Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans"

Transkript

1 O L -,/k OMMUNE 0 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans i". I r ', //(, 7c 1.,i,,,- Notat til b st rets organer Til: Finanskomiteen Dato: Fra: Byråden for finans Vår ref (saksnr): Arkivkode: 515 Notat nr.: 1/2012 IMPLEMENTERING AV LÆRLINGKLAUSULER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER Jeg viser til henvendelse fra Ivar Johansen med spørsmål om hvordan vedtak i bystyret (bystyresak 124) av , vedrørende tilleggskrav til leverandører om at de i tillegg til å være tilknyttet en lærlingordning også -jevnlig tar inn er fulgt opp. Det følger av forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (3), at det er adgang til å stille krav om bruk av lærlinger. Jeg har tidligere instruert alle virksomheter om at det skal vurderes å stille krav om lærlingordning i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og at det skal rapporteres hvis det ikke stilles slikt krav, jf. Rundskriv 20/2009 om strakstiltak på anskaffelsesområdet og brev av til virksomhetene om krav til lærlingklausul uavhengig av terskelverdi. Det følger allerede av godkjenningsordningen for lærebedrifter at lærebedriften jevnlig må ta inn lærlinger. UKE ble den 9. august 2011 bedt om å utarbeide nye avtaleklausuler for lærlinger, i samsvar med Bystyrets vedtak i sak 11/2011. I brev av 1. desember 2011 informerte jeg alle virksomhetene om at følgende avtaleklausul skal inntas i kommunens standardkontrakter: "Leverandoren skal senest ti dager etter kontraktssignering fremlegge dokumentasjon pa at leverandoren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Leverandoren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens lopetid, men slik at lærlingene ikke trenger utfore arbeid i henhold til utforelsen av dette konkrete oppdraget. Leverandoren plikter pa Kundens foresporsel innen rimelig tid a.fremlegge skrifilig dokumentasjon pa at dette kravet er Brudd pa forste ledd anses som vesentlig mislighold av kontrakten. Det samme gjelder annet ledd, med mindre leverandoren kan godtgjore at han ikke kan lastes for at han ikke har lyktes med inntak av lærlinger." Jeg har også bedt UKE utarbeide veiledningsmateriale knyttet til vurderingen som må foretas i den enkelte anskaffelse og som er i tråd med bystyrevedtak av UKE skal videre kartlegge status pr for virksomhetenes faktiske bruk av kontraktsklausuler knyttet til lærlinger og hvordan kontraktsklausuler vedrørende dette er fulgt Byrådsavdeling for Postadresse: finans Rådhuset Oslo F-postpostmottak ihvr oslo kommune no

2 opp. Kartleggingen skal omfatte antall kontrakter med krav om lærlingordning som er inngått før Dette med tanke på at virksomhetene må få tid på seg til å følge opp kontraktsklausulen. UKE har tatt inn avtaleklausulen i de standardkontraktene hvor det anses å være mest relevant med krav om lærlingordning. Med hilsen Kristin Vinje byråd Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg 1: Lærlingklausuler Brev av Vedlegg 2: Sak 275/10 Vedlegg 3: Brev til virksomhetene av Vedlegg 4: Byrådens sak 19/2009 Vedlegg 5: Byrådens sak 11/2011 2

3 Oslo kommune. Byrådsavdeling for finans 0 0 Til alle virksomheter Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Solfrid Lie LÆRLINGKLAUSULER - AVTALEKLAUSULER OG STANDARDTEKST I KONKURRANSEGRUNNLAG Det vises til brev av til alle virksomheter vedrørende krav om etablering av lærlingklausul i kommunens kontrakter, uavhengig av terskelverdier, og at vurderingen av kravet skal knyttes opp mot behovet for lærlinger, kontraktens lengde og omfang. I brevet er det vist til bl.a sak til Finanskomiteen nr 36/2011 hvor dette er presisert. I bystyresak 124 av er det stilt tilleggskrav til leverandørene om at de i tillegg til å være tilknyttet en lærlingording også -jevnlig tar inn lærlinger". Forslaget ble enstemmig vedtatt og lyder som følger: -Ved Oslo kommunes inngåelse av avtaler om vedlikeholds-, rehabiliterings- og byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal det som hovedregel settes som vilkår at virksomheten er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig tar inn læriinger." Byrådsavdeling for finans har i brev til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) den bedt om at følgende inntas som avtaleklausul både i kontrakter og i konkurransegrunnlag: Avtaleklausul og som standardtekst i konkurransegrunnlaget: -Leverandøren skal senest ti dager etter kontraktssignering fremlegge dokumentasjon på at leverandøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Leverandøren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid. men slik at lærlingene ikke trenger utføre arbeid i henhold til utførelsen av dette konkrete oppdraget. Leverandøren plikter på Kundens forespørsel innen rimelig tid å fremlegge skriftlig dokumentasjon på at dette kravet er oppfylt. Brudd på første ledd anses som vesentlig mislighold av kontrakten. Det samme gjelder annet ledd, med mindre leverandøren kan godtgjøre at han ikke kan lastes for at han ikke har lyktes med inntak av Byradsavdeling for finans Postadresse. Rådhuset 0037 Oslo 0-postpostmottak r oslo kommune no

4 1 konkurransegrunnlaget må det presiseres at ovennevnte gjelder kun for norske leverandører og at forbehold mot bestemmelsen anses som vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene. UKE er videre bedt om å lage forslag til veiledningsmateriale knyttet til vurderingen som må foretas i den enkelte anskaffelse og som er i tråd med bystyrevedtak av Med hilsen Arild Sundberg kommunaldirektør Tron Kallum seksjonssjef Godkjent og ekspedert elektronisk 2

5 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og næring Notat til b s rets organer Til: Finanskomiteen Dato: Fra: Byråden for finans Vår ref (saksnr): Arkivkode: 024 Notat nr.: 36/2011 SAK 275/10- OPPFØLGNING AV BYSTYREVEDTAK VEDRØRENDE LÆRLINGER Jeg viser til vedtakspunkt 1 i bystyrevedtak av som lyder som følger: "Bystyret bor soke en praksis som vektlegger sterkt at bedrilier som far kommunale anbud skal være godkjente lærebedrifier, og at det i storre anbud ogsa stilles krav til antall lærlinger i bedriften. Dette er særlig viktig a sikre innenfor byggjagene''. Videre vises til forslag fra Trond Jensrud og Ivar Johansen om at kommunen ved kunngjøring av konkurranser om oppdrag eller rammeavtaler over EØS sine terskelverdier i bransjer med klart definert behov for lærlingplass, skal kreve at virksomheten tar inn lærlinger dersom de får kontrakten og at tilsvarende skal normalt gjøres gjeldende for oppdrag eller rammeavtaler under terskelverdier. Jeg viser til at krav om lærlingordning i kommunens kontrakter har vært besvart finanskomiteen ved flere anledninger og senest den Jeg har også høsten 2009 fattet beslutning om at kommunens virksomheter og foredrag alltid skal foreta en vurdering av om det skal stilles krav om godkjent lærlingordning og at det i denne forbindelse skal begrunnes særskilt hvorfor ikke virksomheten har stilt et slikt krav selv om den aktuelle leverandørbransjen har et klart definert behov for lærlingplasser. 1. Regelfesting av plikt til å vurdere lærlingklausul i konkrete tilfeller. Forskrift om offentlige anskaffelser gir i 3-11 (3) oppdragsgiver muligheter til å stille krav til at norske leverandører skal etablere en lærlingordning i forbindelse med gjennomforingen av kontrakten. Forskriften lyder som følger: "For arbeid som skal utfores i Norge kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomforingen av kontrakten at norske leverandorer skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Slik betingelse kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje". Jeg er opptatt av at bransjer knytter til seg lærlinger der det er behov for det. I byrådens sak 19/2009 "Vurdering av krav om lærlingordning i kommunenes kontrakter-. som også fremgår i rundskriv 20/2009 "Strakstiltak pa anskaffelsesomradet", besluttet finansbyråden at Oslo 13. radsavdeling for Postadresse: finans ol, nærin2 Radhuset Oslo 0-post: postmottakyr.oslo.kommune.no

6 kommunes virksomheter før kunngjøring av konkurranser om oppdrag over EØS terskelverdi i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser, alltid skal foreta en vurdering av om det skal stilles krav til norske leverandører om at de må knytte seg til en offentlig godkjent lærlingordning dersom de får kontrakten. Det skal foretas en konkret vurdering av om det skal stilles et krav til lærlingordning, da det skal være et klart definert behov i vedkommende bransje. Det innebærer at virksomheten må foreta undersøkelser i den aktuelle bransjen dersom en planlegger å pålegge norske leverandører å ha en lærlingordning i den konkrete konkurransen. Dette fordi lærlingbehovet er forskjellig i de ulike bransjer og det kan være geografiske forskjeller med hensyn til behovet for lærlingplasser. Oppdragsgiver kan, som nevnt, kreve at leverandør skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning som betingelse for gjennomføringen av kontrakten. Det kan ikke kreves at leverandører skal ha en lærlingordning på tidspunktet for innlevering av tilbud, men det kan kreves at leverandøren etablerer en ordning dersom vedkommende blir tildelt kontrakt. Det kreves også en særskilt begrunnelse i tilfeller der virksomheten ikke har stilt ovennevnte krav til lærlingordning selv om det i den aktuelle bransje er et klart definert behov for lærlingplasser. Eventuelle avvik fra dette skal rapporteres. Bestemmelsen henvender seg kun til norske leverandører og gjelder kun for arbeid som utføres i Norge. Begrunnelsen for at utenlandske leverandører ikke kan pålegges en plikt til å ha en offentlig godkjent lærlingordning, er fordi en slik plikt vil stride mot flere av E0S-avtalens bestemmelser, blant annet prinsippet om fri flyt av tjenester. Det er dessuten få land i EØS som har en lærlingordning. A og SVs forslag om at -det skal tas inn lærlinger dersom leverandøren får kontrakten vil efter min oppfatning være konkurransevridende. Det vises for øvrig til spørsmål 2. Jeg viser videre til at i byrådssak 1023/10 "Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune for perioden " er det i delmål 6 "Oslo kommune skal gjennomfore anskaffelser med vekt pa samfunnsansvar" besluttet at Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten skal kartlegge i hvilket omfang kommunens virksomheter stiller krav til samfunnsansvar i sine rammeavtaler. Det skal der spesielt vektlegges krav rettet mot bl.a. lærlingordninger. Byrådssak 1051/10 "Standardkontrakter for anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg" ble blant annet fremmet på bakgrunn av et ønske om å ta samfunnsansvar på alvor og gå foran med et godt eksempel for å avdekke muligheter for avvik. Sentralt i de nye kontraktene er det tatt med henvisninger til vurdering av krav til leverandørene vedrørende lærlingordning og miljø. Jeg er av den oppfatning at Oslo kommune i dag har gode lærlingordninger og god tilgang på nye lærebedrifter, og det er også iverksatt tiltak i arbeidet med å øke inntaket av lærlinger hvor Oslo kommune er en stor aktør i markedet. Jeg viser bl.a. til at utdanningsetaten har iverksatt følgende tiltak for å stimulere til økt inntak av lærlinger: Komplett og ajourført oversikt over godkjente lærebedrifter i Oslo er publisert på utdanningsetatenes hjemmeside Informasjon om hver enkelt lærebedrifts inntak av lærlinger og løpende lærekontrakter er registrert i etatens datasystem. Dette muliggjør en kvalitetskontroll for innkjøpende virksomhet dersom det ønskes etablert en rutine for dette. Utdanningsetaten vil kunne opplyse nærmere om forholdet mellom søkere og behov for læreplasser etter forespørsel fra virksomhetene. 2

7 Jeg vil understreke at det så langt som mulig skal kreves lærlingordning i bransjer der det er et klart behov for det. I dette legger jeg også til grunn at tilslutning til godkjent lærlingordning reelt skal innebære at det blir flere lærlinger. Jeg vil i skriv til kommunens virksomheter påpeke at jeg forventer at disse stiller krav om lærlingordning uavhengig av terskelverdi og hvor vurderingen knyttes opp mot behovet for lærlinger, kontraktens lengde og omfang. 2. Kan det i større anbud også stilles krav til antall lærlinger i bedriften? Jeg viser til at forskriftens 11-3 (3) sier at oppdragsgiver kan sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at - norske leverandorer skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning". Den skiller klart mellom det å være tilknyttet en lærlingordning og antall lærlingeplasser og plikten er videre innsnevret ved at "slik betingelse kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser". Forskriften har, slik jeg ser det, gått så langt som EDS-avtalen tillater. Et krav om tallfesting av antall lærlinger vil kunne utelukke mange leverandører fra å levere tilbud, og vil også gjøre det vanskelig for mindre etablerte leverandører å levere tilbud. Et slikt krav kan derfor hindre likebehandling av leverandører, være i strid med det grunnleggende kravet til konkurranse og virke konkurransevridende. Det er også slik at leverandører av forskjellige årsaker kan ha problemer med å skaffe lærlinger, eller at læringer slutter i løpet av kontraktsperioden. Å stille krav om antall lærlinger i bedriften vil være i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Jeg kan ikke gå inn for forslaget om at det skal stilles krav til antall lærlinger i en bedrift. Med hilsen Kristin Vinje byråd Godkjent og ekspedert elektronisk 3

8 Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans og næring O 0 Til alle virksomheter Dato: Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: Solfrid Lie Arkivkode: 024 KRAV OM LÆRLINGEKLAUSUL UAVHENGIG AV TERSKELVERDI Forskrift om offentlige anskaffelser gir i 3-11 (3) oppdragsgiver muligheter til å stille krav om at norske leverandører skal etablere en lærlingordning i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Forskriften lyder som følger: "For arbeid som skal utfores i Norge kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomfbringen av kontrakten at norske leverandorer skal være tilknyttet en offèntlig godkjent lærlingordning. Slik betingelse kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje". Bestemmelsen henvender seg kun til norske leverandører og gjelder kun for arbeid som utføres i Norge. Begrunnelsen for at utenlandske leverandører ikke kan pålegges en plikt til å ha en offentlig godkjent lærlingordning, er fordi en slik plikt vil stride mot flere av E0S-avtalens bestemmelser, blant annet prinsippet om fri flyt av tjenester. Det fremgår av byrådens sak 19/2009 "Vurdering av krav om lærlingordning i kommunenes kontrakter" og rundskriv 20/2009 "Strakstiltak pa anskaffelsesomradet" at Oslo kommunes virksomheter før kunngjøring av konkurranser om oppdrag over EØS terskelverdi i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser alltid skal foreta en vurdering av om det skal stilles krav til norske leverandører om at de må knytte seg til en offentlig godkjent lærlingordning dersom de får kontrakten. sak til Finanskomiteen nr 36/2011 presiseres det at det så langt som mulig skal kreves lærlingordning i bransjer der det er et klart behov for det. I dette ligger en klar forventning om at det skal vurderes krav til lærlingordning også for anskaffelser under terskelverdi. Vurderingen skal knyttes opp mot behovet for lærlinger, kontraktens lengde og omfang. Det minnes om at det stilles krav til jevnlig rapportering til respektiv byråd/byrådsavdeling/kommunalt foretaks styre om virksomhetens arbeid på anskaffelsesområdet. Denne rapporteringen skal også omfatte virksomhetens vurdering av om B radsandefing for finans og næring Postadresse Radhuset Oslo E-post:

9 det skal stilles krav til norske leverandører om å knytte seg til offentlig godkjent lærlingordning hvis de blir tildelt kontrakt. Med hilsen Arild Sundberg kommunaldirektør Tron Kallum seksjonssjef Godkjent og ekspedert elektronisk 2

10 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 515 VURDERING AV KRAV OM LÆRLINGORDNING I KOMMUNENS KONTRAKTER Saksfremstillin Det fremgår av forskrifi om offentlige anskaffelser 3-1 1(3) at "For arbeid som skal utfores i Norge kan oppdragsgiver sette som betingelse Jo- r gjennomforingen av kontrakten at norske leverandorer skal være tillenvfiet en olkntlig godkjent lærlingordning. Slik betingelse kan likevel kun sefies dersom det er et klart definert behov JOr lærlingplasser i den aktuelle bransje.'' Regelen kom inn i forskriften på bakgrunn av det behov for lærlingplasser som "Reform 94" skapte. Det har etter reformen vært en gencrell mangel på lærlingplasser i Norge. Det viser seg at Oslo kommunes virksomheter i liten grad foretar en vurdering av krav til lærlingordning i forbindelse med inngåelse av kontrakter med bransjer der dette er aktuelt. Byråden beslutter i denne saken at Oslo kommunes virksomheter for kunngjoring av konkurranser om oppdrag over EOS terskelverdi (pt. kr 1.65 millioner for varer og tjenester og kr 41 millioner for bygg og anlegg) i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser, alltid skal.foreta en vurdering av om det skal stilles krav til norske leverandører om at de må knytte seg til en offentlig godkjent lærlingordning dersom de får kontrakten. I tilfeller der virksomheten foretar anskaffelser fra bransjer der det er et klart definert behov for lærlingplasser, men virksomheten ikke har stilt ovennevnte krav til lærlingordning. skal dette begrunnes særskilt. Det stilles krav til jevnlig rapportering til respektiv byråd byrådsavdelingkommunalt foretaks styre på virksomhetens arbeid på anskaffelsesområdet. Denne rapporteringen skal også omfatte de vurderinger som er gjort om hvorvidt det skal stilles krav til norske leverandorer om å knytte seu til offentlig godkjent lærlingordning hvis de blir tildelt kontrakt. Det skal begrunnes særskilt hvorfor virksomheten i konkrete tilfeller eventuelt ikke har stilt slikt krav selv om den aktuelle leverandørbransjen har et klart definert behov for lærlingplasser. Spesielt om kommunens foretak Foretakenes anskaffelser reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Av Oslo kommunes regelverk om virksomhetens ansvar.for gjennondoring av anskalielsesprosessen. vedtatt med endfinger av , fremgår det tydelig at dette interne regelverket ouså &lder kommunens foretak. Kommunens foretak er en del av rettssubjektet Oslo kommune.

11 og foretakene står for en stor andel av kommunens anskaffelser fra bransjer der det erfaringsvis er et klart definert behov for lærlingplasser. Det er derfor viktig at også forctakene omfattes av plikten til å vurdere krav om lærlingordning. Vedtakskompetanse Byrådet er i byrådsreglementet vedtatt av bystyret , sak 53. delegert myndighet til å vedta administrative regelverk som omhandler støttefunksjoner for administrasjonen. 1 folge byrådsreglementet kan byrådets myndighet delegeres til underliggende organer så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet. Byrådet vedtok , sak Oslo kommunes regelverk om virksomhetens ansvar.for gjennomføring av anskaffelsesprosessen. I regelverkets punkt 7.1 delegerer byrådet til byråden med ansvar for for anskaffelser "å gi nærmere regler for gjennomforing av dette regelverk". Oslo kommunes regelverk om virksomhetens ansvar.for gjennomføring av anskaffelsesprosessen punkt omhandler utarbeidelse av konkurransebetingelser og kontrakt. Fullmakt til å bestemme at kommunens virksomheter. for kunngjoring av konkurranser i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser. alltid skal.foreta en vurdering av om det skal stilles krav til norske leverandorer om at de må knytte seg til en offentlig godkjent lærlingordning ved kontraktstildeling ligger således hos byråden for finans. Vedtak: Kommunens virksomheter skal før kunngjoring av konkurranser om oppdrag over EØS terskelverdi (pt. kr 1.65 millioner for varer og tjenester og kr 41 millioner tbr bygg og anlegg) i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser, alltid.foreta en vurdering av om det skal stilles krav til norske leverandorer om at de må knytte seg til en offentlig godkjent lærlingordning dersom de rar kontrakten. Det stilles krav til jevnlig rapportering til respektiv byråd:byrådsavdelingkommunalt foretaks styre på virksomhetens arbeid på anskaffelsesområdet. Denne rapporteringen skal også omfatte vurderinger som er gjort rundt om det skal stilles krav til norske leverandører om å knytte seg til offentlig godkjent lærlingordning hvis de blir tildelt kontrakt. Det skal begrunnes særskilt hvorfor virksomheten i konkrete tilfeller eventuelt ikke har stilt slikt krav selv om den aktuelle leverandørbransjen har et klart definert behov for lærlingplasser. Byrådsavdeling for finans Kristin Vinje

12 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og næring Byrådens sak Byrådens sak nr.: 11/2011 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 515 STANDARDKONTRAKTER FOR ANSKAFFELSE AV VARER, TJENESTER, BYGG OG ANLEGG MINDRE ENDRINGER OG DELEGASJON AV MYNDIGHET Saksfremstillin Innledning og bakgrunn for saken Byrådet vedtok , sak 1051/10, standardkontrakter for anskaffelse av varer, tjenester. bygg og anlegg. Det ble i saken foretatt en revisjon av kommunens egne standardkontrakter. og i tillegg vedtatt at kommunens virksomheter skal benytte statens standardavtaler og Norsk Standard (NS)-kontrakter der det er mulig å anvende disse. Alle virksomheter som er en del av rettssubjektet Oslo kommune ble pålagt å benytte vedtatte standardkontrakter når de foretar anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg til en verdi over kr på områder som dekkes av standardkontraktene. Følgende standardkontrakter ble vedtatt for Oslo kommune: Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer og tilhørende kontraktsformular Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av hand erkertjenester og tilhorende kontraktsformular Statens standardkontrakt for konsulentoppdrag Statens standardkontrakt for konsulentbistand Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Den av statens standardavtaler for IT-anskaffelser som er mest anvendelig skal benyttes. Norsk Standard (NS) 3430, 2. utgave september 1994, Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider og tilharende kontraktsformular Norsk Standard (NS) 3431, 2. utgave september 1994, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise og tilhørende kontraktsformular

13 2 Norsk Standard (NS) 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og tilhørende kontraktsformular Norsk Standard (NS) 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid og tilhørende kontraktsformular Norsk Standard (NS) 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag: pålagt benyttet fra den dato kommunens eget kontraktsformular til NS 8403 er godkjent av byråden for finans. Norsk Standard (NS) 8405: 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt; pålagt benyttet fra den dato kommunens eget kontraktsformular til NS 8405 er godkjent av byråden for tinans. Kommunens virksomheter ble orientert om byrådssak 1051/10 i rundskriv 25/2010. Av rundskrivet fremgår det at Oslo kommunes standardkontrakter med tilhørende kontraktsformularer og Oslo kommunes kontraktsformularer til Norsk Standard (NS)-kontraktene er tilgjengelige på Utviklings- og kompetanseetatens (UKEs) hjemmesider. På UKEs hjemmesider er det også link til Difis hjemmesider, der statens standardkontrakter er lagt ut. NS-kontraktene er opphavsrettslig beskyttet og må bestilles fra Standard Norge. I byrådssak 1051/10 delegerte byrådet til byråden for finans myndighet til å foreta de endringer i standardkontraktene som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak, samt myndighet til å foreta mindre endringer av ikke-prinsipiell karakter. I denne saken godkjenner byråden for finans utarbeidede kontraktsformularer til NS 8403 og NS 8405, slik at NS 8403 og NS 8405 med tilhørende kontraktsformularer kan innføres som standardkontrakter for Oslo kommune (jf. byrådssak 1051/10). Byråden vedtar dessuten noen mindre endringer i kommunens standardkontrakter. Byråden delegerer til UKE myndighet til å gjøre de endringer i standardkontraktene som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover. forskrifter og overordnede kommunale vedtak. Det forutsettes at UKE på forhånd forelegger for overordnet byrådsavdeling de endringene etaten vil foreta. Innføring av NS 8403 og NS 8405 med tilhørende kontraktsformularer standardkontrakter som kommunens NS 8403 og NS sak 1051/10 vedtok byrådet at NS 8403 og NS 8405 skulle benyttes som standardkontrakter for Oslo kommune fra det tidspunkt kommunens egne kontraktsformularer til de respektive NS-kontraktene var godkjent av byråden for finans. En uformell arbeidsgruppe nedsatt av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). med deltakere fra Undervisningsbygg. Omsorgsbygg. Idrettsetaten. Vann- og avløpsetaten. Kommuneadvokaten og Oslo forsikring, har utarbeidet de kontraktsformularene til NS 8403 og 8405 som godkjennes i denne saken. Det har vært stor grad av enighet i arbeidsgruppen om foreslåtte kontraktsvilkår, bortsett fra punktet om forsikring der representanten for Oslo forsikring ønsket mer detaljerte kontraktsvilkår knyttet til forsikringsvilkårene enn det arbeidsgruppen for øvrig ønsket. Det er forslaget fra arbeidsgruppens flertall som godkjennes i denne saken.

14 3 tit Overgangsordning NS 8405 kommer til erstatning for NS NS 8405 krever mer oppfølging fra oppdragsgivers side enn NS For å ta høyde for tid til nødvendig opplæring i bruk av den nye NS-standarden, er det hensiktsmessig at det legges til rette for at NS 3430 kan benyttes i en overgangsperiode. Det besluttes derfor i saken at kommunens virksomheter kan velge fritt mellom å benytte NS 3430 og NS 8405 frem til Mindre endringer i vedtatte standardkontrakter Nytt punkt om e-faktura i kommunens kontraktsformularer og tillegg til statens standardavtaler Oslo kommune har som mål at andelen e-faktura skal økes. For å bidra til å nå dette målet må det stilles krav om e-faktura i kommunenes standardkontrakter. Det besluttes derfor å innføre et eget punkt i kommunens kontraktsformularer med krav om e-faktura i kontrakter som antas å generere mer enn et ubetydelig antall fakturaer. Når det gjelder krav om e-faktura i statens standardavtale anses det mest hensiktsmessig med et eget informasjonsskriv som kan være felles for de ulike av statens standardavtaler, der virksomhetene selv må sørge for å ta med dette kravet i sin avtale. Dette fordi bilagsstrukturen i statens standardavtaler er ulik i de ulike avtalene, slik at det ellers ville blitt svært mange dokumenter å legge ut på nettet. Krav knyttet til lærlingordning Bystyret vedtok , sak 124, at: "Ved Oslo kommunes inngåelse av avtaler om vedlikeholds-, rehabiliterings- og byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal det som hovedregel settes som vilkår at virksomheten er tilknytiet en offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig tar inn lærlinger." Bystyrets vedtak går noe lenger enn tidligere politiske vedtak knyttet til krav om lærlingordning i Oslo kommunes anskaffelser. De av kommunens standardkontrakter der det er aktuelt å stille krav om tilknytning til lærlingordning og jevnlig inntak av lærlinger i kontraktsoppfyllingsperioden, vil bli endret i tråd med bystyrets vedtak, innenfor de juridiske skranker som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. UKE skal foreta nødvendige endringer i aktuelle standardkontrakter. Statens standardavtaler ogforbud mot barnearbeid Byrådet vedtok at det ved kommunens kjøp av varer/produkter skal stilles vilkår i kontrakten for å sikre at det ikke blir kjøpt varer/produkter som er laget i strid med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO- konvensjon nr. 138 artikkel 4 til 8. Vedtaket kan være relevant for IT-anskaffelser. Statens standardavtaler for IT-anskaffelser, som er besluttet brukt som kommunens standardavtale, omfatter imidlertid ikke ovennevnte vilkår. Vilkår knyttet til forbud mot barnearbeid må derfor tas inn i et eget endringsbilag til statens standardavtaler for IT-anskaffelser. Kontraktstekst innarbeides i ovennevnte informasjonsark til statens standardavtaler. NS 8401 og 8402 NS 8401 og NS 8402 kom i ny versjon i Det er kun punktene om forsikringsplikt og erstatningsbegrensning som er endret. Det er ønskelig at kommunen benytter siste versjon av standardene. Kontraktsformularene er derfor oppdatert i tråd med dette. Kommunens någjeldende kontraktsformular til NS 8402 har en bestemmelse som ved motstrid gir konkurransegrunnlaget rang foran rådgiverens tilbud. Dette er i strid med intensjonen i standarden.

15 4 Kommunens kontraktsformular tii NS 8402 endres i tråd med intensjonen. Hvis det skulle være spesielt behov for det, vil det fortsatt være mulig å avtale en annen rangordning. Delegasjonen til UKE I byrådssak 1023/10 om konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune for perioden er et av skisserte hovedtiltak til delmål 3 om at kommunens anskaffelser skal være resultat av en gjennomtenkt kontraktsstrategi og effektiv anskaffelsesprosess, at UKE skal foreta de rettinger og oppdateringer av standardkontraktene som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak. Byråden for finans vil derfor i derme saken gi UKE fullmakt til å gjøre de endringer i standardkontraktene som anses nødvendige tbr å ivareta de til enhver tid gjeldende lover. forskrifter og overordnede kommunale vedtak. Det forutsettes imidlertid at UKE på forhånd forelegger for overordnet byrådsavdeling de endringene etaten vil foreta. Vedtakskompetanse: Byrådet er i byrådsreglementet vedtatt av bystyret , sak 53, delegert myndighet til å vedta administrative regelverk som omhandler støttefunksjoner for administrasjonen. I følge byrådsreglementet kan byrådets myndighet delegeres til underliggende organer så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet. I byrådssak 1051/10, vedtatt av byrådet , delegerte byrådet til byråden for finans myndighet til å foreta de endringer av standardkontraktene som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak, samt mindre endringer av ikke-prinsipiell karakter. B råden for finans fatter føl sende vedtak: I medhold av byrådsreglementet vedtatt av bystyret , sak 53, og byrådets vedtak av , sak 1051/10, vedtas følgende: 1. Norsk Standard (NS) utgave september 1994, Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider og tilhørende kontraktsformular, oppheves om standardkontrakt for Oslo kommune fra Følgende standardkontrakter vedtas innført for Oslo kommune: Norsk Standard (NS) 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag og kommunens eget kontraktsformular til NS 8403 Norsk Standard (NS) 8405: 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt og kommunens eget kontraktsformular til NS 8405

16 5 3. Følgende endringer gjøres i Oslo kommunes standardkontrakter for kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg: Det settes inn et eget punkt i alle kommunens kontraktsformularer og i informasjonsark til statens standardavtaler som angir at det skal stilles krav om e-faktura i kontrakter som generer mer enn et ubetydelig antall fakturaer. Følgende standardformulering tas inn i endringsbilag til statens standardavtaler for ITanskaffelser: "Leverandoren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og 1LO -konvensjon nr. 138 artikkel 4 til 8. Hvis det i løpet av kontraktsperioden kommer frem at det, til tross for denne forsikringen, har vært benyttet ulovlig barnearbeid, vil dette bli vurdert som vesentlig mislighold av kontrakten." I standardkontrakter som gjelder for vedlikeholds-, rehabiliterings- og byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal det innenfor de juridiske skranker som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, settes som vilkår at leverandøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig tar inn lærlinger i kontraktsoppfyllingsperioden. Nye og oppdaterte kontraktsformularer til NS 8401 og NS 8402, som hensyntar endringer som inntatt i siste versjon av disse NS standardene. skal benyttes. 4. Utviklings- og kompetanseetaten delegeres myndighet til å foreta de endringer i kommunens standardkontrakter som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak. Overordnet byrådsavdeling må på forhånd forelegges de endringer etaten vil foreta. Byrådsavdeling for finans og næring istin V je byråden for finans Vedlegg: 1. Byrådssak 1051/10 2. Kontraktsformular til NS Kontraktsformular til NS 8405 Kopi: Utviklings- og kompetanseetaten

17 Fra: Postmottak BYR [postmottak byrosio.kommune.no] Sendt: 25. januar :47 Til: postmottak BYS; Martine Bonarjee; Vera Holst Eckbo Emne: Haster Implementering av lærlingklausuler i Oslo kommunes standardkontrakter Vedlegg: pdf; Vedlegg 1- Lærlingklausuler -Avtaleklausuler og standardtekst i konkurransegrunnlag.pdf; Vedlegg 2 - Sak Oppfølgning av bystyresak vedrørende lærlinger.pdf; Vedlegg 3 - Brev til virksomhetene av pdf; Vedlegg 4 - Byrådens sak pdf; Vedlegg 5 - Byrådens sak pdf Viktighet: Høy Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra Enkelte vedlegg kan være i andre formater. Med hilsen Byrådsavdelingene Byrådslederens kontor Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenteret Tlf.: E-post: ostmottak b r.oslo.kommune.no Denne epost har blitt kontrolleret for virus av Comendo Securit This has been scanned for viruses by Comendo Securit i.

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - Notat til b s rets organer Til: Helse- o.g., sosialkomiteen Dato: 06.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 200903857-180

Detaljer

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124 Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL

Detaljer

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel OSLO KOMMUNE Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel FiJAN Nota fdlib s _rets_organer Til: Samferdsels- og miljøkomiteen Dato: 16.01.2013 Fra: Byråden for miljø og samferdsel Vår ref (saksnr):

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Kommune Bydel Grünerløkka (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Denne kontrakten

Detaljer

Oslo kommune 1 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjeneskr

Oslo kommune 1 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjeneskr OSLO KOMMUNE AHAT Oslo kommune 1 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjeneskr K'")P! Notat til b st rets organer Til: Fra: Notat nr.: Helse- og sosialkorniteen 13\ raden for eldre og sosiale tjenester

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 601 2016/4495-2 05.09.2016 Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.09.2016 Utsendte vedlegg 1 Høringsinstanser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om rammeavtale om for tilstandsrapport

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet postmottak@fad.dep.no Dato: 06.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 12/281 201201244-15 Trine Lind, 23 46 15 38 042 ENDRING

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kontroll og service på nødlys i Boligbyggs

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

Breddeundersøkelse av anskaffelser som en del av regnskapsrevisjonen

Breddeundersøkelse av anskaffelser som en del av regnskapsrevisjonen Breddeundersøkelse av anskaffelser som en del av regnskapsrevisjonen Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 26.10.2010 Innhold Formål Organisering av undersøkelse Undersøkte virksomheter Undersøkte

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Høringssvar - Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høringssvar - Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Økonomi Innkjøp Justis - og beredskapsdepartementet Dato: 13.10.2016 Postboks 8005 Dep Saksnummer: 16/22785-5 0030 OSLO Deres ref.: Høringssvar - Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Det vises

Detaljer

Sosial dumping og offentlige anskaffelser

Sosial dumping og offentlige anskaffelser Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Sosial dumping og offentlige anskaffelser Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 29. oktober 2014, Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr.. om Rammeavtale for rørleggertjenester,

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Notat til bystyrets organer Til: Finanskomiteen Dato: 02.05.2008 Fra: Byråden for finans og utvikling Vår ref (saksnr): 200801676-2 Arkivkode: 024 Notat

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER KRAV TIL LÆRLINGER. Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER KRAV TIL LÆRLINGER. Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning OFFENTLIGE ANSKAFFELSER KRAV TIL LÆRLINGER Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Formålet med reglene Bidra til et tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om rammeavtale elektroarbeid

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,

Detaljer

Erfaringer fra Fairtradearbeidet i Oslo

Erfaringer fra Fairtradearbeidet i Oslo Erfaringer fra Fairtradearbeidet i Oslo Spesialrådgiver Pål E Torkildsen Utviklings- og kompetanseetaten 7 byrådsavdelinger 27 etater 15 bydeler 7 Kommunale foretak 41.500 ansatte Handler for 16 mrd eksternt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Deres ref. Vår ref. Dato 16/00054-2 16.09.2016 Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Kunnskapsdepartementet Regelrådets

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Side 1 av 8 1 Oppdraget og konkurransen... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Kongsberg Eiendom KF har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 26 Tiltransport

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Dato: 30.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/01904-3 201003942-7 Spesialrådgiver Helene Solbakken, 23 46 14

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER PRESENTASJON AV ULIKE CASE Revisjonsrådgiver Per Langseth Oslo kommune, Gardermoen, 26.10.2010 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Oversikt Kort om Oslo kommunes

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Oslo kommune Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 1/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om utarbeidelse av forprosjekt og kravspesifikasjon for Longyearbyen skole. I konkurransegrunnlaget ble tilbudsfristen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Malvik Kommune. Attn.: Bjørn Ossletten. Oslo, den Innledning - oppsummering

Malvik Kommune. Attn.: Bjørn Ossletten. Oslo, den Innledning - oppsummering 1 Malvik Kommune Attn.: Bjørn Ossletten Sendt per epost: bjorn.ossletten@malvik.kommune.no Oslo, den 01.02.2017 Malvik kommune sin bruk av avvikende kontraktsvilkår i strid med etablerte bransjestandarder.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Tilsynssak - Helse Vest RHF - Curato Røntgen AS om kjøp av radiologitjenester med henvisning fra helseforetak

Tilsynssak - Helse Vest RHF - Curato Røntgen AS om kjøp av radiologitjenester med henvisning fra helseforetak Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref: Vår ref: 2012/409-5011/2014 Saksbehandler: Elisabeth Meland 51963819 Dato: 25.09.2014 Tilsynssak - Helse Vest RHF - Curato Røntgen AS om kjøp

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 28. september 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli i år. De gjelder alle sammen anskaffelser som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Videreutdanning i karriereveiledning 30 studiepoeng 1-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Orientering om oppdraget Bymiljøetaten gjennomfører omtrent 70-80 kunngjøringspliktige anskaffelser årlig. et er seksjonen for anskaffelser og entreprise som er

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 20.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402702-7 Monica Kastet, 23

Detaljer