Fjernstyrt effektbrytar i Jordalsbakken. (Foto H. M. Vangen. Nytt koplingsanlegg i Ramsøy sekundærstasjon. (Foto H. M. Vangen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernstyrt effektbrytar i Jordalsbakken. (Foto H. M. Vangen. Nytt koplingsanlegg i Ramsøy sekundærstasjon. (Foto H. M. Vangen."

Transkript

1

2 Fjernstyrt effektbrytar i Jordalsbakken. (Foto H. M. Vangen. Nytt koplingsanlegg i Ramsøy sekundærstasjon. (Foto H. M. Vangen. Bilete på 1. omslagsside: Utsyn frå Klokkargarden etter at mastetrafo arrangement er fjerna. (Foto H. M. Vangen) Frå 10. års jubileumsmarkering. Grilling ved Dyrdal. (Foto H. M. Vangen.

3 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland Energiverk AS. Aurland Energiverk AS har soleis feira 10 års jubileum i Jubileet var markert den 12. august med servering på Duehuset, båttur på fjorden, omvising på kraftverket i Dyrdal og grilling og sosialt samvær for styremedlemmar og tilsette. Turen var vellukka sjølv om båtmotorane havarerte og drosje måtte tingast for heimturen frå Bakka. Det nyskipa selskapet overtok dei eignelutar Aurland kommune fekk med seg frå Voss og Omland Energiverk AS. Aurland Energiverk AS tok frå ansvaret for straumforsyninga i Aurland kommune. Det tidlegare Aurland Kommunale Kraftlag hadde fusjonert med det nyskipa Voss og Omland Energiverk AS den , men Aurland kommune valde i 1995 å gå ut av samarbeidet. Aurland Energiverk AS har eit omfattande samarbeid med Lærdal Energi. Everksjefen i Lærdal Energi er også everksjef i Aurland Energiverk AS. Samarbeidet mellom Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi omfattar ein avtale om at Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi delar utgifter til ein del administrasjonstenester, økonomifunksjonar, kundeservice og tilsynstenester hjå Lærdal Energi etter ein fordelingsnøkkel som vi er samde om. Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi har dessutan etablert felles vaktordning og felles entreprenørverksemd. Denne felles entreprenørverksemda er organisert i Aurland Energiverk AS, men overskotet vert delt på Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi i høve til timeverka som er sett inn i entreprenørverksemd frå det enkelte selskap. Den tekniske drifta vert leia av eigen driftsleiar i Aurland, frå vårt kombinerte lager- og kontorbygg på Loven, der alle funksjonane i verksemda er samla på ein stad. I dette bygget leiger vi også ut kontor til Aurland og Lærdal Breiband AS, eit selskap som vi eig saman med Lærdal Energi, Aurland kommune og Lærdal kommune. Aurland Energiverk AS har solid økonomi, og føresetnaden om framleis drift er lagt til grunn ved avlegging av årsrekneskapen. ORGANISASJON - ADMINISTRAJON Selskapsform Aurland Energiverk AS er organisert som aksjeselskap. Aksjekapital pr var kr ,- fordelt på aksjar. Aurland kommune eig stk. (88,03 %) aksjar, Lærdal Energi AS eig stk.(11,97 %) aksjar. Administrasjon. Administrasjonsavtalen mellom Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi vart revidert i 2003 og byggjer no på ei kostnadsdeling av det som er klassifisert som felles administrasjonsutgifter. Everksjefen i Lærdal Energi er dagleg leiar også for Aurland Energiverk AS. Den tekniske drifta vert leia av eigen driftsleiar i Aurland. Aurland Energiverk AS har alle sine funksjonar samla i eit kombinert lager- og Administrasjonsbygg i Lovishagane. Dei tre avtalane som vart inngått i 2001 om felles DLEfunksjon, felles Entreprenørverksemd og felles vaktordning mellom Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi har medført ei sterk integrering mellom selskapa. Dette er vist i organisasjonsplanen som no viser samspelet i begge selskapa. Det Lokale Elektrisitetstilsyn vert utført av ein person, i begge kommunar, og som er tilsett i Lærdal Energi. På same vis vert våre entreprenørtenester kanalisert gjennom ein person, som er tilsett i Aurland Energiverk AS, på vegne av begge selskapa. Vår felles vaktordning for begge bygdene har også vist seg å fungere bra. Aurland Energiverk AS har gjennom avtalen om administrasjon med Lærdal Energi fått innverknad på tilsetting av personale i administrasjonen og bruk av ressursar til løn m.m. i administrasjonen ved Lærdal Energi. Revisjon. Revisjonsarbeidet har vore utført av Ernst & Young, ved Atle Chr. Terum. Personale. Desse var tilsett pr : Sigurd Johan Høisæth Helge Morten Vangen Lars Loven Olav Hagen Rune Aasen Rune Bjørgum Roar Vindedal Hans Erik Vikøren. Jarle Sivlesøy Erling Sperle Britt Nancy Hagen Turlid Driftsleiar Driftsingeniør Overmontør Montørformann Montørformann Montør Montør Montør Lærling Lærling Reinhaldar i deltidsstilling 3 GENERALFORSAMLING = funksjonar som omfattar av kostnadsdeling = Funksjon for både Aurland og Lærdal Fellesverksemd O. Bøe J. Vindedal, B. M. Moe Raa, T. G. Brooks S. Lagmannssås og A. K. Tveit STYRET Everksjef A. H. Tønjum Kraftomsetning/produksjon A. H. Tønjum Nettdrift S. Høisæth Aurland/Lærdal Entreprenør H. M. Vangen Kundeservice K. Moen Montørstab L. Loven, R. Aasen, O. Hagen, R. Bjørgum, R. Vindedal, H.E. Vikøren, J. Sivlesøy, E. Sperle Bygg vedlikehald B. N. Hagen Turlid

4 4 Medeigar i andre verksemder, medlemskap i andre organisasjonar. Aurland Energiverk AS eig i følgjande selskap: Lærdal Energi med 14,73 % av aksjekapitalen. Aurland og Lærdal Breiband AS med 50 % av aksjekapitalen. Sogn Breiband AS med 50 % av aksjekapitalen. Lærdal og Aurland Grønnkraft AS med 33,3 % av aksjekapitalen. SEIS AS (Samarbeidande Energiverk I Sogn) med 7,4 % av aksjekapitalen. Vestnorsk Enøk AS med 0,48 % av aksjekapitalen. Aurland Energiverk AS er bedriftsmedlem i Kommunenes Sentralforbund, medlem i Forum for Strategisk Nettutvikling, Sogn og Fjordane Energilag og Sogn Bedriftshelseteneste. Generalforsamling Generalforsamling for 2004 i Aurland Energiverk AS vart halden på Fretheim Hotel den 22. juni På generalforsamlinga var alle aksjane representert. Generalforsamlinga handsama ti saker. Generalforsamlinga vart orientert generelt om drifta, og det nyskipa selskapet Lærdal og Aurland Grønnkraft AS. Dette selskapet har vi skipa saman med Norsk Grønnkraft AS og Lærdal Energi. Formålet med selskapet er å hjelpa grunneigarar i Aurland og Lærdal i gang med kraftutbygging. Styret. Aurland Energiverk AS vert leia av eit styre på seks medlemar. Fem av desse vert valde av generalforsamlinga, og eit medlem med personleg varamedlem vert vald av og mellom dei tilsette. Styrevalet i generalforsamlinga den 22. juni 2005 gav følgjande resultat: Nils Tore Skahjem Styremedlem Funksjonstid til 2006 Margunn Hylland Styremedlem 2007 Lillian T. Skjerdal Styremedlem 2006 Ottar Steine Styremedlem 2007 Rune Aasen tilsettrepresentant Styremedlem 2006 Lars Petter Nesse Styremedlem 2007 (1. varamedlem for N.T. Skahjem, M. Hylland, L.T. Skjerdal og O. Steine ) Inge Olai Sønnerheim Varamedlem 2007 (2. varamedlem for N.T. Skahjem, M. Hylland, L.T. Skjerdal og O. Steine) Linda Ure Hylland Varamedlem 2007 (1. varamedlem for R. Aasen) Helge Morten Vangen Varamedlem 2006 (1. varamedlem for L. P. Nesse) Leif Aasen Varamedlem 2007 Generalforsamlinga valde Nils Tore Skahjem til styreleiar og Margunn Hylland til nestleiar, funksjonstid er eitt år. Det er i 2005 halde 12 styremøter, som har handsama 40 saker. EIGEDOMAR Kraftverk. Aurland Energiverk AS er eigar av Leinafossen kraftverk, med årleg produksjon på omlag 23,3 GWh. Installasjon: 1 stk. turbin 1,48 MW, tilhøyrande generator 1,8 MVA 1 stk. turbin 3,60 MW, tilhøyrande generator 4,0 MVA Kraftverket vert leigd ut til E-CO Vannkraft AS i ein langsiktig avtale, denne avtalen omfattar også drift og vedlikehald av kraftverket. Overføringsanlegg. Det er i driftsåret ikkje gjort endringar i opplegget for innmating av kraft til Aurland Energiverk AS. Krafta vert elles som i tidlegare år levert oss frå E-CO Vannkraft as og då i hovudsak som 66 kv i Vangen kraftstasjon og som 22 kv i Leinafossen kraftverk, i tillegg til dette har vi ein del mindre uttak frå E-CO Vannkraft as sine anlegg på ymse andre plassar i bygda. Krafta vert levert i samsvar med avtale mellom Aurland kommune og Aurland Energiverk AS. Sekundærstasjonar. I Vangen Sekundærstasjon er det utført vanleg vedlikehald. I Ramsøy sekunderstasjon er alle brytarar utskifta og det er montert fjernstyring på desse. Brytarane for Nærøydalen og Nærøyfjorden er utrusta med vern. På avgangen for Nærøyfjorden er det montert kontinuerleg jordfeilsovervaking. Det er og montert 2 Polinondar i denne stasjonen, dette for å kunne fjernavlese tariffapparat i Nerøy sokn. I Tjødni koblingsstasjon for forsyning av Flåmsdalen/Gudvangen er det i driftsåret berre utført vanleg vedlikehald. Høgspentlinjer. Mastetrafoarrangement i Klokkargarden er fjerna og erstatta med ein nettstasjon i kiosk. Linje frå Hellebekken til Lindølegroi er demontert og fjerna. Det er i driftsåret utført inspeksjonar av alle linjetrasear, og det er utført skogrydding i våre linjetrasear med innleidd mannskap. Det er montert i ein skiljebrytar i linje Flåmsdalen, ved Berekvam. Denne vil forenkle feilsøking i Flåmsdalen. Det er montert fjernstyrt effektbrytar i skilje mellom Voss Energi og Aurland Energiverk AS i Jordalsbakken. Dette gjer oss i stand til å kople om mykje raskare ved nettfall. Pr var linjenettet 74,55 km. DISTRIBUSJONSNETT Høgspentkablar Det er i driftsåret gjort endringar høgspentkabelnettet vårt. Linja frå Hellesbekken til Lindølegrovi er demonter og fjerna. Pr var kabelnettet 65,36 km. Sjøkablar Det er i driftsåret ikkje gjort endringar i sjøkabelnettet vårt. Pr var kabelnettet 8 km. Nettstasjonar Det er i driftsåret sett i drift 5 nye nettstasjonar på totalt 1276 kva Pr var samla transformatoryting på kva og talet på fordelingstransformatorar var 168 stk. Mastetrafoarrangementet i Klokkargarden er fjerna og erstatta med ein nettstasjon i kiosk. Ved anlegget til Gudvangen Stein i Jordalsbakken er det bygd ein ny nettstasjon med 1000 kva transformator og nytt 22 kv brytar felt. Det er montert fire stk nettstasjonar i Flåmsdalen i samband med GSM-R nettet som Jernbaneverket har bygt ut i Flåmsdalen.

5 Lågspentlinjenettet I driftsåret er eksisterande linjenett redusert i samband med at lågspenningslinje på Tokvam er demontert og erstatta med jordkabel. Pr var linjenettet 114,3 km. Lågspentkabelnettet Kabelnettet er i driftsåret auka i samband med omlegging på Tokvam. Pr var kabelnettet 69,98 km. Lågspentsjøkablar Det er i driftsåret ikkje gjort endringar i sjøkabelnettet vårt. Pr var kabelnettet 6 km. Gate- og veglys Vi har i 2005 utført vedlikehald på gatelys for Aurland kommune. Avtalen fungerar slik at Aurland kommune administrerar drift og vedlikehaldet. Dei tingar oppgåver utført hjå Aurland Energiverk AS. I 2005 er det bygd nytt veglysanlegg frå Helsetunet til Ytstebøen bustadfelt. Aurland & Lærdal Entreprenør Vi har i 2005 hatt eit roleg år for vår entreprenørverksemd. Vi har sluttført arbeidet for Jernbaneverket i samband med GSM- R prosjektet på Flåmsbana. Det er utført mindre oppdrag for Bane Energi og E-CO Vannkraft as. Vi har dessutan utført fiberarbeid for Aurland og Lærdal Breiband AS i Lærdal. Kombinert lager- og administrasjonsbygg på Loven. Det er i 2005 ikkje gjort endringar på bygget til Aurland Energiverk AS. Radiosamband Det er i året ikkje gjort endringar i radiosambandet ved energiverket i Transportmidlar. Vi har kjøpt ein liten varebil som vi tidlegare leasa. PRODUKSJONS- OG DRIFTSTILHØVE Produksjon. Leinafoss kraftstasjon har i 2005 produsert kwh. Drifta har vore god, og avtalen med E-CO Vannkraft as har fungert utan vanskar. Driftsforstyrringar. Vi har ikkje opplevd alvorlege driftsforstyrringar i KJØP OG SAL AV ELEKTRISK KRAFT Kjøp av kraft i Det vart i 2003 inngått ein ny femårig avtale med Aurland kommune om kjøp av konsesjonskraft i Aurland kommune sin rett til å ta ut konsesjonskraft frå E-CO Vannkraft as sine anlegg i Aurland. Denne avtalen gjev Aurland Energiverk AS høve til å disponere all konsesjonskraft som Aurland kommune har rett til å ta ut. Aurland Energiverk AS har i 2005 kjøpt kwh, til kraftpris 13,61 øre/kwh, pluss Aurland kommune sine kostnader ved innmating til sentralnettet. Det er i tillegg kjøpt kwh frå Sognekraft A/S, kwh frå Voss Energi og kwh frå Lærdal Energi. Samla innmating av kraft i Aurland Energiverk AS sitt nett var i 2005: Levert frå E-CO Vannkraft as kwh Levert frå Bane Energi ( Kjosfoss ) 0 kwh Levert frå Voss Energi kwh Levert frå Lærdal Energi kwh Levert frå Sognekraft A/S kwh Sum innmating Aurland Energiverk AS kwh Dette er ein auke i høve til 2004 på 1.49 %, då innmatinga var kwh (her rekna utan det attendesalet som var avtalt med E-CO Vannkraft as som ikkje går innom vårt nett ). Sal av kraft i Vi har i ein eigen avtale med E-CO Vannkraft as teke ut all kraft som går med til alminneleg forsyning i Aurland kommune, den delen av dette som vi ikkje har brukt til å forsyne våre kundar med, er seld attende til E-CO Vannkraft as. Attendesalet til E-CO Vannkraft as utgjorde i 2005: kwh, inklusive C-kodar. Sal til E-CO Vannkraft as eksklusive C-kodar kwh Levert til E-CO Vannkraft as (Vangen sek.stasjon) netto oppgjer * ( kwh) Levert til Bane Energi (Kjosfoss) overført på C-kode kwh Levert til Voss Energi kwh Levert til Lærdal Energi 0 kwh Levert til sluttbrukar i Aurland (inkl. C-kode kwh) kwh Tap i eige nett kwh Sum kraftsal frå Aurland Energiverk AS kwh *Del av produksjon i Leinafossen kraftverk som vert levert inn til E- CO Vannkraft as i Vangen sekundærstasjon. Vi har overført kwh til sluttbrukarar i Aurland kommune. Kraftoverføringa har minka til kwh, i høve til 2004 då kraftsalet var på kwh. Overføringstapet var i 2005 på kwh mot kwh i Overføringstapet utgjorde 6,78 % av samla innmating. Tariffar i Våre tariffar vart kunngjort i annonse i lokal pressa og på vår heimeside. Straumleveringsvilkår. Standard kontrakt om vilkår for tilknyting, nettleige og levering av elektrisk kraft utarbeidd av Energibedriftenes Landsforening (EBL) i samarbeid med Forbrukarombodet og Forbrukarrådet. Dette vart vedteke av styret i møte , og kontraktformularet er tilgjengeleg for alle kundar som ber om dette. Kundar. Kundekontraktar har ein netto tilgang på 19 i høve til Pr var det registrert kundekontraktar ved Aurland Energiverk AS. Det lokale eltilsyn. Det lokale eltilsyn har i tillegg til kontroll av 5 % av bustadane, også kontrollert verksemder og gardsbruk. I tillegg har ein halde fram det informative og førebyggande arbeidet. Det er utført informasjonsarbeid retta mot 6. og 9. klasse i skuleverket. Det er også utført internkontroll hjå installatørane og ein del andre verksemder. 5

6 6 Forbruksutvikling Aurland kommune MWh Forbruk-95 Forbruk -96 Forbruk-97 Forbruk-98 Forbruk-99 Forbruk-00 Forbruk-01 Forbruk-02 Forbruk-03 Forbruk-04 Forbruk-05 KUNDAR, INSTALLASJONAR Det vert poengtert at det er kunden sjølv som har ansvar for tryggleik ved sitt elektriske anlegg, men at DLE sjølvsagt stiller opp som rådgjevar for våre kundar. Helse og miljø. Målet til Aurland Energiverk AS er å skape gode og trygge arbeidsplassar for alle tilsette. Verksemda er tilknytt Sogn Bedriftshelseteneste. Selskapet legg vekt på likestilling mellom kjønna. Vi hadde ved utgangen av 2005: 10 menn og 1 kvinne tilsett. Miljøtilhøva for dei tilsette er gode i eit relativt nytt bygg med garderobetilhøve både for menn og kvinner. Vi er komne i gang med eit felles internkontrollsystem for Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi. Det er to kvinner i styret og ei kvinne som varamedlem i styret for verksemda. FORUREINING, HELSE OG MILJØ - ENERGIØKONOMISERING Forureining. Aurland Energiverk AS forureinar ikkje det ytre miljø. Ein nyttar ikkje PCB olje til transformatorar og kondensatorar. Vanleg spillolje frå transformatorar vert levert til godkjent spesialfirma. MARKNADSSITUASJONEN Kraftomsetning. Aurland Energiverk AS tek ut all krafta som vert seld i konsesjonskraftavtalen med Aurland kommune. Vi har ikkje gått i marknaden utanfor Aurland kommune med verken kjøp eller sal av kraft. 14 % Kostnadsfordeling for H4 kunde ved Aurland Energiverk AS 2005 med årsavtale og forbruk på kwh/år 20 % 36 % 30 % Kraftpris 20,44 øre/kwh Overføring 25,00 øre/kwh (NVE sine tal) Forbruksavgift 9,88 øre/kwh Meirverdiavgift 13,83 øre/kwh Totalpris 69,15 øre/kwh Nokre kundar har valt ein annan kraftleverandør enn oss, ofte er anlegga i Aurland då ein del av eit større avtalesystem. Vi har laga ein avtale med E-CO Vannkraft as om at dei skal få kjøpe denne krafta som vert ledig pga. at kundar i Aurland kjøper kraft hjå andre leverandørar. Vi har også gjeve alle næringsdrivande i Aurland kommune høve til å få kjøpe kraft til Aurland Energiverk AS sine prisar sjølv om dei er tilknytt ein annan netteigar. ØKONOMI Verksemda har i 2005 hatt eit overskot på kr ,- før skatt. Etter skattekostnad er resultatet kr ,-. Styret gjer framlegg om at overskotet vert disponert slik: Avsett til utbytte kr.0,- Avsett til kraftfond kr ,- Avsett til fri eigenkapital kr ,- Sum overføringar: Kr ,- Aurland, den 31. desember mai 2006.

7 Resultatrekneskap 2005 RESULTATREKNESKAP Note Driftsinntekter Kraftsalg Nettinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Eigne arbeid aktivert på driftsmidlar Kjøp av varer, kraft og overføringstenester Løn og andre personalkostnader Avskrivingar 4, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsoverskot Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annan finansinntekt Nedskriving anleggsaksjar Rentekostnader Netto finanskostnad Ordinært overskot før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Skattar Ordinært resultat Ekstraordinær kostnad Stønad til idrettshall Årsoverskot Overføringar Overført til kraftfond Overført til fri eigenkapital

8 Balanse pr. 31. desember 2005 EIGNEDELAR Note ANLEGGSMIDLAR Immaterielle eigedeler Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Bygningar og anlegg Maskinar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Pensjonsmidlar Aksjar og andre verdipapir Sum varige driftsmidlar Sum anleggsmidlar OMLAUPSMIDLAR Varer Varer Fordringar Kundefordringar Straumfordringar Andre kortsiktige fordringar Sum fordringar Kontantar, bank Sum omlaupsmidlar Sum eignedelar Aurland Energiverk AS Årsmelding 2004

9 Balanse pr. 31. desember 2005 GJELD OG EIGENKAPITAL Note EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Kraftfond Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital GJELD Avsetjing for forpliktelsar Pensjonsskuldnad Annan langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar 6, Ansvarleg lån Sum annan langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skuldige offentlege avgifter Betalbar skatt Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld A l d 31 d b 200 Aurland Energiverk AS Årsmelding 2004

10 Notar til rekneskapen for Rekneskapsprinsipp. Generelt. Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova i Rekneskapen er utarbeidd etter norsk rekneskapsstandard. Kundefordringar. I kundefordringane i balansen er det gjort frådrag for pårekna tap. Over-/underdekning ved berekning av reelle overføringskostnader. Over- og underdekning av kostnader ved overføring på eige nett vert inntekts-/kostnadsført i det rekneskapsår dette oppstår. Avskrivingar. Driftsmidlar som kan avskrivast er i rekneskapen oppført til kostpris redusert med akkumulerte ordinære avskrivingar. Desse avskrivingane er berekna etter den lineære metode og fordelt på driftsmidlet sin forventa økonomiske levetid. For driftsmidlar som er overteke av Voss og Omland Energiverk AS og tidlegare Aurland Kommunale Kraftlag er berekna historisk kostpris som vert grunnlag for avskrivingar etter lineære metode basert på driftsmidlet sin forventa økonomiske levetid. Utsett skatt i resultatrekneskapen er skatt berekna på dei midlertidige ulikheitene mellom skattemessig og rekneskapsmessig resultat. I staden for å vise året sine skattemessige disposisjonar brutto i rekneskapen, vert skatteeffekten bokført som ein del av året sin skattekostnad. Utsett skatt vert avsett som langsiktig gjeld i balansen. 2. Bankinnskot. I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr ,-. 3. Lønskostnader, tall tilsette, godtgjersler, lån til tilsette mm. Lønskostnader Løner Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum lønskostnader Gjennomsnittleg tal tilsette Innkjøp av reservedelar til anlegget. Reservedelar til anlegget vert kostnadsført ved innkjøp. Vedlikehaldskostnader, investeringar og reinvesteringar.. Vedlikehald vert kostnadsført når arbeidet vert utført. Dersom arbeidet fører til auke i kapasiteten på anlegget, eller ein vesentleg del av anlegget vert utskifta, vert arbeidet aktivert som investering. Den aktiverte investeringa inkluderar materiell, arbeid utført av andre og løn til eigne tilsette. Dersom ein tek i mot anleggsbidrag frå utanforståande, går dette til frådrag i kostprisen til investeringa. Pensjonskostnader og pensjonsskuldnad Selskapet finansierar sin pensjonsskuldnad gjennom kollektiv pensjonsforsikring og ein livsforsikring for AFP. Ved rekneskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttlønn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringar amortiserast over resterande oppteningstid. Det same gjeld estimatavvik i den grad det akkumulert kjem over 10 prosent av den største av pensjonsskuldnad og pensjonsmidlane (korridor). Skattekostnad og utsett skatt Skattekostnaden er knytt til det rekneskapsmessige resultatet og inneheld to element: Betalbar skatt og utsett skatt i resultatrekneskapen. Leiande personar / styret Lønn Dagleg leiar er løna hjå Lærdal Energi Styrehonorar Sum godtgjersle Revisor: Revisjonshonoraret for Aurland Energiverk AS 2005 utgjer kr ,-. I tillegg kjem andre tenester med kr ,-. 4. Transportmidlar, maskiner og inventar Transport Inventar Maskiner Tariff - SUM midlar EDB-Utstyr og Verktøy apperat Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang i året Anskaffelskost pr Samla av og nedskrivinger Bokført verdi Ordinære avskrivingar i året Økonomisk levetid 6-7 år 3-6år 8år 15år Avskrivingsplan Linær Linær Linær Linær

11 Notar til rekneskapen for 2005 Anlegg, bygningar og anna fast eigedom. Leinafossen kraftstasjon Bygningar m/tomt Linjer og nettanlegg SUM , Pantsetjingar. Gjeld som er sikra ved pant i adm.lagerbygg kr ,-. Bokført verdi av eigendelar som er stilt som sikkerheit er kr ,-. 7.Skatt Utsett skatt/skattefordel er berekna på grunnlag av dei midlertidige ulikheitene som eksisterar ved utgangen av rekneskapsåret mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar. Nedanfor er gjeve ein spesifikasjon over dei midlertidige ulikheitene, samt berekningane av utsett skatt/utsett skattefordel ved utgangen av rekneskapsåret. Årets skattekostnad kjem fram slik: Betalbar skatt på året sitt resultat Endring utsett skatt For lite+/for mykje - avsett tidligare Årets totale skattekostnad på årets resultat Avstemming av årets skattekostnad mot resutat før skatt: Årets totale skattekostnad % av resultat før skatt Differanse Differansen består av følgjande: 28 % av permanente forskjellar For mykje avsett tidligare år - Unytta godgjersle fra tidligere år - 28 % av motteke utbytte

12 Notar til rekneskapen for 2005 Betalbar skatt i året sin skattekostnad kjem fram slik: Ord. resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattemessig underskot til framføring - - Sum grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % Godtgjersle på utbytte - - Sum bet.bar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen kjem fram slik: 2005 Betalbar skatt på årets resultat Til gode naturressursskatt fra tidligere år - Betalbar skatt i balansen Naturresursskatt Naturressursskatt i året : KWh * 1,3 øre/kwh Beløpet inngår i betalbar skatt i balansen Årets endring i eigenkapital Selskapskapital Overkursfond Kraftfond Anna Eigekap. Totalt Eigenkapital Årets resultat Sum eigenkapital Kraftfondet skal brukast til investeringar i eige produksjonspotensiale etter nærare beslutning i generalforsamling. 11.Meir/mindreinntekt og Kile NVE regulerar i dag kraftforetaka si overføringsverksemd (monopolverksemd) gjennom å fastsette tillatt inntekt i eige nett etter kvart reguleringsår. Meir-/mindreinntekt oppstår når faktisk nett-inntekt avvik frå fastsett nettinntekt. Inneståande meir-/mindreavkastning i det gamle reguleringsregimet kan avreknast mot meir-/mindreinntekt i det nye reguleringsregimet. Noverande reguleringsregime skal vare i fem år, og meir-/mindreinntekt kan avreknast mot ein annan i heile reguleringsperioden. 12 Grunnrenteskatt Grunnrenteskatt bereknast med utgangspunkt i det einskilte kraftverk sitt berekna overskot etter frådrag for ei fri -inntekt. Grunnlaget for grunnrenteskatt i året er negativ og kraftverket skal ikkje betale grunnrenteskatt. Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt Forskjella som vert utligna: Endring Straumfordringar Anleggsmidlar Pensjonsforpliktelser Gevinst og tapskonto Sum grunnlag for utsatt skatt % utsett skattefordel Langsiktig gjeld Av ansvarlig lån på kr frå Aurland Kommune forfell kr til betaling meir enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Rentesats på lånet er 5,4% p.a. Av langsiktig gjeld på kr ,- forfell kr ,- til betaling meir enn 5 år etter regnskapsåret.. 9. Aksjar i andre selskaper Selskap Eigarandel Anskaffelsekost Balanseført verdi Aurland & Lærdal Breibånd AS 50,00 % Lærdal Energi AS 14,73 % Vestnorsk ENØK AS 0,48 % Sogn Breiband AS 50,00 % Seis AS 7,40 % Lærdal og Aurland Grønnkraft AS 33,33 % Sum Eigenkapital Generelt Selskapet har berre ein aksjeklasse, pålydande kr 500,-. Kvar aksje har ei stemme i generalforsamlingen. Eigarstruktur Aksjonærar i Aurland Energiverk AS pr. 31/12.05 var: Aksjar Eigarandel Stemmeandel Aurland kommune ,03 88,03 Lærdal Energi AS ,97 11,97 Meir-/mindreinntekt Netto minderinntekt pr.31/ Meirinntekt for Inntektsføring Kile Justering renter meireintekt Netto meirinntekt Årets meir-/mindreinntekt Tillatt inntekt Faktisk oppnådd inntekt Meirinntekt for Inntektsført KILE Renter meirinntekt Sum meirinntekt Meirinntekta for 2005,- er teke inn i rekneskapen. KILE- NVE innførte fra og med 2001 ei ordning med KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikkje levert energi). Ordninga er meint å være eit insentiv til å sikre akseptabel overføringskvalitet. NVE har rekna ein forventa KILE-ramme for netteigarane. Ved årets slutt vil det oppstå ein differanse mellom faktisk KILE og ramma, såkalt meir-/mindreinntekt. Ikkje nytta KILE-ramme/mindreinntekt Ikkje nytta KILE ramme Årets KILE ramme Årets KILE kostnad Renter på KILE Inntektsført som mindreinntekt i år Ikkje nytta KILE ramme

13 Notar til rekneskapen for Pensjonskostnader Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine tilsette. Pensjonsytingane er hovudsak avhengig av talet på år med opptening og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom ein kollektiv pensjonsordning i eit livsforsikringsselskap. Selskapet har ein ordning med avtalefestet pensjon (AFP) frå fylte 62 år. Ordninga finansierast ved innbetaling til eit livsforsikringsselskap. Årets netto pensjonskostnadar kjem fram slik: Nåverdien av peridoens opptening Rentekostnad av pensjonskuld Avkastning på pensjonsmidlane Amotisering av estimatavvik Netto pensjonskostnadar Følgjande økonomiske og aktuarmessige føresetnader er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,5 % Forventa avkastning på pensjonsmidlar 6,5 % Årlig forventa lønnsvekst 3,3 % Regulering av løpande pensjonar 2,5 % Pensjonsmidlar og pensjonsytingar i balansen: Kollektiv pensjonsordning Førtids pensjonordning Markedsverdi pensjonsmidler Opptjente forsikrede pensjonsytingar Ikkje resultatførte estimatendringar Balanseførte pensjonsmidlar /- ytingar Segmentinformasjon nettverksemda Rekneskap nett Driftsinntekt Driftskostnad Driftsresultat nett ( ) ( ) Driftmidlar nett: Eigne driftsmidlar inklusive andel av felles driftsmidlar

14 14

15 Ny nettstasjon i Klokkargarden (Foto: H. M. Vangen Mastetrafo i Klokkargarden. Før arbeidet starta. (Foto H. M. Vangen ) 15 Klokkargarden 1 og 2 Før ombygging og etter ombygging. ( Foto H. M. Vangen )

16 Bilete som viser fyrste kraftverket i Kjosfoss Flåm (utlånt frå Aurland Kommune, Lokalhistorisk Senter)

aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 1

aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 1 aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 1 aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 2 2 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland

Detaljer

Aurland Energiverk AS Årsmelding 2006

Aurland Energiverk AS Årsmelding 2006 Leigebuar som har flytta inn i kabelskap ved Leina. (Foto L Loven ) Biletet er frå gravearbeid frå arbeidet med å erstatte lågspent linje til Kannikateigen. (Foto: H. M Vangen ) Bilete frå samme området

Detaljer

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON. Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON. Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at 2 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland Energiverk AS. Det nyskipa selskapet overtok dei eignelutar Aurland

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår 2 Ny nettstasjon Hylland under bygging. Foto: Stian E Bjørnestad Framside: Revisjon av linje Nyheim til Bjørgo. Foto: Bård S Bjørgum Radiolinkmast

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 19. driftsår 2 Ny linje Nærøydalen Foto: Helge Morten Vangen Framside: Flåm Skule 29/10.2014 Foto: Helge Morten Vangen Sanert 22kV linje Nærøydalen Foto: Helge

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef Årsmelding og rekneskap 2012 Driftsåret 2012 78 driftsår 2 Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Bygging av Nedre Kvemma kraftverk. Ørjan Bøyum ny

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON 2 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland Energiverk

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Aurland. Energiverk AS. ÅnsnrBLDING og REKNESKAp 2oo8 Driftsåret 2008 - l3.driftsår. EneryiverkAS. Aurl,:lnd

Aurland. Energiverk AS. ÅnsnrBLDING og REKNESKAp 2oo8 Driftsåret 2008 - l3.driftsår. EneryiverkAS. Aurl,:lnd Aurland Energiverk AS ÅnsnrBLDING og REKNESKAp 2oo8 Driftsåret 2008 - l3.driftsår Aurl,:lnd EneryiverkAS R.Vindedal, H.E. Vikøren og K.A. Ohnstad tek ein rast under ombygging av nettstasjonen Underdal.

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår

Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår Årsmelding og rekneskap 2016 Driftsåret 2016 82 driftsår Nytilsett Kundekonsulent Anne Karin Heggø 2 Fiberutbygging i Lærdal sentrum Montering av nettstasjon Fillestølen Styret si årsmelding for Lærdal

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår

Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår Årsmelding og rekneskap 2009 Driftsåret 2009 74 driftsår Riving av trafo i NS 502 Byrkjo i samband med vegbygging. Foto: Jon Yttri 2 Lasse Mo i ferd med å montere styrestraum for jordslutningsspole i Lærdal

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår. Foto: Hege Morten Vangen

Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår. Foto: Hege Morten Vangen Årsmelding og rekneskap 2016 Driftsåret 2016 21. driftsår Foto: Hege Morten Vangen 2 Ras i Hermibakken, Gudvangen. Foto: Helge Morten Vangen GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS Aurland Energiverk har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2015

Årsmelding og rekneskap 2015 Årsmelding og rekneskap 2015 Driftsåret 2015 20. driftsår Arbeid for E-CO i fjellheimen. Foto Ch. Kjærvik 2 Framside: Ettersnøring av linje Loven. Foto Stian E. Bjornestad Læling Olav Finden Skaim på veg

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer