Hva er livskvalitet? Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er livskvalitet? Innhold"

Transkript

1

2 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever mestring på flere plan, som igjen setter dem i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet. Innhold DI gruppen as... 4 Daglig leder har ordet... 7 DI kompetanse... 8 DI Kløverbakken barnehage... 9 DI bedriftsservice DI grafisk DI vaktmesterservice DI tekstildesign DI lunchkafé Kvalifiseringstjenester, resultater...21 Årsberetning Årsregnskap Noter til regnskapet Revisors beretning Faksimilier, Budstikka... 34

3 DI gruppen as Foretaksreg.: NO MVA DI gruppen as er en arbeidsmarkedsbedrift der hoved formålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vår egen produksjon. Bedriften har produksjon innen flere fagområder, som skal være en arena for arbeidstrening og faglig kvalifisering. DI gruppen er godkjent tiltaksarrangør for NAV, som vi har et nært samarbeid med. En del av jobben vår er å ha god oversikt over arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter og sammen med deltakerne og NAV legge opp en best mulig karriereplan for den enkelte. Bedriften har stor fokus på å kunne levere produkter med høy kvalitet til avtalt tid. Produktene skal skape en meningsfylt arbeidssituasjon for deltakere som har behov for arbeidstrening og faglig kvalifisering. På denne måten bidrar vi til å gi mennesker muligheter for utvikling og mestring, samtidig som vi produserer tjenester og produkter som det er behov for i vårt nærområde. DI gruppen as ble grunnlagt i 1980 og eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. Aksjonærer Kapitalandel Kr % Bærum kommune ,9 Asker kommune ,8 Akershus fylkesk ,3 SUM ,0 Styremedlemmer Esben S. Svalastog (leder) Caroline M. Nergaard (nestleder) Ingrid Helene B. Holm Jarle Furnes Eivind Harald Kjerstad Knut Skipperud (valgt av de ansatte) Anja Wikborg (valgt av deltakerne) Varamedlemmer Lars O. Nordal Susanne Kristiansen Nina E. Puntervold Ellen Styrmoe Ulf Moen Denneche Eivind L. Bremnes Heide Organisasjonskart DI gruppen as er fast tiltaksarrangør for følgende tiltak: Arbeidsmarkedsbedrift AMB, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeid med bistand AB Varig tilrettelagt arbeid VTA Administrasjon og ledelse Se organisasjonskart under Revisjon Nitschke AS Bankforbindelse DnB NOR, Bærum Forsikringer DNB Livsforsikring og Protector Styret Adm. direktør Tage Gam Administrative fellestjenester 4 Kompetanseavd. Siw Hagelin Produksjon og salg Halvor Brandt DI Bedriftsservice Lis Landsnes Kløverbakken Barnehage Ellen Styrmoe 5

4 Høy kompetanse Vi sitter på en stor og variert kompetanse, men vi trenger hjelp av lokalsamfunnets næringsliv for å lykkes. Vil du ta imot en av våre arbeidsomme deltakere til nettopp din bedrift? Daglig leder har ordet 2011 Utvikling, tilpasning og samhandling. DI Gruppen hadde som mål i 2011 å sikre kontinuitet, økonomisk trygghet og forsterke evnen til å tilpasse seg endrede krav i omgivelsen, en videreføring av målene fra DI gruppen har i 2011 nedbemannet med til sammen 3,5 årsverk, en prosess som ble gjennom ført på en ryddig og hensikts messig måte, men som også har triste sider ved seg. De fleste av dem som ble rammet av nedbemanningen har fått seg jobb andre steder, men bedriften har også mistet verdifulle medarbeidere på denne måten. Årsaken til nedbemanningen er avtalene om AMO-tiltak som NAV Akershus ikke ønsket å forlenge. Bedriften har i 2011 fått to betydelige kvalitetsgodkjenninger i form av godkjenning innen kvalitetssystemet EQUASS og miljøsertifisering innen Svanemerking. Dette har vært prosesser som har vært krevende og av stor betydning for bedriften. Innsatsen for å oppnå slike godkjenninger har vært betydelig, og sentrale personer blant våre ansatte skal ha en stor ære for dette. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2011 hvor alle ansatte og deltakere fikk anledning til å uttale seg. Undersøkelsen viser at det gode resultatet fra 2009 har holdt seg, men at det også er områder bedriften kan forbedre seg på. Et av de største målene som er satt i Handlingsplanen er å tilpasse seg endrede krav i omgivelsene. Signalene fra Brofossutvalgets arbeider med NOU 2012: 6, «Arbeidsrettede tiltak», har vist at det i fremtiden vil bli krevd tettere samarbeid med næringslivet og de lokale bedriftene private som offentlige. Dette for å sikre at flest mulig kommer raskest mulig ut i ordinært arbeid. DI gruppen har inngått avtaler med mange bedrifter som er villige til å ta imot deltakere i en praksisperiode. Bedriftene gjør ikke dette pga. veldedighet, men med ønske om å være inkluderende og samtidig dekke behovet for arbeidskraft. Dette samarbeidet er av over veldende betydning for det enkelte individ og for oss som bedrift for å nå våre mål. Det er på sin plass å rette en stor takk til bedriftene DI gruppen har samarbeidet med i 2011, og vi vil se frem til et utvidet samarbeid i tiden som kommer. DI Gruppen har jobbet aktivt mot de mål som er fastlagt i Handlingsplanen Takket være dyktige ansatte og ledere, har det vært spennende og interessant å jobbe for å oppnå de fastsatte mål. Takk til alle som har bidratt til å få til en positiv og ønsket utvikling i DI Gruppen. Tage Gam Adm. direktør 7

5 DI kompetanse DI Kløverbakken barnehage Beskrivelse Kompetanseavdelingen har hovedansvaret for attføringsarbeidet i DI gruppen. Våre veiledere gir oppfølging, veiledning og kurs for personer som er søkt inn via NAV til ulike tiltak. Avdelingen hadde 16 ansatte pr I 2011 har vi levert tjenester til NAV innen følgende tiltak: - Arbeid med bistand (AB) - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Kvalifisering (KIA) - Avklaring - Tilrettelagt oppfølging (TIA) - Jobb og Muligheter (AMO) (anbud) - Kortere Avklaring 4 uker (anbud) I tillegg har vi foretatt funksjonsvurderinger for ansatte i offentlige IA-bedrifter, og hatt et samarbeid med Statens senter for epilepsi. Mål og resultater I 2011 har vi hatt som målsetting å utvikle attføringsarbeidet i tråd med utvikling og krav som vi møter i samfunnet. Vi har hatt et større fokus på eksterne praksisplasser. Det betyr også at vi må vurdere en mer hensiktsmessig bruk av de interne praksis plassene, og en bedre samhandling mellom kompe tanseavdelingen og produksjonsenhetene har vært en klar målsetting gjennom året. Et godt samarbeid med de lokale NAVkontorene er en forutsetning for vår virksomhet, og vi har gjennom året hatt fokus på god dialog og samarbeidsrutiner. Vi har også sett på hvordan ressursene i avdelingen benyttes, og vi har jobbet med en mer hensiktsmessig organisering av avdelingen for å få en mer faglig og effektiv arbeidsform og en mer tydelig ansvarsfordeling. Kortere Avklaring. Dette innebar en stor nedgang i våre inntekter, og det var dessverre nødvendig å nedbemanne avdelingen med 2,4 årsverk. 11 KIA-plasser ble gjort om til 7 APS-plasser øremerket fremmedspråklige. To veiledere ble sertifisert i bruk av Migranorsk Arbeidsliv for å imøtekomme behovene for denne målgruppen. Planlagt utvikling Virksomheten i avdelingen fremover vil være influert av nasjonale føringer, endrede krav fra NAV, samfunnsutviklingen m.m., og ikke minst NOU-rapporten om arbeidsrettede tiltak som kommer i Vi ser blant annet at vi må etablere en enda sterkere tilknytning til det ordinære arbeidsliv, og at vårt hovedfokus skal være eksterne praksisplasser. Dette betyr at vi må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse for å imøtekomme denne utvik lingen, og vi vil derfor prioritere kompetanse heving for veilederne i I 2012 vil vi også se på alternative finansieringskilder, som salg av tjenester til lokale bedrifter m.m. Vi vil også satse på å vinne anbud som utlyses av NAV. Beskrivelse DI Kløverbakken er en barnehage med to avdelinger. En småbarnsavdeling (0 3 år) og en avdeling for store barn (3 6 år). Fast personale i barnehagen består av styrer, to pedagogiske ledere, to barne- og ungdomsarbeidere og én assistent. Som attføringsarena har barnehagen hatt inntil 7 tiltaksplasser i De fleste er i tiltaket kvalifisering, og har i tillegg lærlingkontrakter eller er praksiskandidater. Barnehagen er godkjent som lærebedrift i faget Barne- og ungdomsarbeiderfag, i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Barnehagen har følgende styringsdokumenter for å sikre god drift: Lov om barnehager med forskrifter, Statlig Rammeplan, Kommunal plan for kvalitetssikring, samt interne planer som Kløverbakkens vedtekter, infobrosjyre og årsplan. Våre satsingsområder 2011 Styrking av sosial kompetanse og språk/språkmiljø. Opptak av barn skjer via barnehagekontoret i Bærum kommune. Brukerundersøkelsen blant foreldrene 2011 ga score på 5.1. på en skala fra 1 6 (der 6 er best). Målsettinger 2011 DI Kløverbakken skal være en positiv læringsarena for våre deltakere. Målet er å gjøre dem kompetente til videre arbeid. Barnehagen skal være er en arena der alle er unike med sine muligheter og begrensninger. Resultater 2011 Kløverbakken gir et godt økomimisk bidrag til bedriften gjennom våre 7 tiltaksplasser. 3 lærlinger og 1 praksiskandidat har i år bestått teorieksamen med gode resultater. De er klare for å avlegge eksamen (fagbrev) neste år. Vår visjon er: DI Kløverbakken en del av den gode barndom. DI Kløverbakken et godt sted å være for liten og stor. Våre verdier er bygd på: Ansvar, fellesskap og trivsel. Et viktig mål for 2011 var å oppnå godkjenning av kvalitetssystemet Equass, og vi fikk denne sertifiseringen i mars. I 2011 mistet vi anbudene Jobb og Muligheter og 9 8

6 Alle typer oppdrag DI bedriftsservice er en produksjonsavdeling som er behjelpelig med både store og små oppdrag. Vår styrke er fleksibilitet og evne til å ivareta alle typer oppdragsgivere. DI Bedriftsservice DI Bedriftsservice er en avdeling i DI gruppen og ligger på Vakås i Asker. Avdelingens kunder er både offentlig virksomhet og det private næringsliv i Asker- og Bærumsområdet. DI Bedriftsservice har 30 tilrettelagte arbeidsplasser. Vi tilbyr arbeid til personer i Asker og Bærum som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Her deltar de aktivt i arbeidslivet gjennom produksjon av varer og tjenester. DI Bedriftsservice er behjelpelig med ulike oppdrag innen: Pakketjenester. DM-utsendelser. Montering diverse monteringstjenester. av ulik vanskelighetsgrad. Montering av elektronikk og enklere loddeoppdrag. Reparasjon av KOSS hodetelefoner. Hagearbeid klipping av plener. Pakking og utkjøring av frukt til arbeidsplasser i Asker og Bærum. Målsettinger 2011 DI Bedriftsservice skal sikre oppdrag som er hensiktsmessige for deltakerne og som er en samfunnsnyttig oppgave. Dette skal igjen bidra til å øke deltakernes sosiale kompetanse og arbeidsmestring gjennom produksjon av varer og tjenester. I løpet av 2011 har vi fått økt kompetanse, og gjennom dette bedret kvaliteten på tilbudet. Alle deltagere har nå utviklingsplaner som jevnlig blir fulgt opp. Samtidig jobber vi for at de som ønsker det kan få komme helt eller delvis ut i det ordinære arbeidsliv. Resultater 2011 DI Bedriftsservice har økt sine salgs inntekter med over 30 % i Dette er en god utvikling. Avdelingen fikk til tross for dette et lite negativt resultat som i hovedsak skyldes en del investeringer i forbindelse med oppstarten Jobbfrukt våren Pakke avdelingen har til tross for et tøft marked, også hatt et godt år. Planlagt utvikling Det er fortsatt fokus på å videreutvikle avdelingen, både når det gjelder arbeidsoppgaver og tjenester. Det foregår kontinuerlig en prosess i avdelingen, som sikrer involvering og kreativitet med fokus på å utvikle nye områder med tanke på større forutsigbarhet i produksjonen. Avdelingen startet våren 2011 med Jobbfrukt. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bama, hvor bedriften skal selge abonnementer, pakke og bringe ut fruktkurver til bedrifter i Asker og Bærum. Man har nå oppnådd et salgstall på 120 kurver i uken, mens målet er 200 i løpet av året. 11

7 DI grafisk Grafisk for deg Enten behovet ditt er små visittkort, store plakater, eller dekor på biler, så kan vi hjelpe deg. Vi tar oss gjerne av hele pro sessen, fra idé og skisse til ferdig produkt. DI grafisk er totalleverandør av grafiske tjenester, hvilket omfatter layout/design, trykk- og kopioppdrag, tegningskopiering, skanning, stempler, visittkort, ID-kort, laminering, alle typer skilt, bildekor, profileringsplagg, skoleklær, samt posters til ute- og innebruk. DI grafisk er samtidig en godkjent lærlingbedrift innen visuell kommunikasjon (Mediegrafikere) og skilt & dekor (Profileringsdesignere). Målsettinger 2011 Grafisk avdeling har en overordnet målsetting om å kunne tilby gode attføringstjenester til våre deltakere og samtidig tilby en meningsfull og god skolering til våre lærlinger. I tillegg til å være en god lærlingbedrift innen mediegrafikerfaget, har det vært en målsetting å kunne motta lærlinger innen skilt- og dekorfaget. For å lykkes som god attføringsarena er det en forutsetning at avdelingen har konkrete kundeoppdrag som gir deltakerne våre arbeidsoppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og oppleve at de mestrer. Det er derfor en målsetting å opprettholde forutsigbare langsiktige kundeavtaler som samtidig gir oss muligheter til å tilby et bredt og variert spekter av produkter og tjenester. Ved å befeste vår posisjon som en anerkjent og foretrukket totalleverandør av grafiske tjenester, gir vi samtidig en bredere erfaringsbakgrunn til deltakere som skal ut i det ordinære arbeidslivet. Resultater 2011 DI grafisk hadde en god salgsøkning i 2011 (+10,6 % fra 2010) og et positivt resultat, dog noe lavere enn budsjettert. Avdelingens rammeavtale med Bærum kommune innen kopieringstjenester har gitt oss gode og forutsigbare arbeidsoppgaver, men ga i 2011 ikke den omsetningen og det resultatet vi forutså. For å sikre en forsvarlig drift og et tilpasset kostnadsnivå, ble bemanningen redusert med ett årsverk i slutten av Vi har samtidig maktet å ivareta og utvikle den kompetansen som skal til for å tilfredsstille avdelingens kravfulle kunder. Gjennom god kundelojalitet har avdelingen opplevd å få styrket sin posisjon som foretrukket leverandør av grafiske tjenester og produkter. 241 MILJØMERKET Virksomhet 836 Grafisk avdeling ble Svanemerket i I tillegg ble avdelingen godkjent som lærlingbedrift innen profileringsdesign (skilt og dekor) Gjennom 2011 har DI grafisk hatt 10 mediegrafiker-lærlinger i avdelingen. Tre personer har tatt fagbrevet. Avdelingen har gjennom 2011 formidlet godt kvalifiserte deltakere til det ordinære arbeidslivet. Planlagt utvikling DI grafisk vil jobbe for å inngå flere langsiktige og forutsigbare kundeforhold, gjerne gjennom formaliserte rammeavtaler innen offentlig sektor. Det er avsatt midler til skolering og faglig videreopplæring av fast ansatte. I løpet av 2012 ønsker vi å holde fokus på de kreative kreftene avdelingen innehar, i form av design, illustrasjon og foto. På den måten vil vi bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner for kunder som ønsker bistand i alt fra idé til ferdig produkt. DI grafisk ønsker også å legge til rette for at våre deltakere raskest mulig skal kunne tilegne seg de kvalifikasjonene som skal til for å kunne lykkes i ekstern praksis. 13

8 Din egen vaktmester Vi kan hjelpe deg med hagearbeid, gressklipping, rydding, snekkertjenester og annet forefallende arbeid. DI vaktmesterservice Vaktmesterservice er en avdeling i DI gruppen som tar oppdrag innen hagearbeid som gressklipping, beskjæring av busker, montering av terrasseplattinger og andre forefallende oppdrag vedrørende rehabilitering og vedlikehold av bygg. Målsetting 2011 Etablere avdelingen med gode og tilpassede tilbud til våre deltakere, og i tillegg skaffe oppdrag som sikrer arbeidsoppgaver og inntjening. Resultater 2011 Vaktmesterservice har i 2011 hatt mange oppdrag innen hagearbeid og montering av terrasseplattinger etc. Videre har avdelingen hatt i oppdrag å levere ut renovasjonskasser for Asker kommune i forbindelse med innføringen av kildesorteringen. DI tekstildesign DI tekstildesign produserer engangsprodukter og bekledning til bl.a. helsevesenet, fysikalske institutter og barnehager (DI medisinsk). I tillegg syr vi alt fra gardiner, vesker, duker, forklær m.m., på spesialbestilling fra bedrifter og privatpersoner. Under merkenavnet Kule Høner produserer vi ulike pynte- og bruksartikler. Målsettinger 2011 Det vil være en overordnet målsetting å opprettholde avdelingen som en god arena for attføring og avklaring, kombinert med en videreutvikling av produkter og tjenester som etterspørres i markedet, og som sikrer nødvendig inntjening. DI tekstildesign ønsker å finne samarbeidspartnere som kan videreselge et sortiment av produkter, designet og produsert i tekstilavdelingen. Resultater 2011 DI Tekstildesign hadde totalt sett en omsetningssvikt i 2011 (-11,1 % fra 2010), men samtidig en resultatforbedring på +26,0 % fra Nedgangen i salget skyldes en vesentlig reduksjon i produktspekteret i forbindelse med avviklingen av sterilavdelingen. Avdelingen er en god arena innen attføring og arbeidsavklaring. Planlagt utvikling Det jobbes videre med produktutvikling og markedstilpasning for avdelingen. Dette for å sikre et variert tilbud til våre deltakere, kombinert med nødvendigheten av å utvikle salgbare produkter som kan sikre nødvendig inntjening. 15

9 DI Lunchcafé DI gruppen driver en moderne og trivelig kantine med sitteplasser til ca. 100 personer. I tillegg til å betjene våre egne ansatte, er DI Lunchcafé åpen for bedrifter og privatpersoner i vårt nærområde. Det legges stor vekt på sikkerhet, kvalitet og hygiene, i alt fra råvareinnkjøp til tilbereding og servering av maten. Trivelig kantine Vårt blide kantinepersonale står for deilig mat, flott service og et trivelig miljø. Kom gjerne innom oss i Baker Østbys vei 10 på Rud, og prøv selv! Målsettinger 2011 DI Lunchcafé skal tilby sunn og god mat til ansatte, deltakere og øvrige kunder, og samtidig tilrettelegge for kompetanseutvikling og opplæring av personer på tiltak. Resultater 2011 DI Lunchcafé startet egen drift i juli 2011, og salget har økt gradvis frem til årsskiftet. Planlagt utvikling Vi regner med ytterligere økte inntekter i 2012, da det er inngått avtale med Berger Bo- og Behandlingssenter om drift av deres kafé. Dette er også en fin treningsarena for våre deltakere. 17

10 Livskvalitet gjennom mestring og utvikling.

11 Vi kler deg opp Vi leverer profileringsprodukter med trykk til bedrifter, skoler og andre etater. Bedriften er autorisert forhandler av flere kjente merkevarer, og er et godt valg enten du trenger t-skjorter til klassen, eller treningsdresser til idrettslaget. Kvalifiseringstjenester resultater 2011 Kvalifiseringstjenester Ordinære tiltak: resultater 2011 Avklaring 28 plasser Ordinære Formålet med tiltak: tiltaket er å kartlegge og vurdere deltakers arbeidsevne og behov for bistand for Avklaring å få eller beholde 28 plasser arbeid. Avklaringstiltaket kan Formålet ha to former; med enten tiltaket veivalgskurs er å kartlegge + en og praksisdel eller deltakers avklaring arbeidsevne direkte i intern og behov eller ekstern for vurdere bistand bedrift. for å få eller beholde arbeid. Avklaringstiltaket Antall sluttet i perioden: kan ha 96 to personer former; enten veivalgskurs Mål i 2011: Formidling + en praksisdel til aktive eller tiltak avklaring eller arbeid; direkte 75 % i intern eller ekstern bedrift. Antall sluttet i perioden: 96 personer Mål Arbeidspraksis i 2011: Formidling i skjermet til aktive virksomhet tiltak eller arbeid; (APS) 75% 57 plasser Tiltakets formål er avklaring av arbeids- og funksjonsevne. Arbeidspraksis Tiltaket i skjermet skal virksomhet gi deltakere (APS) med 57 redusert plasser arbeidsevne tilrettelagt arbeids trening Tiltakets med oppfølging formål er for avklaring å prøve ut av muligheter arbeids- og på funksjonsevne. Tiltaket skal gi deltakere med arbeidsmarkedet. Arbeidstreningen skjer internt redusert arbeidsevne tilrettelagt eller eksternt. arbeidstrening med oppfølging for å prøve ut Antall sluttet i perioden: 53 personer muligheter på arbeidsmarkedet. Mål i 2011: Formidling til aktive tiltak eller arbeid; Arbeidstreningen skjer internt eller eksternt. Antall 65 % sluttet i perioden: 53 personer Mål i 2011: Formidling til aktive tiltak eller arbeid; Arbeid 65% med bistand (AB) 48 plasser Tiltaket skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på arbeidsinkludering i det Arbeid med bistand (AB) 48 plasser Tiltaket skal gi hensiktsmessig og nødvendig ordinære bistand arbeidsliv. med sikte på arbeidsinkludering i det Antall ordinære sluttet arbeidsliv. i perioden: 36 personer Mål Antall i 2011: sluttet Formidling i perioden: til arbeid: 36 personer 65 Mål %, Aktive i 2011: løsninger: Formidling 30 % til arbeid: 65%, Aktive løsninger: 30% Kvalifisering (KIA) 22 plasser Kvalifiseringstiltaket (KIA) skal 22 gi plasser deltakere høyere reell Kvalifiseringstiltaket og formell kompetanse skal gi gjennom deltakere tilrettelagt reell opplæring og formell og arbeidstrening. kompetanse gjennom Tiltaket kan ha høyere to tilrettelagt former; enten opplæring kvalifisering og arbeidstrening. uten fagbrev eller kvalifisering Tiltaket kan med ha fagbrev. to former; enten kvalifisering Antall uten sluttet fagbrev i perioden: eller kvalifisering 10 personer med fagbrev. Mål Antall i 2011: sluttet Formidling i perioden: til arbeid; 10 personer 75 %, Mål i 2011: Formidling til arbeid: 75%, Aktive Aktive løsninger; 20 % løsninger: 20% Tilrettelagt i skjermet virksomhet (TIA) 15 Tilrettelagt plasser i skjermet virksomhet (TIA) Varig 15 plasser tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten Varig mulighet tilrettelagt for å arbeid få arbeid for i deltakere det ordinære som har arbeidsliv. liten mulighet for å få arbeid i det ordinære Antall arbeidsliv. sluttet i perioden: 3 personer Mål Antall i 2011: sluttet Det fastsettes i perioden: ikke 3 personer mål for dette tiltaket, men Mål alle i 2011: deltakere Det skal fastsettes minimum ikke en mål gang for pr dette år vurderes tiltaket, ift men overgang alle deltakere til andre tiltak. skal min. en gang pr år vurderes ift overgang til andre tiltak. Aktivitet etter avsluttet i tiltaket Arbeid og egenfinansiert utdanning Aktive løsninger Ikke aktive løsninger Annet 68 % 34 % 45 % 50 % 40 % 40 % 40 % 40 % 3 % 5 % 24 % 9 % 11 % 25 % 22 % 20 % 20 % 3 % 0 % 0 % Avklaring APS AB KIA TIA Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 3o plasser Tiltaket VTA er et tilbud til personer som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av Uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Arbeidsoppgavene blir tilpasset den enkelte. Dette tilbudet gis fortrinnsvis på DI 21

12 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 30 plasser Tiltaket VTA er et tilbud til personer som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Arbeidsoppgavene blir tilpasset den enkelte. Dette tilbudet gis fortrinnsvis på DI Bedrifts service på Vakås. Anbud: Jobb og Muligheter (AMO) Målgruppen er personer som er tatt opp i kvalifiserings programmet eller som har blitt vurdert til å ha behov for tett oppfølging. Tiltakets målsetting er å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Tilbudets form har vært deltakelse i kurs og arbeidspraksis internt eller eksternt med tett oppfølging. I løpet av 2011 har DI gruppen holdt 7 kurs med til sammen 124 deltakere. Avklaring 4 uker Formålet med tilbudet er å gi en god avklaring til ordinære arbeidssøkere. Tilbudet er av 4 ukers varighet. 40 personer har i løpet av 2011 vært igjennom dette tiltaket. Andre kvalifiseringstjenester: Funksjonsvurderinger DI gruppen er godkjent for å gjennomføre funksjonsvurderinger for ansatte i IA-bedrifter. Detter skjer i regi av NAV Arbeidslivssenter. Vi gjennomførte 15 funksjonsvurderinger i Statens senter for Epilepsi (SSE) Vi har en avtale med Statens senter for epilepsi om arbeidsrehabilitering for pasienter som er under behandling i regi av avdeling for kompleks epilepsi. Hver deltaker tilbys et 4 ukers veivalgskurs og 8 ukers arbeidspraksis hvor formålet er utredning og avklaring av arbeidsevne. I løpet av 2011 hadde DI gruppen til sammen 11 personer gjennom dette opplegget. Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives DI gruppen as er en arbeidsmarkedsbedrift som i samarbeid med NAV Asker og Bærum, tilbyr karrierev eiledning og opplæring til mennesker som har behov for bistand til å komme tilbake til det ordinære arbeidsliv. Virksomheten i 2011 har i hovedsak vært innen avklaring av arbeidsevne, veiledning og motivering på veien frem mot nytt arbeid eller videre utdanning, samt arbeidstrening og kvalifisering i bedriftens egen kommersielle virksomhet. Bedriften ble Equass-godkjent i Dette er et kvalitetssystem som alle attføringsbedrifter må ha for å opprettholde godkjenning av attføringstjenester. Det gis anledning til arbeidsutprøving og kvalifisering innen regnskap, lønn og resepsjon, salg- og markedsføring, grafisk design, ferdiggjøring av skilt og dekor, digitaltrykk og kopi, material administrasjon, lager, vaktmestertjenester, sjåfør- og budtjenester, kantine og diverse oppgaver innen tekstildesign. Videre er det mulighet for utprøving innen pakke og monterings oppgaver, samt barne- og ungdomsarbeid i egen barnehage. Fortsatt drift Årsregnskapet er bygget på forutsetning om fortsatt drift av selskapet. Forutsetningen baserer seg på at bedriftens produkter og tjenester er tilpasset det som markedet til en hver tid etterspør, og at den har en innarbeidet posisjon i aktuelle markeder som gir gode utsikter for fortsatt drift og utvikling. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Oversikt over utvikling og resultat Omsetningen i bedriften hadde en økning fra 46,8 mill i 2010 til 51,3 mill i De samlede investeringene i bedriften i 2011 var på kr Egenkapitalandelen pr var 67,2 %, sammenlignet med 61,6 % i Et høyt investeringsnivå i 2007, førte til at bedriften etablerte en kassekreditt på kr 2 mill., og det ble i tillegg i 2008 og 2009 inngått gjeldsbrevlån på til sammen 3,8 mill. Lånet ble nedbetalt i sin helhet i 2011, og bedriften har nå en god likviditet. Styret foreslår at årsoverskuddet for 2011 på kr overføres til annen egenkapital. Bedriften er en godkjent lærebedrift. Bedriftens hovedkontor ligger på Rud i Bærum. I tillegg har bedriften en avdeling på Emma Hjorth; Kløverbakken Barnehage og avdeling Bedriftsservice som ligger på Vakås i Asker kommune. DI Gruppen er godkjent tiltaksarrangør av Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Avklaring i skjermet virksomhet, Arbeid med bistand (AB), Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA). I tillegg hadde bedriften i 2011 inngått avtale med NAV Akershus om levering av tjenester til tiltakene «Kortere Avklaring» og «Jobb og Muligheter» (AMO). Arbeidsmiljø I 2011 har sykefraværet blant ordinært fast ansatte vært på 6,5 % og blant attføringsansatte 13,0 %. For begge gruppene er det langtidsfraværet som er utfordringen. Samlet sykefravær innen arbeidsgiverperioden var på 2,9 % for fast ansatte og 6,1 % for deltakere. Langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Det ble i 2009 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som ga et positivt resultat. Undersøkelsen ble gjennomført på nytt i 2011, og viser at bedriften har opprettholdt det positive resultatet, og i tillegg hatt forbedringer på noen områder

13 Bedriften har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er styrets oppfatning at det er hensiktsmessig å igangsette tiltak for å øke til stedeværelsen. Det er derfor etablert et Nærværsprosjekt hvor både NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten er involvert. Bedriften har et arbeidsmiljøutvalg. Det har vært arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om internkontroll. Det er ikke registrert personskader. Diskriminering DI gruppen har gjennom mange år satt fokus på tiltak for å forebygge diskriminering, noe som fremkommer tydelig i bedriftens etiske retningslinjer. Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn kun er knyttet til stillingskategori og ansiennitet. I bedriftens arbeidsmiljøundersøkelse fremkommer det spørsmål som omhandler trusler, mobbing og trakassering. Resultatene fra dette følges opp årlig. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bedriftens produksjonsavfall leveres til godkjent sorteringsanlegg, emballasjeavfallet til gjenvinning. Kopiavdelingen har innfridd miljømerkings kravene og dermed fått lisens til å benytte Svanemerket. Likestilling Bedriften har ved årets utløp 44 fast ansatte på ordinære vilkår, 26 kvinner og 18 menn. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. Både styre leder og daglig leder er menn. Av bedriftens 33 deltakere på lønn ved årets slutt var det 9 kvinner og 18 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Rud, 29. mars 2012 Årsregnskap 2011 RESULTATREGNSKAP Note Inntekter 2 Salgsinntekter Salg kvalifiseringstjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønnskostnader 3/ Ordinære avskrivninger Nedskriving av driftsmidler - Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Årsresultat BALANSE PR Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 5 Bygning Maskiner/inventar/innredning Transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i tilknyttet selskap Annen langsiktig fordring Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Lån til tilknyttet selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank, post og kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 BALANSE PR Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt kapital: Aksjekapital Opptjent kapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Avsetning pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeldsbrevlån DnBNor Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder. Årsregnskapet er med unntak av pensjoner satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de er betydelige og har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd er vist brutto i regnskapet. Rud, 29. mars 2012 Esben Svalastog Eivind H. Kjerstad Knut Skipperud Styrets leder Helene Berge Holm Ulf Moen Denneche Jarle Furnes Tage Gam Adm. dir

15 Note 2 Driftsinntekter Virksomhetsområder Salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Administrasjon/kantine Grafisk Medisinsk Kompetanse Vaktmestertjeneste Bedriftsservice Barnehagen Av salgsinnt. barnehagen utgjør: Kommunalt tilskudd Statstilskudd Sum salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Geografisk fordeling Norge Eksport 0 0 Sum Salg av kvalifiseringstjenester Attførings-og lønnstilskudd fra stat Driftstilskudd fra kommuner Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Jobb og muligheter (AMO) Avklaring 4 uker Andre kvalifiseringstjenester Salg kvalifiseringstjenester Sum salgsinntekter Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum ytelser Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens krav. Forsikringen er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. Pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen er avsatt i balansen. Ref. for øvrig note 11 Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Selskapet har i 2011 sysselsatt 85,5 årsverk Lån/sikkerhetsstillelse Det er ikke inngått særskilte avtaler om bonus, sluttvederlag, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller andre medlemmer av styret. Godtgjørelse til revisor Det er i 2011 kostnadsført kr i ordinært revisjonshonorar, hvorav kr vedrører andre tjenester levert av revisor. Note 5 Anleggsmidler Maskiner/ Transport- Bygning Totalt inventar midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året - Anskaffelseskost Akk. av- og nedskrivn Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Maskiner, biler og inventar 3-10 år Note 6 Tilknyttet selskap DI gruppen as eide 33,3% av aksjene i Lunsjbilen as. Selskapet ble besluttet avviklet på Generalforsamling Aksjekapitalen på kr samt mellomværende med Lunsjbilen er bokfført som tap i i DI gruppens regnskap med til sammen Note 7 Fordringer, gjeld og pantstillelser Lån til tilknyttet selskap Langsiktig gjeldsbrev med forfall senere enn 5 år Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet Pantheftelse Note 8 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 9 Varer Lager av råvarer Lager egentilvirkede ferdigvarer Sum Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av en aksjeklasse fordelt på aksjer pålydende kr DI gruppen as har 3 aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer Ordinære aksjer Eierandel Stemmedel Bærum kommune ,9 % 49,9 % Asker kommune ,8 % 20,8 % Akershus Fylkeskommune ,3 % 29,3 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % 28 29

16 Note 11 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 43 ansatte og 10 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjonskostnader Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført aktuarielt tap Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser DBO ved periodens slutt Pensjonsmidl. (til markedsverdi) ved årets slutt Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse *) *) Overfinansiering. Beløpet er ført som annen langsiktig fordring i balansen. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,60 % Årlig forventet lønnsvekst 5,40 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % Årlig forventet G-regulering 3,75 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,30 % Den aktuarmessige forutsetningen er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demokratiske faktorer og avgang. Note 12 Andre kortsiktige fordringer Tilgode momskompensasjon Forskuddsbetalt husleie/elektrisitet Krav lærlingetilskudd Krav offentlige tilskudd Forskuddsbetalte forsikringer Fordringer på ansatte Andre forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Note 13 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Tilskudd til tiltakene APS, AB og VTA gis som øremerkede tilskudd, se for øvrig note 2. Tiltakenes andel av egenkapitalen for de forskjellige tiltakene fremkommer slik: APS AB VTA Egenkapital Årets resultat Egenkapital Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon ved 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet, og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen, viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen, er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid frem til 67 år. Den nye ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres fortløpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien er fastsatt til 1,4% av samlede lønnsutbetalinger mellom 1 G og 7,1 G. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene

17 32 33

18 BÆRUM BÆRUM bransjer, og i egen bedrift tilbyr vi kvalifisering innen grafisk produksjon, markedsføring, kontor, administrasjon, økonomi, sentralbord/ kompetanse, og Halvor Pressedekning de siste ukene fra Vi i DI gruppen tror at livskvalitet blant annet handler om mestringsevne og trivsel på arbeids plassen. Vårt mål er å bidra til personlig og yrkesmessig utvikling for mennesker som står utenfor arbeidslivet. «Jeg er lykkelig og gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er ingen selvfølge» Hais Draxen Jordhøy Lærling på DI grafisk Et rikere arbeidsliv i asker og bærum «Vi kan skape vinn-vinn ved å la den enes utfordring bli den andres løsning.» Rune J. Kvarme Prosjektleder i NHO Ringer i vannet Dette er Di gruppen DI gruppen as eies av Asker og Bærum kommuner og Akershus fylkeskommune. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vår egen produksjon. Det viktigste er å kvalifisere og formidle arbeidssøkere tilbake til ordinært arbeidsliv. DI gruppen er godkjent tiltaksarrangør for NAV. En del av jobben vår som arbeidsledere og veiledere, er å ha god oversikt over arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter og sammen med deltakerne legge opp en best mulig karriereplan for den enkelte. For å lykkes med dette er vi avhengig av et godt samarbeid med ordinært arbeidsmarked. Våre arbeidssøkere kommer fra alle «Jeg kjørte gjennom byen med en represen tant for bedriftshelse tjenesten. I motsetning til meg la hun merke til at jeg konsekvent kjørte på rødt lys. Da innså jeg at jeg måtte gjøre noe.» Marit Skaftnesmo Praksis-deltager Fast jobb: Arbeidstrening hos DI gruppen ble springbrettet for meg, sier ventilasjonsmontør Daniel Andby (23) hos Gunnar Karlsen AS. Veileder Charlotte Mæhlum har fulgt ham på veien inn i arbeidslivet. De fleste mennesker har en arbeidsressurs, stor eller liten. resepsjon, vaktmester, barnehage, tekstildesign og kantinearbeid. Vi ønsker kontakt med arbeidsgivere som A Det er den vi foredler. t noen blant oss i en periode faller ut av det ordinære arbeidslivet, eller av andre årsaker ikke kan fungere helt på våre premisser, det er ikke det samme som at individet ikke er en ressurs i arbeidsmarkedet. Det handler om oppbygging. Alle har en arbeidsmasse, en kapasitet. Det er den vi foredler, enten den er 40 eller 100 %. Det er denne ressursen vi tilbyr næringslivet i Asker og Bærum. DI Gruppen har spesialisert seg på å hjelpe mennesker tilbake til det ordinære arbeidslivet. Med bred erfaring og spisskompetanse legges det til rette for individet. Det skreddersys et arbeids- og utviklingsprogram for å bygge opp mennesket til å møte arbeidslivets utfordringer. Kanskje først som arbeidstrening ved en av selskapets produksjonsavdelinger, kanskje veien til et fagbrev. DI Gruppen er NAVs forlengede arm. Hvert år tilbakeføres 200 mennesker til arbeidslivet, flotte mennesker med personlige ressurser som arbeidslivet ikke så lett ville oppdaget uten oss. BÆRUM NÆRINGSRÅD BÆRUM NÆRINGSRÅD RelasjonsbyggeR i næringslivet BDI Gruppen er en relasjonsbygger, alltid på jakt etter bedrifter som kan ta i mot nye medarbeidere for kortere eller lengre perioder. Vi spør ikke om veldedighet, absolutt ikke, vi tilbyr menneskelige ressurser som er motivert for innsats. Samarbeidet er uforpliktende og uten økonomisk belastning for bedriften. Di Gruppen har mange suksesshistorier hvor arbeidsforholdet har vært så positivt at personen har fått tilbud om fast jobb. Det handler om motiverte medarbeidere. DI Gruppens tar ansvar og følger tett opp så lenge det er nødvendig. Historien om Daniel Andby (23) er en slik solskinnshistorie. Han kom til oss etter anbefaling fra NAV, fikk arbeidstrening ved vår vaktmesterlinje. En positiv og flink kar som han ble oppdaget av ventilasjonsselskapet Gunnar Karlsen. Etter prøvetid, og etter å ha tatt førerkort, ble det fast jobb. -Om jeg trives? Stortrives fordi jeg mestrer oppgavene, sier Daniel. DI Gruppen ga det puffet som skulle til. NÆRINGSRÅD vil være med å ta et samfunnsansvar. Gjennom å tilby arbeidspraksisplasser i det ordinære arbeidsmarkedet er du med på å gi mennesker utenfor arbeidslivet nye muligheter samtidig som du som arbeidsgiver får tilført god arbeidskraft i en avtalt periode. Kontakt oss: DI gruppen Baker Østbys vei Rud Tlf: ledelse: Tage Gam (t.v.) er daglig leder i DI gruppen, her sammen med avde- lingssjefene Siw Hagelin, «Jeg er den første til å anbefale andre næringsdrivende å gripe sjansen om den byr seg!» Mette Manus Daglig leder Manus motivation group Brandt, produksjon- og salg. «Har du mulighet, så grip den!» Erik Rognerud Tidl. DI-deltager, nå i fast stilling «Om jeg trives? Stortrives fordi jeg mestrer oppgavene!» BÆRUM NÆRINGSRÅD BÆRUM NÆRINGSRÅD Daniel Andby Tidl. deltager, nå i fast stilling NÆRINGSRÅD «Trivsel og velvære er viktige ingredienser. Det setter ekstra store krav til alle menneskene som skal jobbe her. Det vet DI gruppen.» Christian P. Fuchs Serviceleder, Godthaap

19 Postboks Rud Besøksadresse: Baker Østbys vei 10 Tlf.:

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

DI 2006 ÅRSBERETNING

DI 2006 ÅRSBERETNING DI 2006 ÅRSBERETNING Vårt samfunnsansvar er å hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Dette oppnår vi ved å kombinere sunn forretningsdrift med opplæring og arbeidstrening i egen virksomhet. Innhold...

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2013 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

årsberetning 2011 www.astero.no www.astero.no 1

årsberetning 2011 www.astero.no www.astero.no 1 årsberetning 2011 1 NYE muligheter om oss Astero er en moderne og nytenkende servicebedrift. Våre 70 fagpersoner har stor bredde i kompetanse innen mekaniske fag, samfunnsfag, økonomi, pedagogikk, personal-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet Årsmelding Et KRAFTSENTER for mennesker Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet Denne årsmeldingen er trykket digitalt hos Menova grafisk Papir: 130g MUNKEN LYNX Design: Menova grafisk

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer