MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/15 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSEJTT FØRSTE GANGS BEHANDLING PROGRAM LIGGER VEDLAGT SAKSLISTA. NORDRE LAND KOMMUNE, den 4. juni Liv Solveig Alfstad ordfører

2 PROGRAM STRATEGISEMINAR Dag 1: : Gjennomgang av Grunnlagsdokument og tjenesteanalyser, så langt de er ferdige Gjennomgang av foreløpig utkast til Handlingsplan Gjennomgang av rådmannens vurdering av økonomi, konsekvensjusteringer, nye tiltak etc., inkl. nye tiltak : ADMINISTRASJONEN OG NAV : Pause : SKOLENE OG LÆRINGSSENTER : Lunsj : OMSORG, TT og FAM Beinstrekk : PLAN og NÆRING og TEKNISK (minus investering, som vi tar dag 2) : Barnehager, kultur og kulturskole. Beinstrekk/pause : Drøfting av status, og bestillinger til rådmannen, videre prosess. Dag 2: : Gjennomgang INVESTERINGER : Pause : Handlingsplan : Pause : Drøfting av status, og bestillinger til rådmannen, videre prosess. Avsluttes med lunsj

3 Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1345 Arkivnøkkel.: 145 Saksbehandler: HHO Utskrift til: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSEJTT FØRSTE GANGS BEHANDLING Sammendrag: Rådmannen legger med dette frem et første utkast til Handlings- og økonomiplan med forslag til saldert budsjett 2016, med de opplysningene som er kjent på nåværende tidspunkt. Vedlegg: Første utkast til Handlings- og økonomiplan med budsjett Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Handlings- og økonomiplanen er en fireårlig plan som rulleres årlig. Oppstart er som følge av planstrategien flyttet til vårhalvåret for å unngå at prosessen overskygges av budsjettarbeidet. Handlingsdelen med styringskortene som vedlegg kommer først i dokumentet, og følges deretter av økonomiplanen. Handlingsplanen tar opp i seg mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. I 2014 tok kommunen i bruk en ny struktur på kommuneplanens handlingsdel, som har vært videreført siden. Kolonnene for mål og strategier er direkte hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, og kolonnen for handling er en beskrivelse av hva kommunen gjør og planlegger å gjøre for å oppnå målene. Innholdet i handlingskolonnen har foreløpig ikke vært gjenstand for noen bred diskusjon eller prosess. Det er tilnærmet det samme som i forrige utgave, bortsett fra at det er fjernet noe utdatert innhold. Handlingskolonnen vil oppdateres i overensstemmelse med prioriteringer og videre prosess. Det samme gjelder kolonnen som angir hvilke år det er planlagt å gjennomføre tiltakene. De innrammede faktaboksene er oppdatert med relevante parametere fra det nyeste kommunebarometeret. Noen faktabokser er fjernet som følge av endringer i kommunebarometeret. Handlingsplanens tiltaksdel og de vedtatte mål i styringskortene, følges opp gjennom prioriteringer i økonomiplanen og budsjettet. Styringskortene er vedlagt planen, og er de samme som ble vedtatt i forrige års handlingsplan. Endringer i styringskortene vil bli vurdert videre i prosessen. Overordna program for planlegging er inkludert i denne utgaven av handlingsplanen og inngår som en egen tabell under fokusområde Langsiktig arealbruk. Den viser hvilke planer

4 som er vedtatt og er gjeldende, samt hvilke som skal utarbeides eller rulleres/revideres i perioden. Nærmere om Økonomiplanen Første utkast til økonomiplan med budsjett 2016 er utarbeidet med bakgrunn i foreslåtte vedtatte mål knyttet til netto driftsresultat og egenfinansieringsgrad på investeringer. Når det gjelder størrelse på disposisjonsfond har ikke rådmannen sett å kunne legge inn tilstrekkelige avsetninger til å følge delmålene i gjeldende Handlings- og økonomiplan. Som følge av det gode netto driftsresultatet i 2014, hadde nøkkeltallene en god utvikling. Før 2014 viste de økonomiske nøkkeltallene en klar negativ utvikling på sentrale punkt. Kommunebidraget: Ved beregningen av kommunebidraget for 2016 er det gjort en vurdering av alle tallene basert på de til en hver tid kjente opplysninger. Hovedansvar Tekst B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Bruk av disp.fond Fond Avsetning til disposisjonsfond Annet Ekstraord. Overført til invest Etablering av handlingsrom Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk Sum kommunebidrag Skatt på inntekt og formue og rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av KS-prognosemodell utarbeidet etter at forutsetningene fra Kommuneproposisjonen er innarbeidet. Skatteanslaget er anslått ved hjelp fra skatteoppkreveren. Dette er derfor foreløpige tall, og vil bli endret når Statsbudsjettet for 2016 blir presentert i oktober og kanskje endret igjen i desember når Stortinget skal vedta Statsbudsjettet. I tillegg er det forhold knyttet til telletidspunktet for antall innbyggere som skaper usikkerhet for størrelsen på rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen for 2016 skal baseres på folketallet pr , mens inntektsutjevninga og innbyggertilskuddet blir utbetalt basert på folketallet pr Innbyggertallet som ligger til grunn for beregningen er (innbyggertall ved utgangen av første kvartal 2015). I foreløpig prognosemodellen er det lagt til grunn en kommunal deflator på 2,8 % og en nominell skattevekst i Nordre Land på 3,0 % i hele planperioden. Skatteveksten i landet er antatt høyere i 2016 i modellen, og er 5,3 % i I KS-prognosemodell ligger det inne en nedtrapping av skjønnsmidler knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift fra kr 6 mill. i 2015 til kr 4,5 mill. i 2016, som følge av signaler i Statsbudsjettet. Eiendomsskatteinntektene er i henhold til første termin 2015, justert for mulige endringer som følge av klagebehandlingen.

5 Statlig kompensasjonstilskudd er beregnet basert på inntektene fra 2014 regnskapet som viser kr 3,0 mill. Tilskuddet trappes ned for hvert år, derfor er realistisk inntekt for 2015 kr 2,8 mill. Renter på lån er beregnet etter virkelig lånemasse, hensyntatt ett låneopptak i 2015 på kr 10 mill. til videreutlån og opprinnelig budsjettert finansiering av investeringer 2015 med et låneopptak på kr 21,193 mill. Flytende rente er satt tilsvarende rentene ved nyttår, der p.trenten i Kommunalbanken var 2,00 % mens flytende rente i Husbanken er 2,19 %. Fra Norges banks side er det ingen forventinger om renteøkninger i 2016, men det varsles en mulig rentenedsettelse høsten Budsjettet for renter på lån er ca. kr ,- lavere enn med regnskapsførte renter for Det er ikke tatt høyde for låneopptak til investeringer i budsjettåret, mens det ligger inne renter for andre halvår for kr 10 mill. for lån til videreutlån. Det ligger inne låneopptak til investeringer med kr 20 mill. årlig videre i planperioden. Renteinntektene fra formidlingslån har økt noe de siste årene. Inntektene for 2014 var vel kr ,-. Budsjettet for 2016 settes derfor til kr ,-. De budsjetterte renteinntektene knyttet til ansvarlig lån til VOKKS er økt med kr ,- som følge av kommunestyrets vedtak om å øke utlånet med kr 10 mill. Renter på fond/alternative plasseringer er uendret fra 2014, da det ble økt med kr ,-. Dette er usikre inntekter som variere fra år til år. Avkastningen de siste årene har vært god. Budsjetterte renter på bankinnskudd settes til kr 1,7 mill. i 2016, og holdes uendret fra budsjettet. Den ble da økt med kr ,-. I 2014 ble det inntektsført kr 1,87 mill. i renter bankinnskudd i Nordre Land kommune har brukt mye ubrukte lånemidler i 2014 og forsøker å begrense ubrukte lånemidler også i 2015, i tillegg har kommunestyret vedtatt å øke ansvarlig lån til VOKKS, noe som reduserer likviditeten med kr 10 mill. Det kan derfor forventes lavere renteinntekter på bankinnskudd, som følge av mindre midler innestående i banken samt reforhandling av hovedbankavtale som forventes å gi vesentlig lavere innskuddsrente. Avdrag på lån er beregnet ut fra virkelig lånemasse, men låneopptakene i 2015 og 2016 som beskrevet ovenfor. Det ligger inne en avsetning til disposisjonsfond på kr 4,7 mill. For å nå målet i gjeldende økonomiplan på 4 % av brutto driftsutgifter i 2016, ville kommunen måttet avsatt nesten kr 5,3 mill. mer til disposisjonsfond. Overført til investering er kr 2,443 mill. Dette er tilsvarende sum som beregnet for å kunne oppnå 30 % egenfinansiering av investeringer. Ny nettoramme for kommunen samlet, kommunebidraget, kr ,-. Enhetenes budsjett: Forutsetninger for framskrivingen: Ved etableringen av et budsjettgrunnlag for administrasjon og enhetene for 2016, er det tatt utgangspunkt i budsjett 2015, framskrevet med følgende faktorer: - Prisvekst fra på 2,3 % (SSBs prognose). - Lønnsvekst fra på 3,2 % (Prognose i revidert nasjonalbudsjett 2015). - Løpende pensjonsavsetning SPK 11,55 % og KLP 17,5 %. - Veksten i kommunale gebyrer er 2,3 %. Framskrevet budsjett for 2016 viste netto utgifter på kr ,-. Konsekvensjusteringer spilt inn fra enhetene:

6 Videre er det innarbeidet konsekvensjusteringer som enhetene har spilt inn til rådmannen, samt tiltak som ligger inne i gjeldende Handlings- og økonomiplan. Konsekvensjusteringer er økte utgifter/inntekter eller reduserte inntekter/utgifter som følge av tidligere politiske vedtak eller andre forhold som ikke enheten selv styrer over. Følgende konsekvensjusteringer er spilt inn fra enhetene og innarbeidet i enhetenes rammer: Politisk styring: Det er ikke valg i 2016 og i 2018, og rammen justeres ned med kr ,- i de årene det ikke er valg. Kontrollutvalgets budsjett for 2016 er ikke klart ennå, men rådmannen har lagt inn en budsjettøkning på kr ,- til kontrollutvalg. Dette er på linje med tidligere års økning. Tilleggsbevilgninger: Omstillingsprosjektet fra Handlings- og økonomiplan ligger inne i henhold til det som ble vedtatt i Lønnspotten: Er beregnet med bakgrunn i lønnsmasse på kr 298,5 mill. for Forventet lønnsvekst 2016 er 3,1 % i henhold til SSB sine prognoser. Overheng er beregnet til 1,01 %. Med 1. mai virkning på lønnsoppgjøret, er lønnspotten beregnet til å måtte være kr 5,364 mill. Lønnspotten for 2015 var 3,225 mill. fremskrevet til kr 3,341 mill., altså er det en økning i lønnspotten på kr 2,023 mill. Sentraladministrasjonen: Nr. Navn på konsekvensjustering Vedtaksnr Sum 1 Komtek - eiendomsskattemodul mva = ,- 2. Visma Familia nytt fagsystem etablert i mva = ,- 3. Visma Flyktning nytt fagsystem etablert i mva = Imageshop - bildedatabase mva =23.020,- 5. Nasjonal tjenestekatalog driftskostnader mva = ,- 6. Refusjon fra private inntekter KS Fra til 0 tilskudd 7. Økt stillingshjemmel fra 50 % til 100 %, ,- Næringsrådgiver 8. Vakant stilling Plan og utviklingsrådgiver i ,- Beskrivelse av konsekvensjusteringen: 1. I forbindelse med innføringen av eiendomsskatt er det tatt i bruk eiendomsskattemodul i fagsystemet Komtek. Fra 2016 har ansvarlig kommunalsjef for eiendomsskatt bedt om at lisenskostnaden dekke over IKT sitt budsjett på samme måte som andre fagsystem. 2. Acos Barnevern er fra 1.mars 2015 erstattet av Visma Familia. Dette gir økt driftskostnader. 3. Fra vår/sommer 2015 tar Nordre Land læringssenter i bruk fagsystemet Visma Flyktning. De har tidligere brukt fagsystemet Socio. Siden Socio fremdeles skal

7 brukes av NAV vil vi ikke få noe reduserte lisenskostnader. Derimot vil vi få nok et fagsystem som vi må betale vedlikehold for. 4. Det er inngått avtale om ekstern bildedatabase levert av Imageshop. 5. Nasjonal tjenestekatalog blir anskaffet i løpet av 2. og 3. kvartal (Det forutsettes at ikke tjenestekatalog leveres på andre språk enn norsk. Språkmodul koster evt. kr , - + mva å innføre.) 6. Dette gjaldt et tilskudd fra KS som kommunen mottok i forbindelse med inntak av ekstra lærlinger for noen år siden. Budsjettposten er videreført, men KS har sluttet å gi ut denne typen tilskudd. Budsjettposten må derfor settes til 0,-. 7. Økt stillingshjemmel Næringsrådgiver (fra 50 til 100 %), med lokalsamfunnsutviklingsoppgaver som «Ekte landsbyliv»/landsbyen Dokka og overordna kommunikasjonsoppgaver. Finansiert 50 % fra næringsfondet (som i dag) og i 2015 finansiert 50 % med prosjektmidler. Økonomisk konsekvens 0,- i Fra 2016 styrkes enten SA-ramme med 50 % ( ,-). 8. I forbindelse med budsjett 2015 ble det vedtatt at Plan og utviklingsrådgiverstillingen skulle holdes vakant i Hvis stillingen skal besettes, må lønnsmidlene igjen innarbeides i budsjettet for Næring: Nordre Land kommune har 39,886 GWh i konsesjonskraft som kan selges. I 2015 var budsjetterte netto inntekter knyttet til salg av konsesjonskraft kr 5,929 mill. For 2016 er det i skrivende stund ikke solgt noe av volumet til fastpris. Foreløpig budsjett for 2016 er basert på en salgspris for 2016 på 25 øre og en OED-pris tilsvarende 2015 prisen på 10,6 øre. Dette gir en reduksjon i inntektene på kr ,-. Kirkelig fellesråd: Fikk kr ,- til maling av Nordsinni kirke i 2015-budsjette. Siden dette var et engangstiltak for 2015, må disse midlene ut igjen fra budsjettet for Skole: Fra høsten 2015 økte timetallet på ungdomstrinnet, og økningen i budsjett 2016 vil da sørge for helårsvirkning av tiltaket. Nr. Tiltakets navn Sum 1 Gjesteelever i andre kommuner (halvårsvirkning i 2015 er heller ikke budsjettert). Helårsvirkning 2016 (anslag) Kr Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Summen er uviss. Foreløpig ser den ene eleven som er skolestarter 2015 ut til å koste kr i For den andre eleven som enhetsleder vet om som er skolestarter i 2015, er dette foreløpig ikke kjent. Barnehage:

8 Nr. Navn på konsekvensjustering Vedtaksnr. Sum 1 Endringer i foreldrebetaling fra Endringer i foreldrebetaling; evt. Vedtak om gratis kjernetid for 4 og 5 åringer. 3 Endringer i foreldrebetaling; evnt. vedtak om friplasser. Beskrivelse av konsekvensjusteringen: Endringer i foreldrebetalingen fra vil føre til redusert foreldrebetaling. Sum er umulig å fastslå pr. nå. Dersom punkt 2 og 3 blir vedtatt, vil betalingen bli ytterligere redusert. Generell barnehage- og skole administrasjon: I 2016 er Kommunedelplan for Nordre Land skolen ferdig, og rammene justeres nå ned igjen til 0 i budsjett i henhold til planen. I 2015-budsjettet ble det vedtatt at kr ,- av de ,- som skolene fikk til IKT-plan i skolen, skulle finansieres av et fond avsatt på skole. Fondfinansieringen var ettårig, og forutsatt at IKT-satsningen skal opprettholdes på kr ,-, må rammen økes med kr ,-. Familie og helse: I budsjettet for 2015 ble det lagt inn 7/12 virkning av logopedstillingen. Helårsvirkning må innarbeides i budsjettet fra 2016, og utgjør kr ,-. I budsjettet for 2015 ble det lagt inn en inntektsforventning knyttet til at kommunepsykologen skal skrive sakkyndig vurdering psykologtjenester på kr ,-. Denne ordningen gikk ikke igjennom i Stortinget, og inntektsposten er derfor ikke realistisk. Rammen til enheten økes igjen tilsvarende. Men samtidig selger Nordre Land kommune veiledningstjenester fra kommunespykologen for ca. kr ,- årlig. Netto inntektsbortfall som må kompenseres er derfor kr ,-. Utgiftene til Gjøvik Interkommunale Legevakt (GIL) øker årlig, og er for 2016 anslått til kr ,-, tilsvarende som for Tilrettelagte tjenester: Tilrettelagte tjenester fikk kr ,- til anskaffelse av mobil pleie i Årlige utgifter på dette er kr ,-, derfor reduseres rammene med kr ,- for å komme ned på de årlige utgiftene. Nr. Navn på konsekvensjustering Vedtaksnr. Sum 1 Redusert refusjon ressurskrevende tjenester (A) ,- Beskrivelse av konsekvensjusteringen: Tjenestemottaker er utredet i forhold til diagnose psykisk utviklingshemmet og diagnosen er satt. Dette gir redusert refusjon ressurskrevende tjeneste, mens det gir økt ramme i forhold til antall psykisk utviklingshemmete over 16 år. Nr. Tiltakets navn Sum 2 Rettighetsfesting av BPA (Stillingsressurs 20 %) ,- Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket:

9 Kommunen er ansvarlig for å sikre at tjenesten er faglig forsvarlig. Behov for å følge opp og sikre BPA (brukerstyrt personlig assistanse) vedtakene som ytes av leverandør. Tilrettelagte tjenester har ansvar for faglig oppfølging av eksisterende vedtak. Man må regne med at flere søker om BPA etter rettighetsfesting fra som gir enkelte grupper krav på å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. (Stillingen kan sees i sammenheng med evt oppstart boveiledningstjeneste/team) Nr. Tiltakets navn Sum 3 Kjøp av tjenester ,- Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Kjøp av tjenester fra ideell organisasjon til enkeltbruker etter enkeltvedtak. Bo og omsorgstjenester, samt VTA plass. Omsorg og rehabilitering: Enheten har konsekvensjusteringer i henhold til økonomiplan for Det er følgende konsekvensjusteringer: Midlertidig vakans avd. leder 2 etg K-31/13 Gerica interne kostnader K-31/13 Gerica Eksterne kostnader F-152/12 dagtilbud demens 2x 20 % Utskiftinger av pasientløftere. Fikk i 2015 med samme i 2016, Nye moduler i Gerica. Faktureringsmodul, folkeregister, saksbehandling Ettårs innsparing i 2015, må inn igjen i budsjett for 2016 og videre i planperioden. Midler til Gerica-prosjektet er justert i henhold til vedtatt plan. I vedtaket for dagtilbud demens ble det vedtatt 2*20 % stillinger i 2014 og 2015, bevilgningen er derfor fjernet igjen fra Utskifting av pasientløftere er en bevilgning for å sikre tilfredsstillende utskiftingstakt. Bevilgningen ligger inne til 2018, da den fjernes. Folkeregistermodulen i Gerica var en anskaffelse for 2015, og midlene er derfor tatt ut igjen fra Teknisk drift og eiendom: Navn på konsekvensjustering Vedtaksnummer Sum 1. Brannberedskap i sommerferien ,- Beskrivelse av konsekvensjusteringen: 1. Det har de siste årene blitt stadig mer utfordrende å sikre brannberedskapen i sommerferien. Mannskapene har frivillig oppmøte på ukedager, og i ferietiden der mange er fraværende på ferie har det vært utfordrende å få tilstrekkelig oppmøte til at forsvarlig beredskap er sikret. Flere enn før reiser bort fra hjemstedet når de har ferie. I 2015 har brannsjefen sett seg nødt til å innføre ukevakter i fire uker i ferien, for å sikre at det til enhver tid kan stille minimum ett vaktlag på fire mann på utrykninger. Dette er kostnadsberegnet til kr ,-, og det er all grunn til å tro at dette også vil være nødvendig i årene fremover. Kultur: Fikk kr ,- til anskaffelse av elektronisk billettsystem i Bevilgningen fjernes fra 2016.

10 Plan og næring: Enheten har konsekvensjusteringer i henhold til økonomiplan for Det er følgende konsekvensjusteringer: Ekstern drift og vedlikehold, lisenser BraArkiv Områdereguleringsplan Dokka Sentrum ( ) Områdereguleringsplan Dokka Vest ( ) Områdereguleringsplan Landmo-området ( ) Områdereguleringsplan Elverom (2015) Områdereguleringsplan Dokka Øst (2018) Kommunedelplan Austtorpåsen ( 2018 ) Reduksjon i gebyrinntektene pga. endringer i plan og bygningsloven? Byggesaksarkivet ble scannet i Kostnader knyttet til drift og tilgang til det scannede arkivet er lagt inn i enhetens rammer, men tas ut igjen i 2016 pga. egen drift etter at nødvendige investeringer er gjennomført. Det er veldig usikkert hvordan endringene i plan og bygningsloven vil slå ut i forhold til kommunens gebyrinngang. Sannsynligvis vil kommunen få en merkbar nedgang, men dette er veldig usikkert og ikke mulig å anslå på nåværende tidspunkt. Følgende nye tiltak er spilt inn fra enhetene til rådmannen: Rådmannen har bedt om innspill fra enhetene på absolutt nødvendige nye tiltak i den enkelte enhet i planperioden. Rådmannen gjør under vurderinger en foreløpig vurdering av materialet som har kommet inn fra enhetene, og har gjort en streng prioriteringer av de nye tiltakene som er spilt inn fra enhetene. Følgende nye tiltak er spilt inn fra enhetene: Sentraladministrasjonen: Nr. Tiltakets navn Sum 1 Utvide antall lærlinger 0,- 2 Lærling nr. 2 IKT- servicefag (* over 2 år) * ( årlig) 3 Kompetanseheving/e-læringsplattform for ansatte ,- + mva = ,- 4 Microsoftlisenser (inkl. epost på mobile enheter) Ukjent på nåværende tidspkt 5 Digitalt førstevalg Ukjent på nåværende tidspkt 6 Fagsystem for sak/arkiv Ukjent på nåværende tidspkt Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: 1. Styret i Opplæringskontoret foreslår inntak av flere lærlinger fra høsten 2016, da dette bør være et 0-spill. Enhetene må utnytte og synliggjøre verdiskapningen i enhetene, slik at nødvendig del av den kan regnskapsføres som inntekter i opplæringskontoret. 2. Stadig økning i bruk av ikt-tjenester innen alle fagområder legger stadig press på IKT-avdelingen. Enheten ønsker i tillegg å frigjøre erfarne ikt-konsulenter fra mer rutineoppgaver som kan løses av lærlinger innen IKT-servicefaget. Lærling i IKTfaget gir stor grad av verdiskapning som er til stor nytte for hele organisasjonen. Vi kan tilby en lærlingeplass med vidt faglig spenn som gir lærlingen en god faglig plattform. I tillegg er lokale læreplasser viktig for å opprettholde elevtallet ved Dokka vdg.skole. (* oppgitt kostnad går over 2 år).

11 3. Kompetanseheving/e-læringsplattform for ansatte. Det er kontinuerlig krav/behov for kursing av nyansatte og ansatte for øvrig i sentralt og fagspesifikk regelverk. Dette gjelder f.eks. innen informasjonssikkerhet, medisinhåndtering, etikk, avvikshåndtering, brannvern m.m. En del lover og forskrifter stiller nå krav til opplæring samt dokumentasjon om innhold og når den er gjennomført. De fleste arbeidstakere har en hektisk hverdag; filosofien er at det kan være enklere å sette av 5-10 minutter om gangen, enn en hel dag, og at læringsutbyttet blir større enn ved å få en stor bolk med masse informasjon på en gang. I tillegg er det enkelt å repetere tema etter behov. Verktøyet gjør det enkelt å lage korte læringssekvenser innen ønskede tema spesialtilpasset vår egen organisasjon samt at man kan administrere og følge opp at den enkelte ansatte faktisk gjennomfører kurs og evt. tester. 4. IKT-avd. er midt inne i en anskaffelsesprosess i forhold til Microsoftlisenser. Denne prosessen har pågått over tid pga. lang saksbehandlingstid hos regional anskaffelsesenhet. Det gjenstår valg av leverandør. Deretter skal hele lisensporteføljen gjennomgås og det er forventet at den vil avdekke behov økning i antall lisenser samt at det er et ønske om e-post på mobil enheter (mobiltelefoner). I tillegg pågår det et prosjekt i region for å sikre mobile enheter via et administrasjonsverktøy. Dette vil gi økte kostnader, men det er umulig å kostnadsberegne på nåværende tidspunkt. 5. Digitalt førstevalg. Fra 1.feb skal digital kommunikasjon være hovedregelen for kommunikasjon med våre innbyggere, jfr. eforvaltningsforskriften. Nordre Land kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der publikum, samarbeidspartnere og/eller ansatte er tjent med det. Dette vil kunne gi følgende effektmål: Nordre Land kommune blir mer åpen og tilgjengelig, slik at det blir enkelt for publikum å nå oss Effektivitet og kvalitet på tjenestene blir bedre Økt bruk av IT kan frigjøre ressurser, som igjen kan brukes på andre områder Heving av de ansattes digitale kompetanse Utvikle mer fullautomatiske prosesser Plan for digitalt førstevalg er under arbeid og det er derfor umulig på nåværende tidspunkt å kostnadsberegne arbeidet. 6. Fagsystem for sak/arkiv. Dagens sak/arkiv system må oppgraderes pga. at versjonen ikke supporteres av leverandøren lengre enn til Pga. store kostnader ved oppgradering samt at leverandøren kommer med en helt ny versjon vil vi med stor sannsynlighet måtte gjennomføre fullstendig anskaffelsesprosess. I tillegg er det samtidig planer for fulldigitalisering av saksarkivet. Det er pr. i dag umulig å kostnadsberegne prosjektet.

12 Kirkelig fellesråd: Nr. Tiltakets navn Sum 1 20 % økning i stilling for sekretær Maling av Nordsinni kirke (Haugner blir tatt i 2015) Tak alle kirker sjekkes Sikre tak med beslag Rundvask kirker Serviceavtale for kirkeklokker årlig sum Møbler til lokaler på kirkekontoret Freser til Østsinni gravplass Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: 1: 20 % stilling som sekretær. Behov: Menighetssekretæren har for mange oppgaver for stillingen på 80 %, og får ofte etterslep på flere områder. Stillingen ble utvidet med 20 % i 2011, men på grunn av mere arbeid etter pålegg fra sentrale hold, er det fortsatt for lite sekretærressurs i fellesrådet. Kirkevergen har også stort arbeidsområde og har i travle perioder behov for sekretærressurs. Menighetssekretærens oppgaver: - Kontakt med publikum. - Oppdatere alle internettsider for kirken. - Føring av lønn og kontering av fakturaer. - Utsendelse av diverse brev, referat, innkallinger for menighetsråd og prester. - Regnskapsføring for menighetsråd med årsoppgjør. Sørge for at regnskap blir revidert. - Sende ut dåpshilsener til 1, 2 og 3 årsdagen for dåpen. - Sende ut informasjon/brev til konfirmanter, med registrering av nye konfirmanter. - Registrere dåp og vigsler, og skrive ut dåpspapirer og brudeparbibler. - Menighetsbladet informasjon. - Finne gullkonfirmanter med adresse (mye jobb), og tidligere utsendte brev til de 4 menighetsrådene. Hjelpe til med å sende ut informasjonsbrev og invitasjon til gullkonfirmantene. - Innhente bilder av konfirmanter og gullkonfirmanter. - Innhente navn og adresser på 4 åringer, 6 åringer og elever på 5. trinn og konfirmanter. - Sende ut brev og bestille gjeldene bøker. - Ha en komplett oversikt over de som skal minnes i minnegudstjenestene i våre kirker, gjennomføre kontroll av navnene opp med kirkegårdsarbeidernes lister.

13 - Ha navn og adresser klart på festere som skal ha invitasjon til minnegudstjenesten, og sende ut denne. - Digital kirkebokføring for de fire menighetene våre. - Registrere inn dåp i Den norske kirkes medlemsregister etter at dåpen er foretatt. - Registrere og fylle ut innmeldinger og utmeldinger av Den norske kirke. - Registrere gravminner inne på Ecclesia. - Hjelpe til med å registrere inn festere, og sende ut informasjonsbrev, fakturaer til festere via Ecclesia. Publikumskontakt i forhold til festeavgift og bruk av Ecclesia kirkegårdssystem. - Ha ansvar for referat ved stabsmøtene. - Oppdatere gudstjenestelisten, registrere dåp, vigsler, samtaler, konfirmantsamlinger, konserter, ofringer m.m. - Trykke opp å binde inn kondolanseprotokoller til kirkene våre. - Ansvar for innkjøp av kirkevin, oblater, konvolutter, bøker, div. forbruksvarer til kirkene. - Ansvar for å kopiere opp, og videreformidle informasjon ved menighetsrådsvalg. - Ansvarlig ved avslutninger for staben. Ordne med mat/bestille og eventuelt gaver/gavekort. - Føre og sende inn statistikk for de 4 menighetsrådene via nett. - Det er ikke mulig å gjøre dette innenfor de oppgitte rammer. Konsekvensene av ikke å gjøre dette blir at arbeidet hoper seg opp både for prestene og kirkevergen. Prestene som selv har for mye å gjøre må gjøre ting selv istedenfor å be sekretæren om å gjøre det som naturlig ligger til sekretæren andre steder. Ved siden av at ting ikke blir gjort får vi økt slitasje og stress på annet personale. Vi får i dag utstrakt hjelp fra fellestjenesten, men mye av arbeidet forutsetter å være på stedet på grunn av åpningstider og spesielt fagfelt. 2. Maling av Nordsinni kirke Kirken er ikke malt siden 1999, og det er meget viktig at denne blir malt i Det flasser av, særlig på vindskier m.m. I 1999 kostet det å male kirken. Den siste kirken som ble malt var Østsinni kirke i 2007, med en kostnad på ca. kr Det er nødvendig å ta et tak i forhold til maling på flere av kirkene i årene som kommer. 3. Tak alle kirker undersøkes og repareres - kr ,-. Det er behov for å sjekke og vedlikeholde tak ved alle kirkene. Vi opplever nå ofte at skifer fra takene raser ned når det er vind eller når det går takras. Dersom takene ikke blir ettersett med det første kan vi i verste fall risikere at noen får skiferstein i hodet. Det kan får alvorlige konsekvenser. 4. Beslag på takene ved Lunde, Åmot, Nordsinni - kr ,-. Det er behov for å få tettere tak. Dette tiltaket vil ikke ha noen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men på sikt vil en få mindre utgifter til reparasjoner. Det kan ikke løses innenfor eksisterende rammer. 5. Rundvask kirker kr ,- til kr ,- pr. år. Her kan noe gjøres på dugnad, men det er allikevel nødvendig med en nedvasking en gang i blant av fagfolk. Dersom vi hadde vasket en kirke i året hadde vi kommet rundt på en syvårsperiode..

14 6. Serviceavtale for kontroll av kirkeklokker kr ,- pr. år. Olsen og Nauen skriver litt om hvorfor det er viktig å ha service på kirkeklokker: Våre utallige besøk rundt om i Norges kirker har tydelig vist at det er et stort behov for faglig tilsyn og vedlikehold av kirkeklokkene med tilhørende utstyr. Med over 160 års erfaring gjennom 6 generasjoner tør vi påstå at vi er godt skikket til å utføre et slikt ettersyn. Klokker med håndringing bør ha faglig ettersyn hvert 10 år. Klokkeinstallasjoner der ringemaskiner er montert bør ha tilsyn hvert år eller hvert år, alt avhengig av om det er åpne eller lukkede tårn. Spesielt værutsatte klokkeinstallasjoner bør ha service hvert år. HMS En kirkeklokke varer normalt i århundrer, men dens armatur, (aksel, kulelager, opphengsbolter, kolbe, læroppheng, o.s.v.), krever regelmessig faglig tilsyn, og enkelte deler fornyelse ca. hvert år. Manglende tilsyn kan medføre at klokken eller deler av armaturen løsner og faller ned og kan skade person og/eller materiell. Det har vært en rekke stygge episoder hvor kolben har løsnet og falt ut av klokken og utgjort en stor fare for klokkeren i tårnet og/eller menigheten utenfor tårnet. En kirkeklokke med slitt eller dårlig armatur kan være tung og vanskelig å ringe. Regelmessig vedlikehold og ettersyn av klokkeinstallasjoner er en viktig del av et godt internkontrollsystem. En fast avtale med oss er en enkel måte å forsikre seg om at dette blir fulgt opp. DRIFTSSIKKERHET Klokkeklang er en viktig ingrediens i de fleste kirkelige handlinger. Et uforutsett havari, og følgelig mangel på klokkeklang, er selvsagt ikke ønskelig. For å redusere sannsynligheten for et havari er det viktig å være proaktiv. Dette gjøres ved å bytte slitte deler før slitasjen blir kritisk eller erstatte komponenter som tradisjonelt har begrenset levetid. Det er også viktig å oppgradere automatiske anlegg når de begynner å bli gamle. En fast vedlikeholdsavtale vil gi forutsigbare vedlikeholdsutgifter og redusere behovet for dyrere hastebesøk. BEVARING AV KULTURMINNER Mange av klokkene i Norges kirker er viktige kulturminner. Manglende tilsyn og utskifting av slitte deler representerer en fare for bevaringen av disse. En slitt kolbe kan for eksempel utsette klokken for unødvendig slitasje. Klokken blir smidd ut på treffpunktene noe som øker faren for sprekkdannelse. Hvis klokken først sprekker vil den miste klangen og være ødelagt for alltid. Ettersom kirkeklokker og ringemaskinanlegg omfatter til dels store verdier som det er i alles interesse å ta forsvarlig vare på mener vi at regelmessig vedlikehold er av stor betydning slik at anleggene virker tilfredsstillende år etter år med minimale uforutsette vedlikeholdsutgifter. Hver utført service følges opp med en servicerapport hvor det også gis pristilbud på større deler som bør/må utskiftes for å ivareta sikkerheten eller øke brukervennligheten. 7. Møbler til lokalene på kirkekontoret ,-.

15 Lokalene på kirkekontoret har behov for oppgradering. Både maling og utskifting av møbler er nødvendig. Maling er en sak vi kommer til å søke AS Sentrumsbygg om å få gjort. I dag er det stor møtevirksomhet ved kirkekontoret, og møterommet som også brukes til pauserom har behov for oppgradering. Lokalene blir brukt av kirken og avløserlaget. Det er behov for å kjøpe inn møtebord og stoler til ca. 16 personer. Fellesarealene bærer også preg av slitasje, det er meget gamle stoler og bord der, og som et offentlig kontor bør det gjøres noen oppgraderinger der. Området blir brukt til pauserom, møterom, og venterom for publikum. Det er ønske om å skifte ut nåværende møbler med en sofa, og stoler som passer til formålet. I tillegg er det behov for utskifting av overskap og benk i fellesarealet. 8. Freser til Østsinni gravplass ,-. Nåværende freser er fra 1987, og er utslitt. Dersom den ikke havarerer høsten 2015, må vi kjøpe ny våren Kulturskole: 1. Moderasjonsordning i kulturskolen Enhetsleder har undersøkt betalingssatsene i våre nabokulturskoler. Med unntak av Etnedal (som ligger veldig lavt) er prisen for spilletimer/sangtimer noe høyere enn i Nordre Land. Søndre Land ligger lavest med kr. 1260,- i halvåret. Østre Toten ligger høyest med kr. 1730,- i halvåret. Vår elevavgift er kr. 1090,- i halvåret. Med bakgrunn i dette er det mulig å heve den ordinære elevavgiften noe og innføre en moderasjonsordning for familier som betaler for flere elevplasser. Dette er en ønsket ordning hos mange av Kultuskolens brukere. Ut fra de foreslåtte prisene nedenfor vil ikke dette koste kulturskolen noe siden kulturskolens totale inntekt vil bli omtrent det samme som nå. En moderasjonsordning er tenkt slik at alle familier med barn i kulturskolen betaler 1 plass til full pris. For øvrige elevplasser betales 2/3 av ordinær pris. (For barnekor betales uansett 2/3 pris.) Ca. halvparten av elevplassene i kulturskolen vil bli omfattet av en slik moderasjonsordning. (Voksne elever som har enkelttimer i kulturskolen vil ikke få redusert pris.) Ut fra dagens priser vil den ordinære elevavgiften bli kr. 1308,- Redusert pris vil bli kr. 872,- Disse prisene må selvsagt justeres ved nyttår på vanlig måte. 2. Friplasser for elever fra familier med lav inntekt. Det er en kjent sak at mange barn ikke har mulighet til å gå i kulturskolen grunnet familiens økonomi. Jeg synes det er uheldig at noen barn ikke får mulighet til å utvikle sine kunstneriske evner grunnet dårlig økonomi. Det skaper et større klasseskille. Jeg har undersøkt med våre nabokommuner om friplasser, og det er litt ulik praksis med hvordan dette praktiseres. Det er benyttes to ulike modeller. Gjøvik og Østre Toten har et søknadsskjema der foreldrene oppgir inntekt og utgifter. Søknadens vurderes av kulturskolerektor. Det er svært får som benytter seg av dette, Gjøvik har 3 elever pr. i dag. Det er grunn til å anta at behovet er langt større. En annen modell er å inngå avtaler med barnevern- og flyktningetjenesten der de betaler for elevplassene i kulturskolen. Dette praktiseres bl. a. på Hadeland og i Vestre Toten. Enhetsleder ønsker en kombinasjon av disse ordningene. Enhetsleder mener også det er viktig at alle potensielle brukere kjenner til at kulturskolen har friplasser. Enhetsleder er usikker på kostnadene ved dette og innen hvilken enhet utgiftene skal føres. Det bør derfor gjøres noen undersøkelser og skisseres en modell i løpet av høsten. Utgiftene vil tilsvare elevavgiften for hver enkelt bruker. Enhetsleder ønsker et klarsignal for å jobbe videre med dette.

16 NAV: Nr. Tiltakets navn Sum 1 Økte ressurser vedr. økonomisk sosialhjelp (livsopphold boutgifter) Kr Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Enheten (sosialtjenesten) hadde i 2014 regnskapstall som gav et overforbruk på ca. kr i overforbruk iht opprinnelig budsjett. Enheten fikk tilført kr i løpet av budsjettåret 2014 men fikk allikevel et betydelig overforbruk innen postene livsopphold og boutgifter. Regnskap hittil i 2015 viser at enheten også i 2015 vil få et betydelig merforbruk innen livsopphold, boutgifter og KVP. Bidrag til livsopphold er pr. april 2015 overskredet med 107,25 % iht. budsjett. Budsjett for KVP har et betydelig overforbruk (47,82) og bør styrkes budsjettmessig i ovennevnte periode. Årsakene til overforbruket både i 2014 og hittil i 2015 skyldes at mange flyktninger ikke kommer ut i ordinært arbeid p.g.a. språkvansker og blir av den grunn mottakere av sosialhjelp. Enheten opplever at antall brukere har økt og at flere går lengre på sosialhjelp. Lengre tid på sosialhjelp skyldes i mange tilfeller at det er mangel på tiltak/praksisplasser for å kvalifisere seg til ordinært arbeid. I de senere år har boutgiftene på Dokka økt vesentlig. Dette samt økte strømpriser har resultert i overforbruk på denne budsjettposten. Enhetsleder anser budsjettet for 2015 som urealistisk å overholde utifra ovennevnte utfordringer som enheten har hatt over tid. Ytelser etter Lov om sosiale tjenester er lovpålagte, og enhetsleder opplever at de ansatte ved enheten bestreber seg for å finne gode løsninger rundt brukerne for å unngå unødvendige utgifter iht budsjettet. Tilrettelagte tjenester: Nr. Tiltakets navn Sum 6 Øke andel høgskoleutdannet ,- Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Det er en lav andel høgskoleutdannet. Behov for å endre 2 årsverk fra fagarbeider til 3 årig høgskole. Snertin og Åsligata har størst behov. 1 årsverk i 2016 og 1 årsverk i Nr. Tiltakets navn Sum 7 Multidose ,- Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Frigjøre tiden det brukes på dosering til tid til brukerrettet fag i boligene Nr. Tiltakets navn Sum 8 Sikre faglig oppfølging og kvalitet med å øke tid til fagansvarlig i boligen ,- Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Behov for å øke tid for fagansvarlig i bolig for å sikre faglig forsvarlige tjenester, økt veiledning til ansatte, kvalitetssikring og oppfølging av tvangsvedtak og enkeltvedtak. Enheten har lite «frikjøp» da ressursen har blitt brukt direkte til tjenestemottaker gjennom

17 vedtak og at tjenesten har liten andel høgskoleutdannete. Et viktig mål framover å utvikle fagteamet i tjenesten. Tildelingskontoret mangler vernepleiefaglig kompetanse og Tilrettelagte tjenester deltar på vurderinger, revurderinger og utforming av vedtak. I sak 13/928 F-skap adm.: I budsjett for 2013 ble det prioritert 50 % stilling til koordinerende enhet og denne stillingen anbefales økt til 100 % som saksbehandler. Kontoret mottar flere søknader enn noen gang og hvorav 20 % er tilegnet den tiden tidligere Tilrettelagte tjenester brukte til saksbehandling av vedtak. I denne økningen av stilling innebar saksbehandling av vedtak til nye Tilrettelagte tjenester. Ved rekruttering i stilling ble ergoterapeut ansatt. TT bruker tid til vedtak og må bruke vernepleier fra annen bolig ved for eksempel revurderinger for å unngå «bukken som passer havresekken». Denne økning tas innenfor egne rammer ved økt refusjon ressurskrevende tjenester. Antall ressurskrevende tjenester har økt og med det øker også oppfølgingen og samordning av sammensatte behov, økt tid til koordinering av tjenester. Omsorg og rehabilitering: Nr. Tiltakets navn Sum 1 Opprette boveileder, sammen med TT og FH til sammen 2 Økt bruk av omsorgslønn Opprette palliative senger på rehab avd Multidose også i institusjon (ikke rehab) Øke stilling i kreftomsorg med 20 % E- lås i hjemmetjenesten, samme sum i 2017 og Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: Tiltakene er i hovedvekt tatt ut av tiltaksdelen i Utviklingsplan Videre begrunnelse for tiltakene finnes der. Tiltak som er listet opp står som budsjett sak 2016 i utviklingsplanen. 1. Se videre begrunnelse i kap. 5 i Utviklingsplan. Summen er årslønn + 1,3. Årslønn skal deles på 3 enheter. 2. Tiltaket er nevnt i Utviklingsplanen kap Rehabavdelingen ønsker å opprette 2 palliative senger for pasienter i siste fase. I summen er det utstyr og møblering av rom til denne svært sårbare gruppen. Landmo har pr i dag ikke et fullverdig tilbud til terminale pasienter. Det er noe medisinsk utstyr samt penger til møbler for innredning av en liten stue som pårørende og bruker kan benytte. Terminale pasienter har naturlig nok mye besøk av pårørende, og det er viktig at det er utstyr og lokaliteter tilpasset dette. 4. Høsten 2015 begynner (endelig) hjemmetjenestene i NLK med multidose. Enheten OR mener at når multidose er implementert i hjemmetjenesten bør også brukere på Landmo få tilgang til multidose. Dette vil som i hjemmetjenesten frigjøre

18 sykepleierressurser i avdelingene. Rehab avdelingen bør ikke implementeres, da brukerne her ikke er lenge nok eller har stabile nok medisinlister. Multidose koster 2000 kroner pr bruker pr år. Summen er derfor 2000 kroner, ganger 70 beboere, er lik årlig kostnad for multidose i sykehjem. 5. Forekomsten av kreft i kommunen øker stadig, i tillegg til at behandlingen blir mer kompleks. Enheten trenger å styrke kreftomsorgen med en ekstra dag pr uke. 6. I hjemmetjenesten er nøkler til brukere en fast utfordring. Tieto som leverer Gerica har nå utviklet e-lås. Denne mekanismen settes på innsiden av brukerens ytterdør (ingen boring, settes i eksisterende lås). Ved at den sitter på innsiden av ytterdøren kan ikke alle se nøkkelbokser og vite at her bor en bruker av hjemmetjenester. Når hjemmetjenesten kommer kan de låse opp og igjen ytterdøren ved hjelp av mobiltelefonen. Hjemmetjenesten vil ikke trenge nøkler og når de låser opp/igjen vil dette logges i Gerica. Den anslåtte summen vil dekke låser pr år. På 3 år vil da alle våre brukere kunne være knyttet til e- lås. Spesifisert budsjett fra Tieto som leverandør viser at vi for oppsatt sum vil få 70 låser i 2016, 89 låser i 2017 og evnt. 100 låser i Teknisk drift og eiendom: Nr. Tiltakets navn Sum 1 Økte vedlikeholdsmidler i drift til kommunale veger ,- 2 Økning til daglig renhold Rehab (16,1 % stilling) ,- 3 Økt stillingsprosent for brannmannskaper ,- Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: 1. Behov for mer vedlikeholdsmidler i drift til kommunale veger. Budsjettet til vintervedlikehold har flere sesonger vist seg å være for knapt, og vi har fått betydelige kostnadsoverskridelser her. Det er også for knappe rammer til sommervedlikehold og det er her et stort behov som ikke kan tas over investeringsbudsjettet. 2. Omsorg og rehabilitering ønsker daglig renhold av rom og bad på rehab-avdelingen. (5 dager i uka) Økningen er beregnet til 5,4 t/uke som tilsvarer 16,1 % stilling. 3. I brannvesenet så ser vi at vi får stadig flere typer oppdrag som krever kursing og jevnligere øvelser som er beskrevet i NOU2012:8. Vi ser at våre tilmålte timer med øvelser ikke strekker til for å komme i gjennom alle typer øvelser, kurs og sertifiseringer i løpet av året. Som vi har meldt ifra om tidligere så ser vi absolutt behov for å utvide 3,65 % stillinger til ca. 5 % for å kunne holde kvaliteten på mannskapene i alle typer oppdrag og tilfredsstille kravene til øvelser og opplæring. ( f.eks. så har vi fått overflateredning, hjertestarter, flere typer ambulanseoppdrag, akutt forurensning, flomberedskap osv. de siste årene samt at det kreves mere for å være oppdatert på HMS, kommunikasjon og brannvesenets utstyr.) Brannvesenet har blitt en sentral del av den akutte helseberedskapen og mengden oppdrag her har økt mye. Nordre Land brannvesen er Norges første brannvesen som er sertifisert til å sette I-gel tuber i forbindelse med livreddende førstehjelp, og ble landets første brannvesen som reddet liv med denne metoden ved utrykning til en hjertestans i april Ved å øke til 5 % stilling vil vi få en merutgift i lønn på ca kr i året.

19 Kultur: Nr. Tiltakets navn Sum 1 Økt tilskudd lag og foreninger, idrett Økt tilskudd lag og foreninger, allmenn kultur Oppgradering på biblioteket Gittervegger og basketballstativ uteområdet ved Parken Film og videoredigeringsutstyr, Parken Beskrivelse/begrunnelse for det enkelte tiltaket: 1. Økningen av tilskuddet til idrett vedtas normalt gjennom kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Da gjeldende plan ikke gjelder lenger enn t.o.m. 2015, foreslås samme økning som fra 2014 til 2015, og da ikke som konsekvensjustering, men nytt tiltak. 2. Prosentvis økning av tilskuddet til allmenne lag og foreninger som tilsvarer vedtatt økning til idrettsformål. 3. Oppgradering av barne- og ungdomsavdelingen til moderne standard med bl.a. PCer for spill og andre digitale aktiviteter, samt el. Installasjoner og lysanlegg til mindre arrangementer. Oppgradering av el-anlegg på kontoret og belysning i møte- og grupperom, bokavdeling og utstillingsvinduer. 4. Kjøp og montering av basketballstativer med gittervegger på det asfalterte arealet mellom Parken og mekkeverkstedet. Gitteveggene monteres i bakkant av basketballstativene som skjerming mot bedehustomta og parkeringsplassen. Kan trolig få 50 % spillemidler til dette, da må i så fall disse forskutteres. 5. Parken ønsker å utvide tilbudet til ungdom som er interessert i film, og vil derfor gå til innkjøp av redigeringsutstyr for film og video. Plan og næring: Har behov for noe økte lederressurser innen plan eller til skogbrukssjef. Reduksjoner i enhetenes rammer: For å kunne legge frem et forslag til budsjett for 2016 i balanse, har rådmannen måttet foreslå noen reduksjoner i enheters rammer. I statsbudsjettet legger regjeringen hvert år opp til effektivisering i kommunene, for at rammene til kommunene skal være tilstrekkelige til å dekke satsninger fra statlig hold, demografi og endringer i pensjonskostnadene. Rådmannen legger derfor inn forventninger om effektivisering på enhetene, tilsvarende 1 % av framskrevet ramme. Hvordan effektiviseringen vil bli foretatt i den enkelte enhet, vil enhetslederne kunne utdype gjennom prosessen. I rådmannens forslag til saldert budsjett er det lagt inn ytterligere reduksjoner i enhetene for å oppnå balanse: Sentraladministrasjonen: Stillingen som plan- og utviklingsrådgiver foreslås å holdes vakant også i 2016, noe som gi en innsparing på kr ,- som er lagt inn under konsekvensjusteringer.

20 Dette er en stilling der det pr i dag mangler nødvendig kompetanse i administrasjonen. Både kommunalplanstrategi og samfunnsdelen skal revideres tidlig i kommende periode, og administrasjonen har pr i dag ikke kapasitet til disse oppgavene og andre utredninger. Skolene: I følge beregnet utgiftsindeks drives skolene i Nordre Land kr 517 dyrere enn landsgjennomsnittet pr innbygger korrigert for beregnet utgiftsbehov. Dette utgjør kr 3,485 mill. Rådmannen vurderer det til at skolene kan utfordres til en innsparing på kr 1,5 mill. årlig. Selv med denne reduksjonen i rammene til skole, vil fortsatt være et område som ligger langt over i ressursbruk, i forhold til den beregnede utgiftsindeksen som kostnadsnøklene gir. Familie og helse: I budsjettet for 2015 ble det lagt inn en forventing om inntekter knyttet til salg av tjenester for kommunepsykologen. Denne inntektsmuligheten ble ikke godkjent fra statlig hold, og inntektene er derfor ikke realistiske. Rådmannen mener at enheten må utfordres til å dekke bortfallet av inntektsmulighet innenfor egne rammer. Tilrettelagte tjenester: I vedtatte handlingsplan ligger det i 2016 inne en 20 % stilling til administrering og oppfølging av den rettighetsfestede BPA-ordningen. Rådmannen ser ikke å kunne prioritere denne stillingen nå, og ønsker at enheten ser på muligheten for å eventuelt løse dette innenfor eksisterende rammer. Dette gir da en innsparing på kr ,- som er lagt inn i rammen under konsekvensjusteringer. Fra 2014 ble det benyttet en ny beregningsmåte for refusjon for ressurskrevende tjenester. Dette gav vesentlige merinntekter i 2014 sammenlignet med gammel beregningsmåte. De økte inntektene er foreløpig ikke hensyntatt i rammene til Tilrettelagte tjenester. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen fra 2016 foreslår rådmannen at inntektene knyttet til ressurskrevende tjenester økes med kr 2 mill. Denne økningen gjør at enheten ikke vil ha noen reserve knyttet til inntektssiden, og små endringer i bortfall av refusjon eller høyskoleutdannet personell, vil rask kunne gi utfordringer i form av mindreinntekter. Omsorg og rehabilitering: Enheten har gjort en fantastisk jobb med å redusere sykefraværet på enheten. Sykefraværet er redusert fra 15,1 % til 11,1 %. Redusert sykefravær gir mindre behov for bruk av vikarer og dette kan grovt beregnes til en besparelse på kr 1,6 mill. forutsatt 200 årsverk i enheten og at 20 % av nedgangen i sykefravær er korttidsfravær. Rådmannen vurderer derfor at rammen til Omsorg og rehabilitering kan reduseres med kr 1 mill. Plan og næring: I forbindelse med handlings- og økonomiplan for ble det vedtatt at Plan og næring skulle opprette en 3-årig planleggerstilling som skulle finansieres av disposisjonsfond. Denne stillingen ligger fortsatt inne i denne planen for perioden 2016 og 2017 med finansiering fra disposisjonsfond. Plan og næring har midlertidig vakante stillinger i 2016 på ca.1 årsverk dette gir en midlertidig innsparing på kr ,-.

1. Budsjettprosessen 2016 enhetsvis oversikt

1. Budsjettprosessen 2016 enhetsvis oversikt 1. Budsjettprosessen 2016 enhetsvis oversikt Politisk styring Ramme 2015 4 007 000 Framskrevet ramme 4 188 000 4 070 275 4 392 125 4 281 425 Konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer av valg -215 000

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.09.2017 kl. 17.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer