Smittevernplan. for. Selbu kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittevernplan. for. Selbu kommune"

Transkript

1 Selbu kommune Smittevernplan for Selbu kommune Vedtatt xx.xx.xx. av x., sak x. Revidert xx.xx.xx.

2 Innholdsfortegnelse Om smittevernplanen...3 Målsetting...3 Utarbeidelse...3 ROS-analyse...3 Internkontroll og avviksystem...4 Lover, forskrifter og planverk...4 Aktører i smittevernet...4 Statlige aktører...4 Regionale aktører...5 Kommunale aktører...5 Fordeling av oppgaver...5 Forebygging i normalsituasjon...6 Overvåking...6 Barnevaksinasjonsprogrammet...6 Reisevaksinasjon...7 Smittevern for utsatte grupper...7 Smittevern i skoler og barnehager...7 Avfallshåndtering...7 Drikkevann...7 Legionella...7 Zoonoser...8 Beredskap i utbruddssituasjon...8 Melding...8 Varsling...8 Regionale/nasjonale utbrudd...9 Håndtering av utbrudd...9 Informasjon til publikum...9 Materielle ressurser...10 Tuberkulosekontrollprogram...10 Sesonginfluensa...13 Influensapandemi...13 Legionella Vannbåren smitte...17 Meningokokksykdom...18 Side 2 av 2

3 Om smittevernplanen Målsetting Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen et vern mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i eller ut av kommunen. Utarbeidelse Planen skal være i samsvar med kommuneplanen, det overordnede beredskapsplanverket og relevante sektorplaner. Den erstatter Smittevernplan for Selbu kommune (vedtatt i 2004) og Plan for pandemisk influensa (vedtatt i 2006). Nytt i planen er at den bygger på risiko- og sårbarhetsanalyse og at den inneholder tuberkulosekontrollprogram. Alle kommunens tre sektorer har vært involvert i utarbeidelsen. I tillegg er det søkt informasjon og veiledning hos Sivilforsvaret (vedr beredskap) og St. Olavs Hospital HF (vedr tuberkulosekontrollprogram). Planen leses for to ulike forhold: - Forebygging (normalsituasjonen) - Beredskap (utbrudd) Planen revideres årlig innen 1. juli. Smittevernlegen har ansvaret for dette. Planen er tilgjengelig i kommunens saksarkiv, Ephorte, og på intranettet, Innsida. ROS-analyse Smittevernarbeidet baserer seg på den overordnete kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen som ble ferdigstilt i Hendelser i skravert felt vurderes til å være høyrisikosykdommer som krever ekstra oppmerksomhet. Risiko = konsekvens x sårbarhet Lite sannsynlig: < 1 tilfelle pr 50 år Små konsekvenser Moderate konsekvenser Legionella Zoonoser Alvorlige konsekvenser Ny svært smittsom/alvorlig sykdom Vannbåren smitte Mindre sannsynlig: 1 tilfelle pr år Sannsynlig: 1 tilfelle pr 1-10 år Meget sannsynlig: > 1 tilfelle pr år Kikhoste Epidemi med noro- /rotavirus Lusepidemi Hepatitt HIV Smitte gjennom badevann Meningokokksykdom Tuberkulosesykdom Sesonginfluensa Influensapandemi Side 3 av 3

4 Det er ikke smittevernforhold i Selbu som krever ekstra overvåkning. Det er liten risiko for vannbåren sykdom, og zoonoser sees sporadisk. Det finnes ikke kjøletårn eller andre anlegg som medfører stor risiko for spredning av legionellasmitte i befolkninga. Forekomsten av allmennfarlige sykdommer som HIV, hepatitt og tuberkulose er lav. Vaksinasjonsdekninga i barnevaksinasjonsprogrammet er meget høy. Målet er derimot ikke nådd når det gjelder vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa. Selbu er et godt stykke unna anbefalt andel vaksinerte helsepersonell og risikogrupper. Hygieniske forhold på badeplasser, frisørsalonger, skoler/barnehager mv blir ivaretatt gjennom det miljørettede helsevernet i kommunen. Det er eget internkontrollsystem på dette arbeidet. Internkontroll og avvikssystem Smittevernlegens oppgaver er klart definert i smittevernloven. Smittevernarbeidet, med oversikt over forekomst av smittsomme sykdommer, skal inngå i kommunens årsmelding. Det utarbeides også årsplan for smittevernarbeidet. Alle ansatte i kommunen skal melde avvik ved uønskede hendelser innen smittevernarbeidet. Meldinger sendes på vanlig måte gjennom Kvalitetssida på intranettet Innsida og håndteres av den ansvarlige for tjenesteområdet. Lover, forskrifter og planverk Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.v. Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om folkehelsearbeid Forskrift om smittevern i helsetjenesten Forskrift om tuberkulosekontroll Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) Plan for kriseledelse Selbu kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap - Selbu kommune Handlingsplan for smittevern i Helse Midt-Norge - Helse Midt-Norge Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa Helse- og omsorgsdep. Aktører i smittevernet Statlige aktører Helse og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Mattilsynet, avd. Sør-Innherred. Det foreligger samarbeidsavtale fra 2008 mellom Selbu kommune og Mattilsynet. Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for smittevern. Side 4 av 4

5 Regionale aktører Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sekretariat for Smittevernnemnda, Helsetilsynet Sivilforsvaret, Sør-Trøndelag distrikt. Kommunale aktører Kommunestyret Sektor bygdautvikling Sektor oppvekst Sektor helse og sosial (Selbu legekontor,,smittevernlege (kommuneoverlege), stedfortredende smittevernlege, Selbu sykehjem, Hjemmetjenesten, Selbu helsestasjon) Selbu bedriftshelsetjeneste (reisevaksinasjon) Fordeling av oppgaver Selbu helsestasjon Selbu legekontor Smittevernlegen Hjemmebasert omsorg Selbu sykehjem Oppgaver Vaksinasjon av små- og skolebarn iht til nasjonalt vaksinasjonsprogram. Smittevernveiledning. Tuberkuloseundersøkelse- og oppfølgning Årlig melding om Mantoux-/BCG-status hos 10. klassinger. Møte med smittevernlegen annen hver måned. Melde/varsle ved utbrudd. Diagnostikk, behandling og smitteoppsporing. Melde/varsle ved utbrudd. Vaksinasjon mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom. Fyrtårn for nasjonal overvåking av sesonginfluensa. Overvåking av lokal smittestatus. Møte med helsestasjonen annen hver måned. Kommunikasjon med eksterne aktører. Samarbeidsavtale med Mattilsynet. Lede vaksinasjonsarbeidet. Årsmelding, årsplan og revidere smittevernplanen. Veilede ansatte og befolkning i smittevernspørsmål. Tilsyn med smittevern i skoler, barnehager, frisørsalonger, solarier og overnattingssteder. Vedlikehold av smittevernlager. Vaksinasjon mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom. Melde/varsle ved utbrudd. Generelt gode hygienerutiner. Vaksinasjon mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom. Registrering av infeksjonssykdom i institusjon to ganger årlig. Melde/varsle ved utbrudd. Infeksjonskontrollprogram. Dette må prioriteres Side 5 av 5

6 Sektor oppvekst Sektor bygdautvikling Sivilforsvaret, Sør-Trøndelag distrikt St. Olavs Hospital HF Heimevernet Mattilsynet, avd. Sør-Innherred ferdigstilt i løpet av Smittevern i barnehager og skoler. Håndtering av utbrudd. Drift og vedlikehold/overvåking av kommunal vannforsyning. Avfallshåndtering. Hygiene/renhold i kommunale bygg Legionellaforebygging. Håndtering ved utbrudd (ekstra renhold/nedvasking/sanering i vannforsyningsannlegg) Bistand ved alvorlig utbrudd. Veiledning. Analyser. Behandling. Isolasjon. Organisering, vakthold med mer ved større utbrudd eller massevaksinasjon. Beskrevet i samarbeidsavtalen. Selbu har et lite fagmiljø og begrenset kompetanse på smittevernarbeidet, og har stort sett de samme utfordringer som nabokommunene. Det kan derfor være hensiktsmessig å utrede et interkommunalt samarbeid i Værnesregionen på smittevernfeltet. I 2013 starter utredning av felles kommuneoverlegefunksjon i Værnesregionen. Forebygging i normalsituasjon Overvåking Smittevernlegen mottar varsler og meldinger og overvåker således forekomsten av allmennfarlig smittsomme sykdommer. Informasjon utveksles også i faste møter med Mattilsynet to ganger i året og det er kommuneoverlegenettverk i Værnesregionen der også informasjon om epidemiologiske forhold utveksles. Kommunen abonnerer på tidsskriftet Helserådet som inneholder viktig informasjon fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Smittevernlegen abonnerer også på smittevernfeed fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er god dialog mellom allmennlegene og smittevernlegen i kommunen, slik at utbrudd kan oppdages tidlig. Ledende helsesøster og smittevernlege har månedlig møte for informasjonsutveksling, overvåking og håndtering av enkelttilfeller. Barnevaksinasjonsprogrammet Kommunene har ansvar for at alle barn bosatt i Norge får tilbud om vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet som gjennomføres i helsestasjons- og skolehelsestjenesten. En god vaksinasjonsdekning er viktig for å oppnå høy grad av immunitet i befolkningen og på den måten unngå smitte. Basisvaksinasjon foregår i sped- eller småbarnsalder, med påfyllingsdoser i grunnskolen. Selbu helsestasjon har denne oppgaven. Selv om vaksinasjonen er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinasjonsprogrammet kan gi (jf. Smittevernloven 3.8 ). Informasjon om de forskjellige barnevaksiner finnes på Tema: Vaksine - Folkehelseinstituttet. Side 6 av 6

7 Det er meldeplikt til SYSVAK for alle vaksiner som gis til barn i barnevaksinasjonsprogrammet uten hensyn til samtykke. Meldeplikten omfatter også vaksinasjon mot pandemisk influensa uten hensyn til samtykke, all HPV-vaksinasjon så fremt den vaksinerte ikke reserverer seg mot registrering, samt alle øvrige vaksinasjoner (sesonginfluensa, reisevaksiner m.m) så fremt den vaksinerte samtykker. Reisevaksinasjon Reisevaksinasjon gjennomføres ved Selbu bedriftshelsetjeneste. Smittevern for utsatte grupper Godt smittevern er spesielt viktig blant brukere med økt sårbarhet og/eller mottagelighet for sykdommer. Ved Selbu sykehjem og i hjemmetjenesten brukes prosedyrer fra PPS, men smittevernet er ikke systematisert i et infeksjonskontrollprogram. Dette er påbegynt, og må ferdigstilles. God næringsmiddelhygiene er særlig viktig på Selbu sykehjems kjøkken. Smittevern i skoler og barnehager Gode rutiner på renhold, avfallshåndtering, og håndvask Prosedyrer for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer Forebygge antibiotikaresistens Bruk av antibiotika er viktigste årsak til utvikling av resistente mikrober. Vårt mål er å unngå unødvendig bruk. Dette bør gjøres ved - å følge retningslinjer for bruk av antibiotika i allmennpraksis, gjerne ha dette som tema i internundervisning blant legene - informasjon til pasienter om riktig antibiotikabruk - overvåking av resistens (nasjonalt nivå) - fokus på riktig antibiotikabruk i sykehjem, gjerne med bruk av registrering - mikrobiologisk diagnostikk og resistensbestemmelse - generell smittevernveiledning og råd om vaksinasjon Avfallshåndtering Sektor bygdautvikling har driftsansvar for avfallshåndteringen. Selbu kommune kjøper tjenestene fra Innherred Renovasjon. Renhold i kommunale bygg Gode prosedyrer og kunnskap om riktig rengjøring, særlig i skoler, barnehager og sykehjem. Drikkevann Alle kommunale vannforsyningsanlegg er godkjente av Mattilsynet. Det brukes to barrieremetoder for å sikre drikkevannet av høy kvalitet. Det tas regelmessige prøver som sendes til analyse. Det er rutine på at smittevernlegen og Mattilsynet varsles ved avvikende prøvesvar. Legionella Det er utarbeidet egne prosedyrer for å forebygge legionellasmitte i kommunale bygg. Side 7 av 7

8 Zoonoser Saksnr. 2010/449-1 Aktuelle zoonoser kan komme fra for eksempel flått (Borrelia burgdorferi), smågnagere (tularemi), rotter (pest) og katter (Toxoplasma gondi). Smittevernlegen skal ha oversikt over forekomst av zoonoser,og god og rask informasjon til befolkninga vil være viktig for å forebygge smitte og sykdom. Beredskap i utbruddssituasjon Melding Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A eller B, skal uten hensyn til taushetsplikt skriftlig melde opplysninger til Nasjonalt folkehelseinstitutt og til kommunelegen i den kommunen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal det også gis melding til kommunelegen i den kommunen der den smittede oppholder seg. For tuberkulose skal meldingen i tillegg sendes tuberkulosekoordinator. Gruppe A: Meldes nominativt muntlig umiddelbart, eks. kolera. Gruppe B: Meldes nominativt skriftlig samme dag, eks. salmonelloser. Gruppe C: Meldes anonymt enkeltvis ukentlig, eks. HIV. Gruppe D: Meldes av 200 utvalgte leger og meldingsenheter (fyrtårn). Skriftlig summarisk ukemelding sendes i vinterhalvåret. Smittevernlegen får kopi av meldte tilfeller i gruppe A og B. Meldingene arkiveres i Ephorte, og er unntatt fra offentlighet. Enkelte sykdommer (eks. klamydia) rapporteres summarisk fra laboratoriet, og oppsummering sendes smittevernlegen årlig. Oversikt over nominative meldinger fra Selbu finnes på Nasjonalt folkehelseinstitutt nettside MSIS Statistikk. Varsling Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av smittsom sykdom der varsling er nødvendig for at smitteverntiltak umiddelbart kan iverksettes for å forebygge flere tilfeller, skal varsle smittevernlegen. Dersom det ikke er mulig å få varslet denne (eller stedfortreder), skal de varsle Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smittevernlegen skal varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal varsles til smittevernlegen og fylkesmannen. smittevernlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Nasjonalt folkehelseinstitutt. Nasjonalt folkehelseinstitutt skal varsle Helsedirektoratet om de samme utbrudd, dersom de er alvorlige. Selbu kommune bruker Folkehelseinstituttets vevbaserte system for utbruddsvarsling, Vesuv. Dersom den smittsomme sykdommen eller urbruddet kan skyldes smitte gjennom næringsmidler, skal Mattilsynet også varsles. Dette i henhold til samarbeidsavtalen mellom Selbu kommune og Mattilsynet. Det bør utarbeides flytskjema med telefonnummer til bruk for legene slik at riktig varsling sikres. Stedfortredende smittevernlege bør utnevnes i løpet av Side 8 av 8

9 Regionale/nasjonale utbrudd Saksnr. 2010/449-1 Varsel om regionale og nasjonale utbrudd kommer fra Fylkesmannen eller Helsedirektoratet til smittevernlegen og kommunens postmottak. I akutte saker vil dette skje via AMK på fax til Selbu kommune og Værnesregionen legevakt. Håndtering av utbrudd Smittevernlege varsles om utbrudd Mindre omfang Middels omfang Stort omfang Smittevernlegen Kommunens kriseledelse Smitteverngruppe Medlemmer kan være: Smittevernlege Sektorsjef HS Mattilsynet Tjenesteleder HAS Varsling Behandling av syke Kartlegging/logg Bistand Bryte smittekjeden Info til befolkninga Evaluering Informasjon til publikum I utbrudd av mindre/moderat omfang har smittevernlegen direkte mediakontakt. Ved større utbrudd styres mediakontakt ut fra Plan for informasjonsberedskap. Nea Radio er lokal beredskapsradio. Kommunens nettside bør også brukes for informasjon til publikum. Side 9 av 9

10 Materielle ressurser Saksnr. 2010/449-1 Selbu legekontor har noe utstyr til mikrobiologisk prøvetakning. Prøvene analyseres ved St. Olavs Hospital. Lager av smittevernutstyr v/selbu legekontor pr jan 2013: Partikkelfiltrerende maske: 10 (holdbarhet ) Frakker: 200 Briller: 9 Desinfeksjonsmiddel: 10 flasker på laboratoriet Munnbind (kirurgiske): 600 (holdbarhet ) Hansker: Det finnes ikke isolat i Selbu. Ett rom på sykehjemmet har sluse, men kun for kontaktsmitte, ikke luftsmitte. Det er lagret sju ekstrasenger på loftet på helsesenteret ved behov for opprettelse av sykestue. Det er viktig å hindre smittespredning til sykehjemmet. Alliance apotek Selbu har et lite lager av antimikrobielle medikamenter. Sivilforsvaret, Sør- Trøndelag distrikt, har lite materiell tilgjengelig for kommunen. Det har 100 heldekkende smitteverndrakter og 20 spesialdrakter. De har noen enkle senger til bruk ved evt opprettelse av sykestue. St. Olavs Hospital HF har veiledningsplikt overfor kommunene, men kan ikke forventes å stille med utstyr/personell. Ved et omfattende utbrudd vil helseforetaket prioritere behandling og analyser/diagnostikk, jf. Revidert handlingsplan for smittevern i Helse Midt- Norge, side 13 og 15. Tuberkulosekontrollprogram Årsak Sannsynlighet Konsekvens Forebyggende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Beskrivelse Luftbåren spredning av Mycobacterium tuberculosis. Sannsynlig. Moderat. Tuberkuloseundersøkelser av risikogrupper iht Tuberkuloseveileder Generelt helsefremmende miljø (sanitært, hygiene, livsstil) Meldepliktig til MSIS, gruppe A. Smitteoppsporing og behandling iht veileder. Ansvarlig Helsestasjon. Allmennleger. Smittevernlege. Samfunnet. Allmennleger. Smittevernlege. Spesialisthelsetjenesten inkl tbc-koordinator. Helsestasjon. Plikt til å gjennomgå Tiltak for å oppdage disse i Selbu Side 10 av 10

11 tuberkuloseundersøkelse 1. Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket med krav om oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort, samt flyktninger og asylsøkere. Melding fra politiet i forbindelse med søknad om arbeids-/oppholdstillatelse sendes smittevernlegen. Veileder følges. Smittevernlege sørger for undersøkelse hos allmennlege. Mantoux ved helsestasjonen. Smittevernlegen oppsummerer og sender melding tilbake til politiet. Evt henv til spesialist. Det er ikke mottak av flyktninger eller asylsøkere i Selbu. Adoptivbarn: Rutinemessig kontakt med helsestasjon og sykehus ved ankomst. 2. Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helseog omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. Sektor helse og sosial og Sektor oppvekst: Arbeidsgiver har plikt til å påse at tuberkuloseundersøkelser er gjennomført før tiltredelse. Dette står i kommunens tilsettingsreglement med vedlegg. Påminnelse bør sendes ut regelmessig. 3. Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose. Sesongarbeidere fra land med høy forekomst: kun på indikasjon. Gjennomføring av tuberkuloseundersøkelse Når kommuneoverlegen mottar melding om at en person er pliktig til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse, formidles beskjed videre til allmennlege om å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse i henhold til forskrift og veileder. Fastlegen skal henvise pasienten videre ved indikasjon. Allmennlegen skal gi beskjed tilbake til kommuneoverlegen om resultat av gjennomført undersøkelse. Oversendelse av resultat av tuberkuloseundersøkelsen og journal til kommunelegen i ny bopelskommune ved flytting av person En gang pr måned gjennomgår kommuneoverlegen oversikten over personer som er under undersøkelse. Kommuneoverlegen skal påse at undersøkelse ikke tar for lang tid. Dersom person som er under undersøkelse iht forskriftens 3.1 har flyttet fra kommunen, skal kommuneoverlegen umiddelbart sende resultat av foreliggende undersøkelse til kommuneoverlegen i ny bopelskommune. Side 11 av 11

12 Smitteoppsporing Kommuneoverlegen er ansvarlig for smitteoppsporing i kommunen. Dette vil gjøres i samarbeid med tuberkulosekoordinator, fastlege, helsestasjon, evt også Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smitteoppsporing skjer iht tuberkuloseveileder. Meldingsplikt Alle leger er pliktig til å melde tuberkulose til MSIS, meldingsgruppe A. Spesielt for tuberkulose er at melding også skal sendes til tuberkulosekoordinator. Når Tuberkuloseregisteret mottar en melding om en pasient med tuberkulose i lungene, varsles smittevernlegen om å vurdere behov for smitteoppsporing. Smittevernlegen skal gi melding om personer som er henvist til lungepoliklinikk i forbindelse med smitteoppsporing. Meldingen gis på eget skjema som sendes til lungemedisinsk poliklinikk som påfører resultater av undersøkelsen og sender ferdig utfylt melding tilbake til smittevernlegen med kopi til tuberkulosekoordinatoren og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smittevernlegen skal i tillegg sende rapport om resultatet av gjennomført smitteoppsporing til tuberkulosekoordinatoren og til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Gjennomføring av tuberkulintesting i grunnskolen Helsestasjonen gjennomfører Mantouxtesting av alle ungdomsskoleelever i henhold til Smittevern 14, Vaksinasjonsboka. Gjennomføring av vaksinasjon mot tuberkulose Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjon av alle anbefalte grupper i henhold til Smittevern 14, Vaksinasjonsboka. Dette kan være etter melding fra barselavdeling/andre sykehusavdelinger, eller fra lege. Fra skoleåret 2009/2010 skulle ikke BCG tilbys lenger til alle barn og ungdommer, men fortsette som programvaksine for barn med økt risiko for å smittes av tuberkulose. Det omfatter barn og unge som kommer fra, eller har foreldre fra, land med høy forekomst av tuberkulose. I tillegg anbefales det at BCG-vaksinering gis til personer med særlig risiko, det vil si: - Personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen. - Helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tuberkulosediagnostikk - Andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte ( bistandsarbeid, helsetjeneste, fengselsomsorg etc. i land med høy forekomst av tuberkulose) Informasjon til enkeltpersoner og befolkningen om tuberkulose og regelverket som gjelder for sykdommen Lege skal informere enkeltpersoner som er under pliktig undersøkelse. Helsestasjonen informerer om Mantoux og BCG til alle som får dette. Oppfølging av pasienter som behandles utenfor sykehus med tuberkulosemedikamenter, herunder ved direkte observert behandling Tuberkulosekoordinator innkaller til møte så snart diagnosen er stilt, og lager skriftlig plan for behandlingsplanen. Smittevernlegen er ansvarlig for at alle doser etter utskrivelse tas under direkte observasjon av helsepersonell. Side 12 av 12

13 Opplæring av personell Kun helsesøstrene har kurs, godkjenning og erfaring med Mantoux og BCG. Ved nytilsetting av leger og helsesøstre skal de informeres om dette tuberkulosekontrollprogrammet. Sesonginfluensa Årsak Sannsynlighet Beskrivelse Dråpe- og kontaktsmitte. Meget stor. Hver vinter mellom desember og mars. Konsekvens Moderat. Gjennomsnittlig 10 % blir syke. Kan være alvorlig for risikogruppene. Se Nasjonalt folkehelseinstitutts Influensa - faktaark. Forebyggende tiltak Vaksinasjon av risikogruppene. Mål: 75% vaksinasjonsdekning av personer > 65 år. Generelle smittevernråd i lokalpressen. God vaksinasjonsdekning blant ansatte med pasientkontakt Fyrtårn for registrering i vinterhalvåret. Ansvarlig og frist Legene og pleie/omsorg. I 2012 kun 33% av risikogruppene vaksinert. Smittevernlegen. Smittevernlege. Tjenesteledere. Alle ansatte med pasientkontakt. I 2012 kun 13% vaksinert. Konsekvensreduserende tiltak Posteksposisjonell profylakse og individuelle smittevernråd. Behandle. Info gjennom lokalpressen. Økt vaksinasjon. Selbu legekontor. Legene. Legene. Smittevernlegen. Influensapandemi Beskrivelse Ansvarlig og frist Årsak Influensavirus. Sannsynligvis ny virustype som spres effektivt mellom mennesker. Sannsynlighet Mindre sannsynlig. Konsekvens Alvorlig. Forebyggende tiltak (Se tekst nedenfor). Sentrale helsemyndigheter, Side 13 av 13

14 Konsekvensreduserende tiltak (Se tekst nedenfor). Saksnr. 2010/449-1 kommunen, helseforetak. Sentrale helsemyndigheter, kommunen, helseforetak. Bakgrunn Det tas utgangspunkt i Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. De lokale tiltak baseres på WHOS seks hovedfaser under en pandemi. Konsekvenser av pandemi i Selbu En alvorlig pandemi oppstår ca hvert 50. år. Sist var svineinfluensapandemien i Selbu ble moderat rammet. Mange syke, ingen døde. Det ble gjennomført massevaksinasjon. Det spesielle ved denne pandemien var at barn/unge ble forholdsvis hardt rammet. Det er vanskelig å anslå hvor hardt rammet kommunen blir ved neste pandemi. Hvis vi regner med at Selbu blir rammet gjennomsnittlig hardt, vil det si syke samtidig. Med en overdødelighet på i verste fall 1%, må man regne med å håndtere om lag 10 dødsfall pga influensa i Selbu. Selbu kommune må være forberedt på å kunne takle en situasjon der vi står overfor betydelige belastninger. Alvorlig sykdom og overdødelighet vil ramme hovedsakelig risikogruppene, dvs. alle med alvorlige luftveissykdommer og kroniske hjerte-/karsykdommer, alle med nedsatt infeksjonsforsvar, alle med diabetes og alle personer som er 65 år eller eldre. Viktige samfunnsfunksjoner kan i verste fall stoppe opp. Blant annet vil vi merke en markant økning i fraværet i skoler og på arbeidsplasser, at helsetjenestens tilbud vil måtte omprioriteres og at viktige offentlige tilbud som transporttjeneste, kraftforsyning, post- og telekommunikasjon, renovasjon med mer, vil kunne bli redusert. Helse- og sosialtjenesten vil spesielt få store utfordringer fordi behovet for tjenester øker, mens kapasiteten vil minske. Toppen av antall syke vil ligge mellom 20 og 100 dager etter starten på pandemien. Man regner med at den vil være over i løpet av et halvt år. Trolig kommer det mindre bølger av pandemien i etterkant, men disse vil ikke ha så store konsekvenser pga økt immunitet og fordi første bølge allerede har inntruffet. Når første bølge av pandemien treffer oss, er det usikkert om en nyformulert influensavaksine vil være ferdig utviklet og tilgjengelig for alle som ønsker den. Medikamenter mot influensa vil være det eneste som vil dempe virkningen av sykdommen, men resistens mot antiviralia er et økende problem. WHO deler pandemier inn i 6 faser. For tiden befinner vi oss i interpandemisk fase. Fase 1. Interpandemisk fase ingen nye virus tiltak: Revisjon av relevant planverk (smittevernplan, plan for kriseledelse, plan for helsemessig og sosial beredskap, infeksjonskontrollprogram). Holde planverket kjent for aktørene. God vaksinedekning mot sesonginfluensa. God kontakt med lokale media og med apoteket. Sørge for adekvat lager av medikamenter og smittevernutstyr. Fase 4. Pandemisk årvåkenhetsperiode begrenset smitte mellom mennesker, Norge berørt Side 14 av 14

15 Smitteverngruppe skal være opprettet. Få info fra sentrale helsemyndigheter om sykdommens karakteristika og virulens. Lokal konsensus om bruk av antiviralia for å behandle tidlige tilfeller og vurdere profylakse til nærkontakter. Legevakt- og fastlegeordningen bør benyttes mest mulig uendret under en pandemi. Det kan være en mulig løsning å ta i bruk helsestasjonens lokaler som legekontor for influensasyke. Publikum må da få beskjed om at alle som kan være smitteførende, ikke skal møte på legekontoret. Videre må det organiseres gode rutiner ved utlevering av antiviralia og antibiotika fra apotek. Det vil være en fordel om pasienten får antiviralia med en gang hos legen. Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret ifølge Smittevernlovens 4-1 vedta møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering. Dersom St. Olavs Hospital blir overfylt kan det bli nødvendig med opprettelse av sykestue. Sykehjemmet bør unngås av fare for smitte av inneliggende. Mest aktuelt er å ta i bruk forsamlingshus med kjøkken og gode sanitærforhold, for eksempel Gimle. Starte planlegging av massevaksinasjon opplysning, sikkerhet, smittevern, prioritering. Organisere tilgang på ekstra materiell (avtale med leverandørene om behov og omfang av beskyttelsesutstyr, papir, såpe, desinfeksjonsvæsker etc.). Info til befolkning og helsepersonell om smitteverntiltak. Fase 5. Pandemisk årvåkenhetsperiode økende, men ikke svært smittsomt Iverksette tiltak for å hindre smitte til kommunen. Restriksjoner i reise/transport? Iverksette full mobilisering av helsetjenesten og av alle beredskaps- og kriseplaner i berørte områder, inkl. samarbeid med kriseberedskapen i andre sektorer. Iverksette ekstraordinær bemanning i helsetjenesten. Lister over tilgjengelig helsepersonell i Selbu finnes i Plan for helsemessig og sosial beredskap. Påleie/omsorg bruker gruppevarsling om personellbehov via sms. Frivillige organisasjoner som Røde kors, NKS, Mental helse og Norsk Folkehjelp kan være viktige hjelpere. Sivilforsvaret og Heimevernet vil bistå. Fase 6. Pandemisk periode - pandemi. Smittevernlegen er ansvarskontakt. Døgnkontinuerlig tilgjengelig. Overvåker hvordan helsetjenesten fungerer. Rapporterer til kommuneledelsen. Side 15 av 15

16 Informasjon til publikum skal være samordnet med nasjonale myndigheter, men tilpasset lokale forhold. Kutte ned på alle tjenester som kan utsettes/sløyfes. Gjøre helsepersonell klar til å ta imot de første pasientene, herunder instruks om beskyttelse. Legene må ut fra kapasitetsrapporter ved St.Olavs hospital ha en lokal konsensus om kriterier for innleggelse på sykehus og om hva som kan behandles i førstelinjetjenesten. God loggføring. Gjennomføring av massevaksinasjon. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner. Vaksinen vil bli levert i engangssprøyter, eller hvis det ikke lar seg gjøre, i flerdoseglass. Folkehelseinstituttet har ansvar for innkjøp og distribusjon av influensavaksine til kommunene. Vaksinene skal oppbevares i kjøleskap. Viktig å tenke sikkerhet (temp. og tyveri). Først og fremst bør vaksinasjonen i Selbu gjøres av personell som er vant til vaksinering, det vil si helsesøstre, sykepleiere og helsesekretærer. Det vil være viktig å få gjennomført massevaksinasjonen raskt og uten sammenstimling av folk. Dersom hele befolkningen skal vaksineres, kan det være aktuelt å ha vaksinasjonskontor i hver grend.. Informasjon om risiko for bivirkninger gis. Meldeplikt ved bivirkninger. Legitimasjon kan være nødvendig. Det skal utstedes vaksinasjonskort etter forslag fra FHI. Legionella ROS-analyse Beregning av risikoen for at et legionellautbrudd skal forårsake alvorlig sykdom/død hos innbyggere i Selbu. Hendelser i skravert felt vurderes til å være installasjoner med høy risiko. Lite sannsynlig: < 1 tilfelle pr 50 år Mindre sannsynlig: 1 tilfelle pr år Meieri Små konsekvenser Moderate konsekvenser Hårvasker hos frisører Tannlegeutstyr Dusj- og bassenganlegg på skoler og idrettsplasser Dusjanlegg på hoteller og campingplasser Alvorlige konsekvenser Dusjer på sykehjem og avd. for med. rehab. Side 16 av 16

17 Sannsynlig: 1tilfelle pr 1-10 år Meget sannsynlig: > 1 tilfelle pr år Dusjer, boblebad og forstøvere i private hjem Vaskehaller for kjøretøy Årsak Sannsynlighet Konsekvens Forebyggende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Beskrivelse Spredning av Legionella pneumophila via aerosol Liten Moderat God internkontroll iht Forskrift om miljørettet helsevern Kap 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol Oversikt over risikoinstallasjoner finnes i Ephortesak 08/32. Smitteoppsporing og desinfeksjon Ansvarlig og frist Bedrifter. Selbu kommune (Sektor BU). Smittevernlege Eier av virksomhet, evt under veiledning av smittevernlegen og spesialisthelsetjenesten. Vannbåren smitte Beskrivelse Ansvarlig og frist Årsak Mikrobiologisk forurensing av et eller flere kommunale vannforsyningsnett. Terrorhandling eller lekkasje fra kloakkanlegg. Sannsynlighet Sannsynlig. Konsekvens Moderat. Forebyggende tiltak Godkjente vannverk. God internkontroll med Selbu kommune (Sektor BU) Mattilsynet har tilsynsfunksjon. inspeksjon og prøvetakning. Konsekvensreduserende Smittevern 13 Håndbok i Smittevernlegen. Side 17 av 17

18 tiltak oppklaring av sykdomsutbrudd hos mennesker som skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr. Rask oppdagelse av kontaminasjonen. Årvåkenhet hos legene. Påvise agens ved prøvetaking. Evt. behandling. Varsle Fylkesmannen, Mattilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Stenge vannforsyninga, varsel om koking av vann, klorering. Informasjon i lokalpressen, evt generelle smitteverntiltak. Mattilsynet. Sektor BU Sektor BU Legene. Smittevernlegen. Sektor BU Kommunens kriseledelse/smittevernlegen/sektor BU. Meningokokksykdom Årsak Sannsynlighet Konsekvens Forebyggende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Beskrivelse Meningokokkbakterier. Nærdråpemitte. Sannsynlig. Moderat. Barn under ett år har høyest risiko for å rammes av meningokokksykdom. Også barn under fem år og tenåringer. Kan være dødelig. Årlig informasjon til russen om sympt. og forebyggende tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutts Meningokokksykdom. Smitteoppsporing, varsling. Behandling. Meldingspliktig til MSIS, gruppe A. Ansvarlig og frist Selbu helsestasjon. Smittevernlegen. Legene. Side 18 av 18

19 Side 19 av 19

Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy LENVIK KOMMUNE July 1, 2014 Skrevet av: Isabelle Filippi, smittevernlege Samfunnsmedisinsk Avdeling Senjalegen Innhold SMITTEVERNPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Revidert 01.07.2006-1 -

Revidert 01.07.2006-1 - Revidert 01.07.2006-1 - INNLEDNING 5 1. LOVGRUNNLAG...5 2. OPPDATERING AV SMITTEVERNPLAN...5 3. PLASSERING AV SMITTEVERNPLANEN...5 4. SMITTEVERNLOVEN...5 5. DEFINISJONER...5 6 ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE Smittevernplan for Fauske kommune - januar 2009 Side 1 Innhold 1. INNLEDNING...4 1.1 Hensikt med planen... 4 1.2 Målsetting... 4 1.3 Lovverk... 4 1.4 Definisjoner... 4

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx

Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx August 2012 - s 2 av 43 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 5 1.1 Forord... 5 1.2 Oversikt over relevant lovverk... 5

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12 SMITTEVNPLAN FOR Snillfjord kommune Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 1 LOKALE FORHOLD... 2 2 FORDELING AV ANSVAR OG OPPGAV... 3 3 SMITTEVN I NORMALSITUASJON... 5 4 SMITTEVN

Detaljer

SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Levanger Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av hovedutvalget for helse og sosialsaker i Levanger den 20.01.1998.

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE (Plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer)

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE (Plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer) 05/00025 SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE (Plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer) Smittevernplan for Verdal kommune er godkjent Driftskomiteen: Verdal kommunestyre:... VERSJON

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

1.0 Innledning. 1.1 Forord

1.0 Innledning. 1.1 Forord 1.0 Innledning 1.1 Forord Kommunehelsetjenesten har lang tradisjon med forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Dette er en oppgave som fortsatt må prioriteres høyt. Selv om vi har mye kunnskap

Detaljer

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord)

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009 pandemiplan Pandemiplan Randaberg kommune Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Smittevernplan Tromsø kommune.

Smittevernplan Tromsø kommune. Smittevernplan Tromsø kommune. November 2003.. av Glenn Severinsen, kommuneoverlege smittevern. (coronavirus-sars) Innholdsfortegnelse: 1 Innledning...4 1.1 Forord... 4 1.2 Målsetting... 5 1.3 Oversikt

Detaljer

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4.3.3-1 Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret :

Vedtatt av kommunestyret : Vedtatt av kommunestyret : Smittevernplan for Eidsvoll kommune Innhold 1. Generelt/målsetting/lovgrunnlag... 4 2. Ansvar, definisjoner, personell og samarbeidsforhold... 4 2.1 Definisjoner... 4 2.2 Leger

Detaljer

NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE

NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE FORORD. Smittevernplan for Krødsherad kommune er utarbeidet etter påbud fra sentrale myndigheter. Den er satt opp av smittevernlegen, kommunelege-i

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR BERGEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR BERGEN KOMMUNE Beredskapsplanverkets delplan 2.9 Smittevernplan for Bergen kommune SMITTEVERNPLAN FOR BERGEN KOMMUNE Vedtatt av Bergen bystyre mandag 9. desember 2002. Revidert 15.12.2012 0 ... OVERORDNET - GJELDER FOR

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer