MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 119/12 12/7 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre /12 12/1296 Orientering om hestesportssenter 121/12 12/543 Utbyggingsavtale for Lauvåsen FUS barnehage 122/12 12/1080 Organisering av IKT-kontoret - forslag om ekstern drift 123/12 12/1155 Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2013 Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 119/12 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 119/12 Formannskapet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom Rapport over delegerte vedtak Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 2 av 13

3 Sak 120/12 Orientering om hestesportssenter Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 120/12 Formannskapet Rådmannens innstilling Saken legges fram i møtet. SAKSUTREDNING Det vil i møtet bli orientering om hestesportssenter. Side 3 av 13

4 Sak 121/12 Utbyggingsavtale for Lauvåsen FUS barnehage Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 121/12 Formannskapet Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til utbyggingsavtale for Lauvåsen FUS barnehage, dat , jf. plan- og bygningsloven 17-4 og kommunestyrets prinsippvedtak om utbyggingsavtaler Henvisningen til bilag 2 tilpasses at plan for trafikksikkerhetstiltak i Torvmarkvegen m.m. er under behandling, og ikke endelig avklart. SAKSUTREDNING Vedlegg Forslag til utbyggingsavtale, dat , med bilag: 1. Reguleringsplankart for Lauvåsen FUS barnehage, vedtatt Tiltaksplan, dat Saksopplysninger Rådmannen satte i brev av fram krav om utbyggingsavtale med Trygge Barnehager AS, knyttet til utbyggingen av Lauvåsen FUS barnehage. Forslag til utbyggingsavtale er nå ferdigforhandlet, og legges med dette fram til godkjenning. Bakgrunn Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Lauvåsen FUS barnehage i møte Av vedtaket framgår bl.a. følgende: Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativer for trafikale løsninger for myke trafikanter for strekningen ny barnehage til krysset Torvmarkvegen/Fylkesveg 921, innen Behovet for tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området har sammenheng med at det allerede i dag er en ganske stor trafikkmengde i Torvmarkvegen. Bl.a. er det pekt på at dagens fortausløsning ikke medfører et godt nok skille mellom biltrafikk og myke trafikanter. Særlig på vinteren kan dette være problematisk. Den nye barnehagen vil medføre økt trafikk. Det samme gjelder et nytt boligprosjekt som er under planlegging, Haugamyra Park, og en mulig fortetting på Stormyra, som gjeldende kommuneplan åpner for. Side 4 av 13

5 Sak 121/12 Plan- og bygningslovens bestemmelser Utbyggingsavtaler er hjemlet i plan- og bygningsloven kap. 17: 17-2 forutsetter bl.a. at utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen Et slikt prinsippvedtak ble fattet av kommunestyret , i sak 43/07 dette innebærer bl.a. at kommunen kan kreve at utbyggingsavtale inngås, og at avtale skal foreligge før igangsettingstillatelse gis 17-3 forutsetter bl.a. at tiltak som grunneier/utbygger skal besørge eller bekoste, må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, og den belastning utbyggingen påfører kommunen Saksbehandlingen av slike avtaler er omtalt i 17-4, der det bl.a. framgår at utbyggingsavtalen skal kunngjøres etter at den er inngått Prosessen Et mulig behov for utbyggingsavtale har vært nevnt i flere møter med Trygge Barnehager, bl.a. i forhåndskonferansen om byggesaken. Som nevnt tidligere ble krav om utbyggingsavtale satt fram i april Trygge Barnehager har også fått varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for området Torvmarkvegen-Lauvåsvegen. Kommunen utarbeidet utkast til avtale og sendte dette over til Trygge Barnehager. Forhandlingene har vært ført gjennom telefonsamtaler og ved bruk av e-post. Vurdering Det viktigste punktet i avtalen omhandler anleggsbidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, jf. avtalens pkt. 6, og innebærer at utbygger må yte et bidrag på kr Utbyggingsavtale for Haugamyra Park vil bli lagt fram i egen sak. Utbygger vil i dette tilfellet bidra til opprusting av Vinteråsvegen. Dette er anslått å koste ca. 1 mill. kr. Rådmannen har funnet det rimelig at utbygger av dette prosjektet ikke belastes med utgifter i Torvmarkvegen. Her skal også nevnes at det i møte med grunneierne Kjell J. Ulstad og Kjetil Ulstad er tatt opp at prosjektene og konsekvensene av disse bør ses i sammenheng, og at det er behov for bidrag til tiltak på det offentlige vegnettet. Rådmannen oppfatter grunneierne som positive til dette. Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til avtale godkjennes. I avtalens bilag 2 er det vist til et konkret forslag til plan for trafikksikkerhetstiltak. Siden denne er under behandling, og kan bli endret, må henvisningen tilpasses dette. Økonomiske og administrative konsekvenser I investeringsbudsjettet for er det avsatt i alt 1,2 mill. kr til tiltak i Torvmarkvegen. Dette er fordelt med kr i 2012, i 2014 og i Kostnaden for tiltakene vil være avhengig av hvilken løsning som velges. Nettoutgiften for kommunen vil, utover bidraget på kr fra barnehagen, være avhengig av eventuelle bidrag fra andre utbyggere og fra trafikksikkerhetstilskudd. Side 5 av 13

6 Sak 122/12 Organisering av IKT-kontoret - forslag om ekstern drift Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Olaf Løberg Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 122/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Partssammensatt utvalg /12 Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar at IKT-driften settes ut til Steria AS og Evry AS, på betingelser fremforhandlet av Klæbu kommune, basert på betingelser fremforhandlet av Trondheim kommune etter konkurranseutsetting. Utsetting av driften forutsetter at berørte ansatte i Klæbu kommune mottar likeverdige jobbtilbud fra en av de to firmaene som overtar ansvar for den operative IKT-driften. SAKSUTREDNING Vedlegg - Referat fra drøftingsmøte Saksprotokoll fra møte i AMU Saksprotokoll fra møte i Partssammensatt utvalg Referat fra drøftingsmøte Saksopplysninger Grunnlaget for saksframlegget er K-sak 70/11 av Handlingsprogram som bl.a. lyder slik: " Som et ledd i innsparingsarbeidet anbefaler kommunestyret at Rådmannen gjennomfører analyser av om funksjoner som i dag løses i regi av kommunen kan gjennomføres bedre og/eller billigere i samarbeid med andre." Det vises videre til kommunestyrets vedtak i sak 76/12, hvorfra hitsettes: 1. Kommunestyret vedtar at rådmannen gis fullmakt til å utrede alle konsekvenser ved at IKTdriften konkurranseutsettes, og legge frem til beslutning sin anbefaling til kommunestyret. Side 6 av 13

7 Sak 122/12 2. Det tas til etterretning at Klæbu kommune har anledning til å tiltre resultatet av innkjøpsprosessen som Trondheim kommune har gjennomført vedrørende drift av IKT, og at konsekvensutredningen derfor benytter de leverandører og de vilkår som fremforhandles med Trondheim kommunes leverandører. Rådmannen anser at driftsmessige og økonomiske konsekvenser av en konkurranseutsetting av IKT-driften er forsvarlig orientert om i saksfremlegget for sak 76/12. Denne saksfremstillingen er derfor gjengitt her i sin helhet. Siden saken ble behandlet i kommunestyret er det avholdt drøftingsmøte med ansattes fagforening. Her ble personalmessige konsekvenser drøftet, og dette er tematisert i siste del av saksfremlegget her. Referat fra drøftingsmøtet ligger vedlagt. Prosess Det ble etter møte med tillitsvalgte satt opp en gruppe hvor representanter fra tillitsvalgte, leder IKT, hovedverneombud, ansatte og representanter for brukerne av tjenesten deltok. Gruppen skulle gjennom en SWOT-analyse se på dagens organisering etter en modell hvor man ser på flere dimensjoner ved driften av IKT-kontoret. En SWOT analyse består av å gruppere ulike deler av det som analyseres innenfor kategoriene Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler. Til dette benytter man gjerne en matrise : Det ble i prosessen avholdt to møter i SWOT-gruppen og et eget møte med de ansatte ved IKT-kontoret. Dette for å få fram alle meninger og oppfatninger om IKT-kontoret slik det framstår i dag. Resultat av prosess Styrker Dagens organisering har sine helt klare styrker knyttet til nærhet og lokalkunnskap. Dette kommer lett til synet igjennom at man kan utvikle løsninger basert på lokale tilpasninger og god behovsforståelse. Side 7 av 13

8 Sak 122/12 Igjennom nærhet kan det også ytes bedre service ut mot enhetene, hvilket gjør service nivået høyt. Det er lettere å opptre med fleksibilitet i en liten organisasjon hvor lokal kunnskap og nærhet er tilstede. I en liten organisasjon med et begrenset budsjett er det enklere å ha god økonomisk kontroll, og flere har eierskap og oversikt over økonomien. Dette muliggjør god planlegging og kontroll på utgifter knyttet til så vel drift som investering. Muligheter Analysen viser at det ligger stort potensiale i å utvikle dagens organisasjon. Utvikling vil både medføre økte driftskostnader og økte investeringsbehov. Ved å ta ut mulighetene vil man også kunne minimere en del av svakhetene og truslene. Det vil igjennom en økt satsing være mulig å videreutvikle de elementer som er nevnt under styrker, og å lage et solid og enda bedre fungerende IKT-kontor. En økning i budsjettet for driftsmidler vil blant annet kunne gi en styrket brukerstøtte, frigivelse av kapasitet til utviklingsarbeid, samt en mer tidsriktig innretning på egenkontrollen. Økte investeringsmidler vil kunne gi en bedre IKT-beredskap, høyere sikkerhetsnivå på tjenestene og en mer moderne maskinpark. Trusler For å beskrive truslene kan en tabell brukes: Trussel Lav moderniseringstak t Tidshorison t Kort Lang Side 8 av 13 Konsekvens Sikkerhet, plattformer som snakker sammen, kan påvirke omdømme gjennom gammeldags løsninger Kostbare investeringsløft må tas i kommunen Bemanning Kort Sårbar for endringer, turnover Lang Mangler kapasitet til å ta større utviklingsløft Driftsnivå / sikkerhet Kort Lang Nede-tid på data anlegg som gir omdømme- utfordringer Manglende IKT- beredskap Tyverisikring av pc-park Revisjon fra datatilsynet vil avdekke avvik Ikke oversikt over pc er kan gi tyverier som ikke kan oppspores Svakheter Beskrives i tabellen : Svakhet Tidshorison Konsekvens t Bemanning Kort Marginal bemanning gjør at spisskompetanse ofte vil mangle.

9 Sak 122/12 Kompetanse er knyttet til individ, ikke kontor. Lang Investeringstakt Kort Sikkerhetssystemer vil ikke komme på plass, skaper svakheter Lang i kommunens nettverk Sakker akterut i forhold til omverden og kan ikke levere tidsriktige løsninger til hverken beboere eller ansatte. Drift / nedetid Kort Skaper ineffektivitet i en IT intensiv kommunaldrift. Rammer omdømmmet. Lang Uholdbar situasjon der det er vanskelig å holde kontroll på hva som fungerer og hva som er nede Kontroll / sikkerhet Kort Revisjon fra Datatilsynet vil Lang avdekke avvik som må dekkes. Tap av eiendeler, tap av informasjon ( sensitiv / usensitiv ) Alternative løsninger 1. Dagens løsning 0-alternativet Dagens løsning er en løsning hvor dagens drift med de styrker og svakheter som er beskrevet i SWOT analysen videreføres. 2. Konkurranseutsettingsalternativet Dette er en løsning hvor vi setter ut all drift av IKT til eksterne aktører. I kalkylen er det forhandlede priser med Trondheim kommunes leverandører, Steria på applikasjonsdrift, og Evry på infrastruktur / maskinpark drift. Prisene er like de som Trondheim kommune har. Klæbu kommune tiltrådte i 2010 en avtale med Trondheim kommune som ga Klæbu opsjon på å tiltre resultatet av den daværende anbudsprosess som ble gjennomført i Trondheim. Det er sjekket referanser i Trondheim kommune på denne løsningen og tilbakemeldingene er positive. Trondheim kommune har foretatt egne brukerundersøkelser og det er i tillegg tatt kontakt med tre skoler i Trondheim kommune. Denne løsningen svarer på mye av de svakhetene og truslene som er skissert i SWOT analysen, samtidig reduserer den noe av styrkene igjennom at nærhet, lokal kunnskap og mulighetene til lokale løsninger reduseres. Løsningen betyr at det kun blir IKT-sjef igjen i Klæbu kommune og at de øvrige ressursene omplasseres enten i egen organisasjon eller til leverandørene. Kommunen vil også miste muligheten til å ta inn nye lærlinger i IKT-driftsfag. Det er enighet med berørte ansattes fagforening om at konkurranseutsetting slik det er beskrevet her ikke er å betrakte som virksomhetsoverdragelse, jfr AML En konkurranseutsetting Side 9 av 13

10 Sak 122/12 vil derfor kunne medføre overtallighet, som i såfall vil måtte handteres innenfor de bestemmelser som gjelder for nedbemanning i Arbeidsmiljøloven. Derfor vil kommunen, i samarbeid med arbeidstaker organisasjonene og ansatte, arbeide for å sikre de ansattes rettigheter ved en eventuell overgang. Eksterne leverandører stiller klare krav til hva som er godkjent hardware og software og hva som ikke er det, dermed blir det en etableringskostnad. 3. Lokalt kontor med lukking av risiko 0+ alternativet Denne løsningen er en kommunalt alternativ til konkurranseutsettingsalternativet. Denne løsningen tar tak i flere av mulighetene samt reduserer svakheter / trusler. Løsningen krever større driftsmidler og er en oppbygning av i forhold til dagens bemanning. Kostnadsvurdering av alternativene. Kalkylene tar kun med seg kostnader som vil endres ved valg av annet alternativ enn dagens organisering. Dette betyr at kostnader som påløper uavhengig av hvem eller hvordan IKT driftes ikke er tatt inn i kalkylene. Driftskostnads kalkyle Dagensløsning Konkurranseutsetting 0++ løsning Kostnad Kostnad Kostnad Lønn datakonsulent Drift nettverk Lønn datakonsulent Lønn datakonsulent Drift klienter Lønn datakonsulent Lønn lærling Datakommunikasjon Lønn datakonsulent Konsulentkostnader Lønn lærling Lisenskostnader Brannmur Lønn lærling Lisenskostnader Veam backup Vaktordning Gerica Datakommunikasjon linje Datakommunikasjon linjesystem for support m cases Kurskostnader Konsulentkostnader Strøm datarom 6 kw Lisenskostnader Brannmur Serverlisenser Lisenskostnader Veam backup Datakommunikasjon linje Kurskostnader Strøm datarom 6 kw Serverlisenser Leasing bil Årlig kostnad Tabell 1 Driftskostnader alle alternativ Side 10 av 13

11 Sak 122/12 Investeringskostnadskalkyle Totalt Innsparing investering Ny Brannmur Ny Vmware Nytt SAN Etableringskostnader konkurranseutsetning Vederlag nettverksdrift Vederlag for etablering av klientdrift Vederlag etablering av applikasjonsdrift Totalt innspart Tabell 2 Investeringskostnader alt 1 og 2 Vurdering Dagens løsning innebærer fortsatt de trusler og svakheter som er vist igjennom SWOT analysen. Konkurranseutsettings- og 0+ løsningen gir en drift med mindre svakheter og trusler, men har andre kvaliteter ved seg både positive og negative. I konkurranseutsettingsløsningen mister vi en del av de styrkene som finnes i dagens løsning, mens vi i 0+ alternativet blir nødt til å øke den økonomiske innsatsen for å ivareta dagens styrker samt å redusere svakhetene. Økonomiske framkommer differansene slik : Alternativ Årlig drifts kos tna d Årlig driftskostnad sammenlignet med alt. 1 Årlig driftskostnad alt 2 og 3 s ammenlignet 1. Dagensløsning Konkurrans euts etting alternativet Tabell 3 Merkostnader sammenlignet I tillegg vil alternativet konkurranseutsetting medføre en etableringskostnad på 1,1 mill. kr. For å omsette denne til årlig kostnad må man vurdere lengden på dette alternativet. 5 år er avskrivningstiden på IT utstyr hvilket betyr en årlig ekstra kostnad på 220 tusen kr. Det er ved dette alternativet sannsynlig at investeringskostnadene blir lavere da leverandørene har lagt dette inn i prisen som betales pr stk ( bruker, datamaskin, applikasjon etc. ) Slik de tre alternativene framstår er det alternativet konkurranseutsetting som vil gi kommunen det største kvalitetsmessige løftet til lavest kostnad. Alternativet betyr at IKTkontoret legges ned lokalt og at brukere av IKT i kommunen må forholde seg til en ekstern aktør for brukerstøtte. Side 11 av 13

12 Sak 122/12 En konkurranseutsetting som skissert vil kunne medføre overtallighet på pt 1 årsverk, samt lærlig. På den annen side innehar personellet i kommunen kompetanse som er verdifull for de to aktuelle leverandørene. Rådmannen anbefaler at IKT-driften settes ut til de to leverandørene som Trondheim kommune har inngått avtale med, og som Klæbu kommune har opsjon på å benyttet. For å sikre berørte ansattes forhold anbefaler rådmannen at kommunestyret setter som vilkår at berørt konsulent tilbys likeverdig stilling hos en av leverandørene, samt at leverandørene bistår kommunen i å oppfylle sine forpliktelser til lærlingen inntil læretiden er over. Økonomiske og administrative konsekvenser Administrativt betyr rådmannens innstilling at Klæbu kommune kun vil ha IKT-leder som ansatt IKT-kompetanse. Stillingen som IKT-leder vil endre karakter fra å være av svært operativ karakter, til å ha hovedfokus på strategisk IKT-utvikling, innkjøpskompetanse og kvalitetskontroll av inngåtte leveranseavtaler. De økonomiske konsekvensene av rådmannens innstilling er: Økte driftsutgifter kr Økte investeringskostnader kr Side 12 av 13

13 Sak 123/12 Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2013 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Daniel Kvisten Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 123/12 Formannskapet Rådmannens innstilling Rådmannens innstilling legges fram i møtet. SAKSUTREDNING Saksopplysninger Rådmannen vil i møtet presentere sitt forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Alle dokumenter med vedlegg blir delt ut i møtet. Side 13 av 13

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/7-19 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Rådmannens innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom Rapport over delegerte vedtak Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

15 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 12/ REV/REV/EBE /12 Kontrollutvalgets møteprotokoll / RÅD/RÅD/GSU L12 & /12 Nils Flønes, Terje Holmli Reguleringsplan for boligfelt - gnr 12/2 - Bostad - referat fra møte / RÅD/RÅD/GSU GNR /12 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannens stadffestelse av kommunens avslag - Delingssak - gnr 39/30 - Tanemsåsen

16 Delegerte vedtak Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold 12/ DS BYG 208/12 BEA/BEA/FSO GNR Takst Forum Trøndelag Søknad innvilget Byggesak - Seminarplassen 5 - gnr 21/440 - Bruksendring Tiltakshaver: Ann-Mari Romul 12/ DS BYG 209/12 BEA/BEA/RKL GNR Eva Waltin Søknad innvilget Sanitærabonnement - Hyttfossen - Gnr 36/15 - tilknytninig til offentlig vann 12/ DS BYG 210/12 BEA/BEA/RKL GNR HK Rørservice Søknad innvilget Sanitærabonnement - Hyttfossen - Gnr 36/15 - tilknytninig til offentlig vann 11/ DS BYG 211/12 BEA/BEA/RKL GNR 38 2 Multi-bygg AS Søknad innvilget Byggesak - gnr 38/2 tilsyn Tiltakshaver: Bjørg Kristin og Ole Arild Haugum 12/ DS BYG 214/12 BEA/BEA/FSO GNR Søbstad AS Søknad innvilget Byggesak - Ordfører Nerviks veg - Gnr 21/142 med flere - Omlegging av kommunale ledninger og oppbygging av vei Tiltakshaver: Klæbu kommune 11/ DS BYG 215/12 NUT/NUT/RKL GNR Pål Andre Pettersen Byggesak - Sentervn 5 - gnr 21/91 - Fylling 11/ DS BYG 216/12 NUT/NUT/RKL GNR Linda Fossum Melvold Byggesak- Lunheimvn 13 B - gnr 21/76 - Fylling

17 Delegerte vedtak Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold 11/ DS BYG 217/12 BEA/BEA/RKL GNR Arnt Inge Torvik Byggesak Drengvn 1 - redskapsbod 12/ DS BYG 218/12 BEA/BEA/FSO GNR Bjarne Vad Nilsen Søknad innvilget Søknad om tilknytning til offentlig vann og kloakk - gnr 37/34 - Tulluan 12/ DS BYG 219/12 BEA/BEA/FSO GNR Ole Folland Søknad innvilget Byggesak - Pilvn 7 - gnr 21/213 - Søknad om godkjenning av oppdeling i bolig 12/ DS 212/12 BEA/BEA/HHE GNR 30 9 Oddbjørn og Pål Gerhard Rystad Søknad om fradeling av festetomt - gnr 30/9/4 12/ DS 213/12 BEA/BEA/HHE GNR 30 9 Halvor Berntzen Søknad om fradeling av festetomt - gnr 30/9/5

18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: U01 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Orientering om hestesportssenter Rådmannens innstilling Saken legges fram i møtet. SAKSUTREDNING Det vil i møtet bli orientering om hestesportssenter.

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L80 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/543-3 Utbyggingsavtale for Lauvåsen FUS barnehage Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til utbyggingsavtale for Lauvåsen FUS barnehage, dat , jf. plan- og bygningsloven 17-4 og kommunestyrets prinsippvedtak om utbyggingsavtaler Henvisningen til bilag 2 tilpasses at plan for trafikksikkerhetstiltak i Torvmarkvegen m.m. er under behandling, og ikke endelig avklart. SAKSUTREDNING Vedlegg Forslag til utbyggingsavtale, dat , med bilag: 1. Reguleringsplankart for Lauvåsen FUS barnehage, vedtatt Tiltaksplan, dat Saksopplysninger Rådmannen satte i brev av fram krav om utbyggingsavtale med Trygge Barnehager AS, knyttet til utbyggingen av Lauvåsen FUS barnehage. Forslag til utbyggingsavtale er nå ferdigforhandlet, og legges med dette fram til godkjenning. Bakgrunn Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Lauvåsen FUS barnehage i møte Av vedtaket framgår bl.a. følgende: Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativer for trafikale løsninger for myke trafikanter for strekningen ny barnehage til krysset Torvmarkvegen/Fylkesveg 921, innen Behovet for tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området har sammenheng med at det allerede i dag er en ganske stor trafikkmengde i Torvmarkvegen. Bl.a. er det pekt på at dagens fortausløsning ikke medfører et godt nok skille mellom biltrafikk og myke trafikanter. Særlig på vinteren kan dette være problematisk. Den nye barnehagen vil medføre økt trafikk. Det samme gjelder et nytt boligprosjekt som er under planlegging, Haugamyra Park, og en mulig fortetting på Stormyra, som gjeldende kommuneplan åpner for. Plan- og bygningslovens bestemmelser Utbyggingsavtaler er hjemlet i plan- og bygningsloven kap. 17: 17-2 forutsetter bl.a. at utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen

20 Et slikt prinsippvedtak ble fattet av kommunestyret , i sak 43/07 dette innebærer bl.a. at kommunen kan kreve at utbyggingsavtale inngås, og at avtale skal foreligge før igangsettingstillatelse gis 17-3 forutsetter bl.a. at tiltak som grunneier/utbygger skal besørge eller bekoste, må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, og den belastning utbyggingen påfører kommunen Saksbehandlingen av slike avtaler er omtalt i 17-4, der det bl.a. framgår at utbyggingsavtalen skal kunngjøres etter at den er inngått Prosessen Et mulig behov for utbyggingsavtale har vært nevnt i flere møter med Trygge Barnehager, bl.a. i forhåndskonferansen om byggesaken. Som nevnt tidligere ble krav om utbyggingsavtale satt fram i april Trygge Barnehager har også fått varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for området Torvmarkvegen-Lauvåsvegen. Kommunen utarbeidet utkast til avtale og sendte dette over til Trygge Barnehager. Forhandlingene har vært ført gjennom telefonsamtaler og ved bruk av e-post. Vurdering Det viktigste punktet i avtalen omhandler anleggsbidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, jf. avtalens pkt. 6, og innebærer at utbygger må yte et bidrag på kr Utbyggingsavtale for Haugamyra Park vil bli lagt fram i egen sak. Utbygger vil i dette tilfellet bidra til opprusting av Vinteråsvegen. Dette er anslått å koste ca. 1 mill. kr. Rådmannen har funnet det rimelig at utbygger av dette prosjektet ikke belastes med utgifter i Torvmarkvegen. Her skal også nevnes at det i møte med grunneierne Kjell J. Ulstad og Kjetil Ulstad er tatt opp at prosjektene og konsekvensene av disse bør ses i sammenheng, og at det er behov for bidrag til tiltak på det offentlige vegnettet. Rådmannen oppfatter grunneierne som positive til dette. Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til avtale godkjennes. I avtalens bilag 2 er det vist til et konkret forslag til plan for trafikksikkerhetstiltak. Siden denne er under behandling, og kan bli endret, må henvisningen tilpasses dette. Økonomiske og administrative konsekvenser I investeringsbudsjettet for er det avsatt i alt 1,2 mill. kr til tiltak i Torvmarkvegen. Dette er fordelt med kr i 2012, i 2014 og i Kostnaden for tiltakene vil være avhengig av hvilken løsning som velges. Nettoutgiften for kommunen vil, utover bidraget på kr fra barnehagen, være avhengig av eventuelle bidrag fra andre utbyggere og fra trafikksikkerhetstilskudd.

21 v AVTALE mellom Lauvåsen FUS barnehage as, ORG.nr som utbygger og Klæbu kommune, ORG.nr i forbindelse med utbygging av Lauvåsen FUS barnehage Avtalen gis betegnelsen UTBYGGINGSAVTALE FOR LAUVÅSEN FUS BARNEHAGE Nedenfor er partene kalt Utbyggeren og Kommunen 1 GEOGRAFISK OG SAKLIG OMFANG Avtalen regulerer utbygging innenfor området for detaljregulering for Lauvåsen FUS barnehage, og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i Lauvåsvegen og Torvmarkvegen, jf. følgende bilag til avtalen: Bilag 1: Reguleringsplankart for Lauvåsen FUS barnehage, vedtatt Bilag 2: Tiltaksplan, dat UTFØRELSESANSVAR OG KRAV TIL UTBYGGINGEN Utbyggeren er ansvarlig for å gjennomføre all utbygging av bebyggelse, uteareal og infrastruktur, samt omlegging av turveg ved regulert p-areal og atkomst for barnehagen i reguleringsområdet, jf. bilag 1. Dette omfatter også god belysning av området ved avkjørselen til barnehagen, herunder fortauet på østsiden av Lauvåsvegen. All utbygging skal skje i samsvar med reguleringsplanen med bestemmelser, herunder rekkefølgebestemmelser, eventuelle senere vedtatte reguleringsendringer, og i henhold til tillatelser til tiltak i medhold av plan- og bygningsloven. Utbyggeren har ansvaret for å gjennomføre bygge- og anleggsarbeidet på en slik måte at det oppstår minst mulig ulemper for berørte, jf. bl.a. Miljøverndepartementets retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442, kap. 4). Arbeidet må avsluttes slik at bebyggelse, veganlegg, øvrige tekniske anlegg, lekeareal og andre grøntareal framstår som ryddig og med en god sluttbehandling. Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i henhold til tiltaksplan, jf. bilag 2. 3 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utbyggeren har ansvaret for drift og vedlikehold av fortau innenfor reguleringsområdet, og gatelys i tilknytning til fortauet. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av veganlegg innenfor tiltaksplan, jf. bilag 2. 1

22 v GJENNOMFØRING AV TILTAK I BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN Utbyggeren er ansvarlig for istandsetting av offentlig vegareal som blir tilgriset og/eller påført skade som følge av bygg- og anleggsvirksomheten og provisoriske trafikkavviklingstiltak. Kommunen er ansvarlig for istandsetting og trafikkavviklingstiltak i forbindelse med gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i henhold til tiltaksplan. 5 ERVERV AV GRUNN OG RETTIGHETER Utbyggeren skal forestå erverv av nødvendig grunn og rettigheter for å kunne gjennomføre utbygging og opparbeidelse i samsvar med vedtatt detaljregulering for Lauvåsen FUS barnehage. Dette gjelder regulert barnehagetomt, parkering og atkomst, samt regulert fortau på østsiden av Lauvåsvegen. Utbyggeren må i tillegg inngå avtale med grunneier om tillatelse til omlegging av turveg. 6 ØKONOMISK ANSVAR Utbyggeren dekker utgiftene til all utbygging og opparbeidelse innenfor reguleringsplanområdet for Lauvåsen FUS barnehage, jf. bilag 1. For regulert grønnstruktur er det kun omlegging av turveg som omfattes av utbyggingsavtalen. Utbyggeren skal i tillegg yte et anleggsbidrag på kr ,- til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i henhold til tiltaksplan, jf. bilag 2. Anleggsbidraget skal overføres til Kommunen før det gis brukstillatelse for Lauvåsen FUS barnehage as. Denne utbyggingsavtale forutsetter at Lauvåsen FUS barnehage as blir innvilget lånetilsagn fra Husbanken for barnehageutbyggingen uten krav om garantistillelse og at kostnader i henhold til denne utbyggingsavtale blir godkjent av Husbanken i lånetilsagnet 7 OVERTAKELSE Utbyggeren kan med kommunens samtykke overdra sine rettigheter og plikter etter utbyggingsavtalen. 8 TVISTER Eventuelle tvister skal prøves løst gjennom forhandlinger mellom partene, eventuelt kan det også avtales utenrettslig mekling. Tvistespørsmål som ikke blir løst på denne måten, forutsettes avgjort av de alminnelige domstoler. 9 UNDERSKRIFT Avtalen utferdiges i 2 to likelydende eksemplarer, med ett til hver av partene. Klæbu, den.. Klæbu, den... Kommunen. Utbyggeren 2

23

24 Klæbu kommune Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Tiltaksplan og kostnader Oppdragsnr.:

25 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Rev. 0 Dato: Beskrivelse: Torvmarkvegen - Tiltaksplan og kostnader Utarbeidet: jhsve Fagkontroll RIL Godkjent ASBJ/EIM Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 2 av 24

26 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Innhold 1 Bakgrunn Formål Åpent møte - merknader Merknader Konklusjon 10 2 Dagens situasjon Torvmarkvegen - skoleveg Trafikkmengde Behov 13 3 Alternativ som er vurdert og forkastet Utvidelse av dagens fortau og oppsetting av rekkverk Etablere egen gang-/sykkelveg på østsida av bebyggelsen 17 4 Trafikksikkerhetstiltak Vurderte trafikksikkerhetstiltak 19 5 Tiltak og kostnader Tiltak som tas med i tiltaksplan Kostnader av tiltak 22 6 Kilder og vedlegg 24 n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 3 av 24

27 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Sammendrag For Torvmarkvegen i Klæbu kommune er det utarbeidet en tiltaksplan for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. Anbefalte tiltak: a) Eksisterende kantstein langs fortau skiftes ut, slik at vist høyde er 18 cm. b) Oppstramming av Lauvåskrysset og utvidelse av fortau. Etablering av gangfelt med nedsenket kantstein i kryssingsområdet. Det settes opp skilt foran gangfelt. c) Rumlefelt på fortau og veg sør for kryss med Lauvåsvegen, samt rumlefelt på fortau sør for avkjørsel til boligområde og undergang. På fortau legges det inn rumlefelt over en strekning på 10 m, mens det legges til grunn 20 m på vegstrekningen. d) Etablering av hump på rettstrekningen nord for kryss med Lauvåsvegen. Ved ny hump/kryss settes det opp en ekstra lysmast på vestsiden av vegen. En ekstra lysmast settes opp vest for dagens opphøyde gangfelt. e) Oppstramming av område med avkjørsel til boligområde øst for Torvmarkvegen med utviding av fortau. f) Utskifting av farts-soneskilt. g) Justering av tverrfall nord for dagens gangfelt på en strekning på 60 m. h) Kartskisse med frisiktlinjer opptegnet for kryss med Lauvåsvegen og for avkjørsel til boligområde i øst. Det stilles krav til maksimal høyde på beplanting innenfor frisiktsområde. i) Generelt er det viktig med høy drift- og vedlikeholdsstandard av fartsdempende tiltak, slik at de fungerer som forutsatt. Det er påpekt at det er problem vinterstid knyttet til glatte fortau og veg, samt smal vegbane pga. brøytekanter. God vinterdrift et viktig og bør prioriteres. Kostnad De totale prosjektkostnadene ekskl. mva. er på om lag kr for de foreslåtte tiltakene. n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 4 av 24

28 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 1 Bakgrunn 1.1 FORMÅL Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen ble sendt ut , med følgende ordlyd: "Formålet med planen er først og fremst å gjennomgå trafikkforholdene i området, og vurdere tiltak som kan bedre sikkerheten. Bl.a. vil vi vurdere en mindre utvidelse av Torvmarkvegen for å oppnå bedre skille mellom biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Alternativt vil vi se på mulighetene for en ny gang- og sykkelveg øst for husrekka som ligger nærmest Torvmarkvegen. Tiltak i krysset mellom Lauvåsvegen og Torvmarkvegen vil også bli vurdert" 1.2 ÅPENT MØTE - MERKNADER Det ble avholdt åpent møte angående planen , og frist for innspill og merknader til planen var Figur 1: Oversiktskart som viser planavgrensning n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 5 av 24

29 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Det kom inn merknader fra: NVE, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Guro Øfstedal, Eldrerådet, Haugamyra velforening, MERKNADER Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Innspill 1 "Når reguleringsplanforslaget sendes til ettersyn må det vare lagt ved geoteknisk dokumentasjon som viser at det planlagte tiltaket ikke vil øke skredfaren for omkringliggende bebyggelse og anlegg. Sikkerhetskravene framgår av kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning." Klargjøring av innspill Etter mottatt innspill ble det avholdt et eget møte med NVE 23. mai 2012 for å få avklart hva som kreves i forbindelse med en reguleringsplan i området. Tydeliggjøring av krav i forbindelse med planlegging i området: Planområde ligger utenfor definert kvikkleiresone i nord. Det betyr ikke at planområde er "friskmeldt", men at det kreves dokumentasjon av grunnforholdene dersom det skal gjøres terrenginngrep i området. NVE har ingen krav til løsningen der det kun skal gjennomføres mindre trafikksikkerhetstiltak, som ikke medfører inngrep i areal langs vegen. For alternativ som krever skjæring av terreng og oppsetting av mur, bes det om at det sjekkes ut hva som er gjort av geotekniske registreringer i området tidligere. Dersom det ikke er tilfredsstillende registreringer i området bør det gjennomføres 3 boringer langs Torvmarkvegen der eventuelle inngrep skal utføres. Vurdering: Tiltaksplanen inneholder ikke tiltak som vil medføre inngrep i sideareal langs vegen. Det kreves derfor ingen nye grunnundersøkelser i området. n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 6 av 24

30 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Innspill 2 "Det er positivt at Klæbu kommune ønsker å bedre trafikksikkerheten og Fylkesmannen har ingen merknader til selve arealbruken, universell utforming og samfunnssikkerhet." Innspill 3 "For å sikre at et positivt tiltak for å bedre trafikksikkerheten ikke medfører støyulemper for tilgrensende beboere, er det viktig at det tas hensyn til støysituasjonen i området i den videre planleggingen. I planbeskrivelsen må det derfor vurderes om endring av kryssløsninger og bygging av gang- og sykkelveg vil medføre planering av terreng, utvidelse av vegareal eller andre terrengbearbeidelser som gjør at eksisterende boligbebyggelse blir mer utsatt for støy. Dersom det er grunn til å tro at støynivået i området øker som følge av byggingen, må det gjøres støyberegninger i det aktuelle området og avbøtende tiltak må sikres gjennom plankart og bestemmelser." Vurdering Et av tiltakene som foreslås er rumlefelt foran kryss med Lauvåsveien. Rumlefeltet er over en kort strekning (20 m). Fartgrensen er 30 km/t og det er 11 m fra nærmeste bolig til kjøreveg. Rumlefelt kan gi noe økt støy, mens en fartsreduksjon vil kunne gi mindre støy. Gitt at den faktiske hastigheten reduseres fra 40 til 30 km/t kan støynivået fra personbiler reduseres med inntil 3-4 db ifølge beskrivelse i Tiltakskatalog.no. I Trafikksikkerhetshåndboken er det vist til undersøkelser av støy fra fem forskjellige typer rumlefelt, hvor støynivå varierte mellom 1,6 og 3,7 db, der nedfreste riller bidro med høyest støynivå. Tiltakene som foreslås vil ikke medføre vesentlig endring i støynivå, som innebærer krav om støyberegning i området. For å redusere støynivå bør det imidlertid vurderes rumlefelt som gir minst mulig støy. Innspill 4 "Det må vurderes om eksisterende eller tidligere virksomhet i området kan ha medført forurensning i grunnen. Dersom det er grunn til å tro at det er forurensning i grunnen må det tas inn bestemmelser som sikrer tilfredsstillende håndtering av forurenset masse. Fylkesmannen viser også til at eksisterende veggrunn og asfalt regnes som forurenset masse og må deponeres på godkjent deponi." Vurdering Det vurderes som lite sannsynlig at tiltakene vil medføre behov for deponering av forurensede masser. Klæbu kommune må imidlertid påse at dette kravet ikke fravikes, dersom det viser seg et behov for deponering av masser ved utførelse av tiltakene. Dette må innarbeides i kontrakt med entreprenør. n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 7 av 24

31 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Innspill 5 "Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen." Vurdering Innspill tas til etterretning. Guro Øfstedal, Innspill 6 Kommentar knyttet til NY gang og sykkelvei øst for husrekka. Det er et lite oversiktlig trafikkbilde der i dag, og det har vært flere nesten ulykker mellom oss som bor i rekkehusene og unger som kommer i stor fart på sykkel eller spark. Vi som bor der må jo fortsette å bruke gang og sykkelstien som bilvei for å komme oss ut. Det må være bedre å fortsette a ha veien som før, men ha en fysisk sperring mellom fortau og bilvei, og flere fartsdumper. Vurdering Alternativ med gang-/sykkelveg øst for dagens boliger er forlatt. Foreslåtte trafikksikkerhetstiltak er knyttet til dagens veg- og fortauløsning. Eldrerådet, Innspill 7 "Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen: Eldrerådet tar varselet til orientering. Haugamyra velforening, Innspill 8 "Nedre del av Torvmarkvegen må utbedres." "På vinterstid har vi et problem med at biler som kjører oppover kjører inn mot midten av vegen pga brøytekanten og i perioder med dårlig brøyting. Resultatet er at biler som kjører nedover kjører n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 8 av 24

32 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 oppå fortauet for å unngå møtende trafikk. Vi har sett og målt at biler har kjørt 1,35 m inn på fortauet og dette setter barn/unge og andre myke trafikanter i trafikkfarlig situasjoner." Torvmarkvegen må utvides minst 50cm, noe annet vil bare "lappe" på problemet Vegen heller "feil" vei ned mot fartsdumpen, dette må rettes opp Man må lage en drenering slik at ikke vann, slaps og snø ikke legger seg på oppsiden Vurdering Torvmarkvegen er 6 m bred, og har langsgående fortau med bredde på 2,5 m. Eksisterende vegbredde vurderes god nok og tilfredsstiller vegnormalkrav for en samleveg. Problemet som tas opp er knyttet til vinterdrift med brøyting og strøing. En løsning er å stille krav knyttet til hvordan brøyting skal foregå og at vegen prioriteres for strøing pga. skoleveg og mange skolebarn i området. Dette må ivaretas i kommunens planer for vinterdrift. Dagens veg er feil dosert på en strekning på 60 m ved hump. Det foreslås å rette opp vegens helning, slik at den tilfredsstiller standardkrav. Innspill 9 "Krysset Lauvåsvegen og Torvmarkvegen" "Dette krysset er meget trafikkfarlig og må utbedres. Det har vært minst 3 ulykker her uten at det har vært noen alvorlige personskader. Problemet er at Torvmarkvegen heller ganske mye inn mot krysset og dette medfører at biler og barn/unge på sykkel/spark har stor fart inn mot krysset og greier ikke å stoppe for biler fra høyre dvs Lauvåsvegen. Mange biler fra Lauvåsvegen har også for stor fart idet det er nedoverbakke fra Lauvåsvegen inn mot krysset selv om det er 30km fartsgrense og disse bilene forventer at bilene fra venstre overholder vikeplikten. Dette skjer ikke alltid og når trafikkøkningen fra Lauvåsvegen vil "10dobles" i fremtiden vil dette bli et mye større problem som det MÅ finnes en løsning på. Det er kommunens ansvar å sørge for trafikksikkerheten på kommunale veger. Vurdering Det er flere tiltak som foreslås i forbindelse med krysset. Tiltakene skal bidra til å få ned farten i området, bedre synlighet i krysset med frisiktsoner, belysning og tiltak som øker aktsomhet i krysset for både kjørende og syklister. Innspill 10 "Parkeringskaos i Lauvåsvegen" "Slik parkeringsområdet og vegen inn til dette området er utformet frykter vi at resultatet vil bli at mange foreldre vil parkere på Lauvåsvegen/fortauet ved henting/bringing av barn. Å tro noe annet er bare å lure seg selv. Det har i alle år vært et generelt parkeringsforbud langs Lauvåsvegen og fortauet, helt siden hoppbakkens glansdager. Dette forbudet ble ytterligere innskjerpet etter den tragiske dødsulykken i Lauvåsvegen i Det er totalforbud mot parkering på fortauet og langs vegen. n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 9 av 24

33 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Vanligvis vil det gjennom året være 4-6 dager som barnehagen inviterer til foreldremøte, foreldrekaffe, frokoster, feiringer osv hvor "alle" foreldrene skal parkere sine biler, biler. Hvor skal man så parkere disse bilene? Det er rett og slett ikke plass! Det SKAL være fri ferdsel i Lauvåsvegen, Klokkarvegen og Torvmarkvegen. Vurdering For de dagene med maksimal trafikk kan barnehagen henstille til at de foreldrene som bor i nærområdet går eller sykler til arrangementet. For andre vil nærmeste parkeringsplass med en viss størrelse ligge ved skolen, som ligger vel 350 m fra barnehagen. Innspill 10 Utbedring og utvidelse av Lauvåsvegen "Problemet er som følger: om vinteren når det er brøytekanter og "dårlig" brøytet trekker biler som kjører nedover inn mot midten av vegen. Noen biler som kjører oppover/innover kjører inn på fortauet for unngå skader på felger og dekk. Dette er en realitet i dagens trafikkbilde og dette problemet vil bli vesentlig større og verre i fremtiden idet trafikkmengden "10dobles" både oppover og nedover. Det hører med til dette problemet at fortauet ikke alltid brøytes skikkelige og det dermed er vanskelig å se fortauskanten og fortauet. Å utsette skolebarna og andre myke trafikanter for denne risikoen er uakseptabelt. Det er vårt krav og ønske at Lauvåsvegenutvides med minst 50 cm for å redusere risikoen for trafikkuhell og bedre trafikksikkerheten for myke trafikkanter." Vurdering Lauvåsvegen er 6 m bred, og har langsgående fortau med bredde på 2,5 m. Eksisterende vegbredde vurderes god nok og tilfredsstiller vegnormalkrav for en samleveg. Problemet som tas opp er knyttet til vinterdrift med brøyting og strøing. En løsning er å stille krav knyttet til hvordan brøyting skal foregå og at vegen prioriteres for strøing pga. skoleveg og mange skolebarn i området. Dette må ivaretas i kommunens planer for vinterdrift. 1.4 KONKLUSJON Etter vurdering av innspill og merknader, samt befaring i området med Statens vegvesen ble det vurdert at flere av trafikksikkerhetstiltakene som anbefales å ta videre ikke krever ny reguleringsplan. Trafikksikkerhetstiltakene kan gjennomføres innenfor det regulerte vegarealet, og det settes ikke i gang grunnundersøkelser eller støyberegning i området. I møte med Klæbu kommune ble det avklart at det ikke fremmes ny reguleringsplan i området. Norconsult skal lage en tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak med tilhørende kostnader. n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 10 av 24

34 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 2 Dagens situasjon 2.1 TORVMARKVEGEN - SKOLEVEG Det er boliger som i dag har biladkomst via Torvmarkvegen. Klæbu kommune har vurdert at fortettingsmuligheter i området kan gi ytterligere boliger. Skoleelever i området kan benytte enten Torvmarkvegen eller Haugamyrvegen til Sørborgen skole. Det er vel 72 pst av boligene i området, hvor Torvmarkvegen er naturlig valg som skoleveg. Ny barnehage i Lauvåsvegen vil få 4 avdelinger med i størrelsesorden 70 barn (antallet avhenger av fordeling små-store barn). Det legges foreløpig til grunn 10 ansatte i barnehagen. Sørborgen skole Sørborgen skole har 430 elever og 39 ansatte lærere ved skoleåret Skolefritidsordningen, SFO er et tilbud til alle fra 1. trinn til og med 4. trinn. I skoleåret 2011/2012 er det registrert 253 elever fra 1. trinn til og med 4. trinn, hvorav 159 elever benytter tilbudet om SFO. Elevene ved Sørborgen skole får tillatelse til å sykle til skolen fra 5. trinn. Det innebærer at det totalt er 177 elever, som kan benytte sykkel til og fra skolen. Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen, har rett til gratis skyss. Fra 2. trinn til 10. trinn har alle med lengre skoleveg enn 4 km rett på gratis skyss. I tillegg vil elever med farlig reiseveg, sykdom/skade eller funksjonshemming ha rett på gratis skyss. Det var 106 elever som hadde tilbud om gratis skyss til skolen i skoleåret 2011/ Kilde n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 11 av 24

35 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Torvmarkvegen Trafikksikkerhetstiltak Revisjon: 0 Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen i Klæbu. Torvmarkvegens planutstrekning vist med rød sirkel. 2.2 TRAFIKKMENGDE Torvmarkvegen er 6 m bred, og har langsgående fortau med bredde på 2,5 m. Fartsgrense er 30 km/t på alle veger i området. Torvmarkvegens planområdet avgrenses av fv. 921 i nord og Lauvåsvegen i sør. I nord er det etablert en undergang under fylkesvegen med adkomst fra Torvmarkvegen. Den samme adkomsten benyttes til boligene øst for Torvmarkvegen samt for de som skal til/fra busstopp ved fylkesvegen. Fv. 921 har en gjennomsnittstrafikk (ÅDT) på om lag 3500 kjøretøy pr. døgn. Det har ikke vært gjennomført trafikktellinger på det kommunale vegnettet. For å kunne estimere dagens gjennomsnittstrafikk i Torvmarkvegen benyttet gjennomsnittsbetraktninger knyttet til turproduksjon pr. bolig fra Statens vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger. For en bolig varierer bilturproduksjonen fra 2,5 til 5 bilturer. Med dette utgangspunktet vil dagens gjennomsnittstrafikk i Torvmarkvegen ligge i spennet mellom kjøretøy i døgnet. Med n:\512\19\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\torvmarkveien\ rapport torvmarkvegen.docx Side 12 av 24

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 06.02.2014 Tid: 16:00-00:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund

Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 6/12 Kommunestyret 26.01.2012 16/12 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Unntatt offentligheten

Unntatt offentligheten Unntatt offentligheten Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/ Eide kommune Arkiv: 201502 Arkivsaksnr: 2015/1286-23 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/4 02.02.2017 Eide kommunestyre 17/2 16.02.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L13 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland. Mindre endring av detaljregulering for Bjørkelia Nordre

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L13 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland. Mindre endring av detaljregulering for Bjørkelia Nordre Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L13 Arkivsaksnr: 2016/2953-3 Saksbehandler: Lars Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 124/2016 01.12.2016 Mindre endring av detaljregulering

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-3 Dato: 04.09.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET 19.09.06 BYSTYRET 26.09.06 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Øvrelid Djup/Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/255-20

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Øvrelid Djup/Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/255-20 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Øvrelid Djup/Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/255-20 REGULERINGSPLAN FOR ULSTADVEGEN 30 - SPØRSMÅL OM GANGSTI ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Sak 20/17 MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

AVTALE. Avtalen gis betegnelsen UTBYGGINGSAVTALE GJELLAN/TRØÅSEN. Nedenfor er partene kalt Utbyggeren og Kommunen. ***

AVTALE. Avtalen gis betegnelsen UTBYGGINGSAVTALE GJELLAN/TRØÅSEN. Nedenfor er partene kalt Utbyggeren og Kommunen. *** AVTALE Mellom Trøåsen Utbyggingsselskap AS, ORG. nr 982 319 897 som utbygger og Klæbu Kommune, ORG. nr 958 731 469 i forbindelse med utbygging av byggeområder innenfor reguleringsplan for Gjellan/Trøåsen

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.06.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Detaljregulering for Vegkryss Fv064/Frænavegen i Årødalen, plannr

Detaljregulering for Vegkryss Fv064/Frænavegen i Årødalen, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201413 Saksmappe: 2014/2821-14 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 02.03.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Vegkryss Fv064/Frænavegen i Årødalen, plannr 201413 Utvalgssaksnr

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Reguleringsplan for Sørborgen Kommunestyret Møtedato: 04.10.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 04.10.2012 107/12 Formannskapet 27.09.2012 67/12 Kommunestyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei UTBYGGINGSAVTAOE Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune ønsker å benytte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg Levanger kommune Planbestemmelser Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg 2015-05-25 Oppdragsnr.: 5152329 Dato: 25.05.2015 Beskrivelse Planbestemmelser detaljregulering kryss Gjemblevegen Sivs

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer