Sak 01/2015: Revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal Sak 02/2015: Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.00-10.00 Sak 01/2015: Revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal Sak 02/2015: Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal"

Transkript

1 Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Toftemo Turiststasjon Dato: Fredag Tidspunkt: kl Sakliste Regionrådet: Sak 01/2015: Revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal Sak 02/2015: Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal Sakliste Partnerskapsstyret: PF 07/2015: Ungdommens kulturmønstring sponsoravtale Orienteringar/drøftingar: : «200 ledige hus» - statusrapport Orientering v/ Cecilie Asp : Byregionprogrammet Lillehammer v/bengt Fasteraune og Hanne Mari Nyhus : «Bedriftene i fokus» Orientering v/ Terje Langholm : Lunsj : Forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet v/ Tone Lise Alstad Eid Ordet fritt. Regionsjef

2 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2007/63-23 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 01/2015 Regionrådet Revidering av Samarbeidsavtale om Regionråd i Nord-Gudbrandsdal Vedlegg: Forslag til revidert Samarbeidsavtale Saksutredning Gjeldande Samarbeidsavtale er frå Det er fleire grunnar til at det er naturleg å revidere den gjeldande Samarbeidsavtalen. Gjennom praktiseringa er det innarbeidd arbeidsmåtar som ikkje fullt ut samsvarar med vedtatt avtale på ein del punkt. Her dreier det seg til ei viss grad om å justere teksta, meir enn å justere innhaldet. Nokre punkt i avtalen er slik at det er nødvendig med endringar av meir vesentleg karakter. Desse punkta er delvis påpeikt i den forvaltningsrevisjonen som nettopp er gjennomført. Aktuelt frå Forvaltningsrevisjonsrapporten Revisor kjem med føljande tilrådningar i rapporten: «Revisor rår Tilrådingane som er gjeve under avsnittet om 27 samarbeid, gjeld der det er naturleg. kommunen til å gjere framlegg om at samarbeidsavtala blir endra, slik at rolla til det felles formannskapsmøtet er i tråd med ny praksis. Felles formannskapsmøte handsamer ikkje lenger budsjett eller handlingsplan. kommunen til å ha årleg gjennomgang av sin strategi i regionsamarbeidet og diskutere regionrådet si handlingsplan og strategi i forkant av felles formannskapsmøte. kommunen om å gjere framlegg om at regionrådet budsjetterer og fører rekneskap etter forskrift om årsbudsjett og årsrekneskap for kommunar og fylkeskommunar da dette er eit forvaltnings- og bevillingsrekneskap og ikkje eit forretningsrekneskap. kommunen om å gjere framlegg om at bruk av alle fond som regionkontoret disponerer blir resultatført. kommunen til at samarbeidsavtalene kommunen inngår, inneheld punkt om at kommunestyret sjølv skal handsame etablering av nye samarbeidsordningar, slik at ein er medveten om «knoppskyting» av samarbeid eller selskap. 2

3 Revisor rår Tilrådingane som er gjeve under avsnittet om 27 samarbeid, gjeld der det er naturleg. kommunen til å innarbeide nøkkeltal frå regionrådet i ei samla eigarskapsmelding for kommunen og årleg ha debatt om resultata. Vi rår òg til at regionsjefen blir invitert til å orientere om arbeidet i regionrådet, da det er eit nav i regionsamarbeidet. kommunen til å gjere framlegg om at regionrådet fylgjer kommunal budsjettforskrift og ser til at: o o budsjettala i den årlege handlingsplana blir innarbeidd i budsjettet til regionrådet tala dei skal innarbeide i kommunerekneskapen si note syner samla overføring til verksemd i regi av regionrådet. kommunen til å gjere framlegg om: at regionrådet bruker kommunale rekneskapsprinsipp, at regionrådet budsjetterer og rekneskapsførar bruk av fond. at regionrådet gjev opplysningar i noter og årsmelding etter god kommunal rekneskapsskikk kommunen til å gjere framlegg om at regionrådet si årlege handlingsplan blir vedteke så tidleg at samarbeidskommunane kan bruke det i sitt budsjettarbeid. Kommunen bør og gjere framlegg om at budsjett, rekneskap og årsmelding frå regionrådet, gjev eit samla og fullstendig bilete av verksemda samarbeidet står for og gjev tilskot til. Som et resultat av revisjonsprosessen har Regionrådet avlagt rekneskapen for rekneskapsåret 2013 etter kommunale rekneskapsprinsipp, for fyrste gong. Denne rekneskapen blei lagt fram og vedteke på møte 11.april, men vi har ikkje undersøkt om rekneskapen er avlagt etter våre tilrådingar Revisor rår kommunen til å synleggjere eksistensen av dei uformelle samarbeida i eigarskapsmelding, delegeringsreglement eller organisasjonskart. kommunen til å ta initiativ til at rådmannsutvalet: 1. Utformer samarbeidsavtale med føremål og vedtekter som kommunane vedtek 2. Legg møtedokumenta ut på heimesida til regionkontoret og i hovudsak fylgjer sakshandsamingsreglane i kommunelova. kommunen til å ta initiativ til at samarbeidsavtalen til regionrådet inneheld opplysningar om rolla regionsjefen har i rådmannsutvalet ordførar og administrasjonssjef til å avklare med kommunestyret om det ynskjer saksutgreiing om nye samarbeidstiltak før saka blir gjennomarbeidd i regionrådssfæra. «Revisor rår kommunen til å informere om korleis det uformelle regionsamarbeidet er administrert i eigarskapsmeldinga. Saka var lagd fram til drøfting i Arbeidsutvalet Innspel frå dette møtet er tatt inn i det framlagde forslaget. 3

4 Gjennomgang av dei einskilde endringsforslaga Regionsjefen vil kort kommentere endringsforslaga. 3 Regionrådet 1. avsnitt: Det var tidlegare krav om at opposisjonen i kvar kommune skal vera representert. Dette er seinare tatt ut. Ein ber Regionrådet vurdere to endringsalternativ: 1) ordførar, varaordførar og 1 representant frå opposisjonen skal veljast frå kvar kommune, evt 2) Opposisjonen skal vera representert frå kvar kommune. Regionsjefen har forståing for at kommunene sjølv kan ha ønskje om å stå friast mogleg i val av sine representantar (jfr alternativ 2), men ser det likevel som så viktig at varaordførar er medlem av rådet at ein vil gå inn for alternativ avsnitt: Endringsforslaga her er i tråd med gjeldande praksis: Eigen langsiktig økonomiplan har ikkje vore utarbeidd. Strategisk handlingsplan for valperioden vart innført frå Punktet om at arbeidstakarorganisasjonane skal ha tilsendt møtebøker er foreslått tatt ut etterson desse er offentleg tilgjengelege på Regionrådet si heimeside. 4 - Valkomite Her blir det foreslått ei presisering av kva for utval og verv valkomiteen skal koma med forslag til. 6 Faste utval Regionrådet har tidlegare gjort vedtak om antal medlemmer og samansetjing av representantar i dei to utvala. Det blir foreslått at dette blir tatt inn i Samarbeidsavtalen. 7 Felles formannskapsmøte Dei foreslåtte endringane er i tråd med praksis. 8 Regionadministrasjonen Forvaltningsrevisjonen rår til at opplysningar om regionsjefen si rolle i rådmannsutvalet blir tatt inn i avtalen. Punktet om at «regionadministrasjonen skal utvikle breiast mogleg kompetanse» blir foreslått tatt ut. Dette var tatt inn i avtalen i ein periode da det var aktuelt å utvide administrasjonen. 9 Informasjonsarbeid Punktet om utsending av sakliste/protokoll blir foreslått tatt ut ettersom desse dokumenta nå ligg ute på Regionrådets heimeside. 4

5 10 Økonomi Det blir foreslått at Arbeidsutvalet vel revisor. Dette er i tråd med Kommunelovens 78 4: «Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor». 11 Godtgjering Endringsforslaga her er i tråd med gjeldande praksis. Ein ber i tillegg Regionrådet vurdere om det skal ytast godtgjersle (td 5000 kr årleg) til nestleiar for Regionrådet og til leiarane for dei to faste utvala (Samferdselsutvalet og Primærnæringsutvalet) Regionale tiltaksmiddel Her er tatt inn ein presisering av regelverket for Partnerskapsmidla. Bestemmelsane vedr BU-styret går ut. Vurdering Det er to hovudgrunnar til at det er aktuelt å foreslå revisjon av Samarbeidsavtalen nå: - Praksis er endra seg i forhold til gjeldande avtale. Dette gjeld bl.a. saker som skal leggjast fram til behandling i felles formannskapsmøte. - Forvaltningsrevisjonen foreslår endringar på fleire punkt sjå over. Samarbeidsavtalen er det overordna styringsdokumentet for Regonrådet, og ein finn det mest tenleg at den ikkje går ut over den detaljeringsnivået som er innarbeidd i gjeldande avtale. Regionsjefen vurderer det derfor slik at det ikkje er naturleg å ta alle merknadene frå forvaltningsrevisjonen inn i ein slik avtale. Dette gjeld bl.a tilrådingane vedr rekneskapsprinsipp, budsjettering mv. Framlegg til revidert samarbeidsavtale, der endringsforslaga er markert med raudt, er vedlagt. Regionsjefens framlegg til vedtak:. 1. Regionrådet tilrår at kommunane vel ordførar, varaordførar og 1 representant frå opposisjonen som medlemmar av regionrådet( gjeld 3 første setning) 2. Regionrådet tilrår framlegget til revidert Samarbeidsavtale, med dei endringar som kjem fram i møtet Saka blir send kommunane til endeleg vedtak. 5

6 2015: Foreslåtte endringar er markert med raudt. Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal 1: Deltakarar Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Samarbeidet er organisert med heimel i kommunelovens 27. Regionrådet er ein sjølvstendig juridisk einheit. Nye medlemmer kan takast inn dersom regionrådet sluttar seg til dette. 2: Formål Regionrådet er eit politisk organ som skal fremje regionen sine interesser gjennom å : medverke til større openheit, utvikle samarbeidsevna og gjensidig informasjon mellom kommunane arbeide for å nå mål og prioriterte tiltak i regionens årlege handlingsplan leggje til rette for næringsutvikling, med særleg vekt på å - arbeide for gode vilkår for nyetableringar - vidareutvikle eksisterande næringsliv - arbeide for etablering av offentlege arbeidsplassar drive politisk interessearbeid overfor overordna myndigheiter i distriktspolitiske spørsmål. samordne kommunane sine høyringsuttaler der ein finn det tenleg. arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionen sine innbyggjarar arbeide for å profilere regionen som ein attraktiv tilflyttarregion Dette er ikkje til hinder for interkommunalt samarbeid mellom to eller fleire kommunar på område som ikkje er heimla i samarbeidsavtala. 3: Regionrådet Regionrådet er sett saman av 3 medlemmer frå kvar kommune, ordførar og 2 kommunestyrerepresentantar, (endringsalternativ 1: ordførar, varaordførar og 1 representant frå opposisjonen) (Endringsalternativ 2 : Opposisjonen skal vera representert frå kvar kommune.) 6

7 og 2 representantar frå Oppland fylkeskommune. Representantane frå Oppland fylkeskommune har tale- og forslagsrett. Begge kjønn skal vera representert frå kvar kommune og frå OFK. Valg av kommunene sine medlemmer til Regionrådet skal skje som forholdstalsvalg, jfr Kommunelovens 36 og 37. (OBS: Dersom det blir tatt inn endringar i paragrafen må ein avklare om kravet om forholdstalsval kan bli ståande). Regionrådet kan nytte arbeidsgrupper i samband med førebuing av saker til politisk behandling. Regionrådet konstituerer seg sjølv, og vel leiar og nestleiar for 2 år om gongen. Desse blir valde blant ordførarane i medlemskommunane. Regionrådet er vedtaksført når minst 2/3 av dei valde medlemmane frå kommunane møter, og alle kommunar er representert. Vedtaka blir fatta med alminneleg fleirtal av dei avgitte stemmene. Regionrådsleiaren si stemme er avgjerande når det er likt stemmetal i regionrådet. Regionrådet vedtek budsjett, (økonomiplan går ut) handlingsprogram som skal fylgje opp eigne mål samt tiltak i Fylkesplanen og Strategisk Handlingsplan for valperioden. Revidert rekneskap og årsmelding blir behandla av Regionrådet og deretter sendt deltakarkommunane til orientering. Regionrådet skal ha møte når leiaren bestemmer det eller minst 3 av regionrådsmedlemmene krev det. Det skal utarbeidast møteplan. Regionrådsleiar skal kalle inn til møte med minst 7 dagars varsel. Kopi av innkalling skal sendast rådmenn og media. Rådmenn har møte- og talerett i regionrådet. Regionrådsleiaren kan og kalle andre inn til møte. (Representant for arbeidstakarorganisasjonane i dei samarbeidande kommunane skal ha tilsendt alle møtebøker for regionrådet og arbeidsutvalet - foreslått tatt ut) 4: Valkomité Regionrådet skal ha ein valkomité sett saman av varaordførarane i deltakarkommunane. Valkomiteen konstituerar seg ved starten av valperioden, og vel leiar og nestleiar for 2 år om gongen. Valkomiteen legg fram flg forslag for Regionrådet: - Val av regionrådsleiar - Val av nestleiar Regionrådet - Politisk valde medlemmar i Samferdselsutvalet og Primærnæringsutvalet. 5: Arbeidsutvalet Regionrådet skal ha eit arbeidsutval sett saman av ordførarane i deltakarkommunane. Varaordførarane er varamedlemmar for ordførarane. Arbeidsutvalet kan nytte arbeidsgrupper i samband med førebuing av saker til politisk handsaming. 7

8 Ein rådmann vald av rådmennene i deltakarkommunane har møte- og talerett. Regionrådsleiaren kan og kalle andre inn til møte. Regionrådsleiar skal kalle inn til møte med minst 7 dagars varsel. Kopi av innkalling skal sendast media. Regionrådsleiaren si stemme er avgjerande når det er likt stemmetal i arbeidsutvalet. Arbeidsutvalet kan berre treffe vedtak når minst 5 av kommunane er representert i møtet. 6: Faste utval Regionrådet har to faste utval: Primærnæringsutvalet og Samferdselsutvalet. Kvart utval har 6 medlemmar. Regionrådet oppnemner 3 medlemmar til kvart uval, næringslivet oppnemner 3 medlemmar. Leiaren skal veljast blant medlemmar oppnemnde av Regionrådet. Regionrådet fastset mandat for utvala. 7: Felles formannskapsmøte Det skal innkallast til (minst eitt foreslått tatt ut) felles formannskapsmøte kvart år. Desse møta følgjer ordinære rutinar for innkalling i den einskilde kommune. Regionsjefen (tidl Regionkontoret) har ansvar for (annonsering foreslått tatt ut) utarbeiding av felles sakliste i samråd med rådmannsutvalet.. (Felles formannskapsmøte skal handsame driftsbudsjett og regionens årlege handlingsplan foreslått tatt ut) 8. Regionadministrasjonen Regionsjefen førebur og innstiller til vedtak i saker i regionråd/arbeidsutval. Regionsjefen set i verk tiltak og, følgjer opp vedtekne prosjekt. Regionsjefen utøver arbeidsgjevaransvar på vegne av regionrådet, og har instruksjonsrett for alle faste og engasjerte medarbeidarar ved Regionkontoret. Regionsjefen er fast medlem av Rådmannsutvalet. (Regionadministrasjonen skal utvikle breiast mogleg kompetanse, særleg retta mot målsettingane for regionsamarbeidet jfr. 2 foreslått tatt ut). I det regionale arbeidet skal det leggjast vekt på å nytte kommunal kompetanse. Kontorstad er på Otta i Sel kommune. 9: Informasjonsarbeid. Ordførarane og regionrådsmedlemmane, i samarbeid med administrasjonssjefen i den einskilde kommune, pliktar å informere sine kommunestyre og eigen administrasjon om politisk arbeid i regionale fora. (Regionkontoret sender ut sakliste for Arbeidsutval og Regionråd, samt protokollar til alle kommunestyrerepresentantane foreslått tatt ut). Heimesida til Regionrådet skal det gje oversikt over politiske saker og etablerte prosjekt som er organisert gjennom Regionrådet. 10: Økonomi Regionsamarbeidet blir finansiert av kommunale tilskott og prosjektinntekter. Kommunale tilskot blir fordelt slik: - 50 % fordelast likt 8

9 - 50 % fordelast etter folketal i den einskilde kommune pr siste år. Framlegg til driftsbudsjett for regionsamarbeidet blir sendt kommunane innan 1. oktober kvart år. Kommunane pliktar med årlege driftstilskot (å finansiere - endres til:) å bidra til finansiering av: - bemanninga i regionadministrasjonen. - kostnader vedrørande møte i regionråd, arbeidsutval og andre regionale samarbeidsorgan. - kontorhald og kontortekniske kostnader for fast tilsette, regional landbruksrådgjevar og eventuelle prosjektmedarbeidarar. Deltaking i samarbeidet føreset at den einskilde kommune til kvar tid følgjer opp sine økonomiske plikter i samsvar med denne avtalen. Arbeidsutvalet vel revisor. 11: Godtgjering Regionrådet vedtek i samband med budsjettbehandlinga fast økonomisk godtgjering til regionrådsleiar (og til regionrådsleiaren sin kommune foreslått tatt ut). Årleg godtgjering skal utgjere 3 % av årsløn for Stortings-representantar. Dei kommunalt valde medlemmane skal ha skyss- og møtegodtgjering for møter i regionale utval i samsvar med vedtatt reglement. Tapt arbeidsforteneste blir dekt av regionrådet. Ordførarar og rådmenn skal ikkje ha møtegodtgjering eller godtgjering for tapt arbeidsforteneste. 12: Regionale tiltaksmiddel. a) Regionalt Næringsfond. Regionrådets arbeidsutval er vedtektsmyndigheit og styre for fondet. Fondet er etablert med ein kapital som ikkje blir fornya med årlege innskot. Regionsjefen er delegert myndigheit etter retningsliner gitt av regionrådet. b) Partnarskapsfond Partnarskapsfondet er oppretta med følgjande finansiering som grunnlag: - Tilskott frå OFK - Tilskott frå dei deltakande kommunane Regionrådet saman med OFK sin 2 valde representantar er vedtaksmyndigheit for fondet. Administrasjon av fondet og tildeling av tilskott følgjer regelverk vedtatt av OFK. (c) Regionale bygdeutviklingsmiddel (BU) BU styret, vald av Regionrådet, disponerer BU- midla etter nasjonale og regionale retningsliner. går ut) 13: Utmelding av regionsamarbeidet, opphøyr av avtalen. 9

10 Den einskilde kommune kan med eitt års skriftleg varsel si opp sitt medlemskap i regionrådet og krevje seg utløyst av det. Utløysingssummen blir fastsett til kommunen sin del av nettoverdien av midlane i regionrådet ved utløpet av oppseiingsfristen.den kommunen som trer ut av samarbeidet fortset å hefte for den gjeld det interkommunale samarbeidet må ha på det tidspunktet kommunen går ut av regionsamarbeidet. Herunder kjem moglege framtidige pensjonsforpliktingar for dei tilsette om regionrådet vert nedlagt. Oppseiinga av deltakinga i regionrådet kan leggjast fram for Kommunal- og regionaldepartementet. Ved utmelding pliktar kommunen å yte driftstilskot for det året oppseiinga blir gjort, og for det fyljande budsjettåret. 14: Endring av samarbeidsavtalen, oppløysing av regionsamarbeidet. Denne avtalen gjeld for den einskilde deltakar inntil vedkomande melder seg ut, ei ny avtale/endringar i gjeldande avtale blir vedteke eller regionrådet blir lagt ned. Om ein eller fleire kommunar seier opp avtalen for sin del, gjeld den framleis mellom dei andre. Samarbeidsavtalen kan evaluerast ved slutten av kvar valperiode. Endringar i avtalen må vedtakast av medlemskommunane. Blir det gjort vedtak om å leggje ned regionrådet eller det blir att så få medlemmer at regionrådet ikkje lenger fyller sine funksjonar etter samarbeidsavtalen, skal regionrådet og regionkontoret halde fram verksemda i ein avviklingsperiode. Dei skal syte for at regionrådet/- kontoret avviklar verksemda ved å gjera opp alle forfalne og uomtvista krav, setja av midlar til å dekke ikkje forfalne krav og/eller omtvista krav, og elles syte for å avvikle verksemda i tråd med dei til kvar tid gjeldande lover og reglar når det gjeld arbeidsforhold og drifta elles. Til slutt skal netto gjeld herunder framtidige pensjonsforpliktingar eller netto til gode fordelast mellom deltakarane. 10

11 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/5-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 02/2015 Regionrådet Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal Vedlegg: 1. Skisse for en mulig framtidig organisering av Tverrfaglig Opplæringskontor Bakgrunn Det er et bredt engasjement både nasjonalt og fylkeskommunalt for å stimulere til at flere ungdommer tar fagutdanning. En forutsetning for at det målet skal nås er at det finnes et tilstrekkelig antall læreplasser. Sammen med Kunnskapsdepartementet skrev arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i 2012 under samfunnskontrakt for å øke antall lærlingeplasser med 20 % fram til Bakgrunnen var en felles erkjennelse om at Norge i framtida trenger langt flere fagarbeidere enn det vi utdanner i dag, og derfor trenger også Norge flere læreplasser. I januar 2015 signaliserer regjeringa at de ønsker å skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlig anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud vil regjeringa at bedriftene i visse bransjer må dokumentere at de har lærlinger for å få jobben. Begrunnelse er den samme som ble brukt ved inngåelse av samfunnskontrakten i I en rapport som NHO fikk utført, «Hvordan dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft i reiselivsnæringen mot 2019», er en av konklusjonene at 55 % av reiselivsbedriftene ikke har tilfredsstillende dekning av faglært kompetanse. Oppland fylkeskommune, som skoleeier for de videregående skolene, har en uttalt målsetting om å styrke fagopplæringen og øke antall læreplasser i fylket. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt opplæringskontorenes rolle i norsk fag- og yrkesopplæring. En av konklusjonene i rapporten er at opplæringskontorene har en helt avgjørende rolle for norsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten drøfter også noen problemstillinger. NIFU stiller blant annet spørsmål ved hva som skjer når fylkeskommunen i økende grad baserer seg på opplæringskontorene som mellomliggende ledd i oppfølgingen av bedrifter og lærlinger. Vil det føre til at lærebedrifter og lærlinger som ikke er tilknyttet opplæringskontor ikke får tilstrekkelig oppfølging? 11

12 Etablerte Opplæringskontor I Nord-Gudbrandsdal er det i dag to etablerte opplæringskontor. Opplæringskontoret Brimikjøken Dette opplæringskontoret har i dag lærefagene kokk og baker. Kontoret har 9 lærlinger, og tar inn lærlinger fra hele landet. Kontoret har 10 medlemsbedrifter. Kontoret har på grunn av en prosjektstøtte fra Utdanningsdirektoratet ansatt daglig leder i 100 % stilling fra Opplæringskontoret for flere fag på Otta. Dette opplæringskontoret dekker i dag lærefagene yrkessjåfør, platearbeider, sveisearbeider, salgsfaget, reiseliv, kontor og administrasjon, resepsjonist og IKT-servicefaget.. Kontoret har 24 lærlinger og daglig leder ansatt i 75 % stilling. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Alle kommunene har lærlinger, men ingen er tilsluttet et opplæringskontor. Kommunene fungerer hver for seg som et «opplæringskontor», med varierende personalressurs knyttet til de oppgavene som skal ivaretas. Andre opplæringskontor. Det er bedrifter i Nord-Gudbrandsdal med lærlinger som er tilknyttet opplæringskontor med adresse utenfor vår region. Nasjonalt prosjekt fra Utdanningsdirektoratet Sommer 2014 lyste Utdanningsdirektoratet ut midler som skulle bidra til økt samarbeid mellom skole og arbeidsliv med flere yrkesfagelever og flere læreplasser som målsetting. I Oppland var det kun en søknad som ble innvilget. Opplæringskontoret Brimikjøken, i samarbeid med mange aktører, fikk innvilget kroner for å styrke yrkesopplæringen i Nord-Gudbrandsdal. Organisering av et Tverrfaglig Opplæringskontor Selv om det er medlemsbedriftene som skal bestemme hvordan et eventuelt framtidig kontor skal organiseres vil regionsjefen gjennom vedlegg synliggjøre hvordan organiseringen kan skje. Regionsjefen legger også ved et vedlegg som er et eksempel på hvordan vedtekter kan utformes. Regionsjefen vil vise til tilsvarende etablering i Nord-Østerdal Tverrfaglig Opplæringskontor i Fjellregionen som består av Rørosregionen og Nord-Østerdalregionen. I Nord-Østerdal har 9 kommuner og 81private bedrifter gått sammen i et opplæringskontor med 3 ansatte. Kontoret har ca. 20 lærefag og ca. 80 lærlinger. Kontoret ble etablert i 2006 etter initiativ fra to fylkeskommuner og kommunene i regionen. Daglig leder uttaler «det er viktig at kommunene er med i kontoret». Nærmere informasjon om dette kontoret finnes på hjemmesiden Kontoret i Fjellregionen er organisert som en forening.. 12

13 Stifterne må selv ta stilling til hvilken organisasjonsform som er best egnet for et Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal. Vurdering Det er vanskelig å si noe helt sikkert om hvilke behov for kompetanse framtidens arbeidsmarked vil etterspørre, men noe synes ganske klart. Fra ulike forskerhold er det pekt på at det blir behov for flere fagarbeidere. Det gjelder arbeidstakere med fagbrev og arbeidstakere med fagskoleutdanning. Dette bildet bekreftes av NHOs eget kompetansebarometer hvor medlemsbedriftene melder om det samme: Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Oppland fylkeskommune signaliserer at vårt fylke har samme behov som Norge. Regionsjefen mener det er liten grunn til å tro at Nord-Gudbrandsdal skiller seg fra nasjonale og fylkeskommunale behov. Vi må derfor ha ambisjoner om å gjøre noen valg som kan styrke arbeidet med yrkesopplæringen i regionen. NIFU peker i sin forskningsrapport på den store betydningen som opplæringskontor har for fagopplæring og lærlingsituasjonen. Regionsjefen ønsker å sette fokus på yrkesfagopplæringen i norddalen. Målsettingen med et forsterket opplæringskontor er å lage best mulig forutsetninger for å drive et godt arbeid inn mot lærlingene, lærebedriftene, den videregående skolen og fylkeskommunen. Et godt tilbud til lærlinger og godt tilbud av læreplasser er en forutsetning for å opprettholde et bredt studietilbud av yrkesfag ved den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdalen. Dersom noen av de eksisterende kontorene, sammen med kommunene, etablerer et nytt opplærings-kontor vil det bli et robust kontor med stor faglig bredde og et solid grunnlag for å ha nødvendige personalressurser. Et større kontor med flere medlemsbedrifter vil gi større fleksibilitet når det gjelder å finne gode opplæringstilbud for de enkelte læreplanmålene som lærlingene skal ha opplæring i. Et større kontor med god ressurstilgang bør sikre god oppfølging av den enkelte lærling. Lærlingtilskuddet er grunnlaget for økonomien i et opplæringskontor. Det er derfor slik at lærlingtilskuddet i sin helhet som utgangspunkt går til opplæringskontoret. Et volum på antall lærlinger gir et robust kontor. Vedtektene og årsmøtet i opplæringskontoret vil legge retningslinjer for hvordan lærlingtilskuddet ved årets slutt skal fordeles mellom opplæringskontor og lærebedriftene. Opplæringskontoret i Fjellregionen tilbakebetaler en andel av tilskuddet til den enkelte bedrift etter vedtak på årsmøtet. Etableringen av et Tverrfaglig Opplæringskontor er ikke avhengig av at kommunene deltar. Men erfaringer fra Fjellregionen sier at det er en stor fordel at kommunene deltar. Regionsjefen vil også tro at det er en fordel for kommunene og yrkesfagelevene at kommunene deltar. Dersom flere kommuner enn norddalskommunene ønsker å bli medlemmer vil det ytterligere styrke kontoret. 13

14 Opplæringskontoret Brimikjøken er en pådriver for å organisere et større opplæringskontor der de selv går inn som en del av det nye kontoret. Regionsjefen legger ved en skisse til mulig organisering. Etableringen kan skje på den måten at eksisterende kontor blir invitert til å bli å bli medstiftere av et nytt kontor sammen med kommunene. De eksisterende kontorene kan fortsatt bestå som medlemsorganisasjon for de medlemsbedriftene de har i dag. Medlemsbedriftene blir dermed indirekte eiere i det nye kontoret. Denne modellen for etablering gjør at de eksisterende kontorene fortsatt kan bestå og medlemsbedriftene trenger ikke skifte medlemsorganisasjon for å få løst sine oppgaver. Dersom de eksisterende kontorene deltar i stiftingen av et nytt kontor legger disse lærlingtilskudd og personalressurs inn i det nye kontoret. Etter avklaring i de enkelte kommunene vil regionsjefen ta initiativ til videre etableringsprosess. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet støtter ambisjonen om etablering av et Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal 2. Regionrådet bevilger kroner fra Partnerskapsfondet som et etableringstilskudd. 3. Regionrådet oversender saken til kommunene som hver for seg tar stilling til eget medlemskap i opplæringskontoret. 4. Etter kommunevise behandlinger får regionsjefen ansvar for å initiere stifting av Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal. 14

15 15 Struktur for TOK Regionrådet/kommunene Eiernes økonomi settes inn i TOK Medlemskontingent + lærlingtilskudd fra OFK TOK - forening Årsmøte Styret Daglig leder Dagens tilsette i Brimikjøkken og evt andre Opplæringskontor overført til TOK Aktivitet: TOK er det operative leddet Eiernes aktivitet blir tilrettelagt av TOK Kommunene Opplæringskontoret Brimikjøkenet Andre opplæringskontor Bedrifter Bedrifter Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Otta Veksthus Skansen OTTA Telefon: Telefaks: Internett: E-post:

16 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/8-2 Arkiv: Saksbehandler: Kristin Haave Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Partnerskapsstyret PF 7/2015: Ungdommens kulturmønstring sponsoravtale Saksutredning UKM Nord-Gudbrandsdal søker om støtte på kr ,- pr. år for perioden I 2012 inngikk Partnerskapsstyret en 3-årig avtale ( ) med UKM som gjaldt både regionog fylkesmønstringen. Den perioden det søkes for nå gjelder kun regionmønstring, som i år ble arrangert februar. UKM har i år med 5 ungdommer under 18 år som er med som unge arrangører. Finansiering I søknaden er det satt opp flg finansieringsplan: Kommunene: kr Billettinntekter: kr Sparebank 1 Gudbrandsdalen kr Eidefoss kr innvilget kr pr år/3 år Sparebank 1 Lom og Skjåk kr innvilget kr pr år/3 år Regionrådet kr Støtte fra OFK er ikke satt opp i finansieringsplanen, men opplyser at det er innvilget kr Vurdering UKM er det største kulturarrangementet for ungdom i alderen år i regionen, og viser et mangfold av aktiviteter innenfor scene, billedkunst, film og redaksjonelt arbeid. Nord- Gudbrandsdal har gjennom flere år hatt et stort deltakerantall. Mens interessen for UKM har vært dalende i andre regioner, var det i år påmeldt over 300 ungdommer fra vår region. Det ga tre hele forestillinger i løpet av helgen februar. Det er positivt at UKM Nord-Gudbrandsdal har 5 med som unge arrangører. Ved siden av å lære å arrangere UKM, kan de også ta på seg andre arrangøroppgaver i egen kommune. UKM er et fint tilbud for de som har lyst til å stå på scenen, men som er for unge til å være med på

17 Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal. Ungdommene får anledning til å vise seg for et større publikum, og hente inspirasjon av hverandre. Det er en arena der ungdom kan møtes på tvers av kommunegrensene, og et arrangement med stor bredde i uttrykk. 17 Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Partnerskapsstyret bevilger kr ,- pr. år til UKM Nord-Gudbrandsdal i en 3-års periode fra 2015 til og med Bevilgningen for 2016 og 2017 blir gjort under forutsetning av at avtalen med Oppland fylkeskommune om partnerskapsfondet videreføres Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Otta Veksthus Skansen OTTA Telefon: Telefaks: Internett: E-post:

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27.

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27. SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE oppretta etter kommunelova 27. 1 SELSKAPET: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap skipa av Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Loftet, kommunehuset i Fusa, Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Legland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Vågå kommunehus Dato: Fredag 20.06.14 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 (inkl lunsj) Sakliste Partnerskapsstyret:

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 10.01.2012 Tid: 08:00

Detaljer

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i 2oiioiili-~3 Page 1 of i Roald Breistein Fra: Sendt: 8. juli 201115:47 Til: Kopi: Emne: ; tb@kontrollutvalgfjell.no; akfp@fredrikstad.kommune.no; oystein.bergh~temark.no; knut.soleglad~hemnes.kommune.

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

INFOMØTE. for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin

INFOMØTE. for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin INFOMØTE for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin Ungdomshuset Dalheim 26. oktober 2010 Tema for møtet Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin legg fram: 1. Forslag til styringsform

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-09 Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl. 10.00. Møterom på Mæland Rør, Vigrestad SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS 1 Foretaksnamnet er Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, eit interkommunalt selskap oppretta i medhald av lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999 nr.6

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal

Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2010/19-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 30.05.2010 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/10 Regionrådet 18.06.10 Høring - Innovasjonsstrategi for

Detaljer

2. Nasjonalparkkommuner hva prioriterer vi etter årskonferansen? v/bjørg Aaseng Vole

2. Nasjonalparkkommuner hva prioriterer vi etter årskonferansen? v/bjørg Aaseng Vole Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 16.05.2014 Tidspkt: kl 09.00 12.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 3/2014: Møteplan 2. halvår 2014. Drøftinger: 1. Omorganisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer