Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013"

Transkript

1 Elev og lærlingombodets årsrapport for skole 2012/2013 Skolering for elevrådsleiarar og nestleiarar september 2012, Vestnes.

2 Innhald Innhald s. 2 Innleiing s. 3 Økonomi s. 3 Bakgrunn s. 3 Elev og lærlingombodet s. 4 Informasjonsarbeid s. 5 Samarbeid s. 8 Representasjon s. 9 Elev og lærlingombodets arrangement s. 10 Saker som elev og lærlingombodet har jobba med s. 10 Lærlingar s. 13 Vidare planar for skole 2013/2014 s. 13 Avsluttande kommentar s. 14 Tiltaksplan 2012 s. 15 2

3 Innleiing Elev og lærlingombodet vart oppretta av fylkestinget (T-sak- 69/05) og stillinga vart besett frå 1. august Ombodet har kontor på utdanningsavdelinga på fylkeshusa, men ligg administrativtunder administrasjonsavdelinga, administrativ seksjon. Elev og lærlingombodet rapporterer til fylkestinget etter skoleår. Denne årsmeldinga er for skole Økonomirapporteringa er berre for Det er 17 elev og lærlingombod i Noreg, det er berre Hordaland og Troms som ikkje har eige ombod. Økonomi Budsjett for stillinga i 2012 var på I 2012 er det brukt kr. Det inkluderar lønn, fellesutgifter, reiseutgifter og arrangement i regi av ombodet. Ein stor kostnadspost er produksjon og trykk av Dagboka som sendast ut til alle elevar og lærlingar i Møre og Romsdal. I tillegg til å gi viktig informasjon om elevrettar og elevdemokrati er dagboka også nytta som ein informasjonskanal for ungdomssatsingane til fylkeskommunen. God Helse, Ungt Entreprenørskap, Trygt heim for ein 50-lapp, Skoleskyss, Ungdomskortet og Aktiv Ungdom har også gitt bidrag til boka gjennom eigne informasjonssider. Utdanningsavdelinga har også bidratt med kr ,- til produksjon av dagboka Bakgrunn for ombodsordninga Grunngjeving for oppretting av elev- og lærlingombod kjem fram i sak T-sak-69/05, utdrag frå saksframlegg: Elevane sine rettar og endringar i Opplæringslova har aktualisert saka om eit elevombod. Ein har her i fylket venta med å ta opp saka for å vurdere elevombodsordninga i samband med røynsler frå Ungdomspanelet. Saka blir no fremma etter politisk initiativ og påtrykk frå Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal. Opplæringslova 9a om elevane sitt fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, legg sterk vekt på elevane sine rettar og plikter. Det blir og framheva elevane sin rett til medbestemming i opplæringa. Dette gir store utfordringar for skoleeigar. Resultata frå Elevinspektørane viser at elevane i den vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal ikkje er nøgde med situasjonen i dag når det gjeld medbestemming. Elevråda fungerar svært ujamt. Mange elevråd er passive i forhold til den elevmedverknaden og det elevdemokratiet som er lov og forskrift legg opp til. Mangelen på kontinuitet i elevråda er ei stor utfordring. Auka elev og lærlingmedverknad er eit viktig tiltak med tanke på å få til betre tilpassa opplæring for alle. Eit eige elev og lærlingombod kan sjølvsagt hjelpe til med å få større vektlegging av både elevrådsarbeid og elev og lærlingmedverknad i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet på skolane. Samrøystes vedtak frå fylkestinget Det blir oppretta eige elev og lærlingombod i Møre og Romsdal frå Elev og lærlingombodet fordelast så langt som mogleg med 50% til elevombod og 50% til lærlingombod. 3

4 Nytt vedtak i fylkestinget :9 Elev og lærlingombodet skal vere ombod for alle elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Dvs. at alle elevar og lærlingar ved offentlege og private opplæringsinstitusjonar der det blir gitt vidaregåande opplæring skal ha tilgang på dei tenestene som elev- og lærlingombodet tilbyr, samt bli gitt informasjon om dette. Elev og lærlingombodet må ha nok ressursar slik at det nye tilbodet til elevar i dei private vidaregåande skolane ikkje går utover det eksisterande tilbodet til elevar og lærlingar i dei offentlege vidaregåande skolane. Elev og lærlingombodet Denne teksten blir aktivt brukt til å presentere ombodet gjennom Dagboka og gjennom presentasjonar: Elev og lærlingombodet skal hjelpe elevar og lærlingar om dei har spørsmål knytt til vidaregåande opplæring. Elev og lærlingombodet kan mellom anna: Hjelpe til med klager viss det er noko ved skolen eller i opplæringa som ikkje er som det skal Svare på spørsmål frå elevar og lærlingar Jobbe for å styrkje elevar og lærlingar sin medverknad i opplæringa Informere om rettar og plikter Leggje til rette for velfungerande elevråd Halde kurs i tema som er relevante for elevar og lærlingar, elevrådet og skolen Ta opp einskildsaker på vegne av lærlingar, elevar, elevråd eller skolar Kven kan ta kontakt? Alle som har spørsmål eller saker dei ønskjer å diskutere, for eksempel: elevar, lærlingar, lærekandidatar, foreldre, føresette, tilsette i skolen eller i bedrifter. Elev og lærlingombodet har teieplikt og er tilsett for å hjelpe elevar og lærlingar! Kontaktinformasjon: E-post: Post: Fylkeshusa, 6404 MOLDE Mobil: Kontor: Anna informasjon: Elev og lærlingombodet blir så langt som mogleg fordelt med 50% til elevombod og 50% til lærlingombod.elev og lærlingombodet er ombod for elevar og lærlingar under vidaregåande opplæring. Elev og lærlingombodet skal vere ei sjølvstendig stilling som rapporterar til fylkestinget. Stillinga skal også vere utforma slik at ombodet kan arbeide sjølvstendig, med støtte frå administrasjonen. 4

5 Informasjonsarbeid Det kjem nye elevar og lærlingar kvart år, og det er framleis elevar, lærlingar og spesielt føresette, som ikkje kjenner til ordninga med elev- og lærlingombod. Det er viktig å gje informasjon om at det finnast eit elev og lærlingombod og korleis elevane og lærlingane kan nytte seg av denne ordninga. Heimeside Elev og lærlingombodet har si eige informasjonsside på nettsida Denne nettsida skal vere startsida for alle dei vidaregåande skolane i fylket og blir aktivt profilert av elev- og lærlingombodet. Elevar og lærlingar kan no sende direkte spørsmål til ombodet frå nettsida Det er aukande pågang med handvendingar som kjem frå nettsida på men også frå 5

6 Skolebesøk Elev og lærlingombodet driv også informasjonsarbeid gjennom å besøke dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal. Elev og lærlingombodet har vore på skolebesøk på alle dei vidaregåande skolane i fylket sidan Nokre skolar tek initiativ fleire gongar i for å få besøk og nokre skolar må ombodet sjølv ta initiativ for å få lov til å komme på besøk. Skolebesøka består gjerne av elevrådsskolering, presentasjon av elev og lærlingombodets oppgåver, motivasjon til elevmedverknad i opplæringa, informasjon om rettar og plikter, elevdemokrati o.l. Nokre skolar har ombodet vore på fleire gonger etter førespurnad frå skolane. Etter profilering gjennom skolebesøk og gjennom skoledagboka som blir sendt til alle elevar og lærlingar, så aukar også mengda av enkeltsaker. Privatskolar Etter nytt vedtak i fylkestinget har elev- og lærlingombodet vore på besøk hos alle dei private skolane i fylket for å gjere ombodsordninga kjent for elevane. Ombodet har også vore i kontakt med alle rektorane for å gjere stillinga kjent. Dei blir også invitert til samling for elevrådsleiarar- og nestleiarar og får tilsendt skoledagboka. Distribusjon av årsmeldinga Årsmeldinga blir laga for rapportering til fylkestinget. Den vil også bli lagt ut på nettet og sendt til viktige samarbeidspartar, som f. Eks Ungdommens fylkesting. Anna informasjonsarbeid Elev og lærlingombodet har gjennom denne perioden haldt innlegg i mange forskjellige fora. Dette blant anna på lærlingsamlingar, på Ungdommens fylkesting, hos ungdomsråd og andre arenaer kor ombodet kan treffe ungdom under vidaregåande opplæring. Media Elev og lærlingombodet har også dette skole vorte synleggjort i media. Ombodet ser at media følgjar med på saker som ombodet er involvert i. Skoledagbok Elev og lærlingombodet har gitt ut Skoledagboka for fjerde på rad. Skoledagboka er fri for reklame og blir delt ut til alle elevane og lærlingane under vidaregåande opplæring i fylket. Elevane fikk den utdelt ved skolestart og lærlingane fikk den tilsendt i posten litt seinare. Boka blei trykt opp i eksemplar i 2012 og har hatt ei stor effekt, spesielt blant lærlingane. Det har vore auka pågang av elevar og lærlingar som tek kontakt, etter boka blei sendt ut. Skolane har vorte flink til å ta i bruk boka, og fortel elevane kva nytte dei kan ha av boka. Det er også lærerar som tek boka i bruk. Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører for tida ei undersøking for å finne ut korleis satsinga på ungdom og medverknad blir opplevd av ungdom i fylket. For å kunne evaluere korleis skoledagboka blir brukt får ungdommane spørsmål om boka gjennom undersøkinga Men det er framleis utfordringar. Kvart år blir det gitt ut ei skoledagbok til skolane, som er fylt med reklame. I følgje opplæringslova har ikkje skolane lov til å gje ut denne boka jf. opplæringlova

7 9-6. Om reklame i skolen Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Likevel får ombodet tilbakemelding om at skolar deler ut denne boka. Det er skoleeigaren sitt ansvar at skolane ikkje distribuerer denne til sine elevar eller på annan måte gjer reklamedagboka tilgjengeleg for elevane. Fylkesutdanningssjefen og ombodet har i samarbeid understreka dette ovanfor skolane. Kokeboka Oppskrift til eit fungerande elevråd Elev og lærlingomboda i landet har gått saman om å lage ei nasjonal elevrådshandbok. Kokeboka blei lansert og delt ut ved skolestart hausen Kokeboka har blitt delt ut på elevrådssamlingar. Elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal har vore med på å skrive nokre av kapitla i boka. Kokeboka For elevrådskontakten Elev og lærlingomboda i landet har også gått saman om å lage ei nasjonal håndbok for elevrådskontakten på skolen om korleis ein kan følgje opp elevråda på ein god måte. Boka blir gitt ut hausten Elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal har vore med på å skrive nokre av kapitla i boka. E-post til ombodet E-postadressa har blitt oppretta for å gjere det enkelt å ta kontakt med ombodet. Logo Elevar ved Akademiet i Molde har laga logo for elev- og lærlingombodet. 7

8 Samarbeid Elev og lærlingombodet er avhengig av støtte frå andre instansar i arbeidet med å gjere ombodsstillinga kjent. Det er også slik at ombodet i mange saker treng nokon å diskutere prinsipielle saker med. Ungdomspanelet Ombodet har vore til stades på fleire av møta til Ungdomspanelet og var også med på Ungdommens fylkesting. Samarbeidet har vore godt og vi tek opp saker som er til interesse for ungdom, elevar og lærlingar i fylket. Det er ombodet si oppfatning at Ungdomspanelet er ein viktig kanal for ungdom i fylket. Ungdommens Fylkesting (UFT) Elev og lærlingombodet fikk legge fram si årsmelding for ungdommens fylkesting og har deltatt som møteleiar fleire år på rad. UFT er ein flott arena for å treffe elevar og få vite kva som opptek ungdommane. Ombodet samarbeida også om aktuelle saker som skal behandlast på UFT. Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal Dei fleste vidaregåande skolane i Møre og Romsdal er medlem i Elevorganisasjonen. Ombodet har hatt eit samarbeid med Elevorganisasjonen som har bestått av felles skolebesøk, møte ved behov, diskusjonar rundt saker både av prinsipiell art og enkeltsaker. Elevorganisasjonen har fått gratis informasjon i skoledagboka Omfang og innhald på samarbeidet varierar frå år til år. Ombodet ser gjerne at samarbeidet hadde vore enda betre. Elev og lærlingombod i Noreg Det er no 17 elev og lærlingombod i Noreg som møtast 2-3 gonger i. Samarbeidet med dei andre omboda har vore positivt for elev og lærlingombodet i Møre og Romsdal. Logo for Elev og lærlingomboda i Noreg: 8

9 Elev- og lærlingomboda i Noreg, på samling i Stavanger og på møte med Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vår Representasjon Elev og lærlingombodet er representert i forskjellige fora for å ivareta interessene til elevane og lærlingane. Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet har vore tilstades på nesten alle møta i utvalet og har sidan mai 2008 hatt plass i utvalet med talerett. Ombodet ser dette som ein viktig arena for oppdatering og ivaretaking av rettane til elevar og lærlingar. Yrkesopplæringsnemnda Representasjon i yrkesopplæringsnemnda er noko ombodet ser på som ein viktig del av arbeidet med fagopplæring. Andre fora ombodet har vore representert I tillegg er elev og lærlingombodet representert i fleire andre referansegrupper i Møre og Romsdal fylkeskommune. F. eks: prosjektet Betre læringsmiljø på Romsdal vgs. 9

10 Elev og lærlingombodets arrangement Kurs for elevrådsleiarar og nestleiarar september 2012 Det vart, som i fjor, arrangert ei samling for elevrådsleiarar og nestleiarar frå skolane. Kurset vart veldig vellykka og elevane ga gode tilbakemeldingar i evalueringa. På samlinga vart det også valt to elevrepresentantar og to vararepresentantar som møter med talerett i utdanningsutvalet. Lærlingsamlingar Skole har det ikkje vore samling for lærlingar i fylket, men ombodet samarbeidar med utdanningsavdelinga om samlingar for 1. års og 2. årslærlingar Det er mange lærlingar som ikkje er tilknytt eit opplæringskontor, og det vil vere ein viktig arena for å nå ut til lærlingar å drive førebyggjande arbeid mot heving av kontraktar. Saker som elev og lærlingombodet har jobba med Innhaldet i hendvendingar varierer mykje, men nokre saker går likevel att. Ombodet blir kontakta på telefon, SMS, e-post, Facebook, på skolebesøk og også ved besøk på kontoret. Nokre hendvendingar er enkle å svare på, nokre er svært tidkrevjande. Nokre klagesaker må følgjast opp med klagebrev, møter, oppføljingsmøte og tek lang tid. Ombodet oppmodar alltid den enkelte elev eller lærling om å løyse saka på lavast mogleg nivå. Dersom det ikkje lar seg løyse eller om vedkommande av ulike årsaker ikkje maktar å ta saka vidare sjølv, kan ombodet etter fullmakt representere eleven/lærlingen i saka. Talet på hendvendingar har auka markant frå Tidlegare har elevane tatt mest kontakt, men etter skoledagboka blei sendt ut til lærlingar har også talet på hendvendingar frå lærlingar auka. Det er ikkje laga statistikk i dei forskjellige fylka, men ut i frå diskusjonar med andre ombod har Møre og Romsdal et høgt tal på saker samanlikna med andre fylker. Alle saker frå 1. juni juni 2013 er registrert i ein database og ut frå denne kan vi generere statistikk: 10

11 90 1. jun jun jun jun Elevar Lærlingar Andre jun jun jun jun Elevar Lærlingar Andre 11

12 40 1. jun jun jun jun Elevar Lærlingar Andre Eksempel på hendvendingar frå elevane fråver vurdering klage på karakter klage på lærar klage på vurdering arbeidsmiljø mobbing brot på opplæringslova mangel på vikarar organisering av opplæringa skoleskyss Eksempel på hendvendingar frå lærlingar løn i lærlingtida mobbing på arbeidsplassen heving av lærekontrakt mangelfull oppfølging av læreplan spørsmål knytt til overtid og vikararbeid lån og stipend korleis søke lærlingplass løn ved overtid retningslinjer ved fagprøven skoleskyss mangel på kvalifiserte instruktørar 12

13 Lærlingar Hendvendingane frå lærlingar har auka, noko elev og lærlingombodet er godt nøgd med. Elev og lærlingombodet ser på arbeidet med lærlingane i fylket vårt som utfordrande. Det er vanskeleg å nå ut til dei og fortelje at dei kan nytte seg av ombodet. Ombodet har deltatt på lærlingsamlingane til enkelte opplæringskontor. Ombodet ser det som svært positivt å bli kontakta av opplæringskontor rundt om i fylket. I tillegg legg ombodet vekt på å fortelje elevane at dei framleis har eit ombod når dei går ut i lære, for dei skolane det er aktuelt. Her finnes det eit større potensiale med å drive enda meir oppsøkjande verksemd. Utdanningsavdelinga besøker VG2-elever når dei skal søkje læreplass, ombodet har vore med tidlegare i år, men har ikkje fått invitasjon til å bli med på s runde. Vidare planar for skole 2013/2014 Elev og lærlingombodet skal forsette informasjonsarbeidet, skolebesøka og vidareutvikle stillinga. Arrangement Elev og lærlingombodet vil vidareutvikle samlinga for leiarar- og nestleiarar som er gjennomført i I tillegg vil ombodet invitere til eit arrangement under «fylkesplanveka» kor fleire andre arrangement som f. eks Mørekonferansen og Ungkonferanse. Skoledagboka Elev og lærlingombodet vil evaluere skoledagboka og halde fram arbeidet om ny skoledagbok til alle elevar og lærlingar hausten Skoledagboka skole : 13

14 Avsluttande kommentar Elev og lærlingombodet ser at arbeidet som blir utført er verdifullt og nødvendig. Talet og omfanget på hendvendingane variera frå år til år. Det er ulik praksis på dei forskjellige skolane og rundt om i dei forskjellige bedriftene. Nokre plassar følg dei lova så godt det lar seg gjere, andre plassar ligg dei i gråsona eller bryt lova. Ombodet er avhengig av at elevar og lærlingar tek kontakt for å kunne avdekke slike lovbrot og hjelpe dei. I nokre tilfelle har ombodet vore med på å forhindre fråfall og mange er svært takksame for at ombodet tek dei på alvor og forsvarar deira sak. Elev og lærlingombodet har fått kontakt med veldig mange lærlingar dei siste åra og ombodet håper dette vil sette lys på kor viktig det er med gode læreplassar og ei god oppfølging av lærlingane. Det er skremmande å sjå kor små konsekvensar det har får den einskilde lærebedrifta som ikkje gir god nok oppfølging til lærlingane. Elev og lærlingombodet vil påpeike at det er viktig at rutinar rundt oppfølginga av godkjente lærebedrifter og internkontroll i bedrifter blir evaluert. Det bør ha konsekvensar dersom man ikkje klarer å gje opplæring med god kvalitet til lærlingane. Klage på lærarar er ei sak som har utmerka seg over fleire år. Nokre av desse klagesakene har også vore av alvorleg karakter, med store konsekvensar for elevane. Mykje går spesielt på dårleg kommunikasjon mellom elevar og lærarar. Ombodet opplev at skolane tek alle saker som kjem frå ombodet på alvor, og er glad for å sjå at skolane er flinke til å ordne opp dersom ombodet tek kontakt. Med vennleg helsing Elev og lærlingombodet Møre og Romsdal fylkeskommune Mob:

15 Vedlegg: aktivitetsplan 2012 Ivareta elevane og lærlingane sine interesser Kven (deltakarar og Delta i råd, utval og møter der elev og lærlinginteressene bør være representert Gjennom heile Rapportere til fylkestinget og presentasjon av ombodet for Juni 2012 det nye fylkestinget Møte i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda Gjennom heile Ta opp aktuelle spørsmål på vegne av elevane og lærlingane Gjennom heile Gi ut Skoledagboka Kven (deltakarar og Arbeid med innhaldet, inkl. samarb. med fagavdelingane + Anne Berit, Guri/Beate Våren Korrektur og Ingunn Juni Samarbeid med trykkeriet om design og trykking Juni Pakking og utsending. Undersøke om fellestenesta kan ta + resten av adm.seksjon August utsendinga. Informere elevane og lærlingane om deira rettar og Kven (deltakarar og plikter Skolebesøk og kursing av elevråda Primært på hausten Seminar for elevrådsleiarar og nestleiarar September Synliggjere mål og splan/kvalitetsplan for dei vidaregåande skolane for elevane. (i samarbeid med utdanningsavdelinga) Primært på hausten Samling for lærlingar, i samarbeid med fagopplæringa? Styrke elevane og lærlingane sin påverknad i eigen Kven (deltakarar og opplæringssituasjon Informere om tilpassa opplæring og motivere elevane til å ta meir initiativ i skolekvardagen Gjennom heile Ta initiativ til å få delta på skolebesøk med fylkesutdanningssjefen, saman med Per Hoem Våren Leggje til rette for realisering av opplæringslova og forskrifta om elevane og lærlingane sin rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringa Kurse dei tillitsvalte og motivere til medverknad, få dei tillitsvalte til å vere ein rollemodell i klassen Kven (deltakarar og Gjennom heile Konflikthandtering og medhjelpar i enkeltsaker Gjennom heile Vere ei støtte for kollegiet Elev og lærlingomboda Kven (deltakarar og i Norge (ELON) Delta aktivt på samlingar og diskusjonar med elev- og Vår/haust lærlingomboda i landet Vere kontaktledd mellom elevane og Kven (deltakarar og skoleleiinga/skoleeigar mellom lærlingane og bedriftsleiinga Delta på lærlingsamlingar i opplæringskontora Gjennom heile Kokebok for kontaktpersonar for elevråd (saman med andre ombod) Kven (deltakarar og Gjennomføre Questback-kartlegging Januar 15

16 Delta aktivt på møter i prosjektgruppa Vår 2012 Arbeid med innhaldet i boka Vår 2012 Design, trykking og distribusjon av boka Vår/haust 2012 Informere elevar og lærlingar om elev og Kven (deltakarar og lærlingombodet Profilering av heimeside på og utvikling av felles heimeside for alle omboda i Norge Gjennom heile Dele ut brosjyre på skolebesøk og legge ved i kontrakten som lærlingane skriv Primært på hausten Skolebesøk Gjennom heile Delta på lærlingsamlingar Gjennom heile Delta på Ungdommens Fylkesting og legge fram årsrapport Hast 2012 Vere synleg i media Gjennom heile Lage brosjyre om elev- og lærlingombodet Kven (deltakarar og Når/frist Innhente tilbod og vurdere desse Februar/mars Arbeid med innhald og layout og Ingunn August/sept. Trykking og distribusjon Hausten Medhjelpar for elevar og lærlingar i enkeltsaker Kven (deltakarar og Ha god rutine på korleis saker blir mottatt og registrert, og bruke statistikken som blir generert Gjennom heile Jobbe for at elevar og lærlingar får god og effektiv hjelp Gjennom heile Styrke elevråda og demokratiet Kven (deltakarar og Kursing av elevråda Gjennom heile Utarbeide og oppdatere elevrådsperm til septemberseminar September Kursing i val og møteleiing September Lage elevrådspakke til elevrådsleiarane Før/etter sommar 2012 Samarbeid med Ungdomspanelet og delta på møta deira Gjennom heile Revidere Kokebok for elevråd Kven (deltakarar og Revidere innhaldet i boka Vår 2012 Innhente tilbod på design og trykking av boka Vår 2012 Distribusjon av boka til tillitsvalde i elevråd Haust 2012 Prosjekt Gullfisk Kven (deltakarar og 16

17 Oppfølging av prosjekt gullfisk (akvarium og gullfisk til alle elevråd) Organisere utlevering av ny gullfisk til dei elevråda som ønskjer å starte opp igjen prosjektet og ny presentasjon av prosjektet Gjennom heile Gjennom heile 17

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen rundskriv nr. 26/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Til rektorar ved alle vidaregåande skoler og ressurssentra i Møre og Romsdal Dato: 05.12.2007 MR 25012/2007/062 Ref: Fordeling av vaksenopplæringsmidlar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Årsmelding Skuleåret 2010-2011

Årsmelding Skuleåret 2010-2011 Årsmelding Skuleåret 2010-2011 Elev- og lærlingombodet www.sfj.no INNHALD Side 1. FØREORD 2 2. INNLEIING 3 3. ELEV- OG LÆRLINGOMBODET SI ROLLE 4 4. OVERSIKT OVER DEI ULIKE OPPLÆRINGSKONTORA FOR KVAR BRANSJE

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Smøla, Hopen Brygge Dato: 27.01 29.01.2017 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, 71 25 87 21/900 13 983 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00 er som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

- ein tydeleg medspelar

- ein tydeleg medspelar - ein tydeleg medspelar Velkomne til møte! Felles: Orientering om skolen Delt: Samling i undervisnings-/ basisgrupper Utdanningsprogram og årssteg Samtalar med lærarar Romliste (reservasjon på døra) Kaffi

Detaljer

1. FØREORD 2. INNLEIING 3. KVEN KONTAKTAR OMBODET?

1. FØREORD 2. INNLEIING 3. KVEN KONTAKTAR OMBODET? INNHALD Sid e 2 1. FØREORD 2. INNLEIING 3 3. KVEN KONTAKTAR OMBODET? 4 4. 30 % AV SAKENE KJEM FRÅ ELEVAR 4 5. 70 % AV SAKENE KJEM FRÅ LÆRLINGAR 5 6. UTFORDRINGAR FRAMOVER NÅR DET GJELD LÆRLINGAR 6 7. STAND

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.01.2018 3307/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Psykisk helse - orientering Bakgrunn Orientering i forbindelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet Årsmelding skuleåret 2014/2015 Elev- og lærlingombodet www.sfj.no Side 1 INNHALD FØREORD 3 INNLEIING 3 ARBEIDSFORM 3 SKULEBESØK - SAMARBEID MED ELEVORGANISASJONEN 3 MOBBEOMBOD 4 KURS, KONFERANSAR OG AKTUELL

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.- 23.04.2013 Tid: Kl. 17.00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara.

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 12.03. 14.03.10 Tid: 19:00 på hotellet. Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 71 25 80 95, som kallar

Detaljer

Mobbeombod og elev- og lærlingombod - framtidig organisering

Mobbeombod og elev- og lærlingombod - framtidig organisering OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/16312-1 Saksbehandlar: Linda Farestveit Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 31.10.2017 Utval for opplæring og helse 07.11.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer