Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR INNLEGGELSE I SYKEHUSET VED MISTENKT H1N1 INFLUENSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR INNLEGGELSE I SYKEHUSET VED MISTENKT H1N1 INFLUENSA"

Transkript

1 ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSIS-KONSULENT-ORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR INNLEGGELSE I SYKEHUSET VED MISTENKT H1N1 INFLUENSA Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til estimatene for sykelighet, innleggelsesfrekvens og dødelighet ved ny H1N1 influensa. Sykehuset i Vestfold har planlagt for en utvikling basert på Folkehelseinstituttets tall med 30 % sykelighet totalt og innleggelsesandel på 1 %. Hvilke pasienter skal innlegges i sykehuset? Pasienter med ukomplisert influensa trenger ikke sykehusinnleggelse! Vanlig klinisk skjønn skal alltid ligge til grunn for innleggelsen. Samtidig må primærlegen ha et skjerpet blikk for utvikling av alvorlig sykdom hos de definerte risikogruppene. Så langt peker gravide og personer med svær overvekt og hypoventilasjon seg ut som grupper med særskilt risiko for alvorlig sykdomsutvikling. I tillegg er det store pasientgrupper som personer med alvorlig lufveissykdom, kroniske hjerte/karsykdommer, diabetes mellitus, nyre-svikt, redusert mekanisk ventilasjonskapasitet av andre årsaker enn overvekt (obs. nevrologisk sykdom). Personer over 65 år uten andre risikofaktorer ser så langt ut til ikke å være særskilt risikoutsatt, og man finner i denne gruppen en viss bakgrunnsimmunitet. Dette gjelder også beboere ved alders- og sykehjem. Innleggelsesårsaker Betydelig allmenn påvirkning og problemer med væskeog næringsinntak hvor dette ikke kan ivaretas i primærhelsetjenesten, vil være en grunn for innleggelse i sykehus. Videre må innleggelse vurderes hos personer med respirasjonspåvirkning, komplikasjoner til influensa slik som bakteriell pneumoni (4-5 dagers inkubasjonstid), viral pneumoni (rask utvikling av respirasjonspåvirkning) samt sjeldne, alvorlige komplikasjoner slik som myokarditt og encefalitt. Husk at også unge, tidligere friske personer kan utvikle intensivkrevende lungesykdom. Det er derfor ønskelig at henvisende lege i tillegg til klinisk skjønn, benytter seg av et standardisert evalueringsskjema for infeksiøs lungesykdom slik som CRB-65. Kriterier: 1) nyoppstått konfusjonstilstand 2) respirasjonsfrekvens > 30/min 3) systolisk BT <90 mmhg 4) alder >65 år - det scores 1 poeng for hvert kriterium Vurdering: 1) 0 poeng hjemmebehandling 2) 1-2 poeng (vurder sykehusinnleggelse) 3) 3-4 poeng umiddelbar sykehusinnleggelse. Hvem skal ha melding om innleggelse? I de innledende fasene av pandemien, skal innleggelse av pasientene meldes på samme måte som for pasienter med andre infeksjonssykdommer. På dagtid meldes innleggelsen til infeksjonslege med konsultasjonsfunksjon tlf , og på kveldstid, natt og helger til vakthavende indremedisiner etter gjeldende prosedyre. Fødende kvinner med influensa meldes til vakthavende gynekolog. Innleggelse av pasienter av andre grunner, og som samtidig har influensa, meldes til vakthavende ved relevant avdeling. Barn meldes på vanlig måte til barneavdelingen. Overlege Tore Stenstad Praksiskonsulent Knut Øvsthus Redaktør: Line Jacobsen, 1

2 Innhold Retningslinjer for innleggelse i sykehuset ved mistenkt H1N1 influensa... s. 1 Palliativ behandling av kreftpasienter... s. 2 Fortsatt mulighet for barnelege i din smågruppe... s. 2 Prøvetaking til influensadiagnostikk... s. 2 Nytt samhandlingsverktøy mellom SiV og kommunene i Vestfold... s. 3 Nytt om henvisninger til fysikalsk medisinsk avdeling i Stavern... s. 3 Kort venteliste for høreapparattilpasning ved SiV... s. 4 Samarbeidsmøte onsdag 23. september s. 4 PALLIATIV BEHANDLING AV KREFTPASIENTER Onkologisk avdeling arrangerer emnekurs godkjent av legeforeningen for allmennmedisin. (18 timer) 4. og 5. november Program kommer på FORTSATT MULIGHET FOR BARNELEGE I DIN SMÅGRUPPE Barnelegene har så langt vært i ca. 12 smågrupper i Vestfold med gjennomgang av temaet astma hos barn. Tilbudet står fortsatt ved lag. Ventetiden for barn med astma på barnepoliklinikken har gått ned og er nå på ca. 14 uker. Målet er yttligere reduksjon i ventetid. Barn med lettere astmaplager skal utredes og behandles hos fastlegen. Barn med mer uttalte plager skal henvises barnepoliklinikken. Stor perinatalkongress i Tønsberg november... s. 5 Kurs i allmenn pediatri 15. og 17. september... s. 5 Disse kan kontaktes: Anette Faye-Lund Ulf Wike Ljungblad Martin Handeland Kurs matvareallergi / -intoleranse.. s. 5 Bestilling prøvetakingsutstyr... s. 5 To nye praksiskonsulentstillinger i Psykiatrien i Vestfold... s. 6 Praksiskonsulent Bjørg Klemetsdal Overlege Barneavdelingen Anette Faye-Lund PRØVETAKING TIL INFLUENSADIAGNOSTIKK Brukerhåndbok for Mikrobiologisk laboratorium er oppdatert med veiledning i mikrobiologisk diagnostikk ved influensaliknende sykdom. Dyp nasopharynxprøve med ESwab til PCR så tidlig som mulig i forløpet anbefales. Det er ikke nødvendig å ta prøve fra hals i tillegg. Serumprøver til antistoffpåvisning (to prøver tatt med dagers mellomrom) anbefales ikke tatt rutinemessig. Kapasiteten for analysering av prøver er begrenset og det anbefales derfor ikke testing av alle med influensaliknende sykdom. Prøver fra pasienter innlagt i sykehus og pasienter med grunnlidelser (f.eks diabetes, astma, immunsvikt, graviditet, overvekt) som gir økt risiko for komplikasjoner vil bli prioritert. Se for øvrig MSIS-rapport 2009; 37:15. For mer informasjon se eller kontakt Mikrobiologisk laboratorium på Overlege Andreas Emmert 2

3 NYTT SAMHANDLINGSVERKTØY MELLOM SiV OG KOMMUNENE I VESTFOLD Inn-og utskrivningskonvoluttene Nytt Tiltak: Rett før sommeren ble et nytt samhandlingsverktøy inn-og utskrivningskonvolutter - tatt i bruk mellom Sykehuset i Vestfold (SiV) og 12 kommuner i Vestfold (12 K). Hensikten er å øke kvaliteten og effektiviteten ved pasientforløp slik at pasienten opplever en sammenhengende helsetjeneste. Rett dokumentasjon og informasjon er nødvendig for å sikre god kvalitet og kontinuitet på tjenestene. Erfaring viser at det er store mangler på dette området både ved innskriving til sykehuset og utskriving fra sykehuset. Postboks Tønsberg UTSKRIVNING AV PASIENT TIL KOMMUNEN - Legg dokumentene i konvolutten - Kryss av for utført - Hvis ikke utført, begrunn hvorfor i merknadsfeltet KRYSS DOKUMENT MERKNADER Sendt melding om mulig behov for kommunal tjeneste Sendt melding om utskrivningsklar pasient Ringt og informert kommunen før hjemreise - dokumenter i sykepleiedokumentasjonen Epikrise med eventuell plan for videre oppfølging er lagt ved til institusjon/sykehjem Ved epikrise til hjemmesykepleien skal pasienten samtykke (muntlig) - dokumenter i sykepleiedokumentasjonen Fagrapporter Medikamentliste Eventuelle rekvisisjoner, resepter, medisiner Behov for hjelpemidler - se sykepleiedokumentasjon Post/avdeling: Telefon: Merkelapp for personaliaopplysninger Bakgrunn: Konvoluttene er et felles produkt, utarbeidet på bakgrunn av erfaring fra flere hospiteringsprosjekter for sykepleiere fra kommuner og sykehus, nøkkelskjema fra Nøtterøy kommune og avtalen om inn- og utskriving av pasienter mellom SiV og kommunene i 12K. Pleie- og omsorgsnettverket i 12 K oppnevnte en arbeidsgruppe som har utformet standard prosedyre for de 12 kommunene. Tilsvarende har alle avdelinger ved SiV felles prosedyre med sjekkliste over hvilke dokumenter og opplysninger som skal følge pasienten fra sykehuset. Dette gjelder pasienter som overføres til bostedskommunen og som har behov for kommunale tjenester som hjemmesykepleie eller institusjonsomsorg etter sykehusoppholdet. Dato og signatur Hvordan konvolutten benyttes: Når en pasient legges inn i sykehus fra hjemmetjenesten eller sykehjem, skal nødvendig dokumentasjon som for eksempel legemiddeloversikt, hjelpebehov, navn på pårørende og fastlege legges i inn-og utskrivningskonvolutten. Konvoluttene er i A4-format. Forsiden har påtrykt sjekkliste for dokumenter som begge parter er enige om og kommunens eller sykehusets logo. Konvoluttene skal følge pasienten mellom de to tjenestenivåene. Personell som har ansvar for pasienten ved innleggelse eller utskriving krysser av på konvolutten hvilke dokumenter som er vedlagt, eller beskriver i merknadsfeltet hvorfor et aktuelt dokument ikke medfølger. Den ansvarlige signerer og gir mottaker mulighet for oppfølgende spørsmål ved å notere avdelingens navn og telefonnummer. Konvolutten sendes så med pasienten til mottaksavdeling i kommunen eller sykehuset. Forventet resultat: Det forventes at pasienter som har behov for medisinsk behandling og pleie fra både sykehus og kommunehelsetjeneste, vil oppleve et mer sømløst helsevesen. Et enkelt verktøy som sikrer at nødvendig pasientdokumentasjon formidles til riktig tid til rette personer for å gi en optimal og effektiv behandling. Det tar alltid noe tid å implementere nye tiltak. Gitt at alle parter benytter konvolutten systematisk, oppnås en vinn-vinn situasjon. Se etter en konvolutt nær deg. Praksiskonsulent Liv-Berit Brenne Solli Praksiskonsulent Kirsti Nyerrød NYTT OM HENVISNINGER TIL FYSIKALSK MEDISINSK AVDELING I STAVERN På grunn av nåværende refusjonsregler må Fysikalsk medisinsk avdeling i Stavern be om ny henvisning hvis pasienten skal inn i andre behandlingsforløp enn det som er gitt i primærhenvisningen. Hvis det for eksempel viser seg at en nakkepasient har en skulderproblematikk som trenger videre oppfølging på ukentlig basis i inntil ti uker, må det lages en ny henvisning. Vi håper at dette kan avklares raskt, for eksempel via telefon. Vi beklager at dette medfører ekstraarbeid for den enkelte fastlege. Praksiskonsulent Torger Corneliusen 3

4 KORT VENTELISTE FOR HØREAPPARATTILPASNING VED SiV OM POLIKLINIKK HØRSEL Poliklinikk hørsel er en del av Øre-nese-hals-poliklinikken ved SiV. Ved poliklinikk hørsel er det ansatt fem autoriserte audiografer, hvorav en også er audioingeniør. Vi har et nært samarbeid med avdelingens fem overleger og fire leger under spesialisering. KORT VENTELISTE Ventelisten for å få nytt høreapparat ved Poliklinikk hørsel (tidligere Hørselsenteret) er for tiden mindre enn to måneder. Vi tilpasser høreapparater fra nesten alle forhandlere og kan tilby et stort utvalg av moderne apparater. Pasientene får god mulighet til å være medbestemmende i valg av høreapparat, det vil si at de får prøve flere apparater, til sammenligning. Vi ønsker henvisninger med relevant ØNH-undersøkelse, status og anamnese. Henvisningen blir som vanlig vurdert og prioritert av avdelingsoverlege. Ørerens ved behov. Det er et nært samarbeid med ØNH-spesialist på poliklinikken. Tilkalles ved behov. HØRSELSTESTING AV BARN Poliklinikk hørsel har også lavterskeltilbud for testing av barn. Barn med mistanke om nedsatt hørsel blir prioritert. Helsesøster ved helsestasjonen kan henvise direkte til ØNH-poliklinikken. Vi har moderne måleutstyr for objektiv testing av barn, også hjernestammemåling. Dette er en hørselstest i søvn, som er mer spesifikk. Vi har også nær kontakt med Syns- og Audiopedagogtjenesten i Vestfold (SAT). De er ofte til stede ved utprøvinger og kontroller av barn med høreapparat. Henvisningen sendes Poliklinikk hørsel, SiV. Avdelingssykepleier ØNH-poliklinikk og Poliklinikk hørsel Nina Myhre Hagelund SAMARBEIDSMØTE Onsdag 23. september 2009 i auditoriet, SiV-Tønsberg Temaer: Transitorisk iskemisk anfall, carotisstenose, pandemiberedskap samt innleggelsesrutiner ved øyeblikkelig hjelp ved SiV. Møteleder Tom Ole Øren Velkommen ved møteleder Skal pasienter med TIA innlegges? Utredning og behandling. Ved overlege Siv Bohne Krogseth Diskusjon Kirurgisk behandling av carotisstenose. Ved overlege Thomas Hayes Diskusjon Pause med rundstykker, kaffe og helsebringende frukt med masse antioksydanter Pandemiberedskapen ved SiV. Ved overlege Tore Stenstad Diskusjon Innleggelsesrutiner for øyeblikkelig hjelp ved SiV En fastleges synspunkt ved Carl Morten Levy Kirurgisk klinikk ved klinikksjef Per Olav Dale Medisinsk klinikk ved klinikksjef Anita Schumacher Utfordringer i akuttmottaket ved overlege Vivvi Bjørnø Diskusjon Møtet er godkjent som del av møteserie etter spesialitetsreglene for allmennmedisin. Praksiskonsulentordningens møter er åpne for alle leger uavhengig av fagfelt, dessuten også for andre faggrupper med interesse for samhandling mellom første og annenlinjetjenesten. Påmelding ikke nødvendig. 4

5 KURS I ALLMENN PEDIATRI 15. og 17. september i store auditorium ved SiV Temaer: Mishandling/omsorgssvikt.Astma og erfaring med ny behandlingslinje. Diagnostikk og behandling av kikhoste/borrelia/rs. Forstoppelse, nytt verktøy. Magesmerter. Kortvokst eller lang? Hvordan møte krav fra foreldre. Nytt om urinveisinfeksjoner. Spørretimen - kort om ymse med diverse spesialister. Påmelding: Kursavgift kr.1400,- inkl. fingermat ved ankomst. Kaffe og noe attåt i pausen. Se fullt program Overlege Svend Andersen Barne-og Ungdoms-senteret KURS MATVAREALLERGI / -INTOLERANSE Lørdag 31. oktober 2009 i auditoriet ved SiV Kurset retter seg mot allmennleger, helsesøstre, sykepleiere og legesekretærer i Vestfold. Program: Årsak, symptomer og forekomst. Diagnose, forebygging og nyere forskning. Kostbehandling. Henvisningspraksis. Hva gjør vi i Vestfold og hva kan vi gjøre? Forelesere: Overlege/allergolog Roald Bolle, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sykepleier og rådgiver Helle S. Grøttum, Norges astma- og allergiforbund. Seksjonsoverlege Anette Faye-Lund, SiV og overlege Ulf Wike Ljungblad, SiV. Kostnad kr 450. Påmelding: Kurset er søkt godkjent som seks timer valgfritt kurs for allmennleger. Se fullt program på Praksiskonsulent Bjørg Klemetsdal STOR PERINATALKONGRESS november i Tønsberg Norske Perinataldager arrangeres ved Quality Hotel Tønsberg i år med perinatalkomiteen som lokal arrangør. Program: Tidlig diagnose av kritiske medfødte hjertefeil, perinatalmedisinske aspekter ved cerebral parese, reproduksjonsturisme, fødselsdepresjoner, hørselsscreening av nyfødte, hyperbilirubinemi/kjerneikterus, medfødte misdannelser i nyrer/urinveier, ernæring av nyfødte og familiefokusert nyfødtomsorg. I forkant av møtet arrangeres to kurs, perinatal kardiologi (godkjent som tellende kurstimer for spesialist- og videreutdanning i barnesykdommer, kvinnesykdommer og allmennmedisin). Det andre kurset har tittelen den støttende samtalen oppfølging av foreldre i sorg over alvorlig syke eller døde barn. Møtet og kursene passer for alle som arbeider innenfor svangerskapsomsorg, fødselshjelp, nyfødtmedisin og oppfølging av barn ved helsestasjoner og habilitering. Program og påmeldingsskjema på: Leder av Perinatalkomiteen i Vestfold Alf Meberg BESTILLING AV PRØVETAKNINGSUTSTYR Bestillingsliste for prøvetakningsutstyr og transport av prøver kan nå lastes ned fra Du finner listen her: Helsepersonell Bestilling av prøvetakningsutstyr. 5

6 TO NYE PRAKSISKONSULENTSTILLINGER I PSYKIATRIEN I VESTFOLD (PiV) Formålet med stillingene er å bedre samarbeidet mellom fastleger, spesialisthelsetjenesten og den kommunale psykiatritjenesten. 10% stilling tilknyttet Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 10% stilling tilknyttet Vestfoldklinikken / rusbehandling Arbeidstid fire timer per uke. Lønns- og arbeidsbetingelser i henhold til rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen. Se stillingsutlysing og elektronisk søknadsskjema og i Tidsskriftet for Den norske legeforening nr. 15/2009. Søknadsfristen forlenges til 18/9-09. Kontaktpersoner: praksiskonsulent Hilde Gran, eller mobil , samt avdelingssjefene Inger Meland Buene (BUPA) og Øyvind Børresen (Vestfoldklinikken). Kontakt oss Tom Ole Øren, Fastlege på Nøtterøy Praksiskoordinator Arne Aarflot Fastlege i Tønsberg Klinikk medisinsk diagnostikk Bjørg Klemetsdal Fastlege i Tønsberg Knut Øvsthus Fastlege på Tjøme Medisinsk klinikk Carl Morten Levy Fastlege i Larvik Kirurgisk klinikk Hilde Gran Fastlege i Larvik Psykiatrien i Vestfold Liv-Berit Brenne Solli Pleie og omsorg Kirsti Nyerrød Pleie og omsorg Kari Wessel Larsen Pleie og omsorg 6

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Tilpasset norske forhold: Spesialister i allmennmedisin og praksiskoordinatorer Olav Thorsen og Odd Jarle Kvamme

Tilpasset norske forhold: Spesialister i allmennmedisin og praksiskoordinatorer Olav Thorsen og Odd Jarle Kvamme PKO-håndboka Håndbok for praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer (utskrift fra legeforeningen.no.) Innhold: 1. Formålet med håndboken 2. PKO - ideologi, definisjon, målsetning og overordnete oppgaver

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Vestfold FORORD 2012 er året da vi nasjonalt fikk ny helseminister, ny direktør for Helsetilsynet og ny direktør for Helsedirektoratet. Det har pågått en aktiv

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sak Tema Innhold Ansvar:

Sak Tema Innhold Ansvar: Møtereferat Møtetype: Dialogmøte, SSJ- primærleger sykehusledelse- spesialister Møtedato: 26.08.2015 Møtested: HS, Auditoriet Neste møte / Tilstede Enhetsdirektør Rachel Berg, Områdesjef kirurgi/akutt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF

Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF og bydelene Sagene, Bjerke, Søndre Nordstrand, Nordstrand, Nordre Aker og Østensjø, samt sykehjemsetaten (SYE) og Velferdsetaten

Detaljer

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 0 KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sist revidert: 31.10.2014 INNHOLD 1.0 Sammendrag 3 2.0 Bakgrunn og mandat 4 2.1 Kreftforekomst og utviklingstrekk 4 3.0 Forebyggende kreftarbeid 5 3.1 Tobakksbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette

Detaljer

Nytt felles samhandlingskontor for kommuner på Nedre Romerike

Nytt felles samhandlingskontor for kommuner på Nedre Romerike Informasjonsbrev for ansatte ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene og bydelene i opptaksområdet Sommerferien er over og det er hyggelig å kunne presentere et nytt informasjonsbrev med

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer