Fjernstyrt effektbrytar i Jordalsbakken. (Foto H. M. Vangen. Nytt koplingsanlegg i Ramsøy sekundærstasjon. (Foto H. M. Vangen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernstyrt effektbrytar i Jordalsbakken. (Foto H. M. Vangen. Nytt koplingsanlegg i Ramsøy sekundærstasjon. (Foto H. M. Vangen."

Transkript

1

2 Fjernstyrt effektbrytar i Jordalsbakken. (Foto H. M. Vangen. Nytt koplingsanlegg i Ramsøy sekundærstasjon. (Foto H. M. Vangen. Bilete på 1. omslagsside: Utsyn frå Klokkargarden etter at mastetrafo arrangement er fjerna. (Foto H. M. Vangen) Frå 10. års jubileumsmarkering. Grilling ved Dyrdal. (Foto H. M. Vangen.

3 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland Energiverk AS. Aurland Energiverk AS har soleis feira 10 års jubileum i Jubileet var markert den 12. august med servering på Duehuset, båttur på fjorden, omvising på kraftverket i Dyrdal og grilling og sosialt samvær for styremedlemmar og tilsette. Turen var vellukka sjølv om båtmotorane havarerte og drosje måtte tingast for heimturen frå Bakka. Det nyskipa selskapet overtok dei eignelutar Aurland kommune fekk med seg frå Voss og Omland Energiverk AS. Aurland Energiverk AS tok frå ansvaret for straumforsyninga i Aurland kommune. Det tidlegare Aurland Kommunale Kraftlag hadde fusjonert med det nyskipa Voss og Omland Energiverk AS den , men Aurland kommune valde i 1995 å gå ut av samarbeidet. Aurland Energiverk AS har eit omfattande samarbeid med Lærdal Energi. Everksjefen i Lærdal Energi er også everksjef i Aurland Energiverk AS. Samarbeidet mellom Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi omfattar ein avtale om at Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi delar utgifter til ein del administrasjonstenester, økonomifunksjonar, kundeservice og tilsynstenester hjå Lærdal Energi etter ein fordelingsnøkkel som vi er samde om. Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi har dessutan etablert felles vaktordning og felles entreprenørverksemd. Denne felles entreprenørverksemda er organisert i Aurland Energiverk AS, men overskotet vert delt på Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi i høve til timeverka som er sett inn i entreprenørverksemd frå det enkelte selskap. Den tekniske drifta vert leia av eigen driftsleiar i Aurland, frå vårt kombinerte lager- og kontorbygg på Loven, der alle funksjonane i verksemda er samla på ein stad. I dette bygget leiger vi også ut kontor til Aurland og Lærdal Breiband AS, eit selskap som vi eig saman med Lærdal Energi, Aurland kommune og Lærdal kommune. Aurland Energiverk AS har solid økonomi, og føresetnaden om framleis drift er lagt til grunn ved avlegging av årsrekneskapen. ORGANISASJON - ADMINISTRAJON Selskapsform Aurland Energiverk AS er organisert som aksjeselskap. Aksjekapital pr var kr ,- fordelt på aksjar. Aurland kommune eig stk. (88,03 %) aksjar, Lærdal Energi AS eig stk.(11,97 %) aksjar. Administrasjon. Administrasjonsavtalen mellom Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi vart revidert i 2003 og byggjer no på ei kostnadsdeling av det som er klassifisert som felles administrasjonsutgifter. Everksjefen i Lærdal Energi er dagleg leiar også for Aurland Energiverk AS. Den tekniske drifta vert leia av eigen driftsleiar i Aurland. Aurland Energiverk AS har alle sine funksjonar samla i eit kombinert lager- og Administrasjonsbygg i Lovishagane. Dei tre avtalane som vart inngått i 2001 om felles DLEfunksjon, felles Entreprenørverksemd og felles vaktordning mellom Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi har medført ei sterk integrering mellom selskapa. Dette er vist i organisasjonsplanen som no viser samspelet i begge selskapa. Det Lokale Elektrisitetstilsyn vert utført av ein person, i begge kommunar, og som er tilsett i Lærdal Energi. På same vis vert våre entreprenørtenester kanalisert gjennom ein person, som er tilsett i Aurland Energiverk AS, på vegne av begge selskapa. Vår felles vaktordning for begge bygdene har også vist seg å fungere bra. Aurland Energiverk AS har gjennom avtalen om administrasjon med Lærdal Energi fått innverknad på tilsetting av personale i administrasjonen og bruk av ressursar til løn m.m. i administrasjonen ved Lærdal Energi. Revisjon. Revisjonsarbeidet har vore utført av Ernst & Young, ved Atle Chr. Terum. Personale. Desse var tilsett pr : Sigurd Johan Høisæth Helge Morten Vangen Lars Loven Olav Hagen Rune Aasen Rune Bjørgum Roar Vindedal Hans Erik Vikøren. Jarle Sivlesøy Erling Sperle Britt Nancy Hagen Turlid Driftsleiar Driftsingeniør Overmontør Montørformann Montørformann Montør Montør Montør Lærling Lærling Reinhaldar i deltidsstilling 3 GENERALFORSAMLING = funksjonar som omfattar av kostnadsdeling = Funksjon for både Aurland og Lærdal Fellesverksemd O. Bøe J. Vindedal, B. M. Moe Raa, T. G. Brooks S. Lagmannssås og A. K. Tveit STYRET Everksjef A. H. Tønjum Kraftomsetning/produksjon A. H. Tønjum Nettdrift S. Høisæth Aurland/Lærdal Entreprenør H. M. Vangen Kundeservice K. Moen Montørstab L. Loven, R. Aasen, O. Hagen, R. Bjørgum, R. Vindedal, H.E. Vikøren, J. Sivlesøy, E. Sperle Bygg vedlikehald B. N. Hagen Turlid

4 4 Medeigar i andre verksemder, medlemskap i andre organisasjonar. Aurland Energiverk AS eig i følgjande selskap: Lærdal Energi med 14,73 % av aksjekapitalen. Aurland og Lærdal Breiband AS med 50 % av aksjekapitalen. Sogn Breiband AS med 50 % av aksjekapitalen. Lærdal og Aurland Grønnkraft AS med 33,3 % av aksjekapitalen. SEIS AS (Samarbeidande Energiverk I Sogn) med 7,4 % av aksjekapitalen. Vestnorsk Enøk AS med 0,48 % av aksjekapitalen. Aurland Energiverk AS er bedriftsmedlem i Kommunenes Sentralforbund, medlem i Forum for Strategisk Nettutvikling, Sogn og Fjordane Energilag og Sogn Bedriftshelseteneste. Generalforsamling Generalforsamling for 2004 i Aurland Energiverk AS vart halden på Fretheim Hotel den 22. juni På generalforsamlinga var alle aksjane representert. Generalforsamlinga handsama ti saker. Generalforsamlinga vart orientert generelt om drifta, og det nyskipa selskapet Lærdal og Aurland Grønnkraft AS. Dette selskapet har vi skipa saman med Norsk Grønnkraft AS og Lærdal Energi. Formålet med selskapet er å hjelpa grunneigarar i Aurland og Lærdal i gang med kraftutbygging. Styret. Aurland Energiverk AS vert leia av eit styre på seks medlemar. Fem av desse vert valde av generalforsamlinga, og eit medlem med personleg varamedlem vert vald av og mellom dei tilsette. Styrevalet i generalforsamlinga den 22. juni 2005 gav følgjande resultat: Nils Tore Skahjem Styremedlem Funksjonstid til 2006 Margunn Hylland Styremedlem 2007 Lillian T. Skjerdal Styremedlem 2006 Ottar Steine Styremedlem 2007 Rune Aasen tilsettrepresentant Styremedlem 2006 Lars Petter Nesse Styremedlem 2007 (1. varamedlem for N.T. Skahjem, M. Hylland, L.T. Skjerdal og O. Steine ) Inge Olai Sønnerheim Varamedlem 2007 (2. varamedlem for N.T. Skahjem, M. Hylland, L.T. Skjerdal og O. Steine) Linda Ure Hylland Varamedlem 2007 (1. varamedlem for R. Aasen) Helge Morten Vangen Varamedlem 2006 (1. varamedlem for L. P. Nesse) Leif Aasen Varamedlem 2007 Generalforsamlinga valde Nils Tore Skahjem til styreleiar og Margunn Hylland til nestleiar, funksjonstid er eitt år. Det er i 2005 halde 12 styremøter, som har handsama 40 saker. EIGEDOMAR Kraftverk. Aurland Energiverk AS er eigar av Leinafossen kraftverk, med årleg produksjon på omlag 23,3 GWh. Installasjon: 1 stk. turbin 1,48 MW, tilhøyrande generator 1,8 MVA 1 stk. turbin 3,60 MW, tilhøyrande generator 4,0 MVA Kraftverket vert leigd ut til E-CO Vannkraft AS i ein langsiktig avtale, denne avtalen omfattar også drift og vedlikehald av kraftverket. Overføringsanlegg. Det er i driftsåret ikkje gjort endringar i opplegget for innmating av kraft til Aurland Energiverk AS. Krafta vert elles som i tidlegare år levert oss frå E-CO Vannkraft as og då i hovudsak som 66 kv i Vangen kraftstasjon og som 22 kv i Leinafossen kraftverk, i tillegg til dette har vi ein del mindre uttak frå E-CO Vannkraft as sine anlegg på ymse andre plassar i bygda. Krafta vert levert i samsvar med avtale mellom Aurland kommune og Aurland Energiverk AS. Sekundærstasjonar. I Vangen Sekundærstasjon er det utført vanleg vedlikehald. I Ramsøy sekunderstasjon er alle brytarar utskifta og det er montert fjernstyring på desse. Brytarane for Nærøydalen og Nærøyfjorden er utrusta med vern. På avgangen for Nærøyfjorden er det montert kontinuerleg jordfeilsovervaking. Det er og montert 2 Polinondar i denne stasjonen, dette for å kunne fjernavlese tariffapparat i Nerøy sokn. I Tjødni koblingsstasjon for forsyning av Flåmsdalen/Gudvangen er det i driftsåret berre utført vanleg vedlikehald. Høgspentlinjer. Mastetrafoarrangement i Klokkargarden er fjerna og erstatta med ein nettstasjon i kiosk. Linje frå Hellebekken til Lindølegroi er demontert og fjerna. Det er i driftsåret utført inspeksjonar av alle linjetrasear, og det er utført skogrydding i våre linjetrasear med innleidd mannskap. Det er montert i ein skiljebrytar i linje Flåmsdalen, ved Berekvam. Denne vil forenkle feilsøking i Flåmsdalen. Det er montert fjernstyrt effektbrytar i skilje mellom Voss Energi og Aurland Energiverk AS i Jordalsbakken. Dette gjer oss i stand til å kople om mykje raskare ved nettfall. Pr var linjenettet 74,55 km. DISTRIBUSJONSNETT Høgspentkablar Det er i driftsåret gjort endringar høgspentkabelnettet vårt. Linja frå Hellesbekken til Lindølegrovi er demonter og fjerna. Pr var kabelnettet 65,36 km. Sjøkablar Det er i driftsåret ikkje gjort endringar i sjøkabelnettet vårt. Pr var kabelnettet 8 km. Nettstasjonar Det er i driftsåret sett i drift 5 nye nettstasjonar på totalt 1276 kva Pr var samla transformatoryting på kva og talet på fordelingstransformatorar var 168 stk. Mastetrafoarrangementet i Klokkargarden er fjerna og erstatta med ein nettstasjon i kiosk. Ved anlegget til Gudvangen Stein i Jordalsbakken er det bygd ein ny nettstasjon med 1000 kva transformator og nytt 22 kv brytar felt. Det er montert fire stk nettstasjonar i Flåmsdalen i samband med GSM-R nettet som Jernbaneverket har bygt ut i Flåmsdalen.

5 Lågspentlinjenettet I driftsåret er eksisterande linjenett redusert i samband med at lågspenningslinje på Tokvam er demontert og erstatta med jordkabel. Pr var linjenettet 114,3 km. Lågspentkabelnettet Kabelnettet er i driftsåret auka i samband med omlegging på Tokvam. Pr var kabelnettet 69,98 km. Lågspentsjøkablar Det er i driftsåret ikkje gjort endringar i sjøkabelnettet vårt. Pr var kabelnettet 6 km. Gate- og veglys Vi har i 2005 utført vedlikehald på gatelys for Aurland kommune. Avtalen fungerar slik at Aurland kommune administrerar drift og vedlikehaldet. Dei tingar oppgåver utført hjå Aurland Energiverk AS. I 2005 er det bygd nytt veglysanlegg frå Helsetunet til Ytstebøen bustadfelt. Aurland & Lærdal Entreprenør Vi har i 2005 hatt eit roleg år for vår entreprenørverksemd. Vi har sluttført arbeidet for Jernbaneverket i samband med GSM- R prosjektet på Flåmsbana. Det er utført mindre oppdrag for Bane Energi og E-CO Vannkraft as. Vi har dessutan utført fiberarbeid for Aurland og Lærdal Breiband AS i Lærdal. Kombinert lager- og administrasjonsbygg på Loven. Det er i 2005 ikkje gjort endringar på bygget til Aurland Energiverk AS. Radiosamband Det er i året ikkje gjort endringar i radiosambandet ved energiverket i Transportmidlar. Vi har kjøpt ein liten varebil som vi tidlegare leasa. PRODUKSJONS- OG DRIFTSTILHØVE Produksjon. Leinafoss kraftstasjon har i 2005 produsert kwh. Drifta har vore god, og avtalen med E-CO Vannkraft as har fungert utan vanskar. Driftsforstyrringar. Vi har ikkje opplevd alvorlege driftsforstyrringar i KJØP OG SAL AV ELEKTRISK KRAFT Kjøp av kraft i Det vart i 2003 inngått ein ny femårig avtale med Aurland kommune om kjøp av konsesjonskraft i Aurland kommune sin rett til å ta ut konsesjonskraft frå E-CO Vannkraft as sine anlegg i Aurland. Denne avtalen gjev Aurland Energiverk AS høve til å disponere all konsesjonskraft som Aurland kommune har rett til å ta ut. Aurland Energiverk AS har i 2005 kjøpt kwh, til kraftpris 13,61 øre/kwh, pluss Aurland kommune sine kostnader ved innmating til sentralnettet. Det er i tillegg kjøpt kwh frå Sognekraft A/S, kwh frå Voss Energi og kwh frå Lærdal Energi. Samla innmating av kraft i Aurland Energiverk AS sitt nett var i 2005: Levert frå E-CO Vannkraft as kwh Levert frå Bane Energi ( Kjosfoss ) 0 kwh Levert frå Voss Energi kwh Levert frå Lærdal Energi kwh Levert frå Sognekraft A/S kwh Sum innmating Aurland Energiverk AS kwh Dette er ein auke i høve til 2004 på 1.49 %, då innmatinga var kwh (her rekna utan det attendesalet som var avtalt med E-CO Vannkraft as som ikkje går innom vårt nett ). Sal av kraft i Vi har i ein eigen avtale med E-CO Vannkraft as teke ut all kraft som går med til alminneleg forsyning i Aurland kommune, den delen av dette som vi ikkje har brukt til å forsyne våre kundar med, er seld attende til E-CO Vannkraft as. Attendesalet til E-CO Vannkraft as utgjorde i 2005: kwh, inklusive C-kodar. Sal til E-CO Vannkraft as eksklusive C-kodar kwh Levert til E-CO Vannkraft as (Vangen sek.stasjon) netto oppgjer * ( kwh) Levert til Bane Energi (Kjosfoss) overført på C-kode kwh Levert til Voss Energi kwh Levert til Lærdal Energi 0 kwh Levert til sluttbrukar i Aurland (inkl. C-kode kwh) kwh Tap i eige nett kwh Sum kraftsal frå Aurland Energiverk AS kwh *Del av produksjon i Leinafossen kraftverk som vert levert inn til E- CO Vannkraft as i Vangen sekundærstasjon. Vi har overført kwh til sluttbrukarar i Aurland kommune. Kraftoverføringa har minka til kwh, i høve til 2004 då kraftsalet var på kwh. Overføringstapet var i 2005 på kwh mot kwh i Overføringstapet utgjorde 6,78 % av samla innmating. Tariffar i Våre tariffar vart kunngjort i annonse i lokal pressa og på vår heimeside. Straumleveringsvilkår. Standard kontrakt om vilkår for tilknyting, nettleige og levering av elektrisk kraft utarbeidd av Energibedriftenes Landsforening (EBL) i samarbeid med Forbrukarombodet og Forbrukarrådet. Dette vart vedteke av styret i møte , og kontraktformularet er tilgjengeleg for alle kundar som ber om dette. Kundar. Kundekontraktar har ein netto tilgang på 19 i høve til Pr var det registrert kundekontraktar ved Aurland Energiverk AS. Det lokale eltilsyn. Det lokale eltilsyn har i tillegg til kontroll av 5 % av bustadane, også kontrollert verksemder og gardsbruk. I tillegg har ein halde fram det informative og førebyggande arbeidet. Det er utført informasjonsarbeid retta mot 6. og 9. klasse i skuleverket. Det er også utført internkontroll hjå installatørane og ein del andre verksemder. 5

6 6 Forbruksutvikling Aurland kommune MWh Forbruk-95 Forbruk -96 Forbruk-97 Forbruk-98 Forbruk-99 Forbruk-00 Forbruk-01 Forbruk-02 Forbruk-03 Forbruk-04 Forbruk-05 KUNDAR, INSTALLASJONAR Det vert poengtert at det er kunden sjølv som har ansvar for tryggleik ved sitt elektriske anlegg, men at DLE sjølvsagt stiller opp som rådgjevar for våre kundar. Helse og miljø. Målet til Aurland Energiverk AS er å skape gode og trygge arbeidsplassar for alle tilsette. Verksemda er tilknytt Sogn Bedriftshelseteneste. Selskapet legg vekt på likestilling mellom kjønna. Vi hadde ved utgangen av 2005: 10 menn og 1 kvinne tilsett. Miljøtilhøva for dei tilsette er gode i eit relativt nytt bygg med garderobetilhøve både for menn og kvinner. Vi er komne i gang med eit felles internkontrollsystem for Aurland Energiverk AS og Lærdal Energi. Det er to kvinner i styret og ei kvinne som varamedlem i styret for verksemda. FORUREINING, HELSE OG MILJØ - ENERGIØKONOMISERING Forureining. Aurland Energiverk AS forureinar ikkje det ytre miljø. Ein nyttar ikkje PCB olje til transformatorar og kondensatorar. Vanleg spillolje frå transformatorar vert levert til godkjent spesialfirma. MARKNADSSITUASJONEN Kraftomsetning. Aurland Energiverk AS tek ut all krafta som vert seld i konsesjonskraftavtalen med Aurland kommune. Vi har ikkje gått i marknaden utanfor Aurland kommune med verken kjøp eller sal av kraft. 14 % Kostnadsfordeling for H4 kunde ved Aurland Energiverk AS 2005 med årsavtale og forbruk på kwh/år 20 % 36 % 30 % Kraftpris 20,44 øre/kwh Overføring 25,00 øre/kwh (NVE sine tal) Forbruksavgift 9,88 øre/kwh Meirverdiavgift 13,83 øre/kwh Totalpris 69,15 øre/kwh Nokre kundar har valt ein annan kraftleverandør enn oss, ofte er anlegga i Aurland då ein del av eit større avtalesystem. Vi har laga ein avtale med E-CO Vannkraft as om at dei skal få kjøpe denne krafta som vert ledig pga. at kundar i Aurland kjøper kraft hjå andre leverandørar. Vi har også gjeve alle næringsdrivande i Aurland kommune høve til å få kjøpe kraft til Aurland Energiverk AS sine prisar sjølv om dei er tilknytt ein annan netteigar. ØKONOMI Verksemda har i 2005 hatt eit overskot på kr ,- før skatt. Etter skattekostnad er resultatet kr ,-. Styret gjer framlegg om at overskotet vert disponert slik: Avsett til utbytte kr.0,- Avsett til kraftfond kr ,- Avsett til fri eigenkapital kr ,- Sum overføringar: Kr ,- Aurland, den 31. desember mai 2006.

7 Resultatrekneskap 2005 RESULTATREKNESKAP Note Driftsinntekter Kraftsalg Nettinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Eigne arbeid aktivert på driftsmidlar Kjøp av varer, kraft og overføringstenester Løn og andre personalkostnader Avskrivingar 4, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsoverskot Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annan finansinntekt Nedskriving anleggsaksjar Rentekostnader Netto finanskostnad Ordinært overskot før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Skattar Ordinært resultat Ekstraordinær kostnad Stønad til idrettshall Årsoverskot Overføringar Overført til kraftfond Overført til fri eigenkapital

8 Balanse pr. 31. desember 2005 EIGNEDELAR Note ANLEGGSMIDLAR Immaterielle eigedeler Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Bygningar og anlegg Maskinar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Pensjonsmidlar Aksjar og andre verdipapir Sum varige driftsmidlar Sum anleggsmidlar OMLAUPSMIDLAR Varer Varer Fordringar Kundefordringar Straumfordringar Andre kortsiktige fordringar Sum fordringar Kontantar, bank Sum omlaupsmidlar Sum eignedelar Aurland Energiverk AS Årsmelding 2004

9 Balanse pr. 31. desember 2005 GJELD OG EIGENKAPITAL Note EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Kraftfond Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital GJELD Avsetjing for forpliktelsar Pensjonsskuldnad Annan langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar 6, Ansvarleg lån Sum annan langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skuldige offentlege avgifter Betalbar skatt Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld A l d 31 d b 200 Aurland Energiverk AS Årsmelding 2004

10 Notar til rekneskapen for Rekneskapsprinsipp. Generelt. Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova i Rekneskapen er utarbeidd etter norsk rekneskapsstandard. Kundefordringar. I kundefordringane i balansen er det gjort frådrag for pårekna tap. Over-/underdekning ved berekning av reelle overføringskostnader. Over- og underdekning av kostnader ved overføring på eige nett vert inntekts-/kostnadsført i det rekneskapsår dette oppstår. Avskrivingar. Driftsmidlar som kan avskrivast er i rekneskapen oppført til kostpris redusert med akkumulerte ordinære avskrivingar. Desse avskrivingane er berekna etter den lineære metode og fordelt på driftsmidlet sin forventa økonomiske levetid. For driftsmidlar som er overteke av Voss og Omland Energiverk AS og tidlegare Aurland Kommunale Kraftlag er berekna historisk kostpris som vert grunnlag for avskrivingar etter lineære metode basert på driftsmidlet sin forventa økonomiske levetid. Utsett skatt i resultatrekneskapen er skatt berekna på dei midlertidige ulikheitene mellom skattemessig og rekneskapsmessig resultat. I staden for å vise året sine skattemessige disposisjonar brutto i rekneskapen, vert skatteeffekten bokført som ein del av året sin skattekostnad. Utsett skatt vert avsett som langsiktig gjeld i balansen. 2. Bankinnskot. I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr ,-. 3. Lønskostnader, tall tilsette, godtgjersler, lån til tilsette mm. Lønskostnader Løner Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum lønskostnader Gjennomsnittleg tal tilsette Innkjøp av reservedelar til anlegget. Reservedelar til anlegget vert kostnadsført ved innkjøp. Vedlikehaldskostnader, investeringar og reinvesteringar.. Vedlikehald vert kostnadsført når arbeidet vert utført. Dersom arbeidet fører til auke i kapasiteten på anlegget, eller ein vesentleg del av anlegget vert utskifta, vert arbeidet aktivert som investering. Den aktiverte investeringa inkluderar materiell, arbeid utført av andre og løn til eigne tilsette. Dersom ein tek i mot anleggsbidrag frå utanforståande, går dette til frådrag i kostprisen til investeringa. Pensjonskostnader og pensjonsskuldnad Selskapet finansierar sin pensjonsskuldnad gjennom kollektiv pensjonsforsikring og ein livsforsikring for AFP. Ved rekneskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttlønn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringar amortiserast over resterande oppteningstid. Det same gjeld estimatavvik i den grad det akkumulert kjem over 10 prosent av den største av pensjonsskuldnad og pensjonsmidlane (korridor). Skattekostnad og utsett skatt Skattekostnaden er knytt til det rekneskapsmessige resultatet og inneheld to element: Betalbar skatt og utsett skatt i resultatrekneskapen. Leiande personar / styret Lønn Dagleg leiar er løna hjå Lærdal Energi Styrehonorar Sum godtgjersle Revisor: Revisjonshonoraret for Aurland Energiverk AS 2005 utgjer kr ,-. I tillegg kjem andre tenester med kr ,-. 4. Transportmidlar, maskiner og inventar Transport Inventar Maskiner Tariff - SUM midlar EDB-Utstyr og Verktøy apperat Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang i året Anskaffelskost pr Samla av og nedskrivinger Bokført verdi Ordinære avskrivingar i året Økonomisk levetid 6-7 år 3-6år 8år 15år Avskrivingsplan Linær Linær Linær Linær

11 Notar til rekneskapen for 2005 Anlegg, bygningar og anna fast eigedom. Leinafossen kraftstasjon Bygningar m/tomt Linjer og nettanlegg SUM , Pantsetjingar. Gjeld som er sikra ved pant i adm.lagerbygg kr ,-. Bokført verdi av eigendelar som er stilt som sikkerheit er kr ,-. 7.Skatt Utsett skatt/skattefordel er berekna på grunnlag av dei midlertidige ulikheitene som eksisterar ved utgangen av rekneskapsåret mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar. Nedanfor er gjeve ein spesifikasjon over dei midlertidige ulikheitene, samt berekningane av utsett skatt/utsett skattefordel ved utgangen av rekneskapsåret. Årets skattekostnad kjem fram slik: Betalbar skatt på året sitt resultat Endring utsett skatt For lite+/for mykje - avsett tidligare Årets totale skattekostnad på årets resultat Avstemming av årets skattekostnad mot resutat før skatt: Årets totale skattekostnad % av resultat før skatt Differanse Differansen består av følgjande: 28 % av permanente forskjellar For mykje avsett tidligare år - Unytta godgjersle fra tidligere år - 28 % av motteke utbytte

12 Notar til rekneskapen for 2005 Betalbar skatt i året sin skattekostnad kjem fram slik: Ord. resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattemessig underskot til framføring - - Sum grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % Godtgjersle på utbytte - - Sum bet.bar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen kjem fram slik: 2005 Betalbar skatt på årets resultat Til gode naturressursskatt fra tidligere år - Betalbar skatt i balansen Naturresursskatt Naturressursskatt i året : KWh * 1,3 øre/kwh Beløpet inngår i betalbar skatt i balansen Årets endring i eigenkapital Selskapskapital Overkursfond Kraftfond Anna Eigekap. Totalt Eigenkapital Årets resultat Sum eigenkapital Kraftfondet skal brukast til investeringar i eige produksjonspotensiale etter nærare beslutning i generalforsamling. 11.Meir/mindreinntekt og Kile NVE regulerar i dag kraftforetaka si overføringsverksemd (monopolverksemd) gjennom å fastsette tillatt inntekt i eige nett etter kvart reguleringsår. Meir-/mindreinntekt oppstår når faktisk nett-inntekt avvik frå fastsett nettinntekt. Inneståande meir-/mindreavkastning i det gamle reguleringsregimet kan avreknast mot meir-/mindreinntekt i det nye reguleringsregimet. Noverande reguleringsregime skal vare i fem år, og meir-/mindreinntekt kan avreknast mot ein annan i heile reguleringsperioden. 12 Grunnrenteskatt Grunnrenteskatt bereknast med utgangspunkt i det einskilte kraftverk sitt berekna overskot etter frådrag for ei fri -inntekt. Grunnlaget for grunnrenteskatt i året er negativ og kraftverket skal ikkje betale grunnrenteskatt. Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt Forskjella som vert utligna: Endring Straumfordringar Anleggsmidlar Pensjonsforpliktelser Gevinst og tapskonto Sum grunnlag for utsatt skatt % utsett skattefordel Langsiktig gjeld Av ansvarlig lån på kr frå Aurland Kommune forfell kr til betaling meir enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Rentesats på lånet er 5,4% p.a. Av langsiktig gjeld på kr ,- forfell kr ,- til betaling meir enn 5 år etter regnskapsåret.. 9. Aksjar i andre selskaper Selskap Eigarandel Anskaffelsekost Balanseført verdi Aurland & Lærdal Breibånd AS 50,00 % Lærdal Energi AS 14,73 % Vestnorsk ENØK AS 0,48 % Sogn Breiband AS 50,00 % Seis AS 7,40 % Lærdal og Aurland Grønnkraft AS 33,33 % Sum Eigenkapital Generelt Selskapet har berre ein aksjeklasse, pålydande kr 500,-. Kvar aksje har ei stemme i generalforsamlingen. Eigarstruktur Aksjonærar i Aurland Energiverk AS pr. 31/12.05 var: Aksjar Eigarandel Stemmeandel Aurland kommune ,03 88,03 Lærdal Energi AS ,97 11,97 Meir-/mindreinntekt Netto minderinntekt pr.31/ Meirinntekt for Inntektsføring Kile Justering renter meireintekt Netto meirinntekt Årets meir-/mindreinntekt Tillatt inntekt Faktisk oppnådd inntekt Meirinntekt for Inntektsført KILE Renter meirinntekt Sum meirinntekt Meirinntekta for 2005,- er teke inn i rekneskapen. KILE- NVE innførte fra og med 2001 ei ordning med KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikkje levert energi). Ordninga er meint å være eit insentiv til å sikre akseptabel overføringskvalitet. NVE har rekna ein forventa KILE-ramme for netteigarane. Ved årets slutt vil det oppstå ein differanse mellom faktisk KILE og ramma, såkalt meir-/mindreinntekt. Ikkje nytta KILE-ramme/mindreinntekt Ikkje nytta KILE ramme Årets KILE ramme Årets KILE kostnad Renter på KILE Inntektsført som mindreinntekt i år Ikkje nytta KILE ramme

13 Notar til rekneskapen for Pensjonskostnader Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine tilsette. Pensjonsytingane er hovudsak avhengig av talet på år med opptening og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom ein kollektiv pensjonsordning i eit livsforsikringsselskap. Selskapet har ein ordning med avtalefestet pensjon (AFP) frå fylte 62 år. Ordninga finansierast ved innbetaling til eit livsforsikringsselskap. Årets netto pensjonskostnadar kjem fram slik: Nåverdien av peridoens opptening Rentekostnad av pensjonskuld Avkastning på pensjonsmidlane Amotisering av estimatavvik Netto pensjonskostnadar Følgjande økonomiske og aktuarmessige føresetnader er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,5 % Forventa avkastning på pensjonsmidlar 6,5 % Årlig forventa lønnsvekst 3,3 % Regulering av løpande pensjonar 2,5 % Pensjonsmidlar og pensjonsytingar i balansen: Kollektiv pensjonsordning Førtids pensjonordning Markedsverdi pensjonsmidler Opptjente forsikrede pensjonsytingar Ikkje resultatførte estimatendringar Balanseførte pensjonsmidlar /- ytingar Segmentinformasjon nettverksemda Rekneskap nett Driftsinntekt Driftskostnad Driftsresultat nett ( ) ( ) Driftmidlar nett: Eigne driftsmidlar inklusive andel av felles driftsmidlar

14 14

15 Ny nettstasjon i Klokkargarden (Foto: H. M. Vangen Mastetrafo i Klokkargarden. Før arbeidet starta. (Foto H. M. Vangen ) 15 Klokkargarden 1 og 2 Før ombygging og etter ombygging. ( Foto H. M. Vangen )

16 Bilete som viser fyrste kraftverket i Kjosfoss Flåm (utlånt frå Aurland Kommune, Lokalhistorisk Senter)

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår

reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår Årsmelding 2011 Innhald 2 Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret...

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer