Hovedpunkter Innledning. Mål og hovedoppgaver. Giftinformasjonen, Helsedirektoratet Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter 2013. Innledning. Mål og hovedoppgaver. Giftinformasjonen, Helsedirektoratet Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Giftinformasjonen Helsedirektoratet Mars 2014

2 Hovedpunkter 2013 Knapt telefonhenvendelser til Giftinformasjonen som tidligere, økt trafikk på Giftinformasjonens nettsted for helsepersonell Ny strategi for Giftinformasjonen vedtatt av ledelsen i Helsedirektoratet Flytting fra lokalene på Ullevål sykehus til Myrens verksted Små endringer i forgiftningsmønsteret i Norge Innledning Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Via den døgnåpne, landsdekkende rådgivningstelefonen, som er tilgjengelig for både helsetjenesten og publikum, gir Giftinformasjonen informasjon, råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger. Giftinformasjonen ble opprettet i 1961 og var en egen etat under Sosial- og helsedepartementet fram til 1. januar Fra dette tidspunkt ble Giftinformasjonen flyttet over i det nyopprettede Sosial- og helsedirektoratet (Helsedirektoratet etter ), og er nå en avdeling i direktoratets Divisjon for folkehelse. I forbindelse med arbeidet med ny strategi ble ny organisatorisk tilknytning vurdert, men endelig beslutning om tilknytning ble ikke tatt i Pågangen på Giftinformasjonens rådgivningstelefon har siden 2009 ikke økt og holdt seg på omtrent samme nivå. Dette tror vi skyldes at Giftinformasjonen nå publiserer mye informasjon, både for allmennhet og helsepersonell på internett, og at denne informasjonen brukes i stor grad. I 2013 besvarte Giftinformasjonen telefonhenvendelser. Giftinformasjonen håndterer spørsmål knyttet til akutte eksponeringer for ulike stoffer, produkter, kjemikalier, legemidler, planter, sopp, bitt og stikk med mer. Ved å kontakte Giftinformasjonen får innringer hjelp til å vurdere risiko for og alvorlighetsgrad av en eventuell forgiftning, og råd og veiledning om hvilke tiltak som bør iverksettes. Hver henvendelse vurderes individuelt, slik at rådene blir tilrettelagt og skreddersydd for hvert enkelt tilfelle. Giftinformasjonen utarbeider nasjonale anbefalinger for forgiftningsbehandling og bruk av antidoter til helsetjenesten. Disse er tilgjengelig under Emnebibliotek forgiftninger på Helsebiblioteket. I 2013 ble det vedtatt av ledelsen i Helsedirektoratet at en oversikt over sykehusenes planlagte lagerhold av antidoter også skulle være tilgjengelig EBF. Denne oversikten vil erstatte antidotdatabasen som Helsedirektoratet opprettet i Giftinformasjonen driver også forebyggende informasjonsaktivitet, herunder utgivelse av diverse brosjyrer og annet materiell beregnet for publikum, samt informasjonsformidling via hjemmesidene. En del informasjon formidles gjennom ulike massemedier, mens i andre tilfeller går informasjon mer målrettet til risikogrupper. Regnskapet for 2013 var på ca 19,2 mill. kroner, inklusive spesielle driftsmidler. Avdelingen flyttet fra Ullevål sykehus til nye lokaler i Myrens verksted, og er således fortsatt lokalisert utenfor Helsedirektoratets hovedkontor. Mål og hovedoppgaver Giftinformasjonens nye hovedmål vedtatt i ledermøte 2013: Optimal håndtering av akutte forgiftninger Økt kunnskap om forgiftninger og forgiftningsfare i allmennhet og helsetjeneste God beredskap ved kjemiske kriser Høy kompetanse ved Giftinformasjonen side 1 av 15

3 Bemanning og personell Per hadde Giftinformasjonen 23 faste stillinger. En oversikt over medarbeiderne ved Giftinformasjonen er vist på siste side. Giftinformasjonen ledes av en avdelingsdirektør, Per Olav Kormeset. Vedkommende inngår i ledergruppen til Divisjon for folkehelse i Helsedirektoratet. Mari Tosterud er ansatt som fast stedfortreder med spesielle oppgaver. De faglige medarbeiderne ved Giftinformasjonen er farmasøyter, veterinærer, leger eller toksikologer. Alle har toksikologifaglig spesialkompetanse med bred kunnskap innen bl.a. farmakologi, toksikologi, kjemi og forgiftningsbehandling. Disse har lang og bred erfaring med klinisk vurdering og behandling av pasienter med akutte forgiftninger. Telefonrådgivning Den viktigste oppgaven til Giftinformasjonen er å gi informasjon, råd og veiledning via den døgnåpne rådgivningstelefonen. Figur 1 viser at antall henvendelser til Giftinformasjonen økte for hvert år frem til Etter dette har det vært relativt stabilt antall på ca henvendelser årlig. I 2013 svarte Giftinformasjonen på totalt henvendelser. Avdelingen har en administrasjon bestående av to medarbeidere. Disse tar hånd om budsjett og regnskap, turnuskoordinering, administrasjon og praktisk drift av utstyr og lokaler. Fire leger er i deltid tilknyttet avdelingen som kliniske bakvakter for rådgivningstelefonen samt som viktige bidragsytere for kvalitetssikring av blant annet behandlingsanbefalinger som utarbeides År Figur 1 Totalt antall henvendelser per år til Giftinformasjonen i perioden side 2 av 15

4 Antall henvendelser Giftinformasjonen, Helsedirektoratet Årsberetning 2013 Figur 2 illustrerer at det var en sesongavhengig variasjon i antallet henvendelser. Flest henvendelser kom i perioden fra mai til september, hovedsakelig på grunn av mange spørsmål knyttet til planter, bær og sopp Figur 2 Antall henvendelser per måned Størstedelen av henvendelsene kom fra allmennheten, mens helsepersonell utgjorde 30,8 % av innringerne, se figur 3. Helsetjeneste/ institusjon 2,1 % Annet 5,5 % Sykehus 12,0 % Lege/legevakt/ AMK 16,7 % Allmennhet 63,7 % Figur 3 Hvem henvender seg til Giftinformasjonen? (Annet = veterinær, apotek/sykehusapotek, skole/barnehage, arbeidsplass, media, offentlig etat, politi/brannvesen, annet eller ukjent) side 3 av 15

5 87,7 % av henvendelsene i 2013 var relatert til en akutt eksponering (drøyt 1 % kroniske eksponeringer), men mange kontaktet Giftinformasjonen også for å få generell informasjon om toksisitet til forskjellige typer agens, se figur 4. Andel henvendelser om eksponeringer har de siste årene vært økende, mens andelen av generelle spørsmål har sunket. Dette er en utvikling som er tilsiktet, og som antakeligvis skyldes økt satsing på tilgjengelig informasjon på internett for både allmennhet og helsepersonell. Info om legemidler/ interaksjoner/ bivirkninger 4,0 % Generell info om toks 4,2 % Annet 3,0 % Akutt/Kronisk eksponering 88,9 % Figur 4 Hvorfor kontaktes Giftinformasjonen? (Annet = for eksempel gen info om amming/foster, selvmordstrussel og identifikasjon) De fleste akutte eksponeringene skyldtes uhell, se figur 5. Men en betydelig andel av eksponeringene var selvforskyldt (selvskading) eller relatert til rus- eller legemiddelmisbruk. Dette gjaldt i spesielt stor grad henvendelsene vedrørende ungdom år, der over halvparten av henvendelsene gjaldt slike eksponeringer. Feildosering eller forveksling av legemidler er det også en del spørsmål om. side 4 av 15

6 Feildosering/ forveksling 5,8 % Annet 4,5 % Selvforskyldt / misbruk 20,2 % Uhell 69,6 % Figur 5 Årsak til akutte eksponeringer hos mennesker (basert på henvendelser til Giftinformasjonen) ( Annet omfatter arbeidsuhell, brann, lekkasje, transport, ugjerning, uklart og annet) Det er barn i alderen 1-4 år som oftest blir utsatt for uhell. 39,3 % av henvendelsene dreide seg om barn under 10 år. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Barn, ukjent alder 0-1 år 1-4 år 5-9 år år år år > 70 år Ukjent Figur 6 Aldersfordeling ved akutte og kroniske eksponeringer hos mennesker (basert på henvendelser til Giftinformasjonen). side 5 av 15

7 Som vist i figur 7 forekom eksponeringer med legemidler og kjemikalier/tekniskkjemiske produkter hyppigst. Planter, bær, sopp og dyr var involvert i ca. 11,4 % av eksponeringene. Planter og dyr 11,4 % Annet 7,2 % Kjemikalier eller tekniskkjemisk produkt 40,1 % Legemidler 41,3 % Figur 7 Oversikt over hvilke agens som var involvert ved eksponeringene hos mennesker (basert på henvendelser til Giftinformasjonen) «Annet» er tobakk, næringsmidler, narkotika, alternativ medisin med mer. Figur 8 viser hvordan henvendelsene til Giftinformasjonen ble fordelt etter vurdering av alvorlighetsgrad av forgiftningen. I 22,1 % av tilfellene var det fare for eller allerede etablert en moderat eller alvorlig forgiftning. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Forgiftning usannsynlig 27,0 % Fare for/etablert lett forgiftning 37,2 % Fare for/etablert moderat forgiftning 11,3 % Fare for/etablert alvorlig forgiftning 10,8 % Umulig å vurdere faren 11,4 % Symptom, ikke forgiftning 2,3 % Figur 8 Forgiftningsrisiko ved akutte og kroniske eksponeringer hos mennesker (basert på henvendelser til Giftinformasjonen) side 6 av 15

8 Hvilke anbefalinger som ble gitt ved henvendelsene vedrørende akutte og kroniske eksponeringer hos mennesker er vist i tabell 1. Tabell 1 Anbefalinger gitt av Giftinformasjonen ved akutte og kroniske eksponeringer hos mennesker Anbefaling Antall % 1) Ingen behandling ,4 % nødvendig/behandling hjemme Behandling lege ,5 % Behandling sykehus ,0 % 2440 av henvendelsene til Giftinformasjonen gjaldt dyr. 689 henvendelser var fra veterinærer. En av hensiktene med Giftinformasjonens rådgivning er at behandling av forgiftninger skal skje på riktig og på lavest mulig nivå i behandlingskjeden. Ved å formidle kunnskap og dermed trygghet til allmennheten kan mange eksponeringer og potensielle forgiftninger følges opp og eventuelt behandles hjemme uten at andre deler av helsetjenesten blir involvert. På denne måten sparer helsetjenesten betydelige ressurser. Behandling ikke relevant 109 0,3 % Generelt svar om toksisitet ,8 % Henvist annet sted 702 2,1 % Annet svar ,8 % 1) % av totalt antall akutte og kroniske eksponeringer hos mennesker Årsaken til akutte eksponeringer er i 20,2 % av henvendelsene selvforskyldt eller misbruk (heretter kalt selvforskyldt). I 19,5 % av alle selvforskyldte forgiftninger er etanol eller isopropanol med i bildet. Ved selvforskyldte forgiftninger har pasienten inntatt flere stoffer/agens i 44 % av tilfellene, såkalte blandingsforgiftninger. Giftinformasjonen registrerer likevel alltid et hovedagens selv om tilleggsagenset kan bidra betydelig til forgiftningen. Hovedagens er et legemiddel i 80 % og narkotika i 5,6 % av selvforskyldte forgiftninger. Kvinner utgjør nesten 62 % av tilfellene, mens menn står for ca. 38 %. Ved henvendelser om selvforskyldte legemiddeleksponeringer er 81 % av hovedagens fra legemiddelgruppen med ATC-kode som starter med N (nervesystemet). Paracetamol er den enkeltsubstansen som oftest er hovedagens, i nesten 14 % av henvendelsene. side 7 av 15

9 Innsamling og bearbeiding av dokumentasjon Når henvendelsene kommer til Giftinformasjonens rådgivningstelefon er situasjonen ofte akutt. Det er derfor viktig at bearbeidet, kvalitetssikret og tilrettelagt dokumentasjon finnes som grunnlag til å raskt kunne vurdere den aktuelle problemstillingen og til å gi gode råd så effektivt som mulig. Det legges derfor stor vekt på arbeidet med å innhente, vurdere og systematisere dokumentasjon og informasjon. Denne dokumentasjonen legges nå inn i vår elektroniske database, GISBAS. GISBAS GISBAS er Giftinformasjonens elektroniske dokumentasjonsdatabase, utviklet ved Giftinformasjonen. Den inneholder kvalitetssikret, standardisert informasjon tilrettelagt for besvarelse av henvendelser om akutte forgiftninger. En egen GISBAS-gruppe i avdelingen tar hånd om drift og vedlikehold av GISBASdatabasen. GISBAS er helt sentral i Giftinformasjonens virksomhet og benyttes som kilde ved besvarelse av de fleste av henvendelsene om forgiftning, men GISBAS inneholder i liten grad ferdige svar. For å gi god informasjon og gode råd basert på informasjonen i GISBAS, kreves god vurderingsevne og høyt kunnskapsnivå hos medarbeiderne innen blant annet farmakologi, toksikologi og fysiologi. Alle telefonhenvendelser til Giftinformasjonen registreres i GISBAS, dette danner grunnlaget for rapporter om hyppighet, alvorlighetsgrad, type agens og demografiske data om pasienten til bruk i forskning, årsmeldinger, foredrag, til presse m.m. Arbeidet med å utarbeide og revidere dokumentasjon i GISBAS er et kontinuerlig arbeid som ble videreført i En risikovurdering av GISBAS ble i løpet av året utført ved hjelp av en ekstern konsulent. Vurderingen avdekket ingen kritiske funn, men gir et godt arbeidsgrunnlag for videre planlegging og prioritering av sikkerhetstiltak og rutiner. Kjemiske produkter Mange henvendelser til Giftinformasjonen skyldes uhell med kjemiske produkter, og å skaffe oppdatert kunnskap om produkter har alltid vært en sentral oppgave. Det trengs både generell produktkunnskap og kjennskap til enkeltprodukter. Generell produktkunnskap betyr kjennskap til hva forskjellige produkttyper vanligvis inneholder. Det er av stor betydning når det må gjøres en risikovurdering og gir behandlingsråd i tilfeller der kjemikalienavn, produktnavn og/eller innhold er ukjent. Det skjer relativt ofte. I tillegg trengs tilgang til sammensetningsopplysninger for alle produkter Giftinformasjonen får spørsmål om. Selv om sikkerhetsdatablader ofte er tilgjengelig på firmaenes hjemmesider er det viktig å ha én hovedkilde til slik informasjon. Giftinformasjonen bruker derfor den nettbaserte informasjonstjenesten Produktinformasjonsbanken (PIB) som sin primærkilde til sikkerhetsdatablader. En annen viktig kilde til sammensetningsopplysninger for deklarasjonspliktige produkter er Produktregisteret. Giftinformasjonen har direkte tilgang til Produktregisteret. Både PIB og Produktregisteret er organisert under Miljødirektoratet. Legemidler Giftinformasjonen innhenter og oppdaterer relevant informasjon om forgiftninger forårsaket av legemidler og naturlegemidler. Oppdatert informasjon om nye virkestoffer, legemidler og utgåtte preparater legges inn i GISBAS. Antidoter Giftinformasjonen gir råd og utarbeider anbefalinger om bruk av antidoter i Norge. I 2013 ble det vedtatt av ledermøtet i Helsedirektoratet at dagens Antidotdatabase skulle avvikles, dette side 8 av 15

10 grunnet blant annet dårlig brukervennlighet. Giftinformasjonen fikk i oppdrag å koordinere arbeidet med en ny løsning som skal vise forventet antidotbeholdning på norske sykehus og sykehusapotek og kontaktinformasjon. Denne oversikten er tenkt å være tilgjengelig på Helsebiblioteket, Emnebibliotek forgiftninger. Informasjonen om aktuelle antidotpreparater i Norge, bruksområde, dosering, forsiktighetsregler, bivirkninger og oppbevaring, ble løpende oppdatert i Narkotika Giftinformasjonen utarbeider anbefalinger for behandling av forgiftninger med narkotiske stoffer og andre misbruksstoffer. Bruk av misbruksstoffer går i trender, og stadig nye kjemiske forbindelser brukes i rushensikt. Giftinformasjonen er en av mange aktører i Norge som kan følge med på dette, og er med i et skandinavisk myndighetsnettverk, NADIS, som skal bidra til å overvåke og dele informasjon om bruken av misbruksstoffer i Skandinavia. Sammen med Folkehelseinstituttet planlegger Giftinformasjonen å få dokumentert ved kjemisk analyser hvilke nyere narkotiske midler som misbrukes i Norge og gir behandlingstrengende forgiftning. Planter og sopp Giftinformasjonen har mange henvendelser der noen har spist planter, fått plantesaft i øynene eller fått hudutslett etter kontakt med planter. I tillegg mottas en del henvendelser om hva som kan plantes for at omgivelsene skal være trygge for barn. Det har også blitt utarbeidet og revidert dokumentasjon på planter og øvrige organismer i løpet av året. Det er tidkrevende og utfordrende for vaktpersonalet å identifisere sopp som er spist. Giftinformasjonen videreførte samarbeidet med Mycoteam som soppidentifikasjonstjeneste i Fremmedspråklige personer er overrepresentert ved alvorlig soppforgiftninger etter forveksling med matsopp som vokser i hjemlandet. Giftinformasjonen har de siste årene arbeidet mye for å få informasjon ut til denne gruppen. Samarbeidet med Sopp- og Nyttevekstforbundet ble videreført, og de avholdt flere soppkurs på engelsk for personer med fremmedspråklig bakgrunn med støtte fra Helsedirektoratet. Epikriser Giftinformasjonen har i mange år samlet inn epikriser som angår forgiftningstilfeller, og har gjennom dette fått mye nyttig informasjon om toksiske doser, forløp, behandling og prognose ved akutte forgiftninger. Epikrisene bidrar til å gi Giftinformasjonen et bredere erfaringsgrunnlag om ulike typer forgiftninger og er en nyttig kilde for Giftinformasjonen ved utarbeiding av behandlingsanbefalinger. I 2013 ble ca. 800 nye epikriser mottatt og bearbeidet. Tidsskrifter/litteratur Giftinformasjonen har et eget bibliotek, og samarbeider tett med biblioteket i Helsedirektoratet. Giftinformasjonen abonnerte i 2013 på 11 internasjonale fagtidsskrifter, 3 norske fagtidsskrifter samt relevante internasjonale databaser. De toksikologiske tidsskriftene er meldt til Samkatalogen og Bibsys og er gjennom dette tilgjengelige for øvrige bibliotek, forsknings- og sykehusmiljøer i landet. I forbindelse med flytting ble det kastet en del tidsskrifter som nå er tilgjengelige elektronisk. Noen mindre sentrale tidsskifter ble sendt Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Litteraturdatabasen Giftinformasjonen har en egen litteraturdatabase, Polydoc, som brukes til å holde oversikt over relevante artikler som er tilgjengelig ved Giftinformasjonen. Dette er side 9 av 15

11 enten artikler som er fanget opp ved litteraturovervåkning, eller artikler som er bestilt inn i forbindelse med kunnskapsoppsummeringer og lignende. Artiklene finnes dels i originaltidsskriftene, dels som løsartikler, og dels lagret elektronisk. I Polydoc kan det søkes på år, forfatter, tittel, stoffnavn, artikkeltype eller ulike stikkord, og som resultat få opp aktuelle artikler med informasjon om plassering, slik at artiklene lett kan finnes fram ved behov. Avdelingen gjør månedlige søk etter relevant litteratur i EMBASE, og får informasjon fra giftinformasjonen i Birmingham månedlig om artikler de finner relevante for giftinformasjoner. Disse søkene gjennomgås og artikler som er relevante bestilles. Dette arbeidet har hatt et etterslep, men i løpet av 2013 ble arbeidet med gjennomgang av hva som skal bestilles a jour. Artikler bestilles i første halvdel av Ca. 900 artikler bestilles årlig ut fra disse gjennomgangene. I 2013 ble det gjennomført et litteratureffektiviseringsprosjekt, det ble da klart at Polydoc avvikles og erstattes av Endnote. Dette vil forenkle rutinearbeidet og frigjøre tid til å få informasjonen tilgjengelig for vaktpersonalet i GISBAS. Forebygging og skriftlig informasjon Til helsepersonell Til helsepersonell utarbeider Giftinformasjonen behandlingsanbefalinger til bruk ved forgiftninger. Informasjonen publiseres under Emnebibliotek forgiftninger, Helsebiblioteket, Emnebibliotek (emne) forgiftninger på Helsebiblioteket Ansatte ved Giftinformasjonen har funksjon som redaktør og nettredaktør for Emnebibliotek forgiftninger. Hovedinnholdet i Emnebiblioteket er Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger, inkludert informasjon om antidoter. På Emnebiblioteket legges det ut oppdaterte og nye behandlings-anbefalinger om legemidler, kjemikalier, sopp, planter, rusmidler, næringsmidler, stikk og bitt, i tillegg til informasjon om antidoter og generelle prinsipper ved behandling av forgiftninger. Det er mulig å abonnere på nyheter fra Emnebiblioteket. Bruken av Emnebibliotek forgiftninger er økende. I 2013 var antall sidevisninger , en økning på om lag 18,2 % fra foregående år. Forgiftningskapitlene i Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell Forgiftningskapitlene i Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell publiseres fra et felles manus som er utarbeidet av Giftinformasjonen. Tekstene er kortfattede sammendrag om virkestoff eller grupper av virkestoff (toksisitet, forgiftningsklinikk og behandling) beregnet for leger og annet helsepersonell. Forgiftningskapitlene er tilgjengelig i både papirutgavene og nettutgavene av Norsk legemiddelhåndbok og Felleskatalogen. I 2013 har Giftinformasjonen oppdatert og revidert eksisterende kapitler og utarbeidet tekster for nye virkestoffer på markedet. Til allmennheten Giftinformasjonen driver forebyggende arbeid rettet mot allmennheten ved å sende ut brosjyrer og plakater om giftige planter og sopp, og om generelle råd ved forgiftningsuhell. Dette informasjonsmateriellet distribueres på forespørsel til helsestasjoner, apotek, skoler og direkte til privatpersoner. Informasjonsmaterialet er også tilgjengelig i pdf-format på Giftinformasjonens hjemmeside. Det har vært en sterk nedgang i etterspørsel etter brosjyremateriell. side 10 av 15

12 I 2013 sendte Giftinformasjonen ut en pressemelding, om sommerens farer (bitt og stikk. Presse og massemedia er kanaler Giftinformasjonen hadde jevnlig kontakt med gjennom I løpet av året hadde vi over 50 henvendelser fra pressen. Soppforgiftninger og huggormbitt var også i 2013 et populært tema for pressen. Giftinformasjonens informasjon til publikum og media er tilgjengelig på Adressen er i tillegg beholdt, slik at det skal være enkelt å finne fram. Å tilby informasjon over internett er en kontinuerlig prosess, og Giftinformasjonen arbeider hele tiden med å ha en god og oppdatert hjemmeside med faglig korrekt informasjon. Forøvrig legges det fortløpende ut nyttig og aktuell informasjon i forbindelse med årstider, spesielle hendelser, pressemeldinger eller kampanjer. Ved utgangen av 2013 hadde hjemmesiden over 550 artikler. Nettsidene til allmennheten hadde totalt sidevisninger i 2013, noe som er en økning fra året før. Forskning og prosjekter Prosjekter I 2011 startet studien Eksponeringer hos gravide og ammende. Hvordan rådgir Giftinformasjonen og hvilke konsekvenser har rådgivningen? Studien ble gjennomført av to mastergradsstudenter i farmasi under veiledning av Giftinformasjonens medarbeidere. Første del av prosjektet er rapportert i en mastergradsoppgave i Prosjektet fortsatte med en ny mastergradsstudent i farmasi og oppgaven «Eksponeringer og risikooppfattelse hos gravide og ammende og effekt av skreddersydd kommunikasjon. En prospektiv studie om risiko samt gjennomgang av henvendelser til Giftinformasjonen og STAMI» ble avsluttet mai Giftinformasjonen har i mange år hatt et samarbeid med Mycoteam, der de identifiserer sopp ved mistanke om soppforgiftning. Da tjenesten ble konkurranseutsatt i 2012 steg prisen betraktelig, og det har derfor i 2013 blitt samlet data for å vurdere samfunnsnyttig/kostnadseffektiviteten på denne tjenesten. Data vil også samles i Et prosjekt om soppforgiftninger hos dyr i samarbeid med Mycoteam pågikk i 2012 og Prosjektet var en tilbakeringingsstudie der soppinntak hos dyr ble kartlagt. 53 kasus ble inkludert i Prosjektet fortsetter i En nordisk tilbakeringingsstudie vedrørende eksponering for glykoletere koordinert av giftinformasjonen i Sverige ble startet i Dette fortsatte også i 2013, men aktiviteten er svært lav. I november 2012 ble det startet et prosjekt der man følger opp de som kontakter Giftinformasjonen på grunn av mistanke om nikotinforgiftning. Målet var å få en oversikt over eksponeringene og hvordan forgiftningsforløpet artet seg, både med hensyn på type nikotinprodukt, mengder, tid før symptomene opptrer, alvorlighet, etc. Prosjektet har pågått i hele 2013, og fortsetter i 2014, nå med hovedfokus på e- sigaretter og nikotin fra andre kilder enn snus og sigaretter. I samarbeid med Folkehelseinstituttet planlegger Giftinformasjonen et prosjekt angående forgiftninger med nyere narkotiske midler. Personer med forgiftninger med denne gruppen narkotika som får behov for sykehusbehandling skal studeres nærmere og forgiftningene verifiseres ved kjemisk analyse. På oppdrag fra Mattilsynet ble det igangsatt et prosjekt for å få klarhet i hvilke systemer som finnes for innsamling av data om akutte helseskader av plantevernmidler i Norge og vurdere kvaliteten samt forbedringspotensialet til disse systemene. Det ble også sammenlignet med lignende systemer i EU/verden. side 11 av 15

13 Prosjektet munnet ut i rapporten «Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler» som ble oversendt Mattilsynet 15. november Vitenskapelig produksjon Kurs, møter og kongresser Giftinformasjonen var representert på følgende større møter, kongresser etc.: En person deltok på Nasjonal helseberedskapskonferanse i Bodø 8-9 oktober 2013 To personer deltok på Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet 7-8 februar En person deltok på NPS, 2.nd International Conference on Novel Psychoactive Substances. En medarbeider fra Giftinformasjonen deltar for Norge i EU-prosjektet for harmonisering av produktinformasjon til giftinformasjonssentraler (CLP artikkel 45(4). Fire medarbeidere deltok på kurs i klinisk toksikolog i regi av legeforeningen, Oslo 30 jan-1 febr. Tre medarbeidere deltok på Vintermøtet i Norsk selskap for farmakologi og toksikologi, Beitostølen, januar 2013 Seks medarbeidere deltok på EAPCCT (European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists) XXXIII International Congress, København, May 28-31, 2013 Seks medarbeidere deltok på 35 nd Meeting of the Nordic Association of Poisons Centres (NAPC), Pellestova, Norge Aug 28-30, 2013 En medarbeider deltok på Farmasidagene, Oslo, 30 okt-1 november, 2013 To medarbeidere deltok på NACCT (North American Congress of Clinical Toxicology), Atlanta, Georgia, Sept 28 Oct 2, 2013 En medarbeider deltok på Høstsopptreff og vintersopptreff I regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF). En medarbeider deltok på CBRN konferanse på Sessvollmoen 3-4 april To medarbeidere deltok på Forsvarets ABC skole og NBC senterets CBRN kurs september En person deltok på STAMIs kurs i arbeidslivets toksikologi november En person deltok på kjemikaliedagene 12 og 13. november Faggrupper, råd og utvalg Medarbeidere ved Giftinformasjonen har deltatt i følgende eksterne råd, utvalg etc.: Styret i the Nordic Association of Poisons Centres Arbeidsgruppe om giftinformasjoner i europa i regi av The European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists Som assosisert partner deltakelse I EUarbeidsgruppen ASHTIII («Alerting systems for Chemical Health Threats») Samarbeidsforum for kjemikaliesaker i forvaltningen Fagråd for Produktregisteret og brukermøter for Produktregisteret, Klima- og forurensningsdirektoratet/ Miljødirektoratet. Giftinformasjonen tok initiativ til å samle fagpersoner fra SLV, RELIS og Farmakologisk avdeling ved OUS for å publisere erfaringene som ble gjort ved fra digitoksin til digoksin. Dette arbeidet fortsetter i Utvalget til «Forum for soppsakkyndige» Internasjonalt arbeid Giftinformasjonen samarbeider med giftinformasjonssentre i andre land, se over. side 12 av 15

14 Foredrag, forelesninger og vitenskapelig produksjon Foredrag og forelesninger Andrew E. Ble Balder forgiftet av misteltein? Foredrag Farmasidagene 30 okt-1 november, Andrew E. 3 forelesninger om forgiftninger for mastergradsstudenter i farmasi, UiO, september, 2013 Beck, LIF og Krogh, A. Om Giftinformasjonen. Folkehelseinstituttet, 22. april 2013 Havnen GC, Gundersen C, Tosterud M, Westergren T, Nordeng H. Gravide har økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa, men vegrer seg mot å ta vaksinen. NSFT Vintermøte Beito, 25 januar, 2013 Ekeland M. CLP art. 45(4) Harmonisation of information for poison centres. 35 nd Meeting of the Nordic Association of Poisons Centres (NAPC), Pellestova, Norge Aug 28-30, Ringstad, LG. Førstehjelp ved skadedyrmiddelforgiftninger. Autorisasjonskurs for skadedyrsbekjempere, Folkehelseinstituttet, Oslo 11.april Ringstad, LG. Førstehjelp ved skadedyrmiddelforgiftninger. Autorisasjonskurs for skadedyrsbekjempere, Folkehelseinstituttet, Oslo 12.oktober Ringstad Giftinformasjonen. Legeforeningens kurs i klinisk toksikologi 30 januar Spillum BJ. Paracetamol. Is it possible to agree on some essentials in our guidelines? NAPC 2014, august. Spillum, BJ. Nye rusmidler - Giftinformasjones perpektiv. Fagruppe rusmidler, Helsedirektoratet, Oslo, Swahn KS Presentasjon av Giftinformasjon og informasjon om forgiftninger for bachelorstudenter 30. august Swahn KS Barn og forgiftninger. Skandinavisk akuttmedisin 20.mars Sørlid, H.K. Presentasjon av Giftinformasjonen som arbeidsplass for farmasistudenter ved, UiO 23. august Tosterud M. Giftinformasjonen. Norsk yrkeshygienisk Forening vårkonferanse, Oslo 6 mai Tosterud M. Farlige og giftige ting i nordisk natur. Allmennnlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs, Oslo? 30 mai Tosterud. Om Giftinformasjonen. Nettverk for hjelpetelefoner Oslo. 23 oktober 2013 Tosterud M. Om Giftinformasjonen Oslo, STAMI 18 nov Vitenskapelig produksjon Artikler og publikasjoner Gundersen C. Eksponeringer og risikooppfattelse hos gravide og ammende og effekt av skreddersydd kommunikasjon. En prospektiv studie om risiko samt gjennomgang av henvendelser til Giftinformasjonen og STAMI. Masteroppgave, Avdeling farmasi, Farmasøytisk institutt, UiO Mai Havnen GC, Spillum B, Westergren T. Høy dosering av paracetamol. Utposten 2013; 2: Sørlig HK, Swahn KS, Heyerdahl F, Rajka T. Barn og forgiftning. Sykepleien Forskning (1): side 13 av 15

15 Abstracts (postere eller foredrag) Franer K, von Krogh A. The greater proportion of the inquiries to the Norwegian Poisons Centre is due to selfinflicted exposures. (Poster). EAPCCT XXXIII International Congress Clinical Toxicology, Conference Publication 2013; 51: 305. Haga C. Poisonings due to transfer from digitoxin to digoxin in Norway.. (Poster). EAPCCT XXXIII International Congress Clinical Toxicology, Conference Publication 2013; 51: 287. Havnen GC, Gundersen C, Tosterud M, Lindland-Tjønn H, Nordeng H.. Norwegian women risk perception and thoughts about the influenza vaccination during pregnancy. 24 th ENTIS meeting (European Network Teratology Information Services), Amsterdam, Nederland Reprod Toxicol. 2013; 37: 78. Havnen GC, Gundersen C, Olsen A-C, Nordeng H.. The impact of counselling by a poison information centre on the risk perception of pregnant and lactation women. 24 th ENTIS meeting (European Network Teratology Information Services), Amsterdam, Nederland Reprod Toxicol. 2013; 37: 77-8 Havnen GC, Gundersen C, Tosterud M, Lindland-Tjønn H, Nordeng H.. Norwegian women risk perception and thoughts about the influenza vaccination during pregnancy. 24 th ENTIS meeting (European Network Teratology Information Services), Amsterdam, Nederland Reprod Toxicol. 2013; 37: 78. Havnen GC, Olsen A-C, Nordeng H. Reproductive calls to the Norwegian Poison Information Center Women are frightened of exposures fo gases and household chemicals, not only medicines. 29 th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management, Montreal, Canada Pharmacoepidemiol Drug Saf., Conference Publication 2013; 22: 153. Havnen GC, Olsen A-C, Gundersen C, Lindland-Tjønn H, Nordeng H. Influensavaksine ved graviditet - Hva tenker norske kvinner? Farmasidagene 2013, Oslo. Havene GC, von Krogh A, Gundersen C, Olsen A-C, Nordeng H. Pregnant and lactating women's fear of teratogenic risk and the impact of counselling. Clinical Toxicology, Conference Publication 2013; 51: 303. Olsen C, Seljetun, KO. Serious mushroom poisonings more common in population of foreign origin. NACCT (North American Congress of Clinical Toxicology), Atlanta, Georgia, Von Krogh A, Beck LF. Giftinformasjonens henvendelser om narkotika som ikke er legemidler. Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet. Von Krogh A, Beck LF. Hverdag på Giftinformasjonen. Folkehelseinstituttet 22 april Bøker, bokkapitler, nettutgaver, ikkevitenskapelige tidsskrifter Spillum BJ, Beck LIF, Swahn KS, Jacobsen D. Forgiftninger. Felleskatalogen 2013; 1d 149 d (rosa del) + nettutgave Spillum BJ, Jacobsen D, Swahn KS, Beck LF. G 12. Forgiftninger. Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell (+ nettutgave) side 14 av 15

16 Medarbeidere ved Giftinformasjonen per Medarbeidere i faste stillinger/engasjementer/vikariater Avdelingsdirektør Stedfortreder og seniorrådgiver: Rådgiver: Konsulent: Rådgiver: Rådgiver: Rådgiver: Rådgiver: Rådgiver: Rådgiver: Cand. pharm. Per Olav Kormeset Cand. med. vet. Mari Tosterud Linda Nyvold Bang Amirtha Rajagopal M. Sc. Christina Olsen M. Sc. Merethe Midtervoll Schei Cand. med. vet. Monica Theresa Allen Cand. med. vet. Kristian Franer (permisjon) Cand. med. vet. Marte Espeland (vikar) M. Pharm. Silvia Herdlevær (vikar) Cand. pharm., Dr. philos. Erik Andrew Cand. pharm. Liv Ingrid Flø Beck Cand. med. vet. Mette Ekeland Cand. med. og cand. pharm. Lene Solheim Jacobsen Cand. pharm. Christian Haga Cand. pharm. Ingrid Beate Hagset Cand. med. vet. Anita von Krogh Cand. pharm. Sølvi Lein (permisjon) Cand. med. vet. Helga Ruus Lorentzen Cand. med. vet. Lise Gjersrud Ringstad Cand. med.vet. Kristin Opdal Seljetun Cand. med. vet. Jartrud Skjerdal Cand. pharm. Barbro J. Spillum Cand. pharm. Kristin Solberg Swahn Cand. pharm. Hanne Kristin Sørlid Medisinsk personell i deltid Klinisk bakvakt/medisinsk rådgiver: Avdelingsoverlege, Dr. med., prof. II Dag Jacobsen Klinisk bakvakt/medisinsk rådgiver: Overlege Sten Frøyshov Klinisk bakvakt/medisinsk rådgiver: Overlege, PhD Knut Erik Hovda Klinisk bakvakt/medisinsk rådgiver: Overlege, PhD Fridtjof Heyerdahl side 15 av 15

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26 Årsrapport 2009 1 Innhold Direktørens forord 3 Viktige områder i 2009 5 Influensaepidemien 6 117 legemidler ble godkjent i 2009 8 En FEST for legemiddelinformasjon 9 Medisiner og barn - et satsingsområde

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006.

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006. FORORD 2005 ble et begivenhetsrikt år for SIRUS. Knut Brofoss gikk av som direktør 1.9. etter å ha sittet som direktør fra opprettelsen av SIRUS 1. januar 2001. Brofoss har med sin brede og omfattende

Detaljer

Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse Oppsummering... 3 Hovedmål 1: VKM skal gi et uavhengig vitenskapelig grunnlag for å håndtere risiko 4 Risikovurderinger... 4

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og

Detaljer

Årsmelding 2013. Rapport nr. 1-2014. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Årsmelding 2013. Rapport nr. 1-2014. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Årsmelding 2013 Rapport nr. 1-2014 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2 Tittel Årsmelding 2013 Institusjon Ansvarlig Redaktør Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2010 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2010 Utgitt 05/2011 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Farmasøytens rolle i dagens apotek

Farmasøytens rolle i dagens apotek Farmasøytens rolle i dagens apotek Fra før apoteklovens inntreden i 2001 til farmasøytens fremtidige rolle Linda Pettersen Eksamensarbeid i farmasi 15 hp Reseptarieprogrammet i farmasi 180 hp Rapporten

Detaljer

NOTAT. Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET

NOTAT. Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET NOTAT Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Nasjonalt strategidokument. Kliniske studier, legemidler og barn

Nasjonalt strategidokument. Kliniske studier, legemidler og barn Nasjonalt strategidokument Kliniske studier, legemidler og barn a SAMMENDRAG... 3 BAKGRUNN... 4 HVA ER EN KLINISK UTPRØVING?... 4 HVORFOR ER KLINISKE STUDIER VIKTIGE HOS BARN?... 5 FREMVEKST AV KLINISKE

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE GUNDERSEN & AINA WINSVOLD notat nr 8/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE

Detaljer

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84.

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Magne Nylenna, Grete Strand, Grethe S. Tell, Frode Forland, John-Arne Røttingen helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Etter to års drift er Helsebiblioteket etablert som et nasjonalt, elektronisk nettsted

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

09/15. Komplett innholdsfortegnelse. Nyhetsbrev folkehelsearbeid. Frivillighetserklæringen: Første steg på veien s. 14

09/15. Komplett innholdsfortegnelse. Nyhetsbrev folkehelsearbeid. Frivillighetserklæringen: Første steg på veien s. 14 09/15 8. mai 2015, 23. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n n n n n n n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 Nyhetsbrev folkehelsearbeid s.3 Frivillighetserklæringen: Første steg på veien

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

Fellesregister legemidler samordning av oppdrag pa legemiddelfeltet

Fellesregister legemidler samordning av oppdrag pa legemiddelfeltet Rapport fra forprosjekt Utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet 9. oktober 2013 Fellesregister legemidler samordning av oppdrag pa legemiddelfeltet Utredning av behovet for

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer