Samlokalisering av nødetater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlokalisering av nødetater"

Transkript

1 Samlokalisering av nødetater Romprogram og programillustrasjon

2 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 PROSJEKTORIENTERING 2 1. Innledning Bakgrunn Oppgave Prosess Oppsummering 3 2. Romprogram Generelt Brutto og nettoarealer Ambulansetjenesten Brannvesenet Politiet Gran Legesenter Legevakten. (Kombinert legevakt og Gran Legesenter.) Fellesarealer Bygningsmessig organisering Tomt og trafikk Byggets organisering Teknisk og bygningsmessig kvalitet Bygningsmessig kvalitet Tekniske anlegg Utomhusanlegg Byggekostnader Grunnlag for kostnadsberegninger Usikkerhet Innsparingspotensiale Vedlegg 18 1 Romprogram 18 2 Prinsippskisser 18 3 Arealstudier 18 4 Kalkyle 18 5 Møtereferater 18 1

3 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 PROSJEKTORIENTERING 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Det vurderes å samlokalise brannvesen, politi, ambulanse og legevakt for Gran og Lunner i nytt bygg på Gran. Bakgrunnen for dette er at lensmannskontoret i Gran og Lunner er slått sammen til ett lensmannskontor, og skal flytte til felles lokaler i Gran. Ambulansetjenesten er midlertidig lokalisert på Gran brannstasjon og har stort behov for bedre og permanente lokaler. Gran og Lunner har også vedtatt å opprette felles brannvesen med dagkasernert styrke på Roa brannstasjon, men det er ikke gjennomført. For legevakten er det ønskelig at dagens ordning med legevaktkontor flere offentlige og private legekontorer avvikles, og man får en fast legevaktsentral for de to kommunene. I denne forbindelse ble det i mars 2008 ferdigstilt et forprosjekt som vurderer konsekvenser, muligheter og kostnader ved dette en samlokalisering. I dette forprosjektet er det også utarbeidet et overordnet romprogram. I ettertid har Gran Legesenter meldt sin interesse for å bli en del av prosjektet og tomtealternativene er begrenset til to. SG Arkitektur ble i august 2008 bedt om å bidra med arkitekttjenester til kvalitetssikring og videreføring av prosjektet. 1.2 Oppgave Vår oppgave har vært å kvalitetssikre og bearbeide romprogrammet. Videre å utarbeide programillustrasjon som viser romprogrammet visualisert gjennom skisser og enkle planer. Det er også utarbeidet et et kostnadsoverslag for prosjektet. Programillustrasjonens heniskt er å vise plassering av de ulike avdelinger i forhold til hverandre, de ulike avdelingers mulighet for videre utvikling, intern kommunikasjon og felles bruk av rom. De ulike tomters egnethet er ikke vurdert, da dette er en uavhengig prosess. Tomtene anses også som forholdsvis likeverdige. Oppgaven var opprinnelig tenkt utført over en periode på 12 uker. Vesentlig senere oppstart enn forutsatt har imidlertid ført til at oppgaven er utført på noe kortere tid enn ønskelig. 1.3 Prosess I arbeidet med å kvalitetssikre og bearbeide romprogrammet har vi hatt individuelle møter med hver enkelt aktør som skal inn i bygget. Det har også vært to fellesmøter. På bakgrunn av vurderingene vi har gjort sammen med brukerne, har vi gjort en del endringer på romprogrammet som forelå i forprosjektet. Dette er redgjort for i kapittel 2. Sammen med Gran Legesenter har vi også utarbeidet et romprogram for deres behov, da dette ikke var en del av forprosjektet. 2

4 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Oppsummering Der er ikke avdekket vesentlige feil eller manger i forprosjektets beskrivelse av rombehov for de ulike aktørene som skal inn i bygget. De endringer som er gjort må anses som en naturlig del av prosessen. Revidert romrogram viser imidlertid en vesentlig reduksjon i samlet netto arealbehov for enkelte aktører. Årsakene til dette er i hovedsak som følger: Arealer som skal være felles var lagt inn på flere aktører i forprosjektets romprogram. Dette er i revidert romprogram skilt ut. Brannvesenet har generelt noe mindre arealbehov enn opprinnelig beregnet. Dette i hovedsak på grunn av stor lagerkapasitet andre stasjoner samt at reparasjoner gjøres av eksterne verksteder. Gangarealer var delvis tatt med i forprosjektets romprogram. Vi har ikke definert disse arealene i revidert romprogram. Det er utarbeidet romprogram for en løsning med og uten Gran Legesenter (GL). I tillegg er det utarbeidet romprogram for en felles lokalisering av legevakten og Gran Legesenter (GL). Dette viser at et samarbeid i delvis felles lokaler vi gi økt fleksibilitet og vesentlig arealbesparelse. Selv om vi i revidert romprogram har redusert behovet for nettoareal har bruttoarealet økt. Dette fordi vi mener forprosjektet har avsatt for lite areal til gangarealer, sjakter og vegger. Selv om vi i revidert romprogram har redusert nettoarealet med omkring 300 m², antar vi at bruttoarealet for en løsning uten Gran Legesenter vil øke med omkring 300 m² til omkring 3300 m². En løsning med Gran Legesenter atskilt fra legevakten vil kreve omkring 3650 m², mens en felles lokaler for Gran Legesenter og legevakten vil kreve omkring 3420 m². Vedlagt er prinsippskisser for hvordan bygget kan løses. Dette er i hovedsak gjort for å vise at bygget kan løses innenfor de arealer som er oppgitt i romprogrammet. Videre gir det prinsipper for plassering av del ulike funksjonene. Detaljert planløsning må imidlertid utføres i det detaljprosjekt. 2. Romprogram 2.1 Generelt Romprogrammet er en systematisk opplisting av nødvendige rom og nettoarealer for disse. I revidert romprogram som følger vedlag, er tekniske rom lagt inn. Alle gangarealer og trapperom holdt utenfor. Det er utarbeidet romprogram for tre alternative løsninger: Uten Gran Legesenter, som forutsatt i forprosjektet Med Gran Legesenter som en selvstendig enhet Med Gran Legesenter i felles arealer med legevakten. Romprogrammet er kvalitetssikret i samarbeid med brukergruppene. I de tilfellene der vi ikke har gode erfaringstall har vi gjort en arealstudie for de aktuelle arealen. Disse er vedlagt. 3

5 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Brutto og nettoarealer Forholdet mellom brutto og nettoareal er kan enkelt forklares som differansen mellom arealet for hvert enkelt rom som satt opp i romprotrammet, nettoarealer, og byggets totalareal målt utvendig på yttervegg. Definisjon av brutto og nettoarealer er gitt i Norsk Standard. Definisjonen brutto-nettofaktor (B/N faktor), som framkommer ved å dividere bruttoareal med nettoareal er imidlertid ikke et standardisert begrep. Likevel er det svært viktig for å kunne beregne bruttoareal og derav byggekostnader for er prosjekt på et tidlig stadium. Differansen mellom brutto og nettoarealer er i hovedsak gitt av innervegger, yttervegger, ventilasjonssjakter, gangsoner og øvrige rom som ikke er medtatt i romprogrammet. For to sammenlignbare bygg vil derfor forholdet mellom brutto og nettoareal gi eg god indikasjon på byggets arealeffektivitet. Et godt planlagt bygg bør eksempelvis ha lite gangareal og effektiv distibuering av ventilasjonsluft. Hovedårsaken til at det i mange tilfeller oppstår diskusjoner omkring B/N faktoren er at det finnes ulik praksis for hvilke arealer som skal inngå som nettoarealer i romprogrammet. For eksempel velger enkelte byggherrer å ikke programere tekniske rom. Enkelte arealer kommer også i en gråsone. Eksempelvis vil kontormiljøer gjerne kunne kombinere gangsoner og programerte fellesarealer. Våre erfaringstall tilsier at B/N faktoren normalt ligger mellom 1,2 og 1,5 avhengig av type areal. Bygninger som normalt vil ha B/N faktor omkring 1,5 er kontorbygg med cellekontorer og eldre skolebygg. Bygninger med store rom, eksemepelvis forretningslokaler, verksteder mm vil kunne ha en B/N faktor ned mot 1,2. I forprosjektet er det lagt inn korridorarealer i deler av romprogrammet samt lagt til 6-7 % for inner- og yttervegger. Sammenlignet med våre erfaringer er det totalt sett stipulert for lite bruttoareal i forhold til nettoareal. I våre beregninger vil vi benytte en brutto/ nettofaktor på 1,2-1,35 avhengig av type areal. Grunnlaget for hvilken faktor som benyttes vil fremkomme i arealvurderingene for hver enkelt aktør. 2.3 Ambulansetjenesten Bemanning og organisering Det er i dag to døgnbiler og en bil i tillegg på dagtid. Det er to personer på hver bil. En lærling kommer eventuelt i tillegg. Ambulansetjenesten har 18 årsverk fordelt på 23 personer. Et betydelig antall vikarer kommer i tillegg. Det er jevn kjønnsfordeling. Ambulansetjenesten drives av Gran kommune på oppdrag av Sykehuset Innlandet (SI). Det antas at tjenesten vil bli lyst ut på anbud. Ambulansetjenesten betjener innbyggere og har omkring 2200 oppdrag i året. På dagtid er personellet ute omkring 60% av tiden, på kveldstid omkring 40% og på nattskiftet omkring 10% av tiden. Oppdragsmengden er såvidt stor at det kan bli aktuelt med tre døgnbiler. Turnusen er slik at de ansatte bare er ett døgn på jobb sammenhengende, med unntak av helgevakter. 4

6 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Planløsningsprinsipp Garasje, lager og garderober er på skisseforslaget lagt sentralt i 1. etasje. Øvrige arealer er lagt i 2. etasje. Direkte forbindelse mellom 1. og 2. etasje vi interntrapp. Rom og arealer Garasje: Garasjen skal romme tre biler. Målene i forprosjektet romprogrammet er oppgitt til 4,5x 12 meter pr bil. Dette er redusert til 4 x 10 meter. Det oppbevares ikke noen form for materiell rundt bilene, men det må være rom for å ta ut båren. Utviklingen går mot større ambulanser, eksempelvis av type VW Caravelle. Ambulanse av nevnte type oppgis å ha en høyde på 2420mm og lengde på 5300mm, trolig noe varierende med ulike produsenter. En porthøyde på 2600mm bør derfor være tilstrekkelig, også for å møte fremtidige behov. Med denne typen bil og det behov som framkom i møtet, kan en redusert lengde vurderes. I utkast til romprogram fra Sykehuset Innlandet er det imidlertid antydet en porthøyde på 3,5 meter. Behovet for dette bør avklares nærmere. Oppholdsrom: Oppholdsrommet skal ha rom for inntil 10 personer ved vaktskifte. Utformes i prinsippet som stue med hvilestoler, TV og mulighet for bruk av PC. Avsatt areal i forprosjektet romprogrammet er økt litt på grunn av at spiserom utgår. Felles kantine benyttes som spiserom og kjøkken Kontor leder: Kontor leder er å betrakte som fulltids arbeidsplass, og må utformes deretter. Sensitive samtaler gjør kontoret lite egnet for åpent landskap. Det må være rom for møte med inntil to personer. Areal som avsatt i romprogrammet anses som litt i overkant av behovet. Soverom: Det er i forprosjektets romprogram beskrevet fire soverom. I romprogram fra SI er det beskrevet seks soverom. Leder mener at seks soverom er riktig med tanke på at det skal være mulighet for tre døgnbemannede ambulanser samt lærling. I forprosjektets romprogram er det beskrevet dusj og WC i tilknytning til hvert soverom. Slik er det også beskrevet i romprogrammet fra SI. Det er imidlertid gitt signaler om at dusj og WC må forsøkes samlet i en felles enhet. Det er i romprogrammet avsatt 15 m² pr enhet. Dette kan trolig reduseres slik at vi også med 6 enheter holder oss innenfor det samlede areal for soverom og bad som er avsatt. Skissert planløsning gir både mulighet for bad på hvert rom og felles bad. Dette må det tas stilling til i forbindelse med detaljprosjekt. Betydningen av eget bad på hvert som ble understreket på avsluttende møte med ambulansetjenesten. Garderober: Garderobebehovet er betydelig, både på grunn av antall ansatte og kravene til hygiene. Alle ansatte skifter når de kommer på jobb, og hver ansatt må ha skap for rene ut urene klær. Det regnes høyskap i 60cm bredde pr. Ansatt. I tillegg til 23 fast ansatte må det være plass for 10 vikarer og lærninger. Det må være dusj og WC i tilknytning til garderoben. Arealet er økt litt fra forprosjektets romprogram i henhold til arealvurdering. Spiserom: Spiserom og kjøkken planegges felles for bygget. Plassering nær oppholdsrom er ønskelig. Lager Ambulansetjenesten oppbevarer medisinsk forbruksmateriell samt A-preparater. I tillegg trengs lagerplass og ladestasjoner for elektronisk utstyr og lager for dekk og øvrig utstyr til bilparken. Dekklager forsøkes 5

7 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 utformet som et felles lager for alle brukere av bygget. Resterende lagerbehov løses i ordinært lagerrom med reolinnredning. I tillegg må det være et låsbart rom for A-preparater. Lager må ha vaskekum med benk, noe som også er spesifisert i romprogram fra SI. Ladestasjon for elektronisk utstyr kan legges i samme rom. Lageret må ikke nødvendigvis ligge i direkte tilknytning til bilene. Arealet er økt litt i forhold til forprosjektets romprogram. På skissert løsning er lageret lagt i direkte tilknytning til bilene. Arbeids- og vaktrom Dette er ikke nevnt spesielt i forprosjektets romprogram, men beskrives i romprogram fra SI. Leder for ambulansetjenesten bekrefter behovet for arbeidsrom til journalskriving, studier og tester/ prøver via internett. Rommene ønskes som separate kontorer på grunn av arbeid med sensitive opplysningen og behov for stillhet. Rommene er lite egnet for sambruk da de inneholder sensitive opplysninger og datamaskinene er tilknyttet helsevesenets eget nettverk. Øvrige kontorfunksjoner for ambulansetjenesten kan imidlertid sambrukes med andre etater. Dette gjelder printer, kopimaskin, låsbare arkivskap mm. Ambulansetjenesten har i dag arkiv på rådhuset, men det kan ikke tas høyde for at denne bruken kan fortsette når tjenesten lyses ut på anbud. I revidert romprogram er det avsatt i alt 15m². Dette gir rom for små kontorer samt kopimaskin etc. På skissert løsning er det ikke vist sambruk med brannvesenet, men dette bør etterstrebes. Vaskerom: Dette er ikke nevnt spesielt i forprosjektets romprogram, men beskrives i romprogram fra SI. Leder for ambulansetjenesten bekrefter behovet. Som diskutert i fellesmøte kan det etableres et felles vaskerom for alle brukerne. Sambruk: Det legges primært opp til sambruk for spiserom/ kjøkken, treningsrom, møterom/ undervisningsrom, tekniske rom og vaskehall. Dette er forutsatt i forprosjektets romprogram. Fremtidig arealbehov, mulighet for utvidelse Leder for ambulansetjenesten ser i dag ingen tegn til at arealbehovet vil øke i årene som kommer forutsatt at det legges opp til tre biler på døgnvakt. En eventuell økning vil mest sansynlig komme som en 4. bil på dagtid. Skissert løsning gir liten mulighet for utvidelse av garasje. I 2. etasje er det imidlertid mulig å utvide ved påbygg. 2.4 Brannvesenet Bemanning og organisering Brannvesenet er i dag lokalisert på flere stasjoner, noe som er en forutsetning for å ivareta innsatstiden. Ved samlokalisering av nødetater i nytt bygg i Gran vil dette bli hovedbrannstasjon, mens øvrige stasjoner opprettholdes. 6

8 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Bemanningen ved den nye stasjonen vil bli: -Brannsjef -2 ledere for utrykning -2 personer i forebyggende arbeid -3 feiere -2 lærlinger tilknyttet feievesenet. -3 brannkonstabler Øvrige mannskaper har hjemmevakt. Ved utrykning vil inntil 12 brannkonstabler ha base i den nye stasjonen. Brannstasjonen skal ha plass for fire store biler. I tillegg kommer to biler for feiere, en bil for forebyggende samt en befalsbil. Planløsningsprinsipp På skisseforslaget er garasje er lagt i en forhøyet del av 1. Etasje. Garderober ligger inntil garasje. Verksteder og lager ligger i bakkant. Øvrige arealer er lagt i 2. etasje. Kort vei mellom 1. og 2. etasje via interntrapp i sambruk med ambulansetjenesten. Brannvesenets arealer i 2. etasje ligger også sentralt i forhold til hovedtrapp, da det antas noe publikumsbesøk. Rom og arealer Garasje/vognhall: I forprosjektets romprogrammet er det avsatt plass for fire store biler. Det er regnet bredde 4,5 meter og lengde 15 meter for hver bil. Høyde ble diskutert. Det antas at en porthøyde på 4 meter gir god margin for de bilene som er aktuelle. Det er strekt ønske om gjennomkjøring. Brannvesenet disponerer i tillegg fire mindre biler. Dette er er tatt inn i revidert romprogram. Øvrig materiell som lagres på gulvnivå i garasjen er diverse bilhengere. Pumpe, beredskapshenger for skogbrann mm. Noe av dette kan bli lagret i brannstasjonen på Roa, og samlet lagerareal er derfor redusert noe i revidert romprogram. Ønske om gjennomkjøring er frarådet av arkitekt på grunn av økte kostnader, arealbehov og vanskelig organisering av kjøremønster. Rygging inn i garasjen er akseptert av brannvesenet. Det bør lages rutiner for å ivareta sikkerheten ved rygging. Garderober: I romprogrammet er det avsatt areal til garderobe for utrykning og dusj, i alt 65 m² samt 30 m² for administrasjonen og 20 m² for feiere. I alt er det avsatt 115m² til garderober. I revidert romprogram er det tenkt felles garderobe inndelt i grovgarderobe og fingarderobe. Med en slik gradering bør denne kunne benyttes av alle. Samlet areal er da redusert til 80 m² inklusive liten garderobe i administrasjonen. Garderobe utformes slik at grovgarderobe/ garderobe utrykning legges nærmest vognhallen, og deretter fingarderobe og dusj. Det må være garderober for begge kjønn. Ønsket løsning overlevert i skisseform til arkitekt. Denne løsningen er benyttet som utgangspunkt for skisse. Eksakt løsning må utarbeides i samarbeid med brannvesenet i detaljprosjektet. På avsluttende møte med brannvesenet ble betydningen av egen grovgarderobe for feierne understreket. Feiestøvet bør ikke komme i kontakt med øvrig materiell. 7

9 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Verksted: Det er i forprosjektets romprogrammet avsatt i alt 160 m2 verkstedareal. Dette fordeler seg på generelt verksted, røykdykkeverksted, slangeverksted og feieverksted. Generelt verksted er tiltenkt enkelt vedlikehold av biler, pumper og øvrig mekanisk materiell. Verkstedet vil naturlig være en del av- eller ligge i direkte tilknytning til vognhallen. Smøregrav anses ikke som nødvendig. Hovedvedlikehold av bilparken gjøres på eksternt verksted. Avsatt areal på 80 m² er derfor redusert til 40 m². Verkstedet kan gjerne være åpent mot vognhallen. Røykdykkeverksted er tiltenkt vedlikehold av røykdykkeutstyr og fylling av flasker. Vedlikehold av utstyret utføres av eksternt firma som medbringer alt nødvendig verktøy og utstyr. Vedlikeholdet utføres gjerne i vognhallen. Arealet for røykykkerverksted er derfor redusert, men lagt i direkte tilknytning til verksted og vognhall. Rom for slangevask og slangeverksted Det skal benyttes slangevaskemaskin, og disse rommene er derfor slått sammen. Samlet areal er redusert fra 110 m² til 50 m² på bakgrunn av oppgitte mål for slangevaskemaskin. Feieverksted benyttes, da feierne lager en del eget utstyr. Et areal på 15 m², som oppgitt i forprosjektets romprogram anses som fornuftig. I tillegg til programmerte verkstedarealer ønskes et avlukket verksted for finmekanikk. Brannvesenet disponerer mye elektrisk og elektronisk utstyr som krever vedlikehold. Det antas at ladestasjoner for dette utstyret kan plasseres på samme rom. Vaskehall og treningsrom Vaskehall vil være felles for alle brukere av bygget, og dette gjelder også treningsrom. Disse arealene flyttes derfor over til fellesareal i revidert romprogram. Administrasjon: Brannvesenet ser for seg en løsning med åpent kontorlandskap. For feievesenet er det behov for 4 arbeidsplasser. Disse ønskes atskilt fra brannvesenets kontorlokaler. Forebyggende avdeling har behov for 2 arbeidsplasser og i tillegg kommer brannsjef og 2 utrykningsledere. Det legges opp til sambruk av fellesfunksjoner som kopiering osv med ambulansetjenesten. Arkiv på rådhuset benyttes. I forprosjektets romprogram er det avsatt 15 m² til kommandorom. Brannvesenet ønsker et møterom/ oppholdsrom med plass for 8-10 personer. Som kommandorom benyttes dette eller felles møterom/ kantine ved større aksjoner. Da øvrig oppholdsrom og møterom legges til fellesarealer avsettes 20 m² til dette rommet. I forprosjektets romprogram er det videre avsatt arealer for møterom/ undervisning, vestibyle/ ekspedisjon og oppholdsrom/ spiserom. I alt 170 m². I revidert romprogram avsettes 20 m² til ekspedisjon/atkomst/toaletter og 10 m² til lager/ datarom. Øvrige arealer legges inn i romprogrammets fellesarealer. Lager: I forprosjektets romprogram er det avsatt 100 m² til uspesifisert lager. Brannvesenet antar at 20 m² vil være tilstrekkelig areal for et generelt lager. Noe av årsaken til at lagerbehovet er begrenset er at brannstasjonen på Roa vil få betydelig lagerplass etter omorganiseringen. Det er også behov for dekklager. Dette blir felles for alle brukere av bygget, og legges til fellesarealer i romprogrammet. Tekniske rom: 8

10 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 I forprosjektets romprogrammet er det medtatt nødstrøm. Dette forstår vi som et tenkt nødstrømsaggregat for hele bygget. Brannvesenet ser ikke dette behovet, og heller ikke andre brukere. Det avsettes derfor ikke plass for nødstrøm. Det må avsettes et rom for kompressorer i forbindelse med vognhall eller verksted. Sambruk: Det legges primært opp til sambruk for spiserom/ kjøkken, treningsrom, møterom/ undervisningsrom, tekniske rom og vaskehall. Dette er forutsatt i forprosjektets romprogram. Brannvesenet er i tillegg positive til mulig sambruk av deler av kontorfasilitetene samt vaskerom. Fremtidig arealbehov, mulighet for utvidelse. For brannvesenet er det svært vanskelig å vurdere fremtidig arealbehov. Med dagens lovverk er det lite trolig at de desentraliserte brannstasjonene blir flyttet til ny hovedbrannstasjon. I dag er det heller ikke gitt signaler om at det i overskuelig fremtid vil bli døgnkontinuerlig vaktordning. I vedlagt skisseforslag er ikke brannvesenet plassert slik at det enkelt ligger til rette for en utvidelse. 2.5 Politiet Bemanning og organisering Politiet er i dag lokalisert på to stasjoner, Roa og Jaren. Det er besluttet en samlokalisering på Gran. Det er pr i dag 29 stillingshjemler og 4 studenter. Dette er fordelt på 36 ansatte. Det antas at maksimalt 20 personer til en hver tid er til stede i bygget, og kantinebehov dimensjoneres etter dette. De ansatte fordeler seg slik: -Lensmann -2 politioverbetjenter -3 politiførstebetjenter -15 politibetjenter -7 kontoransatte Bemanning er imidlertid noe usikker, da dette er avhengig bla av hvilke bevilgninger som til enhver tid gis og hvilke oppgaver som tildeles distriktene. Planløsningsprinsipp I vedlagt skisseforslag er garasjer, hittegods, verneutstyr garderober og sivil kontoravdeling lagt til 1. etasje, mens øvrige arealer er lagt til 2. etasje. Forbindelse via egen interntrapp. Det er ikke ønskelig med publikum eller arrestanter i 2. etasje. 9

11 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Rom og arealer Spiserom/ kantine Det er avsatt 60 m² til kantine i forprosjektets romprogram. Kantine vil imidlertid bli felles for bygget, så dette holdes utenfor. Treningsrom/ badstue Det er ikke avsatt areal for dette, da det er forutsatt lagt til fellesareal. Politiet ønsker er et geneelt treningsrom med apparater. Eventuelle fellestreninger med ballspill ol må legges til større lokaler. Garaje Garasjen skal ha plass for 6 biler. 4 av plassene er tiltenkt ordinære personbiler. To av plassene bør være noe større. Stor bil Maje antas å ha omtrent samme størrelse som stor ambulase, og garasje dimensjoneres tilsvarende. Garasje må være romslig, da dette også er atkomst for arrestanter mm. Avsatt areal i romprogrammet, 90 m² antas å være snaut, og etter arealstudien har vi avsatt 160 m² Fra garasje må det være direkte atkomst til arrest og beslagsrom samt våpenrom og rom for verneutstyr. Hittegods. Det er avsatt 20 m² til dette rommet. Dette anses som noe snaut, da det bla skal romme sykler. Det avsettes derfor 40 m². Det er ikke behov for et fullisolert rom. Ønskes i direkte tilknytning til garasje Lager/ arkiv Dette forstås som et arkiv for dokumenter som skal oppbevares i 10år. Det er avsatt 40 m², men det anses som unødig stort. Det avsettes derfor 10 m². Krav til brann- og innbruddssikkerhet må vurderes i detaljprosjektet. Beslagsrom Areal som oppgitt i forprosjektet, 20 m², anses om fornuftig. Bør legges nær parkering og må ha spesielt god ventilasjon. Dette er imidlertid ikke behov for et fullisolert rom. Merk krav til innbruddssikkerhet. Kan også vurderes lagt til 2. etasje, da beslagene er en del av etterforskningen. Teknisk rom for fingeravtrykk Dette rommet er tiltenkt tekniske undersøkelser, og må være utstyrt med vaskebenk, arbeidsbenk og skap med avtrekk. Avsatt areal på 20 m² anses som fornuftig. DNA-rom. Det må være et eget rom for arbeid med DNA materiale. Det avsettet 10m2. Kravene til dette rommet må undersøkes nærmere i detaljprosjektet. Signaleringsrom Dette er i prinsippet et kontor med plass for to personer. Utstyr for å ta fingeravtrykk er koblet til en ordinær PC. Rommet kan eksempelvis ligge i tilknytning til teknisk rom for fingeravtrykk, men må være skjermet for innsyn. Arealet er reduseres fra 15 m² til 10 m² Rom for intoxilyser Må være atskilt slik at prøvetaking ikke påvirkes av omkringliggende stoffer. Et rom på 10 m² vil være tilstrekkelig. Avhørsrom Avhørsrom er i forprsjektets romprogram beskrevet som 40 m² fordelt på fire rom. Dette kan trolig løses på en litt annen måte. Det må være mulighet for å foreta minimum fire avhør samtidig, men det vil i mange tilfeller være naturlig å benytte møterom og kontorer. Det avsettes imidlertid ett avhørsrom forberedt for opptak av lyd og bilde. Dette bør være 15 m². I tillegg må det avsettes tilstrekkelig mange møterom. I Avsluttende møte med politiet ble antydet at det bør være flere rene avhørsrom. Gjerne tre rom på 8 m² i tilknytning til cellene. 10

12 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Venterom for avhør, rom for inkvirering. Dette betyr i praksis godkjente celler. 4 celler i tilknytning til inkvireringsom. Det må også være et toalett nær inkvireringsrommet. Disse rommene må ha direkte atkomst fra garasjen. Oppgitt areal, 28m2 er trolig i minste laget, og det er derfor avsatt 40 m² IKT- rom for etterforskning Rom for anaysering av beslaglagt data- og telefonutstyr. Oppgitt areal på 15 m² anses fornuftig. Våpenrom og rom for verneutstyr. Det er avsatt 10 m² til våpenrom og 20 m² til verneutstyr. Rommene må være atskilt men ligge inntil hverandre. De må ligge i tilknytning til garasjen. Sambandsrom/ operasjonsrom Dette anses som unødvendig. Møterom kan benyttes. Rom for renhold, lager, bøttekott. Det er avsatt 10 m². Da det vil bli felles renholdssentral for bygget anses 5 m² å være tilstrekkelig. Kontorarealer generelt Kontorarealene tenkes delt i en sivil, publikumsrettet del og en politidel som i prinsippet ikke skal være tilgjengelig for publikum. Data, kopiering, makulering, rekvisita. For begge avdelinger må det være arealer for disse funksjonene. Arealene forsøkes lagt som en del av fellesareal/ vrimleareal snarere en som et eget rom. Avsatt areal, 20 m² beholdes i romprogrammet. Nærarkiv Det er avsatt 15 m² til nærarkiv. Behovet er på dette stadiet litt uavklart. Det anses imidlertid ikke som nødvendig med et brann- eller innbruddsikkert arkivrom. Bibliotek Det må være plass til faglitteratur. Et eget rom for bibliotek anses imidlertid som unødvendig. Dette kan være bokhyller på et møterom eller i et fellesareal. Arealene som er listet opp over, slik som rekvisita, plass for kopimaskin, nærarkiv og bibliotek inngår i større eller mindre grad i alle kontorarealer. Vår erfaring er imidlertid at disse funksjonene ikke bør være egne rom, men inngå som en del av et fellesareal. I dette tilfellet er det avsatt i alt 50 m² til overnevnte funksjoner i romprogrammet. Dette er redusert til 40 m², og at arealet forsøkes innarbeidet i kontorlandskapets fellesareal. Hvilerom Dette skal både være et hvilerom for de ansatte på dagtid og et mulig overnattingssted. Det må være plass til en seng og en hvilestol, samtidig som rommet er godkjent for overnatting. Avsatt areal på 10m² økes til 12m². Møterom/ undervisningsrom. Det er avsatt 100 m² i romprogrammet, men det ikke spesifisert antall rom. For møter som omfatter mer enn 20 personer kan kantine/ felles møterom benyttes. Det må imidlertid være et møterom med plass for 20 personer i politiets eget area. Rommet må ha tilknytning til tekjøkken. Det må også være et møterom for konfliktrådet med plass for 8-10 personer. I tillegg medtas to generelle møterom med plass for 6-8 personer. Ett av disse skal ligge nær resepsjonen. Arealer vurderes av arkitekt. Merk at disse møterommene også kan benyttes til avhør. 11

13 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Grupperom (kontorlandskap) Med dette menes åpne kontorlandskaper for politiet. Det skal være plass for minimum 12 personer fordelt på tre grupper. Det skal ikke være faste arbeidsplasser. Hver enkelt skal ha skapseksjon som trilles med til arbeidsplassen. Landskapet skal være lyst og åpent, med mulighet for både induviduelt arbeid og gruppearbeid. Det må legges vekt på fleksibilitet. Avsatt areal er 180 m². Dette er redusert til 120 m², noe som anses å være tilstrekkelig. Kontorer I romprogrammet er det medtatt 3 kontorer á 15 m² for overbetjenter, 3 kontorer á 15 m² for betjenter, 20 m² kontor for lensmann 7 kontorer á 10 m² for sivilt ansatte. I tillegg er det 50 m² resepsjon. Etter gjennomgang antas det å være behov for følgende: Sivil/ publikumsrettet del: -Ett kontor på 10 m² i tilknytning til resepsjon. -Arbeidsplass for 2 personer i resepsjonen. (mulighet for 3). I detaljprosjektet må arealbehovet for passutstyr ivaretas. -3 kontorer á e10 m² for sivilt ansatte. -Arbeidsplass i kontorfellesskap for 3 sivilt ansatte. Med dette gis litt fleksibilitet til å øke bemanningen med 1-2 personer. Politiets del: -Kontor lensmann 20 m². Gir plass for møte med inntil 6 personer i tillegg til romslig kontorløsning. Lensmannskontoret legges i 1.etasje -Kontor for 3 førstebetjenter á 15m². Legges i tilknytning til kontorlandskapet. -Kontor for 2 overbetjenter á15m². En av overbetjentene får kontor i 1. etasje. Garderober: Garderober med dusj og toaletter. Lik kjønnsfordeling. Garderoben bør ha egen inngang. Bør ligge sentralt både i forhold til hovedinngang og garasje. For sivilt ansatte skal det være ordinært garderobeskap. For positiet skal det være doble garderobeskap med rom for bag i forkant Politiskap Garderobeskapene skal ha mekanisk avtrekk. Det må være plass for alle som ansatte samt studenter og noe plass for potensiell økning av antall ansatte. I dag er det i alt 40 ansatte inklusive 4 studenter. Regner med garderobeplass for 45 personer, herav 10 sivilt ansatte. På avsluttende møte med politiet ble det presisert at det fra politisk hold er lovt en vesentlig bemanningsøkning. Dette bør avklares i forbindelse med detaljprosjektet, slik at det avsettes tilstrekkelig areal for garderober. Forprosjektets areal på 60 m² anses som tilstrekkelig for 45 politiansatte og 10 sivile. Fremtidig arealbehov. Det er fra politisk hold antydet en styrking av politietaten.om dette vil gi flere ansatte på Hadeland er vanskelig å si. I dette romprogrammet mener jeg imidlertid at vi har tatt høyde for at politiet kan få 3-6 flere ansatte. Ut over dette lar ikke politiets areal, slik som vist i vedlagt skisseforslag, seg enkelt utvide. 12

14 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Gran Legesenter Bemanning og organisering Gran legesenter har i dag tre leger og tre assistenter/ kontorpersonale. I tillegg benyttes kontoret regelmessig av ekstern lege Det er også helsestasjon i tilknytning til legesenteret. I perioder er det turnuslege i tillegg til legene som har fast praksis. Assistentene veksler på passientmottak, administrative oppgaver og oppgaver knyttet til prøvetaking og assistering av lege. Nytt kontor ønskes bygget for fire leger. I tillegg ønskes et kontor for utleie til spesialist. Antall assistenter vil bli uendret. Rom- og innredningsbehov Det vil bli i alt 5 legekontorer. Ett av disse skal ha eget undersøkelsesrom. For de øvrige vil to kontorer dele ett undersøkelsesrom. Helsestasjon skal ikke etableres i nybygget Det skal være venterom for inntil 15 personer. Resepsjonen skal være lukket og knyttet til øvrige kontorlokaler og behandlingsrom/ laboratorium. Disse skal omfatte akuttmottak/ skiftestue med direkte utgang, blodlaboratorium og undersøkelsesrom for EKG og spirometri. I tilknytning til venterom skal det være publikumstoaletter. Ett av toalettene skal ha forbindelse med behandlingsrom/ laboratorium. Det legges opp til egen personalgarderobeanlegg for legesenteret. Denne skal egen inngang. Det er ønske om et lite pauserom/ møterom. Det skal også være et lager i kombinasjon med teknisk rom. Legesenteret har behov for 6-8 parkeringsplasser for ansatte og omkring plasser for besøkende.. Sambruk: Det legges primært opp til sambruk for spiserom/ kjøkken, treningsrom, møterom/ undervisningsrom og tekniske rom. Legesenteret har ikke behov for vaskehall eller innendørs parkering. Legesenteret har primært ønske om egen inngang, og ser ikke behov for gjennomgang til resten av bygget. Fremtidig arealbehov. Dette rombehovet anses som tilstrekkelig i overskuelig fremtid, men mulighet for utbygging er ønskelig. 13

15 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Legevakten. (Kombinert legevakt og Gran Legesenter.) Bemanning og organisering Legevakten er planlagt bemannet med en lege og en sykepleier. Åpningstid vil i utgangspunktet være fra I helgene er åpningstiden Fremtidig drift og bemanning er imidlertid usikker. Sambruk legevakt og Gran Legesenter Dersom legevakten etableres som separat enhet anses forprosjektets romprogram som riktig. Garderober og venterom er imidlertid gitt en liten arealreduksjon i revidert romprogram. Ut over dette er ikke romløsning for selvstendig legevakt grundig diskutert, men denne antas å følge de samme prinsipper som Gran Legesenter. Videre vurderes arealbehov og sammensetting av arealer ved en samlokalisering av legevakt og Gran Legesenter Planløsningsprinsipp I vedlagt skisseforslag er Legevakten og Gran Legesenter vist som en egen fløy i en etasje. Hovedinngang legges i tilknytning til byggets publikumsside, og akuttmottak legges på motsatt side. Videre etterstrebes en løsning der Legevakten og Gran Legesenter har klart atskilte resepsjoner i tilknytning til venterommet. Øvrige arealer som er direkte tilknyttet legevakten bør ligge nær resepsjonen. På avsluttende møte med Gran Legesenter ble det ytret ønske om en mer kompakt løsning enn skissert. Spesielt bør det legges vekt på kortere avstand mellom legevaktens areal og akuttmottaket. Det bør skisseres en løsning med et mer kvadratisk bygg, der fellesfunksjoner og arealer som ikke behøver dagslys legges sentralt. I sammenheng med dette kan det vurderes om dette bygget kan være frittliggende fra resten av bygningsmassen dersom det er behov for mer fasadeareal. Rom- og innredningsbehov Legevakten har et romprogram som umiddelbart fremstår med noe overkapasitet, eksempelvis med to legekontorer.dette anses imidlertid nødvendig fordi det tas høyde for at legevaktordningen kan bli utvidet. Legevakten må også ha kapasitet for å håndtere større ulykker. Ved en samlokalisering med Gran Legesenter vil imidlertid ett legekontor være tilstrekkelig fordi legesenterets kontorer kan benyttes i en akuttsituasjon. Venterom: Det anses ikke nødvendig med økt venteromskapasitet på grunn av legevakten.venterommet dimensjoneres for legesenterets mest belastede time, og legesenteret har redusert antall pasienter når legevaktene åpner. Det legges vekt på en romslig løsning med mulighet for å sitte atskilt. 14

16 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Ekspedisjon: Legevakten skal ha egen resepsjon med skranke skjermet for venterommet. Kontorarbeidsplass bak skranket skal være skjermet fra legesenterets areal. Direkte atkomst til legevaktens kontor. Det avsettes 15 m² Laboratorium: Legevakten og legesenteret kan i prinsippet benytte samme laboratorium. Det antas at legesenteret er ferdig med den mest hektiske perioden når legevakten åpner. Det må også legges opp til et system slik at legevakten og legesenteret benytter eget forbruksmateriell. Det forutsettes også kort vei mellom legevaktens legekontor/ undersøkelsesrom og laboratoriet. Det avsettes 10m² økt laboratorieareal for å ivareta legevakten. Akuttmottak: Arealet som vi har avsatt som akuttmottak for legesenteret avses økes med 5 m² til 30 m² om legevakten skal inn i arealet. Akuttmottaket må ligge skjermet fra hovedinngangen. Legekontor for legevakten: Det er i legevaktens romprogram beskrevet 2 legekontorer. Dette anses som unødvendig om legevakten etableres sammen med legesenteret. Ved behov vil ett av legesenterets kontorer kunne benyttes. Legevakten må imidlertid ha ett eget kontor. Dette må ligge sentralt i forhold til resten av legevaktens arealer. Undersøkelsesom: Legevakten må ha et undersøkelsesrom i tilknytning til legekontoret. Hvilerom: Legesenteret vil få et hvilerom med tekjøkken. Dette benyttes i fellesskap med legevakten. For øvrig vil felles kantine bli tilgjengelig. Soverom: Soverom med dusj og toalett ønskes nært tilknyttet legekontoret tilhørende legevakten. Toaletter og garderober: Felles for Gran Legesenter og legevakten. Oppsummert vil arealene for Gran Legesenter øke med omkring 70 m² for å ivareta legevaktfunksjonen. Det er da ikke nødvendig å bygge egen legevakt på omkring 300 m² 2.8 Fellesarealer Felles kantine, møterom og undervisningsrom: Arbeidstilsynet krever i utgangspunktet at kantine dimensjoneres med 1,2m² pr ansatt. Dette er imidlertid under forutsetning av at alle er til stede samtidig. I praksis erfarer vi har arealet kan halveres når det anlegges felles kantine for flere firmaer. Det er all grunn til å tro at dette også er tilfellet her. Nær sagt alle har skiftordninger og en stor del av arbeidet utenfor bygget. Antallet som benytter kantinen samtidig vil derfor være lavt i forhold til antall ansatte totalt. Gruppen understreker imidlerid behovet for å kunne samle alle sine ansatte. 15

17 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember 2008 Dette ivaretas ved foldevegg mellom kantine og tilstøtende møterom. Ved å legge opp til 50m² kantine og 25 m² møterom vil 50 personer kunne samles. Dersom kantinen skal være betjent stilles det strenge krav til kjøkkenet. Dette har konsekvenser for arealer og kostnader. Gruppen ser det som lite trolig at det blir en betjent kantine. Det legges derfor ikke opp til innredning av storkjøkkenkvalitet. Det medtas imidlertid en romslig kjøkkenløsning som ivaretar mattilsynets hovedprinsipper for god hygiene og behandling av matvarer. 3. Bygningsmessig organisering 3.1 Tomt og trafikk Det er så vidt vi vet ikke valgt tomt for prosjektet, og vurdering av de to aktuelle tomtene har ikke vært en del av oppgaven. De aktuelle tomtene fremstår imidlertid som forholdsvis likeverdige. Generelt er det mest kostnadseffektivt å etablere dette prosjektet på en forholdsvis flat tomt. Kort og rask atkomst til hovedvei er viktig for utrykningskjøretøyene. Videre bør det organiseres slik at konflikt mellom utrykningskjøretøyer og besøkende til bygget unngås. Med tanke på flom kan det være nødvendig å løfte bygget og omkringliggende areal. Dette kan gi en tilleggskostnad som ikke her vurdert her. 3.2 Byggets organisering Dette bygget er organisasjonsmessig krevende fordi det inneholder funksjoner med svært ulike behov. Det store garasjeanlegget er funkjonsmessig nær et industribygg, politiet har behov for noe nær et kontorbygg og legevakt og legesenter er publikumsbygg med ønske om rasjonell atkomst og synling beliggenhet, men også med behov for skjerming av enkelte situasjoner. Samtidig ønskes et kompakt bygg med korte gangavstander og flere fellesfunksjoner. Med dette utgangspunktet har vi satt opp følgende grunnleggende forutsetninger for byggets organisering. Nødvendig garasjeareal for utrykningskjøretøyer samt rom må må ligge i direkte tilknytning til disse er styrende for byggets hovestruktur. Det legges vekt på å utforme et rasjonelt bygg med effektivt bæresystem Det legges vekt på å skille garasjer og utrykningskjøretøyer fra publikumsdelen av bygget. Det legges vekt på korte avstnder mellom funksjoner internt i bygget Med dette utgangspunktet har vi lagt opp til en bygningskropp med en bredde på 22 meter. En såpass stor bredde gir mulighet for at en rekke funsjoner som verksted osv kan legges i bakkant av garasjene, og vi får et bygg med tosidig henvendelse. Publikumsfunksjoner kan legges på en side og garasjer og kjøresone for utrykningskjøretøyer kan legges på motsatt side. Det legges opp til et bæresystem på 15+7 meter. 16

18 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember meter er imidlertid en bredde som er lite egnet for funsjoner som består av mindre rom siden det blir lite dagslys midt i bygget. Vi har derfor valgt på legge en 2. etasje med bredde 15 meter. Dette bidrar også til å bryte opp bygget og gjøre det noe mindre massivt. Legevakt og legesenter må primært ligge i 1. Etasje, og kan med fordel bryte noe med resterende bygg. Med tanke på funksjonene som skal inn bør ikke bredden på dette bygningsvolumet være større enn 14 meter. Videre har alle som skal inn i bygget, med unntak av legevakt og legesenter, lokaler i to etasjer. For å ivareta ønsket om korte avstander, ikke minst med tanke på utrykning, er det lagt opp til interntrapper i tillegg til hovedtrapp. Fellesfunkjoner er forsøkt plassert sentralt i bygget. 4. Teknisk og bygningsmessig kvalitet 4.1 Bygningsmessig kvalitet I kalkylen legges det opp til en normalt god standard tilpasset byggets bruk. Nye forskrifter med hensyn på varmeisolering følges. Utvendig benyttes varige materialer som krever lite vedlikehold. Innvendig benyttes materialer av normalt god kvalitet tilpasset brukten 4.2 Tekniske anlegg I romutforming og kalkyle er det lagt opp til fjernvarme etter innspill fra Gran kommune. Videre blir det vannbåren varme basert på radiatorer. Ventilasjonsrommet er lagt inn i bygget. Dette anses som en god og varig løsning. 4.3 Utomhusanlegg I kalkylen er det tatt høyde for at nødvendig kjøre- og parkeringsareal etableres med nødvendig bærelag og asfalt. Landingsplass for helikopter er også medtatt. Nødvendig kjøreatkomst fra offentlig vei er ikke hensyntatt. Da vi ikke kjenner tomtene eller de lokale grunnforhold er det noe usikkerhet omkring dette. 5. Byggekostnader 5.1 Grunnlag for kostnadsberegninger Som grunnlag for kostnadsberegninger benyttes gjennomsnittstall utarbeidet av byggfakta. Tallene er oppdatert pr. 3. Kvartal

19 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember Usikkerhet På dette stadiet ligger det alltid noe usikkerhet i kalkylene, siden det er en rekke faktorer som ikke er avklart. Den største usikkerheten ligger imidlertid i markedssituasjonen. Det er grunn til å tro at kostnadene er fallende for det kommende året, og at situasjonen for byggherre kan være gunstig. Det ligger også vesentlig usikkerhet i grunnforholdene. Dette er ikke vurdert, og bør snarest utredes så snart tomten er valgt. 5.3 Innsparingspotensiale Det skisserte bygget anses som rasjonelt og økonomisk, og innsparingspotensialet vil i hovedsak ligge i å redusere arealet. Det er imidlertid gjort en grundig jobb med arealvurderinger, og innsparingspotensialet virker noe begrenset. 6. Vedlegg 1 Romprogram 2 Prinsippskisser 3 Arealstudier 4 Kalkyle 5 Møtereferater 18

20 Samlokalisering av nødetater på gran Program og programillustrasjon Desember

21 Vedlegg 1 Romprogram -Alternativ 1: Uten Gran Legesenter -Alternativ 2: Med Gran Legesenter som selvstendig enhet. -Alternativ 3: Med Gran Legesenter i felles arealer med legevakten

22 Romprogram Uten legesenter Rom/ Areal AMBULANSETJENESTEN Romprogram forprosjekt Dagslys Plan Romprogram revidert Romprogram revidert Antatt bruttoareal (bta) Ikke behov for dagslys Behov for dagslys. Plassering i fasade Garasje Høyde 2,6 meter 1 Plasseres primært i 1. etasje Oppholdsrom Stue m/ tekjøkken 2 Kan plasseres i 2. etasje Kontor leder Med møteplass for 2 pers Soverom soverom. Ev med bad/ wc Garderober Med dusj/ WC. Jevn kjønnsfordeling Lager Forbrukslager samt ladestasjoner for elektronikk Arbeids- og vaktrom små cellekontorer som del av felles kontorareal Spiserom 20 0 Felles kantine B/N 1,25 Sum BRANNVESENET Utrykning Vognhall Porthøyde 4 meter Garderobe utrykning Grovgarderobe og fingarderobe. Inklusive toaletter Dusj I tilknytning til fingarderobe Tørkerom 10 0 Tørkemulighet i grov- og fingarderobe Vedlikehold Verksted Generelt verksted. Gjerne som del av vognhall Røykdykkerverksted For fylling av flasker mm. Vaskehall 90 0 Legges til fellesareal Slangevask Redusert størrelse pga slangevaskemaskin Slangeverksted Legges til slangevask Elektroverksted Lager Generelt lager forbruksmateriell. Administrasjon Kontorer Kopirom mm i sambruk med ambulansetjenesten Kommandorom Møterom med tekjøkken Møterom/ undervisningsrom 40 0 Felles kantine/ møterom benyttes Vestibyle/ eksepdisjon Kan være del av felles inngang Arkiv/ datarom Garderober Enkel garderobe for administrasjon Oppholdsrom/ spiserom 20 0 Felles kantine/ møterom benyttes. Lager 20 WC/HC Toaletter ifbm administrasjon Kommunikasjon Trapperom 40 0 Gang 50 0 Feiing Garderober feiing 20 0 Garderober sambrukes Verksted feiing Garasje For fire mindre biler. Feiing, forebyggende, kommandobil Tekniske rom Nødstrøm 10 0 Antas unødvendig Tekniske rom 80 0 Legges til fellesareal Renhold Lite bøttekott. Renholdssentral felles for bygget. Treningsrom 60 0 Legges til fellesareal Garderober til treningsrom 30 0 Legges til fellesareal WC 5 0 Legges til fellesareal B/N 1,2 Sum SG Arkitektur

23 Romprogram Uten legesenter POLITIET Fellesrom Spiserom, kantine 60 0 Legges til fellesareal Treningsrom/ badstue 0 0 Legges til fellesareal Garasje 6 biler Se arealvurdering Rom for beredskapshenger Spesialrom Hittegods Lager/ arkiv Brannsikkert arkiv Beslagsrom 20 1(2) 20 Teknisk rom for fingeravtrykk DNA rom Signaleringsrom Rom for intoxilyzer Avhørsrom Ett rom spesielt tilpasset avhør. Møterom, kontorer mm kan benyttes Venterom for avhør Inklusive 4 celler IKT-rom for etterforskning Kontor med en fast arbeidsplass Data, kopiering, makulering Nærarkiv Hvilerom Med overnattingsmulighet Våpenrom Verneutstyr Møte/ undervisningsrom Fordelt på fire rom. Se arealbeskrivelse. Grupperom kontorfellesskap Bibliotek faglitteratur Garderober 60 1(2) 60 Primært i 1. etasje med kan legges til 2. etasje WC publikum Sambands/ operasjonsrom 8 0 Rom for renhold Kontor Resepsjon, vakt, utlending arbeidsplasser Lensmann Kan legges til 1. et? Overbetjenter kontorer Førstebetjenter kontorer Sivilt ansatte arbeidsplasser i cellekontorer. Inntil 4 arbeidsplasser i kontorlandskap B/N 1,35 Sum LEGEVAKTEN Venterom Ekspedisjon Laboratorium Akuttmottak legekontorer Undersøkelsesrom I tilknytning til legekontor Skiftestue Ved siden av akuttmottak Hvilerom for ansatte Soverom toaletter HC toaletter Garderober B/N 1,35 Sum SG Arkitektur

24 Romprogram Uten legesenter FELLESAREAL Lager, bilrekv. Dekk mm 1 30 Kantine 2 50 Møterom 2 25 I tilknytning til kantine Treningsrom 1 40 Dusj, garderober,wc 1 10 I tilknytning til treningsrom Vaskerom 1 15 Vaske og tørkerom for klær Vaskehall 1 90 Høyde minimum 4 meter Teknisk areal Ventilasjonsrom 80 Fyr-/berederrom 1 15 Forutsetter fjernvarme El.teknisk sentral, trafo 1 15 Renholdssentral 1 10 B/N 1,3 Sum SUM Uten legesenter antas et bruttoareal på omkring 3270 m2 3 SG Arkitektur

25 Romprogram Atskilt legevakt og Gran Legesenter Rom/ Areal AMBULANSETJENESTEN Romprogram forprosjekt Dagslys Plan Romprogram revidert Romprogram revidert Antatt bruttoareal (bta) Ikke behov for dagslys Behov for dagslys. Plassering i fasade Garasje Høyde 2,6 meter 1 Plasseres primært i 1. etasje Oppholdsrom Stue m/ tekjøkken 2 Kan plasseres i 2. etasje Kontor leder Med møteplass for 2 pers Soverom soverom. Ev med bad/ wc Garderober Med dusj/ WC. Jevn kjønnsfordeling Lager Forbrukslager samt ladestasjoner for elektronikk Arbeids- og vaktrom små cellekontorer som del av felles kontorareal Spiserom 20 0 Felles kantine B/N 1,25 Sum BRANNVESENET Utrykning Vognhall Porthøyde 4 meter Garderobe utrykning Grovgarderobe og fingarderobe. Inklusive toaletter Dusj I tilknytning til fingarderobe Tørkerom 10 0 Tørkemulighet i grov- og fingarderobe Vedlikehold Verksted Generelt verksted. Gjerne som del av vognhall Røykdykkerverksted For fylling av flasker mm. Vaskehall 90 0 Legges til fellesareal Slangevask Redusert størrelse pga slangevaskemaskin Slangeverksted Legges til slangevask Elektroverksted Lager Generelt lager forbruksmateriell. Administrasjon Kontorer Kopirom mm i sambruk med ambulansetjenesten Kommandorom Møterom med tekjøkken Møterom/ undervisningsrom 40 0 Felles kantine/ møterom benyttes Vestibyle/ eksepdisjon Kan være del av felles inngang Arkiv/ datarom Garderober Enkel garderobe for administrasjon Oppholdsrom/ spiserom 20 0 Felles kantine/ møterom benyttes. Lager 20 WC/HC Toaletter ifbm administrasjon Kommunikasjon Trapperom 40 0 Gang 50 0 Feiing Garderober feiing 20 0 Garderober sambrukes Verksted feiing Garasje For fire mindre biler. Feiing, forebyggende, kommandobil Tekniske rom Nødstrøm 10 0 Antas unødvendig Tekniske rom 80 0 Legges til fellesareal Renhold Lite bøttekott. Renholdssentral felles for bygget. Treningsrom 60 0 Legges til fellesareal Garderober til treningsrom 30 0 Legges til fellesareal WC 5 0 Legges til fellesareal B/N 1,2 Sum SG Arkitektur

DETALJPROSJEKT VEDR. SAMLOKALISERING AV BRANNVESEN, POLITI, AMBULANSE, LEGEVAKT OG LEGESENTER. GRAN OG LUNNER KOMMUNER

DETALJPROSJEKT VEDR. SAMLOKALISERING AV BRANNVESEN, POLITI, AMBULANSE, LEGEVAKT OG LEGESENTER. GRAN OG LUNNER KOMMUNER Samlokalisering av nødetater m.m. Gran og Lunner. 30.12.08. 1 DETALJPROSJEKT VEDR. SAMLOKALISERING AV BRANNVESEN, POLITI, AMBULANSE, LEGEVAKT OG LEGESENTER. GRAN OG LUNNER KOMMUNER Brannvern- og beredskapsrådgiver

Detaljer

11840 Vadsø politistasjon

11840 Vadsø politistasjon 11840 Vadsø politistasjon Romprogram - versjon 2.0 datert 29.september 2010 Gruppe Enhet / Funksjon ansatte Netto arealbehov m² 1 Ekspedisjon 3 82,5 2 Sivilavdelingen 3 27 3 Vadsø politistasjon 13 500

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Ny brannstasjon - endring i romprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Ny brannstasjon - endring i romprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1455-46 Saksbehandler: Thomas Engan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.10.2012 Ny brannstasjon - endring i romprogram Rådmannens innstilling

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen

plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen konsulent leder utlendingseksjon Identitetssjekk resepsjon konsulenter politioverbetjent

Detaljer

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE Mai 2017, revisjon 1 Risør kommune Mulighetsstudie Sørlandet Helsepark og økonomiske vurderinger SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

SAKSFRAMLEGG. Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 11/3758 Arkivnummer: 614 Saksbehandler: Aud Norunn Strand ÅMOT HELSESENTER RÅDMANNENS FORSLAG: Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov Vedlegg 7 Saksbehandler: Yngve Andersen Direkte tlf.: 73567126 Dato: 15.10.2015 Saksnr.: 14/1096-6 Arkivkode: DOMSTOL 031 Deres ref.: Statsbygg Pb 8106 Dep 0032 OSLO Domstolsadministrasjonen Areal- og

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING

LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING PROSJEKTNR 4337 m2 m2 m2 m2 m2 SYKEHJEMSAREAL a. Boenheter 110 boenheter a 28 m2 3080 sum nettoareal 110 boenheter 3080

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold / saksbehandler Arne Moksnes SAMLOKALISERING AV NØDETATER - POLITI, HELSE OG BRANN

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold / saksbehandler Arne Moksnes SAMLOKALISERING AV NØDETATER - POLITI, HELSE OG BRANN Arkivsaksnr.: 07/2339-7 Arkivnr.: M74 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold / saksbehandler Arne Moksnes SAMLOKALISERING AV NØDETATER - POLITI, HELSE OG BRANN Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Bilde fra trallebanen av fabrikk

Bilde fra trallebanen av fabrikk Bilde fra trallebanen av fabrikk Flyfoto Elkem Notat Til : Kopi : Fra : Bjørn Helge Bergesen Dato : 03.05.2007 Bygningsmasse som Elkem Bjølvefossen kan frigjøre til annen aktivitet Nr Navn på bygg Grunnflate

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

Figur 1: Dagslysfaktorens komponenter. Kilde: Byggdetaljer

Figur 1: Dagslysfaktorens komponenter. Kilde: Byggdetaljer Til: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Neumann Fra: Norconsult AS v/hilde Røkenes Dato: 2012-11-28 Dagslysberegninger Persveien 28 Bakgrunn På oppdrag fra Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Neumann, er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Romprogram Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Generelt Lenvik kommune vil etablere lokaler for Senter for læring og integrering. Lokalene må være plassert innenfor sentrumsplanen,

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

Vedlegg 2 Kontorer, møterom mm, inkludert generell kommentar om spiserom/kantine, brukergruppe 2

Vedlegg 2 Kontorer, møterom mm, inkludert generell kommentar om spiserom/kantine, brukergruppe 2 Høringsuttalelse fra Brukergruppe 2 - Kontor, møterom mm Kontorplassene slik de er utformet og fordeltbryter med prinsippet om faglig organisering. Dette vil ha alvorlige negative konsekvenser for de synergier

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Innspill til funksjoner i bussanlegget Utfylt av:

Innspill til funksjoner i bussanlegget Utfylt av: UTEOMRÅDET: Oppstillingsplass for busser Arrangement for fjerning av snø på busstak Ladefasiliteter el og hybrid-busser Alt forberedt for neste anbudsrunde Tilkobling strøm ved alle bussplasser Tilkobling

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET. Formannskapet 9. oktober 2014

Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET. Formannskapet 9. oktober 2014 Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET Formannskapet 9. oktober 2014 Hva har skjedd siden januar 2014. - Avslutta forprosjekt med Tindved Kulturhage, kostnad ca 80 mill. kroner - NTT kjøper ut rettighetene

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Stavanger kommune. Haugåsveien 26-28 BOFELLESSKAP - ROMPROGRAM

Stavanger kommune. Haugåsveien 26-28 BOFELLESSKAP - ROMPROGRAM Stavanger kommune Haugåsveien 26-28 BOFELLESSKAP - ROMPROGRAM 2014 2 INNHOLD: A B C D E F G H I J K Bakgrunn Tomtesituasjon Brukergruppe Boenhet Fellesareal Personalareal Birom Tekniske rom Parkeringskjeller

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen oppfatter vi som todelt; både gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus, samt optimalisere den økonomiske driften av kommunens administrasjon.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Lokalt arbeidsmiljøutvalg Dato: 27. mai 2016 Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet dokumentasjon på ansattes medvirkning UiO har sammen med Entra

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Hareid Helsehus

Hareid Helsehus Hareid Eigendomsutbygging AS Hareid Helsehus 27.01.2017 26.01.2017 15.01.02 Område/ Tomt Det nye Helsehuset på Hareid som her tilbode ved Hareid Eiendomsutbygging AS får ei unik plassering i Hareid sentrum.

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål.

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål. Konkurransegrunnlag kontorbrakkerigg som erstatning for AHH 1 1. Innledning I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende Studiespesialisering.STFOR Y.DH LISJ EBØ VEG EN BYGGEGRENSE MOT EKSISTERENDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser EKSISTERENDE GEN 11+ MYKLEBUSTVE F.A aud C NS E RE + GG EG 14 BY busser er L MC/ moped HERØY KULTURHUS

Detaljer

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG Kongsberg kommune Plan- og næringstjenesten Kongsberg 18.11.2015. Raumyr Transittsenter. Tiltakshaver: Statsbygg. PLANLØSNING, BRUKBARHET, UTOMHUSBRUK. Vi er engasjert av Statsbygg til å prosjektere en

Detaljer

Bussanlegg Kristiansand

Bussanlegg Kristiansand Bussanlegg Kristiansand Dialogkonferanse, 27.august 2015 Thomas Ruud Jensen, Markeds- og utviklingssjef, AKT Om kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 1500 avganger pr hverdag 35-40 tusen reiser pr

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg Østensjøveien 32 Et meget moderne kontorbygg oppført i år 2000. Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet,

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

FORPROSJEKT VEDR. SAMLOKALISERING AV BRANNVESEN, POLITI, AMBULANSE OG LEGEVAKT. GRAN OG LUNNER KOMMUNER

FORPROSJEKT VEDR. SAMLOKALISERING AV BRANNVESEN, POLITI, AMBULANSE OG LEGEVAKT. GRAN OG LUNNER KOMMUNER 1 FORPROSJEKT VEDR. SAMLOKALISERING AV BRANNVESEN, POLITI, AMBULANSE OG LEGEVAKT. GRAN OG LUNNER KOMMUNER Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Mars 2008 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Klipperveien

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer