Sak 01/2015: Revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal Sak 02/2015: Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.00-10.00 Sak 01/2015: Revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal Sak 02/2015: Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal"

Transkript

1 Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Toftemo Turiststasjon Dato: Fredag Tidspunkt: kl Sakliste Regionrådet: Sak 01/2015: Revidering av Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal Sak 02/2015: Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal Sakliste Partnerskapsstyret: PF 07/2015: Ungdommens kulturmønstring sponsoravtale Orienteringar/drøftingar: : «200 ledige hus» - statusrapport Orientering v/ Cecilie Asp : Byregionprogrammet Lillehammer v/bengt Fasteraune og Hanne Mari Nyhus : «Bedriftene i fokus» Orientering v/ Terje Langholm : Lunsj : Forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet v/ Tone Lise Alstad Eid Ordet fritt. Regionsjef

2 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2007/63-23 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 01/2015 Regionrådet Revidering av Samarbeidsavtale om Regionråd i Nord-Gudbrandsdal Vedlegg: Forslag til revidert Samarbeidsavtale Saksutredning Gjeldande Samarbeidsavtale er frå Det er fleire grunnar til at det er naturleg å revidere den gjeldande Samarbeidsavtalen. Gjennom praktiseringa er det innarbeidd arbeidsmåtar som ikkje fullt ut samsvarar med vedtatt avtale på ein del punkt. Her dreier det seg til ei viss grad om å justere teksta, meir enn å justere innhaldet. Nokre punkt i avtalen er slik at det er nødvendig med endringar av meir vesentleg karakter. Desse punkta er delvis påpeikt i den forvaltningsrevisjonen som nettopp er gjennomført. Aktuelt frå Forvaltningsrevisjonsrapporten Revisor kjem med føljande tilrådningar i rapporten: «Revisor rår Tilrådingane som er gjeve under avsnittet om 27 samarbeid, gjeld der det er naturleg. kommunen til å gjere framlegg om at samarbeidsavtala blir endra, slik at rolla til det felles formannskapsmøtet er i tråd med ny praksis. Felles formannskapsmøte handsamer ikkje lenger budsjett eller handlingsplan. kommunen til å ha årleg gjennomgang av sin strategi i regionsamarbeidet og diskutere regionrådet si handlingsplan og strategi i forkant av felles formannskapsmøte. kommunen om å gjere framlegg om at regionrådet budsjetterer og fører rekneskap etter forskrift om årsbudsjett og årsrekneskap for kommunar og fylkeskommunar da dette er eit forvaltnings- og bevillingsrekneskap og ikkje eit forretningsrekneskap. kommunen om å gjere framlegg om at bruk av alle fond som regionkontoret disponerer blir resultatført. kommunen til at samarbeidsavtalene kommunen inngår, inneheld punkt om at kommunestyret sjølv skal handsame etablering av nye samarbeidsordningar, slik at ein er medveten om «knoppskyting» av samarbeid eller selskap. 2

3 Revisor rår Tilrådingane som er gjeve under avsnittet om 27 samarbeid, gjeld der det er naturleg. kommunen til å innarbeide nøkkeltal frå regionrådet i ei samla eigarskapsmelding for kommunen og årleg ha debatt om resultata. Vi rår òg til at regionsjefen blir invitert til å orientere om arbeidet i regionrådet, da det er eit nav i regionsamarbeidet. kommunen til å gjere framlegg om at regionrådet fylgjer kommunal budsjettforskrift og ser til at: o o budsjettala i den årlege handlingsplana blir innarbeidd i budsjettet til regionrådet tala dei skal innarbeide i kommunerekneskapen si note syner samla overføring til verksemd i regi av regionrådet. kommunen til å gjere framlegg om: at regionrådet bruker kommunale rekneskapsprinsipp, at regionrådet budsjetterer og rekneskapsførar bruk av fond. at regionrådet gjev opplysningar i noter og årsmelding etter god kommunal rekneskapsskikk kommunen til å gjere framlegg om at regionrådet si årlege handlingsplan blir vedteke så tidleg at samarbeidskommunane kan bruke det i sitt budsjettarbeid. Kommunen bør og gjere framlegg om at budsjett, rekneskap og årsmelding frå regionrådet, gjev eit samla og fullstendig bilete av verksemda samarbeidet står for og gjev tilskot til. Som et resultat av revisjonsprosessen har Regionrådet avlagt rekneskapen for rekneskapsåret 2013 etter kommunale rekneskapsprinsipp, for fyrste gong. Denne rekneskapen blei lagt fram og vedteke på møte 11.april, men vi har ikkje undersøkt om rekneskapen er avlagt etter våre tilrådingar Revisor rår kommunen til å synleggjere eksistensen av dei uformelle samarbeida i eigarskapsmelding, delegeringsreglement eller organisasjonskart. kommunen til å ta initiativ til at rådmannsutvalet: 1. Utformer samarbeidsavtale med føremål og vedtekter som kommunane vedtek 2. Legg møtedokumenta ut på heimesida til regionkontoret og i hovudsak fylgjer sakshandsamingsreglane i kommunelova. kommunen til å ta initiativ til at samarbeidsavtalen til regionrådet inneheld opplysningar om rolla regionsjefen har i rådmannsutvalet ordførar og administrasjonssjef til å avklare med kommunestyret om det ynskjer saksutgreiing om nye samarbeidstiltak før saka blir gjennomarbeidd i regionrådssfæra. «Revisor rår kommunen til å informere om korleis det uformelle regionsamarbeidet er administrert i eigarskapsmeldinga. Saka var lagd fram til drøfting i Arbeidsutvalet Innspel frå dette møtet er tatt inn i det framlagde forslaget. 3

4 Gjennomgang av dei einskilde endringsforslaga Regionsjefen vil kort kommentere endringsforslaga. 3 Regionrådet 1. avsnitt: Det var tidlegare krav om at opposisjonen i kvar kommune skal vera representert. Dette er seinare tatt ut. Ein ber Regionrådet vurdere to endringsalternativ: 1) ordførar, varaordførar og 1 representant frå opposisjonen skal veljast frå kvar kommune, evt 2) Opposisjonen skal vera representert frå kvar kommune. Regionsjefen har forståing for at kommunene sjølv kan ha ønskje om å stå friast mogleg i val av sine representantar (jfr alternativ 2), men ser det likevel som så viktig at varaordførar er medlem av rådet at ein vil gå inn for alternativ avsnitt: Endringsforslaga her er i tråd med gjeldande praksis: Eigen langsiktig økonomiplan har ikkje vore utarbeidd. Strategisk handlingsplan for valperioden vart innført frå Punktet om at arbeidstakarorganisasjonane skal ha tilsendt møtebøker er foreslått tatt ut etterson desse er offentleg tilgjengelege på Regionrådet si heimeside. 4 - Valkomite Her blir det foreslått ei presisering av kva for utval og verv valkomiteen skal koma med forslag til. 6 Faste utval Regionrådet har tidlegare gjort vedtak om antal medlemmer og samansetjing av representantar i dei to utvala. Det blir foreslått at dette blir tatt inn i Samarbeidsavtalen. 7 Felles formannskapsmøte Dei foreslåtte endringane er i tråd med praksis. 8 Regionadministrasjonen Forvaltningsrevisjonen rår til at opplysningar om regionsjefen si rolle i rådmannsutvalet blir tatt inn i avtalen. Punktet om at «regionadministrasjonen skal utvikle breiast mogleg kompetanse» blir foreslått tatt ut. Dette var tatt inn i avtalen i ein periode da det var aktuelt å utvide administrasjonen. 9 Informasjonsarbeid Punktet om utsending av sakliste/protokoll blir foreslått tatt ut ettersom desse dokumenta nå ligg ute på Regionrådets heimeside. 4

5 10 Økonomi Det blir foreslått at Arbeidsutvalet vel revisor. Dette er i tråd med Kommunelovens 78 4: «Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor». 11 Godtgjering Endringsforslaga her er i tråd med gjeldande praksis. Ein ber i tillegg Regionrådet vurdere om det skal ytast godtgjersle (td 5000 kr årleg) til nestleiar for Regionrådet og til leiarane for dei to faste utvala (Samferdselsutvalet og Primærnæringsutvalet) Regionale tiltaksmiddel Her er tatt inn ein presisering av regelverket for Partnerskapsmidla. Bestemmelsane vedr BU-styret går ut. Vurdering Det er to hovudgrunnar til at det er aktuelt å foreslå revisjon av Samarbeidsavtalen nå: - Praksis er endra seg i forhold til gjeldande avtale. Dette gjeld bl.a. saker som skal leggjast fram til behandling i felles formannskapsmøte. - Forvaltningsrevisjonen foreslår endringar på fleire punkt sjå over. Samarbeidsavtalen er det overordna styringsdokumentet for Regonrådet, og ein finn det mest tenleg at den ikkje går ut over den detaljeringsnivået som er innarbeidd i gjeldande avtale. Regionsjefen vurderer det derfor slik at det ikkje er naturleg å ta alle merknadene frå forvaltningsrevisjonen inn i ein slik avtale. Dette gjeld bl.a tilrådingane vedr rekneskapsprinsipp, budsjettering mv. Framlegg til revidert samarbeidsavtale, der endringsforslaga er markert med raudt, er vedlagt. Regionsjefens framlegg til vedtak:. 1. Regionrådet tilrår at kommunane vel ordførar, varaordførar og 1 representant frå opposisjonen som medlemmar av regionrådet( gjeld 3 første setning) 2. Regionrådet tilrår framlegget til revidert Samarbeidsavtale, med dei endringar som kjem fram i møtet Saka blir send kommunane til endeleg vedtak. 5

6 2015: Foreslåtte endringar er markert med raudt. Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal 1: Deltakarar Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Samarbeidet er organisert med heimel i kommunelovens 27. Regionrådet er ein sjølvstendig juridisk einheit. Nye medlemmer kan takast inn dersom regionrådet sluttar seg til dette. 2: Formål Regionrådet er eit politisk organ som skal fremje regionen sine interesser gjennom å : medverke til større openheit, utvikle samarbeidsevna og gjensidig informasjon mellom kommunane arbeide for å nå mål og prioriterte tiltak i regionens årlege handlingsplan leggje til rette for næringsutvikling, med særleg vekt på å - arbeide for gode vilkår for nyetableringar - vidareutvikle eksisterande næringsliv - arbeide for etablering av offentlege arbeidsplassar drive politisk interessearbeid overfor overordna myndigheiter i distriktspolitiske spørsmål. samordne kommunane sine høyringsuttaler der ein finn det tenleg. arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionen sine innbyggjarar arbeide for å profilere regionen som ein attraktiv tilflyttarregion Dette er ikkje til hinder for interkommunalt samarbeid mellom to eller fleire kommunar på område som ikkje er heimla i samarbeidsavtala. 3: Regionrådet Regionrådet er sett saman av 3 medlemmer frå kvar kommune, ordførar og 2 kommunestyrerepresentantar, (endringsalternativ 1: ordførar, varaordførar og 1 representant frå opposisjonen) (Endringsalternativ 2 : Opposisjonen skal vera representert frå kvar kommune.) 6

7 og 2 representantar frå Oppland fylkeskommune. Representantane frå Oppland fylkeskommune har tale- og forslagsrett. Begge kjønn skal vera representert frå kvar kommune og frå OFK. Valg av kommunene sine medlemmer til Regionrådet skal skje som forholdstalsvalg, jfr Kommunelovens 36 og 37. (OBS: Dersom det blir tatt inn endringar i paragrafen må ein avklare om kravet om forholdstalsval kan bli ståande). Regionrådet kan nytte arbeidsgrupper i samband med førebuing av saker til politisk behandling. Regionrådet konstituerer seg sjølv, og vel leiar og nestleiar for 2 år om gongen. Desse blir valde blant ordførarane i medlemskommunane. Regionrådet er vedtaksført når minst 2/3 av dei valde medlemmane frå kommunane møter, og alle kommunar er representert. Vedtaka blir fatta med alminneleg fleirtal av dei avgitte stemmene. Regionrådsleiaren si stemme er avgjerande når det er likt stemmetal i regionrådet. Regionrådet vedtek budsjett, (økonomiplan går ut) handlingsprogram som skal fylgje opp eigne mål samt tiltak i Fylkesplanen og Strategisk Handlingsplan for valperioden. Revidert rekneskap og årsmelding blir behandla av Regionrådet og deretter sendt deltakarkommunane til orientering. Regionrådet skal ha møte når leiaren bestemmer det eller minst 3 av regionrådsmedlemmene krev det. Det skal utarbeidast møteplan. Regionrådsleiar skal kalle inn til møte med minst 7 dagars varsel. Kopi av innkalling skal sendast rådmenn og media. Rådmenn har møte- og talerett i regionrådet. Regionrådsleiaren kan og kalle andre inn til møte. (Representant for arbeidstakarorganisasjonane i dei samarbeidande kommunane skal ha tilsendt alle møtebøker for regionrådet og arbeidsutvalet - foreslått tatt ut) 4: Valkomité Regionrådet skal ha ein valkomité sett saman av varaordførarane i deltakarkommunane. Valkomiteen konstituerar seg ved starten av valperioden, og vel leiar og nestleiar for 2 år om gongen. Valkomiteen legg fram flg forslag for Regionrådet: - Val av regionrådsleiar - Val av nestleiar Regionrådet - Politisk valde medlemmar i Samferdselsutvalet og Primærnæringsutvalet. 5: Arbeidsutvalet Regionrådet skal ha eit arbeidsutval sett saman av ordførarane i deltakarkommunane. Varaordførarane er varamedlemmar for ordførarane. Arbeidsutvalet kan nytte arbeidsgrupper i samband med førebuing av saker til politisk handsaming. 7

8 Ein rådmann vald av rådmennene i deltakarkommunane har møte- og talerett. Regionrådsleiaren kan og kalle andre inn til møte. Regionrådsleiar skal kalle inn til møte med minst 7 dagars varsel. Kopi av innkalling skal sendast media. Regionrådsleiaren si stemme er avgjerande når det er likt stemmetal i arbeidsutvalet. Arbeidsutvalet kan berre treffe vedtak når minst 5 av kommunane er representert i møtet. 6: Faste utval Regionrådet har to faste utval: Primærnæringsutvalet og Samferdselsutvalet. Kvart utval har 6 medlemmar. Regionrådet oppnemner 3 medlemmar til kvart uval, næringslivet oppnemner 3 medlemmar. Leiaren skal veljast blant medlemmar oppnemnde av Regionrådet. Regionrådet fastset mandat for utvala. 7: Felles formannskapsmøte Det skal innkallast til (minst eitt foreslått tatt ut) felles formannskapsmøte kvart år. Desse møta følgjer ordinære rutinar for innkalling i den einskilde kommune. Regionsjefen (tidl Regionkontoret) har ansvar for (annonsering foreslått tatt ut) utarbeiding av felles sakliste i samråd med rådmannsutvalet.. (Felles formannskapsmøte skal handsame driftsbudsjett og regionens årlege handlingsplan foreslått tatt ut) 8. Regionadministrasjonen Regionsjefen førebur og innstiller til vedtak i saker i regionråd/arbeidsutval. Regionsjefen set i verk tiltak og, følgjer opp vedtekne prosjekt. Regionsjefen utøver arbeidsgjevaransvar på vegne av regionrådet, og har instruksjonsrett for alle faste og engasjerte medarbeidarar ved Regionkontoret. Regionsjefen er fast medlem av Rådmannsutvalet. (Regionadministrasjonen skal utvikle breiast mogleg kompetanse, særleg retta mot målsettingane for regionsamarbeidet jfr. 2 foreslått tatt ut). I det regionale arbeidet skal det leggjast vekt på å nytte kommunal kompetanse. Kontorstad er på Otta i Sel kommune. 9: Informasjonsarbeid. Ordførarane og regionrådsmedlemmane, i samarbeid med administrasjonssjefen i den einskilde kommune, pliktar å informere sine kommunestyre og eigen administrasjon om politisk arbeid i regionale fora. (Regionkontoret sender ut sakliste for Arbeidsutval og Regionråd, samt protokollar til alle kommunestyrerepresentantane foreslått tatt ut). Heimesida til Regionrådet skal det gje oversikt over politiske saker og etablerte prosjekt som er organisert gjennom Regionrådet. 10: Økonomi Regionsamarbeidet blir finansiert av kommunale tilskott og prosjektinntekter. Kommunale tilskot blir fordelt slik: - 50 % fordelast likt 8

9 - 50 % fordelast etter folketal i den einskilde kommune pr siste år. Framlegg til driftsbudsjett for regionsamarbeidet blir sendt kommunane innan 1. oktober kvart år. Kommunane pliktar med årlege driftstilskot (å finansiere - endres til:) å bidra til finansiering av: - bemanninga i regionadministrasjonen. - kostnader vedrørande møte i regionråd, arbeidsutval og andre regionale samarbeidsorgan. - kontorhald og kontortekniske kostnader for fast tilsette, regional landbruksrådgjevar og eventuelle prosjektmedarbeidarar. Deltaking i samarbeidet føreset at den einskilde kommune til kvar tid følgjer opp sine økonomiske plikter i samsvar med denne avtalen. Arbeidsutvalet vel revisor. 11: Godtgjering Regionrådet vedtek i samband med budsjettbehandlinga fast økonomisk godtgjering til regionrådsleiar (og til regionrådsleiaren sin kommune foreslått tatt ut). Årleg godtgjering skal utgjere 3 % av årsløn for Stortings-representantar. Dei kommunalt valde medlemmane skal ha skyss- og møtegodtgjering for møter i regionale utval i samsvar med vedtatt reglement. Tapt arbeidsforteneste blir dekt av regionrådet. Ordførarar og rådmenn skal ikkje ha møtegodtgjering eller godtgjering for tapt arbeidsforteneste. 12: Regionale tiltaksmiddel. a) Regionalt Næringsfond. Regionrådets arbeidsutval er vedtektsmyndigheit og styre for fondet. Fondet er etablert med ein kapital som ikkje blir fornya med årlege innskot. Regionsjefen er delegert myndigheit etter retningsliner gitt av regionrådet. b) Partnarskapsfond Partnarskapsfondet er oppretta med følgjande finansiering som grunnlag: - Tilskott frå OFK - Tilskott frå dei deltakande kommunane Regionrådet saman med OFK sin 2 valde representantar er vedtaksmyndigheit for fondet. Administrasjon av fondet og tildeling av tilskott følgjer regelverk vedtatt av OFK. (c) Regionale bygdeutviklingsmiddel (BU) BU styret, vald av Regionrådet, disponerer BU- midla etter nasjonale og regionale retningsliner. går ut) 13: Utmelding av regionsamarbeidet, opphøyr av avtalen. 9

10 Den einskilde kommune kan med eitt års skriftleg varsel si opp sitt medlemskap i regionrådet og krevje seg utløyst av det. Utløysingssummen blir fastsett til kommunen sin del av nettoverdien av midlane i regionrådet ved utløpet av oppseiingsfristen.den kommunen som trer ut av samarbeidet fortset å hefte for den gjeld det interkommunale samarbeidet må ha på det tidspunktet kommunen går ut av regionsamarbeidet. Herunder kjem moglege framtidige pensjonsforpliktingar for dei tilsette om regionrådet vert nedlagt. Oppseiinga av deltakinga i regionrådet kan leggjast fram for Kommunal- og regionaldepartementet. Ved utmelding pliktar kommunen å yte driftstilskot for det året oppseiinga blir gjort, og for det fyljande budsjettåret. 14: Endring av samarbeidsavtalen, oppløysing av regionsamarbeidet. Denne avtalen gjeld for den einskilde deltakar inntil vedkomande melder seg ut, ei ny avtale/endringar i gjeldande avtale blir vedteke eller regionrådet blir lagt ned. Om ein eller fleire kommunar seier opp avtalen for sin del, gjeld den framleis mellom dei andre. Samarbeidsavtalen kan evaluerast ved slutten av kvar valperiode. Endringar i avtalen må vedtakast av medlemskommunane. Blir det gjort vedtak om å leggje ned regionrådet eller det blir att så få medlemmer at regionrådet ikkje lenger fyller sine funksjonar etter samarbeidsavtalen, skal regionrådet og regionkontoret halde fram verksemda i ein avviklingsperiode. Dei skal syte for at regionrådet/- kontoret avviklar verksemda ved å gjera opp alle forfalne og uomtvista krav, setja av midlar til å dekke ikkje forfalne krav og/eller omtvista krav, og elles syte for å avvikle verksemda i tråd med dei til kvar tid gjeldande lover og reglar når det gjeld arbeidsforhold og drifta elles. Til slutt skal netto gjeld herunder framtidige pensjonsforpliktingar eller netto til gode fordelast mellom deltakarane. 10

11 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/5-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 02/2015 Regionrådet Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal Vedlegg: 1. Skisse for en mulig framtidig organisering av Tverrfaglig Opplæringskontor Bakgrunn Det er et bredt engasjement både nasjonalt og fylkeskommunalt for å stimulere til at flere ungdommer tar fagutdanning. En forutsetning for at det målet skal nås er at det finnes et tilstrekkelig antall læreplasser. Sammen med Kunnskapsdepartementet skrev arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i 2012 under samfunnskontrakt for å øke antall lærlingeplasser med 20 % fram til Bakgrunnen var en felles erkjennelse om at Norge i framtida trenger langt flere fagarbeidere enn det vi utdanner i dag, og derfor trenger også Norge flere læreplasser. I januar 2015 signaliserer regjeringa at de ønsker å skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlig anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud vil regjeringa at bedriftene i visse bransjer må dokumentere at de har lærlinger for å få jobben. Begrunnelse er den samme som ble brukt ved inngåelse av samfunnskontrakten i I en rapport som NHO fikk utført, «Hvordan dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft i reiselivsnæringen mot 2019», er en av konklusjonene at 55 % av reiselivsbedriftene ikke har tilfredsstillende dekning av faglært kompetanse. Oppland fylkeskommune, som skoleeier for de videregående skolene, har en uttalt målsetting om å styrke fagopplæringen og øke antall læreplasser i fylket. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt opplæringskontorenes rolle i norsk fag- og yrkesopplæring. En av konklusjonene i rapporten er at opplæringskontorene har en helt avgjørende rolle for norsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten drøfter også noen problemstillinger. NIFU stiller blant annet spørsmål ved hva som skjer når fylkeskommunen i økende grad baserer seg på opplæringskontorene som mellomliggende ledd i oppfølgingen av bedrifter og lærlinger. Vil det føre til at lærebedrifter og lærlinger som ikke er tilknyttet opplæringskontor ikke får tilstrekkelig oppfølging? 11

12 Etablerte Opplæringskontor I Nord-Gudbrandsdal er det i dag to etablerte opplæringskontor. Opplæringskontoret Brimikjøken Dette opplæringskontoret har i dag lærefagene kokk og baker. Kontoret har 9 lærlinger, og tar inn lærlinger fra hele landet. Kontoret har 10 medlemsbedrifter. Kontoret har på grunn av en prosjektstøtte fra Utdanningsdirektoratet ansatt daglig leder i 100 % stilling fra Opplæringskontoret for flere fag på Otta. Dette opplæringskontoret dekker i dag lærefagene yrkessjåfør, platearbeider, sveisearbeider, salgsfaget, reiseliv, kontor og administrasjon, resepsjonist og IKT-servicefaget.. Kontoret har 24 lærlinger og daglig leder ansatt i 75 % stilling. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Alle kommunene har lærlinger, men ingen er tilsluttet et opplæringskontor. Kommunene fungerer hver for seg som et «opplæringskontor», med varierende personalressurs knyttet til de oppgavene som skal ivaretas. Andre opplæringskontor. Det er bedrifter i Nord-Gudbrandsdal med lærlinger som er tilknyttet opplæringskontor med adresse utenfor vår region. Nasjonalt prosjekt fra Utdanningsdirektoratet Sommer 2014 lyste Utdanningsdirektoratet ut midler som skulle bidra til økt samarbeid mellom skole og arbeidsliv med flere yrkesfagelever og flere læreplasser som målsetting. I Oppland var det kun en søknad som ble innvilget. Opplæringskontoret Brimikjøken, i samarbeid med mange aktører, fikk innvilget kroner for å styrke yrkesopplæringen i Nord-Gudbrandsdal. Organisering av et Tverrfaglig Opplæringskontor Selv om det er medlemsbedriftene som skal bestemme hvordan et eventuelt framtidig kontor skal organiseres vil regionsjefen gjennom vedlegg synliggjøre hvordan organiseringen kan skje. Regionsjefen legger også ved et vedlegg som er et eksempel på hvordan vedtekter kan utformes. Regionsjefen vil vise til tilsvarende etablering i Nord-Østerdal Tverrfaglig Opplæringskontor i Fjellregionen som består av Rørosregionen og Nord-Østerdalregionen. I Nord-Østerdal har 9 kommuner og 81private bedrifter gått sammen i et opplæringskontor med 3 ansatte. Kontoret har ca. 20 lærefag og ca. 80 lærlinger. Kontoret ble etablert i 2006 etter initiativ fra to fylkeskommuner og kommunene i regionen. Daglig leder uttaler «det er viktig at kommunene er med i kontoret». Nærmere informasjon om dette kontoret finnes på hjemmesiden Kontoret i Fjellregionen er organisert som en forening.. 12

13 Stifterne må selv ta stilling til hvilken organisasjonsform som er best egnet for et Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal. Vurdering Det er vanskelig å si noe helt sikkert om hvilke behov for kompetanse framtidens arbeidsmarked vil etterspørre, men noe synes ganske klart. Fra ulike forskerhold er det pekt på at det blir behov for flere fagarbeidere. Det gjelder arbeidstakere med fagbrev og arbeidstakere med fagskoleutdanning. Dette bildet bekreftes av NHOs eget kompetansebarometer hvor medlemsbedriftene melder om det samme: Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Oppland fylkeskommune signaliserer at vårt fylke har samme behov som Norge. Regionsjefen mener det er liten grunn til å tro at Nord-Gudbrandsdal skiller seg fra nasjonale og fylkeskommunale behov. Vi må derfor ha ambisjoner om å gjøre noen valg som kan styrke arbeidet med yrkesopplæringen i regionen. NIFU peker i sin forskningsrapport på den store betydningen som opplæringskontor har for fagopplæring og lærlingsituasjonen. Regionsjefen ønsker å sette fokus på yrkesfagopplæringen i norddalen. Målsettingen med et forsterket opplæringskontor er å lage best mulig forutsetninger for å drive et godt arbeid inn mot lærlingene, lærebedriftene, den videregående skolen og fylkeskommunen. Et godt tilbud til lærlinger og godt tilbud av læreplasser er en forutsetning for å opprettholde et bredt studietilbud av yrkesfag ved den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdalen. Dersom noen av de eksisterende kontorene, sammen med kommunene, etablerer et nytt opplærings-kontor vil det bli et robust kontor med stor faglig bredde og et solid grunnlag for å ha nødvendige personalressurser. Et større kontor med flere medlemsbedrifter vil gi større fleksibilitet når det gjelder å finne gode opplæringstilbud for de enkelte læreplanmålene som lærlingene skal ha opplæring i. Et større kontor med god ressurstilgang bør sikre god oppfølging av den enkelte lærling. Lærlingtilskuddet er grunnlaget for økonomien i et opplæringskontor. Det er derfor slik at lærlingtilskuddet i sin helhet som utgangspunkt går til opplæringskontoret. Et volum på antall lærlinger gir et robust kontor. Vedtektene og årsmøtet i opplæringskontoret vil legge retningslinjer for hvordan lærlingtilskuddet ved årets slutt skal fordeles mellom opplæringskontor og lærebedriftene. Opplæringskontoret i Fjellregionen tilbakebetaler en andel av tilskuddet til den enkelte bedrift etter vedtak på årsmøtet. Etableringen av et Tverrfaglig Opplæringskontor er ikke avhengig av at kommunene deltar. Men erfaringer fra Fjellregionen sier at det er en stor fordel at kommunene deltar. Regionsjefen vil også tro at det er en fordel for kommunene og yrkesfagelevene at kommunene deltar. Dersom flere kommuner enn norddalskommunene ønsker å bli medlemmer vil det ytterligere styrke kontoret. 13

14 Opplæringskontoret Brimikjøken er en pådriver for å organisere et større opplæringskontor der de selv går inn som en del av det nye kontoret. Regionsjefen legger ved en skisse til mulig organisering. Etableringen kan skje på den måten at eksisterende kontor blir invitert til å bli å bli medstiftere av et nytt kontor sammen med kommunene. De eksisterende kontorene kan fortsatt bestå som medlemsorganisasjon for de medlemsbedriftene de har i dag. Medlemsbedriftene blir dermed indirekte eiere i det nye kontoret. Denne modellen for etablering gjør at de eksisterende kontorene fortsatt kan bestå og medlemsbedriftene trenger ikke skifte medlemsorganisasjon for å få løst sine oppgaver. Dersom de eksisterende kontorene deltar i stiftingen av et nytt kontor legger disse lærlingtilskudd og personalressurs inn i det nye kontoret. Etter avklaring i de enkelte kommunene vil regionsjefen ta initiativ til videre etableringsprosess. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet støtter ambisjonen om etablering av et Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal 2. Regionrådet bevilger kroner fra Partnerskapsfondet som et etableringstilskudd. 3. Regionrådet oversender saken til kommunene som hver for seg tar stilling til eget medlemskap i opplæringskontoret. 4. Etter kommunevise behandlinger får regionsjefen ansvar for å initiere stifting av Tverrfaglig Opplæringskontor i Nord-Gudbrandsdal. 14

15 15 Struktur for TOK Regionrådet/kommunene Eiernes økonomi settes inn i TOK Medlemskontingent + lærlingtilskudd fra OFK TOK - forening Årsmøte Styret Daglig leder Dagens tilsette i Brimikjøkken og evt andre Opplæringskontor overført til TOK Aktivitet: TOK er det operative leddet Eiernes aktivitet blir tilrettelagt av TOK Kommunene Opplæringskontoret Brimikjøkenet Andre opplæringskontor Bedrifter Bedrifter Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Otta Veksthus Skansen OTTA Telefon: Telefaks: Internett: E-post:

16 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/8-2 Arkiv: Saksbehandler: Kristin Haave Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Partnerskapsstyret PF 7/2015: Ungdommens kulturmønstring sponsoravtale Saksutredning UKM Nord-Gudbrandsdal søker om støtte på kr ,- pr. år for perioden I 2012 inngikk Partnerskapsstyret en 3-årig avtale ( ) med UKM som gjaldt både regionog fylkesmønstringen. Den perioden det søkes for nå gjelder kun regionmønstring, som i år ble arrangert februar. UKM har i år med 5 ungdommer under 18 år som er med som unge arrangører. Finansiering I søknaden er det satt opp flg finansieringsplan: Kommunene: kr Billettinntekter: kr Sparebank 1 Gudbrandsdalen kr Eidefoss kr innvilget kr pr år/3 år Sparebank 1 Lom og Skjåk kr innvilget kr pr år/3 år Regionrådet kr Støtte fra OFK er ikke satt opp i finansieringsplanen, men opplyser at det er innvilget kr Vurdering UKM er det største kulturarrangementet for ungdom i alderen år i regionen, og viser et mangfold av aktiviteter innenfor scene, billedkunst, film og redaksjonelt arbeid. Nord- Gudbrandsdal har gjennom flere år hatt et stort deltakerantall. Mens interessen for UKM har vært dalende i andre regioner, var det i år påmeldt over 300 ungdommer fra vår region. Det ga tre hele forestillinger i løpet av helgen februar. Det er positivt at UKM Nord-Gudbrandsdal har 5 med som unge arrangører. Ved siden av å lære å arrangere UKM, kan de også ta på seg andre arrangøroppgaver i egen kommune. UKM er et fint tilbud for de som har lyst til å stå på scenen, men som er for unge til å være med på

17 Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal. Ungdommene får anledning til å vise seg for et større publikum, og hente inspirasjon av hverandre. Det er en arena der ungdom kan møtes på tvers av kommunegrensene, og et arrangement med stor bredde i uttrykk. 17 Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Partnerskapsstyret bevilger kr ,- pr. år til UKM Nord-Gudbrandsdal i en 3-års periode fra 2015 til og med Bevilgningen for 2016 og 2017 blir gjort under forutsetning av at avtalen med Oppland fylkeskommune om partnerskapsfondet videreføres Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Otta Veksthus Skansen OTTA Telefon: Telefaks: Internett: E-post:

Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal

Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal r Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal l: Deltakarar Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Samarbeidet er

Detaljer

Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd

Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Møtested: Kommunestyresalen i Vågå Dato: Fredag 17.06.2016 Tidspunkt: kl 09.00 12.00 Sakliste Regionrådet: Sak 09/16:

Detaljer

Saker: Sak 08/17: Høring endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Sak 09/17: Konstituering av dagleg leiar for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal.

Saker: Sak 08/17: Høring endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Sak 09/17: Konstituering av dagleg leiar for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal. Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 01. 09. 2017 Tidspunkt: kl 09.00-12.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 08/17: Høring endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Møtet starter med en kort presentasjon av de valgte medlemmene.

Møtet starter med en kort presentasjon av de valgte medlemmene. Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Møtested: Norlandia Otta Hotell Dato: Fredag 30.10.2015 Tidspunkt: kl 09.00 14.30 Møtet starter med en kort presentasjon

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Arbeidsvilkår for folkevalte Revidert KS-sak 145/16

Arbeidsvilkår for folkevalte Revidert KS-sak 145/16 Arbeidsvilkår for folkevalte 2017 Revidert 22.12.16 - KS-sak 145/16 Gode arbeidstilhøve for folkevalte er viktig for både rekruttering til politisk arbeid og for kvaliteten på arbeidet. Både saksbehandling

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27.

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27. SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE oppretta etter kommunelova 27. 1 SELSKAPET: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap skipa av Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Loftet, kommunehuset i Fusa, Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Legland

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Dato: 15.08.2017 Saksframlegg Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FELLES KOMMUNESTYREMØTE for kommunane Norddal og Stordal

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/299-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 16.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Saksframlegg Utval

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 Vedteken av styret for SEKOM-sekretariat: Dato: 17.3.2017 Saksnummer: 05/17 Referanse: 16/507 Organisering SEKOM-sekretariat

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Idrettshallen, Hornindal Dato: 006.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer