ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE 2013-2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN REIPÅ BARNEHAGE

2 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage. Vi presenterer her årets utgave av barnehagens årsplan. Den inneholder kalender, årshjul for de ulike teamene, samt informasjon om barn, personalet og våre satsningsområder. Ved barnehageårets start har vi 53 barn i barnehagen i alderen 0-6 år, fordelt på 72 plasser. Vi håper vi får et fint barnehageår, med lek, læring, utvikling og mange spennende aktiviteter for store og små! Trine Waag Strømsvik styrer 2

3 Informasjon om barnehagen: Åpningstid: Postadresse: Lyngveien 18, 8146 Reipå Hjemmeside: E-post: Telefon: Styrers kontor: Kjøkkenet: Trådløstelefoner baser: Ped.leder kontor: Barnehagens mobil: VÅRE FORVENTNINGER TIL DERE SOM FORELDRE/FORESATTE: At dere bruker 2-3 dager til tilvenning. At dere merker klær, og har med skifteklær og uteklær/skotøy etter været. At dere leser og gir informasjon som angår barnet og barnehagen. At dere gir beskjed hvis barnet er sykt eller har fri. Gjensidig respekt, god dialog og godt foreldresamarbeid. 3

4 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER Dette barnehageåret har vi valgt oss to overordna satsningsområder; 1 Lek og uteliv 2 Til barnets beste Disse to hovedområdene vil ha en del underpunkter som vi spesifiserer nærmere på de neste sidene. 4

5 TIL BARNETS BESTE Utdanningsdirektoratets satsninger: Vennskap og deltakelse kompetansesatsning for barnehageansatte for 2013: 1. Barnehagens psykososiale miljø, basert på Utdanningsdirektoratetes veileder Barns trivsel- voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Aktuelle temaer er blant annet: Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø, Relasjonene og samspillet barna imellom, vennskap, sosial kompetanse, arbeid med kommunikasjon og språk, barnas samspill i lek, samarbeid mellom barnehage og hjem, personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø. 1. Barns rett til medvirkning, basert på kunnskapsdepartementes hefte Barns medvirkning. 3. Språk, basert på Utdanningsdepartementets veileder om arbeid med språk i barnehagen Her vil seksjon undervisnings satsning Lesetrappa for barnehager og skoler i Meløy være sentral i vårt arbeid. 5

6 TIL BARNETS BESTE Dette satsningsområde fanger opp følgende underpunkter: Utdanningsdirektoratets satsning Vennskap og deltakelse Seksjonsplan for undervisning Lære for livet sine satsningsområder FN s barnekonvensjon utvalgte artikler Lesetrappa for barnehager og skoler i Meløy Sentralt i dette satsningsområdet er temaer som sosial og relasjonell kompetanse, barns medvirkning, vennskap, personalet arbeid med et godt barnehagemiljø, kommunikasjon og språk, samarbeid barnehage og hjem. 6

7 TIL BARNETS BESTE Seksjonsplan for seksjon undervisning Lære for Livet Denne planen er et overordnet styringsdokument for administrasjon, barnehagene og skolene i Meløy kommune. Den skal danne grunnlag for aktiviteter i barnehage, skole og administrasjon. Planen har følgende satsningsområder for barnehagene: Barnehagen som læringsarena Sosial og relasjonell kompetanse Barns medvirkning Barnehagebasert vurdering Helsefremmende arbeid Planen inneholder målsetting, knyttet til satsningsområdene, som er styrende for vårt arbeid denne perioden. 7

8 TIL BARNET BESTE FN s barnekonvensjon Utvalgte artikler 3,12,19,27,31 Med utgangspunkt i pedagogisk plattform i seksjonsplan for undervisning, har vi valgt å se nærmere på noen av barnehagens artikler og hva disse har å si for vårt daglige arbeid i barnehagen og for å heve vår kompetanse i personalet. I seksjonens pedagogiske plattform står det at: Hver enkelt barn skal oppleve mestring i sin hverdag Barn og unges ressurser og kompetanse verdsettes Alle barn skal bli sett og hørt Vi anerkjenner barndommens egenverdi Alle barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets forutsetninger og alder Vi har fokus på livslang læring Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalets og barna og barnas omsorg for hverandre. Med dette som utgangspunkt har vi sett nærmere på noen av FN barnekonvensjons artikler. Disse beskrives nærmere på de neste sidene. 8

9 TIL BARNETS BESTE Artikkel 3. Til barnets beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for at vi skal jobbe for barnets beste i Reipå barnehage: Barnet har det trygt. Barnet får utvikle seg gradvis i eget tempo. Barnets meninger tillegges vekt ut fra dets modningsnivå og alder. Barnet får ansvar ut fra dets modenhet og alder. Barnehagen har en trygg og god plattform i bunn. Barnehagen har voksne som ser barna og handler ut fra den kjennskap og nærhet vi har til det enkelte barn. Barnehagen har hovedfokus på hva som er bra for barnet/barna, ikke på hva som er mest praktisk, eller best for foreldre/personalet/organisasjon eller myndighet. 9

10 TIL BARNETS BESTE Artikkel 12. Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for at barn i Reipå barnehage får mulighet til å si sin mening og bli hørt: Vi skal alltid være nærværende og ta oss tid til å lytte til barna og bekrefte det vi hører. Vi skal legge til rette for aktiviteter som samlingstund og lignende, hvor barna får mulighet til å komme frem med sine meninger, og hvor de kan bli hørt både av andre barn og voksne. I planlegging av barnehagens aktiviteter og opplegg skal barnas meninger tas med og legges vekt på, slik at de får medvirkning i sin egen hverdag. Vi må legge til rette for tema- og planleggingsmøter hvor barna deltar, ut fra modning og alder. Vi skal i hverdagen gi barna valgfrihet slik at de får medbestemmelse over hva de ønsker å drive på med i lek og aktiviteter. Vi prioriterer det å være sammen med barna og være lydhøre og tilstedeværende aller høyest. 10

11 TIL BARNETS BESTE Artikkel 19. Beskyttelse mot misbruk Staten skal beskytte barnet mot fysisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for vårt arbeid med barn i Reipå barnehage: Barnehagens leder sørger for at alle ansatte kjenner til meldeplikten til barnevernet, slik at alle kjenner til denne og måten arbeidet med bekymringsmeldinger håndteres på internt i barnehagen. Vi må huske på at vi har meldeplikt ikke melderett. Dette betyr at alle bekymringer vi har knyttet til enkelt barn skal håndteres. Vi tar opp forhold som bekymrer oss vedrørende barna med foreldrene. Når en av barnehagens personale får informasjon om/ eller opplever episoder som gir grunnlag for bekymring skal dette alltid meldes videre til pedagogisk leder og styrer. Slike forhold loggføres alltid og meldes barnevernet ut fra alvorlighetsgraden. Barnehagen bruker barnevernet som veileder, vet at forhold vi er usikre på om bør meldes drøftes anonymt. Vi tar i løpet av barnehageåret 13/14 meldeplikten opp som tema og setter oss bedre inn i hva dette innebærer for oss. 11

12 TIL BARNETS BESTE Artikkel 27. Levestandard Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendige for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og kommet frem til følgende punkter som er viktige for vårt arbeid med barns livsvilkår i Reipå barnehage: Gi barna en trygg arena, med fokus på grunnleggende behov, omsorg, læring, trivsel, lek og godt samspill med barnas foreldre. Gi barna kjærlighet, omsorg, mat, hvile, trygghet og gode sosiale relasjoner. Gi barna gode muligheter til lek og utvikling. Ha et godt og nært samarbeid med barnets foreldre/foresatte. Samarbeide med eksterne instanser når det er nødvendig, så som PPT, barnevern, helsestasjon, BUP o.l. Veilede og gi støtte til barn og foreldre i forhold til barnas behov, og si i fra dersom noe ikke er bra nok. 12

13 TIL BARNETS BESTE Artikkel 31. Lek og fritid Barnet har rett til hvile, fritid, lek og til å delta i kunst og kulturliv. Med utgangspunkt i dette har personalet i barnehagen drøftet og sett nærmere på hva barnehagen kan tilby, hva den enkelte av oss kan tilby og hvor barna selv kan være veivisere for oss. Vi har kommet frem til følgende punkter: Vi tar utgangspunkt i egne interesser og tilbyr barna opplevelser ut fra dem, innenfor kunst, kultur, natur, musikk og så videre. Vi sørger for å ha variasjon i aktiviteter og opplegg, slik at barna får ulike opplevelser. Tar barnas innspill og ønsker om aktiviteter på alvor, og lar dem være med å sette dagsorden. Lar frileken få nok plass i barnehage, legger til rette for gode lekemuligheter, hvor barna selv får styrer aktivitet og tempo. Deltar på forestillinger og lignende som tilbys av eksterne aktører. Personalet må bruke sin kompetanse og lese barnas behov og hjelpe dem til å regulere deres behov for aktivitet og hvile. Organisere barnehagehverdagen slik at det også blir rolige perioder i løpet av dagen, hvor tempoet senkes og alle får mulighet til å slappe av. 13

14 TIL BARNETS BESTE Lesetrappa for barnehager og skoler i Meløy Lesetrappa er en leseplan som omfatter språkstimulering i barnehagen og lesing i alle fag i skolen. Målet med planen er å få et bedre og mer felles arbeid med språkstimulering og leseopplæring i alle Meløys barnehager og skoler. Lesetrappa inneholder aktiviteter og forslag til tilrettelegging for språkstimulering for alle aldersgrupper, dette vil bli innarbeidet i våre årshjul. 14

15 LEK OG UTELIV Dette satsningsområde fanger opp følgende underpunkter: Lek og vennskap Kraft barnehage Ut er in barnehage 5 om dagen barnehage Rammeplanens fagområder: Kropp, bevegelse og helse og Natur, miljø og teknikk Dette kan se ut som mange områder, men de har mange felles trekk, og vil til sammen beskrive det arbeidet som gjøres i barnehage på dette feltet. Felles tema for dette satsningsområde vil være; helsefremmende arbeid, tur og uteliv, kosthold, barnas samspill i lek, barnehagen som læringsarena. 15

16 LEK OG UTELIV Lek og vennskap Vi velger å ha lek og vennskap som en del av våre satsningsområder, med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og Utdanningsdirektoratets satsning barns trivsel, voksnes ansvar. Vennskap er viktig for barn i alle aldre. For oss er det et mål at alle barn skal ha minst en venn. For oss som jobber i barnehage er det en sentral oppgave å hjelpe barna til å bygge relasjoner til hverandre. Å tilhøre en gruppe gir barna trygghet og sosial tilknytning. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. Store deler av barnehagedagen består av lek. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi barna mulighet for lek som kilde til glede og trivsel. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. Personalet i barnehagen vil gjennom året sette fokus på disse å jobbe for at vi blir best mulig til å legge til rette for gode et godt barnehagemiljø med plass til lek, vennskap og utvikling. 16

17 LEK OG UTELIV KRAFT-BARNEHAGE Reipå barnehagen er med i Meløy kommunes folkehelsesatsning, og er dermed en KRAFT-barnehage. Gjennom denne satsningen skal vi på være på våre premisser å utforme egne satsningsområder. Målet er å heve Kompetanse, koble Ressurser, skape Aktivitet, være Fremtidsorienterte og tenke friskt og øke Tiltakslysten. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med Malen Blomstereng som er folkehelsekoordinator i Meløy kommune. Reipå barnehage er sertifisert på følgende områder, gjennom kursing av hele personalet: Kraftutfoldelse og fysisk aktivitet Kraftfor og ernæring Kjernekraft og psykisk helse Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier helsefremmende barnehager: 1. Daglig aktivitet minimum 1 t pr dag 2. Følge retningslinjer for mat og måltider 3. Naturopplevelser for robuste barn 4. Systematisk evaluering av egen virksomhet 5. Utveksling av erfaringer og eksempler med andre barnehage For Reipå barnehage er det et mål å bli godkjent som en helsefremmende barnehage, og vi er på god vei. 17

18 LEK OG UTELIV UT ER IN-BARNEHAGE Hippokrates uttalte for år siden: Det er visselig viktig å hjelpe de syke til å bli friske, men det er like viktig å hjelpe de friske til å bevare sin helse. I barnehagen treffer vi svært mange friske barn som kan hjelpes til å bevare sin helse gjennom et langt liv. Med tilnærma full barnehagedekning er barnehagen i ferd med å bli en av Norges aller viktigste folkehelsearenaer Med dette utgangspunktet satser Salten Friluftsråd på helsefremmende barnehager. Gjennom lærende nettverk i det fireårige prosjektet Ut er in - barnehage skal barnehagene i Salten styrke sin kompetanse på folkehelsearbeid. Satsingsområdene er: fysisk aktivitet, naturopplevelse og mat. Prosjektet støttes økonomisk og faglig av Nordland fylkeskommune. Pr. i dag er ni barnehager fra sju Salten-kommuner, Reipå barnehage er en av disse. Det er visselig viktig å bringe frisk luft inn til barna, men det er like viktig å bringe barna ut i den friske lufta. 18

19 LEK OG UTELIV 5 om dagen barnehage Gjennom kampanjen 5 om dagen barnehage ønsker Opplysningskontoret for frukt og grønt å inspirere og motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt, noe som er helt i tråd med myndighetenes anbefalinger. Reipå barnehage er en godkjent 5 om dagen barnehage. Dette gjør vi som 5 om dagen barnehage: Serverer oppkuttet frukt og grønt til alle måltider Praktiserer fruktbursdag når barna har bursdag Informerer ansatte og foresatte om kampanjen Rapporter på egne medlemssider Alle ansatte får tilbud om å gjennomføre E-læringskurs Mer om denne kampanjen finner du på: 19

20 LEK OG UTELIV RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER: Kropp, bevegelse og helse & Natur, miljø og teknikk. Siden barnehagen vår har sin store satsning innenfor prosjektene KRAFT og Ut er in, vil to av fagområdene i Rammeplan for barnehager naturlig peke seg ut som satsningsområder, eller overordna paraply om du vil. Disse er: Kropp, bevegelse, helse og Natur, miljø og teknikk. Dette innebærer at vi i vår planlegging av årets opplegg for barna, har stort fokus på at barna: -får en positiv selvopplevelse gjennom kroppslig mestring. -skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. -videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorisk og finmotorisk. -får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. 20

21 LEK OG UTELIV -får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og et sunt kosthold. -får oppleve glede ved å ferdes i naturen og grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. -får erfaring med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. -erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. -far lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. De øvrige fagområdene i rammeplanen er: Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn og Antall, rom og form. Disse vil bli tatt med i planlegging av de månedlige prosjektene, gjennom en tverrfaglig tilnærming, som vil sikre at vi gjennom året er innenfor de krav som er satt til barnehagens innhold. 21

22 ARBEIDSMETODER: Aldersbestemte team: Vi vil også i år arbeide med aldersbestemte team, som består av de ulike dyregruppene våre. I år deler vi inn i 5 team, alle med hver sin pedagogiske leder. Dette gir oss team hvor barna får være, og arbeide sammen med, jevnaldrene barn som er kommet på rimelig samme sted utviklingsmessig, noe som gjør det lettere for oss å tilpasse gode opplegg og aktiviteter som stimulerer barna på en god og utviklende måte. Årshjul: Vi vil har i år laget årshjul for de ulike basene, slik at opplegg og aktiviteter tilpasses barnas alder og forutsetninger. Årshjulene viser hovedoverskrifter og mål, knyttet til våre to valgte hovedområder. Nærmere beskrivelse av aktiviteter og opplegg blir fortløpende presentert i teamenes periodeplaner. 22

23 BARN I BARNEHAGEN: Bjørnegruppa: Tomina Jenssen Amundsen Isak Johan Kjellbakk Halvorsen Kristoffer Fossli Ludvik Mortensen Victoria Strøm Tiril F. Engen Søreng Simen Eliassen Amundsen Emrik Selstad Hegle Thea-Amalie Ulriksen Heide Camilla N. Sandvei Emilia Meryt Kandil 23

24 BARN I BARNEHAGEN: Revegruppa: Jonas J. Hogstad Arn Sandmark Iversen Emil Mathias Ditlevsen Thea Marie Fossli Julie Wallmann Iva Othelie Mikkelborg Edvind Olai Ulriksen Thea Marie Asp Imre Aleksander Otting Lucas Evensen Alvilde Grønås 24

25 BARN I BARNEHAGEN: Haregruppa: Althea Iversen Hansen Kajsa A. Wallmann Casper-Andreas M. Strøm Kevin Anthonsen Wallmann Theodor Johan Søreng Mia Hermine Ditlevsen Brianne Amundsen Emilie Marie Johansen Viktoria Therese Falk Vetting Henriette Laurine Kvalvik Emelie Marie Vettin-Gåsvær Heline Hegglund Mathias Eliassen Amundsen 25

26 BARN I BARNEHAGEN: Musegruppa: Emma Olsen Edward Kolvik Eren Samdmark Iversen Nikoline Linnea Brun Ivan Kravjansky Lean Iversen Hansen Tia Diana Kandil Ludvik Andre Overrein Mathias Jensen 26

27 BARN I BARNEHAGEN: Marihønegruppa: Martin Hugo Kvalvik Kinn Ninja Marie Evensen Hedda Amine Otting Emma Spisar Tiana Charlotte Tannheden Oskar Johansen Ane Emmeline Mikkelborg Max Antonsen Wallmann Ida Lovise Dagfinnsen 27

28 PERSONALET I BARNEHAGEN: Styrer: Trine Waag Strømsvik Ped.leder: Simon Engen Aag Ped.leder: Therese Steira Ped.leder: Siv Tone Johansen Ped.leder: Maiken Løbakk Dahl Ped.leder: Eldrid Skjold Fagarbeider: Rigmor Kvalvik Assistent: Greta Bjørklund Assistent: Astrid Antonsen Fagarbeider: Tina Bjørklund Fagarbeider: Anita Wallmann Fagarbeider: Helen S. Lie Assistent: Elin Olsen Assistent: Eva Sandberg Lærling: Monika Berglund Lærling: Dina Seljeseth 28

29 SEPTEMBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

30 ÅRSHJUL - SEPTEMBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Skape trygghet og tilhørighet LEK OG UTELIV: Bli kjent med barnehagens omgivelser Vi ser barn som: er trygge knytter vennskap finner seg til rette Vi ser barn som: koser seg og leker inne leker fint ute i all slags vær trives på tur Vi ser voksne som: «ser» barnet samarbeider godt skaper gode rutiner Vi ser voksne som: veileder barna i lek legge til rette for lek være positive til å være ute 30

31 OKTOBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frist for å levere skjema høstferie

32 ÅRSHJUL - OKTOBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Skape trygghet og tilhørighet LEK OG UTELIV: Bli kjent med barnehagens omgivelser Vi ser barn som: er trygge knytter vennskap finner seg til rette Vi ser barn som: koser seg og leker inne leker fint ute i all slags vær trives på tur Vi ser voksne som: «ser» barnet samarbeider godt skaper gode rutiner Vi ser voksne som: veileder barna i lek legge til rette for lek være positive til å være ute 32

33 NOVEMBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

34 ÅRSHJUL - NOVEMBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Forventninger og juleforberedelser LEK OG UTELIV: Vinterlek Vi ser barn som: får tid til å leke finner en venn er kreative Vi ser barn som: venner seg til vinterværet utfolder seg i snø og sludd lærer å kle på seg selv Vi ser voksne som: Gir barna god tid til lek legger til rette for samspill og vennskap lar barna være kreative Vi ser voksne som: utfordrer barna i vinterværet leker med barna ute fokuserer på at barna «gjør selv» 34

35 DESEMBER 2013 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Husk å lever jule-fri skjema

36 ÅRSHJUL - DESEMBER 2013 TIL BARNETS BESTE: Forventninger og juleforberedelser Vi ser barn som: får tid til å leke finner en venn er kreative LEK OG UTELIV: Vinterlek Vi ser barn som: venner seg til vinterværet utfolder seg i snø og sludd lærer å kle på seg selv Vi ser voksne som: Gir barna god tid til lek legger til rette for samspill og vennskap lar barna være kreative Vi ser voksne som: utfordrer barna i vinterværet leker med barna ute fokuserer på at barna «gjør selv» 36

37 JANUAR 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

38 ÅRSHJUL - JANUAR 2013 TIL BARNETS BESTE: Barns medvirkning og vennskap LEK OG UTELIV: Forsker og eksperimenterer Vi ser barn som: leker med en venn får bestemme i samlingsstunden Leker i små grupper Vi ser barn som: koser seg på tur i vinterværet lærer seg nye vinteraktiviteter lærer at vann blir til is Vi ser voksne som: ser til at alle barna har en venn lytter til barna i samlingsstunden legger til rette for lek i smågrupper Vi ser voksne som: er positive til tur i all slag vær Lar barna male og forme snø eksperimenterer med vann og is 38

39 FEBRUAR 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frist for å levere skjema vinterferie

40 ÅRSHJUL - FEBRUAR 2013 TIL BARNETS BESTE: Barns medvirkning og vennskap LEK OG UTELIV: Forsker og eksperimenterer Vi ser barn som: leker med en venn får bestemme i samlingsstunden Leker i små grupper Vi ser barn som: koser seg på tur i vinterværet lærer seg nye vinteraktiviteter lærer at vann blir til is Vi ser voksne som: ser til at alle barna har en venn lytter til barna i samlingsstunden legger til rette for lek i smågrupper Vi ser voksne som: er positive til tur i all slag vær Lar barna male og forme snø eksperimenterer med vann og is 40

41 MARS 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

42 ÅRSHJUL - MARS 2013 TIL BARNETS BESTE: Kreativitet og skaperglede LEK OG UTELIV: Lek og mestring Vi ser barn som: viser glede over å skape ting er trygge på seg selv er nysgjerrige på nye smaker Vi ser barn som: lærer nye ting, inne og ute tør å ta utfordringer har en allsidig motorikk Vi ser voksne som: Tilrettelegger for ulike estetiske opplevelser fokuserer på barnas positive sider legger til rette for et variert kosthold Vi ser voksne som: leker med barna og gjør nye aktiviteter tør å gi barna utfordringer legger til rette for allsidig motorikk 42

43 APRIL 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frist for å levere skjema påskeferie Palmesøndag skjærtorsdag 18 langfredag 19 påskeaften 20 1.påskedag påskedag

44 ÅRSHJUL - APRIL 2013 TIL BARNETS BESTE: Kreativitet og skaperglede LEK OG UTELIV: Lek og mestring Vi ser barn som: viser glede over å skape ting er trygge på seg selv er nysgjerrige på nye smaker Vi ser barn som: lærer nye ting, inne og ute tør å ta utfordringer har en allsidig motorikk Vi ser voksne som: Tilrettelegger for ulike estetiske opplevelser fokuserer på barnas positive sider legger til rette for et variert kosthold Vi ser voksne som: leker med barna og gjør nye aktiviteter tør å gi barna utfordringer legger til rette for allsidig motorikk 44

45 MAI 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag offentlig høytidsdag Frigjøringsdagen Grunnlovsdag Kristi himmelfarts dag

46 ÅRSHJUL - MAI 2013 TIL BARNETS BESTE: Vi bruker sansene LEK OG UTELIV: Turer og frilek ute Vi ser barn som: blir kjent med vårens farger og sanger oppdager vårtegn planter et frø Vi ser barn som: er mye ute får være med puinn Tuven tid til frilek Vi ser voksne som: Introduserer vårens farger og sanger tar barna med på oppdagelsesferd lærer barna hva et frø er Vi ser voksne som: Tar barna med ut tar barna med puinn Tuven legger til rette for frilek 46

47 JUNI 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag pinsedag pinsedag

48 ÅRSHJUL - JUNI 2013 TIL BARNETS BESTE: Vi bruker sansene LEK OG UTELIV: Turer og frilek ute Vi ser barn som: blir kjent med vårens farger og sanger oppdager vårtegn planter et frø Vi ser barn som: er mye ute får være med puinn Tuven tid til frilek Vi ser voksne som: Introduserer vårens farger og sanger tar barna med på oppdagelsesferd lærer barna hva et frø er Vi ser voksne som: Tar barna med ut tar barna med puinn Tuven legger til rette for frilek 48

49 JULI 2014 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

50 BARNEHAGERUTA : Nytt barnehageår starter 19.august. Planleggingsdager 15.og 16.august. Planleggingsdag 22.november. Planleggingsdag 3.januar. Planleggingsdag 22.april. Disse dagene er barnehagen stengt. 50

51 HØSTFERIE I SKOLENE 10. OG 11.OKTOBER I forbindelse med at skolene har høstferie 10. og 11. oktober ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 1. oktober, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. BARNETS NAVN: Sett kryss: Skal ha fri: 10.oktober:..11.oktober:.. Kommer: 10.oktober:..11.oktober:.. Foresattes underskrift: 51

52 JULA 2013 I forbindelse med julehøytiden ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 5.desember, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. Vi ber om oversikt over bruk av barnehagen for perioden 19.desember t.o.m. 31.desember. Barnets navn: Sett kryss: skal ha fri: 19.12: : : :.30.12: : Kommer : 19.12: : : :.30.12: : Foresattes underskrift: 52

53 VINTERFERIE I SKOLENE 24.FEB.-28.FEB I forbindelse med at skolene har vinterferie 24.februar- 28.februar ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 7.februar, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. BARNETS NAVN: Sett kryss: Skal ha fri: 24 feb:..25feb:..26.feb:..27.feb:..28.feb:.. Kommer: 24 feb:..25feb:..26.feb:..27.feb:..28.feb:.. Foresattes underskrift: 53

54 PÅSKEFERIE APRIL I forbindelse med påskehøytiden ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen innen 1. april, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. Minner om at barnehagen stenger kl.12 onsdag i stille uke. Vi ber om oversikt over bruk av barnehagen for perioden 14.april-22. april. 22. april er det planleggingsdag. Barnets navn: Sett kryss: skal ha fri: 14.april:..15.april:..16.april: Kommer : 14.april:..15.april:..16.april: Foresattes underskrift: 54

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer