Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR INNLEGGELSE I SYKEHUSET VED MISTENKT H1N1 INFLUENSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR INNLEGGELSE I SYKEHUSET VED MISTENKT H1N1 INFLUENSA"

Transkript

1 ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR INNLEGGELSE I SYKEHUSET VED MISTENKT H1N1 INFLUENSA Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til estimatene for sykelighet, innleggelsesfrekvens og dødelighet ved ny H1N1 influensa. Sykehuset i Vestfold har planlagt for en utvikling basert på Folkehelseinstituttets tall med 30 % sykelighet totalt og innleggelsesandel på 1 %. Hvilke pasienter skal innlegges i sykehuset? Pasienter med ukomplisert influensa trenger ikke sykehusinnleggelse! Vanlig klinisk skjønn skal alltid ligge til grunn for innleggelsen. Samtidig må primærlegen ha et skjerpet blikk for utvikling av alvorlig sykdom hos de definerte risikogruppene. Så langt peker gravide og personer med svær overvekt og hypoventilasjon seg ut som grupper med særskilt risiko for alvorlig sykdomsutvikling. I tillegg er det store pasientgrupper som personer med alvorlig lufveissykdom, kroniske hjerte/karsykdommer, diabetes mellitus, nyre-svikt, redusert mekanisk ventilasjonskapasitet av andre årsaker enn overvekt (obs. nevrologisk sykdom). Personer over 65 år uten andre risikofaktorer ser så langt ut til ikke å være særskilt risikoutsatt, og man finner i denne gruppen en viss bakgrunnsimmunitet. Dette gjelder også beboere ved alders- og sykehjem. Innleggelsesårsaker Betydelig allmenn påvirkning og problemer med væskeog næringsinntak hvor dette ikke kan ivaretas i primærhelsetjenesten, vil være en grunn for innleggelse i sykehus. Videre må innleggelse vurderes hos personer med respirasjonspåvirkning, komplikasjoner til influensa slik som bakteriell pneumoni (4-5 dagers inkubasjonstid), viral pneumoni (rask utvikling av respirasjonspåvirkning) samt sjeldne, alvorlige komplikasjoner slik som myokarditt og encefalitt. Husk at også unge, tidligere friske personer kan utvikle intensivkrevende lungesykdom. Det er derfor ønskelig at henvisende lege i tillegg til klinisk skjønn, benytter seg av et standardisert evalueringsskjema for infeksiøs lungesykdom slik som CRB-65. Kriterier: 1) nyoppstått konfusjonstilstand 2) respirasjonsfrekvens > 30/min 3) systolisk BT <90 mmhg 4) alder >65 år - det scores 1 poeng for hvert kriterium Vurdering: 1) 0 poeng hjemmebehandling 2) 1-2 poeng (vurder sykehusinnleggelse) 3) 3-4 poeng umiddelbar sykehusinnleggelse. Hvem skal ha melding om innleggelse? I de innledende fasene av pandemien, skal innleggelse av pasientene meldes på samme måte som for pasienter med andre infeksjonssykdommer. På dagtid meldes innleggelsen til infeksjonslege med konsultasjonsfunksjon tlf , og på kveldstid, natt og helger til vakthavende indremedisiner etter gjeldende prosedyre. Fødende kvinner med influensa meldes til vakthavende gynekolog. Innleggelse av pasienter av andre grunner, og som samtidig har influensa, meldes til vakthavende ved relevant avdeling. Barn meldes på vanlig måte til barneavdelingen. Overlege Tore Stenstad Praksiskonsulent Knut Øvsthus Redaktør: Line Jacobsen, 1

2 Innhold Retningslinjer for innleggelse i sykehuset ved mistenkt H1N1 influensa... s. 1 Palliativ behandling av kreftpasienter... s. 2 Fortsatt mulighet for barnelege i din smågruppe... s. 2 Prøvetaking til influensadiagnostikk... s. 2 Nytt samhandlingsverktøy mellom SiV og kommunene i Vestfold... s. 3 Nytt om henvisninger til fysikalsk medisinsk avdeling i Stavern... s. 3 Kort venteliste for høreapparattilpasning ved SiV... s. 4 Samarbeidsmøte onsdag 23. september s. 4 PALLIATIV BEHANDLING AV KREFTPASIENTER Onkologisk avdeling arrangerer emnekurs godkjent av legeforeningen for allmennmedisin. (18 timer) 4. og 5. november Program kommer på FORTSATT MULIGHET FOR BARNELEGE I DIN SMÅGRUPPE Barnelegene har så langt vært i ca. 12 smågrupper i Vestfold med gjennomgang av temaet astma hos barn. Tilbudet står fortsatt ved lag. Ventetiden for barn med astma på barnepoliklinikken har gått ned og er nå på ca. 14 uker. Målet er yttligere reduksjon i ventetid. Barn med lettere astmaplager skal utredes og behandles hos fastlegen. Barn med mer uttalte plager skal henvises barnepoliklinikken. Stor perinatalkongress i Tønsberg november... s. 5 Kurs i allmenn pediatri 15. og 17. september... s. 5 Disse kan kontaktes: Anette Faye-Lund Ulf Wike Ljungblad Martin Handeland Kurs matvareallergi / -intoleranse.. s. 5 Bestilling prøvetakingsutstyr... s. 5 To nye praksiskonsulentstillinger i Psykiatrien i Vestfold... s. 6 Praksiskonsulent Bjørg Klemetsdal Overlege Barneavdelingen Anette Faye-Lund PRØVETAKING TIL INFLUENSADIAGNOSTIKK Brukerhåndbok for Mikrobiologisk laboratorium er oppdatert med veiledning i mikrobiologisk diagnostikk ved influensaliknende sykdom. Dyp nasopharynxprøve med ESwab til PCR så tidlig som mulig i forløpet anbefales. Det er ikke nødvendig å ta prøve fra hals i tillegg. Serumprøver til antistoffpåvisning (to prøver tatt med dagers mellomrom) anbefales ikke tatt rutinemessig. Kapasiteten for analysering av prøver er begrenset og det anbefales derfor ikke testing av alle med influensaliknende sykdom. Prøver fra pasienter innlagt i sykehus og pasienter med grunnlidelser (f.eks diabetes, astma, immunsvikt, graviditet, overvekt) som gir økt risiko for komplikasjoner vil bli prioritert. Se for øvrig MSIS-rapport 2009; 37:15. For mer informasjon se eller kontakt Mikrobiologisk laboratorium på Overlege Andreas Emmert 2

3 NYTT SAMHANDLINGSVERKTØY MELLOM SiV OG KOMMUNENE I VESTFOLD Inn-og utskrivningskonvoluttene Nytt Tiltak: Rett før sommeren ble et nytt samhandlingsverktøy inn-og utskrivningskonvolutter - tatt i bruk mellom Sykehuset i Vestfold (SiV) og 12 kommuner i Vestfold (12 K). Hensikten er å øke kvaliteten og effektiviteten ved pasientforløp slik at pasienten opplever en sammenhengende helsetjeneste. Rett dokumentasjon og informasjon er nødvendig for å sikre god kvalitet og kontinuitet på tjenestene. Erfaring viser at det er store mangler på dette området både ved innskriving til sykehuset og utskriving fra sykehuset. Postboks Tønsberg UTSKRIVNING AV PASIENT TIL KOMMUNEN - Legg dokumentene i konvolutten - Kryss av for utført - Hvis ikke utført, begrunn hvorfor i merknadsfeltet KRYSS DOKUMENT MERKNADER Sendt melding om mulig behov for kommunal tjeneste Sendt melding om utskrivningsklar pasient Ringt og informert kommunen før hjemreise - dokumenter i sykepleiedokumentasjonen Epikrise med eventuell plan for videre oppfølging er lagt ved til institusjon/sykehjem Ved epikrise til hjemmesykepleien skal pasienten samtykke (muntlig) - dokumenter i sykepleiedokumentasjonen Fagrapporter Medikamentliste Eventuelle rekvisisjoner, resepter, medisiner Behov for hjelpemidler - se sykepleiedokumentasjon Post/avdeling: Telefon: Merkelapp for personaliaopplysninger Bakgrunn: Konvoluttene er et felles produkt, utarbeidet på bakgrunn av erfaring fra flere hospiteringsprosjekter for sykepleiere fra kommuner og sykehus, nøkkelskjema fra Nøtterøy kommune og avtalen om inn- og utskriving av pasienter mellom SiV og kommunene i 12K. Pleie- og omsorgsnettverket i 12 K oppnevnte en arbeidsgruppe som har utformet standard prosedyre for de 12 kommunene. Tilsvarende har alle avdelinger ved SiV felles prosedyre med sjekkliste over hvilke dokumenter og opplysninger som skal følge pasienten fra sykehuset. Dette gjelder pasienter som overføres til bostedskommunen og som har behov for kommunale tjenester som hjemmesykepleie eller institusjonsomsorg etter sykehusoppholdet. Dato og signatur Hvordan konvolutten benyttes: Når en pasient legges inn i sykehus fra hjemmetjenesten eller sykehjem, skal nødvendig dokumentasjon som for eksempel legemiddeloversikt, hjelpebehov, navn på pårørende og fastlege legges i inn-og utskrivningskonvolutten. Konvoluttene er i A4-format. Forsiden har påtrykt sjekkliste for dokumenter som begge parter er enige om og kommunens eller sykehusets logo. Konvoluttene skal følge pasienten mellom de to tjenestenivåene. Personell som har ansvar for pasienten ved innleggelse eller utskriving krysser av på konvolutten hvilke dokumenter som er vedlagt, eller beskriver i merknadsfeltet hvorfor et aktuelt dokument ikke medfølger. Den ansvarlige signerer og gir mottaker mulighet for oppfølgende spørsmål ved å notere avdelingens navn og telefonnummer. Konvolutten sendes så med pasienten til mottaksavdeling i kommunen eller sykehuset. Forventet resultat: Det forventes at pasienter som har behov for medisinsk behandling og pleie fra både sykehus og kommunehelsetjeneste, vil oppleve et mer sømløst helsevesen. Et enkelt verktøy som sikrer at nødvendig pasientdokumentasjon formidles til riktig tid til rette personer for å gi en optimal og effektiv behandling. Det tar alltid noe tid å implementere nye tiltak. Gitt at alle parter benytter konvolutten systematisk, oppnås en vinn-vinn situasjon. Se etter en konvolutt nær deg. Praksiskonsulent Liv-Berit Brenne Solli Praksiskonsulent Kirsti Nyerrød NYTT OM HENVISNINGER TIL FYSIKALSK MEDISINSK AVDELING I STAVERN På grunn av nåværende refusjonsregler må Fysikalsk medisinsk avdeling i Stavern be om ny henvisning hvis pasienten skal inn i andre behandlingsforløp enn det som er gitt i primærhenvisningen. Hvis det for eksempel viser seg at en nakkepasient har en skulderproblematikk som trenger videre oppfølging på ukentlig basis i inntil ti uker, må det lages en ny henvisning. Vi håper at dette kan avklares raskt, for eksempel via telefon. Vi beklager at dette medfører ekstraarbeid for den enkelte fastlege. Praksiskonsulent Torger Corneliusen 3

4 KORT VENTELISTE FOR HØREAPPARATTILPASNING VED SiV OM POLIKLINIKK HØRSEL Poliklinikk hørsel er en del av Øre-nese-hals-poliklinikken ved SiV. Ved poliklinikk hørsel er det ansatt fem autoriserte audiografer, hvorav en også er audioingeniør. Vi har et nært samarbeid med avdelingens fem overleger og fire leger under spesialisering. KORT VENTELISTE Ventelisten for å få nytt høreapparat ved Poliklinikk hørsel (tidligere Hørselsenteret) er for tiden mindre enn to måneder. Vi tilpasser høreapparater fra nesten alle forhandlere og kan tilby et stort utvalg av moderne apparater. Pasientene får god mulighet til å være medbestemmende i valg av høreapparat, det vil si at de får prøve flere apparater, til sammenligning. Vi ønsker henvisninger med relevant ØNH-undersøkelse, status og anamnese. Henvisningen blir som vanlig vurdert og prioritert av avdelingsoverlege. Ørerens ved behov. Det er et nært samarbeid med ØNH-spesialist på poliklinikken. Tilkalles ved behov. HØRSELSTESTING AV BARN Poliklinikk hørsel har også lavterskeltilbud for testing av barn. Barn med mistanke om nedsatt hørsel blir prioritert. Helsesøster ved helsestasjonen kan henvise direkte til ØNH-poliklinikken. Vi har moderne måleutstyr for objektiv testing av barn, også hjernestammemåling. Dette er en hørselstest i søvn, som er mer spesifikk. Vi har også nær kontakt med Syns- og Audiopedagogtjenesten i Vestfold (SAT). De er ofte til stede ved utprøvinger og kontroller av barn med høreapparat. Henvisningen sendes Poliklinikk hørsel, SiV. Avdelingssykepleier ØNH-poliklinikk og Poliklinikk hørsel Nina Myhre Hagelund SAMARBEIDSMØTE Onsdag 23. september 2009 i auditoriet, SiV-Tønsberg Temaer: Transitorisk iskemisk anfall, carotisstenose, pandemiberedskap samt innleggelsesrutiner ved øyeblikkelig hjelp ved SiV. Møteleder Tom Ole Øren Velkommen ved møteleder Skal pasienter med TIA innlegges? Utredning og behandling. Ved overlege Siv Bohne Krogseth Diskusjon Kirurgisk behandling av carotisstenose. Ved overlege Thomas Hayes Diskusjon Pause med rundstykker, kaffe og helsebringende frukt med masse antioksydanter Pandemiberedskapen ved SiV. Ved overlege Tore Stenstad Diskusjon Innleggelsesrutiner for øyeblikkelig hjelp ved SiV En fastleges synspunkt ved Carl Morten Levy Kirurgisk klinikk ved klinikksjef Per Olav Dale Medisinsk klinikk ved klinikksjef Anita Schumacher Utfordringer i akuttmottaket ved overlege Vivvi Bjørnø Diskusjon Møtet er godkjent som del av møteserie etter spesialitetsreglene for allmennmedisin. Praksiskonsulentordningens møter er åpne for alle leger uavhengig av fagfelt, dessuten også for andre faggrupper med interesse for samhandling mellom første og annenlinjetjenesten. Påmelding ikke nødvendig. 4

5 KURS I ALLMENN PEDIATRI 15. og 17. september i store auditorium ved SiV Temaer: Mishandling/omsorgssvikt.Astma og erfaring med ny behandlingslinje. Diagnostikk og behandling av kikhoste/borrelia/rs. Forstoppelse, nytt verktøy. Magesmerter. Kortvokst eller lang? Hvordan møte krav fra foreldre. Nytt om urinveisinfeksjoner. Spørretimen - kort om ymse med diverse spesialister. Påmelding: Kursavgift kr.1400,- inkl. fingermat ved ankomst. Kaffe og noe attåt i pausen. Se fullt program Overlege Svend Andersen Barne-og Ungdoms-senteret KURS MATVAREALLERGI / -INTOLERANSE Lørdag 31. oktober 2009 i auditoriet ved SiV Kurset retter seg mot allmennleger, helsesøstre, sykepleiere og legesekretærer i Vestfold. Program: Årsak, symptomer og forekomst. Diagnose, forebygging og nyere forskning. Kostbehandling. Henvisningspraksis. Hva gjør vi i Vestfold og hva kan vi gjøre? Forelesere: Overlege/allergolog Roald Bolle, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sykepleier og rådgiver Helle S. Grøttum, Norges astma- og allergiforbund. Seksjonsoverlege Anette Faye-Lund, SiV og overlege Ulf Wike Ljungblad, SiV. Kostnad kr 450. Påmelding: Kurset er søkt godkjent som seks timer valgfritt kurs for allmennleger. Se fullt program på Praksiskonsulent Bjørg Klemetsdal STOR PERINATALKONGRESS november i Tønsberg Norske Perinataldager arrangeres ved Quality Hotel Tønsberg i år med perinatalkomiteen som lokal arrangør. Program: Tidlig diagnose av kritiske medfødte hjertefeil, perinatalmedisinske aspekter ved cerebral parese, reproduksjonsturisme, fødselsdepresjoner, hørselsscreening av nyfødte, hyperbilirubinemi/kjerneikterus, medfødte misdannelser i nyrer/urinveier, ernæring av nyfødte og familiefokusert nyfødtomsorg. I forkant av møtet arrangeres to kurs, perinatal kardiologi (godkjent som tellende kurstimer for spesialist- og videreutdanning i barnesykdommer, kvinnesykdommer og allmennmedisin). Det andre kurset har tittelen den støttende samtalen oppfølging av foreldre i sorg over alvorlig syke eller døde barn. Møtet og kursene passer for alle som arbeider innenfor svangerskapsomsorg, fødselshjelp, nyfødtmedisin og oppfølging av barn ved helsestasjoner og habilitering. Program og påmeldingsskjema på: Leder av Perinatalkomiteen i Vestfold Alf Meberg BESTILLING AV PRØVETAKNINGSUTSTYR Bestillingsliste for prøvetakningsutstyr og transport av prøver kan nå lastes ned fra Du finner listen her: Helsepersonell Bestilling av prøvetakningsutstyr. 5

6 TO NYE PRAKSISKONSULENTSTILLINGER I PSYKIATRIEN I VESTFOLD (PiV) Formålet med stillingene er å bedre samarbeidet mellom fastleger, spesialisthelsetjenesten og den kommunale psykiatritjenesten. 10% stilling tilknyttet Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 10% stilling tilknyttet Vestfoldklinikken / rusbehandling Arbeidstid fire timer per uke. Lønns- og arbeidsbetingelser i henhold til rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen. Se stillingsutlysing og elektronisk søknadsskjema og i Tidsskriftet for Den norske legeforening nr. 15/2009. Søknadsfristen forlenges til 18/9-09. Kontaktpersoner: praksiskonsulent Hilde Gran, eller mobil , samt avdelingssjefene Inger Meland Buene (BUPA) og Øyvind Børresen (Vestfoldklinikken). Kontakt oss Tom Ole Øren, Fastlege på Nøtterøy Praksiskoordinator Arne Aarflot Fastlege i Tønsberg Klinikk medisinsk diagnostikk Bjørg Klemetsdal Fastlege i Tønsberg Knut Øvsthus Fastlege på Tjøme Medisinsk klinikk Carl Morten Levy Fastlege i Larvik Kirurgisk klinikk Hilde Gran Fastlege i Larvik Psykiatrien i Vestfold Liv-Berit Brenne Solli Pleie og omsorg Kirsti Nyerrød Pleie og omsorg Kari Wessel Larsen Pleie og omsorg 6

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Praksisnytt. Innhold SAMARBEIDSMØTE INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN. Nummer 1-3. februar 2010

Praksisnytt. Innhold SAMARBEIDSMØTE INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN. Nummer 1-3. februar 2010 ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN SAMARBEIDSMØTE Onsdag 17. mars 2010 i er det Samarbeidsmøte i auditoriet ved SiV-Tønsberg.

Detaljer

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavirus Ingen ny sykdom Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 412 BC 18 verdensomfattende

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt. 6 april 2011

Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt. 6 april 2011 Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt 6 april 2011 Sykehuset i tall 2010 55 792 sykehusopphold 2 500 årsverk 3 800 ansatte 19 sengeposter Ca. 400 senger Den akuttmedisinske kjeden av tjenester

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Bruk av SPC et forbedringsprosjekt vedrørende barn og astma i Vestfold. Bjørg Klemetsdal Allmennlege/Praksiskonsulent bjorg.klemetsdal@siv.

Bruk av SPC et forbedringsprosjekt vedrørende barn og astma i Vestfold. Bjørg Klemetsdal Allmennlege/Praksiskonsulent bjorg.klemetsdal@siv. Bruk av SPC et forbedringsprosjekt vedrørende barn og astma i Vestfold Bjørg Klemetsdal Allmennlege/Praksiskonsulent bjorg.klemetsdal@siv.no www.fhi.no Astma godt egnet for forbedringsarbeid, omfatter

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold 1. Navn på tiltaket det søkes midler til Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Forløp og saksgang for slagpasienter

Forløp og saksgang for slagpasienter Forløp og saksgang for slagpasienter Beskrivelsen av forløpet tar utgangspunkt i pasienter innlagt ved Slagenhet v. UNN- Narvik. AKUTT FASE Diagnostisering, vurdering om trombolysebehandling er aktuelt

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF Regionale samarbeidsutvalg - RS Mandat Resultatmål: Vaktordninger for leger og sykepleiere Rekruttering Sikre kompetanse for i vaktordninger for leger og sykepleiere

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Disposisjon Samhandling i helsevesenet Fastlegenes rolle Erfaringer Utfordringer Samhandlingsreformen Bedre samhandling var

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo norskhelsenett Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling.

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling. Retningslinjer for Samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m.

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. OMFANG: Gjaldt fra 01.01.12 alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. Overordnet avtale og delavtaler mellom partene er inngått Avtale hierarki:

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sirdal kommune i Innhold Parter

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Praksisnytt. Innhold HÅNDTERING AV AVVIKSMELDING. Samarbeid mellom sykehuset og kommunene i Vestfold

Praksisnytt. Innhold HÅNDTERING AV AVVIKSMELDING. Samarbeid mellom sykehuset og kommunene i Vestfold ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN Samarbeid mellom sykehuset og kommunene i Vestfold HÅNDTERING AV AVVIKSMELDING Sykehuset

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Praksisnytt. Innhold. KURS Sårseminar 5. mars 2013. Hensikten INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

Praksisnytt. Innhold. KURS Sårseminar 5. mars 2013. Hensikten INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN Innhold Skadestuen i Larvik overføres til Tønsberg... s. 1 Sårseminar... s. 1 Rusbehandling

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Prosedyregruppa i Telemark:

Prosedyregruppa i Telemark: Prosedyregruppa i Telemark: 20 års arbeid med retningslinjer og møteplasser for samhandling Bjørnar Nyen Hamar, 12. juni 2009 Disposisjon Litt historikk Kurs Mal for dokumenter Ny publiseringsløsning Tanker

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Samhandlingsreform med eller uten IKT?

Samhandlingsreform med eller uten IKT? Samhandlingsreform med eller uten IKT? Hvilke rolle vil IKT få i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvordan kan vi gå frem for å lykkes? HelsIT 2010 Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 Om IKT: «IKT er

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Praksisnytt. Psykiatrisk Klinikk. PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal. Innhold

Praksisnytt. Psykiatrisk Klinikk. PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal. Innhold Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal Det er med glede vi

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Stavanger kommune Torgveien 15 C, 3.etg. Tlf 51508583 hilde.toresen@stavanger.kommune.no MÅL Tuberkulosekontrollen

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. 1. INNLEDNING Ansvarsdeling mellom primærhelsetjenesten

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Ved Kari Korneliussen, kardiologisk sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken, SiV, Tønsberg Kari Korneliussen,

Detaljer

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Anne Kari Knudsen Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge European Palliative Care Research Centre, PRC 1 Hva er Orkdalsmodellen? Utvikling og standardisering

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 100 % epikriser innen 7 dager: Hvordan skal vi oppnå det? Hva er en epikrise? Like viktig

Detaljer

Referat fra dialogmøte 26.november 2013 for Helse Nord-Trøndelag og Inn-Trøndelagskommunene

Referat fra dialogmøte 26.november 2013 for Helse Nord-Trøndelag og Inn-Trøndelagskommunene Fra HNT: Fra Snåsa: Fra Verran: Fra Inderøy: Fra Steinkjer: Fra KS: Møteleder: Referent: Referat fra dialogmøte 26.november 2013 for Helse Nord-Trøndelag og Inn-Trøndelagskommunene Tone Haugan, Arne Okkenhaug,

Detaljer

Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe

Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe Hjemmetjenesten ringer mandag morgen Fru A kom hjem fra

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN. Kenneth Knutsen og Wenche Øyjordsbakken

Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN. Kenneth Knutsen og Wenche Øyjordsbakken ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN EPIKRISETID VED MEDISINSK KLINIKK I MÅL Alf Meberg Kenneth Knutsen og Wenche Øyjordsbakken

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer