Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Terje Daleng (representant) Forfall: AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) Vara: AP - Knut Roald Dalen (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 4. Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 001/11 Referatsaker 002/11 Bredbåndsutbygging i Hattfjelldal. 003/11 Veilederkorps 004/11 Ombygging Hattfjelldal samfunnshus 005/11 Villkvinneseminar /11 Søknad om økonomisk støtte - Brennbakk Transport AS. 007/11 Uttalelse i høring om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt. 008/11 Tilbud trakking og slådding av snøscooterløyper i Hattfjelldal Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 33 DATO- 11/79 11/403 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen la følgende fram i møtet: Prosjektplan overbygg over scenen på torget: Referansegruppebestående av også brukere og naboer, må tas med i vurdering av hvordan scenen skal se ut og fungere. Administrasjonen bes innhente pris fra Trifonia, og forslag til hvordan scenen skal se ut. Formannskapet ser for seg at det åpnes for bruk av lokale produkter og råvarer. Ordfører la følgende fram i møtet: Veterinæravtalen: Formannskapet ber seg forelagt en sak i forhold til hvordan administrasjonen tolker veterinæravtalen som Hattfjelldal kommune har, i samarbeid med Grane kommune. Grane kommune tas med i utredningen. Rana utviklingsselskap: Formannskapet er positive til forslag fra Aktiv Næringsservice om prosjektledelse av snøscooterprosjekt, mellom Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal, samt Storuman kommun. Monte Negro appartements: Eierforeningen av leilighetene i Monte Negro avholder møte i Bergen søndag Marit Hatten møter på dette møtet og ivaretar kommunens interesser. Hatten legger frem eventuell sak for kommunestyret, samt rapport fra møtet. Rekruttering av kommunelege 2: Kommunestyret har for en god tid tilbake vedtatt at Nord-norge vilkårene skal gjelde for kommunelege 2 i Hattfjelldal. Denne avtalen gikk ut fra KS og legeforeningen for flere år siden. Det bestilles sak ang. dette, i forbindelse med en revisjon av stimuleringstiltak ved rekruttering av enkeltstillinger. Dette slik at kommunen får en mulighet å se på hva som skal endres. Åkervik grendeskole: Anne Margrethe Simonsen er inhabil og forlot møtet. Åkervik grendelag har i et brev til formannskapet informert om at de ikke ønsker en leieavtale med private eiere. Grendelaget ønsker en samarbeidsavtele med kommunen. Formannskapet diskuterte hva forhandlingsutvalget skal foreslå på løsning under forhandlingsutvalgsmøte i Korgen den

3 FS-001/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Side 3 av 33 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/7079 S Helseavdelingens budsjett ansvar 410 reguleres i samsvar med vedlagte beregninger nov /7154 U Turi Thorsteinsen Enhetsleder - institusjonstjenesten. 3 10/6805 U Hilde Breivik Overføring av ferie 4 10/7160 S Kommunale biler - service og vedlikehold. 5 10/7166 U Hoff verksted as Kommunale biler - service og vedlikehold. 6 10/7491 S Budsjettregulering 2010 Varntresk oppvekstsenter 7 10/7493 S Budsjettregulering ved Hattfjelldal oppvekstsenter /7464 S Budsjettregulering ved Susendal oppvekstsenter /7633 I Noregs vassdrags- og energidirektorat 10 10/7651 X Asgeir Almås; Stian Skjærvik; Bjarne Haugen; Jostein Grandaunet Pris på konsesjonskraft år 2011 for konsesjoner gitt etter Leie Olsenfjøsen som evt. lager for NTK-avdelingen /7377 I KS KS Folkevalgtprogram og partienes kompetanseheving for de folkevalgte /481 I Det Kongelige kommunal- og regionaldep. Ungdomsråd eller andre medverknadsorgan for barn og unge 13 11/113 S Tilsetting timelærere i kulturskolen 2011

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 33 FE /934 11/282 Stian Skjærvik Bredbåndsutbygging i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet vedtar i hht. vedtatt IKT-plan at det iverksettes et prosjekt med målsetting å få bygd ut høyhastighets bredbånd i Hattfjelldal kommune. 2. Det gjennomføres et forprosjektet innfor en kostnadsramme på kr ,- 3. Prosjektet finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen på 50% av kostnaden. Det disponeres interne personellressurser for inntil kr ,-. Det bevilges i tillegg kr ,- til forprosjektet med inndekning av Vefsnafondet. 4. Prosjektet gis slik kontering: : , : , :17700: , : , : , Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-002/11 Vedtak: 1. Formannskapet vedtar i hht. vedtatt IKT-plan at det iverksettes et prosjekt med målsetting å få bygd ut høyhastighets bredbånd i Hattfjelldal kommune. 2. Det gjennomføres et forprosjektet innfor en kostnadsramme på kr ,- 3. Prosjektet finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen på 50% av kostnaden. Det disponeres interne personellressurser for inntil kr ,-. Det bevilges i tillegg kr ,- til forprosjektet med inndekning av Vefsnafondet. 4. Prosjektet gis slik kontering: : , : , :17700: , : , : ,- Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 5 av 33 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 10 I Aktiv Nærigsserice AS SV: Vedr. tilskudd bredbåndsprosjekt. 11 U Aktiv Næringsservice Aksept av tilsagn om tilskudd på inntil kr ,- Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok den IKT-plan for Hattfjelldal. Tiltak 4 i planen omfatter arbeid med utbygging av bredbånd i Hattfjelldal. Som det fremgår av IKT-planens beskrivelser ble Nordland fylkeskommune i 2010 tildelt ca. 32 mill.kr. til bredbåndsutbygging. Fylkestinget har vedtatt en strategi for utbygging hvor både redundans og kapasitetsøkning i nettet inngår. Fylkeskommunens prosjekt omfatter utbygging av fiber i hele fylket. Blant annet en fiberforbindelse langs E6 fra Nord-Trøndelags grense til grens ti Troms. En del av fylkeskommunens plan omfatter også forbindelse fra Trofors via Hattfjelldal til Joesjø i Sverige (dvs. oppkobling mot svensk nett). Fiberen til Sverige skal sikre redundans (leveringssikkerhet) i hele fylket. Fylkeskommunens prosjekt baseres på samarbeid med kommuner og leverandører. Prosjektet er foreløpig er kostnadsberegnet til ca. 300 mill.kr. Kapasiteten i stamnettet inn til Hattfjelldal er svært lav og har etter hvert blitt en hindring for videre interkommunalt samarbeid om ikt-tjenester. Aksessnettet, dvs. spredenettet internt i kommunen, er basert på Telenors kobbernett. Dette nettet er ikke egnet for å yte den bredbåndshastighet som det etter hvert blir behov for og krav om. Situasjonen i Hattfjelldal er ikke særlig forskjellig fra de andre kommunene i regionen (IHR). Lurøy kommune har imidlertid allerede fått iverksatt utbygging av fiber. I Nesna har Kysttele laget et avtappingspunkt som gir mulighet for utbygging av høyhastighetsnett til befolkningen. De øvrige kommunene har i stor grad samme utfordringer som Hattfjelldal. Rådmannen har i hht. vedtatt IKT-plan startet arbeidet med å få til et felles prosjekt med de andre kommunene i regionen. Grane, Hemnes og Rana har administrativt gitt tilbakemelding på at de er med. Det er også etablert kontakt med Nordland fylkeskommune om bistand og deltagelse i deres prosjekt. I den forbindelse ble det avholdt et første oppstartmøte den mellom nevnte parter, hvor også Storuman kommune ble invitert og deltok. Resultatet av dette møtet ble at man skulle etablere et felles prosjekt for utbygging av bredbånd i regionen. Prosjektet skal inneholde både del av stamnett (bl.a. forbindelsen Joesjø-Hattfjelldal- Trofors), samt aksessnett i den enkelte kommune. Fylkeskommunen har signalisert støtte til finansiering av forprosjekt. Søknad er allerede sendt. I forbindelse med IHR sin utlysning av restmidlene av rda-midler i 2010, ble det besluttet at kommunesamarbeidet skulle søke om midler til dette prosjektet. Hattfjelldal kommune v/rådmannen sa seg villig til å være prosjekteier. Søknaden er nå behandlet og det er gitt tilsagn om kr ,- i tilskudd til et hovedprosjekt. Omsøkt ramme var på ca.10,4 mill.kr. Vurdering: Utbygging av høyhastighets bredbånd med kapasitet på minimum 100 mb. vil det etter hvert bli større og større behov for. Både bedrifter og offentlige institusjoner har og vil få behov for tjenester via nettet som krever denne type hastigheter. Ettersom Hattfjelldal fortsatt ikke betraktes som kommersielt lønnsom å bygge ut for noen aktører i markedet, blir det en kommunal oppgave å bidra i en slik utbygging.

6 Side 6 av 33 Hattfjelldal har mye erfaring i det å gjennomføre IKT-prosjekter. Senest med utbygging av bredbånd til ytterdistriktene i Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Nesna og Lurøy. Samarbeidsprosjekter gir større volum som igjen skaper større interesse hos leverandører. I dette bredbåndsprosjektet er det høyhastighets bredbånd med kapasitet på min. 100 mb. som skal bygges. For å få denne type kapasitet inn til Hattfjelldal må det etableres en ny og stabil forbindelse inn/ut av kommunen. Pr. i dag er stamnettet bygd på Telenors radioforbindelse til Sørvollen. Av hensyn til mulige leverandører er det innledningsvis i prosjektet vanskelig å skulle ekskludere all type radioteknologi til fordel for fiber. En må derfor gjennom forprosjekt klargjøre hvilke type teknologier som kan sikre målsettingen i prosjektet. I første omgang må det gjennomføres et forprosjekt hvor det utredes en stamnettforbindelse mellom Joesjø, via Hattfjelldal til Trofors. Dersom denne kan etableres vil neste fase være å utrede aksessnettet i kommunen. Storuman kommune har gjort en tilsvarende utredning i forbindelse med bygging av en fiberforbindelse mellom Mo og Hemavan. De har sagt seg villig til å gjennomføre en tilsvarende utredning for forbindelsen mellom Joesjø og Trofors. Kostnadene for dette prosjektet omfatter internkostnader i kommunen samt dekning av Storumans utredningskostnader. Utredningskostnadene vil ha en pris på ca SEK. Administrative og økonomiske konsekvenser: Prosjektet vil kreve en betydelig intern administrativ ressurs i forprosjektet, men spesielt i hovedprosjektet. En mener likevel det er nødvendig at kommunen prioriterer arbeidet med denne type infrastruktur og sikrer at det brukes nok ressurser på dette arbeidet. De direkte kostnadene vil i forprosjektet være kostnader til møte-/reiseaktiviteter, samt til utredningen i regi av Storuman kommune. Samlet prosjektkostnad er beregnet til ca ,-. Konklusjon: I hht. vedtatt IKT-plan iverksettes et prosjekt med målsetting å få bygd ut høyhastighets bredbånd i Hattfjelldal kommune. Forprosjektet godkjennes gjennomført innfor en kostnadsramme på ,- det søkes om tilskudd fra fylkeskommunen på 50% av kostnaden. Det disponeres interne personellressurser for inntil kr ,-. Det bevilges i tillegg kr ,- til forprosjektet. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet. Stian Skjærvik ass. rådmann

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 7 av 33 FA-F02 10/825 11/294 Bent Øverby Veilederkorps Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Veilederkorpset kommer til Hattfjelldal 24. mars Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-003/11 Vedtak: Tas til orientering Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

8 Habilitet i forvaltningen: Side 8 av 33 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 U Fylkesmannen i Nordland Søknad om deltakelse i ordningen med veilederkorps 4 I Lunnan, Håvard Til kommuner og fylkeskommune som får tilbud om veiledning av Veilederkorpset i 2011/ U Påmelding 6 I Bergsvangen, Mari Oppstartsamling for veilederkorpset I Lunnan, Håvard Tildeling til veilederkorps I Utdanningsdirektoratet Tildeling av midler til kommuner som mottar veiledning fra veilederkorps i veiledningsperioden 11 I Fjeld, Svein-Erik Utdanningsdirektoratets veiledningskorps - Invitasjon til samling i Mosjøen I Utdanningsdirektoratet Avtale om veiledning i skoleutvikling Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune er valgt ut til å være deltaker i et prosjekt i regi av Udanningsdirektoratet. Det er tidligere gitt en kort orientering til politisk hold om dette prosjektet. Rådmannen legger frem, med dette, en mer utdypende orientering om prosjektet Det vises til vedlagte orientering fra fagkonsulent. Vurdering: Rådmannen ser meget positivt på denne anledning som er gitt kommunen. Prosjektet vil gi oss en mengde innspill til forbedringer, og frem for alt gi en bedring i muligheten for å få på plass en god systematikk innen sektoren. Administrative og økonomiske konsekvenser: Prosjektet er støtte med en finansiering av Utdanningsdirektoratet. Konklusjon: Tas til orientering Bent Øverby rådmann

9 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 9 av 33 FE- 10/244 11/261 Bjarne Haugen Ombygging Hattfjelldal samfunnshus Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Administrasjonen iverksetter forprosjektet Formannskapet Møtebehandling: Ordfører foreslår å tilføye Rammen for forprosjektet er NOK ,- Rådmannens innstilling med foreslåtte endring enstemmig vedtatt. FS-004/11 Vedtak: Administrasjonen iverksetter forprosjektet. Rammen for forprosjektet er NOK ,- Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

10 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Ombygging av Hattfjelldal samfunnshus.docm Gantdiagram sfhus.xlsm Side 10 av 33 Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune fyller 150 år i 2012 og Formannskapet ønsker i den sammenhengen at samfunnshuset skal pusses opp/ombygges og ha en tilrettelegging og innretning mot kunst og kultur, med hovedvekt på lys, lyd og bilde. I FS-022/10 fikk administrasjonen i oppdrag å lage et forslag til prosjekt- og fremdriftsplan for denne renoveringen/ombyggingen. Vurdering: Samfunnshusets sal er tidligere brukt som gymnastikksal og bærer preg av det. Det er gjort minimalt av vedlikehold på bygningen siden den ble bygget. Scenen mangler godkjenning av heisanordninger og er derfor stengt for slik bruk p.t. Dette må skiftes ut for å få det godkjent. Kanskje burde man anlegge teleskoptribune. Garderobefasilitetene er tilnærmet fraværende. De gamle toalettene trenger sårt rehabilitering. De akustiske forholdene kan bedres betraktelig. Vinduene er store og gamle, mot sør blendet, og burde skiftes både av estetiske og energiøkonomiske grunner. Kjøkkenet er for lite ved større arrangement og burde utvides både med hensyn til areal og interiør/utstyr, bl.a. med ny oppvaskmaskin. Vinduene i Lillesalen er i aller høyeste grad modne for utskifting, og salen kan gjøres mindre og mer intim, for utleie til små selskap. Uten å konkurrere med det lokale næringsliv. Sammen med ombygging av ventilasjon, lys, lyd og IKT, vil dette utgjøre et formidabelt økonomisk løft. Man kan selvfølgelig unnlate å gjøre enkelte av de foreslåtte tingene, men prosjektet vil da bære preg av halvgjort arbeid. Tidsrammen for prosjektet er stram og det forutsettes et grundig arbeid med forprosjektet. Administrative og økonomiske konsekvenser: NTK har noe av den kompetansen som skal til i første fase. Utfordringer er å sette av tid til et slikt prosjekt, i tillegg til den daglige driften. Jeg har imidlertid tatt meg den frihet å forespørre Gunnar Thomasli om han kan tenke seg å lede et slikt prosjekt, og det har han sagt seg villig til. Det vil avlaste avdelingen betraktelig, samtid som prosjektet er i de beste hender på alle vis. Det er avsatt ,- på årets budsjett til forprosjektet. Hva den eksakte kostnaden med det hele blir, er særdeles vanskelig å anslå, men vi har satt opp ei budsjettramme på 8 mill. for full ombygging. Jfr. vedlagte Prosjektplan. Konklusjon: Forslag til prosjektplan for forprosjekt, med fremdrift, prosjektgruppe og styringsgruppe legges fram for formannskapet til godkjenning. Bjarne Haugen avdelingsleder

11 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 11 av 33 FE-223, FA-U01 10/ /7603 Hilde Dalen Villkvinneseminar 2011 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Formannskapet Møtebehandling: Hofstad foreslår alternativ 2 i saksutredningen: Villkvinneseminaret 2011 gis støtte ved at kommunen dekker utgifter til teknisk arrangør av seminaret, Hattfjelldal hotell, med et beløp opp til kr ,- Hotellet fakturerer direkte til Hattfjelldal kommune, ved NTK. Det avklares med hotellet på forhånd hvilke utgifter som gjelder. Beløpet tas fra tiltaksfondet konto nr og utbetales fra kultur konto nr Hofstad sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. FS-005/11 Vedtak: Villkvinneseminaret 2011 gis støtte ved at kommunen dekker utgifter til teknisk arrangør av seminaret, Hattfjelldal hotell, med et beløp opp til kr ,- Hotellet fakturerer direkte til Hattfjelldal kommune, ved NTK. Det avklares med hotellet på forhånd hvilke utgifter som gjelder. Beløpet tas fra tiltaksfondet konto nr og utbetales fra kultur konto nr

12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 12 av 33 Saksopplysninger: Villkvinneseminaret skal arrangeres for femte året på rad. Det søkes om Villkvinneseminaret er unikt i landssammenheng og fokuserer på urkvinnen, det samiske og det åndelige. Se søknaden og Styring av søknad om Villkvinneseminaret som er vedlagt saken Vurdering: Villkvinneseminaret har hatt og vil i følge Hege Dalen alltid ha behov for økonomisk støtte. Kommunen har bidratt i de 4 forrige årene og på den måten støttet det arbeidet som er nedlagt. Støtten kommer som en følge av at kommunen innser den verdi seminaret har for Hattfjelldal kommune, blant annet for omdømmebygging. I samtaler med Hege har både rådmannen og kulturkonsulenten gitt uttrykk for at Villkvinneseminaret i større grad må klare å finansiere seg selv. Hege har også hatt mange samtaler med rådmannen om seminaret. Hun har prøvd å få finansiering fra regionrådene med negativt utfall. Nå har hun inne søknad til Kulturrådet, Vefsn og Grane kommuner. Utfallet av disse er ikke kjent. Kommunen har ikke muligheter til å gi støtte som skal gå til drift i et privat firma (Tiltaksfondets vedtekter) De mulighetene som ligger i Tiltaksfondet er nå oppbrukt (markedsføring). Vi benytter derfor muligheten til å la støtten gå til å dekke det kulturelle seminaret. Beløpet går ikke til bedriften Solum kommunikasjon, men utbetales til den tekniske entreprenøren av seminaret, Hattfjelldal hotell. I 2010 støttet kommunen Villkvinneseminaret indirekte med Beløpet dekket teknisk arrangør Hattfjelldal Hotell sine utgifter. Dersom vi i år også skal gå for denne løsningen, må det på forhånd avtales med hotellet hvilke utgifter det er snakk om og sette en øvre grense for kommunal støtte. I år har vi erfarningstall å bygge på og kan derfor sette øvre grenser for tilskuddet. Beløpets størrelse vil ikke saksbehandler ha noen formening om, men det er mulig å gå inn på det beløp en ønsker fra og nedover. Administrative og økonomiske konsekvenser: Saksbehandlings tid og det økonomiske tilskuddet. Konklusjon: Saksbehandler setter opp flere alternativer: 1) Villkvinneseminaret 2011 gis støtte ved at kommunen dekker utgifter til teknisk arrangør av seminaret, Hattfjelldal hotell med et beløp opp til Hotellet fakturerer direkte til Hattfjelldal kommune, ved NTK. Det avklares med hotellet på forhånd hvilke utgifter det gjelder. Beløpet tas fra tiltaksfondet konto nr og utbetales fra kultur konto nr ) Villkvinneseminaret 2011 gis støtte ved at kommunen dekker utgifter til teknisk arrangør av seminaret, Hattfjelldal hotell med et beløp opp til Hotellet fakturerer direkte til Hattfjelldal kommune, ved NTK. Det avklares med hotellet på forhånd hvilke utgifter det gjelder. Beløpet tas fra tiltaksfondet konto nr og utbetales fra kultur konto nr ) Det gis ikke kommunal støtte til Villkvinneseminaret 2011 Hilde Dalen kulturkonsulent

13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 13 av 33 FE-223, FA-U00 10/238 10/7630 Stian Skjærvik Søknad om økonomisk støtte - Brennbakk Transport AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at Brennbakk Transport AS gis et rente- og avdragsfritt lån (bullet lån) på kr ,- til gjennomføring av investeringer i omstillingsprosjektet. Lånet gis med varighet på 3 år med forfall og med pant i eiendom/driftsmidler. Lånet finansieres over Vefsnafondets andel av bedriftsrettede tiltak, med slik kontering: Lån: kr ,- Bruk av Vefsnafond: kr ,- Det gis økonomisk støtte til opplæring i form av tilskudd på kr ,-, med slik kontering: Tilskudd: kr ,- Bruk av Vefsnafond: kr ,- Det skal rapporteres om hvordan bruken av midlene har skjedd. Rapporten skal inkludere prosjektregnskap attestert av revisor eller aut.regnskapsfører. Rådmannen utarbeider nødvendige avtaler og lånedokumenter Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-006/11 Vedtak: Formannskapet vedtar at Brennbakk Transport AS gis et rente- og avdragsfritt lån (bullet lån) på kr ,- til gjennomføring av investeringer i omstillingsprosjektet. Lånet gis med varighet på 3 år med forfall og med pant i eiendom/driftsmidler. Lånet finansieres over Vefsnafondets andel av bedriftsrettede tiltak, med slik kontering: Lån: kr ,- Bruk av Vefsnafond: kr ,- Det gis økonomisk støtte til opplæring i form av tilskudd på kr ,-, med slik kontering: Tilskudd: kr ,- Bruk av Vefsnafond: kr ,- Det skal rapporteres om hvordan bruken av midlene har skjedd. Rapporten skal inkludere prosjektregnskap attestert av revisor eller aut.regnskapsfører. Rådmannen utarbeider nødvendige avtaler og lånedokumenter. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

14 Side 14 av 33

15 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 15 av 33 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad til Hattfjelldal kommune om næringsstøtte Balanserapport Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt): Regelverket for Vefsnafondet, datert Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 33 U Fjellfolket Helgeland Svar på søknad om tilskudd til markedsføring og profilering Saksopplysninger: Det vises til vedlagte søknad datert Brennbakk Transport AS har fremmet søknad til kommunen om næringsstøtte til omstilling. Brennbakk har drevet med transport i 44 år. Selskapet Brennbakk Transport AS ble etablert i 2003 og er registrert med en aksjekapital på kr ,-. Bedriften har et fremført underskudd på ca. 2,3 mill.kr., som pr. definisjon betyr at aksjekapitalen tapt. Bedriftens virksomhet har i svært stor grad vært tuftet på kontrakter med Arbor. Konkurransesituasjonen i markedet de siste årene har vært svært sterk, spesielt fra utenlandske selskaper. Dette har skapt store problemer for bedriften hvor inntjeningen har sviktet og regnskapet har resultert i underskudd i 2006, 2007, 2008 og Med kun en kunde i porteføljen har Brennbakk Transport vært svært sårbar. Det er nå skrevet kontrakt med annen kunde, Rekom, for transport av spesialavfall for SHMIL. I 2010 ble det startet et omstillingsprosjekt med mål å snu utviklingen. Bedriften opplyser å ha definert en tiltaksliste på 19 punkter som skal arbeides videre med. I søknaden fokuseres det på følgende omstillingsbehov: a) Iverksetting konklusjonene fra forprosjektet med helhetlig gjennomgang av firmaet. b) Satse på flere oppdragsgivere, REKOM spesielt viktig i første omgang. c) Satse på omstilling av driften, slik at firmaet kan konkurrere når Arbor etter hvert synes å få behov for mer og mer regulær platetransport nordover. d) Bedre og mer langsiktige kontrakter, med Brennbakk Transport A/S i en mer aktiv rolle i utformingen av kontrakter. e) Innfasing av ny daglig leder i forbindelse med at JB etter hvert blir mer og mer pensjonist. Fokus på styreleders rolle og relevant kompetanse i styret. f) Avvikle driften av flishoggeren, jfr. styrevedtak etter prosjektarbeidet, og omskolere det dyktige driftspersonalet til sjåførtjeneste m.m. Omstillingskostnadene for å omskolere 2 medarbeidere til sjåfører er ca. kr ,-. g) Bedre utnytting av eksisterende investeringer - flere kjørte kilometer for bilene betyr bedre lønnsomhet. Bedriften opplyser å være underveis i sitt omstillingsarbeid og regnskapsresultatet for 2010 ser positivt ut. Flishoggeren som ble anskaffet for et par år siden er planlagt solgt. Personellet som har jobbet på denne skal omskoleres til transporttjenesten. Omstillingen av bedriften innebærer nyinvesteringer i 2 nye biler. Den ene skal benyttes til transport for Rekom. Den andre for å ivareta transporten nordover for Arbor. Bedriften opplyser at de med negativ egenkapital har vanskelig med å skaffe ekstern finansiering fra bankene. Derfor velger de å søke investeringen fullfinansiert gjennom kommunens virkemiddelapparat.

16 Det er i søknaden beskrevet følgende aktiviteter i dette prosjektet: Deleaktivitet 1) a)finansiering/bestilling 1 ny bil i første omgang for transporten for REKOM. b)arbeide videre med omstilling i bedriften for å ivareta bedriftens forpliktelser i REKOM-avtalen. Delaktivitet 2) a) Skaffe finansiering for en bil for etablering regulær platetransport nordover, samtidig med b) Kontraktsforhandlinger med Arbor med sikte på god transportavtale. c) Bestille bil som er tilpasset behovet for den aktuelle transporten/kontrakten. Delaktivitet 3) Så langt mulig tilby 2 medarbeidere kostnadsdekning av omskolering til sjåfører. Det er ikke satt opp noe budsjett for prosjektet som viser total investeringskostnad og finansiering, men anskueliggjort følgende: Brennbakk Transport A/S viser til punktene 1-5 ovenfor gjeldende omstillingsarbeidet i bedriften og søker om 1. 3 årig rente- og avdr.fritt lån til 2 biler mot sikkerhet i disse 2 bilene kr ,- 2. Tilskudd til omskolering medarbeidere ,- Dette tolkes som at investeringen søkes fullfinansiert gjennom kommunen, dvs. uten egenkapital fra bedriften. Side 16 av 33 Regelverket for næringsfond: Kommunen har flere næringsfond som virkemidler til næringstiltak. I denne saken vil det være Vefsnafondet som er mest riktig å bruke. I retningslinjene til Vefsnafondet er det slått fast at minimum 40 % av fondet skal gå til bedriftsrettede tiltak. Det er i retningslinjene angitt hvilke formål som kan støttes. Dette omstillingsprosjektet faller inn under reglene om støtte til små og mellomstore bedrifter og støtte til opplæring. Regelverket for Vefsnafondet er basert på EØS-reglene om bagatellmessig støtte og enkelte gruppeunntak. I EØS- regelverket er det gitt åpning for å gi offentlig støtte dersom støtten er forenlig med ESAs retningslinjer, eller dersom det finnes vilkår i gruppeunntakene til regelverket eller støtten oppfyller vilkår for bagatellmessig støtte. I gruppeunntakene er det åpnet for at det kan gis Støtte til små og mellomstore bedrifter, (SMB), jfr. regelverket for Vefsnafondets pkt. 3.3 og Støtte til Opplæring, jfr. Regelverket for Vefsnafondets pkt Utmålingen av støtte begrenses til 20% av godkjent investeringskostnad for investeringer. For opplæring kan det gis inntil 80% til småbedrifter i fht. generell opplæring og 45% i fht. spesifikk opplæring (spesifikk opplæring vil si i kunnskap/kompetanse som ikke kan benyttes i andre bedrifter). I fht. EØS-regelverket er det gitt relativt omfattende tilleggsbestemmelser i diverse forordninger. Blant annet er det i fht. gruppeunntaket for Støtte til små og mellomstore bedrifter, i Kommisjonsforordning nr.800/2008, pkt. 35 gitt følgende føring: 35) Det er nødvendig å fastsette ytterligere vilkår som bør oppfylles av alle støttetiltak som er unntatt etter denne forordning. Under henvisning til traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og 87 nr. 3 bokstav c) bør slik støtte stå i forhold til svikten eller hindrene i markedet som må overvinnes for å være i Fellesskapets interesse. Det er derfor

17 Side 17 av 33 hensiktsmessig å begrense virkeområdet for denne forordning med hensyn til investeringsstøtte, til støtte som gis i forbindelse med visse materielle og immaterielle investeringer. På bakgrunn av overkapasitet i Fellesskapet og særlige problemer med konkurransevridning innen sektorene for godstransport på vei og lufttransport, bør ikke transportmidler og utstyr anses som støtteberettigede investeringskostnader i den utstrekning det berører foretak som har sin hovedvirksomhet innen disse transportsektorene. Utmåling av støtte. Utmålingen av støtte baseres på summen av alle støtteelementer. I dette tilfellet både rene tilskudd og sparte rentekostnader på lån. Rentedelen skal beregnes i fht. hva bedriften sparer på renteutgifter. ESA definerer hvert år en referanserente som skal ligge til grunn for å avgjøre om lån gis med offentlig støtte. Referanserenten skal reflektere gjennomsnittlige rentekostnader for middels- eller langtidslån med normal sikkerhet i EØS-området. Referanserenten skal tilsvare markedsrenten. Dersom støttegiver benytter referanserenten som rente på lån indikerer det at lånet er gitt på markedsmessige vilkår, og dermed ikke innebærer en fordel for støttemottaker. Lån med rente lavere enn referanserenten vil ellers være å regne som offentlig støtte og i utgangspunktet forbudt med mindre det finnes unntak i bestemmelsene (jfr. gruppeunntakene). Referanserenten skal basere seg på IBOR (1 år). IBOR er en forkortelse for Inter-bank offer rate on the money market. Beregningsmetode tar hensyn til høye og plutselige variasjoner på finansmarkedet og tar bedre hensyn til debitors kredittverdighet og sikkerheter. Det skal sammen med IBOR legges til et gitt antall rentepunkter basert på låntagers kredittverdighet. Bedriftens økonomiske utvikling: Resultatregnskap Som det fremgår av tabellen ovenfor har bedriften hatt negative resultat de siste årene. Balansetallene viser at omløpsmidlene øker de siste 4 årene, kassabeholdningen er svært anstrengt, anleggsmidlene er redusert, langsiktig gjeld er noe redusert, mens kortsiktig gjeld er økt. Egenkapitalen er negativ. Samtlige nøkkeltall er av slik art at kravet om omstilling er svært høyt.

18 Side 18 av 33 Vurdering: Brennbakk transport AS har stort behov for å bedre inntjeningen i selskapet. Bedriften har opp gjennom årene kun forholdt seg til en kunde og har slik sett vært sårbar i fht. endringer i etterspørsel og konkurranse i markedet. Pr. dato opplyses situasjonen å være i endring. Regnskapet pr. siste kvartal 2010 viser overskudd. Det er inngått kontrakt med nytt selskap, Rekom, for transport av avfall til Sverige. Dette er årskontrakter (oppsigelig en gang pr.år) med en planlagt tidshorisont frem til Fortsatt er Arbor den største kunden. Det arbeides nå med nye kontraktsformular hvor partene formaliserer kommende samarbeid på en bedre måte enn tidligere. Flishoggeren skal selges og personell omdisponeres til transport etter at opplæring er gjennomført. Det er ikke opplyst hvordan salgsinntekten skal disponeres. Arbeidet som er gjennomført så langt med omstilling og bedring av kundegrunnlag, driftsrutiner mv. er helt nødvendig å gjennomføre for å kunne lykkes i omstillingsarbeidet. Det er i søknaden ikke tatt inn noe punkt om støtte til den delen av omstillingsarbeidet som omfatter ledelse og kompetanseheving på dette området. En del av årsaken til at bedriften har hatt negativ utvikling over tid, skyldes bl.a. manglende kunnskap og kompetanse på ledelse, omstilling, markedsutvikling og kontraktsforhold. I søknaden henvises det til at Hattfjelldal Vekst AS skal yte ekstern assistanse i denne delen. Hattfjelldal Vekst As disponerer pr. i dag ikke selv slik kompetanse og vil i tilfelle måtte leie slik kompetanse utenfra. Det opplyses i søknaden at bedriften ikke oppnår tilbud om finansiering av investeringstiltak fra bank. Det betyr at bankene betrakter bedriften å ikke være i slik posisjon at ytterligere lån kan gis, mao. ikke kredittverdig. Det er i søknaden ikke satt opp noe investeringsbudsjett. Som nevnt over tolkes søknaden dit at investeringen søkes fullfinansiert med kommunal støtte. Det beregnes ingen egenkapital. Bedriften søker om kr ,- i rente-/avdragsfritt lån og tilskudd på kr ,- fra kommunen. Dette utgjør 100 % av total finansieringskostnad. Egenfinansieringen av prosjektet utgjør altså 0%. Saksbehandler vurderer regelverket og bedriftens situasjon samlet slik at kommunen kan yte økonomisk støtte. Grunnlaget for videre drift er til stede og med tilførsel av kapital for omstilling er det sannsynlig at bedriften videreutvikles og gjøres mer solid. Investeringskostnaden vurderes i fht. reglementets pkt om Støtte til små og mellomstore bedrifter. Søknadsummen tilknyttet opplæring vurderes i fht. reglementets pkt om Opplæring. Det er i tidligere og lignende sak lagt til grunn at det ikke gis 100% finansiering av formål/tiltak. I tidligere sak har det vært lagt til grunn en egenandel/egenkapital på ca.30%. En anbefaler at dette gjøres gjeldende også i denne saken. Prosjektøkonomien og finansieringen for investeringen kan da vises slik: Prosent Beløp Kommentar Total prosjektkostnad 100% ,- lån Finansiering Egenandel 30% ,- Egeninnsats Fremmedkapital 70% Søkes finansiert eksternt Kommunal støtte Lån 100% av frem.kap ESAs referanserente pr ligger på 3.03%. Det skal legges til 100 basispunkter (1%) for å få frem riktig markedsrente. I tillegg skal det korrigeres for låntagers kredittverdighet. Dette vil være en subjektiv vurdering basert på hva en tror markedet ville kunne tilby låntager. Brennbakk Transport sin kredittverdighet er åpenbart ikke særlig høy ettersom bedriften, etter

19 hva de selv opplyser, ikke oppnår lån i markedet. En finner det derfor riktig å legge på ytterligere 2 %. Samlet referanserente vil da utgjøre 6,03%. Side 19 av 33 Ved et lån på 2,6 mill.kr. vil den økonomiske støtten i form av rentefrihet, ved forfall om 3 år, utgjøre ca. kr ,-. Dette utgjør ca. 8% av total investeringskostnad. Velger man å se bort fra egenkapitalkravet vil rentestøtte på et lån på 3,7 mill.kr. utgjøre kr ,- (ca.12%). Avdragsfriheten innebærer at bedriften årlig må avsette ca.kr ,- for å dekke sluttinnbetalingen til kommunen. Delen av søknaden som omfatter støtte til opplæring behandles i hht. reglene for vefsnafondets pkt Maksimal støttesats til generell opplæring, dvs. støtte til praktisk/teoretisk opplæring som kan brukes andre steder enn i nåværende/fremtidige jobber i firmaet, er 80%. Oppsettet kan da gjøres slik: Prosent Beløp Kommentar Total opplæringskostnad 100% ,- Finansiering Egenandel 30% Egeninnsats Fremmedkapital 70% Søkes finansiert eksternt Kommunal støtte 80% av fremmedkapital ,- Gis som tilskudd. Dvs. at delaktiviteten med opplæring gis et kommunalt tilskudd på kr ,- når det legges til grunn en egeninnsats/egenkapital på 30% samt maks støttesats. Velger en se bort fra egenkapitalkrav/egeninnsats og legger til grunn opplæringskostnaden på kr ,- vil maks støtte være kr ,-. I hht. regelverket for Vefsnafondet skal det rapporteres om bruken av disse midlene hvert år. Det skal vektlegges måloppnåelse jfr. regelverkets pkt.2. Rådmannen arbeider med en mal til slik rapportering fra støttemottaker. Rapportene fra støttemottakerne vil ligge til grunn for kommunens rapportering til departementet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det utarbeides låneavtaler med forfall om tre år. Det kreves rapport fra Brennbakk Transport AS på bruken av midlene. Konklusjon: Det anbefales at Brennbakk Transport AS gis et rente- og avdragsfritt lån (bullet lån) på kr ,- til gjennomføring av investeringer i omstillingsprosjektet. Lånet gis med varighet på 3 år fra utbetalingstidspunkt og med pant i eiendom/driftsmidler. Lånet finansieres over Vefsnafondets andel av bedriftsrettede tiltak, med slik kontering: Lån: kr ,- Bruk av Vefsnafond: kr ,- Det gis økonomisk støtte til opplæring i form av tilskudd på kr ,-, med slik kontering: Lån: kr ,- Bruk av Vefsnafond: kr ,- Det skal rapporteres om hvordan bruken av midlene har skjedd. Rapporten skal inkludere revisorgodkjent prosjektregnskap. Stian Skjærvik ass. rådmann

20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 20 av 33 FE /36 11/536 Bent Øverby Uttalelse i høring om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Kommunestyret i Hattfjelldal avgir vedlagte sak som høringsuttalelse til forslaget om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt Formannskapet Møtebehandling: Ordfører Asgeir Almås ber om permisjon fra kl. 12:30. Permisjon ble innvilget. Finn Ove Hofstad er ordfører. Forslag fra Finn Ove Hofstad: Saken sendes til førstkommende kommunestyret. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-007/11 Vedtak: Kommunestyret i Hattfjelldal avgir vedlagte sak som høringsuttalelse til forslaget om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt Kommunestyret Møtebehandling: Forslag på ny innstilling fra AP/SV-grupppen. Kommunestyret slutter seg til KS sin uttalelse i høring om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt. AP/SV sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-003/11 Vedtak: Kommunestyret slutter seg til KS sin uttalelse i høring om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

FORSLAG OM NYE SAKSBEHANDLINGSREGLER I LOV OM EIENDOMSSKATT TIL KOMMUNENE

FORSLAG OM NYE SAKSBEHANDLINGSREGLER I LOV OM EIENDOMSSKATT TIL KOMMUNENE SAKSPAPIR FORSLAG OM NYE SAKSBEHANDLINGSREGLER I LOV OM EIENDOMSSKATT TIL KOMMUNENE Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 11/708 Stein Egil Aambø JournalID: 11/8408 Tlf: 70 16 26 42 Arkiv: K1-232

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 14:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 14:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 14:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Det vil under sak 5/11 bli gitt følgende orienteringer: - Mekling arealplan. - Orientering/oppfølging av tidligere vedtak i samkommunestyret.

Det vil under sak 5/11 bli gitt følgende orienteringer: - Mekling arealplan. - Orientering/oppfølging av tidligere vedtak i samkommunestyret. Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter (etter dialogseminar) Dato: 10.02.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 16/64 16/3061 Bjarne Haugen 01.04.2016 Næringsstøtte - Børgefjell-laft AS Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 17/5139 Jim Ingebrigtsen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 17/5139 Jim Ingebrigtsen FE Hattfjelldal kommune Sentraladministrasjonen Det kongelige finansdepartement Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 17/5139 Jim Ingebrigtsen FE - 232 25.07.2017 Høringsuttalelse

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING SAKSBEHANDLINGSREGLER VED UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 11/3938

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING SAKSBEHANDLINGSREGLER VED UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 11/3938 Trondheim kommune Saksframlegg HØRING SAKSBEHANDLINGSREGLER VED UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 11/3938 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar vedrørende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

NHO. Høring - saksbehandlingsregler eiendomsskatt

NHO. Høring - saksbehandlingsregler eiendomsskatt NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASION CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE 40 NHO Postadresse P:sfa J 4,-afe-,, Adresse,;;.,f,,,-fs Or?r, (faj n.. Telefon Te,',saf-, s',-- E - Post Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-614, TI-&30 10/939 12/7412 Stian Skjærvik 29.10.2012 Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/513 15/3924 Hogne Hjerpås 28.05.2015 Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/578 14/3902 Bjarne Haugen 30.05.2014 Bruk av bevilgninger til vei. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Møtebok for Formannskapet

Møtebok for Formannskapet Hattfjelldal kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 02.11.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00-14:00 Følgende medlem møtte Asgeir Almås Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

V BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

V BREMANGER KOMMUNE Sakspapir V BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 15.02.2011 029/11 TOM Avgj erd av: Arkiv: Arkivsaknr.: Saksansv.: Tom Joensen K1-232 11/175 Sakshandsamingsreglar

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer