Arsberetning. årsberetning 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning. årsberetning 2008"

Transkript

1 Arsberetning årsberetning 2008

2

3 1. STYRETS BERETNING Fusjonsprosessen mellom OTEK og PILOT-Østfold. Årsberetningen må leses i lys av fusjonen høsten Grunnlaget for fusjonsprosessen var den fullmakt de respektive årsmøtene gav sin styrer. Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjennomføre fusjonsforhandlinger/fusjon mellom OTEK og PILOT. Styrene i OTEK og PILOT gikk raskt i konstruktive forhandlinger. Det ble avholdt felles styremøte med daglige ledere og egne arbeidsmøter med styrledere og nestledere. Dette endte med en enighet om fusjon av de to kontorene. ARBEIDSMILJØ. Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. YTRE MILJØ. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Foreningen er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. LIKESTILLING. Kvinneandelen i styret er på 18 %. ANSATTE. Kontoret har tre ansatte. Fusjonsprotokoll ble undertegnet den 27. mai. Det ble kjørt en egen prosess rundt ansettelse av daglig leder. Terje Skarsvåg ble ansatt som daglig leder med oppstartsdato 1. september. Tone Jenssen og Rune Larsen ble formelt ansatt i OKIndustri fra 15. september. Avsluttende regnskap pr for PILOT-Østfold og pr for OTEK ble lagt frem og godkjent for respektive styrer den 28. august. Nytt budsjett for OKIndustri ble også godkjent 28.august. For å gjøre fusjonsprosessen enklere ble organisasjonsnummeret og bankforbindelsen til PILOT- Østfold videreført. Alle endringer mot enhetsregistret, arbeidsgiverregister, fylkeskommunen med mer er utført. Alle aktiva og passiva fra tidligere OTEK er nå overført til OKIndustri. Regnskapsprinsippene er også videreført fordi vi hadde samme regnskapsbyrå. En lang prosess som startet i 2005 har nå tatt slutt. Østfoldindustrien har nå fått ett opplæringskontor som kan samordne og koordinere de ulike gjøremålene knyttet opp mot alle sider ved fagopplæringen. VIRKSOMHETENS ART. OKIndustri er et godkjent opplæringskontor i henhold til Opplæringsloven og er godkjent for alle lærefag innenfor kontorets virkeområde. Foreningen hadde pr medlemsbedrifter over hele Østfold. OKIndustri leier kontorplass i Husqvarna bygget i Sarpsborg. Styremøter. Opplæringskontorene og OKIndustri har hatt 9 styremøter i perioden etter forrige årsmøte. Fra venstre Tone Jenssen, Terje Skarsvåg og Rune Larsen ØKONOMI/FORTSATT DRIFT. Styret bekrefter at forutsetning til fortsatt drift er til stede. Dette legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. OKIndustri har ved årsskiftet en god egenkapital. Styret mener at resultatregnskap og balanse gir et rettvisende bilde av opplæringskontorets økonomiske situasjon ved årsskiftet. OKIndustri hadde 183 lærlinger ved årets slutt. Det bemerkes at inntaket av lærlinger var lavere i 2009 enn i tidligere år. Dette vil påvirke den økonomiske situasjonen for kontoret de neste to årene. BALANSE EGENKAPITAL: Disponibel egenkapital pr Bundet i driftsfond Samlet egenkapital pr

4 Valgkomité i OKIndustri: Morten Løwen Glomma Papp AS Øystein Andersson Solid Fabrikker AS 3. ADMINISTRASJON OKIndustri har tre ansatte. 4. AKTIVITETER Aktiviteten til Opplæringskontoret har fortsatt vært preget av rekrutteringstiltak for å fremme søkningen til yrkesfag som medlemsbedriftene etterspør. Den største rekrutteringen av lærlinger (ca. 80 %) til medlemsbedriftene kommer fra programområdet Teknikk og Industriell produksjon. Kaja Hasselstrøm fra Haugåsen ungdomskole vant konkurransen på Yrkesmessa. Premien fikk hun overrakt når OKIndustri var på skolen og hadde yrkesveiledning. Foto: Terje Skarsvåg 2. TILLITSVALGTE I OKINDUSTRI Faste møtende: Styreleder: Jostein Lunde Jøtul AS Nestleder i styret: Helge Bjørneby Borregaard Ind. Ltd Thor Øivind Olsen Jotne Industrier AS Anders Pedersen Stens Trykkeri AS Gyrid Helene Sandtorp Husqvarna Norge AS John Moum Greif Packaging Norway AS Thor-Erik Bergersen Glomma Papp AS Sverre Lorentsen Norske Skog Saugbrugs ASA Cristell Solberg Denofa AS Stein Tore Andersen Fellesforbundet Patrick Jensen Lærlingrepresentant Varamedlemmer: Endre Steinbru Borregaard Industrier Ltd. Ingrid N. Johansen Peterson Linerboard AS Tommy Kirstiansen Fresenius-Kabi Norge AS Åse Brødholt GLAVA AS Øystein Gundelsby Fellesforbundet Yvonne Helgesen Lærlingrepresentant Revisor: Per Rømoen BDO Noraudit Borg Opplæringskontorets prioriterte oppgave i perioden var fortsatt fokus på statlige og fylkeskommunale prosesser som påvirker grunnlaget for rekruttering til våre bedrifter samt direkte informasjons- og rekrutteringstiltak rettet mot rådgivere og elever. Implementeringen av kunnskapsløftet og prosjekt til fordypning har også blitt viet stor oppmerksomhet fra kontorets side. Kontoret har også vært mye ute i bedriftene for å tilrettelegge og bistå med gjennomføring av både generell kompetanseutvikling og opplæring av lærlinger. Det er nå inngått en avtale med Industriskolen slik at vi kan gå inn å administrere kursene selv. SKOLEBESØK En rekke skoler ble besøkt og informasjon ble gitt om de muligheter industrien i Østfold har å tilby ungdommen. For søkerrundene 2009 og 2010 har 14 ungdomsskoler med ca tiendeklassinger fått informasjon om Industrien i Østfold. Opplæringskontoret har også deltatt på foreldremøter på 10. klasse trinnet. Videregående skole er blitt ivaretatt gjennom stands og aktiviteter gjennom Åpen skole. Det har også blitt gitt separat informasjon til ulike klasser i den videregående skolen. Flere av skolene har vært besøkt to ganger i rapporteringsperioden (skoleåret og søkerrundene følger ikke rapporteringsperioden). Det har i etterkant av skolebesøkene vært arrangert bedriftsbesøk for elever som har vært spesielt interessert. YRKESMESSE 2009 Yrkesmessen Yrker og utdanning 2009 ble for 11. gang arrangert i Kongstenhallen (Fredrikstad) den 4. og 5. november. Messen var svært godt besøkt, i overkant av var innom i løpet av to dager. OKIndustri hadde en egen stand for å profilere det nye kontoret. I tillegg, var vi delaktig i den store TIP standen som var på hele 90 m2.

5 Medlemsbedriftene Peterson Emballasje og Glomma Papp betjente standen som profilerte de grafi ske fagene. Kemira Chemicals, Norske Skog Saugbrugs, og Borregaard Ind Ltd. samt Borg VGS var gode bidragsytere innefor kjemiprosess og laborantområdet. Teknisk avvikling av messen gikk meget bra, men det er alltid rom for forbedringer. RADIOREKLAME I januar og februar 2009 ble det kjørt radioreklame på Kanal 1 Fredrikstad, Radio 3 Sarpsborg, Radio Moss og radio Prime Halden. Reklamen har vært i form av morgensendingen i dag er gitt av blitil.no osv. Det var industriens nettsted for yrke og utdanning blitil.no som ble profilert. KINOREKLAME Det ble vist en ny 30 sekunder reklamefilm på Østfoldkinoene i desember Denne reklame vil gå til midten av februar Det er muligheter til læreplasser i industrien og OKIndustri som er blitt profilert. BROSJYREN VEIVISEREN I forbindelse med fusjonen ble det laget en oppgradert versjon av brosjyren Veiviseren. Brosjyren ble trykket opp i 4000 ex og var klar til Yrkesmessen. Brosjyren fokuserer på Østfoldindustrien. De største lærefagene er presenteret med korte beskrivelser. Medlemsbedriften i OKIndustri er også avmerket på Østfoldkartet. Brosjyren er blitt delt ut på yrkesmessen, stands på åpen skole og ved skolebesøk osv. Baksiden av brosjyren VEIVISEREN 2009 STRØARTIKLER På yrkesmessen ble det trykket opp ca. 400 hvite T-Shirts med logoen OKIndustri. Det var de besøkende elevene som fikk prøve seg på serigrafi faget. Det var til tider store køer for å få lov til å trykke. INTERNETTSIDER Nettsiden er en felles nettportal for 7 opplæringskontor i Norsk Industri systemet. I 2009 har det vært nærmere unike besøkere som har vært inne på sider på blitil.no. Til å være en slik type nettside er vi svært godt fornøyde med dette besøket. Den lokale okindustri.no ble også svært godt besøkt med i overkant av sideåpninger. Rubrikken læreplass 2009 hadde over sideåpninger og medlemmer i OKIndustri hadde over sideåpninger. Flere av søkerne til læreplass kommer fra andre fylker. Dette tyder på at nettsiden når utover Østfolds grenser. SKOLEKONKURRANSER 2009 I SVEISEFAG OG MASKINERING Østfoldfi nalen i sveisefag ble gjennomført 21. april 2009 på Glemmen vgs avd. Lisleby, 16 deltagere fra alle de videregående skolene på VG1-TIP og VG2-PIT, 3 ble premiert i hver klasse. Hoveddommer var Hans Petter Jakobsen fra ØstTech AS. Lærerne var meddommere. Vinner på VG1-TIP ble Phai Thon Chusalap fra Borg vgs. Vinner på VG2PIT ble Said Awil fra Glemmen vgs. Forsiden av brosjyren VEIVISEREN 2009

6 Resultatet ble i underkant av 80 nye lærekontrakter. Den største underdekningen var i grafi ske fag, kjemi og prosess; industrirørlegger, logistikkoperatørfaget og produksjonsteknikk. OKIndustri forventer at de som skal begynne i lære har bestått i alle fag. Dette er en forventning som mange har vansker med å akseptere. OKIndustri har som målsetting at alle de vi tar inn som lærlinger, skal få fagbrev innen normert tid. Dette innebærer at vi må få elever som innehar en basiskompetanse som gjør oss i stand til å utvikle lærlingene til moderne fagarbeidere. Mange får ikke læreplass, paradokset er at vi i Østfold har fl ere ubesatte læreplasser fordi vi mangler kvalifi serte søkere. Medlemsbedrifter som har arbeidsoperasjoner eller stillinger som ikke krever fagbrev, kan ta inn det som kalles lærekandidater. Dette fungerer i praksis nesten som en vanlig lærekontrakt, men kandidaten oppnår kompetanse på lavere nivå. Robert Røsnes ble Østlandsmester i maskinering 12. mai var det Østlandsfi nalen i Telemark, Croftholmen. Østfold fikk en 3. plass på VG1 og 4. plass på VG2 Vinneren av østfoldfi nalen i maskinering ble Robert Røsnes fra Malakoff vgs. Han gjorde en fl ott innsats i Østlandsfi nalen på Lillehammer 14. mai hvor han vant hele konkurransen. FAGPRØVER Det ble avlagt 75 fagprøver i For de aller fl este har gjennomføringen av fagprøven gått greit. Vi ser imidlertid at de har blitt avdekket noen feil som har ført til stryk. Slike avvik i opplæringen må vi bli flinkere til å oppdage før kandidaten fremstilles til prøve. Både skolene og deltagerne ble premiert med pokaler. Det deles ut premier til ca. kr ,-. Noe sponses av leverandører. Opplæringskontorene i de ulike fylkene dekker resten. SØKNINGEN 2009 De aktiviteter som ble gjennomført vinteren 2008/2009 og frem mot søknadsfristen 1. mars ga oss ikke noen direkte svar på hva vi kunne forvente av elever på VG2 nivå. Når resultatene av søkningen til VG2 ble offentlige så vi at det var en liten oppgang i søkningen til kjemiprosess. Det var bare 5 søkere med rett som søkte laborantfaget og linjen ble ikke startet opp. Det er imidlertid bekymringsfullt at det er stor nedgang i søkningen av jenter til TIP området. Særlig søkere som vil bli laboranter fi nner det uhensiktsmessig å gå på VG1 TIP. Søkningen til VG2 produksjons- og industriteknikk var for så vidt god nok men utfordringen her er at dette programmet fører til over 20 ulike lærefag. Det er derfor langt fl ere bedrifter som konkurrerer om lærlinger fra de samme klassene. Nivået var også skremmende dårlig blant mange av søkerne fra VG2 TIP. 5. LÆRLINGER FORMIDLINGEN Det ble innmeldt et behov på 115 lærlinger i Her har vi en jentegjeng som har tatt på seg T-shirtsene de har trykket vår logo på. Foto: Stein Tore Andersen HEVING AV LÆREKONTRAKT Som et resultat av at det har vært tatt inn mange svake lærlinger er det dessverre vært en rekke hevinger av lærekontrakter i Dette har bundet opp mye ressurser ved kontoret. Fylkeskommunen krever i våre øyne en urimelig dokumentasjon i slike saker. Det at en lærling ikke viser arbeidsinnsats, lærevillighet, faglig engasjement og interesse for faget selv etter normal tilrettelegging er ikke nok for å få hevet en kontrakt. LÆRLINGSAMLINGER Opplæringskontoret har møte med alle nye lærlinger når kontrakt blir signert. Det har også vært en fellessamling hvor nye lærlinger med faglig leder har vært invitert.

7 KURSVIRKSOMHET Det har vært arrangert to kurs for faglige ledere og instruktører med til sammen 43 påmeldte. Kurset er holdt i samarbeid med Østfold Fylkeskommune. Kurset er det som kalles tredagerskurset og inneholder temaer som tar for seg fagopplæring i bedrift. fora med innspill og kommentarer. Blant annet i forbindelse med lokale tilpasninger av prosjekt til fordypning. OKIndustri deltar også jevnlig på møter med faglærerseksjonen innenfor TIP området og samarbeidsmøter med OK-ØST (Opplæringskontorene i Østfold). Kontoret deltar også i ulike samarbeidsfora med Fylkeskommunen. REVISOR OTEK utbetalte et revisjonshonorar på kr ,- i PILOT utbetalt et revisorhonorar på kr ,- i TILLITSVALGTE. Det er utbetalt styrehonorar på kr til det sittende styret (11 medlemmer) i Her er noen av deltakerne fra kurset som ble avholdt høsten 2009 samlet utenfor Roald Amundsens minde. Foto: Terje Skarsvåg Opplæringens krav og rammer Mottak av lærling Fra læreplan til opplæringsplan Instruksjon og veiledning Kommunikasjon Vurdering av lærlingen Kunnskapsløftet FREMTIDIGE UTFORDRINGER Styret er opptatt av de utfordringer som innføringen av kunnskapsløftet innebærer og den urolige utviklingen på arbeidsmarkedet. Det vil bli viktig å avklare hvilke ressurser som bør settes inn fra Opplæringskontorets side for å møte disse utfordringene. Styret oppfordrer medlemsbedriftene til å komme med innspill og forslag til hvordan de ønsker å utnytte ressursene som ligger i Opplæringskontoret. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på kursene. Det har også blitt avholdt to kurs i hydraulikk og pneaumatikk med til sammen 23 deltakere, samt ett kurs i varme arbeider med 18 deltakere. 6. ANNET ÅRSMØTE OTEK avholdt ordinært årsmøte i lokalene til Husqvarna den 16. april. 9 representanter fra 8 medlemsbedrifter møtte. PILOT avholdt ordinært årsmøte den 15.april på Borregaard Hovedgaard. Det var 22 fremmøtte som representerte 10 medlemsbedrifter, lærlingene og Fellesforbundet. FLYTTING AV KONTORET PILOT leide kontor i Fylkeshuset, men fikk oppsigelse av leieforholdet og måtte ut i februar Flere lokaler ble vurdert, men valget falt til slutt på Husqvarnabygget hvor de andre opplæringskontorene er lokalisert. HØRINGER, INNSPILL OG SAMLINGER Opplæringskontoret har deltatt i en rekke forskjellige

8

9

10

11

12 -Kunnskap som lønner deg!

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2013 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2013 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 8 FAGBREV 2011... 9 REKRUTTERINGSARBEID...

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer