Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11)."

Transkript

1 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for kvalitet 2010/2011 Dato: 10. oktober Organisering av arbeidet med kvalitet på instituttet Denne årsrapport blir noe mangelfull fordi IKM høyst uventet mistet sin instituttleder i februar Det har vært gjennomført tidligdialog høst 2010 og utfyllende rapport foreligger. Det ble også gjennomført tidligdialog vår 2011 men oppsummerende rapport synes å mangle. 10 emner ble sluttevaluert høst 2010, 6 emner ble sluttevaluert vår Evalueringene antyder at kvaliteten jevnt over er rimelig. Revisjonen av instituttets studieplaner våren 2011 ble gjennomført ved at prodekanen for undervisning tok over oppgavene til den manglende instituttleder. 2 Studium/studieområder 2.1 Oversikt Instituttet har to bachelorstudier, bygg (studieretning konstruksjonsteknikk) og maskin. Begge disse studier har god søkning og oppfyller måltallene. Tabell Antall studenter utført bacheloroppgave Bygg konstruksjonsteknikk Maskin Instituttet har to masterstudier, Offshoreteknologi (med spesialiseringene marin- og undervannsteknologi / industriell teknologi og driftsledelse) og Konstruksjoner og materialer (med de tre fordypninger i byggkonstruksjoner / offshore konstruksjoner / maskinkonstruksjoner). Studiet i offshoreteknologi gis på engelsk og har eget internasjonalt opptak. Masterstudiene har rimelig god søkning. Tabell Antall studenter utført masteroppgave Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse Marin- og undervannsteknologi Konstruksjoner og materialer Bygg Offshore Maskin Energi Master Offshore Technology - Industrial Asset Management 5 4 5

2 - Subsea Technology Nøkkeltall Utvekslingsstudenter (utenlandske som kommer til oss) 5 8 Utvekslingsstudenter (våre studenter som reiser ut) Studenter pr faglig tilsatt (*) Kandidatproduksjon ph.d. 5 2 (*) Database for statistikk om høgre utdanning 2.2 Program og emneutvikling Det bebudede masterstudiet i bærekraftig energiteknologi ble trukket høst 2010 fordi det utlyste professorat i energi og miljø ennå ikke var besatt. Som resultat ble studieprogrammet endret ved at fordypningen i energiteknologi (under masterstudiet konstruksjoner og materialer) ble tilbudt en siste gang. Emnet BIM130 Roterende maskiner (5 sp) foreleses siste gang høst Dette erstattes av et nytt emne MBE150 Roterende maskiner (10 sp) som foreleses første gang vår Et mål var å ta opp studenter til masterstudiet i Bærekraftig energiteknologi fra høst Dette er ikke blitt oppnådd. Ved semesterstart var kun 4 studenter registrert på dette masterprogrammet (måltall 15). For å spare ressurser ble det besluttet at den opprinnelige studieplan ikke skulle gjennomføres. 4 studenter på bærekraftig energiteknologi fikk derfor utarbeidet personlig tilpassede studieplaner. Et mål var å få ansatt en professor i energi i miljø. Dette er ikke oppnådd. Stillingen ble utlyst for andre gang Status pr. i dag er at det bare gjenstår en søker som kan være aktuell å innkalle til prøveforelesning og intervju. Forutsetningen for å tilby masterstudiet i bærekraftig energiteknologi har vært at denne stillingen blir besatt. Instituttet er karakterisert av et stort antall studenter i forhold til antall vitenskapelig ansatte. Det er 16.9 studenter pr faglig ansatt, som er det høyeste tallet ved fakultetet hvor gjennomsnittet er 12.4 studenter pr faglig ansatt. Instituttet er kritisk underbemannet med hensyn til veiledningskapasitet av bachelor- og masteroppgaver. Instituttet er tvunget til å bruke timelærere i mange emner. Denne situasjonen er ikke holdbar, kvaliteten på instituttets studier kan ikke opprettholdes med mindre antallet vitenskapelig ansatte økes. Et mål var å få minst to nye vitenskapelig tilsatte i bygg konstruksjonsteknikk. Dette målet er bare delvis oppnådd, en ny f.amanuensis i konstruksjonsteknikk ble tilsatt Arbeidet med å skaffe folk i de vitenskapelige stiller må derfor fortsette med uforminsket kraft. Instituttet har for tiden lyst ut to stillinger i konstruksjonsteknikk og en prof II stilling i betongteknologi. Det planlegges å lyse ut det ledige professoratet i mekaniske fag innen kort tid (stillingen etter Snæbjørnsson, som sluttet sommer 2011). Et annet viktig mål må være å sikre framtiden for masterstudiet i marin- og undervannsteknologi, som synes å stadig øke i popularitet. Det økende antall studenter, kombinert med 2

3 aldersfordelingen av det vitenskapelige personalet innen fagområdet, gjør det helt nødvendig å lyse ut stillinger i nærmeste framtid. Fortsette arbeidet med å øke antallet vitenskapelig tilsatte i bygg (konstruksjonsteknikk). Ansette ekstra ("duplisering") i marin- og undervannsteknologi i en overgangsperiode, for å få nok veiledningskapasitet for masteroppgaver og for sikre kontinuitet. 2.3 Rekruttering og opptak Et mål var å se antall tilbud som sendes ut til de tre- og femårige studier i sammenheng. Et mål har vært å oppnå måltallene for masterstudiene. De offisielle opptakstallene fra universitetet gir ikke helt korrekt inntrykk. I tillegg til de som ble tatt opp høst 2011 kommer de interne overgangene fra 3-årig til 2-årig og at noen søkere til femårig masterprogram allerede har bachelorgrad og ønsker starte direkte på et 2-årig masterstudium. Når man tar hensyn til slike effekter finner man at det faktiske antall studenter som følger masterprogrammene er minst lik måltallene. Søkertallene er rimelig gode for masterprogrammene ved instituttet, men antall studenter som faktisk ønsker å starte sine studier er likevel i underkant av måltallet. Man kan vurdere å overbooke i mye større grad enn det vi gjorde i årets opptak. Men da må instituttet ta risikoen med at det kan komme flere enn man har ressurser til. Men tallene fra antall tilbud gitt til antall møtt tyder på at vi kan være langt mer modige her. Til det internasjonale masterstudiet i Offshore technology ble det tatt opp 28 studenter høst 2011 som er nær måltallet 30. Disse fordeler seg slik, 14 industrial asset management, 8 subsea technology og 6 på risk management (IØRP). Et mål har derfor vært å få en jevnere fordeling mellom de ulike fordypningene for masterstudiet i Konstruksjoner og materialer. Her har det vært mange studenter på fordypningene i bygg- /offshorekonstruksjoner og færre studenter på fordypningen i maskinkonstruksjoner. For opptaket høst 2011 har man for første gang prøvd direkte opptak til fordypningene. Dette resulterte i 22 studenter på fordypningene bygg/offshore og 10 studenter på fordypningen maskinkonstruksjoner. Målet om en jevnere fordeling kan derfor sies å ha blitt oppnådd. Ordningen med direkte opptak bør videreføres. Men fremdeles er det ønskelig å få et høyere søkertall til maskinkonstruksjoner. Antall utvekslingsstudenter er som vist i tabell. Merk at innreisende utvekslingsstudenter tar ofte emner på tvers av institutt og studieprogram. Dette gjør at de kan ta emner og følge disse på instituttet, men at de er registrert på et annet institutt/fakultet. Eksakte tall på disse kan derfor være vanskelig å definere instituttvis. Utveksling: H-08 V-09 H-09 V-10 H-10 V-11 H-11 Inn Ut

4 Instituttet mottar langt færre utenlandske studenter enn de som reiser ut. Det bør legges til rette for at vi kan motta flere utenlandske studenter ved å studietilbud på engelsk. Fortsette å se antall tilbud som sendes ut til tre- og femårige studier i sammenheng. Fortsette med direkte opptak til fordypningene i konstruksjoner og materialer for å få en jevnere fordeling Vurdere en navneendring av fordypningen i maskinkonstruksjoner for å øke søknadstallet Vurdere engelskspråklig tilbud for masterstudiet i konstruksjoner og materialer. 2.4 Studiestart og studiegjennomføring Et mål var at studiestart og mottak skulle gjennomføres som tidligere år. Studiestarten organiseres hovedsakelig av fakultet og universitet. Ved semesteråpning (tirsdag 16. august 2011) holdt instituttet to møter for de nye bachelorstudentene i bygg og maskin hhv. En uke etter semesteråpning (tirsdag 23. august 2011) holdt instituttet fire møter for de nye masterstudentene i offshore marin- og undervann, offshore industriell teknologi og driftsledelse, konstruksjoner og materialer, bærekraftig energiteknologi). Disse møtene var bortkastet, nesten ingen studenter møtte opp fordi de ikke hadde mottatt noe informasjon. Et mål var å bedre gjennomføringsgraden for ph.d. studenter. Et slikt mål kan bare oppnås på lengre sikt. Gjennom medarbeidersamtaler med ph.d. studenter er det poengtert at de skal fokusere på sitt dr.grads arbeid og ikke delta i annen aktivitet (f.eks. undervisning) med mindre det gagner dr.grads prosjektet. Spesielt skal ingen ph.d. studenter ved instituttet delta i undervisning uten etter ordre fra instituttleder. Videre bør instituttleder, i forbindelse med fordeling av stipendiat-stillinger, ta hensyn til de ulike veilederes forhistorie når det gjelder å få stipendiatene ferdig i løpet av tilsettingsperioden og når det gjelder konflikter mellom veileder og stipendiat som skaper avbrudd eller forsinkelser. Studiestart og mottak gjennomføres som tidligere år, men ingen orienteringsmøter holdes for masterstudenter med mindre de er blitt skikkelig orientert på forhånd. Fortsette det langsiktige arbeid for å oppnå økt gjennomføringsgrad for ph.d. studenter 2.5 Studieavslutning, prøving og resultat Ingen kommentarer 2.6 Læring og studiemiljø Et mål var en aktiv bruk av emnevalueringer. Dette målet kan sies å være oppfylt, evalueringer er gjennomført etter instrukser fra fakultetet og fungerer som stikkprøve kontroller av kvaliteten på undervisningen i de ulike emner. Et mål var å etablere nytt kontorlandskap for ph.d. studenter; evt. også cellekontorer, i tidligere måleteknikk lab. Dette er gjennomført, rom D-208 har i dag 6 arbeidsplasser for ph.d. studenter. Arbeidsplassene er ikke fullgode, man burde f.eks. vurdere å gjøre arbeidsplassene mer skjermet, f.eks. 4 arbeidsplasser i dette rommet. 4

5 Et mål var å ferdigstille planer inkl. finansiering for nytt laboratoriebygg. Dette mål er i ferd med å bli virkeliggjort, siden universitetets styre nå har vedtatt å starte byggingen av det ny laboratoriebygget. Ved instituttet er det bare 15 PC arbeidsplasser for maskinstudenter på rom D-258. Dette rommet vil utvides ved å slå det sammen med naborommet D-256 (TEM rommet) når det gamle transmisjonselektronmikroskopet fjernes. Utvide PC-laben for maskinstudenter ved å slå sammen D-258 og D-256 (TEM rommet) Framskaffe tilstrekkelig antall gode arbeidsplasser for ph.d. studenter ved (eller nær) instituttet 2.6 Støttende prosesser Instituttet har egen administrasjon i rom E-266. Her har studiekonsulenten kontor og instituttet har egen ekspedisjon for mottak av studenter. Gledelig var at fakultetet opprettet en ny fast sekretærstilling for ekspedisjonen (den var tidligere betjent av en lærling), og stillingen ble besatt august Det er viktig, både for studenter og instituttets ansatte, at instituttadministrasjonen fungerer godt. Videreutvikle kompetansen av instituttets administrativt ansatte Utvikle gode og effektive arbeidsrutiner i instituttadministrasjonen. Per Skjerpe Instituttleder 5

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret Møtetid: 14.12.10 kl. 12.30 Møtested: Radisson Blu hotel Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 2 Samfunnets og regionens behov... 3 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø... 5 Infrastruktur for undervisning

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2012

Utdannings- og forskningsmelding 2012 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forsidebildet: Førsteamanuensis Claire Vaugelade Berg og lærerstudenter Kenneth Finnestad og Nina Vidvei Larsen Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 Innledning Del 1 STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK Del 2 ANNET SELVVALGTE TEMA 1 INNLEDNING Kvalitetssikringsrapporten for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

ÅRSRAPPORT AFT 2009. Avdeling for teknologi

ÅRSRAPPORT AFT 2009. Avdeling for teknologi ÅRSRAPPORT AFT 2009 AVDELING: Avdeling for teknologi ÅRSRAPPORT AFT 2009... 1 1. Resultatrapportering 2008 AVDELING FOR TEKNOLOGI... 2 1.1. Strategiområde Utdanning sektormål 1... 2 1.1.1. Rapportering

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Som oppfølging av vedtak i styresak 95/08 om Organisering av NHS-IØL, ble SVfakultetet pålagt å utarbeide en plan for opptrapping

Detaljer

En utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk

En utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk Campus Blæstad En utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk Harry P. Andreassen og Kristin E. Gangås 14.12.2009 Forord Denne rapporten

Detaljer

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie VVersjonsnr/Dokumenthistorie Forfattere Dato Kommentar 1.0 Arve Thorsberg 17.06. 2013 Første utkast til rapport 1.2 Arve Thorsberg +

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer