Styret Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 25.08.2009"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR BEREDSKAP I FORBINDELSE MED DEN NYE INFLUENSA A (H1N1) Forslag til vedtak: 1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 2. Administrerende direktør har fullmakt til å iverksette de tiltak som er nødvendig for å etterkomme nasjonale pålegg knyttet til beredskapsarbeidet i forbindelse med den nye influensa A (H1N1). Hamar 22. august 2009 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 8

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør gjør i saken rede for de føringer og oppdrag som er gitt Helse Sør- Øst RHF fra nasjonale helsemyndigheter, samt de tiltak som er iverksatt, i forbindelse med influensa A-pandemien. Helse Sør-Øst RHF har fulgt opp alle føringer og oppdrag, og det har vært jobbet godt i alle helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør mener derfor at Helse Sør-Øst nå er godt forberedt til å møte en pandemi i tråd med de planforutsetninger som legges til grunn. Administrerende direktør har, basert på de retningslinjene som har kommet fra sentrale helsemyndigheter, iverksatt nødvendige tiltak for å sikre en adekvat beredskap. Det er ikke tatt høyde for kostnadene til innkjøp av utstyr og medikamenter i de vedtatte budsjettene. Ordensmessig ber derfor administrerende direktør om at styret bekrefter fullmakten til å gjennomføre de nødvendige tiltak slik dette er beskrevet i denne saken. 2. Faktabeskrivelse: 2.1 Bakgrunn for saken Norge står overfor en pandemi av den nye influensaen (influensa A/H1N1). I den forbindelse har Helse Sør-Øst RHF flere plikter som fremkommer av lov og regelverk, herunder lov om helsemessig og sosial beredskap og lov om vern mot smittsomme sykdommer. De regionale helseforetakene har i tillegg fått flere oppdrag fra Helsedirektoratet, som i den aktuelle situasjonen er gitt et koordinerende ansvar, samt at det har kommet føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttet er myndighetenes faglige rådgiver. I saken orienteres om de føringer og oppdrag som er gitt Helse Sør-Øst RHF fra nasjonale helsemyndigheter, samt de tiltak som er iverksatt. 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter Forutsetninger som skal legges til grunn for planarbeidet I brev fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene, datert 27. juli 2009, redegjøres for nye planforutsetninger som de regionale helseforetakene skal legge til grunn i det videre beredskapsarbeidet. Planforutsetningene er basert på råd fra Nasjonalt folkehelseinstituttet, som har fremlagt oppdatert statusrapport i forhold til utviklingen av influensapandemien. Anslaget er at Norge vil bli rammet ved at opp mot 30 % av befolkningen blir syke i en periode over fire måneder, og at en stor andel av disse vil være barn og unge. Man antar at dette vil medføre en betydelig økt belastning på sykehusene generelt og intensivavdelingene spesielt. I den mest belastende perioden vil opptil 7 % av befolkningen være syke samtidig, 1 % av de syke vil trenge sykehusinnleggelse og 20 % av de sykehusinnlagte vil trenge intensivbehandling. 75 % i sistnevnte gruppe vil også trenge respiratorbehandling. Basert på planforutsetningene har Helsedirektoratet estimert behovet for sykehusplasser og intensivplasser i perioden med størst belastning, en periode som strekker seg over 3-4 uker. Tabellen under angir maksimalt antall innlagt samtidig pga influensa, som vil komme i tillegg til pasienter innlagt med andre sykdommer eller skader i samme periode. Tallene er beregnet ut fra antall og tidspunkt for innsykning samt anslått gjennomsnittlig liggetid. Det legges til grunn at det største pasientantallet vil komme i pandemiens uke 6 9. Side 2 av 8

3 Helseregion Maksimalt antall syke Maksimalt antall sykehusplasser Maksimalt antall intensivplasser Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Hele Norge Gjennomgang av planer I forbindelse med at spredningen av den nye influensaen tiltok i slutten april, ble det gjennomført en kartlegging av at alle helseforetak hadde oppdaterte pandemiplaner. I brevet fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene, datert 27. juli 2009, der det ble redegjort for nye planforutsetninger, ble det presisert av Helsedirektoratet at hvert foretak i løpet av tre uker (dvs. 20. august) skulle legge frem realistiske planer for hvordan situasjonen skulle løses lokalt. Det reviderte planverket måtte kunne operasjonaliseres fra samme dato. Helsedirektoratet påpekt de regionale helseforetakene sitt ansvar for å at helseforetakene har adekvate beredskapsplaner. På denne bakgrunn ble alle helseforetak, samt Lovisenberg og Diakonhjemmet, bedt om å gjennomgå og revidere eget planverk, og om å rapportere til Helse Sør-Øst RHF innen Alle helseforetak/sykehus rapporterte innen fristen at de hadde revidert sitt planverk med utgangspunkt i de nye planforutsetningene. Planene, samt helseforetakenes separate tilbakemelding på definerte, sentrale beredskapspunkter, er gjennomgått av Helse Sør-Øst RHF. Som det fremgår i rapport til Helsedirektoratet av 20. august (vedlagt), er Helse Sør- Øst RHFs hovedinntrykk er at planverket som nå er etablert er realistisk i forhold til å møte de utfordringer som vil følge med et epidemiforløp som skissert i planforutsetningene. Økonomi I telefonmøte med de administrerende direktører i juli ble det fra Helse- og omsorgsdepartementet side presisert at økonomien ikke skal være til hinder i foretakenes nødvendige forberedelser til å møte pandemien. Dette er senere gjentatt, blant annet i brev fra statsråden om anskaffelse av respiratorer (se senere), datert 5. august 2009, der det fremgår at: Jeg presiserer at økonomi ikke skal være til hinder for anskaffelsen. Jeg ber om at helseforetakene fører separat regnskap for merkostnadene ved beredskap knyttet til influensa A. Spørsmål om eventuell kompensasjon for merkostnader vil departementet måtte komme tilbake til. Helse- og omsorgsdepartementet har, jamfør sitatet over, bedt om at helseforetakene oppretter et prosjektnummer i sitt økonomisystem, slik at de registrerer alle påløpte kostnader vedrørende pandemien. Det legges opp til rapportering hver måned knyttet til ordinær rapportering. De regionale helseforetakene har samarbeidet om prinsipper for hvordan beredskapskostnadene skal registreres og kalkuleres. Med beredskapskostnader defineres alle kostnader som allerede er påløpt, eller kommer til å påløpe, som er uavhengig av omfang på pandemien. Helse Sør-Øst RHF har samlet beredskapskostnader på ca 109 millioner kroner (eksl. mva), hvorav 35 millioner kroner (eksl. mva) er nasjonale anskaffelser. Tallene under viser rapportering til eier av direkte beredskapskostnader. Side 3 av 8

4 Alle tall i mill kroner og er eks mva Helse Sør-Øst MTU Respiratorer 22,2 Tilleggsutstyr respiratorer 9,6 Sykehusapotekene Pumper/dialysemaskiner 19,2 Annet nødvendig utstyr (ca 6,8 kr per innbygger) 18,2 Ecmo maskiner 2,0 Medisiner Nasjonalt medisinlager 33,0 Verneutsty Regionalt lager 5,1 SUM 76,3 33,0 1) Tall fra Innkjøp HSØ 2) Tall fra Helse Nord 3) Tall fra Helse Vest - Helse Bergen HF 4) Faktisk innkjøpt Sykehusapotekene 4) Faktisk innkjøpt regiopnalt lager Beredskapssikring av legemidler og medisinsk utstyr/forbruksmateriell I slutten av april, da situasjonen i forhold til den nye influensaen for alvor dro seg opp internasjonalt, ble RHFene bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å gå til innkjøp av spesifiserte typer forbruksmateriell og antibiotika. I samsvar med de volumer Helsedirektoratet anga, jamfør epost fra helsedirektør Larsen av 30. april 2009, foretok forsyningssenteret en suppleringsanskaffelse av kirurgiske munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakker, hansker og åndedrettsvern. Estimert kostnad for denne anskaffelsen er ,37 NOK. Artiklene vil inngå i et sentralt beredskapslager som vil kunne supplere beredskapslagrene ute på helseforetakene når det eventuelt tilkommer leveringsvansker i den vanlige forsyningskjeden. Helsedirektoratet ba også om at følgende antibiotika ble innkjøp: Cefuroxim, ampicillin og benzylpenicillin. Sykehusapotekene HF gikk til innkjøp av dette i anbefalte volumer på vegne av alle fire regionale helseforetak, og ble i mai fakturert for ca 8.6 mill kr (apotekets innkjøpspris eksl mva). Varene, som ligger lagret hos grossisten Norsk medisinaldepot (NMD), måtte anskaffes til listepris uten LIS-rabatter. Man vil prøve å rullere varene, men det er en risiko for at man ikke klarer å rullere alt. Helsedirektoratet ba også de regionale helseforetakene om å beredskapslagre det antivirale legemiddelet tamiflu, tilstrekkelig til å behandle første bølge av pasienter. Her ble det ikke gitt nasjonale føringer for behovet. Helse Sør-Øst RHF ba derfor hvert helseforetak vurdere eget behov for pasientene i første bølge. På bakgrunn av de behov helseforetakene meldte tilbake ble det besluttet at Sykehusapotekene skulle gå til innkjøp av tabletter Tamiflu. I brev fra Helsedirektoratet datert 7. mai og 8. mai ble de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre oppbygging av beholdningen av legemidler til intensivpasienter, samt av perorale og intravenøse antibiotika. Mer spesifikt er det følgende medikamenter man ble bedt om å kjøpe inn og beredskapslagre; antibiotika (Cloxacillin, Cefotaxime og Vancomycin), intensivlegemidler (Dopamin, Noradrenalin,Atrovent,Ventoline,Solu-Cortef, Morfin, Fentanyl, Midazolam, Stesolid, Penthotal, Nimbex, Insulin, Fragmin, furosemid (Furosemid kom ikke i nevnte brev, men i møte med Hdir 17.6 hos Sykehusapotekene)), minibags/100 ml NaClposer (disse er nødvendig for å blande ut parenteral antibiotika), samt intravenøse væsker (store poser). Side 4 av 8

5 Med utgangspunkt i Helsedirektoratets estimat for pasientgrunnlag og behandlingsbehov ved en pandemi, utarbeidet Sykehusapotekene HF et oppsett over behovet for legemidler til intensivpasienter og for parenterale antibiotika for alle fire helseregioner samlet. (Behovsestimatet ble bekreftet av Helsedirektoratet i et møte 17.6). Det ble i sak til fellesmøtet for de fire RHF-direktørene 18. juni foreslått en felles tilnærming til dette innkjøpet, ved at Helse Sør-Øst RHF, med bistand fra Sykehusapotekene HF, tok ansvar for å inngå avtale om et nasjonalt beredskapslager for spesialisthelsetjenesten av disse legemidlene hos grossist (NMD). Denne fremgangsmåten ble senere besluttet, og det har på den bakgrunn vært arbeidet med å iverksette dette gjennom sommeren. Medikamentene er bestilt og utkast til avtale mellom Sykehusapotekene HF på vegne av de fire regionale helseforetak og Norsk medisinaldepot foreligger. Kostnadene til innkjøp av legemidler for å bygge opp det nasjonale beredskapslagret til ønsket nivå vil utgjøre ca. 25 MNOK eksl. mva. Helse Sør-Øst RHF har også gått til anskaffelse av det forbruksmateriell som er nødvendig for å nyttegjøre seg innkjøpte medikamenter. Dette gjelder intravenøs-sett og koblingsstykker (for å koble glass med antibiotika og saltvannspose). Når det gjelder oppdraget Helse Sør-Øst RHF har fått, nevnt over, om å beredskapslagre intravenøse væsker, er det vurdert at de beredskapsavtalene som er inngått med Baxter, Braun og Fresenius-Kabi, som en del av LIS-anbudet, som skal dekke behovet for 5 måneders normalforbruk av klare væsker i fredstid, er tilstrekkelig. I brev av 24. og 26. juni ga Helsedirektoratet de regionale helseforetakene i oppdrag å beredskapslagre utstyr til intensivpasienter som trenger ventilasjonsstøtte. En anskaffelse av tilleggsutstyr i henhold til Helsedirektoratet anbefalinger ble iverksatt i juli og hadde en samlet kostnad på ca. 2,3 millioner kroner Nasjonalt innkjøp av respiratorer De regionale helseforetakene ble i møtet fredag på Gardermoen gitt i oppdrag av Helsedirektoratet å kartlegge tilgjengelige intensiv-/respiratorressurser for barn og voksne i regionen, samt hvor mange flere respiratorer man måtte ha for å kunne møte planforutsetningene. Helse Sør-Øst gjennomførte kartleggingen og meldte inn behov for ytterligere 142 intensivrespiratorer og enkle respiratorer (transportrespiratorer). I tillegg anmodet Oslo Universitetssykehus HF/Rikshospitalet om å få tildelt 4 nye ECMOenheter, etter et særskilt oppdrag fra Helsedirektoratet om å kartlegge ECMO-kapasiteten og -behovet nasjonalt. Helsedirektoratet la til grunn at ECMO-kapasiteten i Oslo universitetssykehus HF skal være en nasjonal ressurs som skal komme de sykeste influensapasientene fra hele landet likeverdig til gode ved behov. Med bakgrunn i kartleggingen og innmeldte behov, og en faglig vurdering/anbefaling fra Helsedirektoratet, der det fremgikk at Helsedirektoratet anbefalte at Helse- og omsorgsdepartementet ga de regionale helseforetakene i oppdrag å anskaffe inntil 393 respiratorer, samt fire ECMO-enheter, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle gjøres en nasjonal anskaffelse av respiratorer og ECMO-enheter. Administrerende direktører i de fire regionale helseforetak samtykket i at anskaffelsen skulle skje i regi av HINAS. Av de respiratorene som ble anskaffet tilrådde Helsedirektoratet at Helse Sør-Øst skulle få 120 intensivrespiratorer og 100 enkle respiratorer, samt de fire ECMO-enhetene (alle til OUS/RH). Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF besluttet 11. august, da arbeidet med fordeling av respiratorene mellom helseforetakene var igangsatt, at det regionale helseforetaket skulle ta den økonomiske risikoen ved anskaffelsen. Med dette som utgangspunkt ble det besluttet en fordeling som innebærer at totalt 28 av de 120 intensivrespiratorene og 75 av de 100 transportrespiratorene inntil videre ikke fordeles, men oppbevares på sentralt forsyningslager. Disse vil da kunne fordeles til helseforetakene når behov oppstår. De øvrige respiratorene er fordelt til helseforetakene med utgangspunkt i deres innmeldte behov og ønsker i forhold til merke/leverandør. Det er presisert overfor Side 5 av 8

6 helseforetakene at eierskap til og endelig fordeling av respiratorene skal skje etter at den første bølgen av pandemien er lagt bak oss. For hver anskaffet respirator, som er en basismodell, er det behov for anskaffelse av noe tilleggsutstyr. Helseforetakene har meldt inn sine behov/ønsker til Helse Sør-Øst RHF, som vil dekke anskaffelse av det basisutstyr som anses nødvendig i forbindelse med pandemien. Utstyr ut over dette må hvert helseforetak i utgangspunktet være beredt til å dekke selv. Nasjonalt innkjøp av annet utstyr til intensivpasienter (pumper og dialysemaskiner) Da respiratorene var innkjøpt, ble det raskt rapportert fra helseforetakene at det ville være behov for innkjøp av annet utstyr til intensivpasienter. For eksempel har de fleste intensivpasienter behov for ulike typer pumper (opptil flere per pasient), og enkelte har behov for dialyse. Torsdag 13. august ble helseforetakene, i et telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, pålagt å gjennomføre en kartlegging av behovet for sprøytepumper, infusjonspumper, ernæringspumper og dialysemaskiner. Kartleggingen skulle foreligge dagen etter. Samme ettermiddag, dvs. 14. august, ble det i nytt telefonmøte med departementet, informert om at Helse- og omsorgsdepartementet hadde besluttet at det skulle gjøres en sentral anskaffelse også av disse varene. Beslutningen var gjort med utgangspunkt i en tilråding fra Helsedirektoratet, der også direktoratets vurdering av hvilke volumer som skulle anskaffet til hver region inngikk. Det ble anbefalt at også denne anskaffelsen ble gjennomført i regi av HINAS. Det arbeides nå med å gjennomføre denne anskaffelsen. Når det er gjort, vil de regionale helseforetakene måtte foreta en fordeling av produktene på helseforetakene i regionen. Rapportering til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet De regionale helseforetakene har siden uke 31 vært pålagt å rapportere til Helsedirektoratet hver fredag om følgende tre punkter: 1. Generell status mht pandemiberedskapen i helseforetaket (kort) 2. Spesielle utfordringer for helseforetaket (kort, konkret) 3. Behov for støtte fra sentrale myndigheter/rhf (kort, konkret) Første frist for rapportering var dermed torsdag 30/7 kl 12. Oslo Universitetssykehus HF har påtatt seg å koordinere og samordne rapportene fra helseforetakene i regionen til Helse Sør- Øst RHF som forestår den aggregerte rapporten til Helsedirektoratet. I tillegg til denne ukentlige rapporteringen, ble de regionale helseforetakene i uke 31 bedt om å sende inn en statusrapport for pandemiberedskapen. De ukentlige rapportene til Helsedirektoratet gjenspeiler det samme bildet som rapporten pr. 20.8, dvs. at på et overordnet nivå vurderes status i beredskapsarbeidet i regionen å være tilfredsstillende Det ble også i uke 31 innført rapportering til smittevernvakta på Folkehelseinstituttet (dvs. telefonisk rapportering) om nye innleggelser i intensivavdeling som følge av ny influensa A, samt dødsfall som følge av ny influensa A. Telefonrapportering internt i Helse Sør-Øst For å holde oversikt over kapasitet og redusere helseforetakenes arbeid med rapportering til et minimum, har Helse Sør-Øst videreført og utvidet de daglige telefonmøter som har blitt avholdt i sommer for å kartlegge kapasitet. Med utgangspunkt i møtene, samt tilhørende skriftlig rapportering på epost utarbeides daglige rapporter som beskriver følgende: Belegg Side 6 av 8

7 (%), kapasitet føde, intensivkapasitet, antall intensivpasienter med H1N1, operasjonskapasitet (økte ventetider?), vesentlig informasjon vedr. laboratoriekapasitet, antall pasienter innlagt med Influensa A (H1N1), sykefravær % (pga. H1N1) og antall utskrivningsklare pasienter. Denne rapporteringen koordineres av Akershus universitetssykehus på vegne av Helse Sør- Øst RHF. Informasjon til private aktører i Helse Sør-Øst Helse Sør Øst har avtaler med et stort antall private institusjoner og sykehus og et betydelig antall avtalespesialisthjemler. Sykehusene disponerer intensiv og respiratorkapasitet, og sykehus/institusjoner disponerer et betydelig antall senger og gir rehabiliterings- og behandlingstilbud innen forskjellige fagområder. De representerer derfor en ressurs, både i form av mulig disponibel kapasitet, og ved at de vil kunne overta pasienter fra helseforetak. Avtalespesialister representerer en ressurs ved at de etter avtale kan overta pasienter fra helseforetak, hvis disse blir nødt til å redusere sin elektive virksomhet, og ved at de også etter avtale vil kunne utføre arbeid ved helseforetakene. Helse Sør Øst har derfor rettet en skriftlig henvendelse til alle private sykehus/institusjoner og avtalespesialister i regionen, hvor de blir bedt om å delta i det planleggingsarbeid som nå foregår i sykehusområdene. Samtidig er det gått brev til alle våre helseforetak, hvor de blir bedt om å opprette/videreføre dialogen med de private leverandører/avtalespesialistene med sikte på at det på frivillig basis inngås lokale, bilaterale avtaler om beredskapsmessig samarbeid mellom de private leverandører/avtalespesialister og sykehusområdet/ helseforetaket 3. Administrerende direktørs vurderinger: 3.1 Risikovurderinger: etisk, faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m.v Det er knyttet stor usikkerhet mht planforutsetningene som de regionale helseforetakene er pålagt å legge til grunn for sine beredskapsplaner, og som Folkehelseinstituttet understreker at ikke er en prognose. Mindre endringer i disse forutsetningene gir store endringer i belastningen på sykehusene, herunder på intensivenhetene. Å etablere beredskap for et større volum av pasienter enn det som evt. faktisk kommer, vil innebære økonomisk risiko. Samtidig har nasjonale helsemyndigheter gjort det klart at det ikke vil være aksept for at man i Norge ikke klarer å møte de behov som evt. kommer. Til grunn for denne vurderingen ligger også en vurdering av at intensivbehandling av pasienter med H1N1 vil være svært kostnadseffektiv med tanke på gevinst i form av antallet sparte kvalitetsjusterte leveår. Dette følger av at pasientene er unge (Median alder på døde som følge av H1N1 i USA er 37 år, og tilsvarer ca 50 sparte leveår per reddet liv), samt at de som overlever sykdommen antas å få et godt funksjonelt utkomme (Mange er i utgangspunket relativt friske og H1N1- sykdommen etterlater lite senfølger). Det vil derfor ha store konsekvenser, av både etisk, omdømmemessig og evt. juridisk karakter, dersom Helse Sør-Øst RHF ikke skulle iverksette de pålegg som kommer fra nasjonale helsemyndigheter, herunder etablere planer og gjøre de anskaffelser som er nødvendig for å håndtere en pandemisituasjon i tråd med de til en hver tid gjeldende planforutsetninger. Helsedirektoratet har varslet at de vil vurdere planforutsetningene på ny om ca 2 uker. Det er knyttet risiko til følgekostnader av pandemien. De ca 109 millioner kroner som er rapportert til eier er kun det som til nå er kartlagt som beredskapskostnader. Avhengig av omfanget av pandemien vil det kunne påløpe vesentlige følgekostnader. Helse Sør-Øst RHF er i gang med et arbeid for å kartlegge risikoen for dette. I tillegg er det knyttet finansiell risiko Side 7 av 8

8 til finansiering av kostnadene i forbindelse med pandemien. Eier har gitt positive signaler til å bidra finansielt, men det er usikkert i hvilke grad dette fult ut dekker regionens forventede merkostnader. Administrerende direktør har, basert på de retningslinjene som har kommet fra sentrale helsemyndigheter, iverksatt nødvendige tiltak for å sikre en adekvat beredskap. Det er ikke tatt høyde for kostnadene til innkjøp av utstyr og medikamenter i de vedtatte budsjettene. Ordensmessig ber derfor administrerende direktør om at styret bekrefter fullmakten til å gjennomføre de nødvendige tiltak slik dette er beskrevet i denne saken. Trykte vedlegg: Reviderte planer for pandemiberedskap i Helse Sør-Øst. Status per 20. august (med to vedlegg) Side 8 av 8

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 092-2010 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SALG AV STORGATA 36C, GNR. 208 / BNR. 934 I OSLO Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Logistikk, innkjøp og forsyning status forsyningssikkerhet medisinsk utstyr Regionalt beredskapsseminar 11.-12. mars 2015

Logistikk, innkjøp og forsyning status forsyningssikkerhet medisinsk utstyr Regionalt beredskapsseminar 11.-12. mars 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Logistikk, innkjøp og forsyning status

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 1 1 Innledning I dette

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 5.6.2015 Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Bakgrunn/formål AD-møtet

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Innst. 419 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:131 S (2010 2011)

Innst. 419 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:131 S (2010 2011) Innst. 419 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:131 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra Per Arne Olsen, Kari

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensning

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 091-2012 ETABLERING AV NY PENSJONSKASSE STATUS Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om etablering av ny

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer