Samlokalisering av nødetater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlokalisering av nødetater"

Transkript

1 Samlokalisering av nødetater Romprogram og programillustrasjon

2 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 PROSJEKTORIENTERING 2 1. Innledning Bakgrunn Oppgave Prosess Oppsummering 3 2. Romprogram Generelt Brutto og nettoarealer Ambulansetjenesten Brannvesenet Politiet Gran Legesenter Legevakten. (Kombinert legevakt og Gran Legesenter.) Fellesarealer Bygningsmessig organisering Tomt og trafikk Byggets organisering Teknisk og bygningsmessig kvalitet Bygningsmessig kvalitet Tekniske anlegg Utomhusanlegg Byggekostnader Grunnlag for kostnadsberegninger Usikkerhet Innsparingspotensiale Vedlegg 18 1 Romprogram 18 2 Prinsippskisser 18 3 Arealstudier 18 4 Kalkyle 18 5 Møtereferater 18 1

3 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 PROSJEKTORIENTERING 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Det vurderes å samlokalise brannvesen, politi, ambulanse og legevakt for Gran og Lunner i nytt bygg på Gran. Bakgrunnen for dette er at lensmannskontoret i Gran og Lunner er slått sammen til ett lensmannskontor, og skal flytte til felles lokaler i Gran. Ambulansetjenesten er midlertidig lokalisert på Gran brannstasjon og har stort behov for bedre og permanente lokaler. Gran og Lunner har også vedtatt å opprette felles brannvesen med dagkasernert styrke på Roa brannstasjon, men det er ikke gjennomført. For legevakten er det ønskelig at dagens ordning med legevaktkontor flere offentlige og private legekontorer avvikles, og man får en fast legevaktsentral for de to kommunene. I denne forbindelse ble det i mars 2008 ferdigstilt et forprosjekt som vurderer konsekvenser, muligheter og kostnader ved dette en samlokalisering. I dette forprosjektet er det også utarbeidet et overordnet romprogram. I ettertid har Gran Legesenter meldt sin interesse for å bli en del av prosjektet og tomtealternativene er begrenset til to. SG Arkitektur ble i august 2008 bedt om å bidra med arkitekttjenester til kvalitetssikring og videreføring av prosjektet. 1.2 Oppgave Vår oppgave har vært å kvalitetssikre og bearbeide romprogrammet. Videre å utarbeide programillustrasjon som viser romprogrammet visualisert gjennom skisser og enkle planer. Det er også utarbeidet et et kostnadsoverslag for prosjektet. Programillustrasjonens heniskt er å vise plassering av de ulike avdelinger i forhold til hverandre, de ulike avdelingers mulighet for videre utvikling, intern kommunikasjon og felles bruk av rom. De ulike tomters egnethet er ikke vurdert, da dette er en uavhengig prosess. Tomtene anses også som forholdsvis likeverdige. Oppgaven var opprinnelig tenkt utført over en periode på 12 uker. Vesentlig senere oppstart enn forutsatt har imidlertid ført til at oppgaven er utført på noe kortere tid enn ønskelig. 1.3 Prosess I arbeidet med å kvalitetssikre og bearbeide romprogrammet har vi hatt individuelle møter med hver enkelt aktør som skal inn i bygget. Det har også vært to fellesmøter. På bakgrunn av vurderingene vi har gjort sammen med brukerne, har vi gjort en del endringer på romprogrammet som forelå i forprosjektet. Dette er redgjort for i kapittel 2. Sammen med Gran Legesenter har vi også utarbeidet et romprogram for deres behov, da dette ikke var en del av forprosjektet. 2

4 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Oppsummering Der er ikke avdekket vesentlige feil eller manger i forprosjektets beskrivelse av rombehov for de ulike aktørene som skal inn i bygget. De endringer som er gjort må anses som en naturlig del av prosessen. Revidert romrogram viser imidlertid en vesentlig reduksjon i samlet netto arealbehov for enkelte aktører. Årsakene til dette er i hovedsak som følger: Arealer som skal være felles var lagt inn på flere aktører i forprosjektets romprogram. Dette er i revidert romprogram skilt ut. Brannvesenet har generelt noe mindre arealbehov enn opprinnelig beregnet. Dette i hovedsak på grunn av stor lagerkapasitet andre stasjoner samt at reparasjoner gjøres av eksterne verksteder. Gangarealer var delvis tatt med i forprosjektets romprogram. Vi har ikke definert disse arealene i revidert romprogram. Det er utarbeidet romprogram for en løsning med og uten Gran Legesenter (GL). I tillegg er det utarbeidet romprogram for en felles lokalisering av legevakten og Gran Legesenter (GL). Dette viser at et samarbeid i delvis felles lokaler vi gi økt fleksibilitet og vesentlig arealbesparelse. Selv om vi i revidert romprogram har redusert behovet for nettoareal har bruttoarealet økt. Dette fordi vi mener forprosjektet har avsatt for lite areal til gangarealer, sjakter og vegger. Selv om vi i revidert romprogram har redusert nettoarealet med omkring 300 m², antar vi at bruttoarealet for en løsning uten Gran Legesenter vil øke med omkring 300 m² til omkring 3300 m². En løsning med Gran Legesenter atskilt fra legevakten vil kreve omkring 3650 m², mens en felles lokaler for Gran Legesenter og legevakten vil kreve omkring 3420 m². Vedlagt er prinsippskisser for hvordan bygget kan løses. Dette er i hovedsak gjort for å vise at bygget kan løses innenfor de arealer som er oppgitt i romprogrammet. Videre gir det prinsipper for plassering av del ulike funksjonene. Detaljert planløsning må imidlertid utføres i det detaljprosjekt. 2. Romprogram 2.1 Generelt Romprogrammet er en systematisk opplisting av nødvendige rom og nettoarealer for disse. I revidert romprogram som følger vedlag, er tekniske rom lagt inn. Alle gangarealer og trapperom holdt utenfor. Det er utarbeidet romprogram for tre alternative løsninger: Uten Gran Legesenter, som forutsatt i forprosjektet Med Gran Legesenter som en selvstendig enhet Med Gran Legesenter i felles arealer med legevakten. Romprogrammet er kvalitetssikret i samarbeid med brukergruppene. I de tilfellene der vi ikke har gode erfaringstall har vi gjort en arealstudie for de aktuelle arealen. Disse er vedlagt. 3

5 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Brutto og nettoarealer Forholdet mellom brutto og nettoareal er kan enkelt forklares som differansen mellom arealet for hvert enkelt rom som satt opp i romprotrammet, nettoarealer, og byggets totalareal målt utvendig på yttervegg. Definisjon av brutto og nettoarealer er gitt i Norsk Standard. Definisjonen brutto-nettofaktor (B/N faktor), som framkommer ved å dividere bruttoareal med nettoareal er imidlertid ikke et standardisert begrep. Likevel er det svært viktig for å kunne beregne bruttoareal og derav byggekostnader for er prosjekt på et tidlig stadium. Differansen mellom brutto og nettoarealer er i hovedsak gitt av innervegger, yttervegger, ventilasjonssjakter, gangsoner og øvrige rom som ikke er medtatt i romprogrammet. For to sammenlignbare bygg vil derfor forholdet mellom brutto og nettoareal gi eg god indikasjon på byggets arealeffektivitet. Et godt planlagt bygg bør eksempelvis ha lite gangareal og effektiv distibuering av ventilasjonsluft. Hovedårsaken til at det i mange tilfeller oppstår diskusjoner omkring B/N faktoren er at det finnes ulik praksis for hvilke arealer som skal inngå som nettoarealer i romprogrammet. For eksempel velger enkelte byggherrer å ikke programere tekniske rom. Enkelte arealer kommer også i en gråsone. Eksempelvis vil kontormiljøer gjerne kunne kombinere gangsoner og programerte fellesarealer. Våre erfaringstall tilsier at B/N faktoren normalt ligger mellom 1,2 og 1,5 avhengig av type areal. Bygninger som normalt vil ha B/N faktor omkring 1,5 er kontorbygg med cellekontorer og eldre skolebygg. Bygninger med store rom, eksemepelvis forretningslokaler, verksteder mm vil kunne ha en B/N faktor ned mot 1,2. I forprosjektet er det lagt inn korridorarealer i deler av romprogrammet samt lagt til 6-7 % for inner- og yttervegger. Sammenlignet med våre erfaringer er det totalt sett stipulert for lite bruttoareal i forhold til nettoareal. I våre beregninger vil vi benytte en brutto/ nettofaktor på 1,2-1,35 avhengig av type areal. Grunnlaget for hvilken faktor som benyttes vil fremkomme i arealvurderingene for hver enkelt aktør. 2.3 Ambulansetjenesten Bemanning og organisering Det er i dag to døgnbiler og en bil i tillegg på dagtid. Det er to personer på hver bil. En lærling kommer eventuelt i tillegg. Ambulansetjenesten har 18 årsverk fordelt på 23 personer. Et betydelig antall vikarer kommer i tillegg. Det er jevn kjønnsfordeling. Ambulansetjenesten drives av Gran kommune på oppdrag av Sykehuset Innlandet (SI). Det antas at tjenesten vil bli lyst ut på anbud. Ambulansetjenesten betjener innbyggere og har omkring 2200 oppdrag i året. På dagtid er personellet ute omkring 60% av tiden, på kveldstid omkring 40% og på nattskiftet omkring 10% av tiden. Oppdragsmengden er såvidt stor at det kan bli aktuelt med tre døgnbiler. Turnusen er slik at de ansatte bare er ett døgn på jobb sammenhengende, med unntak av helgevakter. 4

6 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Planløsningsprinsipp Garasje, lager og garderober er på skisseforslaget lagt sentralt i 1. etasje. Øvrige arealer er lagt i 2. etasje. Direkte forbindelse mellom 1. og 2. etasje vi interntrapp. Rom og arealer Garasje: Garasjen skal romme tre biler. Målene i forprosjektet romprogrammet er oppgitt til 4,5x 12 meter pr bil. Dette er redusert til 4 x 10 meter. Det oppbevares ikke noen form for materiell rundt bilene, men det må være rom for å ta ut båren. Utviklingen går mot større ambulanser, eksempelvis av type VW Caravelle. Ambulanse av nevnte type oppgis å ha en høyde på 2420mm og lengde på 5300mm, trolig noe varierende med ulike produsenter. En porthøyde på 2600mm bør derfor være tilstrekkelig, også for å møte fremtidige behov. Med denne typen bil og det behov som framkom i møtet, kan en redusert lengde vurderes. I utkast til romprogram fra Sykehuset Innlandet er det imidlertid antydet en porthøyde på 3,5 meter. Behovet for dette bør avklares nærmere. Oppholdsrom: Oppholdsrommet skal ha rom for inntil 10 personer ved vaktskifte. Utformes i prinsippet som stue med hvilestoler, TV og mulighet for bruk av PC. Avsatt areal i forprosjektet romprogrammet er økt litt på grunn av at spiserom utgår. Felles kantine benyttes som spiserom og kjøkken Kontor leder: Kontor leder er å betrakte som fulltids arbeidsplass, og må utformes deretter. Sensitive samtaler gjør kontoret lite egnet for åpent landskap. Det må være rom for møte med inntil to personer. Areal som avsatt i romprogrammet anses som litt i overkant av behovet. Soverom: Det er i forprosjektets romprogram beskrevet fire soverom. I romprogram fra SI er det beskrevet seks soverom. Leder mener at seks soverom er riktig med tanke på at det skal være mulighet for tre døgnbemannede ambulanser samt lærling. I forprosjektets romprogram er det beskrevet dusj og WC i tilknytning til hvert soverom. Slik er det også beskrevet i romprogrammet fra SI. Det er imidlertid gitt signaler om at dusj og WC må forsøkes samlet i en felles enhet. Det er i romprogrammet avsatt 15 m² pr enhet. Dette kan trolig reduseres slik at vi også med 6 enheter holder oss innenfor det samlede areal for soverom og bad som er avsatt. Skissert planløsning gir både mulighet for bad på hvert rom og felles bad. Dette må det tas stilling til i forbindelse med detaljprosjekt. Betydningen av eget bad på hvert som ble understreket på avsluttende møte med ambulansetjenesten. Garderober: Garderobebehovet er betydelig, både på grunn av antall ansatte og kravene til hygiene. Alle ansatte skifter når de kommer på jobb, og hver ansatt må ha skap for rene ut urene klær. Det regnes høyskap i 60cm bredde pr. Ansatt. I tillegg til 23 fast ansatte må det være plass for 10 vikarer og lærninger. Det må være dusj og WC i tilknytning til garderoben. Arealet er økt litt fra forprosjektets romprogram i henhold til arealvurdering. Spiserom: Spiserom og kjøkken planegges felles for bygget. Plassering nær oppholdsrom er ønskelig. Lager Ambulansetjenesten oppbevarer medisinsk forbruksmateriell samt A-preparater. I tillegg trengs lagerplass og ladestasjoner for elektronisk utstyr og lager for dekk og øvrig utstyr til bilparken. Dekklager forsøkes 5

7 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 utformet som et felles lager for alle brukere av bygget. Resterende lagerbehov løses i ordinært lagerrom med reolinnredning. I tillegg må det være et låsbart rom for A-preparater. Lager må ha vaskekum med benk, noe som også er spesifisert i romprogram fra SI. Ladestasjon for elektronisk utstyr kan legges i samme rom. Lageret må ikke nødvendigvis ligge i direkte tilknytning til bilene. Arealet er økt litt i forhold til forprosjektets romprogram. På skissert løsning er lageret lagt i direkte tilknytning til bilene. Arbeids- og vaktrom Dette er ikke nevnt spesielt i forprosjektets romprogram, men beskrives i romprogram fra SI. Leder for ambulansetjenesten bekrefter behovet for arbeidsrom til journalskriving, studier og tester/ prøver via internett. Rommene ønskes som separate kontorer på grunn av arbeid med sensitive opplysningen og behov for stillhet. Rommene er lite egnet for sambruk da de inneholder sensitive opplysninger og datamaskinene er tilknyttet helsevesenets eget nettverk. Øvrige kontorfunksjoner for ambulansetjenesten kan imidlertid sambrukes med andre etater. Dette gjelder printer, kopimaskin, låsbare arkivskap mm. Ambulansetjenesten har i dag arkiv på rådhuset, men det kan ikke tas høyde for at denne bruken kan fortsette når tjenesten lyses ut på anbud. I revidert romprogram er det avsatt i alt 15m². Dette gir rom for små kontorer samt kopimaskin etc. På skissert løsning er det ikke vist sambruk med brannvesenet, men dette bør etterstrebes. Vaskerom: Dette er ikke nevnt spesielt i forprosjektets romprogram, men beskrives i romprogram fra SI. Leder for ambulansetjenesten bekrefter behovet. Som diskutert i fellesmøte kan det etableres et felles vaskerom for alle brukerne. Sambruk: Det legges primært opp til sambruk for spiserom/ kjøkken, treningsrom, møterom/ undervisningsrom, tekniske rom og vaskehall. Dette er forutsatt i forprosjektets romprogram. Fremtidig arealbehov, mulighet for utvidelse Leder for ambulansetjenesten ser i dag ingen tegn til at arealbehovet vil øke i årene som kommer forutsatt at det legges opp til tre biler på døgnvakt. En eventuell økning vil mest sansynlig komme som en 4. bil på dagtid. Skissert løsning gir liten mulighet for utvidelse av garasje. I 2. etasje er det imidlertid mulig å utvide ved påbygg. 2.4 Brannvesenet Bemanning og organisering Brannvesenet er i dag lokalisert på flere stasjoner, noe som er en forutsetning for å ivareta innsatstiden. Ved samlokalisering av nødetater i nytt bygg i Gran vil dette bli hovedbrannstasjon, mens øvrige stasjoner opprettholdes. 6

8 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Bemanningen ved den nye stasjonen vil bli: -Brannsjef -2 ledere for utrykning -2 personer i forebyggende arbeid -3 feiere -2 lærlinger tilknyttet feievesenet. -3 brannkonstabler Øvrige mannskaper har hjemmevakt. Ved utrykning vil inntil 12 brannkonstabler ha base i den nye stasjonen. Brannstasjonen skal ha plass for fire store biler. I tillegg kommer to biler for feiere, en bil for forebyggende samt en befalsbil. Planløsningsprinsipp På skisseforslaget er garasje er lagt i en forhøyet del av 1. Etasje. Garderober ligger inntil garasje. Verksteder og lager ligger i bakkant. Øvrige arealer er lagt i 2. etasje. Kort vei mellom 1. og 2. etasje via interntrapp i sambruk med ambulansetjenesten. Brannvesenets arealer i 2. etasje ligger også sentralt i forhold til hovedtrapp, da det antas noe publikumsbesøk. Rom og arealer Garasje/vognhall: I forprosjektets romprogrammet er det avsatt plass for fire store biler. Det er regnet bredde 4,5 meter og lengde 15 meter for hver bil. Høyde ble diskutert. Det antas at en porthøyde på 4 meter gir god margin for de bilene som er aktuelle. Det er strekt ønske om gjennomkjøring. Brannvesenet disponerer i tillegg fire mindre biler. Dette er er tatt inn i revidert romprogram. Øvrig materiell som lagres på gulvnivå i garasjen er diverse bilhengere. Pumpe, beredskapshenger for skogbrann mm. Noe av dette kan bli lagret i brannstasjonen på Roa, og samlet lagerareal er derfor redusert noe i revidert romprogram. Ønske om gjennomkjøring er frarådet av arkitekt på grunn av økte kostnader, arealbehov og vanskelig organisering av kjøremønster. Rygging inn i garasjen er akseptert av brannvesenet. Det bør lages rutiner for å ivareta sikkerheten ved rygging. Garderober: I romprogrammet er det avsatt areal til garderobe for utrykning og dusj, i alt 65 m² samt 30 m² for administrasjonen og 20 m² for feiere. I alt er det avsatt 115m² til garderober. I revidert romprogram er det tenkt felles garderobe inndelt i grovgarderobe og fingarderobe. Med en slik gradering bør denne kunne benyttes av alle. Samlet areal er da redusert til 80 m² inklusive liten garderobe i administrasjonen. Garderobe utformes slik at grovgarderobe/ garderobe utrykning legges nærmest vognhallen, og deretter fingarderobe og dusj. Det må være garderober for begge kjønn. Ønsket løsning overlevert i skisseform til arkitekt. Denne løsningen er benyttet som utgangspunkt for skisse. Eksakt løsning må utarbeides i samarbeid med brannvesenet i detaljprosjektet. På avsluttende møte med brannvesenet ble betydningen av egen grovgarderobe for feierne understreket. Feiestøvet bør ikke komme i kontakt med øvrig materiell. 7

9 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Verksted: Det er i forprosjektets romprogrammet avsatt i alt 160 m2 verkstedareal. Dette fordeler seg på generelt verksted, røykdykkeverksted, slangeverksted og feieverksted. Generelt verksted er tiltenkt enkelt vedlikehold av biler, pumper og øvrig mekanisk materiell. Verkstedet vil naturlig være en del av- eller ligge i direkte tilknytning til vognhallen. Smøregrav anses ikke som nødvendig. Hovedvedlikehold av bilparken gjøres på eksternt verksted. Avsatt areal på 80 m² er derfor redusert til 40 m². Verkstedet kan gjerne være åpent mot vognhallen. Røykdykkeverksted er tiltenkt vedlikehold av røykdykkeutstyr og fylling av flasker. Vedlikehold av utstyret utføres av eksternt firma som medbringer alt nødvendig verktøy og utstyr. Vedlikeholdet utføres gjerne i vognhallen. Arealet for røykykkerverksted er derfor redusert, men lagt i direkte tilknytning til verksted og vognhall. Rom for slangevask og slangeverksted Det skal benyttes slangevaskemaskin, og disse rommene er derfor slått sammen. Samlet areal er redusert fra 110 m² til 50 m² på bakgrunn av oppgitte mål for slangevaskemaskin. Feieverksted benyttes, da feierne lager en del eget utstyr. Et areal på 15 m², som oppgitt i forprosjektets romprogram anses som fornuftig. I tillegg til programmerte verkstedarealer ønskes et avlukket verksted for finmekanikk. Brannvesenet disponerer mye elektrisk og elektronisk utstyr som krever vedlikehold. Det antas at ladestasjoner for dette utstyret kan plasseres på samme rom. Vaskehall og treningsrom Vaskehall vil være felles for alle brukere av bygget, og dette gjelder også treningsrom. Disse arealene flyttes derfor over til fellesareal i revidert romprogram. Administrasjon: Brannvesenet ser for seg en løsning med åpent kontorlandskap. For feievesenet er det behov for 4 arbeidsplasser. Disse ønskes atskilt fra brannvesenets kontorlokaler. Forebyggende avdeling har behov for 2 arbeidsplasser og i tillegg kommer brannsjef og 2 utrykningsledere. Det legges opp til sambruk av fellesfunksjoner som kopiering osv med ambulansetjenesten. Arkiv på rådhuset benyttes. I forprosjektets romprogram er det avsatt 15 m² til kommandorom. Brannvesenet ønsker et møterom/ oppholdsrom med plass for 8-10 personer. Som kommandorom benyttes dette eller felles møterom/ kantine ved større aksjoner. Da øvrig oppholdsrom og møterom legges til fellesarealer avsettes 20 m² til dette rommet. I forprosjektets romprogram er det videre avsatt arealer for møterom/ undervisning, vestibyle/ ekspedisjon og oppholdsrom/ spiserom. I alt 170 m². I revidert romprogram avsettes 20 m² til ekspedisjon/atkomst/toaletter og 10 m² til lager/ datarom. Øvrige arealer legges inn i romprogrammets fellesarealer. Lager: I forprosjektets romprogram er det avsatt 100 m² til uspesifisert lager. Brannvesenet antar at 20 m² vil være tilstrekkelig areal for et generelt lager. Noe av årsaken til at lagerbehovet er begrenset er at brannstasjonen på Roa vil få betydelig lagerplass etter omorganiseringen. Det er også behov for dekklager. Dette blir felles for alle brukere av bygget, og legges til fellesarealer i romprogrammet. Tekniske rom: 8

10 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 I forprosjektets romprogrammet er det medtatt nødstrøm. Dette forstår vi som et tenkt nødstrømsaggregat for hele bygget. Brannvesenet ser ikke dette behovet, og heller ikke andre brukere. Det avsettes derfor ikke plass for nødstrøm. Det må avsettes et rom for kompressorer i forbindelse med vognhall eller verksted. Sambruk: Det legges primært opp til sambruk for spiserom/ kjøkken, treningsrom, møterom/ undervisningsrom, tekniske rom og vaskehall. Dette er forutsatt i forprosjektets romprogram. Brannvesenet er i tillegg positive til mulig sambruk av deler av kontorfasilitetene samt vaskerom. Fremtidig arealbehov, mulighet for utvidelse. For brannvesenet er det svært vanskelig å vurdere fremtidig arealbehov. Med dagens lovverk er det lite trolig at de desentraliserte brannstasjonene blir flyttet til ny hovedbrannstasjon. I dag er det heller ikke gitt signaler om at det i overskuelig fremtid vil bli døgnkontinuerlig vaktordning. I vedlagt skisseforslag er ikke brannvesenet plassert slik at det enkelt ligger til rette for en utvidelse. 2.5 Politiet Bemanning og organisering Politiet er i dag lokalisert på to stasjoner, Roa og Jaren. Det er besluttet en samlokalisering på Gran. Det er pr i dag 29 stillingshjemler og 4 studenter. Dette er fordelt på 36 ansatte. Det antas at maksimalt 20 personer til en hver tid er til stede i bygget, og kantinebehov dimensjoneres etter dette. De ansatte fordeler seg slik: -Lensmann -2 politioverbetjenter -3 politiførstebetjenter -15 politibetjenter -7 kontoransatte Bemanning er imidlertid noe usikker, da dette er avhengig bla av hvilke bevilgninger som til enhver tid gis og hvilke oppgaver som tildeles distriktene. Planløsningsprinsipp I vedlagt skisseforslag er garasjer, hittegods, verneutstyr garderober og sivil kontoravdeling lagt til 1. etasje, mens øvrige arealer er lagt til 2. etasje. Forbindelse via egen interntrapp. Det er ikke ønskelig med publikum eller arrestanter i 2. etasje. 9

11 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Rom og arealer Spiserom/ kantine Det er avsatt 60 m² til kantine i forprosjektets romprogram. Kantine vil imidlertid bli felles for bygget, så dette holdes utenfor. Treningsrom/ badstue Det er ikke avsatt areal for dette, da det er forutsatt lagt til fellesareal. Politiet ønsker er et geneelt treningsrom med apparater. Eventuelle fellestreninger med ballspill ol må legges til større lokaler. Garaje Garasjen skal ha plass for 6 biler. 4 av plassene er tiltenkt ordinære personbiler. To av plassene bør være noe større. Stor bil Maje antas å ha omtrent samme størrelse som stor ambulase, og garasje dimensjoneres tilsvarende. Garasje må være romslig, da dette også er atkomst for arrestanter mm. Avsatt areal i romprogrammet, 90 m² antas å være snaut, og etter arealstudien har vi avsatt 160 m² Fra garasje må det være direkte atkomst til arrest og beslagsrom samt våpenrom og rom for verneutstyr. Hittegods. Det er avsatt 20 m² til dette rommet. Dette anses som noe snaut, da det bla skal romme sykler. Det avsettes derfor 40 m². Det er ikke behov for et fullisolert rom. Ønskes i direkte tilknytning til garasje Lager/ arkiv Dette forstås som et arkiv for dokumenter som skal oppbevares i 10år. Det er avsatt 40 m², men det anses som unødig stort. Det avsettes derfor 10 m². Krav til brann- og innbruddssikkerhet må vurderes i detaljprosjektet. Beslagsrom Areal som oppgitt i forprosjektet, 20 m², anses om fornuftig. Bør legges nær parkering og må ha spesielt god ventilasjon. Dette er imidlertid ikke behov for et fullisolert rom. Merk krav til innbruddssikkerhet. Kan også vurderes lagt til 2. etasje, da beslagene er en del av etterforskningen. Teknisk rom for fingeravtrykk Dette rommet er tiltenkt tekniske undersøkelser, og må være utstyrt med vaskebenk, arbeidsbenk og skap med avtrekk. Avsatt areal på 20 m² anses som fornuftig. DNA-rom. Det må være et eget rom for arbeid med DNA materiale. Det avsettet 10m2. Kravene til dette rommet må undersøkes nærmere i detaljprosjektet. Signaleringsrom Dette er i prinsippet et kontor med plass for to personer. Utstyr for å ta fingeravtrykk er koblet til en ordinær PC. Rommet kan eksempelvis ligge i tilknytning til teknisk rom for fingeravtrykk, men må være skjermet for innsyn. Arealet er reduseres fra 15 m² til 10 m² Rom for intoxilyser Må være atskilt slik at prøvetaking ikke påvirkes av omkringliggende stoffer. Et rom på 10 m² vil være tilstrekkelig. Avhørsrom Avhørsrom er i forprsjektets romprogram beskrevet som 40 m² fordelt på fire rom. Dette kan trolig løses på en litt annen måte. Det må være mulighet for å foreta minimum fire avhør samtidig, men det vil i mange tilfeller være naturlig å benytte møterom og kontorer. Det avsettes imidlertid ett avhørsrom forberedt for opptak av lyd og bilde. Dette bør være 15 m². I tillegg må det avsettes tilstrekkelig mange møterom. I Avsluttende møte med politiet ble antydet at det bør være flere rene avhørsrom. Gjerne tre rom på 8 m² i tilknytning til cellene. 10

12 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Venterom for avhør, rom for inkvirering. Dette betyr i praksis godkjente celler. 4 celler i tilknytning til inkvireringsom. Det må også være et toalett nær inkvireringsrommet. Disse rommene må ha direkte atkomst fra garasjen. Oppgitt areal, 28m2 er trolig i minste laget, og det er derfor avsatt 40 m² IKT- rom for etterforskning Rom for anaysering av beslaglagt data- og telefonutstyr. Oppgitt areal på 15 m² anses fornuftig. Våpenrom og rom for verneutstyr. Det er avsatt 10 m² til våpenrom og 20 m² til verneutstyr. Rommene må være atskilt men ligge inntil hverandre. De må ligge i tilknytning til garasjen. Sambandsrom/ operasjonsrom Dette anses som unødvendig. Møterom kan benyttes. Rom for renhold, lager, bøttekott. Det er avsatt 10 m². Da det vil bli felles renholdssentral for bygget anses 5 m² å være tilstrekkelig. Kontorarealer generelt Kontorarealene tenkes delt i en sivil, publikumsrettet del og en politidel som i prinsippet ikke skal være tilgjengelig for publikum. Data, kopiering, makulering, rekvisita. For begge avdelinger må det være arealer for disse funksjonene. Arealene forsøkes lagt som en del av fellesareal/ vrimleareal snarere en som et eget rom. Avsatt areal, 20 m² beholdes i romprogrammet. Nærarkiv Det er avsatt 15 m² til nærarkiv. Behovet er på dette stadiet litt uavklart. Det anses imidlertid ikke som nødvendig med et brann- eller innbruddsikkert arkivrom. Bibliotek Det må være plass til faglitteratur. Et eget rom for bibliotek anses imidlertid som unødvendig. Dette kan være bokhyller på et møterom eller i et fellesareal. Arealene som er listet opp over, slik som rekvisita, plass for kopimaskin, nærarkiv og bibliotek inngår i større eller mindre grad i alle kontorarealer. Vår erfaring er imidlertid at disse funksjonene ikke bør være egne rom, men inngå som en del av et fellesareal. I dette tilfellet er det avsatt i alt 50 m² til overnevnte funksjoner i romprogrammet. Dette er redusert til 40 m², og at arealet forsøkes innarbeidet i kontorlandskapets fellesareal. Hvilerom Dette skal både være et hvilerom for de ansatte på dagtid og et mulig overnattingssted. Det må være plass til en seng og en hvilestol, samtidig som rommet er godkjent for overnatting. Avsatt areal på 10m² økes til 12m². Møterom/ undervisningsrom. Det er avsatt 100 m² i romprogrammet, men det ikke spesifisert antall rom. For møter som omfatter mer enn 20 personer kan kantine/ felles møterom benyttes. Det må imidlertid være et møterom med plass for 20 personer i politiets eget area. Rommet må ha tilknytning til tekjøkken. Det må også være et møterom for konfliktrådet med plass for 8-10 personer. I tillegg medtas to generelle møterom med plass for 6-8 personer. Ett av disse skal ligge nær resepsjonen. Arealer vurderes av arkitekt. Merk at disse møterommene også kan benyttes til avhør. 11

13 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Grupperom (kontorlandskap) Med dette menes åpne kontorlandskaper for politiet. Det skal være plass for minimum 12 personer fordelt på tre grupper. Det skal ikke være faste arbeidsplasser. Hver enkelt skal ha skapseksjon som trilles med til arbeidsplassen. Landskapet skal være lyst og åpent, med mulighet for både induviduelt arbeid og gruppearbeid. Det må legges vekt på fleksibilitet. Avsatt areal er 180 m². Dette er redusert til 120 m², noe som anses å være tilstrekkelig. Kontorer I romprogrammet er det medtatt 3 kontorer á 15 m² for overbetjenter, 3 kontorer á 15 m² for betjenter, 20 m² kontor for lensmann 7 kontorer á 10 m² for sivilt ansatte. I tillegg er det 50 m² resepsjon. Etter gjennomgang antas det å være behov for følgende: Sivil/ publikumsrettet del: -Ett kontor på 10 m² i tilknytning til resepsjon. -Arbeidsplass for 2 personer i resepsjonen. (mulighet for 3). I detaljprosjektet må arealbehovet for passutstyr ivaretas. -3 kontorer á e10 m² for sivilt ansatte. -Arbeidsplass i kontorfellesskap for 3 sivilt ansatte. Med dette gis litt fleksibilitet til å øke bemanningen med 1-2 personer. Politiets del: -Kontor lensmann 20 m². Gir plass for møte med inntil 6 personer i tillegg til romslig kontorløsning. Lensmannskontoret legges i 1.etasje -Kontor for 3 førstebetjenter á 15m². Legges i tilknytning til kontorlandskapet. -Kontor for 2 overbetjenter á15m². En av overbetjentene får kontor i 1. etasje. Garderober: Garderober med dusj og toaletter. Lik kjønnsfordeling. Garderoben bør ha egen inngang. Bør ligge sentralt både i forhold til hovedinngang og garasje. For sivilt ansatte skal det være ordinært garderobeskap. For positiet skal det være doble garderobeskap med rom for bag i forkant Politiskap Garderobeskapene skal ha mekanisk avtrekk. Det må være plass for alle som ansatte samt studenter og noe plass for potensiell økning av antall ansatte. I dag er det i alt 40 ansatte inklusive 4 studenter. Regner med garderobeplass for 45 personer, herav 10 sivilt ansatte. På avsluttende møte med politiet ble det presisert at det fra politisk hold er lovt en vesentlig bemanningsøkning. Dette bør avklares i forbindelse med detaljprosjektet, slik at det avsettes tilstrekkelig areal for garderober. Forprosjektets areal på 60 m² anses som tilstrekkelig for 45 politiansatte og 10 sivile. Fremtidig arealbehov. Det er fra politisk hold antydet en styrking av politietaten.om dette vil gi flere ansatte på Hadeland er vanskelig å si. I dette romprogrammet mener jeg imidlertid at vi har tatt høyde for at politiet kan få 3-6 flere ansatte. Ut over dette lar ikke politiets areal, slik som vist i vedlagt skisseforslag, seg enkelt utvide. 12

14 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Gran Legesenter Bemanning og organisering Gran legesenter har i dag tre leger og tre assistenter/ kontorpersonale. I tillegg benyttes kontoret regelmessig av ekstern lege Det er også helsestasjon i tilknytning til legesenteret. I perioder er det turnuslege i tillegg til legene som har fast praksis. Assistentene veksler på passientmottak, administrative oppgaver og oppgaver knyttet til prøvetaking og assistering av lege. Nytt kontor ønskes bygget for fire leger. I tillegg ønskes et kontor for utleie til spesialist. Antall assistenter vil bli uendret. Rom- og innredningsbehov Det vil bli i alt 5 legekontorer. Ett av disse skal ha eget undersøkelsesrom. For de øvrige vil to kontorer dele ett undersøkelsesrom. Helsestasjon skal ikke etableres i nybygget Det skal være venterom for inntil 15 personer. Resepsjonen skal være lukket og knyttet til øvrige kontorlokaler og behandlingsrom/ laboratorium. Disse skal omfatte akuttmottak/ skiftestue med direkte utgang, blodlaboratorium og undersøkelsesrom for EKG og spirometri. I tilknytning til venterom skal det være publikumstoaletter. Ett av toalettene skal ha forbindelse med behandlingsrom/ laboratorium. Det legges opp til egen personalgarderobeanlegg for legesenteret. Denne skal egen inngang. Det er ønske om et lite pauserom/ møterom. Det skal også være et lager i kombinasjon med teknisk rom. Legesenteret har behov for 6-8 parkeringsplasser for ansatte og omkring plasser for besøkende.. Sambruk: Det legges primært opp til sambruk for spiserom/ kjøkken, treningsrom, møterom/ undervisningsrom og tekniske rom. Legesenteret har ikke behov for vaskehall eller innendørs parkering. Legesenteret har primært ønske om egen inngang, og ser ikke behov for gjennomgang til resten av bygget. Fremtidig arealbehov. Dette rombehovet anses som tilstrekkelig i overskuelig fremtid, men mulighet for utbygging er ønskelig. 13

15 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Legevakten. (Kombinert legevakt og Gran Legesenter.) Bemanning og organisering Legevakten er planlagt bemannet med en lege og en sykepleier. Åpningstid vil i utgangspunktet være fra I helgene er åpningstiden Fremtidig drift og bemanning er imidlertid usikker. Sambruk legevakt og Gran Legesenter Dersom legevakten etableres som separat enhet anses forprosjektets romprogram som riktig. Garderober og venterom er imidlertid gitt en liten arealreduksjon i revidert romprogram. Ut over dette er ikke romløsning for selvstendig legevakt grundig diskutert, men denne antas å følge de samme prinsipper som Gran Legesenter. Videre vurderes arealbehov og sammensetting av arealer ved en samlokalisering av legevakt og Gran Legesenter Planløsningsprinsipp I vedlagt skisseforslag er Legevakten og Gran Legesenter vist som en egen fløy i en etasje. Hovedinngang legges i tilknytning til byggets publikumsside, og akuttmottak legges på motsatt side. Videre etterstrebes en løsning der Legevakten og Gran Legesenter har klart atskilte resepsjoner i tilknytning til venterommet. Øvrige arealer som er direkte tilknyttet legevakten bør ligge nær resepsjonen. På avsluttende møte med Gran Legesenter ble det ytret ønske om en mer kompakt løsning enn skissert. Spesielt bør det legges vekt på kortere avstand mellom legevaktens areal og akuttmottaket. Det bør skisseres en løsning med et mer kvadratisk bygg, der fellesfunksjoner og arealer som ikke behøver dagslys legges sentralt. I sammenheng med dette kan det vurderes om dette bygget kan være frittliggende fra resten av bygningsmassen dersom det er behov for mer fasadeareal. Rom- og innredningsbehov Legevakten har et romprogram som umiddelbart fremstår med noe overkapasitet, eksempelvis med to legekontorer.dette anses imidlertid nødvendig fordi det tas høyde for at legevaktordningen kan bli utvidet. Legevakten må også ha kapasitet for å håndtere større ulykker. Ved en samlokalisering med Gran Legesenter vil imidlertid ett legekontor være tilstrekkelig fordi legesenterets kontorer kan benyttes i en akuttsituasjon. Venterom: Det anses ikke nødvendig med økt venteromskapasitet på grunn av legevakten.venterommet dimensjoneres for legesenterets mest belastede time, og legesenteret har redusert antall pasienter når legevaktene åpner. Det legges vekt på en romslig løsning med mulighet for å sitte atskilt. 14

16 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Ekspedisjon: Legevakten skal ha egen resepsjon med skranke skjermet for venterommet. Kontorarbeidsplass bak skranket skal være skjermet fra legesenterets areal. Direkte atkomst til legevaktens kontor. Det avsettes 15 m² Laboratorium: Legevakten og legesenteret kan i prinsippet benytte samme laboratorium. Det antas at legesenteret er ferdig med den mest hektiske perioden når legevakten åpner. Det må også legges opp til et system slik at legevakten og legesenteret benytter eget forbruksmateriell. Det forutsettes også kort vei mellom legevaktens legekontor/ undersøkelsesrom og laboratoriet. Det avsettes 10m² økt laboratorieareal for å ivareta legevakten. Akuttmottak: Arealet som vi har avsatt som akuttmottak for legesenteret avses økes med 5 m² til 30 m² om legevakten skal inn i arealet. Akuttmottaket må ligge skjermet fra hovedinngangen. Legekontor for legevakten: Det er i legevaktens romprogram beskrevet 2 legekontorer. Dette anses som unødvendig om legevakten etableres sammen med legesenteret. Ved behov vil ett av legesenterets kontorer kunne benyttes. Legevakten må imidlertid ha ett eget kontor. Dette må ligge sentralt i forhold til resten av legevaktens arealer. Undersøkelsesom: Legevakten må ha et undersøkelsesrom i tilknytning til legekontoret. Hvilerom: Legesenteret vil få et hvilerom med tekjøkken. Dette benyttes i fellesskap med legevakten. For øvrig vil felles kantine bli tilgjengelig. Soverom: Soverom med dusj og toalett ønskes nært tilknyttet legekontoret tilhørende legevakten. Toaletter og garderober: Felles for Gran Legesenter og legevakten. Oppsummert vil arealene for Gran Legesenter øke med omkring 70 m² for å ivareta legevaktfunksjonen. Det er da ikke nødvendig å bygge egen legevakt på omkring 300 m² 2.8 Fellesarealer Felles kantine, møterom og undervisningsrom: Arbeidstilsynet krever i utgangspunktet at kantine dimensjoneres med 1,2m² pr ansatt. Dette er imidlertid under forutsetning av at alle er til stede samtidig. I praksis erfarer vi har arealet kan halveres når det anlegges felles kantine for flere firmaer. Det er all grunn til å tro at dette også er tilfellet her. Nær sagt alle har skiftordninger og en stor del av arbeidet utenfor bygget. Antallet som benytter kantinen samtidig vil derfor være lavt i forhold til antall ansatte totalt. Gruppen understreker imidlerid behovet for å kunne samle alle sine ansatte. 15

17 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Dette ivaretas ved foldevegg mellom kantine og tilstøtende møterom. Ved å legge opp til 50m² kantine og 25 m² møterom vil 50 personer kunne samles. Dersom kantinen skal være betjent stilles det strenge krav til kjøkkenet. Dette har konsekvenser for arealer og kostnader. Gruppen ser det som lite trolig at det blir en betjent kantine. Det legges derfor ikke opp til innredning av storkjøkkenkvalitet. Det medtas imidlertid en romslig kjøkkenløsning som ivaretar mattilsynets hovedprinsipper for god hygiene og behandling av matvarer. 3. Bygningsmessig organisering 3.1 Tomt og trafikk Det er så vidt vi vet ikke valgt tomt for prosjektet, og vurdering av de to aktuelle tomtene har ikke vært en del av oppgaven. De aktuelle tomtene fremstår imidlertid som forholdsvis likeverdige. Generelt er det mest kostnadseffektivt å etablere dette prosjektet på en forholdsvis flat tomt. Kort og rask atkomst til hovedvei er viktig for utrykningskjøretøyene. Videre bør det organiseres slik at konflikt mellom utrykningskjøretøyer og besøkende til bygget unngås. Med tanke på flom kan det være nødvendig å løfte bygget og omkringliggende areal. Dette kan gi en tilleggskostnad som ikke her vurdert her. 3.2 Byggets organisering Dette bygget er organisasjonsmessig krevende fordi det inneholder funksjoner med svært ulike behov. Det store garasjeanlegget er funkjonsmessig nær et industribygg, politiet har behov for noe nær et kontorbygg og legevakt og legesenter er publikumsbygg med ønske om rasjonell atkomst og synling beliggenhet, men også med behov for skjerming av enkelte situasjoner. Samtidig ønskes et kompakt bygg med korte gangavstander og flere fellesfunksjoner. Med dette utgangspunktet har vi satt opp følgende grunnleggende forutsetninger for byggets organisering. Nødvendig garasjeareal for utrykningskjøretøyer samt rom må må ligge i direkte tilknytning til disse er styrende for byggets hovestruktur. Det legges vekt på å utforme et rasjonelt bygg med effektivt bæresystem Det legges vekt på å skille garasjer og utrykningskjøretøyer fra publikumsdelen av bygget. Det legges vekt på korte avstnder mellom funksjoner internt i bygget Med dette utgangspunktet har vi lagt opp til en bygningskropp med en bredde på 22 meter. En såpass stor bredde gir mulighet for at en rekke funsjoner som verksted osv kan legges i bakkant av garasjene, og vi får et bygg med tosidig henvendelse. Publikumsfunksjoner kan legges på en side og garasjer og kjøresone for utrykningskjøretøyer kan legges på motsatt side. Det legges opp til et bæresystem på 15+7 meter. 16

18 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember meter er imidlertid en bredde som er lite egnet for funsjoner som består av mindre rom siden det blir lite dagslys midt i bygget. Vi har derfor valgt på legge en 2. etasje med bredde 15 meter. Dette bidrar også til å bryte opp bygget og gjøre det noe mindre massivt. Legevakt og legesenter må primært ligge i 1. Etasje, og kan med fordel bryte noe med resterende bygg. Med tanke på funksjonene som skal inn bør ikke bredden på dette bygningsvolumet være større enn 14 meter. Videre har alle som skal inn i bygget, med unntak av legevakt og legesenter, lokaler i to etasjer. For å ivareta ønsket om korte avstander, ikke minst med tanke på utrykning, er det lagt opp til interntrapper i tillegg til hovedtrapp. Fellesfunkjoner er forsøkt plassert sentralt i bygget. 4. Teknisk og bygningsmessig kvalitet 4.1 Bygningsmessig kvalitet I kalkylen legges det opp til en normalt god standard tilpasset byggets bruk. Nye forskrifter med hensyn på varmeisolering følges. Utvendig benyttes varige materialer som krever lite vedlikehold. Innvendig benyttes materialer av normalt god kvalitet tilpasset brukten 4.2 Tekniske anlegg I romutforming og kalkyle er det lagt opp til fjernvarme etter innspill fra Gran kommune. Videre blir det vannbåren varme basert på radiatorer. Ventilasjonsrommet er lagt inn i bygget. Dette anses som en god og varig løsning. 4.3 Utomhusanlegg I kalkylen er det tatt høyde for at nødvendig kjøre- og parkeringsareal etableres med nødvendig bærelag og asfalt. Landingsplass for helikopter er også medtatt. Nødvendig kjøreatkomst fra offentlig vei er ikke hensyntatt. Da vi ikke kjenner tomtene eller de lokale grunnforhold er det noe usikkerhet omkring dette. 5. Byggekostnader 5.1 Grunnlag for kostnadsberegninger Som grunnlag for kostnadsberegninger benyttes gjennomsnittstall utarbeidet av byggfakta. Tallene er oppdatert pr. 3. Kvartal

19 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Usikkerhet På dette stadiet ligger det alltid noe usikkerhet i kalkylene, siden det er en rekke faktorer som ikke er avklart. Den største usikkerheten ligger imidlertid i markedssituasjonen. Det er grunn til å tro at kostnadene er fallende for det kommende året, og at situasjonen for byggherre kan være gunstig. Det ligger også vesentlig usikkerhet i grunnforholdene. Dette er ikke vurdert, og bør snarest utredes så snart tomten er valgt. 5.3 Innsparingspotensiale Det skisserte bygget anses som rasjonelt og økonomisk, og innsparingspotensialet vil i hovedsak ligge i å redusere arealet. Det er imidlertid gjort en grundig jobb med arealvurderinger, og innsparingspotensialet virker noe begrenset. 6. Vedlegg 1 Romprogram 2 Prinsippskisser 3 Arealstudier 4 Kalkyle 5 Møtereferater 18

20 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember

21 Vedlegg 1 Romprogram -Alternativ 1: Uten Gran Legesenter -Alternativ 2: Med Gran Legesenter som selvstendig enhet. -Alternativ 3: Med Gran Legesenter i felles arealer med legevakten

22 Romprogram Uten legesenter Rom/ Areal AMBULANSETJENESTEN Romprogram forprosjekt Dagslys Plan Romprogram revidert Romprogram revidert Antatt bruttoareal (bta) Ikke behov for dagslys Behov for dagslys. Plassering i fasade Garasje Høyde 2,6 meter 1 Plasseres primært i 1. etasje Oppholdsrom Stue m/ tekjøkken 2 Kan plasseres i 2. etasje Kontor leder Med møteplass for 2 pers Soverom soverom. Ev med bad/ wc Garderober Med dusj/ WC. Jevn kjønnsfordeling Lager Forbrukslager samt ladestasjoner for elektronikk Arbeids- og vaktrom små cellekontorer som del av felles kontorareal Spiserom 20 0 Felles kantine B/N 1,25 Sum BRANNVESENET Utrykning Vognhall Porthøyde 4 meter Garderobe utrykning Grovgarderobe og fingarderobe. Inklusive toaletter Dusj I tilknytning til fingarderobe Tørkerom 10 0 Tørkemulighet i grov- og fingarderobe Vedlikehold Verksted Generelt verksted. Gjerne som del av vognhall Røykdykkerverksted For fylling av flasker mm. Vaskehall 90 0 Legges til fellesareal Slangevask Redusert størrelse pga slangevaskemaskin Slangeverksted Legges til slangevask Elektroverksted Lager Generelt lager forbruksmateriell. Administrasjon Kontorer Kopirom mm i sambruk med ambulansetjenesten Kommandorom Møterom med tekjøkken Møterom/ undervisningsrom 40 0 Felles kantine/ møterom benyttes Vestibyle/ eksepdisjon Kan være del av felles inngang Arkiv/ datarom Garderober Enkel garderobe for administrasjon Oppholdsrom/ spiserom 20 0 Felles kantine/ møterom benyttes. Lager 20 WC/HC Toaletter ifbm administrasjon Kommunikasjon Trapperom 40 0 Gang 50 0 Feiing Garderober feiing 20 0 Garderober sambrukes Verksted feiing Garasje For fire mindre biler. Feiing, forebyggende, kommandobil Tekniske rom Nødstrøm 10 0 Antas unødvendig Tekniske rom 80 0 Legges til fellesareal Renhold Lite bøttekott. Renholdssentral felles for bygget. Treningsrom 60 0 Legges til fellesareal Garderober til treningsrom 30 0 Legges til fellesareal WC 5 0 Legges til fellesareal B/N 1,2 Sum SG Arkitektur

23 Romprogram Uten legesenter POLITIET Fellesrom Spiserom, kantine 60 0 Legges til fellesareal Treningsrom/ badstue 0 0 Legges til fellesareal Garasje 6 biler Se arealvurdering Rom for beredskapshenger Spesialrom Hittegods Lager/ arkiv Brannsikkert arkiv Beslagsrom 20 1(2) 20 Teknisk rom for fingeravtrykk DNA rom Signaleringsrom Rom for intoxilyzer Avhørsrom Ett rom spesielt tilpasset avhør. Møterom, kontorer mm kan benyttes Venterom for avhør Inklusive 4 celler IKT-rom for etterforskning Kontor med en fast arbeidsplass Data, kopiering, makulering Nærarkiv Hvilerom Med overnattingsmulighet Våpenrom Verneutstyr Møte/ undervisningsrom Fordelt på fire rom. Se arealbeskrivelse. Grupperom kontorfellesskap Bibliotek faglitteratur Garderober 60 1(2) 60 Primært i 1. etasje med kan legges til 2. etasje WC publikum Sambands/ operasjonsrom 8 0 Rom for renhold Kontor Resepsjon, vakt, utlending arbeidsplasser Lensmann Kan legges til 1. et? Overbetjenter kontorer Førstebetjenter kontorer Sivilt ansatte arbeidsplasser i cellekontorer. Inntil 4 arbeidsplasser i kontorlandskap B/N 1,35 Sum LEGEVAKTEN Venterom Ekspedisjon Laboratorium Akuttmottak legekontorer Undersøkelsesrom I tilknytning til legekontor Skiftestue Ved siden av akuttmottak Hvilerom for ansatte Soverom toaletter HC toaletter Garderober B/N 1,35 Sum SG Arkitektur

24 Romprogram Uten legesenter FELLESAREAL Lager, bilrekv. Dekk mm 1 30 Kantine 2 50 Møterom 2 25 I tilknytning til kantine Treningsrom 1 40 Dusj, garderober,wc 1 10 I tilknytning til treningsrom Vaskerom 1 15 Vaske og tørkerom for klær Vaskehall 1 90 Høyde minimum 4 meter Teknisk areal Ventilasjonsrom 80 Fyr-/berederrom 1 15 Forutsetter fjernvarme El.teknisk sentral, trafo 1 15 Renholdssentral 1 10 B/N 1,3 Sum SUM Uten legesenter antas et bruttoareal på omkring 3270 m2 3 SG Arkitektur

25 Romprogram Atskilt legevakt og Gran Legesenter Rom/ Areal AMBULANSETJENESTEN Romprogram forprosjekt Dagslys Plan Romprogram revidert Romprogram revidert Antatt bruttoareal (bta) Ikke behov for dagslys Behov for dagslys. Plassering i fasade Garasje Høyde 2,6 meter 1 Plasseres primært i 1. etasje Oppholdsrom Stue m/ tekjøkken 2 Kan plasseres i 2. etasje Kontor leder Med møteplass for 2 pers Soverom soverom. Ev med bad/ wc Garderober Med dusj/ WC. Jevn kjønnsfordeling Lager Forbrukslager samt ladestasjoner for elektronikk Arbeids- og vaktrom små cellekontorer som del av felles kontorareal Spiserom 20 0 Felles kantine B/N 1,25 Sum BRANNVESENET Utrykning Vognhall Porthøyde 4 meter Garderobe utrykning Grovgarderobe og fingarderobe. Inklusive toaletter Dusj I tilknytning til fingarderobe Tørkerom 10 0 Tørkemulighet i grov- og fingarderobe Vedlikehold Verksted Generelt verksted. Gjerne som del av vognhall Røykdykkerverksted For fylling av flasker mm. Vaskehall 90 0 Legges til fellesareal Slangevask Redusert størrelse pga slangevaskemaskin Slangeverksted Legges til slangevask Elektroverksted Lager Generelt lager forbruksmateriell. Administrasjon Kontorer Kopirom mm i sambruk med ambulansetjenesten Kommandorom Møterom med tekjøkken Møterom/ undervisningsrom 40 0 Felles kantine/ møterom benyttes Vestibyle/ eksepdisjon Kan være del av felles inngang Arkiv/ datarom Garderober Enkel garderobe for administrasjon Oppholdsrom/ spiserom 20 0 Felles kantine/ møterom benyttes. Lager 20 WC/HC Toaletter ifbm administrasjon Kommunikasjon Trapperom 40 0 Gang 50 0 Feiing Garderober feiing 20 0 Garderober sambrukes Verksted feiing Garasje For fire mindre biler. Feiing, forebyggende, kommandobil Tekniske rom Nødstrøm 10 0 Antas unødvendig Tekniske rom 80 0 Legges til fellesareal Renhold Lite bøttekott. Renholdssentral felles for bygget. Treningsrom 60 0 Legges til fellesareal Garderober til treningsrom 30 0 Legges til fellesareal WC 5 0 Legges til fellesareal B/N 1,2 Sum SG Arkitektur

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

H el h etl i g frøystad

H el h etl i g frøystad H el h etl i g frøystad Programmering og mulighetsstudie 201 5 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger 2 3. Bygninger 3 3.1 Dagens situasjon 3 3. Brukerbehov 4 3.1 Bakgrunn 4 3.2 Brukermedvirkning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Samarbeidspart 8. januar 9. januar Oddvar Hagen UNN x Geir Ingebrigtsen UNN

Detaljer

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem 2001 Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem Innhold Innhold Forord.......................................................... 1 Utforming av omsorgsboliger/sykehjem for mennesker med aldersdemens.......

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Rapport. Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø. Undertittel. Forfatter(e) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal

Rapport. Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø. Undertittel. Forfatter(e) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal - Åpen Rapport Hoved- og delfunksjonsprogram for ny kontorfløy, NLSH Bodø Undertittel Forfatter(e) Marte Lauvsnes Hilde Tradin Pål Ingdal SINTEF Teknologi og samfunn Sykehusplanlegging 2013-11-22 SINTEF

Detaljer

UTREDNING Sørlandets tekniske fagskole (STF) Ny virksomhet. i gamle bygninger med skole-, kultur- og lokalhistorisk verdi

UTREDNING Sørlandets tekniske fagskole (STF) Ny virksomhet. i gamle bygninger med skole-, kultur- og lokalhistorisk verdi GRIMSTAD KOMMUNE Kommunalsjef kultur og oppvekst UTREDNING Sørlandets tekniske fagskole (STF) Ny virksomhet i gamle bygninger med skole-, kultur- og lokalhistorisk verdi Tanker om hva bygningene kan brukes

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(')81 6-216352*5$0 QRYHPEHU 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Desember 2005 FORPROSJEKT BASE OG AVFALLSENTRAL KOKSA

Desember 2005 FORPROSJEKT BASE OG AVFALLSENTRAL KOKSA Desember 2005 FORPROSJEKT BASE OG AVFALLSENTRAL KOKSA Forprosjekt base og avfallsentral ved Koksa Side 1 av 29 FORORD Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og IT Fornebu Eiendom, har siden våren 2005

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06

Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 - Fortrolig Rapport Nye UNN Narvik utbygging i to etapper Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 SINTEF Teknologi

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM ULSMÅG SKOLE

VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM ULSMÅG SKOLE VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM VEDLEGG 1: NÆRHETSMATRISE VEDLEGG 2: PEDAGOGISK GRUNNLAG VEDLEGG 3: BESKRIVELSE GENERELT LÆRINGSAREAL VEDLEGG 4: BESKRIVELSE SPESIELT LÆRINGSAREAL VEDLEGG 5: BESKRIVELSE PERSONAL-

Detaljer

FORPROSJEKT SHOS Sogndal Helse- og Omsorgssenter

FORPROSJEKT SHOS Sogndal Helse- og Omsorgssenter FORPROSJEKT SHOS Sogndal Helse- og Omsorgssenter 31.10.2014 FORPROSJEKTRAPPROT SHOS, 31.10.2014 Innholdsfortegnelse 00 PROSJEKTINFORMASJON... 4 01 Generelt... 4 02 Organisering... 4 03 Framdrift... 5 04

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

Evaluering etter idekonkurranse

Evaluering etter idekonkurranse Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

Ålesund videregående skole

Ålesund videregående skole Ålesund videregående skole NOVEMBER 2011 UTVIKLINGSPLAN 1 Innholdsfortegnelse Innhold: side 1 Innholdsfortegnelse 1 2 Innledning 3 3 Bakgrunn/forutsetninger/mandat 4 3.1 Avgrensninger/forutsetning er for

Detaljer

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer