ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2013-2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE

2 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage. Vi presenterer her årets utgave av barnehagens årsplan. Den inneholder kalender, årshjul for de ulike teamene, samt informasjon om barn, personalet og våre satsningsområder. Ved barnehageårets start har vi 53 barn i barnehagen i alderen 0-6 år, fordelt på 72 plasser. Vi håper vi får et fint barnehageår, med lek, læring, utvikling og mange spennende aktiviteter for store og små! Trine Waag Strømsvik styrer 2

3 Informasjon om barnehagen: Åpningstid: Postadresse: Lyngveien 18, 8146 Reipå Hjemmeside: E-post: Telefon: Styrers kontor: Kjøkkenet: Trådløstelefoner baser: Ped.leder kontor: Barnehagens mobil: VÅRE FORVENTNINGER TIL DERE SOM FORELDRE/FORESATTE: At dere bruker 2-3 dager til tilvenning. At dere merker klær, og har med skifteklær og uteklær/skotøy etter været. At dere leser og gir informasjon som angår barnet og barnehagen. At dere gir beskjed hvis barnet er sykt eller har fri. Gjensidig respekt, god dialog og godt foreldresamarbeid. 3

4 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER Dette barnehageåret har vi valgt oss to overordna satsningsområder; 1 Lek og uteliv 2 Til barnets beste Disse to hovedområdene vil ha en del underpunkter som vi spesifiserer nærmere på de neste sidene. 4

5 TIL BARNETS BESTE Utdanningsdirektoratets satsninger: Vennskap og deltakelse kompetansesatsning for barnehageansatte for 2013: 1. Barnehagens psykososiale miljø, basert på Utdanningsdirektoratetes veileder Barns trivsel- voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Aktuelle temaer er blant annet: Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø, Relasjonene og samspillet barna imellom, vennskap, sosial kompetanse, arbeid med kommunikasjon og språk, barnas samspill i lek, samarbeid mellom barnehage og hjem, personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø. 1. Barns rett til medvirkning, basert på kunnskapsdepartementes hefte Barns medvirkning. 3. Språk, basert på Utdanningsdepartementets veileder om arbeid med språk i barnehagen Her vil seksjon undervisnings satsning Lesetrappa for barnehager og skoler i Meløy være sentral i vårt arbeid. 5

6 TIL BARNETS BESTE Dette satsningsområde fanger opp følgende underpunkter: Utdanningsdirektoratets satsning Vennskap og deltakelse Seksjonsplan for undervisning Lære for livet sine satsningsområder FN s barnekonvensjon utvalgte artikler Lesetrappa for barnehager og skoler i Meløy Sentralt i dette satsningsområdet er temaer som sosial og relasjonell kompetanse, barns medvirkning, vennskap, personalet arbeid med et godt barnehagemiljø, kommunikasjon og språk, samarbeid barnehage og hjem. 6

7 TIL BARNETS BESTE Seksjonsplan for seksjon undervisning Lære for Livet Denne planen er et overordnet styringsdokument for administrasjon, barnehagene og skolene i Meløy kommune. Den skal danne grunnlag for aktiviteter i barnehage, skole og administrasjon. Planen har følgende satsningsområder for barnehagene: Barnehagen som læringsarena Sosial og relasjonell kompetanse Barns medvirkning Barnehagebasert vurdering Helsefremmende arbeid Planen inneholder målsetting, knyttet til satsningsområdene, som er styrende for vårt arbeid denne perioden. 7

8 TIL BARNET BESTE FN s barnekonvensjon Utvalgte artikler 3,12,19,27,31 Med utgangspunkt i pedagogisk plattform i seksjonsplan for undervisning, har vi valgt å se nærmere på noen av barnehagens artikler og hva disse har å si for vårt daglige arbeid i barnehagen og for å heve vår kompetanse i personalet. I seksjonens pedagogiske plattform står det at: Hver enkelt barn skal oppleve mestring i sin hverdag Barn og unges ressurser og kompetanse verdsettes Alle barn skal bli sett og hørt Vi anerkjenner barndommens egenverdi Alle barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets forutsetninger og alder Vi har fokus på livslang læring Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalets og barna og barnas omsorg for hverandre. Med dette som utgangspunkt har vi sett nærmere på noen av FN barnekonvensjons artikler. Disse beskrives nærmere på de neste sidene. 8

9 TIL BARNETS BESTE Artikkel 3. Til barnets beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for at vi skal jobbe for barnets beste i Reipå barnehage: Barnet har det trygt. Barnet får utvikle seg gradvis i eget tempo. Barnets meninger tillegges vekt ut fra dets modningsnivå og alder. Barnet får ansvar ut fra dets modenhet og alder. Barnehagen har en trygg og god plattform i bunn. Barnehagen har voksne som ser barna og handler ut fra den kjennskap og nærhet vi har til det enkelte barn. Barnehagen har hovedfokus på hva som er bra for barnet/barna, ikke på hva som er mest praktisk, eller best for foreldre/personalet/organisasjon eller myndighet. 9

10 TIL BARNETS BESTE Artikkel 12. Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for at barn i Reipå barnehage får mulighet til å si sin mening og bli hørt: Vi skal alltid være nærværende og ta oss tid til å lytte til barna og bekrefte det vi hører. Vi skal legge til rette for aktiviteter som samlingstund og lignende, hvor barna får mulighet til å komme frem med sine meninger, og hvor de kan bli hørt både av andre barn og voksne. I planlegging av barnehagens aktiviteter og opplegg skal barnas meninger tas med og legges vekt på, slik at de får medvirkning i sin egen hverdag. Vi må legge til rette for tema- og planleggingsmøter hvor barna deltar, ut fra modning og alder. Vi skal i hverdagen gi barna valgfrihet slik at de får medbestemmelse over hva de ønsker å drive på med i lek og aktiviteter. Vi prioriterer det å være sammen med barna og være lydhøre og tilstedeværende aller høyest. 10

11 TIL BARNETS BESTE Artikkel 19. Beskyttelse mot misbruk Staten skal beskytte barnet mot fysisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for vårt arbeid med barn i Reipå barnehage: Barnehagens leder sørger for at alle ansatte kjenner til meldeplikten til barnevernet, slik at alle kjenner til denne og måten arbeidet med bekymringsmeldinger håndteres på internt i barnehagen. Vi må huske på at vi har meldeplikt ikke melderett. Dette betyr at alle bekymringer vi har knyttet til enkelt barn skal håndteres. Vi tar opp forhold som bekymrer oss vedrørende barna med foreldrene. Når en av barnehagens personale får informasjon om/ eller opplever episoder som gir grunnlag for bekymring skal dette alltid meldes videre til pedagogisk leder og styrer. Slike forhold loggføres alltid og meldes barnevernet ut fra alvorlighetsgraden. Barnehagen bruker barnevernet som veileder, vet at forhold vi er usikre på om bør meldes drøftes anonymt. Vi tar i løpet av barnehageåret 13/14 meldeplikten opp som tema og setter oss bedre inn i hva dette innebærer for oss. 11

12 TIL BARNETS BESTE Artikkel 27. Levestandard Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendige for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for vårt arbeid med barns livsvilkår i Reipå barnehage: Gi barna en trygg arena, med fokus på grunnleggende behov, omsorg, læring, trivsel, lek og godt samspill med barnas foreldre. Gi barna kjærlighet, omsorg, mat, hvile, trygghet og gode sosiale relasjoner. Gi barna gode muligheter til lek og utvikling. Ha et godt og nært samarbeid med barnets foreldre/foresatte. Samarbeide med eksterne instanser når det er nødvendig, så som PPT, barnevern, helsestasjon, BUP o.l. Veilede og gi støtte til barn og foreldre i forhold til barnas behov, og si i fra dersom noe ikke er bra nok. 12

13 TIL BARNETS BESTE Artikkel 31. Lek og fritid Barnet har rett til hvile, fritid, lek og til å delta i kunst og kulturliv. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og sett nærmere på hva barnehagen kan tilby, hva den enkelte av oss kan tilby og hvor barna selv kan være veivisere for oss. Vi har kommet frem til følgende punkter: Vi tar utgangspunkt i egne interesser og tilbyr barna opplevelser ut fra dem, innenfor kunst, kultur, natur, musikk og så videre. Vi sørger for å ha variasjon i aktiviteter og opplegg, slik at barna får ulike opplevelser. Tar barnas innspill og ønsker om aktiviteter på alvor, og lar dem være med å sette dagsorden. Lar frileken få nok plass i barnehage, legger til rette for gode lekemuligheter, hvor barna selv får styrer aktivitet og tempo. Deltar på forestillinger og lignende som tilbys av eksterne aktører. Personalet må bruke sin kompetanse og lese barnas behov og hjelpe dem til å regulere deres behov for aktivitet og hvile. Organisere barnehagehverdagen slik at det også blir rolige perioder i løpet av dagen, hvor tempoet senkes og alle får mulighet til å slappe av. 13

14 TIL BARNETS BESTE Lesetrappa for barnehager og skoler i Meløy Lesetrappa er en leseplan som omfatter språkstimulering i barnehagen og lesing i alle fag i skolen. Målet med planen er å få et bedre og mer felles arbeid med språkstimulering og leseopplæring i alle Meløys barnehager og skoler. Lesetrappa inneholder aktiviteter og forslag til tilrettelegging for språkstimulering for alle aldersgrupper, dette vil bli innarbeidet i våre årshjul. 14

15 LEK OG UTELIV Dette satsningsområde fanger opp følgende underpunkter: Lek og vennskap Kraft barnehage Ut er in barnehage 5 om dagen barnehage Rammeplanens fagområder: Kropp, bevegelse og helse og Natur, miljø og teknikk Dette kan se ut som mange områder, men de har mange felles trekk, og vil til sammen beskrive det arbeidet som gjøres i barnehage på dette feltet. Felles tema for dette satsningsområde vil være; helsefremmende arbeid, tur og uteliv, kosthold, barnas samspill i lek, barnehagen som læringsarena. 15

16 LEK OG UTELIV Lek og vennskap Vi velger å ha lek og vennskap som en del av våre satsningsområder, med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og Utdanningsdirektoratets satsning barns trivsel, voksnes ansvar. Vennskap er viktig for barn i alle aldre. For oss er det et mål at alle barn skal ha minst en venn. For oss som jobber i barnehage er det en sentral oppgave å hjelpe barna til å bygge relasjoner til hverandre. Å tilhøre en gruppe gir barna trygghet og sosial tilknytning. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. Store deler av barnehagedagen består av lek. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi barna mulighet for lek som kilde til glede og trivsel. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. Personalet i barnehagen vil gjennom året sette fokus på disse å jobbe for at vi blir best mulig til å legge til rette for gode et godt barnehagemiljø med plass til lek, vennskap og utvikling. 16

17 LEK OG UTELIV KRAFT-BARNEHAGE Reipå barnehagen er med i Meløy kommunes folkehelsesatsning, og er dermed en KRAFT-barnehage. Gjennom denne satsningen skal vi på være på våre premisser å utforme egne satsningsområder. Målet er å heve Kompetanse, koble Ressurser, skape Aktivitet, være Fremtidsorienterte og tenke friskt og øke Tiltakslysten. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med Malen Blomstereng som er folkehelsekoordinator i Meløy kommune. Reipå barnehage er sertifisert på følgende områder, gjennom kursing av hele personalet: Kraftutfoldelse og fysisk aktivitet Kraftfor og ernæring Kjernekraft og psykisk helse Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier helsefremmende barnehager: 1. Daglig aktivitet minimum 1 t pr dag 2. Følge retningslinjer for mat og måltider 3. Naturopplevelser for robuste barn 4. Systematisk evaluering av egen virksomhet 5. Utveksling av erfaringer og eksempler med andre barnehage For Reipå barnehage er det et mål å bli godkjent som en helsefremmende barnehage, og vi er på god vei. 17

18 LEK OG UTELIV UT ER IN-BARNEHAGE Hippokrates uttalte for år siden: Det er visselig viktig å hjelpe de syke til å bli friske, men det er like viktig å hjelpe de friske til å bevare sin helse. I barnehagen treffer vi svært mange friske barn som kan hjelpes til å bevare sin helse gjennom et langt liv. Med tilnærma full barnehagedekning er barnehagen i ferd med å bli en av Norges aller viktigste folkehelsearenaer Med dette utgangspunktet satser Salten Friluftsråd på helsefremmende barnehager. Gjennom lærende nettverk i det fireårige prosjektet Ut er in - barnehage skal barnehagene i Salten styrke sin kompetanse på folkehelsearbeid. Satsingsområdene er: fysisk aktivitet, naturopplevelse og mat. Prosjektet støttes økonomisk og faglig av Nordland fylkeskommune. Pr. i dag er ni barnehager fra sju Salten-kommuner, Reipå barnehage er en av disse. Det er visselig viktig å bringe frisk luft inn til barna, men det er like viktig å bringe barna ut i den friske lufta. 18

19 LEK OG UTELIV 5 om dagen barnehage Gjennom kampanjen 5 om dagen barnehage ønsker Opplysningskontoret for frukt og grønt å inspirere og motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt, noe som er helt i tråd med myndighetenes anbefalinger. Reipå barnehage er en godkjent 5 om dagen barnehage. Dette gjør vi som 5 om dagen barnehage: Serverer oppkuttet frukt og grønt til alle måltider Praktiserer fruktbursdag når barna har bursdag Informerer ansatte og foresatte om kampanjen Rapporter på egne medlemssider Alle ansatte får tilbud om å gjennomføre E-læringskurs Mer om denne kampanjen finner du på: 19

20 LEK OG UTELIV RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER: Kropp, bevegelse og helse & Natur, miljø og teknikk. Siden barnehagen vår har sin store satsning innenfor prosjektene KRAFT og Ut er in, vil to av fagområdene i Rammeplan for barnehager naturlig peke seg ut som satsningsområder, eller overordna paraply om du vil. Disse er: Kropp, bevegelse, helse og Natur, miljø og teknikk. Dette innebærer at vi i vår planlegging av årets opplegg for barna, har stort fokus på at barna: -får en positiv selvopplevelse gjennom kroppslig mestring. -skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. -videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorisk og finmotorisk. -får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. 20

21 LEK OG UTELIV -får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og et sunt kosthold. -får oppleve glede ved å ferdes i naturen og grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. -får erfaring med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. -erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. -far lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. De øvrige fagområdene i rammeplanen er: Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn og Antall, rom og form. Disse vil bli tatt med i planlegging av de månedlige prosjektene, gjennom en tverrfaglig tilnærming, som vil sikre at vi gjennom året er innenfor de krav som er satt til barnehagens innhold. 21

22 ARBEIDSMETODER: Aldersbestemte team: Vi vil også i år arbeide med aldersbestemte team, som består av de ulike dyregruppene våre. I år deler vi inn i 5 team, alle med hver sin pedagogiske leder. Dette gir oss team hvor barna får være, og arbeide sammen med, jevnaldrene barn som er kommet på rimelig samme sted utviklingsmessig, noe som gjør det lettere for oss å tilpasse gode opplegg og aktiviteter som stimulerer barna på en god og utviklende måte. Årshjul: Vi vil har i år laget årshjul for de ulike basene, slik at opplegg og aktiviteter tilpasses barnas alder og forutsetninger. Årshjulene viser hovedoverskrifter og mål, knyttet til våre to valgte hovedområder. Nærmere beskrivelse av aktiviteter og opplegg blir fortløpende presentert i teamenes periodeplaner. 22

23 BARN I BARNEHAGEN: Bjørnegruppa: Tomina Jenssen Amundsen Isak Johan Kjellbakk Halvorsen Kristoffer Fossli Ludvik Mortensen Victoria Strøm Tiril F. Engen Søreng Simen Eliassen Amundsen Emrik Selstad Hegle Thea-Amalie Ulriksen Heide Camilla N. Sandvei Emilia Meryt Kandil 23

24 BARN I BARNEHAGEN: Revegruppa: Jonas J. Hogstad Arn Sandmark Iversen Emil Mathias Ditlevsen Thea Marie Fossli Julie Wallmann Iva Othelie Mikkelborg Edvind Olai Ulriksen Thea Marie Asp Imre Aleksander Otting Lucas Evensen Alvilde Grønås 24

25 BARN I BARNEHAGEN: Haregruppa: Althea Iversen Hansen Kajsa A. Wallmann Casper-Andreas M. Strøm Kevin Anthonsen Wallmann Theodor Johan Søreng Mia Hermine Ditlevsen Brianne Amundsen Emilie Marie Johansen Viktoria Therese Falk Vetting Henriette Laurine Kvalvik Emelie Marie Vettin-Gåsvær Heline Hegglund Mathias Eliassen Amundsen 25

26 BARN I BARNEHAGEN: Musegruppa: Emma Olsen Edward Kolvik Eren Samdmark Iversen Nikoline Linnea Brun Ivan Kravjansky Lean Iversen Hansen Tia Diana Kandil Ludvik Andre Overrein Mathias Jensen 26

27 BARN I BARNEHAGEN: Marihønegruppa: Martin Hugo Kvalvik Kinn Ninja Marie Evensen Hedda Amine Otting Emma Spisar Tiana Charlotte Tannheden Oskar Johansen Ane Emmeline Mikkelborg Max Antonsen Wallmann Ida Lovise Dagfinnsen 27

28 PERSONALET I BARNEHAGEN: Styrer: Trine Waag Strømsvik Ped.leder: Simon Engen Aag Ped.leder: Therese Steira Ped.leder: Siv Tone Johansen Ped.leder: Maiken Løbakk Dahl Ped.leder: Eldrid Skjold Fagarbeider: Rigmor Kvalvik Assistent: Greta Bjørklund Assistent: Astrid Antonsen Fagarbeider: Tina Bjørklund Fagarbeider: Anita Wallmann Fagarbeider: Helen S. Lie Assistent: Elin Olsen Assistent: Eva Sandberg Lærling: Monika Berglund Lærling: Dina Seljeseth 28

29 SEPTEMBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

30 ÅRSHJUL - SEPTEMBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Skape trygghet og tilhørighet LEK OG UTELIV: Bli kjent med barnehagens omgivelser Vi ser barn som: er trygge knytter vennskap finner seg til rette Vi ser barn som: koser seg og leker inne leker fint ute i all slags vær trives på tur Vi ser voksne som: «ser» barnet samarbeider godt skaper gode rutiner Vi ser voksne som: veileder barna i lek legge til rette for lek være positive til å være ute 30

31 OKTOBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frist for å levere skjema høstferie

32 ÅRSHJUL - OKTOBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Skape trygghet og tilhørighet LEK OG UTELIV: Bli kjent med barnehagens omgivelser Vi ser barn som: er trygge knytter vennskap finner seg til rette Vi ser barn som: koser seg og leker inne leker fint ute i all slags vær trives på tur Vi ser voksne som: «ser» barnet samarbeider godt skaper gode rutiner Vi ser voksne som: veileder barna i lek legge til rette for lek være positive til å være ute 32

33 NOVEMBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

34 ÅRSHJUL - NOVEMBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Forventninger og juleforberedelser LEK OG UTELIV: Vinterlek Vi ser barn som: får tid til å leke finner en venn er kreative Vi ser barn som: venner seg til vinterværet utfolder seg i snø og sludd lærer å kle på seg selv Vi ser voksne som: Gir barna god tid til lek legger til rette for samspill og vennskap lar barna være kreative Vi ser voksne som: utfordrer barna i vinterværet leker med barna ute fokuserer på at barna «gjør selv» 34

35 DESEMBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Husk å lever jule-fri skjema

36 ÅRSHJUL - DESEMBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Forventninger og juleforberedelser Vi ser barn som: får tid til å leke finner en venn er kreative LEK OG UTELIV: Vinterlek Vi ser barn som: venner seg til vinterværet utfolder seg i snø og sludd lærer å kle på seg selv Vi ser voksne som: Gir barna god tid til lek legger til rette for samspill og vennskap lar barna være kreative Vi ser voksne som: utfordrer barna i vinterværet leker med barna ute fokuserer på at barna «gjør selv» 36

37 JANUAR 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

38 ÅRSHJUL - JANUAR 2013 TIL BARNETS BESTE: Barns medvirkning og vennskap LEK OG UTELIV: Forsker og eksperimenterer Vi ser barn som: leker med en venn får bestemme i samlingsstunden Leker i små grupper Vi ser barn som: koser seg på tur i vinterværet lærer seg nye vinteraktiviteter lærer at vann blir til is Vi ser voksne som: ser til at alle barna har en venn lytter til barna i samlingsstunden legger til rette for lek i smågrupper Vi ser voksne som: er positive til tur i all slag vær Lar barna male og forme snø eksperimenterer med vann og is 38

39 FEBRUAR 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frist for å levere skjema vinterferie

40 ÅRSHJUL - FEBRUAR 2013 TIL BARNETS BESTE: Barns medvirkning og vennskap LEK OG UTELIV: Forsker og eksperimenterer Vi ser barn som: leker med en venn får bestemme i samlingsstunden Leker i små grupper Vi ser barn som: koser seg på tur i vinterværet lærer seg nye vinteraktiviteter lærer at vann blir til is Vi ser voksne som: ser til at alle barna har en venn lytter til barna i samlingsstunden legger til rette for lek i smågrupper Vi ser voksne som: er positive til tur i all slag vær Lar barna male og forme snø eksperimenterer med vann og is 40

41 MARS 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

42 ÅRSHJUL - MARS 2013 TIL BARNETS BESTE: Kreativitet og skaperglede LEK OG UTELIV: Lek og mestring Vi ser barn som: viser glede over å skape ting er trygge på seg selv er nysgjerrige på nye smaker Vi ser barn som: lærer nye ting, inne og ute tør å ta utfordringer har en allsidig motorikk Vi ser voksne som: Tilrettelegger for ulike estetiske opplevelser fokuserer på barnas positive sider legger til rette for et variert kosthold Vi ser voksne som: leker med barna og gjør nye aktiviteter tør å gi barna utfordringer legger til rette for allsidig motorikk 42

43 APRIL 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frist for å levere skjema påskeferie Palmesøndag skjærtorsdag 18 langfredag 19 påskeaften 20 1.påskedag påskedag

44 ÅRSHJUL - APRIL 2013 TIL BARNETS BESTE: Kreativitet og skaperglede LEK OG UTELIV: Lek og mestring Vi ser barn som: viser glede over å skape ting er trygge på seg selv er nysgjerrige på nye smaker Vi ser barn som: lærer nye ting, inne og ute tør å ta utfordringer har en allsidig motorikk Vi ser voksne som: Tilrettelegger for ulike estetiske opplevelser fokuserer på barnas positive sider legger til rette for et variert kosthold Vi ser voksne som: leker med barna og gjør nye aktiviteter tør å gi barna utfordringer legger til rette for allsidig motorikk 44

45 MAI 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag offentlig høytidsdag Frigjøringsdagen Grunnlovsdag Kristi himmelfarts dag

46 ÅRSHJUL - MAI 2013 TIL BARNETS BESTE: Vi bruker sansene LEK OG UTELIV: Turer og frilek ute Vi ser barn som: blir kjent med vårens farger og sanger oppdager vårtegn planter et frø Vi ser barn som: er mye ute får være med puinn Tuven tid til frilek Vi ser voksne som: Introduserer vårens farger og sanger tar barna med på oppdagelsesferd lærer barna hva et frø er Vi ser voksne som: Tar barna med ut tar barna med puinn Tuven legger til rette for frilek 46

47 JUNI 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag pinsedag pinsedag

48 ÅRSHJUL - JUNI 2013 TIL BARNETS BESTE: Vi bruker sansene LEK OG UTELIV: Turer og frilek ute Vi ser barn som: blir kjent med vårens farger og sanger oppdager vårtegn planter et frø Vi ser barn som: er mye ute får være med puinn Tuven tid til frilek Vi ser voksne som: Introduserer vårens farger og sanger tar barna med på oppdagelsesferd lærer barna hva et frø er Vi ser voksne som: Tar barna med ut tar barna med puinn Tuven legger til rette for frilek 48

49 JULI 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

50 BARNEHAGERUTA : Nytt barnehageår starter 19.august. Planleggingsdager 15.og 16.august. Planleggingsdag 22.november. Planleggingsdag 3.januar. Planleggingsdag 22.april. Disse dagene er barnehagen stengt. 50

51 HØSTFERIE I SKOLENE 10. OG 11.OKTOBER I forbindelse med at skolene har høstferie 10. og 11. oktober ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 1. oktober, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. BARNETS NAVN: Sett kryss: Skal ha fri: 10.oktober:..11.oktober:.. Kommer: 10.oktober:..11.oktober:.. Foresattes underskrift: 51

52 JULA 2013 I forbindelse med julehøytiden ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 5.desember, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. Vi ber om oversikt over bruk av barnehagen for perioden 19.desember t.o.m. 31.desember. Barnets navn: Sett kryss: skal ha fri: 19.12: : : :.30.12: : Kommer : 19.12: : : :.30.12: : Foresattes underskrift: 52

53 VINTERFERIE I SKOLENE 24.FEB.-28.FEB I forbindelse med at skolene har vinterferie 24.februar- 28.februar ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 7.februar, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. BARNETS NAVN: Sett kryss: Skal ha fri: 24 feb:..25feb:..26.feb:..27.feb:..28.feb:.. Kommer: 24 feb:..25feb:..26.feb:..27.feb:..28.feb:.. Foresattes underskrift: 53

54 PÅSKEFERIE APRIL I forbindelse med påskehøytiden ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen innen 1. april, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. Minner om at barnehagen stenger kl.12 onsdag i stille uke. Vi ber om oversikt over bruk av barnehagen for perioden 14.april-22. april. 22. april er det planleggingsdag. Barnets navn: Sett kryss: skal ha fri: 14.april:..15.april:..16.april: Kommer : 14.april:..15.april:..16.april: Foresattes underskrift: 54

Årsplanskisse Reipå barnehage 2014-2015

Årsplanskisse Reipå barnehage 2014-2015 Årsplanskisse Reipå barnehage 2014-2015 1 Reipå barnehagens visjon Barnehagens visjon: Reipå barnehage skal være en arena for lek, læring, trygghet og glede! Seksjon undervisnings visjon: Lære for livet!

Detaljer

ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2014-2015 1 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2014-2015. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage. Vi presenterer

Detaljer

ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2014-2015 1 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2014-2015. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage. Vi presenterer

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage 2010-2011

Årsplan Reipå barnehage 2010-2011 Årsplan Reipå barnehage 2010-2011 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2010/2011. Vi presenterer her årets utgave av barnehagens årsplan. Den inneholder kalender,

Detaljer

ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016 1 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2015-2016. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage. Vi presenterer

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage 2011-2012

Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2011-2012. Dette blir et veldig spennende år for både store og små i barnehage, for i

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage

Årsplan Reipå barnehage Årsplan Reipå barnehage 2010-2011 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2010/2011. Vi presenterer her årets utgave av barnehagens årsplan. Den inneholder kalender,

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage

Årsplan Reipå barnehage Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2011-2012. Dette blir et veldig spennende år for både store og små i barnehage, for i

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage 2011-2012

Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2011-2012. Dette blir et veldig spennende år for både store og små i barnehage, for i

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2014-2015 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage 2011-2012

Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Årsplan Reipå barnehage 2011-2012 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2011-2012. Dette blir et veldig spennende år for både store og små i barnehage, for i

Detaljer

Referat fra foreldremøte i Reipå barnehage 14.juni

Referat fra foreldremøte i Reipå barnehage 14.juni Referat fra foreldremøte i Reipå barnehage 14.juni Sak 1: Den viktige voksenrollen ICDP v/hanne Edvardsen Hanne Edvardsen er sertifisert ICDP veileder og hun informerte om ICDP som er et verdensomspennende

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2013-2014 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN RØDBASEN REIPÅ BARNEHAGE

ÅRSPLAN RØDBASEN REIPÅ BARNEHAGE ÅRSPLAN RØDBASEN REIPÅ BARNEHAGE 2016-2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2016-2017. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage.

Detaljer

En liten presentasjon:

En liten presentasjon: En liten presentasjon: Vall barnehage startet høsten-92. Barnehagen har hele den store,gamle legeboligen på Vall med sin parklignende hage til disposisjon.så vi har nok plass både inne og ute. Etter utbygging

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15 MOSVOLD BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-15 MOSVOLD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-15 MOSVOLD BARNEHAGE BARNEHAGENS VISJON Seksjon undervisning: Lære for livet Det vi ønsker at barna skal lære for livet er at de er betydningsfulle og at de er en del av et fellesskap. Vår

Detaljer

Årsplan Reipå barnehage 2010-2011

Årsplan Reipå barnehage 2010-2011 Årsplan Reipå barnehage 2010-2011 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2010/2011. Vi presenterer her årets utgave av barnehagens årsplan. Den inneholder kalender,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

ÅRSPLAN GRØNNBASEN REIPÅ BARNEHAGE

ÅRSPLAN GRØNNBASEN REIPÅ BARNEHAGE ÅRSPLAN GRØNNBASEN REIPÅ BARNEHAGE 2016-2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2016-2017. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage lek læring trygghet glede REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage KRITERIER FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier for helsefremmende barnehager. God helse er

Detaljer

ÅRSPLAN GRØNNBASEN REIPÅ BARNEHAGE

ÅRSPLAN GRØNNBASEN REIPÅ BARNEHAGE ÅRSPLAN GRØNNBASEN REIPÅ BARNEHAGE 2016-2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2016-2017. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE 2015 BARNEHAGE: Reipå barnehage 1 SATSINGSOMRÅDER 1.1 Satsningsområder barnehage: jfr. føringer i strategiplan: Satsningsområder: Implementering: Videre arbeid, oppfølging

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold» «Være sammen» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, barnehagelærer Tone, barne- og ungdomsarbeider

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer