Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 22.04.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmann, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 4/10 ***** ***** ***** ***** X 2010/287 PS 5/10 PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Valg av nytt medlem til opptaksnemnda for barnehagene Rullering og revidering "Rekruttering og kompetanseplan for helse-, sosial- og omsorgspersonell " for Lyngen kommune. Tiltak for å rekruttere og tilrettelegge for lærlingeplasser i Lyngen kommune Valg av ny representant og valg av to nye vararepresentanter til arbeidsgruppe for folkehelse 2010/ / / /215 Side 3

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Inger-Helene Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/10 Lyngen levekårsutvalg Valg av nytt medlem til opptaksnemnda for barnehagene Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Levekårsutvalget velger styrer. til representant i opptaksnemnda for barnehagene. Valget gjelder inneværende kommunestyreperiode. Saksopplysninger I vedtektene for barnehagene i Lyngen under punkt 4 OPPTAKSMYNDIGHET heter det: Kommunestyret delegerer opptaksmyndigheten, som er tillagt levekårsutvalget, til en egen nemnd på 3 medlemmer satt sammen slik: 1 medlem fra levekårsutvalget 1 barnehagestyrer helsesøster Det velges personlige varamedlemmer. Opptaksnemnda foretar opptak av barn etter innstilling fra styrer i vedkommende barnehage. Styrer i barnehagen der barn skal tas opp, har møte og uttalerett i nemnda. Styrer for den enkelte barnehage kan foreta opptak i følgende tilfeller: etter prioritert venteliste når det er ledig plass og det ikke foreligger konkurrerende søknader på ledig plass. Klage over opptak avgjøres endelig av formannskapets klagenemnd. Side 4

5 Levekårsutvalget vedtok i sak 15/08 i møte flg valg for inneværende kommunestyreperiode: Politiker: Styrer: Helsesøster: Asbjørn Rygh med Cecilie Midttun som personlig varamedlem Annie Pedersen med Berit Dyrstad Larsen som personlig varamedlem Hilde Valø med Anne Hilde Nordli som personlig varamedlem Annie Pedersen har fratrådt sin stilling som styrer i Rødtoppen barnehage og det må derfor foretas valg at ett nytt medlem til opptaksnemnda. Hovedopptaket for barnehageåret 2010/2011 er foretatt uten at representanter fra styrerne var tilstede i opptaksnemnda (vararepresentanten avviklet ferie). Vurdering Rådmannen vil be levekårsutvalget foreta nødvendig suppleringsvalg, slik at nemnda kan være fulltallig ved en evt klagebehandling. Side 5

6 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 433 Saksbehandler: Magnhild Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/10 Lyngen eldreråd /10 Lyngen Råd for folkehelse /10 Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Rullering og revidering "Rekruttering og kompetanseplan for helse-, sosialog omsorgspersonell " for Lyngen kommune. Henvisning til lovverk: Hovedavtalen (HA) Kommunehelsetjenesteloven 6-2 Voksenopplæringsloven Lov om helsepersonell mv. Kap Vedlegg 1 Rekruttering og kompetanseplan for helse-, sosial- og omsorg, revidert 2010 Rådmannens innstilling 1. Den reviderte rekrutterings og kompetanseplan for helse-, sosial-, og omsorgspersonell for godkjennes. Planen søkes innarbeid i økonomiplanen for Planen rulleres årlig sammen med handlings- og økonomiplan. 2. Følgende tiltak fra handlingsplanen gjennomføres fortløpende som strakstiltak og søkes arbeidet inn i økonomiplan stk helgehjemler for ufaglærte omgjøres til helsefagarbeidere eller hjelpepleiere i 50 % stilling. Dette vil innebære fast turnus i ca 20 % på en avdeling og 30 % fast vikar. 2 stk helgehjemmel for sykepleier utvides til 100 % stilling. 20 % fast 80 % vikar 2 stk helgehjemmel vernepleier utvides til 100 % stilling. 20 % fast og 80 % vikar For å begynne tilsettingene i 2010 søkes omdisponert kr av vikarbudsjettet. 3. Turnus omarbeides slik at minimum 2 eller 3 sykepleiere er på vakt samtidig, dette for å trygge og styrke de som er nyutdannet og forebygge sykefravær på grunn av belastning. Søkes innarbeidet i økonomiplan for Tilsette 2 vernepleiere i hjemmetjeneste og i demensomsorg. Gjøre om eller tilsette i udekka stillinger. Innarbeides i økonomiplan for Styrke bemanningsplanene med å opprette flere nye stillinger for lærlinger: 4 fra høsten 2010, 4 lærlinger fra høsten 2011, og 4 fra høsten Tilsette faglærer i 50 % stilling til å følge opp disse. Søkes innarbeidet i økonomiplan for Side 6

7 6. Det søkes innarbeidet i økonomiplanen for kr årlig som kommunal egenandel for å søke statlige midler til rekruttering og kompetansehevende tiltak, samt for å få gjennomført ABC demens utdanning. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer og omdisponeringer av ressursene. Saksopplysninger I henhold til St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening om fremtidas omsorgsutfordringer, blir personellmangel i omsorgssektoren fremmet som en av de største utfordringene for kommunene. Med dette som bakgrunn ble i 2008 og 2009 utarbeidet Rekruttering og kompetanseplan for helse-, sosial- og omsorgspersonell for Lyngen kommune. Planen ble vedtatt i levekårsutvalget Sak 15/09. Planen skal nå rulleres for første gang. Rulleringen er foretatt ved at enhetslederne og tillitsvalgte har bidratt med innspill. I Lyngen er mangel på helsepersonell en stor utfordring. Dette gjelder både helsepersonell med grunnutdanning i helsefag og helsepersonell med høgskole spesielt sykepleiere og vernepleiere. I perioden 2011 til 2015 slutter 27 personer og disse må erstattes for å opprettholde dagens nivå på omsorgstjenestene. Viktige tiltak for å sikre stabilitet og kompetanse jfr. Rekruttering og handlingsplan for helse-, sosial-, og omsorgspersonell for : Å ansette flere faste vikarer som kan arbeide fleksibelt i 50 og 100 % stilling, både med videregående- og høgskolekompetanse, dette for å opprettholde kvalitet på tjenestene, samt redusere unødig slitasje på personell. Gi utvidet stilling 50 eller 100 % til deltidsansatt helsepersonell i helgehjemler, mot at de er villig til å være faste vikarer i deler av sine stillinger som ikke er inne i den faste turnusen. Tiltak for å opprettholde og øke andel høgskolestillinger gjennom omgjøring av stillinger. Tiltak for å opprette lærlingstillinger i tillegg til øvrig bemanning. Legge til rette for desentralisert helsefagarbeider utdanning for voksne. Redusere andel ufaglærte ved å gjøre om flere stillinger til helsefagarbeid og høgskolestillinger. Mer interkommunalt samarbeid om tilrettelegging av nettbasert både grunnutdanning og videreutdanning. Videreføre rekrutteringstiltak i samarbeide med ungdoms- og videregående skole. Arbeide for trivsel og et godt arbeidsmiljø i en lærende organisasjon. Arbeide for å få inn utviklings- og læringsprosjekter i enhetene. Legge til rette for at ungdom fra 16 år og opp kan få sommerjobber innenfor omsorg, som rekrutteringstiltak. Dette i samråd med arbeidstilsynet. Planen brukes aktivt i forbindelse med rapporter og søknader om statlige midler til kompetansehevende tiltak, samt søknader om prosjektmidler. Vurdering I Helsepersonelloven er formålet er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Loven stiller krav til forsvarlighet av Side 7

8 helsepersonellets yrkesutøvelse og legger opp til samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell, herunder bruk av medhjelpere. I kap. 3, 16 vises det til at: Virksomhet som yter helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter Helsepersonell har i henhold til kommunehelsetjenesteloven 6-2 plikt til å ta del i videre- og etterutdanning som blir foreskrevet og som er nødvendig for å holde nødvendige kvalifikasjoner ved like. Rådmannen har gjennom sine fagansvarlige ansvar for gjennomføring av de enkelte tiltak i denne handlingsplanen. Dette gjelder både de utfordringer som ligger i å omprioritere ressurser og i å få innarbeidet tiltak som krever ekstern økonomisk inndekning i økonomiplanen. Rådmannen anbefaler at den reviderte rekrutteringsplanen godkjennes. Planen rulleres årlig i sammenheng med kommunens handlings- og økonomiplan. Da situasjonen i omsorgstjenesten er vanskelig bør det iverksettes flere tiltak raskt for å stabilisere, samt sikre nok kvalifisert personell i den daglige driften i omsorg. Rådmannen tilrår at en rekke tiltak iverksettes som følgende for å bedre situasjonen: 6 stk helgehjemler for ufaglærte omgjøres til helsefagarbeidere eller hjelpepleiere i 50 % stilling. Dette vil innebære fast turnus i ca 20 % på en avdeling og 30 % fast vikar. 2 stk helgehjemmel for ufaglært gjøres om til sykepleier og utvides til 100 % stilling. 20 % fast 80 % vikar 2. stk helgehjemmel ufaglært gjøres om til vernepleier utvides til 100 % stilling. 20 % fast og 80 % vikar På denne måten vil 10 helgehjemler for ufaglærte bli ivaretatt av fagfolk, samtidig som omsorgsenheten har ressurser tilsvarende 5 årsverk fordelt på 10 personer til å dekke opp vikariat både korttids og lengre vikariat. Ved å tilsette studenter under utdanning vil dette og være en måte å rekruttere personell på. Videre bør turnus omgjøres slik at minimum 2 sykepleiere er på vakt samtidig, dette for å trygge og styrke de som er nyutdannet og forebygge sykefravær på grunn av belastning. Økende grad av komplisert pleie krever høy sykepleiefaglig kompetanse. Tverrfaglighet bør styrkes i omsorgstjenestene ved at også flere vernepleiere kan få arbeide i demensomsorgen og i hjemmetjenesten. Samtidig bør bemanningsplanene gjøres mer robuste ved å opprette flere nye stillinger for lærlinger. Lærlingordningen er selvfinansierende. Når lærlingene har første år bak seg vil de være en viktig ressurs og enhetene blir mindre sårbare ved fravær som ikke kan erstattes av vikar. Flere fagområder trenger å styrkes blant annet på områdene psykisk helse, demens og rusomsorg. 20 hjelpepleiere og fagarbeidere har søkt om å få delta på en tilrettelagt videreutdanning for helsepersonell med videregående, ABC demens utdanning. Utdanningen er en 2 årig videreutdanning om demens og psykisk helse hos eldre. Det må budsjetteres med støtte til denne videreutdanningen som vil gi et faglig løft i eldreomsorgen. 3 ansatte med høgskole tar videreutdanning i psykisk helse. For å få statlige midler kreves det en egenandel av kommunen til denne utdanningen. Det må settes av ressurser til gjennomføring av videreutdanningene. Kommunen søker også om statlige midler gjennom kompetanseløftet 2015 til disse utdanningene med flere. I tillegg bør kommunen søke mer på utviklingsprosjekter for på den måte å få mer kompetanse og læring inn i organisasjonen. Gjennomføring av punkt 2 vil gi utgifter tilsvarende lønnsforskjell mellom de ulike stillingene. Ved i tillegg å styrke med mer fagpersonell og lærlinger, selv om de er under utdanning, så vil enhetene bli mer robuste og mindre sårbare, det vil gi mer stabilitet i arbeidsstaben, kommunen kan forvente høyere kvalitet på tjenestene, samt at arbeidsdagen lettes for de ansatte. Slitasje Side 8

9 reduseres og sykefraværet går ned. Ved oppretting av lærlingstillinger budsjetteres det med disse. Disse forventes å bli selvfinansierende på sikt. Ved å styrke turnus med mer høgskolekompetanse vil det bli flere som kan gi opplæring og veiledning til de som er ufaglært og eller lærlinger, og vi får en lærende organisasjon med vekst. Veiledning gjennom samhandling er den viktigste pedagogiske læringsmetode innenfor omsorg. Til dette trengs det flere fagfolk som enten har dette i sin utdanning slik som sykepleierne, eller at ansatte må ta veileder opplæring. Ved å iverksette en rekke tiltak for å stabilisere personellsituasjonen vil utgiftene forskyves. I budsjettet vil det bli høyere utgifter, men de uforutsette utgiftene kan reduseres betraktelig, samt at både økonomi og arbeidssituasjon for de ansatte blir mer forutsigbart. Forhåpentligvis kan sykefraværet reduseres slik at kommunen kommer ut med gevinst i stedet for den situasjon som er i dag. En rekke utgifter forventes redusert gjennom iverksettelse av disse tiltak, bla. forskjøvet arbeidstid, overtid, reduserte utgifter til vikarer når lærlingene er på plass. Flere sykepleiere vil gi redusert behov for bakvakt. Trivselen øker og reduksjon i sykefravær vil gi besparelser. Stabilitet i personalstab gir kanskje et høyere budsjett, men det blir mer forutsigbart ved at de uforutsette utgiftene reduseres, og regnskapsmessig vil det ikke bli de store forskjellene. For miljøet på arbeidsplassene og kvalitativt for brukerne kan en forvente store endringer til det positive. Alle tiltak må arbeides inn i budsjett for Side 9

10 REKRUTTERING OG KOMPETANSEPLAN FOR HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSPERSONELL FOR LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i levekårsutvalg den Vedtatt i kommunestyret den Side 10

11 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 3 Lov og avtaleverk... 3 Lov om helsepersonell m v... 3 Statlige handlingsplaner for ansatte i helse-, sosial- og omsorgssektoren;... 4 Kommuneplanens mål for befolkningen:... 4 Prinsipper, mål og rutiner i Lyngen kommune knyttet til ansatte og organisering... 4 Faglige utfordringer for ansatte innefor helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Lyngen kommune:... 5 Tjenesteområder innenfor helse-, sosial og omsorg:... 6 Eksterne samarbeidsparter:... 6 Rekrutteringsbehov:...6 Avgang hjelpepleiere og omsorgsarbeidere:... 7 Arbeidskraftreserve:... 7 Oversikt over ansattes kompetanse, samt oversikt arbeidsplass:... 7 Utvikling på personellsiden i perioden :... 9 Resultatet av kartleggingen:... 9 Handlingsplan for rekruttering og videreutdanning av helsepersonell for perioden Rekruttering og kompetansehevende tiltak: Litteraturoversikt: Side 11 2

12 Innledning: I St. meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening, beskrives dagens og fremtidens utfordinger innenfor helse og omsorgstjenestene. Kompetanseløftet 2015 er en del av St. meld. nr 25 ( ). Kompetanseløftet 2015 avløser tidligere rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Rekruttering for bedre kvalitet. Basert på kartlegging av alder og kompetanse i enhetene, samt hensyn til dagens og fremtidens utfordringer i egen kommune har en utarbeidet; Rekrutterings og kompetanseplan for helse-, sosial og omsorgspersonell i Lyngen kommune. Staten lyser årlig ut øremerkede midler til oppfølging av Kompetanseløftet 2015, og i forbindelse med søknader om statlige tilskudd til rekrutterings- og kompetansehevende tiltak kreves det henvisning til kommunens plan for kompetansehevnede tiltak innefor helse-, sosial- og omsorgssektor. Dette er bakgrunnen for utarbeidelse av denne planen. Planen vil være en delplan til en ny omsorgsplan for Lyngen kommune. Rekruttering og kompetanseplan for sosial-, helse og omsorg er utarbeidet av HTV fagforbund og HTV NSF, enhetsledere, rådgiver og planlegger helse/omsorg. Planen skal rulleres årlig og oppdateres. Planen skal brukes aktivt i rekrutteringsarbeid og skal vedlegges søknader om rekruttering- og kompetansehevingsmidler, samt legges til grunn ved tildeling av ressurser i forbindelse med kompetansetiltak. Lov og avtaleverk Kompetanseutvikling av fagpersonell innenfor helse, sosial og omsorg er regulert gjennom lov om helsetjeneste i kommunen, og i lov om sosiale tjenester. Hovedavtalen (HA) har bestemmelser om at det skal utarbeides en opplærings/utviklingsplan som skal inngå i den samlede kommuneplanen og ajourføres samtidig med denne. HA har også bestemmelser om planens innhold, herunder kartlegging av nå situasjonen mht. de tilsattes kvalifikasjoner/utdanningsnivå, oppgaver, og oppgavefordeling, stillingsstruktur satt opp mot virksomhetens kvalifikasjonskrav i dag og i forhold til de forventede framtidige oppgaver/mål. Etter den samme lov og avtaleverk plikter de ansatte å delta i videre- og etterutdanning som er nødvendig for å holde seg oppdatert, jfr Kommunehelsetjenestelovens 6-2: Helsepersonell innen kommunens helsetjeneste plikter å ta del i videre- og etterutdanning som blir foreskrevet og som er nødvendig for å holde dets kvalifikasjoner vedlike. Voksenopplæringsloven har bestemmelser som skal sikre at voksne får adgang til å dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter på alle nivåer og områder i det offentlige utdanningssystem. Lov om helsepersonell m v. Lovens formål er ihht 1 å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Loven stiller krav til forsvarligheten av helsepersonells yrkesutøvelse og legger opp til samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell, herunder bruken av medhjelpere. Loven har ingen direkte bestemmelser vedrørende kompetanseutvikling, men i kapittel 3, 16 sies det følgende: Virksomhet som Side 12 3

13 yter helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Her er kompetanseutvikling viktig. Statlige handlingsplaner for ansatte i helse-, sosial- og omsorgssektoren; Rekrutteringsplanen for helse og sosialpersonell ble avløst av Kompetanseløftet Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding 25 ( ) og har følgende hovedmål: Sikre tilstrekkelig og stabilt personell til kommunenes omsorgstjenester Øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren Kompetanseløftet 2015 beskriver følgende tiltak: Aksjon helsefagarbeider Kvalifisering av personell Rekrutteringskampanje Øke andel med høyere utdanning Desentraliserte høgskolestudier Fagskoleutdanning for personell med videregående opplæring Videre- og etterutdanning for høgskoleutdannet personell Øke andel som arbeider heltid Flink med folk i første rekke Forbedre arbeidsmiljø Undervisningssykehjem. (Undevisningshjemmetjeneste nytt for 2009) Samarbeid om etikk Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsstrategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ( ): OG BEDRE SKAL DET BLI! i følge denne standaren skal opplæring og etter-/videreutdanning være en del av kvalitetssystemene. Det er også inngått en avtale mellom regjeringen og KS om kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgsstjenestene ut fra lokale variasjoner og behov, de viktige strategier er bla: kapasitetsvekst og kompetanseheving. Kommuneplanens mål for befolkningen: God helse gjennom hele livet. God helse defineres i denne sammenheng i vid betydning. På den ene siden tenkes det tradisjonelt på den fysiske helsen, blant annet gjennom påvirkning av levevaner og levekår. Men det handler også om satsing på den psykiske helsen gjennom tilrettelegging for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. Prinsipper, mål og rutiner i Lyngen kommune knyttet til ansatte og organisering. Visjon: Lyngen kommune skal være en arbeidsplass med ansvarsbevisste arbeidstakere, der både trivsel, romslighet og utviklingsmuligheter skal være viktige verdier. Dette innebærer at kommunen skal legge til rette for et arbeidsmiljø med muligheter for; sammenheng i arbeidet, mulighet for refleksjon og læring, innflytelse på eget arbeid, deltagelse i beslutninger, klare ansvarsforhold, fleksibilitet, åpenhet og trygghet. Ha en Side 13 4

14 fleksibel organisasjon med; klart definert ledelse og resultatansvar, optimal delegering av drifts- og personal- og økonomisk ansvar, samt klar oppgave og ansvarsfordeling. Bemanningssammensetning/kompetanse og antall vurderes i forhold til nye oppgaver, og endring innen eksisterende oppgaver. Legge til rette for nødvendig etter og videre-/etterutdanning. Samtidig som det er viktig å fokusere på den enkeltes ansvar for å holde seg informert, og for egen faglig utvikling. Søknader om etter og videreutdanning leveres nærmeste overordnede, som vurderer søknaden ut fra enhetens behov og økonomiske muligheter. Søkere som innvilges støtte må påregne bindingstid til kommunen. Lønnskompensasjon innvilges når utdanningene er relevante for arbeidssted, og er anbefalt av nærmeste leder. Faglige utfordringer for ansatte innefor helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Lyngen kommune: Demografiske utfordringer: Tallet på eldre over 80 år vil fordobles de neste 35 år. Den sterkeste tilveksten skjer etter 2020, samtidig har vi hatt en fordobling av tjenestemottakere under 67 år de siste 10 år. Andel over 67 år øker med 155 personer og andel over 80 år øker med 17 personer frem mot Økning i andel eldre over 90 år gir størst utslag til 2015, 50 % økning, mens det er en reduksjon i eldre mellom år. I Lyngen har vi en overvekt av eldre i forhold til gjennomsnittlig befolkning og det blir gradvis færre yrkesaktive pr eldre. Nye brukergrupper med sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter helsemessige og sosiale problemer krever en annen kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Den økende andel eldre gjelder ofte mennesker med kroniske og sammensatte lidelser, demens, psykiske problemer og andre behov for koordinerte tjenestetilbud både fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten. Samfunnsutfordringer: Økning av livsstilssykdommer (60 % av alle dødsfall (35 millioner pr år). I følge WHO anslås tallet til å øke til 41 millioner innen år Dobbelt så mange menneskeliv som alle andre dødsårsaker til sammen. Livsstilssykdommer som tidligere rammet eldre mennesker rammer nå stadig yngre mennesker, mennesker som ofte er i arbeidsfør alder. Teknologisk utvikling gir økte muligheter for livreddende behandling. Telemedisin gjør at komplekse tilstander nå kan behandles hjemme. Kommunene opplever økende krav til kvalitet, samordning, samhandling og effektivisering fra statlig hold for å holde utgiftene nede. Koordinerende enheter pålegges kommunene. Forskyvning av behandlingsnivå ned til kommunene. Utskrivning av langtidspasienter, kortere behandlingstider, økende poliklinisk behandling. Statlige føringen mht. rettigheter og krav jfr. regelverk, samt strammere økonomiske rammer. Alt dette krever stadig mer kompetanse hos de som skal yte tjenestene. Side 14 5

15 Tjenesteområder innenfor helse-, sosial og omsorg: Lyngstunet helse- og omsorgssenter: Tjenester: Helsestasjon, jordmor, legetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helsearbeid, rehabilitering, hjemmetjeneste, sykehjem, kjøkken, aktivitetsenter. Strandveien dagsenter. Lenangen omsorgssenter: Tjenester: Hjemmetjenester, aktivitetssenter/avlastning. Solhov bo- og aktivitetssenter: Tjenester: hjemmetjenester, miljøarbeid, aktivitetsenter, bosenter, avlastning og Solbakken botiltak. Barneverntjenester. NAV: Kommunale tjenester: Flyktningetjeneste, sosialtjeneste inkl. rus. I helse-, sosial- og omsorgssektoren er det ca 200 ansatte som arbeider hel og deltid fordelt på 122 årsverk (beregnet jan. 08.) Tallet kan variere etter hvor mange små stillinger en person dekker til enhver tid. Eksterne samarbeidsparter: Universitet, Høgskoler, Videregående skoler, Fylkeskommune etc. Andre kommuner. Kommunen har samarbeidsavtale med UNN Universitetssykehuset i Tromsø. Rekrutteringsbehov: Kartleggingen pr januar -08, viste avgang av helsepersonell som følgende for perioden Faggrupper Personell med Høgskole: Sykepleiere Vernepleiere Andre: Helsesøster, miljøterapeut, ergoterapeut m.fl. Til sammen: Personell med Videregående skole: Hjelpepleiere Omsorgsfagarbeidere Helsesekretær Andre: kokk, Aktivitører, Tilsammen Assistenter m.flere. Kjøkkenassistenter Praktisk bistand Andre: renhold, vaktmester, kontorass Til sammen ss. m..fl Samlet rekrutteringsbehov pr 5års periode I denne oversikten er det tatt utgangspunkt i pensjonsalder 65 år. Dersom ansatte velger å gå av med avtalefestet pensjon ved 62 års alder vil rekrutteringsbehovet forskyves frem med 3 år, dersom de velger å arbeide til 67 år vil behovet for personell forskyves tilsvarende 2 år lenger frem i tid. Oversikten viser at kommunen i perioden frem mot 2015, (2020), (2025), må rekruttere til sammen 38, (66), (94) personer for å makte å holde oppe samme tjenestetilbud innenfor omsorgstjenestene som i dag. Det som ikke er tatt med i denne oversikten er udekka stillinger/ hull i turnus, der vi i dag ikke har klart å få tilsatt helsepersonell. Disse 19 deltids stillingene (7,52 årsverk) kommer i tillegg til de nevnte. Mange av disse dekkes opp av personell i deltidsstillinger, men mest av ufaglærte. Disse er fordelt som følgende: Praktisk bistand/hjemmehjelp 10 stillinger 3,19 årsv., omsorgsarbeider 4 stillinger 3, 20 årsv., Hjelpepleier 3 stillinger 0,93 årsv., Side 15 6

16 Avgang hjelpepleiere og omsorgsarbeidere: Arbeidskraftreserve: Lyngen kommune ligger på topp i Troms fylke når det gjelder å ha helsepersonell tilsatt i deltidsstillinger Ca. 33 % av hjelpepleierne og omsorgsfagarbeiderne går i stillinger under 20 t/uke, basert på tall fra 4. kvartal 2007 i Helsedirektoratets oversikt over hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med avtalt arbeidstid. Vedlegg Noen av disse har i 2008 fått større stillinger, men fortsatt er det mange som går i deltidsstillinger. Kommunen ligger på 4. høyeste plass når det gjelder bruk av personell uten helsefaglig utdanning 42 % basert på tall fra helsedirektoratets kompetanseprofil utførte årsverk etter utdanningsnivå fra 4. kvartal Vedlegg Av den ufaglærte delen ansatte er det flere som er i ferd med å t helsefaglig utdanning, både høyskole og videregående utdanning. Se neste diagram. Både de som er i ferd med å ta helsefaglig utdanning og de som er tilsatt i deltidsstillinger er en solid arbeidskraftreserve, som er viktig å beholde i kommunen. Oversikt over ansattes kompetanse, samt oversikt arbeidsplass: Kartlegging foretatt våren og høsten -08. Stilling Etter-/videreutd. Adm. Legetj. Helsestasj. Fysio- /ergo Ytre Ly. Solh. Lyngstunet Barnevern /NAV (Årsv.) Lege 5 5 (5) Spes. I allmenmed Fysioterap. 5 5 (3,5) Akupunktur (1) 3 (1) Ergot. 1 1 (1) Sykepl. ** (22,2) Master i helsefag 1 1 Adm. og ledelse Helsesøster utd. 2 2 Jordmor utd. 1 1 Psykiatri 1 1* 2 3 1* Kreftsykepleie Rusomsorg 1* 1* Demensomsorg *** 1 / 2* 1 /2* Lindrende oms.*** 2 2 Rus/psyk. Hel.** Veiledning ** 1 2 /1 3 Antall Side 16 7

17 Verne-pl. 8 1/ 8 (5,9) H.S. adm./ ledelse 1 1/ 2 Rus/ psyk. Helse** 1 1 Geriatri og utvh. 1 1 Tegn til tale 1 1 Sosionom 1 2 / 2 5 Adm. og ledelse 1 1 Arb. multihandicap 1 1 Rus/ psyk. Helse** 1 /1 2 Politi / 1 1 Jurist 1/ 1 Miljøterap. 5 5 (2,8) Lærer/sp.p 1 1 F.sk.lærer 1 1 Hj.pleier (33) Geriatri Psykiatri 2 2 Rus og psyk.helse 1 1 Geriatri og PU. 1 1 Tegn til tale 2 2 Medikam. kurs Naturterapeut 1 1 Treningsl. Lavt. 1 1 Vernepleier* 2* 2* Sykepl.utd.* 1* 1* 2* Førskolelærer* 1* 1* Bedriftsledelse* 1* 1* Oms.f.arb (16,5) Medikam.kurs 2 2 Lærerutdanning 1 1 Tegn til tale 1 1 Fagbrev.repr.kjøret 1 1 Treningsleder lavt. 1 1 Aktivitør (3,3) Treningsleder lavt. 1 1 Helsesekr (3,3) Hj.hj. /ass (15,2) Data /IKT 1 1 Basiskurs PLO Tegn til tale 2 2 Fagbrev baker 1 1 Kokk 1 1 Aktivitør 1 1 Handel/kontor 2å 1 1 Tegning form farg 1 1 Hjelpepleier* 2* 1 3* 1 5* Omsorgsarbeider* 1* 2* 3* Førskolelærer* 1* 1* Des. sykepleie* 1* 1* Vernepleier 1* 1* Kokk Instruktør lavt. 1 1 Kjøkk.ass 5 5 (2,4) Adm.serv (3,9) Økonomi/adm 1 1 Off.saksbeh.mm.* 2* 2* Omsorgafagarb 1 1 Renholder 7 (2,5) Hjelpepleier Vaktm. 1 1 * Under utdanning. ** Høgskoleutdanning 15 stp *** Høgskoleutdanning 30 stp Kartleggingen er gjennomført ved at den ansatte selv har fylt ut et kartleggingsskjema. Ikke alle fylte dette ut, og der det ikke ble levert skjema har kommunen registrert ut fra stillingshjemmel. Kartleggingsskjemaet er utarbeidet ved Høgskolen i Tromsø. Skjemaet i Lyngen er justert for å få frem fremtidige planer mht. utdanning hos den enkelte, samt for å se om denne er i tråd med de behov som er i enhetene. Side 17 8

18 Utvikling på personellsiden i perioden : Registrering av innrapporterte costratall. Tallene for 2008 resultat av kartleggingen Endring i årsverk fra 2000 årsverk 2002 årsverk 2004 årsverk 2006 årsverk 2008 årsverk 2010 årsverk 2000 til 2008 Sykepleiere + 0,6 årsverk 21,6 24,0 21,94 23,2 22, inkl. ledere. Vernepleiere + 2,9 årsverk 3,0 4,84 6,6 5,8 5,9 4,91 * Hjelpepleiere + 4,6 årsverk 28,4 45,33 41,81 40,6 33,0 42,91 ** Omsorgsfagarbeidere + 7,2 årsverk 9,3 16,5 Hjemmehjelp /assistent + 2,2 årsverk 13,0 16,9 13,8 10,6 15,2 18,75 *** Som en kan se av denne oversikten er andel helsepersonell med videregående skole økt, noe som er helt nødvendig. Når det gjelder høgskoleutdannet personell er andel personell ikke øket tilsvarende. Andel ufaglærte er lite endret, tross at det i den perioden har vært utdannet både omsorgsarbeidere og hjelpepleiere i kommunen. Tall for 2010 er etter opptelling av stillinger i turnus m.fl. fra enhetslederne. * På Solhov er det miljøarbeidere med høgskoleutdanning 4,09 årsverk. Disse kommer i tillegg til vernepleierne. ** Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere er slått sammen, så her er det en nedgang av personell med videregående helsefaglig utdanning. *** Flere av assistentene holder på å ta helsefaglig utdanning Konklusjon: Lyngen kommune er liten og oversiktlig, det er derfor forholdsvis enkelt å få frem kompetansemangel i dialog med enhetslederne, rådgiver og tillitsvalgte. Dette er supplert med kompetansebehovene som fremkom i handlingsplan for psykisk helsearbeid , samt rehabiliteringsplan for Lyngen kommune. Lyngen kommune vil få store utfordringer i årene som kommer. Den største utfordringen vil være å klare å skaffe nok kvalifisert personell. Uten tiltak for å møte disse utfordringene, vil det være vanskelig å yte de lovpålagte tjenestene på dagens nivå. Lyngen kommune har hatt en periode med bra tilgang på helsepersonell tidligere, men dette har nå endret seg, spesielt er det store utfordringer med å skaffe nok personell med videregående kompetanse noe som medfører høyt bruk av ufaglærte i vikariat. Også sykepleiere er det nå vansker med å få rekruttert nok av, spesielt til vikariat. Dette i tillegg til komplekse medisinske og pleiemessige utfordringer hos brukerne medfører stor belastning på det gjenværende personalet i pleie og i ledelse. Dersom vi skal kunne fungere som en lærende organisasjon, må det hele tiden være en viss minimums kompetanse i tillegg til nok spisskompetanse, samt at det må være rom for faglige og etiske refleksjoner som en del av arbeidet. Samordning og samhandling er viktig for å bygge opp gode systemer, her kan interkommunalt samarbeid og samarbeide med undervisningssykehjemmene gi forbedring, også til dette trengs det kompetanse. Følgende fagområder trenger å styrkes: psykisk helsearbeid, geriatri, spesielt innefor demensomsorg. Det er og behov for mer kompetanse innenfor lindrende behandling og rusomsorg. Kunnskapen om diabetes og hygiene er mangelfull, og her trengs det en Side 18 9

19 opprusting av forebyggende tiltak. Veilederkompetanse er viktig ved opplæring av personell og studenter. Rehabiliteringsavdelingen er vanskelig å få til å fungere grunnet kompetansemangel innenfor rehabilitering. Forebyggende helsetiltak for den eldre befolkningen er viktig for at de skal holde seg selvhjulpne hjemme lengst mulig. Her mangler vi både ressurser og kompetanse. For å forebygge i den øvrige befolkningen trengs det mer kompetanse på områder som fysisk aktivitet, kosthold, ernæring etc. Gjennom tiltak for kompetanseheving, faste vikarer, og tilrettelegging for å ta videreutdanninger kan kommunen forbedre kvaliteten på tjenestene. Bemanningsplanen styrkes ved å opprette egne stillinger for lærlinger i tillegg til dagens turnus. Handlingsplan for rekruttering og videreutdanning av helsepersonell for perioden Mål: Målet med planen er å skaffe tilstrekkelig med personell med nødvendig fagkompetanse for å opprettholde en god kvalitet på dagens og fremtidens omsorgstjeneste. Å fungere som en lærende organisasjon. Rekruttering og kompetansehevende tiltak: Ifølge plantall for St. meld. nr. 25 ( ) skal 1/3 av veksten skje blant personell med helse- og sosialfagligutdanning på videregående skoles nivå, 1/3 blant sykepleiere og 1/3 blant personer med annen høgskole og universitetsutdanning (vernepleiere, fysioterapeauter, ergoterapeauter, sosionomer, ernæringsfysiologer, psykologer, leger mv). Iverksette tiltak på arbeideplassene som gjør det attraktivt å arbeide der: stillingstørrelse, utfordrende oppgaver, god lønn. Deltidsansatt helsepersonell i helgehjemler gis utvidet stilling til 50 eller 100 % mot at de er faste vikarer i deler av sine stillinger. Ansette flere faste vikarer som kan arbeide fleksibelt i 50 og 100 % stilling, både med høgskole og videregående kompetanse, dette for å opprettholde kvalitet på tjenestene, samt redusere unødig slitasje på personell. Tiltak for å rekruttere helsepersonell med videregående skole Tiltak for å opprettholde og øke andel høgskolestillinger Tiltak for å opprette og omgjøre stillinger til flere lærlingeplasser Legge til rette for desentralisert helsefagarbeider utdanning for voksne. Redusere andel ufaglærte ved å gjøre om flere stillinger til helsefagarbeid- og høgskolestillinger. Mer interkommunalt samarbeid om tilrettelegging av nettbasert både grunnutdanning og videreutdanning. Videreføre rekrutteringstiltak i samarbeide med ungdoms- og videregående skole. Arbeide for trivsel og et godt arbeidsmiljø i en lærende organisasjon. Arbeide for å få inn utviklings- og læringsprosjekter i enhetene. Legge til rette for at ungdom fra 16 år og opp kan få sommerjobber innenfor omsorg, som rekrutteringstiltak. Dette i samråd med arbeidstilsynet. Side 19 10

20 Tiltak for å opprettholde personell, antall+ heve kompetanse: Antall Periode Opprette lærlingeplasser ved å omgjøre stillinger Desentr. helsefagarb.utd./hjelpepleie dekke opp for ledige stillinger /vikariat Helsesekretær rekruttere inn dekke opp ledige stilliger/vikariat Utdanning renholdspersonale Høgskole/verne- og sykepleiere/ergoterapeut utd Pedagog - omgjøre stillinger Videreutdanninger høgskole: Psykisk helsearbeid voksne* Psykisk helsearbeid barn Rusomsorg Geriatri/demensomsorg Kreft og lindrende omsorg Veiledning Barnevernspedagog Habilitering/ rehabilitering Helsesøster Hygienesykepleier 1 1 Diabetessykepleier Kosthold og ernæring Folkehelsearbeid Administrasjon og ledelse 1 1 Videreutdanninger videregående skole: Psykisk helsearbeid voksne Eldreomsorg/demensomsorg Miljøarbeid Kreftomsorg og lindrende omsorg Veiledning Rehabilitering Kosthold ernæring ABC demens og psykisk helse Internopplæring kurs: EDB opplæring til alle ansatte Opplæring i bruk av PROFIL Kvalitetssystemet PPS praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten Brann opplæring og brannøvelser HMS. FAGOMRÅDER KOMPETANSEGIVENDE KURS / KORTE STUDIER: Etikk Helsefaglovgivning Brukermedvirkning Mestring og selvhjelp. Opplæring i likemannsarbeid. Tidlig intervensjon metodeopplæring/utvikling Foreldreveiledning En god start Barns utvikling. Metoder i barnevernsarbeid herunder: samtaler med barn, tidlig identifisering av psykiske lidelser, omsorgssvikt, rusmiddelmisbruk, vold, overgrep m.m. Kommunikasjon /samtaler med barn Gruppekonsultasjoner samtalegrupper med fokus på å styrke psykisk helse i 11 Side 20

21 skoler og barnehager. Kosthold ernæring barn, voksne og eldre. Opplæring i sosiokulturelle aspekt mht. sykdomsforståelse. Fattigdom Andre kulturer barn - barnevern. Kompetanseheving på områder Kriser, traumer, det å leve i eksil i en fremmed kultur. Krisehåndtering for helsepersonell, personell i skoler og barnehager. Overvekt og fedme hos barn Spiseforstyrrelser Diabetesomsorg Hygiene Kommunikasjon generelt og spesielt i forhold til psykisk utviklingshemmede. Kunnskap om ulike utfordringer på området psykisk utviklingshemmede: geriatri, psykiatri, adferdsproblematikk, seksualitet, sorgarbeid, rus med mer. Miljøarbeid Koordinatorfunksjon i forhold til individuell plan. Litteraturoversikt: IS-1064 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Rekruttering for bedre kvalitet. Helsedirektoratet. IS1172 Rapport nr 1, IS-1172B Tillegg til rapport nr 1, IS-1312 rapport nr 2, og IS Rapport nr 4. Helsedirektoratet. St. meld. nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Fremtidas omsorgsutfordringer. Omsorgsplan Helse- og omsorgsdepartement Kompetanseløftet Status og utviklingstrekk, personell. Helsedirektoratet. Avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten. Avtale mellom Regjeringen og KS om utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Datert Hovedavtalen (HA) Kommunehelsetjenesteloven Lov om helsepersonell. Voksenopplæringsloven. Lyngen kommune. Kommuneplanens langsiktige del strategidel St. meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge Folkehelsepolitikken St. meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Rapport 3/2010 Side 21 12

22 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 433 Saksbehandler: Magnhild Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/10 Lyngen eldreråd /10 Lyngen Råd for folkehelse /10 Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Tiltak for å rekruttere og tilrettelegge for lærlingeplasser i Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Hovedavtalen (HA) Kommunehelsetjenesteloven 6-2 Voksenopplæringsloven Lov om helsepersonell mv. Kap Opplæringsloven Rekruttering og kompetanseplan for helse-, sosial-, og omsorg for for Lyngen kommune Rådmannens innstilling Finansiering av kommunens lærlingordning i helsefag må sees over enten en 2 års periode eller en 3 års periode. Da vil de påløpne utgifter være jevnet ut, og kommunen vil tjene på ordningen ved bedre stabilitet i stillinger, færre ufaglærte vikarer, bedre fagkompetanse, mer fornøyd personell, lavere sykefravær, samt bedre kvalitet på tjenestene til brukerne og fornøyde brukere. 1. Det opprettes 4 nye stillingshjemler for lærlinger ved Lyngstunet fra august Det er budsjettert for disse i årets budsjett med kr Faglig veileder i 50 % tilsettes med forbehold at kommunen får 4 lærlinger. Stillingen justeres ned ved færre lærlinger. Det søkes omdisponering av budsjett 2010 for dekning av denne med kr , Alternativt at personell omdisponeres til å dekke opp denne, gjennom omprioritering av oppgaver. 3. Fra august 2011 budsjetteres det med 4 nye lærlingstillinger, disse på toppen av den øvrige bemanningen ved Solhov bo og aktivitetssenter. I årsbudsjett og økonomiplan avsettes kr i lønnsmidler for videreføring av de 4 lærlingene + opprettelse av 4 nye stillinger for lærlinger fra august Dekning av denne søkes innarbeidet med reduksjon av overtid, forskjøvet arbeidstid, vikarbudsjett m.m % stilling for faglig veileder søkes innarbeidet med kr i økonomiplan Lyngen kommune setter i gang tiltak for å få komme med i ALLo alternativ lærlingordning fra høsten Side 22

23 6. Kommunen styrker omsorgsenheten med kr som kan benyttes som stipend til rekrutteringstiltak for å få 4 lærlinger fra høsten 2010, dersom kommunen ikke får klarsignal fra Fylkeskommunen om å delta i ALLo fra høsten Rådmannen gis fullmakt til å flytte lærlingstillingene dit det til enhver tid vil være til beste for lærlingene og for organisasjonen i samråd med enhetsledere og faglig veileder. 8. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å finne andre rekrutteringstiltak som gratis bolig el. Lignende. Lærlingstillingene må budsjetteres med årlig. Lærlingordningen er beregnet å være selvfinansierende, men det må da sees på lærlingløpet i helhet og den kvalitetsheving og effektivisering organisasjonen får samlet. Saksopplysninger Under budsjettbehandlingen for 2010 ble det vedtatt i kommunestyret at Lyngen kommune skulle iverksette tiltak for å styrke rekruttering av lærlinger til kommunens omsorgstjeneste. Kommunen ble bedt om å se til Tromsø kommunen hvilke virkemidler som benyttes her da de ikke har mangel på søkere til sine lærlingplasser. Helsepersonellsituasjon i Lyngen: Mangel på helsepersonell er bakgrunn for denne saken. Lyngen kommune har i flere år tidligere hatt lærlingstillinger uten at det har vært søknader til disse. Tilgangen på annet helsepersonell har også blitt redusert. I løpet av perioden vil 27 personer gå av med pensjon i omsorgssektoren. Dersom kommunen skal klare å opprettholde tjenestene på dagens nivå må disse erstattes. Avgang av helsepersonell er nå større enn tilgangen. For å få søkere til Lyngen har kommunen deltatt i Aksjon helsefagarbeider. Flere personer deltok i arbeidet med å få søkere til lærlingplasser til Lyngen bla. i Lyngen kommune fikk ikke en eneste søker i Aksjonen som er i samarbeid mellom kommunene, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Fagforbundet, Tromsø kommune, og Kommunenes opplæringskontor, fortsetter. Det som kommunen har lyktes med er å motivere voksne ansatte over 25 år og som ikke har fullført videregående opplæring til å benytte seg av retten til gratis opplæring jfr. opplæringsloven. 9 personer er i ferd med å kvalifisere seg til å ta fagbrev, men dette er ikke tilstrekkelig for å demme opp for avgangen, da disse allerede er i arbeid. En ringerunde rundt til flere kommuner viser at det er dårlig med lærlinger på de fleste stedene. Unntakene er Skjervøy og Tromsø kommune. Skjervøy hadde 6 lærlinger på forskjellige nivå under utdanning. Kåfjord har 1 lærling (1 i perm), Storfjord ingen, Nordreisa 2 lærlinger. Alle disse følger HA vedrørende avlønning av lærlingene. Ordinær lærlinglønn jfr. HA: Lønn over 2 år kr fordelt 30 %, 40 %, 50 %, og 80 % 1. år kr Første halvår kr , og andre halvår kr år kr , første halvår kr , og andre halvår kr I tillegg kan lærlingene ta så mange vakter som de måtte ønske for å tjene ekstra. Begynnerlønn etter endt lærling tid over kr med vakttillegg Tromsø kommune. Kommunen har søkere nok fra hele landet. Side 23

24 Kommunen deltar i et prosjekt ALLo (alternativ lærlingordning) ved siden av den ordinære lærlingordningen. Ordinær lærlingordning i Tromsø: Av praktiske grunner administrativt har Tromsø kommune forenklet avlønning som følgende: 1. året 40 % lønn hele året = kr i årslønn + dekning av busskort 2. året 60 % lønn hele året = kr i årslønn + dekning av busskort Lærling lønn kr fordelt over 2 år. Det at lærlingene fikk litt høyere lønn ved oppstart har vært gunstig for lærlingene. ALLo prosjektet: (Alternativ lærlingordning). 12 lærlinger startet opp i 2008 og 12 i Alle fortsetter. (1 i perm og 1 flyttet). 12 lærlinger planlegges opptatt også i Et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, og Troms fylkeskommune v/ Breivang videregående skole. 1. læreår kun teori 2. læreår 3. d/praksis pr uke og 2 d. teori 34 % lønn + dekning av utg. til busskort 3. læreår 4 d/praksis pr uke og 1 d. teori 40 % lønn + dekning av utg. til busskort 4. læreår 5 d/praksis pr uke 60 % lønn + dekning av utg. til busskort Ordingen stiller store krav til arbeidsplassen: Lærlingene skal være på en enhet, slik at de kan samarbeide med hverandre. 1 faglig leder i 100 % for å følge opp lærlingene i praksis. I tillegg er det flere lærere i yrkesfag på avdelingene og de har internundervisning i fagtema på arbeidsplassene for alle. Fordelene med ALLo er at lærlingen allerede 2. praksis året er kjent og kan arbeide selvstendig. Lærlingene får arbeide sammen i et fagmiljø, noe som gjør at de lettere føler seg trygge. Det blir et faglig løft på enhetene/avdelingene da flere av de ansatte også må bidra med kompetanse i tillegg til den som er faglig veileder. Undervisning som gis vil gjelde alle ansatte i avdelingen. Bemanningen blir mer stabil, det blir lettere å skaffe vikarer, mindre sårbar ved fravær, lavere sykefravær, større trivsel blant de ansatte. Lærlingene trives og er svært positive til ordningen. Lettere å rekruttere nye lærlinger, da ordningen allerede er kjent og det er stor søker masse til denne. Dersom ALLo prosjektet skal videreføres til andre kommuner, må Troms fylkeskommune åpne opp for dette. Det er en kostbar opplæring. Erfaringen så langt er svært positiv. En av de største samfunnsmessige fordelene med dette prosjektet er at frafall fra videregående reduseres til nesten 0. Dette er også Tromsø`s erfaring så langt. Og elevene var svært fornøyd med å få komme tidligere ut i praksis. Vurdering I Helsepersonelloven er formålet er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Loven stiller krav til forsvarlighet av helsepersonellets yrkesutøvelse og legger opp til samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell, herunder bruk av medhjelpere. I kap. 3, 16 vises det til at: Virksomhet som yter helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter Den største utfordringen kommunen nå står ovenfor er mangel på personell, og da spesielt mangel på helsepersonell, det synes som at ordinære rekrutteringsmåter ikke lenger hjelper. Belastningene på de ansatte er nå så store at flere velger å søke seg over til andre arbeidsplasser. Andre velger å arbeide deltid. Side 24

25 I rekruttering og kompetanseplanen for helse-, sosial- og omsorgspersonell i Lyngen kommune er flere tiltak nevnt for bla. å styrke personellsituasjonen. Et av tiltakene er opprettelse av egne stillinger for lærlinger. Inntak av lærlinger som under utdanningstiden skal gå på toppen av den øvrige bemanningen vil gjøre bemanningsplanene mer robuste og mindre sårbare ved å sikre stabilitet. Lærlingene kan i verdiskapningsfasen siste året gå inn og dekke opp korte vikariat ved fravær, noe som vil redusere kostnadene ved sykefravær Det er en stor utfordring å få søkere til lærling plassene, og det kreves tett samarbeid mellom kommune grunnskole og videregående for å motivere flere elever til å søke helsefag. Kommunen har ikke brukt økonomiske tilleggsressurser som tiltak for å skaffe lærlinger ut over dagens ordinære informasjon om ledige plasser. Gode opplæringsplasser for lærlingene er nødvendig for å få søkere, disse vil i neste omgang være med på å skape et positivt renome for kommunen, noe som igjen vil virke rekrutterende på både flere lærlinger og mer helsepersonell. Opplæring gjennom ALLo prosjektet synes å gi større fordeler for arbeidsplassene og kommunen selv om det er en mer krevende måte å gi utdanning på. I tillegg gir denne utdanningsformen et samfunnsmessig positivt bidrag, gjennom redusert frafall i videregående. Flere velger å fortsette dette utdanningsløpet i ALLo fremfor å hoppe over på andre studier slik den ordinære lærlingordningen fungerer i dag. Ordinær lærlingopplæring: 2 år teoriopplæring på videregående skole VK1 og VK2. og etter dette 2 år opplæring i praksis som lærling. Avlønning tar utgangspunkt i den modell som Tromsø kommune benytter med 40 % lønn 1. år og 60 % lønn 2. år. Utgifter/ besparelser ved ordinær ordning pr lærling: År oppl. Teori Praksis Lønnsutgifter pr lærling: Lønn over 2 år Faglig veiledning personell i avdeling 1. 5 d/uke d/uke d/uke 5 d/uke 40 % = kr pr år Veiledning d/uke 5 d/uke 60 % = kr pr år Veiledning Kommunale besparelser i lønnsutgifter pr lærling årslønn Kr Kr Lønnsut. Tils.: Kr For 4 lærlinger blir utgiftene /besparelsene som følgende: 3. 0 d/uke 20 d/uke kr pr år Veiledning Kr d/uke 20 d/uke kr pr år Veiledning Kr Kr Utg l. lærl. Kr * Kr stillinger helsefagarbeidere med en årslønn på i 2 år = kr Kommunale utgifter på 4 lærlinger i 2 år = kr Besparelse på å ha 4 lærlinger i en 2 års periode = kr Besparte lønnsutgifter pr år for 4 lærlinger kr (kr pr lærling) Side 25

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet 1.etg, Lyngseidet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2010 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2010 Tidspunkt: 10:00 15:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2010 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet Dialogmøte 20.02.14 Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet 2015 Fem delmål 12 000 nye årsverk m/relevant fagutdanning innen 2015 Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene

Detaljer

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret Leka Kommune KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret 2012-2015 Sammendrag Vi er ett samfunn i stadig utvikling. Vi blir eldre, sykere og mer individualister. (HuNT) Dette setter store krav til de som

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Kompetanseutvikling i Telemark

Kompetanseutvikling i Telemark Kompetanseutvikling i Kompetanseløft 2015 og 2020 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal Omsorgskonferansen 5. april 2017 1 Kompetanseløft 2015 Mål: 12 000 nye

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 08.06.2017 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/17 14/1664 Sentrale forhandlinger - Hovedtariffavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Det innkalles til ekstraordinært møte. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Beate Severinsen MEDL FAG Tor-Arne Isaksen MEDL KRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Beate Severinsen MEDL FAG Tor-Arne Isaksen MEDL KRF Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 09:00 10.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 1/2, Storfjord Rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 1/2, Storfjord Rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 1/2, Storfjord Rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Eventuelt

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Foredrag på NSH s utdanningskonferanse

Foredrag på NSH s utdanningskonferanse Foredrag på NSH s utdanningskonferanse 22.oktober2007 Trenger helsesektoren 10 000 nye tommeltotter? Rekruttering, utdanning og kompetansebehov! Er det samsvar mellom behov, kapasitet og fokus på videreutdanningen?

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Et kompetanseløft for omsorgstjenesten

Et kompetanseløft for omsorgstjenesten Et kompetanseløft for omsorgstjenesten Statssekretær Wegard Harsvik 27. november 2007 Kjære konferansedeltakere. Jeg takker for invitasjonen hit til Hamar for å snakke om kompetanse i omsorgstjenesten.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 08:15 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet (under trappa) på Lyngstynet, Lyngseidet Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer 2 UTFORDRINGENE Utfordringer Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Liv Solberg perm kl

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD Bø Hotel, 7. desember 2017 1 Fylkesmannens oppgaver i 2018 - helse og omsorg Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Lyngen kommune, den 05.12.11. Svein Jakobsen hovedverneombud Lisbeth Årsand personalkonsulent

Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Lyngen kommune, den 05.12.11. Svein Jakobsen hovedverneombud Lisbeth Årsand personalkonsulent Lyngen kommune Rådmannen Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 22.08.2017 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer