Norsk mediebarometer 1999 36 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Norsk mediebarometer 2001. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 2001. Odd Frank Vaage 53 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Norsk mediebarometer 2000. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 2000. Odd Frank Vaage 42 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Norsk mediebarometer 1998. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 1998. Odd Frank Vaage 31 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 1998 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2011

Radio. Norsk mediebarometer 2011 Norsk mediebarometer 2011 55 prosent lytter til radio i løpet av en dag. Noe mer tid til radiolytting De godt voksne lytter mest til radio. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger deretter. Vi hører helst

Detaljer

Norsk mediebarometer 2002. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 2002. Odd Frank Vaage 57 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2002 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Norsk mediebarometer 2001

Norsk mediebarometer 2001 8 1 ra W V) Norsk mediebarometer 2001 Oc/d Frank Vaage 01-\2 l\ o\l 3 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2001 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2009

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2009 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2009 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst -seing blant personer med høy utdanning. Liten endring

Detaljer

24 Statistical Analyses. Statistiske analyser. Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

24 Statistical Analyses. Statistiske analyser. Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 24 Statistical Analyses Statistiske analyser Norsk mediebarometer 1997 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

B Nasjonalbibliotf * Depotbiblioteket

B Nasjonalbibliotf * Depotbiblioteket 11 Statistiske analyser Statistical Analyses B Nasjonalbibliotf * Depotbiblioteket sl IAu *i.- '** m i/» im m. c V) I (0 11 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2007

Radio. Norsk mediebarometer 2007 Radio Norsk mediebarometer 2007 53 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere,

Detaljer

Norsk mediebarometer 2005

Norsk mediebarometer 2005 78 Statistiske analyser Statistical Analyses IB 21.i! Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 2005 HM 78 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2005 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2010. mens de andre nye kanalene TV 2 Zebra og TVNorge Fem hadde en oppslutning på 2 prosent hver.

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2010. mens de andre nye kanalene TV 2 Zebra og TVNorge Fem hadde en oppslutning på 2 prosent hver. Fjernsyn Norsk mediebarometer 2010 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Liten endring

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Opera/operette. 7 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde i 2008 vært på opera eller operette

Opera/operette. 7 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde i 2008 vært på opera eller operette Norsk kulturbarometer 2008 7 prosent går på opera eller operette per år. De godt voksne går mest på opera. Høyest andel blant de med høy utdanning. Oslo-området best representert blant tilskuerne. 64 prosent

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2008. Kunstutstilling. Kunstutstilling

Norsk kulturbarometer 2008. Kunstutstilling. Kunstutstilling Norsk kulturbarometer 2008 42 prosent går på kunstutstilling i løpet av et år. Kvinner går mer på kunstutstillinger enn menn. Utdanning betyr mye, men alder betyr lite for besøk på slike utstillinger.

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2011

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2011 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2011 81 prosent ser på fjernsyn i løpet et døgn. Noe mer tid brukes til TV-seing enn de siste a. Høyest seerandel har barn og eldre, de eldre bruker mest tid. Liten endring

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2011

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2011 46 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka. 90 prosent yngre voksne er e-postbrukere per uke, 36 prosent

Detaljer

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Klassisk konsert 35 prosent går på klassisk konsert o.l. i løpet av et år. Besøk på slike konserter har holdt seg nokså stabilt de siste åra. Høyest besøksandel blant kvinner.

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010 45 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka, 98 prosent blant 16-19-åringer. 85 prosent yngre voksne er

Detaljer

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst.

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 55-66-åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Seeroppslutning

Detaljer

Besøksandelen er noe større i Oslo/Akershus enn i andre deler av landet. De som bor i byene går i større grad på teaterforstillinger.

Besøksandelen er noe større i Oslo/Akershus enn i andre deler av landet. De som bor i byene går i større grad på teaterforstillinger. Norsk kulturbarometer 2004 Teater En av to går på teater i løpet av året. Kvinner går helst på teater. Flest teaterbesøk blant de med høy utdanning. Flest teaterbesøk i storbyene. 6 prosent har aldri vært

Detaljer

Ukentlig mediebruk 42 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 65 prosent av jenter 9-15 år leser bøker ukentlig.

Ukentlig mediebruk 42 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 65 prosent av jenter 9-15 år leser bøker ukentlig. 42 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 65 prosent av jenter 9-15 år leser bøker ukentlig. 81 prosent bruker PC per uke, 74 prosent bruker PC hjemme. Tre av fire bruker Internett i løpet av

Detaljer

Ballett. Norsk kulturbarometer 2004

Ballett. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Ballett Omtrent en av ti går på ballett- eller danseforestilling i løpet av et år. Unge kvinner går mest på slike forestillinger. Høyest besøksandel blant de med høy utdanning.

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2010

Radio. Norsk mediebarometer 2010 Norsk mediebarometer 2010 56 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 54 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 54 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 54 pst. 54 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere,

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2008

Radio. Norsk mediebarometer 2008 Norsk mediebarometer 2008 54 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger

Detaljer

121 Statistiske analyser

121 Statistiske analyser 2 Statistiske analyser Statistical Analyses re E o z V) W 4- JA 4* (0 l/l ofl >» 2 4- c '** (0 4-» I/) > 2 Statistiske analyser Statistical Analyses» Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 200 Statistisk

Detaljer

Kunstutstilling. 70 prosent hadde i 2000 vært på kunstutstilling

Kunstutstilling. 70 prosent hadde i 2000 vært på kunstutstilling 44 prosent går på kunstutstilling i løpet av et år. Kvinner går mer på kunstutstillinger enn menn. Utdanning betyr mye, men alder betyr lite for besøk på slike utstillinger. Kunstutstillinger mest besøkt

Detaljer

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2008 51 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og bibliotekbesøk henger sammen.

Detaljer

Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk

Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk Det er ingen klare indikasjoner på at mediebruken blant barn og unge er sterkt medvirkende til å opprettholde sosial ulikhet. Likevel er det slik at barn av

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst. Knapt tre av fem hører på radio i løpet av en dag. De godt voksne hører mest på radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere,

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2009

Radio. Norsk mediebarometer 2009 Norsk mediebarometer 2009 53 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger

Detaljer

dette kulturtilbudet enn de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

dette kulturtilbudet enn de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2004 Folkebibliotek 54 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og biblioteksbesøk

Detaljer

Teater/musikal/revy. 7-17 år har i større grad vært på teater siste 12 måneder enn personer i andre familiefaser.

Teater/musikal/revy. 7-17 år har i større grad vært på teater siste 12 måneder enn personer i andre familiefaser. Norsk kulturbarometer 2008 En av to går på teater i løpet av året. Kvinner går helst på teater. Flest besøk blant de med høy utdanning og inntekt. Flest teaterbesøk i storbyene. 5 prosent har aldri vært

Detaljer

Ballett-/danseforestilling

Ballett-/danseforestilling Norsk kulturbarometer 2008 13 prosent går på ballett- eller danseforestilling i løpet av året. Unge kvinner går mest på slike forestillinger. Høyest besøksandel blant de med høy utdanning. Lav besøksandel

Detaljer

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 85 pst.

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 85 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 85 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 13-15-åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Seeroppslutning

Detaljer

Klassisk konsert. med manuelt arbeid og de med lav utdanning som aldri har vært på denne typen konserter.

Klassisk konsert. med manuelt arbeid og de med lav utdanning som aldri har vært på denne typen konserter. 37 prosent går på klassisk konsert o.l. i løpet av et år. Besøk på slike konserter har holdt seg stabilt de siste åra. Høyest besøksandel blant kvinner. Bosted har liten betydning for slike konsertbesøk.

Detaljer

Idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Mer enn tre av fem ser på fotballkamp når de er på idrettsarrangement.

Idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Mer enn tre av fem ser på fotballkamp når de er på idrettsarrangement. Norsk kulturbarometer 2008 56 prosent er tilskuere på idrettsarrangement i løpet av et år. Menn går mer på idrettsarrangement enn kvinner. 16-19-åringene har høyest andel besøk på slike arrangement. Utdanning

Detaljer

Kino. Noe av forklaringen på den store økningen i denne aldersgruppen siste år kan skyldes filmen «Mamma mia» og i noen grad «Max Manus».

Kino. Noe av forklaringen på den store økningen i denne aldersgruppen siste år kan skyldes filmen «Mamma mia» og i noen grad «Max Manus». Norsk kulturbarometer 2008 Sju av ti går på kino i løpet av et år. En av fire er på kino i løpet av en måned. De unge går mest på kino, men antall besøk synker. Andelen kinogjengere er litt større blant

Detaljer

63 Statistiske analyser. l o z vi w ' P vi ' ro +» Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer

63 Statistiske analyser. l o z vi w ' P vi ' ro +» Odd Frank Vaage. Norsk mediebarometer 6 Statistiske analyser (0 l o z vi w ' P vi ' ro +» Odd Frank Vaage Norsk mediebarometer 6 Statistiske analyser Statistical Analyses -ianb ppotbiblic Norsk mediebarometer 00 Odd Frank Vaage Statistisk

Detaljer

Utdanning har liten sammenheng med besøk på idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement.

Utdanning har liten sammenheng med besøk på idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Norsk kulturbarometer 2004 Idrettsarrangement 55 prosent er tilskuere på idrettsarrangement i løpet av et år. Menn går mer på idrettsarrangement enn kvinner. 16-19-åringene har høyest andel besøk på slike

Detaljer

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 85 pst.

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 85 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 85 pst. Mer enn fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 13-15 åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer mer høy utdanning

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

God økonomi og høy utdanning henger også sammen med kinobesøk.

God økonomi og høy utdanning henger også sammen med kinobesøk. Norsk kulturbarometer 04 Kino To av tre går på kino per år. En av fire er på kino i løpet av en måned. De unge går mest på kino. Andelen kinogjengere er like stor blant kvinner som menn. Mest kinobesøk

Detaljer

Tros- og livssynsmøte

Tros- og livssynsmøte Norsk kulturbarometer 2008 39 prosent går på tros- eller livssynsmøte i løpet av et år. Flere kvinner enn menn deltar på slike møter. Særlig barn og eldre deltar på tros- eller livssynsmøter. Liten sosial

Detaljer

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst.

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Flere enn fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Like lang TV-seing i 1998 som året før. 9-12-åringer bruker minst tid, 13-15-åringer bruker mest tid til TV-seing.

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 59 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 59 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 59 pst. Tre av fem hører på radio i løpet av en dag. Barn og unge hører mindre på radio enn voksne. De med høy utdanning og inntekt bruker mindre tid på radio enn andre. Kanalenes

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 60 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 60 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 60 pst. Tre av fem lytter på radio i løpet av en dag. Middelaldrende lytter mest på radio. De med høy utdanning og inntekt bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har

Detaljer

Mediebruk til ulike tider

Mediebruk til ulike tider Mest bruk av radio og avis på morgen og formiddag. Fjernsynsseingen dominerer om ettermiddagen og kvelden. Fjernsynsseingen er dominerende alle dager i uka. Radiolytting helst på hverdager. Avislesing

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst. Knapt tre av fem hører på radio i løpet av en dag. De godt voksne hører mest på radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. Nokså stabile lytterandeler

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 56 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 56 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 56 pst. Knapt tre av fem hører på radio i løpet av en dag. Middelaldrende hører mest på radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. Stabile lytterandeler

Detaljer

Mer Internett-bruk og boklesing

Mer Internett-bruk og boklesing Mediebarometeret 2005 Mer Internett-bruk og boklesing Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet

Detaljer

Ballett. benytter går i liten grad på ballett- eller danseforestillinger i forhold til andre grupper.

Ballett. benytter går i liten grad på ballett- eller danseforestillinger i forhold til andre grupper. Omtrent en av ti går på ballett- eller danseforestilling i løpet av et år. Unge kvinner går mest på slike forestillinger. Høyest besøksandel blant de med høy utdanning. Lavest besøksandel blant personer

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2008

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2008 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2008 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Noe synkende

Detaljer

av denne typen tilbud i forhold til yrkesaktive og pensjonister.

av denne typen tilbud i forhold til yrkesaktive og pensjonister. Norsk kulturbarometer 2004 Kulturfestival 28 prosent går på kulturfestival i løpet av et år. Like stor andel kvinner og menn på kulturfestival. Unge besøker festivaler mest. Liten sosial forskjell blant

Detaljer

Mediebruk til ulike tider

Mediebruk til ulike tider Mest bruk av radio og avis på morgen og formiddag. Fjernsynsseingen dominerer om ettermiddagen og kvelden. Fjernsynsseingen er dominerende i helgen. Radiolytting helst på hverdager. Avislesing nokså jevnt

Detaljer

Teater. Eldre og enslige over 44 år har i mindre grad enn andre vært på teater, musikal eller revy.

Teater. Eldre og enslige over 44 år har i mindre grad enn andre vært på teater, musikal eller revy. En av to går på teater per år. Kvinner går helst på teater. Flest teaterbesøk blant dem med høy utdanning. Flest teaterbesøk i storbyene. 5 prosent har aldri vært på teater. Vi ser helst på revyer og komedier.

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 58 pst. Knapt tre av fem hører på radio i løpet av en dag. De godt voksne hører mest på radio, barn hører lite. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. Stabile

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2007 Sju av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Stabil seeroppslutning

Detaljer

aldri har vært på noe slikt. Det er særlig de yngste og de eldste, pensjonister og personer med lav utdanning som aldri har vært på en slik konsert.

aldri har vært på noe slikt. Det er særlig de yngste og de eldste, pensjonister og personer med lav utdanning som aldri har vært på en slik konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Populærkonsert Nesten fem av ti går på populærkonsert i løpet av et år. Økt besøk på slike konserter de siste åra. Nokså lik besøksandel blant menn og kvinner. Bosted har liten

Detaljer

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage 44 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 57 pst.

Radio Lyttere en gjennomsnittsdag: 57 pst. Lyttere en gjennomsnittsdag: 57 pst. Færre enn tre av fem hører på radio i løpet av en dag. Middelaldrende hører mest på radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. Stabile lytterandeler

Detaljer

Museum. Akershus flest besøker et museum i løpet av året.

Museum. Akershus flest besøker et museum i løpet av året. Norsk kulturbarometer 2008 43 prosent går på i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og sbesøk henger sammen. Bare 3 prosent

Detaljer

Tilgang til ulike medier

Tilgang til ulike medier 95 prosent kan se TV 2, 88 prosent kan se NRK2. 1,8 fjernsynsapparater per husholdning. Stadig flere skaffer seg DVD-spiller. 87 prosent av de unge og 3 prosent av de eldre har MP3- spiller. 63 prosent

Detaljer

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er Forord I Norsk kulturbarometer 2004 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2004. Publikasjonen er en oppfølger av kulturbarometeret

Detaljer

Idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Mer enn tre av fem ser på fotballkamp når de er på idrettsarrangement.

Idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Mer enn tre av fem ser på fotballkamp når de er på idrettsarrangement. 57 prosent er tilskuere på idrettsarrangement i løpet av et år. Menn går mer på idrettsarrangement enn kvinner. Aldersgruppen 16-19 år går mest på slike arrangement. Utdanning har liten sammenheng med

Detaljer

Museum. pensjonister er de som i minst grad går på museum.

Museum. pensjonister er de som i minst grad går på museum. 45 prosent går på museum i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og museumsbesøk henger sammen. Bare 2 prosent har aldri

Detaljer

Kino. Befolkningstetthet har tydelig sammenheng med andelen som går på kino og antall kinobesøk. Befolkningen i storbyene. Norsk kulturbarometer 2000

Kino. Befolkningstetthet har tydelig sammenheng med andelen som går på kino og antall kinobesøk. Befolkningen i storbyene. Norsk kulturbarometer 2000 To av tre går på kino per år. 8 prosent er på kino i løpet av en uke. De unge går mest på kino, eldre går mer enn før. Andelen kinogjengere er litt høyere blant kvinner enn menn. Flest kinobesøk i storbyene,

Detaljer

områdene av landet enn i spredtbygde områder. Vi finner også at det er i Oslo/ Akershus flest besøker et museum i løpet av året.

områdene av landet enn i spredtbygde områder. Vi finner også at det er i Oslo/ Akershus flest besøker et museum i løpet av året. Norsk kulturbarometer 2004 Museum 42 prosent går på museum i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og museumsbesøk henger

Detaljer

Tilgang til ulike medier

Tilgang til ulike medier 93 prosent kan se TV 2, 87 prosent kan se NRK2. Vi har gjennomsnittlig,9 TV-apparater hjemme. 24 prosent har harddiskopptaker. 89 prosent av de unge og 3 prosent av de eldre har MP3- spiller. 7 prosent

Detaljer

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe.

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe. 4. Siden andelen som er i utdanning per dag er relativt liten, vil tiden som brukes per dag i ulike grupper ikke variere så mye mellom de ulike tidsbruksundersøkelser. Figur 4.1 viser at det likevel kan

Detaljer

Tilgang til ulike medier

Tilgang til ulike medier Norsk mediebarometer 200 92 prosent kan se NRK2, og 90 prosent kan se NRK3. Vi har gjennomsnittlig,9 TV-apparater hjemme. 38 prosent har harddiskopptaker. 2 prosent har DAB-radio. 84 prosent har Internett

Detaljer