Om fugleinfluensa. Annet om fugleinfluensa For annen informasjon om fugleinfluensa - se Veterinærinstituttets og Mattilsynets hjemmesider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om fugleinfluensa. Annet om fugleinfluensa For annen informasjon om fugleinfluensa - se Veterinærinstituttets og Mattilsynets hjemmesider."

Transkript

1 Om fugleinfluensa I forbindelse med fugleinfluensapandemien i 2005 la Helsetjenesten for fjørfe ut diverse informasjon på nettet. Dette er sammenfattet i dette notatet. Ikke alt er oppdatert, men det meste, blant annet det som har med dette fugleviruset og dets egenskaper å gjøre, gjelder fortsatt. Den spesielle virusvarianten H5N1 finnes fortsatt, blant annet i Asia og Egypt. I menyen under finner du blant annet fakta om fugleinfluensa, råd om smittebeskyttelse og hygienerutiner på gård, samt reiseveiledning. A. Fakta om fugleinfluensa B. Smittebeskyttelse på gård C. Regelverk D. Drikkevannsbehandling E. Reiseveiledning Oppdatering mht. smittespredning, utbrudd, restriksjoner, etc Tilsynsmyndighetene i Norge, Sverige og Danmark fører fortløpende oversikt over hendelser hva angår fugleinfluensa i Europa. Disse finner du her: Mattilsynet (Norge) Jordbruksverket (Sverige) Fødevarestyrelsen (Danmark) - FAO (Verden) - Annet om fugleinfluensa For annen informasjon om fugleinfluensa - se Veterinærinstituttets og Mattilsynets hjemmesider. A. Fakta om fugleinfluensa Med de siste årenes mediaoppslag om fugleinfluensa kan det være vanskelig å vite hva som har relevans for Europa. Animalia ønsker å poengtere følgende forhold om fugleinfluensa i Europa. Forholdende er ytterligere utdypet i avsnittene under A1. Fugleinfluensa er en dyresykdom som svært sjelden smitter til menneske, og da under helt spesielle forhold! A2. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt i Norge! A3. Funn av syke og døde fugler i naturen er helt normalt - sykdom forårsaket av fugleinfluensavirus er svært sjelden og har aldri forekommet i Norden! A4. De tiltak som Mattilsynet innfører vedtas for å forebygge smitte til fjørfe! For oppdaterte fakta om fugleinfluensa - se hjemmesidene til Veterinærinstituttet (www.vetinst.no) og Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Reisende til land med mistanke om eller utbrudd av fugleinfluensa oppfordres til å ta sine forholdsregler - se D. Reiseveiledning om smittebeskyttelse. For fjørfeprodusenter - se egne oppslag på hovedsiden om Forbud mot hold av fjørfe utendørs og Smittevern på egen gård. Ved funn av syke eller døde fugler - følg Veterinærinstituttets retningslinjer - de finner du her: (Sist oppdatert: 28. oktober 2005)

2 A1. Fugleinfluensa er en dyresykdom som svært sjelden smitter til menneske Det at fugleinfluensaen har kommet til Europa er først og fremst alvorlig for viltlevende fugl og fjørfeholdet. Kontroll og bekjempelse av denne sykdommen er således hovedsaklig en utfordring for veterinærvesenet. I Sørøst-Asia har det for øvrig vært fugleinfluensa et par år, uten at Folkehelseinstituttet har anbefalt reiserestriksjoner. Folkehelseinstituttet har da heller ikke fått rapporterer om reisende som er blitt syke av fugleinfluensa. I forhold til alle de som tross alt har vært i nær kontakt med infisert fjørfe (over 150 millioner fjørfe har enten strøket med eller er blit avlivet), er de omlag 120 sykdomstilfellene i Øst-Asia som så lang er rapportert, svært få. Riktignok har dødeligheten blant disse vist seg å være høy, men for å sette det hele i perspektiv, men det er flere i Norge som dør av ordinær influensa hver vinter enn det antall som har strøket med av fugleinfluensa så langt. For de som skal reise i land der det er mistanke om eller det er konstatert utbrudd av fugleinfluensa - se egne reiseveiledninger for å forebygge innslep av smitte ved hjemreise. Direktør Zsuzsanna Jakab ved European centre for disease prevention and control (ECDC) i Stockholm var meget tydelig da hun i 19. oktober presenterte myndighetenes helsemessige vurderinger av fugleinfluensaen, gjort etter ønske fra EUs helsekommissær Markos Kyprianou: - Risikoen for å bli smittet av viruset i dets nåværende form er minimal. Det er bare risiko ved kontakt med smittet fugl, men også da er risikoen liten. Les artikkelen her - Det er først hvis virusvarianten H5N1 endrer karakter slik at det lett smitter mellom mennesker at det er grunn til særlig bekymring, sett fra et folkehelsesynspunkt. Risikoen for at dette kan skje er størst i Sørøst-Asia. Den store folketettheten, det spesielle hjemmedyreholdet av gris og fjørfe som mange har, samt dårlig smittevern overfor villfaunaen og for andre husdyrhold er hovedårsakene til dette. Det er imidlertid ikke gitt at det er akkurat denne fuglevirusvarianten (H5N1) og ikke en annen (feks. en variant av enten H1-, H2-,og H3-menneskeinfluensavirus), som vil forårsake en fremtidig verdensomspennende epidemi (pandemi). Det skal sies at Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret for H5N1-varianten på grunn av det omfang av utbrudd i tid og rom som akkurat dette viruset har forårsaket. Jo lengre tid som går, jo flere dyr og mennesker blir eksponert for viruset, med fare for at viruset kan endre seg til en farligere variant - eller like sannsynlig, en mindre sykdomsfremkallende variant. Uansett, vi har hatt og vil fortsatt få regelmessige influensapandemier hos mennesker av ulik alvorlighetsgrad. Imidlertid er den alminnelige helse i befolkningen bedre enn før og helsevesenet bedre istand til å behande de som skulle bli alvorlig syke, blant annet som følge av sekundære bakterieinfeksjoner. For mer informasjon om eventuell smittefare knyttet til fjørfeinfluensaen - se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet - A2. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt i Norge Mattilsynet ser ikke behov for å advare publikum mot å spise rå eller bløtkokte norske egg. Fjørfekjøtt bør av generelle hygieniske årsaker alltid være tilstrekkelig varmebehandlet (gjennomkokt/gjennomstekt). Den 26. oktober frarådet EUs mattrygghetsbyrå (EFSA -European Food Safety Authority) inntak av rå egg og rått kjøtt fra fjærkre fordi en ikke helt sikkert kan utelukke eventuell smitte med fugleinfluensavirus. I sin begrunnelse viser EFSA til generelle råd om god kjøkkenhygiene og nødvendig varmebehandling av egg og andre fjørfeprodukter. Dette forebygger i første rekke smitte med campylobacter og salmonella. Det vil også fjerne den eventuelle teorietiske risikoen for smitte med fugleinfluensavirus gjennom mat. - Smittesituasjonen for fjørfe i Norge mhp. campylobacter og salmonella er, til forskjell fra de fleste andre land, så gunstig at Mattilsynet ikke vil advare mot å spise rå eller bløtkokte norske egg, sier direktør for helse og hygiene i mattilsynet, Stein Ivar Ormsettrø. I meldingen fra EFSA understrekes det videre at det ikke er holdepunkt for at fugleinfluensa kan overføres til mennesker med mat. Slik smitte har bare skjedd ved nærkontakt mellom mennesker og fjærkre som har vært smittet med fugleinfluensavirus, og selv slik smitte har vært svært sjelden. EFSA påpeker videre at forekomst av alvorlig fugleinfluensasmitte i egg og andre produkter av fjørfe innenfor EU/EØS er usannsynlig pr. dato. Kilde: Oppslag på hjemmesiden til Mattilsynet 26. oktober:

3 A3. Funn av syke og døde fugler er helt normalt! På grunn av den massive oppmerksomheten rundt fjørfeinfluensautbruddene i det siste, er mange blitt mer oppmerksomme på syke og døde fugler. Det rapporteres stadig om funn av syke og døde villfugler fra forskjellige steder Europa. I Norge har Veterinærinstituttet så langt mottatt få fugler til undersøkelse. I enkelte tilfeller gjøres det samtidig funn av ufarlige fugleinfluensavirus, så som tidligere i høst i Finland, og nå nylig i fra Eskiltuna i Sverige - uten at disse har med dødsårsaken å gjøre. Den viltlevende fuglefauna, og da særlig ande- og gåsefugl, har alltid vært et naturlig reservoar for fugleinfluensavirus. Det er viktig å være klar over at Veterinærinstituttet aldri har påvist sykdom og død hos vilt i Norge forårsaket av fugleinfluensavirus, ei heller er dette gjort i Norden for øvrig. Det synes sannsynlig at smitte med asiavarianten (H5N1) har kommet med trekkfugl til de berørte land i randsonen av Europa. En forventer derfor at det vil komme nye utbrudd av fugleinfluensa, så vel blant villfugl, som kommersielle og hobbybaserte fjørfehold, langs trekkruter over Kaspihavet, Svartehavet, Middelhavet til Midtøsten, Vest- og Nord-Afrika. Likeså vil smitte kunne spre seg via trekkfugl fra utbrudd i europeisk del av Russland og vestover til Europa for øvrig. Dessuten må en anta at trekkfugl fra Vest-Europa som overvintrer på samme plasser som sine østlige frender, vil kunne utveksle smittestoffer, for så å kunne dra med seg dette viruset nordover til Vest-Europa under vårtrekket. Det er derfor en viss sannsynlighet for at fugleinfluensaviruset kan komme til Norge på et eller annet tidspunkt med trekkfugl. Det er derfor viktig å være føre-var, slik Mattilsynet nå legger opp til - se punkt 4 under. Innrapportering om syk og død fugl. Ved funn av flere syke og døde villfugl innen et begrenset område eller over et kort tidsrom, særlig ande- og gåsefugl, ta gjerne kontakt med Mattilsynet (06040 for ditt nærmeste distriktskontor) for vurdering om fuglene skal undersøkes nærmere ved Veterinærinstituttet. For informasjon om eventuell innsending av død fugl til Veterinærinstituttet - se instituttets egne retningslinjer: A4. De tiltak som Mattilsynet innfører vedtas for å forebygge smitte til fjørfe! Importforbud mot egg-, fjørfe- og fjørfeprodukter, forbud mot hold av utegående fjørfe og andre tiltak innføres ut i fra et føre var-prinsipp for å forebygge innslep av fugleinfluensavirus. Disse tiltakene er kun innført for å beskytte norsk fjørfe mot denne alvorlige dyresykdommen og har ingen ting med fare for smitte til menneske å gjøre. B. Smittebeskyttelse på gård På bakgrunn av de pågående og forventede fugleinfluensautbrudd i Europa og Nord- og Vest- Afrika er det grunn til skjerpete smitteverntiltak rundt eget fjørfehold. Under følger noen tips om slike smitteverntiltak. Denne siden vil fortløpende bli holdt oppdatert ettersom nye innspill kommer. Flere av smitteverntiltakene nevnt under er allerede nedfelt som krav i forskriftsform eller i KSLregelverket. Referanser til aktuelt regelverk finner du nederst på denne siden. (Sist oppdatert: 11/ ) Utforming og bruk av smittesluse Helsetjenesten for fjørfe er i ferd med å lage en egen Smittevern og hygiene-serie, der første brosjyre tar for seg smittebeskyttelse generelt, andre del tar for seg smittesluse - om utforming og bruk, og en tredje del som tar for seg rengjøring og desinfeksjon i fjørfehus. Disse tre brosjyrene vil bli ferdigstilt henholdsvis i april, mai og august Smittevern i forhold til viltlevende fauna Det er fra før kjent at den viltlevende fuglefauna er et naturlig reservoar for fugleinfluensavirus, så også i Norge. Det er angitt høyere forekomst av fugleinfluensavirus hos andefugl - derfor er det en spesiell fokus på disse. I høstens undersøkelse av viltlevende andefugl i regi av Veterinærinstituttet ble fugleinfluensavirus påvist i 10% av prøvene (Publisert 18/10-05). Ingen var av disse var av de svært sykdomsfremkallende typene (se lenger ned). Dette er omtrent som ventet i forhold til undersøkelser utført i andre EU-land. De fleste av virusvariantene i villfuglfaunaen er som regel lite sykdomsfremkallende (kalles LPAI-varianter), med unntak av noen få varianter av undertypene H5 og

4 H7 som kan forårsake alvorlig sykdom (kalles HPAI-varianter). Den mye omtalte fugleinfluensavirusvarianten H5N1, med opphav i Sørøst-Asia, er en slik HPAI-variant. Det kan synes som at pågående og forventede fugleinfluensautbrudd i Sørøst-Europa og Nord- og Vest-Afrika er forårsaket av smitte via trekkfugl. Det er derfor spesiell fokus på trekkfugl som mulig smittebærere til Norge i løpet av våren Fjørfeprodusenter i områder av Norge som erfaringsmessig er viktige mellomlandingsplasser for trekkfugl bør være særlig aktsomme. Under er en link til Aftenposten med oversikt over de viktigste risikoområdene: Tiltak Viltlevende fugl og smågnagere skal aldri ha tilgang til fjørferom eller tilstøtende rom i driftsbygning. Fôr- og fôringsutstyr skal enten være lukket eller skjermet fra viltelevende fugl og smågnagere. Ved bruk av egen overflatevannkilde - skjerm denne mot viltlevende ande- og gåsefugler og om mulig nærliggende nedslagsfelt mot viltlevende ande- og gåsefugl. Ved bruk av egen vannkilde som ikke lar seg skjerme, sørg for å ha filter og desinfeksjonutstyr på plass og vedlikehold dette. Skjerm eller fjern gårdsdammer og annet som kan tiltrekke seg viltlevende ande- og gåsefugl. Sørg for ryddighet og god hygiene rundt fjørfehus. Ha vaskbare plattinger foran innganger for personal, livdyr og eggkjølerom. Ha på plass renholdsprogram for effektiv rengjøring, vask og desinfeksjon mellom innsett. Se for øvrig forbud mot utegående fjørfe som ble innført 21. oktober. Smittevern i forhold til person-, dyre- og utstyrstrafikk Det finnes andre viktige smittekilder i tillegg til den viltlevende fauna. Reisende som har vært i områder affisert av alvorlig smittsom sykdom kan uforvarende dra med seg smitte hjem via klær, sko og annet utstyr. Likeså kan smitte dras med via levende fjørfe og fjørfeprodukter. Ulovlig handel og import kan være kilde for smitte. Eksemplevis har levende fugl infisert med HPAI H5N1 vært forsøkt importert til EU-land. I 2005 ble en bil full av fjørfekjøtt fra Thailand, et av landene som er hardes rammet av HPAI H5N1, oppdaget og stoppet ved fergeanløp til Norge. Når først smitte har fått fotfeste tilsier erfaringer fra tidligere sykdomsutbrudd at dyretransport og person- og utstyrstrafikk effektivt kan spre smitte videre til andre husdyrhold. Ofte kan smitte allerede ha skjedd før sykdom bryter ut i den først smittede besetningen. På den ene siden er det derfor viktig å forebygge slik smittespredning, og på den andre siden, sette inn nødvendige tiltak straks alvorlig sykdom er kjent. Tiltak Ved nybyggplanlegging - sørg for å skaffe råd om innbygging av gode smitteverntiltak. Det kan være vanskelig og kostbart å korrigere dårlige løsninger i etterkant! Ha på plass smittebarriere ("smittesluse") i inngang og bruk denne konsekvent! Med smittebarriere menes sted for sko- og kleskift, håndvask (alternativt dispenser med desinfeksjonsmiddel) og fysisk tett smitteskille i gulv mellom ytre miljø ("uren sone") og dyrene i fjørfehuset ("ren sone"). For mer detaljert informasjon - ta kontakt med din fagkonsulent eller Fagseneteret for fjørfe. Begrens persontrafikk inn og ut av fjørfehuset til et minimum. Ha egen inngang til eggkjølerom ("uren sone"). Ved innsetting av livdyr eller ved delt utslakting - insister på bruk av smittebarriere i inngang og sørg for vask og desinfeksjon av platting der dyrene bringes inn eller hentes ut. Still krav til fôr-, egg-, livdyr- og slaktetransporter mht hygiene (rengjøring, vask og desinfeksjon) av bil, truck og annet utstyr. Se også brosjyren Smittebeskyttelse i fjørfehus (Sist oppdatert april 2009)

5 C. Regelverk KSL - Kvalitetssystem i landbruket (www.ksl.no) Forskrift om hold av av høns og kalkun (www.lovdata.no) Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter (www.lovdata.no) Forskrift om helseovervåking i fjørfebesetninger (www.lovdata.no) Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg (www.lovdata.no) Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt (www.lovdata.no) Særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbruddet i Sørøst-Asia, Russland, Romania, Tyrkia, mfl.(www.mattilsynet.no) Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap (www.mattilsynet.no). EU kommisjonens bestemmelser om smittevern og beredskap mhp Influensavirus A H5N1 av Commision decision of laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza A subtype H5N1 from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an early detection system in areas at particular risk (www.eu.int). D. Drikkevannsbehandling I forbindelse med fugleinfluensasituasjonen slik den nå er i Europa, ønsker Animalia å ha spesiell fokus på forebyggende hygienerutiner og smitteverntiltak. Drikkevannsbehandling ved bruk av egen vannkilde vil være et av slike tiltak. Under følger informasjon, anbefalinger til minstestandarder og referanser til nyttige kilder mht vurdering av vann som risikofaktor og vannbehandling. Bakgrunn Fjørfe er svært mottakelige for å utvikle sykdom som følge av infeksjon med fugleinfluensavirus - så også med det mye omtalte asiaviruset HPAI H5N1. Videre er det kjent at viltlevende fuglefauna - og da spesielt vannfugl, er reservoar for ulike typer fugleinfluensavirus. Foruten innskjerpede hygienerutiner er det derfor svært viktig å kvalitetssikre smitteverntiltak på gården slik at ikke smitte fra villfugl kan introduseres i besetningen, herunder må behandling av drikkevann ved bruk av egen vannkilde vurderes. For de som er forsynt med drikkevann fra godkjent privat eller kommunalt vannverk skal den hygieniske kvaliteten være tilfredsstillende. Selv om fugleinfluensavirusene er vist å kunne overleve i avføring i minst en uke og i vann i opptil flere uker er det likevel ikke spesielt motstandsdyktig og vil greit kunne la seg inaktivere ved desinfeksjon. Når det gjelder desinfeksjon av vann har kombinasjon av partikkelfilter og UV-aggregat vist seg å være mest anvendelig i praksis. Ved valg av type UV-anlegg anbefales det at en tar utgangspunkt i aggregater typegodkjent av Folkehelseinstituttet - Disse inngir en dose på minimum 30 mj (millijoule) per cm2 - en dose som skal være tilstrekkelig til inaktivering av de fleste bakterier, virus og parasitter (med unntak av sporedannende bakterier). Oversikt over typegodkjente systemer finnes Valg av riktig system UV-behandling krever forutgående partikkelfiltrering. UV-anlegget må dessuten være dimensjonert riktig i forhold til vanngjennomstrømning, UV-transmisjon (parameter som må måles før en gjør valg av type anlegg), rørdimensjon og trykk. Også andre faktorer kan være av betydning. Konferer derfor med autorisert rørlegger for å finne frem til passende kombinasjon av forfiltreing og UV-aggregat! Vedlikehold er vel så viktig! Drikkevannsbehandlingssystem som ikke vedlikeholdes, vil kunne gå over fra å være en smittestoffbarriere til en potensiell smittestoffbombe. De fleste UV-aggregater som leveres, har en sensor som enten direkte eller indirekte via styringstavla indikerer dose UV-lys. Alle skal ha alarm ved utilstrekkelig stråling. Uavhengig av dette er det særdeles viktig at en rutinemessig rengjør og desinfiserer drikkevannssystemet, herunder skifter partikkelfiltre og rengjør UV-enhet (innvendig kvartsglassrør), samt skifter ut UV-lampen. Inngå gjerne serviceavtale med leverandør for å kvalitetssikre vedlikeholdet. Det tilrådes:

6 Utskifting av partikkelfiltre etter behov (visuell inspeksjon). Skifte av UV-lampe minst en gang i året. Unngå å ta direkte på lampen med fingrene! Rengjøre UV-aggregatet, kvartsglass og sensorøye etter behov, minimum 2 ganger i året. Bruk gjerne rødsprit. Hvis kalkavleiringer - fjern dette først, for eksempel med sitronsyre. Sjekke kvartsglass om denne er fri for riper og flekker. Må i så fall byttes ut. Kvartsglasset skal byttes minst hvert tredje år. Skru av UV-lampen mellom innsett, eller sørg for at det renner noe vann gjennom anlegget (ellers fare for varmgang). Andre nyttige informasjonskilder: Mattilsynet - - Aviærinfluensa og drikkevann, en risikovurdering, Folkehelseinstituttet - - drikkevann - vannbehandling - godkjente produkter Se også dokumentet Hygienisk drikkevannskvalitet (2005) E. Reiseveiledning Med alle utbruddene av fugleinfluensa i Asia, Europa og Afrika og nye forventete utbrudd andre steder, er det viktig med fokus på nødvendige forholdsregler i forbindelse med reise. Forholdsreglene gjelder særlig alle som har fjørfe, samt aktuelt servicepersonell (fôr- og dyretransport, service og helsetjenester) Det er mange som er usikre på hva som bør gjøres etter besøk i land der det kan være alvorlig smittsomme dyresykdommer. Med den siste tids utbrudd av fugleinfluensa i en rekke land er det igjen viktig med fokus på nødvendige forholdsregler. Faren for å bringe smitte med hjem er avhengig av hva en har vært i kontakt med. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitte finnes og erfaring viser at det kan ta tid før den blir påvist selv om den er tilstede. Tenk derfor føre var og søk å "legge igjen" så mye smitte som mulig i forbindelse med hjemreisen! Under følger noen generelle råd og informasjon om helsemessige aspekter om fugleinfluensaen. (Sist oppdatert 25. oktober) Unngå å ta med smitte fra utlandet! Det er en allmenngyldig forholdsregel at folk som har vært i utlandet skal ha vært 48 timer i Norge før de går inn i husdyrrom hjemme - uansett dyreart. Et viss skjønn kan selvfølgelig utvises. Det er forskjell på en handletur eller fotballkamp i et EU-land hvor en ikke har vært i kontakt med dyr, og lengre reiser til andre og til dels eksotiske verdensdeler med ukjent smittestatus! Etter reise i land med mistanke om eller utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom anbefaler Mattilsynet skjerpet hygiene ved hjemreise og at det skal gå minst 48 timer etter hjemkomst før en går inn i husdyrrom. Det skal påpekes at 48 timersregelen er satt ut ifra overlevelsesevnen til munn- og klauvsykesiruset, og at dette sannsynligvis ikke er tilstrekkelig når det gjelder fugleinfluensavirus! Det er for eksempel vist at slike virus ved 20 C kan overleve minst en uke i fugleavføring. E1. Før avreise. Prøv å sette deg inn i smittesituasjonen i det land du skal reise til. I så fall det er mistanke om eller konstatert alvorlig smittsom dyresykdom, innhent informasjon om dette gjelder området du skal reise til. Ta en vurdering på om reisen kan gjennomføres - og hvilke forholdsregler som i så fall bør tas. I disse fugleinfluensatider er det særlig viktig at mennesker som direkte eller indirekte er knyttet til hobbyfjørfe og kommersiell fjørfeproduksjon i Norge er seg dette bevisst. Dette gjelder også personell som har med fôrtransport, dyretransport, service og dyrehelsetjenester (veterinærer), oa. å gjøre. Prøv eventuelt også å skaffe informasjon om regelverk hvor det f.eks. kan være forbud mot innførsel av fôr, mat (kjøtt), egg, levende dyr, etc. Ta gjerne kontakt med Mattilsynet for informasjon. Ring for å komme til ditt nærmeste distriktskontor. E2. Ved ankomst til Norge og hjemkomst. Det kan være informasjon, instrukser og andre offentlige tiltak ved grensa eller på flyplass og kaier. Les disse og gjennomfør disse! Unngå tett kontakt med familiemedlemmer og andre, samt dyr før en har vært gjennom en rengjøringsprosess og har skiftet tøy og sko. Det finnes faktisk eksempler på at hunder er blitt smittet ved første møte og derigjennom "kortsluttet" hygieneprosedyren.

7 E3. Ved kontakt med dyr i utlandet. Så fremt det er mulig, unngå kontakt med levende fjørfe i utlandet, eksempelvis på markeder der det selges levende fugl eller på gårdsbruk. Unngå syke og døde fugler. Ved kontakt med husdyr i andre land uten kjent smittestatus, bør det gå tre dager etter hjemkomst før husdyr hjemme oppsøkes. Ved kontakt med fjørfe eller syke og døde fugler i land hvor det er mistanke om eller utbrudd av alvorlig smittsom fjørfesykdom, skal det gå mer enn 72 timer, kanskje helst en uke om mulig, etter hjemkomst før en oppsøker fjørfe eller gris. Dusjing og skifte av sko og klær før hjemreise skal uansett utføres. Tøy og sko med usikker smittestatus kan kastes eller pakkes i plastpose for vask og eventuelt desinfeksjon hjemme. Disse skal uansett ikke brukes i norske husdyrhold. La gjerne skoene få noen hviledager etter rengjøringen. Tøy som ikke kan vaskes kan eventuelt henges bort en uke, alternativt renses. Ved bruk av egen bil eller annet utstyr i utlandet, vurder om også dette bør rengjøres. Sitronsyre eller andre anerkjente desinfeksjonsmidler kan brukes til desinfeksjon av disse. Dersom hund, katt eller andre dyr har vært med på reisen (noe som frarådes) kan disse vaskes med vanlig vann og såpe. E4. Betydning for egen helse mht fugleinfluensa Folkehelseinstituttet fraråder ikke noen å reise til land der det er fugleinfluensa. Dette gjelder også land, blant annet i Sørøst-Asia, der den spesielle og mye omtalte virusvarianten H5N1 forekommer. Det er viktig å a for seg at dette i utgangspunktet dreier seg om en dyresykdom. Denne varianten kan riktignok smitte direkte fra fjørfe til menneske, men sett i forhold til alle de som tross alt har vært i nær kontakt med infisert fjørfe, er de omlag 120 sykdomstilfellene som så lang er rapportert, svært få. Det er også riktig at dødeligheten hos disse har vist seg å være høy, men for å sette det hele i perspektiv, så er det flere i Norge som dør av ordinær influensa hver vinter enn det antall som har strøket med av fugleinfluensa så langt. Helt uavhengig av fugleinfluensaen anbefaler Folkehelseinstituttet alle over 65 år å vaksinere seg med den ordinære influensavaksinen. Alle som skal arbeide med fjørfe i land berørt av fugleinfluensa er av Verdens helseorganisasjon (WHO) også anbefalt å ta denne vaksinen. Dette er for å hindre at noen blir smittet med både fugleinfluensavirus og vanlig menneskeinfluensavirus. Ved en samtidig infeksjon frykter en at virusene kan utveksle egenskaper, hvorpå det kan oppstå et nytt sykdomsfremkallende virus som også smitter lett mellom mennesker. Det er trygt å spise kjøtt og egg fra høns så lenge det er tilstrekkelig varmebehandlet. Kjøttet skal ikke være rødt ved beinet og eggeplommen skal være stiv. Dette beskytter også mot mage-tarminfeksjoner som f.eks. salmonellose. I land der det er påvist fjørfeinfluensa, uansett variant, anbefales det at en unngår besøk på fjørfefarmer eller markeder der det selges levende fugl. Reisende som får influensaliknende sykdom med høy feber, kroppsverk og nedsatt allmenntilstand og særlig dersom dette ledsages av alvorlige pusteproblemer bør kontakte lege. Fortell da om reisen og om eventuell kontakt med levende fugl. Det blir av Folkehelseinstituttet understreket at foreløpig har ingen reisende til de berørte landene fått påvist fugleinfluensa. F. FAO- og OIE-anbefalinger 30. og 31. mai 2006 arrangerte FAO (FNs organisasjon for matproduksjon og landbruk) og OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) en konferanse om ville fuglers rolle i spredningen av fugleinfluensa. Det ble i den sammenheng laget en anbefaling som nå foreligger i original og i uoffisiell norsk oversettelse. Orginaldokumentet (ligger ikke ute på nett per ) Uoffisell norsk oversettelse (ligger ikke ute på nett per ) G. Rapport En studie av influensavirus i ville fugler i Norge Studien finner du her: (ligger ikke ute på nett per )

Oppdatert risikovurdering introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007

Oppdatert risikovurdering introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007 Uttalelse fra Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 16.02.07 Oppdatert risikovurdering introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007 SAMMENDRAG VKM ga i 2006 to risikovurderinger

Detaljer

Smittesluse - utforming og bruk

Smittesluse - utforming og bruk Smittevern og hygiene Animalia Postboks 396 Økern 0513 Oslo Del 2 Denne brosjyren tar for seg smittesluser i innganger til fjørfehus og hygienerutiner ved disse. Formålet med disse er å forhindre uønskede

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 6 I Nr. 11 I 2011 Økologisk produksjon av egg kort innføring Torger Gjefsen, Bioforsk Vest, Turid, Strøm, Bioforsk Økologisk Thorbjørn Refsum og Tone Beate Hansen,

Detaljer

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Nr. 03 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Mer TBE-virus i norsk flått Økende antibiotikaresistens hos sports- og kjæledyr Aktuelt fra

Detaljer

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon med E. coli O157 og lignende bakterier Tuberkulose Brucellose Trikinose Ekinokokkose Toksoplasmose

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R.

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. 2015 Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. Dahle Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

Detaljer

Nr. 03 2010 Årg. 01. Aktuelt fra Veterinærinstituttet. Et år etter pandemien Styrker MRSA-overvåkning Utryddet Bovin virusdiaré

Nr. 03 2010 Årg. 01. Aktuelt fra Veterinærinstituttet. Et år etter pandemien Styrker MRSA-overvåkning Utryddet Bovin virusdiaré Nr. 03 2010 Årg. 01 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Et år etter pandemien Styrker MRSA-overvåkning Utryddet Bovin virusdiaré Aktuelt fra Veterinærinstituttet Bladet Argus er et populærvitenskapelig magasin

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Zoonoserapporten 2004

Zoonoserapporten 2004 Zoonoserapporten 2004 En rapport om sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker Norges situasjon 2004 Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Helsetjenesten for geit. Beskytt dyra dine mot smitte

Helsetjenesten for geit. Beskytt dyra dine mot smitte Helsetjenesten for geit Beskytt dyra dine mot smitte 1 Innhold Smitte mellom norske besetninger... 3 Smittespredning og smitteveier... 3 Hva er smittsomme sjukdommer... 4 Hvilke smittsomme sjukdommer har

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Innhold 1. Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? 2. Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 3. Rengjøring av drikkevannssystemer 4. Viktig å vite

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 2 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 8 1 Introduksjon... 15 1.1 Om bakgrunnen for rapporten... 15 1.2 Noen utfordringer som Drikkevannsforskriften m/veileder gir... 17 1.2.1 Hva er

Detaljer

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 3/2004 Eggproduksjon Norsk senter for økologisk landbruk Tittel: Økologisk landbruk - Eggproduksjon Forfatter: Lise Grøva, NORSØK, Torbjørn Refsum og Bruce David,

Detaljer

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Ansvarlig utgiver: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Utgivelsesår 2012 Bidrag tekst: Hans Gaffke og Animalia v/torbjørn Refsund Foto: Fylkesmannen

Detaljer

Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo

Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo NVH/VI november 2004 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 1 2. Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og konklusjon 2 3. Sammendrag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Veterinærinstituttets rapportserie. Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse.

Veterinærinstituttets rapportserie. Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse. Rapport 10 2011 Veterinærinstituttets rapportserie Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse Helga R. Høgåsen,

Detaljer

Innhold. Alltid beredt s 3 Beredskap s 4. Diagnostikk s 6 Overvåking, kontroll og kartlegging s 8 Risikovurdering s 10

Innhold. Alltid beredt s 3 Beredskap s 4. Diagnostikk s 6 Overvåking, kontroll og kartlegging s 8 Risikovurdering s 10 Årsmelding 2008 Innhold Alltid beredt s 3 Beredskap s 4 Diagnostikk s 6 Overvåking, kontroll og kartlegging s 8 Risikovurdering s 10 Forskning og kunnskapsutvikling s 11 Nasjonalt referanselaboratorium

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret :

Vedtatt av kommunestyret : Vedtatt av kommunestyret : Smittevernplan for Eidsvoll kommune Innhold 1. Generelt/målsetting/lovgrunnlag... 4 2. Ansvar, definisjoner, personell og samarbeidsforhold... 4 2.1 Definisjoner... 4 2.2 Leger

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 2012 Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 3. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 3. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt

Detaljer