MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1163"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Mecmar, Søre Øyane Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall: Aase Lønningdal (FrP) Tore Rykkel (V) Vara som møter: Gustav Bahus (Fr) Ingunn Nøkland (Krf) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI /07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /07 07/155 BOMMAR I OS SENTRUM - FINANSIERING /07 03/928 PLANLAGT DISPONERING AV STATLEG ØYREMERKT TILSKOT FOR PSYKISK HELSEARBEID I OS KOMMUNE FOR /07 07/834 EVT. BRUK AV DISPOSISJONSFOND FOR FORMANNSKAPET - SØKNADER /07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - RULLERING /07 07/1167 ORGANISERING AV ARBEIDET MED LÆRLINGAR - SPESIELT HELSEFAGARBEIDAR /07 07/1173 ALTERNATIVT SKULETILBOD - LUNDEFOSSEN /07 07/1367 GENERALFORSAMLING, OS BYGG OG EIGEDOM AS /07 07/25 POLITISK KVARTER /07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1272 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 88/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret tek rekneskapsrapport for mai 2007 som melding. 2. Kommunestyret godkjenner at einingane sine straumbudsjett vert reduserte med til saman kr ,- slik at ein oppnår budsjettert innsparing vedk. straum, jfr budsjettpost Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. 3. Kommunestyret godkjenner at budsjettert fondsavsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr , jfr budsjettpost , vert omdisponert til å dekka meirutgifter vedk. juridisk bistand, konsulenthjelp og OU midlar. Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. 4. Kommunestyret godkjenner at meirutgifter til seniorpolitiske tiltak kr ,- vert dekka ved bruk at fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane, jfr balansekonto Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 88/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - År - Bud Avvik Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSY K.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Rekneskapsrapport pr mai viser at rekneskapen for mai 2007 kan koma ut omtrent i balanse etter finans. Side 4 av 40

5 Sak 88/ Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 5,5 mill. kr. Lønsoppgjer Det sentrale lønsoppgjeret i kommunal sektor er no ferdig (kap. 4), og det er semje om ei ramme på om lag 4,9%. Lokale tingingar for kap. 3 (leiarar) og kap. 5 gjenstår. I tillegg til årets lønsoppgjer kjem resultatet frå dei lokale tingingane for kap. 4 i Desse var ferdige hausten 2006 etter at budsjettet for 2007 var lagt fram, og ligg såleis ikkje inne i lønsbudsjettet for Det vil og vera lønsgliding knytta til nytilsettingar. Eit overslag viser at vi vil mangla om lag 5,5 mill. kr. Pensjon/AFP Utgiftene til AFP ser ut til å halda seg innafor budsjettert ramme. Pensjonsleverandørene våre har varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og auke i folketrygda sitt grunnbeløp enn venta, vil kommunane få auka reguleringspremie. Også bruttogaranti elementet aukar. Det er vanskeleg å seia nøyaktig kor mykje dette vil utgjera. Innsparingskrav Enøk Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. Enøk tiltak, er administrasjonen ikkje kome så langt med tiltak. Straumprisen er imidlertid monaleg lågare no enn på budsjetteringstidspunktet, og rådmannen foreslår difor at einingane sine straumbudsjett vert reduserte slik at innsparingskravet i budsjettet vert innfridd. Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette. Anna Utgifter til juridisk bistand, konsulenthjelp og såkalla OU midlar til KS ser til saman ut til å verta om lag kr høgare enn budsjettert. Rådmannen foreslår at budsjettert avsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr ,- vert omdisponert til å dekka desse meirutgiftene. Seniorpolitiske tiltak Dette området ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. I budsjett 2007 er det budsjettert med kr ,- til seniorpolitiske tiltak. Restmidlar frå 2006 avsett på fond utgjer kr ,-. Pr. mai 2007 er det 35 personer som går på slike tiltak. Desse tiltaka som er i gang pr mai 2007 har ein årskostnad på kr ,-. Rådmannen foreslår å nytta fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane til å dekka meirutgiftene Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein mindreinntekt på kr ,-. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får halvårsverknad i Det er vidare budsjettert med kr ,- i innsparing vedk. innkjøp. Dette gjer at det er usikkert om ansvarsområdet klarar heile innsparingskravet på 1,5 mill. kr. Vi anslår underskotet til ,- men det er for tidleg å seie noko sikkert om dette Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 5 av 40

6 Sak 88/ Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Hegglandsdalen skule Eininga har for tida ei utfordring med få barn i SFO. Til hausten får dei mange nye førsteklassingar og vi vonar at barnetalet i SFO vil auka Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Eininga ser ut til gå i balanse på årsbasis. Området skuledrift ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på om lag kr Innsparinga kjem frå gjesteelevsavtale. Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Side 6 av 40

7 Sak 88/ Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Innan barnevernet ser vi ein tendens til at kostnadene aukar kraftig. Årsaka til dette er fleire barn i tiltak, fleire igangsette tiltak og fleire heimebuande ungdommar med omfattande tiltak (mellom anna New Page). Vidare er det fleire barn i institusjon og fosterheim og fleire barn som bur i institusjon over lenger tid. Korleis dette vil slå ut i løpet av 2007 er vanskeleg å seie noko sikkert om, men truleg vil området få eit underskot på om lag kr , Pleie- og omsorg Eininga har jobba hardt for å klare innsparingskravet på sjukeheimen på ,-. Dei har ikkje klart å spare inn så mykje som dei er pålagd men dei jobbar heile tida med saka. Luranetunet fekk også ei reduksjon i rammene i budsjett 2007 i høve til 2006 på ,-. Dei har jobba hardt for å klare dette innsparingskravet og det ser ut som dei skal klare dette i Dersom eininga ikkje klarer innsparingskravet på 1,1 mill. kroner blir underskotet dekka av tidlegare opparbeidde fond Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Side 7 av 40

8 Sak 88/ Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til få eit budsjettunderskot på om lag ,-. Årsaka til dette er at mange golv rundt i skulane er så nedslitne at det var nødvendig å gjøre ei stor reinsejobb og skurejobb for å unngå å skifte ut golva innan eit par år. Å skifte golva vil vere ein stor kostnad. Etter reinsejobben vil golva halde i mange år til Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 1,8 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr mai og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 0,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell etter framlegging av Kommuneproposisjonen Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta nær 2 mill. kr lågare enn budsjettert. Skatteanslaget for kommunesektoren er oppjustert med 0,9 mrd. kr. I prognosen frå KS der dette er lagt inn, kjem Os kommune ut med eit skatteanslag på om lag 317 mill. kr, dvs. vel 1,2 mill. kr mir enn det kommunen har budsjettert med (kommunen auka skatteanslaget med 6 mill. kr i høve til statsbudsjettet) Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 9,5 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr mai i år har vi hatt ei avkastning på ca. 14,6 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene juni desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 21,7 mill. kr, altså rundt 9,5 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 40

9 Sak 89/07 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2007 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr mai 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 89/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor AS for mai 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 2,29% i mai, noko som utgjer om lag 5,8 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 5,93%, det vil seia om lag 14,6 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 12% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,37%, litt høgare enn referanseindeksen. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 1,70%. Obligasjonsfond Om lag 30% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på -0,3%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,47%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 0,36%. Eigedom 0% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Referanseindeksen for eigedom er på 0,61% denne månaden. Hedgefond Om lag 13% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 1,21%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,53%. Hittil i år har hedgefonda hatt ei avkastning på 6,10%. Aksjefond Om lag 45% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 5%, noko som er betre enn referanseindeksen på 3,88%. Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 11,39% fordelt med 15,57% på norske fond og 10,35% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE MAI 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedom - 0 % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 10 av 40

11 Sak 90/07 MØTEBOK BOMMAR I OS SENTRUM - FINANSIERING Saksbehandlar: Øyvind Tøsdal Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 07/155 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 78/07 Os Forvaltningsstyre PS /07 Os Forvaltningsstyre PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap løyver kroner til oppsetjing av to bommar i Os sentrum. Summen vert finansiert ved å løyva midlar frå disposisjonsfondet Os formannskap har- konto Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettendringar. Os Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 90/07 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) ønskte å setja ned eit adhocutval for å greia ut denne saka grundigare. Medlemar: Haldor Fosse (SV), Laila Reiertsen (FrP), Gustav Bahus (FrP), + 1 frå administrasjonen, 1 frå politiet og 1 frå Sentrumsforeninga. Dette vart samrøystes vedteke. Vedtak: Det vert sett ned eit adhocutval for å greia ut denne saka grundigare. Medlemar: Haldor Fosse (SV), Laila Reiertsen (FrP), Gustav Bahhus (FrP), + 1 frå administrasjonen, 1 frå politiet og 1 frå Sentrumsforeninga. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (FrP) kom med tilleggsframlegg: Det skal vera nødvendig låsesystem på bommane. Terje Sperrevik (Tvs) kom med tilleggsframlegg: Forvaltningssyret ser dette som starten på ein større plan. Samrøystes vedtak som innstillinga, og tillegga vart samrøystes vedtekne. Vedtak: Forvaltningsstyret i Os godkjenner at det vert sett opp bommar ved innkøyringane til parkeringsplassen framfor rådhuset, slik at plassen vert stengd mellom klokka 0600 og klokka 0900 alle dagar utan lørdag og søndag. Det skal vera nødvendig låsesystem på bommane. Forvaltningssyret ser dette som starten på ein større plan. Side 12 av 40

13 Sak 90/07 Vedlegg: 1.Saksutgreiing med vedlegg i FVS sak 78/07 2. Saksprotokoll frå møte i Os Forvaltningsstyre sak 78/07 3. Pristilbod frå Euroskilt AS datert Saksopplysningar: Saka gjeld finansiering av to bommar som skal setjast opp for å hindra at parkeringsplassen framfor rådhuset vert full før butikkane på Osøyro opnar om morgonen. Det er henta inn pristilbod og Euroskilt AS er valt som leverandør. Vurderingar: Skal bommane betalast må Os kommune løyva pengar. Det er ikkje å venta at andre enn Os kommune skal dekka kostnaden med uønska bruk av ein offentleg parkeringsplass. Rådmannen vil rå til at bommane vert finansierte frå formannskapet sitt disposisjonsfond. Framlegging av kablar til bommane er ikkje med i pristilbodet. Kabalr kan førast ut frå uttak i rådhuset og kostnaden kan dekkast av midlar frå vegbudsjettet innan einining for kommunalteknikk Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap løyver kroner til oppsetjing av to bommar i Os sentrum. Rådmannen rår til at summen vert finansiert ved å løyva midlar frå disposisjonsfondet Os formannskap har- konto Rådmannen ber om fullmakt til å gjera naudsynte budsjettendringar. Os 19.juni 2007 Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 13 av 40

14 Sak 91/07 MØTEBOK PLANLAGT DISPONERING AV STATLEG ØYREMERKT TILSKOT FOR PSYKISK HELSEARBEID I OS KOMMUNE FOR 2007 Saksbehandlar: Eva Mari Solberg Arkiv: 233 G7 &30 Arkivsaksnr.: 03/928 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 86/06 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os Formannskap godkjenner framlegg til disponering av det statlege øyremerkte tilskotet til psykisk helsearbeid i Os kommune for 2007, slik det fremgår av rapporteringsskjema. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 91/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) kom med framlegg om å greia ut om det er trong for turnusarbeid. Dette framlegget vert å senda over til administrasjonen v/rådmannen til handsaming der. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os Formannskap godkjenner framlegg til disponering av det statlege øyremerkte tilskotet til psykisk helsearbeid i Os kommune for 2006, slik det fremgår av rapporteringsskjema. Side 15 av 40

16 Sak 91/07 Vedlegg: 1. Rapporteringsskjema for bruk av psykiatrimidler for 2007 Saksopplysningar: Statleg opptrappingsplan for psykisk helse gjev Os kommune eit tilskot for 2007 på kr Overføringa auka med 19 % i høve til Det vert vist til vedlagt skjema for bruken av midlane. Bakgrunn for saka: Etter nye retningsliner skal den årlege planlagte disponeringa av statlege øyremerkte midlar til psykisk helsearbeid i kommunen vera godkjent politisk. Dei statlege føringane tilseier at fordeling av midlane mellom vaksne og barn skal vera slik at barn/unge skal minimum ha 20% av det totale tilskotet. Dette overheld Os kommune. Os kommune har ein godkjent psykiatriplan, som skal vera førande for disponeringa. Planen gjeld for perioden 2007 til Gjeldande plan vart vedteken av Os kommunestyre i sak 8/07. Status for psykiatritenesta idag er at det er ein aukande etterspurnad etter tenester, og fleire nye brukarar med samansette og omfattande behov. Kapasiteten er til tider sprengt, særleg er akutthenvendelser tidkrevjande. Ein ser fram til at nytt bufelleskap i Idrettsvegen vert klar for innflytting i løpet av 4. kvartal Tenester for barn og unge v/førebyggjande teneste melder på same måte mykje større pågang enn kva det er kapasitet til, og mange behov som er alvorlege og komplekse. Nye tiltak i 2007: Nye tiltak i 2007 er lagt inn i rapporteringsskjema for disponering av tilskotet. I punkt 8 er det gjort framlegg om kr til kompetanseheving. Det er lønstilskot for 2 personar som avslutter vidareutdanning i psykisk helsearbeid som heiltidsstudium i juni Her er fordelingsnøkkelen at Fylkesmannen betaler 50% av løna under utdanning, mens kommunen då må forplikta seg til å betala 25%. I tillegg har vi teke med lønstilskot til 1 person som har fått plass på same utdanning frå august Føresetnaden er at Fylkesmannen godkjenner å gje oss tilskot til alle tre. Det er i tillegg innanfor ramma av kr sett av midlar til interne tverrfaglege etterutdanningskurs. I punkt 10 er det avsett midler til stillingar i nytt bufelleskap i Idrettsvegen. Her er det berekna inn 2 årsverk som allerede er tilsett. Desse arbeider mellombels i den ordinære psykiatritenesta, samt 4 nye årsverk frå 1. november Såleis ver bufellesskapet bemanna med tilsaman 6 årsverk. På grunn av at tenesta vil trenga særskilte ressurser knytt til bebuarar med særlege behov vert det også vurdert bemanning på natt og helg. Omfang på denne ekstrabemanninga er under utgreiing. Dersom det skulle visa seg at omsorgs- /tilsynsbehovet er større enn budsjetterte midlar eller at øyremerkt tilskot vert lågare enn venta, vil ein koma tilbake med ei ny sak om dette. Psykiatritenesta vil kunna dekkja inn kostnadene til bemanninga på 6 årsverk gjennom øyremerkt tilskot for i år og ut Føresetnaden er at øyremerkte midlar har den same Side 16 av 40

17 Sak 91/07 vekst ut planperioden som iår, samt at vi får godkjent å overføra kr til fond til neste år, sjå punkt 5 i tabellen. I punkt 14 er det avsett kr til kjøp av eksterne rettleiingstenester. I punkt 16 er det sett av auka ressurser til førebyggjande tenester. Det er planlagt tilsetting i 10 % stilling som psykolog fra Stillinga auker til 20 % fra Denne stillinga skal jobbe heilhetleg med psykologoppgaver innan tenester for barn og unge. Ny stilling i 50 % skal arbeide med tidleg intervensjon med førskulebarn, bl.a. bruk av Marte Meo-metoden. I tillegg gjev ein melding om at det er overført kr frå 2006 til 2007 av ubenytta øyremerkte midlar. Årsak til dette overskotet for 2006 var mellom anna at den planlagte bemanninga i det nye bufellesskapet i Idrettsvegen vart utsett og derav seinare framdrift for byggeprosessen. Rapporteringsskjema for framlegg til disponering av statlege øyremerkte midlar til psykisk helsearbeid i Os kommune for 2007, vert med dette lagt fram til politisk godkjenning. Eva-Mari Solberg Einingsleiar Side 17 av 40

18 Sak 92/07 MØTEBOK EVT. BRUK AV DISPOSISJONSFOND FOR FORMANNSKAPET - SØKNADER Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/834 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 46/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for formannskapet for drlfting og avgjerd. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

19 Sak 92/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Lisbeth L. Axelsen er ugild i denne saka. Espen Aspenes er ikkje ugild i denne saka. Børge Lunde (H) kom med følgjande framlegg: Følgjande tiltak får tilskot frå disposisjonsfondet til Os formannskap: Os kulturutvikling Utvikling av Vognhallen ,- Os kulturutvikling Kjøp av skulptur ,- Os sentrumsforening Sommarvertskap ,- LHL Os Nytt LHL-senter i Os ,- Osøren Blues og Jazzfestival Festival 2007 (inkl. cruise) ,- Bergen Os Bompengeselskap AS Driftsstøtte (evt. eigenkapital) ,- Os Røde Kors Drift redningsbåten i Os ,- Os Cisv Tilskot 5.000,- Total ,- Ruth Elin Midtbø (Ap) kom med følgjande frmlegg: Os kulturutvikling Utvikling av Vognhallen og ,- Kjøp av skulptur Os sentrumsforening Sommarvertskap ,- CISV 5.000,- LHL Os Nytt LHL-senter i Os ,- Os Røde Kors Drift redningsbåten i Os ,- Osøren Blues og Jazzfestival Festival 2007 (inkl. cruise) ,- Bergen Os Bompengeselskap AS Driftsstøtte (evt. eigenkapital) ,- Paktarbustaden Vedlikehald 500,000,- Kraftstasjon Gåssand + Raudlist Vedlikehald ,- Total ,- H/FrP sitt framlegg fekk 7 røyster og Ap sitt framlegg fekk 3 røyster (1V, 2Ap). H/FrP sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Følgjande tiltak får tilskot frå disposisjonsfondet til Os formannskap: Os kulturutvikling Utvikling av Vognhallen ,- Os kulturutvikling Kjøp av skulptur ,- Os sentrumsforening Sommarvertskap ,- LHL Os Nytt LHL-senter i Os ,- Osøren Blues og Jazzfestival Festival 2007 (inkl. cruise) ,- Bergen Os Bompengeselskap AS Driftsstøtte (evt. eigenkapital) ,- Os Røde Kors Drift redningsbåten i Os ,- Os Cisv Tilskot 5.000,- Total ,- Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Ruth Elin Midtbø (Ap) ba om utsetjing av saka. Saka vert sendt attende til administrasjonen. Før ny handsaming, i neste møte, skal det utarbeidast ei eiga sak som syner og grunngjev korleis årsoverskot og årsunderskot skal førast tilbake til einingane. Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 12 røyster (5Ap, 3SV, 1Krf, 1Sp, 1Tvs, 1U) og fall. Ruth Elin Midtbø (Ap) kom med følgjande framlegg: Side 19 av 40

20 Sak 92/07 Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering, veglys Sentrumsutvikling Osøyro Vedlikehald paktarbustada, bogstove og stabbur Sum Haldor Fosse (SV) kom med følgjande framlegg: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum SV sitt framlegg fekk 3 røyster (3SV) og fall. Ap sitt framlegg fekk 16 røyster (5Ap, 3SV, 3Krf, 1Sp, 1Uavh, 2Tvs) og fall. Formannskapet si innstilling fekk 19 røyser (3H, 15Frp, 1Tvs) og vart vedteke. Vedtak: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Side 20 av 40

21 Sak 92/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg frå FrP/H: Kommunestyret vedtek følgjande disponering av årsoverskotet for 2006: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Frp/H sitt framlegg vart vedteke med 5 røyster (3Frp, 1H +ordføraren si dobbeltrøyst ). Vedtak: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Side 21 av 40

22 Sak 92/07 Vedlegg: Søknad frå Oselvarklubben, Søknad frå Os Turn, Søknad frå Kuventræ Nærmiljøanlegg, Søknad frå Musikk og kulturskulen/helsestasjonen, Søknad frå WT Os Internasjonale Filmfestival, 25.mai Søknad frå Os IFU, Saksopplysningar: Kommunestyret sette 8.mai av kr av overskotet i 2006 til disposisjon for formannskapet. Frå tidlegare avsettingar står det pr at kr ,58 til same føremål. I møte , sak 61/07, gav formannskapet tilsegn til følgjande prosjekt; Os kulturutvikling Utvikling av Vognhallen ,- Os kulturutvikling Kjøp av skulptur ,- Os sentrumsforening Sommarvertskap ,- LHL Os Nytt LHL-senter i Os ,- Osøren Blues og Jazzfestival Festival 2007 (inkl. cruise) ,- Bergen Os Bompengeselskap AS Driftsstøtte (evt. eigenkapital) ,- Os Røde Kors Drift redningsbåten i Os ,- Os kommune Parkeringsbommar ,- Os Cisv Tilskot 5.000,- Total ,- Rest ,58 Det føreligg no ei rekkje nye søknader om stønad til ulike prosjekt. I tillegg vert det i denne saka fremja nokre søknader som av ulike årsaker ikkje er slutthandsama i Os kommune tidlegare. Dei aktuelle søknadane er; Oselvarklubben Bok om Oselvaen? Os Turn Forprosjekt Kuventræ ,- Kuventræ Nærmiljøanlegg Amfi, Kuventræ skule ,- Os kommune Musikk ved livets begynnelse ,- WT Filmfestival Festival 2007, driftsstøtte ,- Os IFU Diverse aktiviteter ,- Os kommune Kulturprisen ,- Saka vert fremja for formannskapet til drøfting og avgjerd utan innstilling frå rådmannen. Os, Terje Søviknes Ordførar Side 22 av 40

23 Sak 93/07 MØTEBOK FØREBELS UTKAST TIL BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN Saksbehandlar: Arne Skogedal Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 07/336 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 52/07 Os Formannskap PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Ungdommens kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS 93/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek førebels utkast til Bustadsosial Handlingsplan som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

24 Sak 93/07 Behandling i Ungdommens kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Arne Skogdeal orienterte om bustasosial handlingsplan og arbeidet med rullering av planen. Han oppfordra Ukos til spesielt å vera oppteken av ungdomsbustadar. Planen vil bli lagt ut til høyring medio oktober der Ukos får koma med innspel. Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Ungdommens kommunestyre tek orientering om rullering av bustadsosial handlingsplan som melding. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Orienteringa vart teken som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Arne Skogedal orienterte om saka. Saka vart drøfta, og orienering gitt tilbake i møtet. Vedtak: Orienteringa vart teken som melding. Side av 40 24

25 Sak 93/07 VEDLEGG: Førebels utkast til Bustadsosial Handlingsplan (Eige vedlegg) SAKSOPPLYSNINGAR: 1. PLANHISTORIA: Os kommune fekk utarbeidda Bustadsosial Handlingsplan fyrste gong i Kommunestyret gjorde vedtak i desember 2006 at planen skulle rullerast kvart år. Rulleringa for starta i januar månad i år. Det er lagt fram eit problemnotat om bustadsosial handlingsplan / Bustadsosial profil til formannskapet 24. april. Planen skal på høyring i tida 24. august til 14. september. Deretter vert det politisk behandling i UKS, forvaltningsstyret, formannskapet og sluttbehandling i kommunestyreet 13. november. 2. MÅLET ER AT DEN BSHP SKAL FØRA TIL HANDLING OG DÅ ER DET VIKTIG MED: Høg politisk og administrativ forankring Tverrsektorielt samarbeid Brei medverknad med utarbeidinga av planen Samordning med psykiatriplanen og Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 3. EIT FØREBELS PLANUTKAST: Eit førebels planutkast vert no lagt fram for formannskapet på møte 26. juni. Dette utkastet er ikkje kvalitetssikra på språk, form / layout og innhald. Konklusjon / tilråding er heller ikkje ferdig drøfta og konkludert. Vi ber no om evt. merknader / endringar frå formannskapet som må inn i planen før han vert sent ut på høyring om lag 20. august. Vi vil ha både ros og ris. 4. FRAMLEGG TIL VEDTAK: Formannskapet tek førebels utkast til Bustadsosial Handlingsplan som melding. 13. juni 2007 Arne Skogedal Kundeombod/prosjektkoordinator Side av 40 25

26 Sak 94/07 MØTEBOK ORGANISERING AV ARBEIDET MED LÆRLINGAR - SPESIELT HELSEFAGARBEIDAR Saksbehandlar: Eva K. Røttingen Arkiv: 417 Arkivsaksnr.: 07/1167 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/07 Personal- og lønsutvalet PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapett sluttar seg til administrasjonen sitt framlegg til vedtak. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

27 Sak 94/07 Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: Denne saka skal i Formannskapet og kjem i Kommunestyret i september. Arbeidsmiløutvalet sluttar seg til konklusjonen, og er einig i at for eit så pass lite område, er det lite eller ingen ting å henta på å gå inn i eit forpliktande fellesskap med andre kommunar. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til administrasjonen sitt framlegg til vedtak. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Os kommunestyre er positiv til å ta inn lærlingar i det nye helsefagarbeidarfaget frå , og ber om at oppretting av 5 nye læreplassar blir tatt opp til vurdering i samband med handsaming av budsjett for 2008/økonomiplan Os kommune vil ikkje på noverande tidspunkt gå inn i Opplæringskontoret for helse- og sosialfagene m.fl., men vil leggja til rette for at tilsette i kommunen kan ta seg av arbeidet med dei nye lærlingane. Side 27 av 40

28 Sak 94/07 Vedlegg: 1. Opprettelse av felles opplæringskontor med hovedfokus på helse- og sosialfag, arbeidsgruppa si tilråding 2. Lovgrunnlag for opplæringskontor 3. Aksjonæravtale 4. Utkast til vedtekter for opplæringskontoret for helse- og sosialfagene m.fl. A/S 5. Budsjett for første fulle driftsår Saksopplysningar: Os kommune har i dag 10 lærlingeplasser og er godkjent lærebedrift for følgjande fag: Barne- og undgdomsarbeidar Omsorgsarbeidar IKT-fag Kontorfag Vi har no 8 lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget, 1 i omsorgsfaget og 1 IKT-lærling. Os kommune oppretta dei 10 læreplassane då det vart innført nye lærefag. Opplæringsløpet er 2 år på skule og 2 år i lære. Meininga var at vi skulle ha 5 lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget og 5 i omsorgsarbeidarfaget. Det har ikkje meldt seg nok søkjarar til lærlingeplassane i omsorgsarbeidarfaget, og vi har då fylt opp med lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget; der er pågangen mykje større. Søkninga til studieretningar for helse- og sosialfag er synkande. Søkjarar til helse- og sosialfag i Hordaland har gått ned frå 1634 elevar i 2006 til 1427 elevar i Frå 2006 vert hjelpepleiarutdanninga og omsorgsarbeidarutdanninga avslutta, og det blir oppretta eit nytt lærefag: Helsefagarbeidarfaget med 2 år opplæring i skule og 2 år opplæring i bedrift. Dei første ordinære lærlingane vil vera ute i verksemdene frå hausten Kommunane sitt behov for arbeidskraft i omsorgssektoren er aukande, og vi må framstå som ein attraktiv og interessant arbeidsplass for å klara å trekka til oss ungdommen. Reformar i vidaregåande opplæring set og eit press på arbeidsgjevarar om å ta i mot lærlingar i mykje større skala enn tidlegare. Her er særleg det nye helsefagarbeidarfaget ei utfordring i kommunal sektor. Dette er bakgrunnen for at KS, fleire kommunar i Hordaland, fylkeskommunen m.fl. kom saman for å sjå om dette er oppgåver vi bør prøva å løysa i lag gjennom eit felles opplæringskontor. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som skulle utgreia dette nærare. Arbeidsgruppa si tilråding er no sendt ut, og er til handsaming i dei verksemdene som har bestilt utgreiinga. Vi må ta stilling til om Os kommune skal gå inn i eit slikt felles opplæringskontor. Arbeidsgruppen har gitt følgende enstemmige tilråding i saken: Man ser med bekymring på at søkertallet til både læreplasser og grunnkursene i helse og sosialfag i Hordaland er synkende. Dette gir store utfordringer for virksomheter i helsetjenesten med tanke på å rekruttere nødvendig arbeidskraft med fagkompetanse. De samarbeidende partene ser det som viktig og interessant at offentlige og private samordner sine ressurser for å motivere unge mennesker til å utdanne seg til en yrkeskarriere i helse og sosial sektoren. Side 28 av 40

29 Sak 94/07 Bergen og omegn trenger et felles organ som kan synliggjøre markedsføre og bidra til utvikling av helse og sosialarbeidsplassene, samt ta ansvar for lærlinger som utdanner seg til denne sektoren. De samarbeidende partene vil sterkt henstille adressatene til å delta i etableringen av et felles opplæringskontor med hovedfokus på helse og sosialfagene med oppstart fra 2007 og i samsvar med framlagt forslag. Eit opplæringskontor er eit organ for verksemder som samarbeider om opplæring for lærlingar og/eller lærekandidatar. Lærlingen teiknar kontrakt med opplæringskontoret. Alle tilskot vert betalt til kontoret, og medlemmene vedtek på årsmøtet kor stor del av lærlingetilskotet som skal overførast til kommunane/institusjonane. Arbeidsgruppa gjer framlegg om at medlemmene får utbetalt 60% av lærlingetilskotet. Målet er at opplæringskontoret skal ta det meste av oppgåvene knytt til arbeidet med læreplassane. Konkrete oppgaver som påligger opplæringskontoret: Bindeledd mellom medlemsbedriftene og yrkesopplæringsnemnda/ fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. Bistå ved formidling av elever til lærekontrakt. Opprette lærekontrakter. Påse at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanen, herunder dekke opp eventuell manglende teoriopplæring. Må ha faglige ledere for hvert fag som kontoret er godkjent for. Lage oversikt over hele læretida for lærling og arbeidsplass, - opplæringskontoret skal sette faglig standard for elever som vil ha læreplass Melde lærlingene opp til fagprøve ved slutten av læretiden og sørge for egnet prøvearbeid i samarbeid med lærebedriften. Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene og signalisere disse til fylkeskommunen og dermed eventuelt påvirke tilbudsstrukturen i den videregående opplæring. Utvikle og arrangere instruktøropplæring. Bidra til å rekruttere instruktører. Utarbeide og følge opp opplæringsbøker for lærlingene. Ha en plan for lærekandidater / lærlinger med spesielle behov. Opplæringskontoret skal stimulere og bidra til mangfold og likestilling i helsearbeiderfaget. Samarbeide med personalkontor/arbeidsplassene om tilrettelegging av stilling etter endt læretid. (jfr. Stortingsmelding 25/omsorgsmeldinga). Bidra til å rydde i ulike ordninger som har ulike roller i forholdet lærlinger arbeidsplass, viktigst her kan være NAV. Informere og motivere arbeidsplassene og videregående skoler for å utvikle samhandlingen og kvaliteten på læretida. Her møtes ulike tradisjoner, fag og kulturer, opplæringskontoret kan være en viktig brobygger. Bidra til kontinuerlig utvikling av helsearbeiderfaget. Hjelpe til med å få organisert kurs for voksne medarbeidere i bedriften, særlig med sikte på å kvalifisere disse til fagprøve. Organisasjonsform Arbeidsgruppa tilrår oppretting av Opplæringskontor for Helse- og sosialfagene som eit A/S med ikkje økonomiske føremål. Grunngjevinga for å velja A/S modellen er m.a. at dette er ein open, velkjend og oversikteleg organisasjonsform. Aksjekapitalen skal vera på kr Side 29 av 40

30 Sak 94/07 med ein fordelingsnøkkel for aksjekapital ut frå planlagt tal lærlingar i Os kommune er her sett opp med 10 lærlingar som gjev kr som andel av aksjekapital. Dette blir ikkje heilt rett for vi kjem nok ikkje til å ha 10 lærlingar i helsefagarbeidarfaget. Opplæringskontoret vil ikkje omfatta barne- og ungdomsarbeidarfaget så arbeidet med desse lærlingane kjem utanom og må gjerast i kommunen som no. Vi viser elles til vedlegga i saka for nærare informasjon om organisasjonsform, driftsbudsjett m.m. for opplæringskontoret. Arbeidet med lærlingar i kommunen er pr. i dag organisert slik at det for kvart lærefag er ein person som har overordna ansvar for tilsetjing og oppfølgjing av lærlingane. Aud Winsents for omsorgsarbeidarane, Lill-Karin Wallem for barne- og undgdomsarbeidarane og Terje Håvardstun for IKT lærlingen. I tillegg er det instrukturørar på arbeidsplassane som har spesielt ansvar for lærlingen i den tida ho/han er på den arbeidsplassen. Desse instruktørane treng også kontinuerleg oppfølgjing og opplæring. Fordelar og ulemper med å gå inn i felles opplæringskontor for helse- og sosialfag Fordelar Blir avlasta for mykje papirarbeid Får tilbod om opplæring av instruktørane Har ikkje ansvar for å laga opplæringsbok Ulemper Vi vil framleis ha alt ansvar for, og arbeid med, dei andre lærlingane Kan bli stort og litt fjernt med eit opplæringskontor i Bergen Vi vil framleis ha ansvar for dagleg oppfølgjing av lærlingar i helsefagarbeidarfaget Vi ønskjer å avgjera sjølv kven vil ta inn som lærling Usikkerheit knytt til økonomien i eit slikt opplæringskontor, kva kommunen må bidra med i kroner og øre. Lærlingekostnad I dag har kommunen ein kostnad på om lag kr over 2 år pr. lærling. Dersom vi går inn i eit felles opplæringskontor vil vi tapa omlag kr pr. lærling. Spørsmålet knytt til felles opplæringskontor gjeld som nemnd, lærlingar innanfor helse- og sosialfag, for oss vil det seia helsefagarbeidarar frå Pleie- og omsorgseininga vil ha ansvar for desse lærlingane. Vi har drøfta spørsmålet om felles opplæringskontor med dei ansvarlege i eininga, og konklusjonen deira er at kommunen først bør prøva å gjera dette arbeidet sjølv i ein periode. Det er vanskeleg å seia kor stor personalressurs som vil gå til dette arbeidet, men ut frå erfaringar vi har med andre lærefag, er dette eit arbeid som på årsbasis vil utgjera omlag 10% stilling. Etter ein utprøvingsperiode kan vi eventuelt ta spørsmål om medlemskap i opplæringskontoret opp til ny vurdering. Pr. i dag er det usikkert kor mange læreplassar kommunen kan ha for helsefagarbeidarfaget frå Målet er at vi bør kunna tilby 5 læreplassar i dette faget. Dette bør helst vera læreplassar som kjem i tillegg til dei 10 plassane kommunen har i dag. I så tilfelle må det i budsjetthandsaminga til hausten opprettast 5 nye læreplassar. Dersom det ikkje blir oppretta nye plassar vil auke i plassar for helsefagarbeidarar bety reduksjon i tal plassar for barne- og ungdomsarbeidarar. Side 30 av 40

31 Sak 94/07 Vi har i dag 8 lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Det er stort påtrykk på kommunen frå fagopplæringskontoret om å ta inn fleire lærlingar i dette faget. Os vidaregåande skule har elevar i dette faget, og ungdommer frå kommunen søkjer om læreplass i heimkommunen. I år kunne vi ta inn to lærlingar, og måtte avvisa 7-8 søkjarar som gjerne ville ha læreplass i Os kommune. Vi har no svært gode rutinar for arbeidet med lærlingane i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Dette gjeld tilsetjing, jamnlege samtaler med lærlingane, samlingar for lærlingar og rettleiarar m.m. Einingane som har lærlingane er godt nøgde, og dei gjev uttrykk for at den verdiskapinga lærlingane bidrar med er viktig for eininga. Det vil vera synd dersom Os kommune må redusera talet på lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Vi vil difor oppmoda om at det vert oppretta nye læreplassar for helsefagarbeidarfaget. I si tid var normen frå KS at kommunane burde ha 1 lærling pr innbyggjar. 15 læreplassar vil då vera i tråd med denne normen. Oppsummering Etter ei samla vurdering tilrår vi at Os kommune ikkje går inn i felles opplæringskontor med hovedfokus på helse- og sosialfag. Kommunen ønskjer å ta inn lærlingar i det nye helsearbeiderfaget og vil i første omgang gjera arbeidet med lærlingane sjølv. Kommunestyret vurderer i budsjettsamanheng oppretting av 5 nye læreplassar. Os, Eva K. Røttingen Side 31 av 40

32 Sak 95/07 MØTEBOK ALTERNATIVT SKULETILBOD - LUNDEFOSSEN Saksbehandlar: Jorunn Solberg Arkiv: A25 Arkivsaksnr.: 07/1173 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 77/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Tilbodet ved Lundefossen blir lagt administrativt til Os ungdomsskule dei neste tre skuleåra. Innhald og opptak til kurstilbod blir ikkje vesentleg endra. Personalet er framleis tilsett i Os kommune, men får arbeidsplassen sin ved ungdomsskulen, og blir disponert av rektor der. Ordninga vil bli evaluert i løpet av skuleåret 2009/2010, både når det gjeld behov, innhald, organisering og lokalisering. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

33 Sak 95/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Laila Reiertsen (FrP) kom med følgjande utsetjingsframlegg. Tillegg til 3. avsnitt: Ordninga vil bli evaluert snarast mogeleg. Saka vert utsett til neste formannskapsmøte. Formannskapet oppmodar administrasjonen at ein har dei foreskrivne møte med dei ulike organisasjonane samt tilsette som denne endringa gjeld jfr og 4.2 i arbeidsmiljølova. Samrøystes vedtak som framlegget frå Reiertsen. Vedtak: Tillegg til 3. avsnitt: Ordninga vil bli evaluert snarast mogeleg. Saka vert utsett til neste formannskapsmøte. Formannskapet oppmodar administrasjonen at ein har dei foreskrivne møte med dei ulike organisasjonane samt tilsette som vert berørt av denne endringa jfr og 4.2 i arbeidsmiljølova. Side 33 av 40

34 Sak 95/07 Saksopplysningar: Rådmannen viser til avsnitt 3 i vedtaket frå møtet 5. juni der formannskapet oppmoda administrasjonen om å ha møte med organisasjonane og dei tilsette. Det var ikkje mogeleg å få gjennomført møta før sakspapira vart sende ut. Ny saksutgreiing vil bli lagt fram på møtet. Tidl. saksopplysningar: Våren 2000 etablerte Os kommune eit alternativt skuletilbod for 5 8 elevar med samhandlingsvanskar og inngjekk ein 10-årig avtale om leige av skulelokale ved Lundefossen. Føresetnaden for å få plass ved skulen, var at heimeskulen hadde prøvt ulike alternativ når det galdt undervisningstilbod, elev/foreldre måtte søkje til skulen, PPT måtte gje tilråding og det vart nedsett eiga opptaksnemnd. Dei første åra fungerte skulen i samsvar med desse føresetnadene. Etter kvart synte det seg at dei elevane som vart tekne opp ved Lundefossen, hadde svært kompliserte problemstillingar. Sidan elevflokken var så liten, kunne påverknaden elevane i mellom forsterke heller enn minke problema. Samstundes vart det signalisert frå skulane at det var andre elevgrupper som hadde behov for alternative tiltak for kortare eller lengre tid, og som skulen sjølv ikkje kunne leggje til rette for. På denne bakgrunnen la skulen om undervisningsopplegget til å tilby kursrekkjer til grupper av elevar, for på den måten å kunne nå fleire. Samstundes vart det selt elevplass til enkeltelevar frå andre kommunar, noko som medverka til at ein kunne ha noko meir personale enn budsjettert. Dei tilsette gjennomførte også kurs i ein metode kalla Aggression Replacement Training - ART -, som kunne nyttast i undervisninga på Lundefossen eller som tilbod i andre skular. Lundefossen skule har heile tida vore ei sårbar eining, både fordi slike opplegg er svært krevjande, men også grunna at eininga er så liten. Det har heller ikkje lukkast å få tilsette med spesialpedagogisk bakgrunn. Dette er problemstillingar som har vore framme i drøftingar med dei andre skulane, men også er tatt opp av personalet ved Lundefossen. Det er gjort eit vedtak i formannskapet om å evaluere Lundefossen til hausten. Det siste skuleåret har vore spesielt, med sjukepermisjonar og andre permisjonar i personalet. Skulen har likevel makta å gjennomføre dei fleste kursrekkjene både i haustsemesteret og etter ein kortare stengingsperiode også denne våren. Å gjennomføre evalueringa til hausten slik det er vedteke, finn administrasjonen ikkje vil gje eit fullgodt bilde av undervisningstilbodet. Frå Fylkesmannen er det kome signal om at å ha slike skular for seg ikkje er ønskjeleg. Sjølv om det heile tida har vore understreka at elevane framleis høyrer til heimeskulen, stiller Fylkesmannen spørsmål om dette er tilfredsstillande. Det er likevel ikkje tvil om at nokre av elevane treng skuletilbod som skil seg tydeleg ut frå det elevane vanlegvis får. For å imøtekomme behov og krav, samstundes som ein får tid til å utvikle tilbodet før det blir evaluert, gjer rådmannen framlegg om at tilbodet ved Lundefossen dei neste tre åra blir lagt administrativt til Os ungdomsskule. Dette blir gjort etter å ha drøfta saka med dei tre ungdomsskulane, som i og for seg alle ville kunne ta på seg denne oppgåva. Os ungdomsskule ligg likevel geografisk høvelegast til. Kurstilboda skal halde fram, og dei andre ungdomsskulane skal, etter tilråding frå PPT, få tilbod som før. Personalet er framleis tilsett i Os kommune, men får nå arbeidsplassen sin ved Os ungdomsskule, og blir disponert av rektor der. På den måten kan det vere mogeleg at stillingane blir delte mellom fleire, slik at noko av undervisningstida blir på Lundefossen og noko på ungdomsskulen. Då kan det også vere mogeleg at slitasjen på den enkelte blir mindre. Side 34 av 40

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 40/07 07/735 FORVALTNINGSREVISJON "OS BYGG OG EIGEDOM AS" 697

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 40/07 07/735 FORVALTNINGSREVISJON OS BYGG OG EIGEDOM AS 697 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 19.06.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Unnvar Bakke (Ap) Vara som møter: Gunvor S. Sæbø (Ap) SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer