ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark"

Transkript

1 2013 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

2

3 Innhold Årsmelding for Årsregnskap for Revisors beretning for Vedtekter revidert Medlemsliste 24 Forsidebilde: Faglig leder Ingunn Bråthen veileder Maren Finstad Gropen som er lærling i helsearbeiderfaget i Elverum kommune 3 S ide

4 ÅRSMELDING FOR 2013 OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK Organisasjonens formål og adresse Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark er et samarbeidsorgan mellom deltakende bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater og har et ikke økonomisk formål. Kontorets besøksadresse er: Hamar Katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar Soliditet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Kontoret har tilfredsstillende egenkapital og likviditet. Inntektsgrunnlaget er avhengig av antall lære- og opplæringskontrakter som blir inngått. Inntaket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2013 ble det inngått 53 kontrakter. Dette er 10 færre enn foregående år. Økonomi Kontantbeholdningen per 1. januar 2013 var kr mot i Resultatet ved årets slutt viser et underskudd på kr mot et overskudd på kr året før. Styret anbefaler at årets underskudd fratrekkes egenkapitalen. Kontoret har en opptjent egenkapital på kr mot kr året før. Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr mot kr i Medlemsutvikling Opplæringskontoret har i år fått tre nye medlemsbedrifter. Alle tre er private barnehager. Dette er med på å øke antallet læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og gir flere av søkerne i dette faget mulighet til å fullføre utdanningen sin. Nye medlemmer i år er; Hakkebakkeskogen Natur-barnehage sa, Elverum, Lia Barnehage sa, og Roverud Barnehage sa på Kongsvinger. Administrasjon og personellressurs Kontoret var ved årets begynnelse bemannet med daglig leder i 100% stilling, og fem deltidsstillinger på frikjøpsavtaler som samlet utgjorde 141% stilling. Av disse var fire kvinner og to menn. Foreningen legger vekt på at det skal være likestilling i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Deltidsstillingene har sine hovedoppgaver knyttet til spesifikke fag, og tjenesten kjøpes fra medlemskommuner eller private bedrifter. Avtalene inngås/fornyes hvert år og gir stor grad av fleksibilitet både i forhold til stillingsstørrelse og fagområder. Avtalen med fagkonsulenten i ambulansefaget ble avsluttet 1.feb i forbindelse med omstrukturering av ambulansetjenesten i Hedmark. Alle kontorets lærekontrakter i ambulansefaget ble da overført til Opplæringskontoret for Sykehuset Innlandet. 4 S ide

5 Avtalen med kontormedarbeider og fagkonsulent i kontor og administrasjonsfaget ble avsluttet 1. mars 2013 da hun gikk over i ny stilling. Oppfølgingen av disse lærlingene ivaretas nå av en av de andre fagkonsulentene. F.o.m. 2.kvartal 2013 har opplæringskontoret hatt løpende frikjøpsavtaler som til sammen utgjør 85 % stilling. Styret Styret for OKKH har i 2013 bestått av: Randi Sletnes Bjørlo (leder) Anne Grethe Næverdal Adolfsson (nesteleder) Trine Jeanette Hansen Ingeborg Frank Tove Feltman Hendnes Hedmark Fylkeskommune Trysil Kommune Nord-Odal Kommune Engerdal Kommune Kongsvinger Kommune Vararepresentanter: 1. Ingjerd Kongsro Elverum Kommune 2. Mina Dammen Eidskog Næringsservice KF 3. Lill Anette Melgård Kongsvinger Kommune Valgkomiteen består av: Oddvar Høgberg (leder) Tore Strand Astri Sund (vara medlem) Eidskog Kommune Kongsvinger Kommune Eidskog Kommune Det er avholdt 4 styremøter, og styret har behandlet 19 saker i Påvirkning av det ytre miljø Etter styrets oppfatning påvirker ikke foretaket det ytre miljøet. Generelt Kontoret hadde i 2013, 118 løpende kontrakter hvorav 112 var ordinære lærekontrakter og 6 var opplæringskontrakter (lærekandidater) Driftsformen med en fast administrasjon kombinert med kjøp av faglige tjenester fungerer godt, og kvaliteten på opplæringsløpet blir styrket med en slik organisering. Tilgjengelige ressurser i 2013 har fordelt seg som følger; - oppfølging ambulansefag; timebasert etter behov frem til oppfølging IKT og kontor- og administrasjonsfaget; 25 % stillingsressurs hele året - oppfølging Barne- og ungdomsarbeiderfaget; 20 %, hele året. - oppfølging helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, renholdsoperatørfaget og idrettsanleggsfaget; 40 % hele året. - kontormedarbeider og oppfølging av lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget frem til ; 36 %. Det er lagt til rette for faglig oppdatering av våre medarbeidere, bla. har de fått tilbud om å delta på relevante fag-konferanser. 5 S ide

6 I tillegg har daglig leder deltatt på brukerkurs for administrasjonsprogrammet SAFIR-web. og opplæringsboka.no samt oppdateringskurs i Excel og Word. Basisaktiviteter Basisaktiviteter er alle de aktiviteter som Opplæringskontoret som lærebedrift har i forhold til lovverk og kvalitet på opplæringen, og som i all hovedsak gjentar seg fra år til år. Det vil i praksis gå ut på at arbeidet blir innrettet slik at kvaliteten på opplæringen minst er i samsvar med de krav som til enhver tid stilles i opplæringslova (OL) med tilhørende forskrift. Dette krever at vi har et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Ansvaret for dette hviler fullt og helt på opplæringskontoret som lærebedrift for alle lærlingene i våre deltakende bedrifter. For at Opplæringskontoret skal kunne ivareta dette ansvaret ble det på årsmøtet i 2011 gjort endringer i vedtektene som fastsetter forholdet mellom medlemmene og kontoret (partenes plikter og arbeidsoppgaver) Alle medlemmer i kontoret må inngå en samarbeidsavtale der de tilslutter seg vedtektene. Kvalitetssikringsverktøyet som ble utviklet i 2004 og senere revidert i 2008/2009 og 2012/2013 har vært godt egnet for å ivareta det meste av de krav som stilles. Det har bestått av et arbeidshefte for hvert fagområde som beskriver rutinene for gjennomføring av lærlingeløpet, tolkning av læreplanmålene som ligger i sentrale læreplaner, og et dokumentasjonssystem. Opplæringskontoret rapporterer årlig til Hedmark Fylkeskommune. Rapporten følges opp med et dialogmøte mellom partene. Oppfølging av lærlinger og medlemmer er gjennomført i forhold til våre målsettinger. Lærlinger og lærebedrifter får rutinemessige oppfølgingsbesøk fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Formen har vært planlagte besøk, møter, og samlinger for lærlinger, faglige ledere og instruktører/veiledere. Vi har også ytt bistand til lærlinger og virksomheter når det har oppstått behov utover de planlagte aktivitetene. Andre aktiviteter: Konvertering til SAFIR-web: Den 13. november i 2012 konverterte vi administrasjonssystemet vårt over til det web-baserte programmet; SAFIR-web. Programmet er under utvikling og har foreløpig ikke alle de rapport- og statistikk funksjonene som vi ønsker som styringsverktøy. Kontoret deltar aktivt i oppdatering av systemet via brukermøter og meldinger til kundeservice. Revisjon av arbeidshefter: Det er inngått avtale med selskapet Opplæringsboka as, som har utviklet programvare for elektronisk føring og oppfølging av opplæringsbøker som kan integreres i det nye web-baserte administrasjonssystemet; SAFIR-web. Tre arbeidshefter er foreløpig registrert inn i dette systemet; dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Lærlinger med oppstart i 2013 i disse fagene og deres faglige ledere, fikk sin bruker-id og en innføring i systemet på oppstartsamlingen den 11. september. Erfaringene med bruken av systemet så langt er gode. 6 S ide

7 Praksisbrevordningen: Er en forsøksordning innen videregående opplæring for ungdom som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring. Det tegnes en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale (som for lærekandidater) Ungdommene skal over to år følge en egen forsøkslæreplan for opplæring i bedrift fire dager i uka. I tillegg gis det yrkesrettet opplæring i fagene; norsk, matematikk og samfunnsfag i skole en dag pr. uke. Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve. De som ønsker kan fortsette som vanlige lærlinger å avlegge fagprøve. Forsøket er en del av Ny Giv prosjektet som skal føre til at flere gjennomfører videregående opplæring. OKKH deltar i prosjektet i samarbeid med to av våre medlemmer. Det er tegnet en kontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget og en i institusjonskokkfaget. Lærlingeundersøkelsen For fjerde året på rad har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant våre 2.års lærlinger som et ledd i egenvurdering av opplæringskontorets virksomhet. Det avsettes tid til å fylle ut skjemaet på lærlingesamlingen om høsten. På den måten får vi en høy svarprosent. I år besvarte 42 av 48 lærlinger som deltok på samlingen, undersøkelsen. På en skala fra 1-6 der 1 er laveste skår, er laveste gjennomsnittsskår 3,3 og høyeste 5,5. Lærlingeundersøkelsen = Helt uenig, 6= Helt enig Gjennomsnitt svar Spørsmål Jeg fikk god informasjon om lærlingeordningen og hvordan jeg skulle søke læreplass på skolen 4,4 4,0 4,9 2 Arbeidsplassen min har gode rutiner for mottak av lærlinger. Jeg følte meg velkommen, og fikk god informasjon om bedriften og hva de forventet av meg som lærling 4,7 4,9 5,1 3 Det er laget en intern plan for opplæringen som sikrer at jeg får opplæring i alle læreplanmål 4 4,7 4,6 4 Jeg har fått god veilending og instruksjon underveis 4,8 4,8 5,1 5 Det har vært avsatt nok tid til planlegging, instruksjon, veiledning, reflekson og dokumentasjon 4 4,1 4,3 6 Jeg fører jevnlig opplæringslogg 3,5 3,1 3,3 7 Arbeidsheftet har vært et nyttig hjelpemiddel i læretiden 4,1 4,4 4,2 8 Jeg ønskerå få tilgang til å kunne føre arbeids-heftet elektronisk 4,1 3,6 3,7 9 Halvårsprøvene og samtalene har gitt meg nyttig informasjon om min faglige utvikling og hva jeg kan gjøre for å bli enda dyktigere i faget 4,7 4,8 5,0 10 Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg har fått av opplæringskontoret 4,8 4,6 4,6 11 På lærlingesamtalene har jeg fått relevant informasjon 5 4,8 5,0 12 Jeg ønsker at opplæringskontret skal være aktiv på sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube eller lignende 3,6 3,5 3,4 13 Når jeg har bestått fag-/svenneprøven vil jeg fortsette å jobbe i faget 4,9 5,2 5,5 14 Jeg vil gjerne fortsette på skole og ta videre utdanning 3,6 3,6 4 7 S ide

8 Det er med glede vi registrerer at forhold som gjelder rutiner for mottak av lærlingene på arbeidsplassen, planlegging av opplæringen, veiledning og instruksjon, og tid til planlegging, instruksjon, veiledning, refleksjon og dokumentasjon viser en klar positiv trend. Halvårsprøvene og - samtalene oppleves som nyttige verktøy underveis i opplæringsløpet, også arbeidshefter, oppfølgingen fra opplæringskontoret og lærlingesamlingene får høy skår (større enn 4,2). Stadig flere av lærlingene opplyser at de ønsker å fortsette i faget når læretiden er utstått og fagprøven er bestått. Det er også flere som vil fortsette på skolen å ta videreutdanning. Dette mener vi underbygger at lærlingene i våre virksomheter har valgt rett, at de får god oppfølging og at våre medlemsbedrifter gjør en god jobb. Samlinger/møter - med lærlinger og lærebedrifter Det ble avholdt oppstartsamling på Fylkeshuset for lærlinger og faglige ledere/veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og institusjonskokkfaget den 4. september. Fra medlemsbedriftene deltok 54 personer på denne samlingen. Den 11. september ble det holdt oppstartsamling for lærlinger og faglige ledere/veiledere i anleggsmaskinførerfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefag og kontor- og administrasjonsfaget på samme sted. 30 personer deltok på denne samlingen, der lærlinger og faglige ledere ble registrert som brukere og fikk opplæring i vårt nye elektroniske dokumentasjonssystem; «opplæringsboka.no» I tillegg til lærlingene og deres veiledere deltok våre fagkonsulenter i de respektive fagene, og representanter for Hedmark Fylkeskommune avd. for fag- og yrkesopplæring, Internasjonalt servicekontor, og elev- og lærlingeombudet i Hedmark. Alle lærlingene og faglige ledere fikk permer med grunnleggende informasjon og arbeidshefter. Onsdag 30. oktober ble det avholdt samling for kontorets 2. års lærlinger dvs. alle lærlinger som har læreforhold som utløper i 2013, på Terningen Arena. Det var påmeldt 48 lærlinger og 16 faglig ledere/veiledere til samlingen. Til sammen 72 deltagere. I tillegg deltok alle våre fagkonsulenter, Hedmark Fylkeskommune avd. for fag og yrkesopplæring, lærlingeombudet i Hedmark, representanter fra Internasjonalt servicekontor, NAV og Elverum videregående skole Tema for samlingen var fagprøven, videreutdanning, jobbsøk med mer. Lærlingesamlingene inngår som en del av opplæringen og dekker noen av læreplanens fellesmål. Opplæringskontoret gir dokumentasjon på at opplæring er gjennomført. I tillegg har lærlinger og lærebedrifter fått rutinemessige oppfølgingsbesøk hvert halvår fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Bedriftsbesøkene er en fast aktivitet som inngår i kontroll og veiledningsarbeidet som vi har. Besøkene gjennomføres etter en fast plan. I tillegg gjennomføres bedriftsbesøk ut fra behov som meldes fra bedrift eller lærling. 8 S ide

9 Hedmark Fylkeskommune har tilbudt en rekke fagopplæringskurs på ulike nivå i løpet av året, og vi har oppfordret våre faglige ledere og instruktører til å benytte seg av dette tilbudet. - med Hedmark Fylkeskommune/Yrkesopplæringsnemnda/andre opplæringskontor mfl. Administrasjonen har jevnlige møter med representanter for fylkeskommunens avd. for fag- og yrkesopplæring. De har også bidratt ved våre arrangementer for lærlingene og med informasjon i styremøtene på forespørsel. Det årlige dialogmøtet fant sted den 19. november Daglig leder er medlem i arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark som fremmer felles saker på vegne av alle opplæringskontorene overfor fylkeskommunen, Y-nemnda og andre relevante organ. De arrangerer også møter og samlinger for kontorene. Møter/Konferanser Interne møter; 04. april Styremøte OKKH 30. april Årsmøte OKKH 28. mai Datakurs Fylkeshuset 04. juni Datakurs Fylkeshuset 13. juni Samling for fagkonsulentene 04. juli Telefonmøte med Hedmark Revisjon 04. september Oppstartmøte for lærlinger og faglige ledere/veiledere 11.september Oppstartmøte for lærlinger og faglige ledere/veiledere 19. september Styremøte OKKH 30. oktober Samling for 2.årslærlinger og faglige ledere/veiledere 19. november Dialogmøte med Hedmark Fylkeskommune 02.desember Styremøte OKKH Eksterne møter/konferanser; 22. januar Bli helsefagarbeider-konferanse, Gardermoen 30. januar Møte arbeidsgruppe for skolekonkurranser i helse- og oppvekstfag 31. januar Fotoshoot av lærlinger til billedarkiv. 06. februar Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 07. februar Yrkesfagkonferanse i regi av NHO, Oslo 15. mars Brukermøte SAFIR-web, Gardermoen 9. / 10. april Samling for opplæringskontorene i Hedmark, Budor 16. april Møte om hospitering for lærere og faglige ledere 18. april Landskonferanse KS i Oslo 23. april Opplæring i VIGO-bedrift, fylkeshuset 24. april Møte vedr. lærlinger i Eidskog kommune 06. juni Kurs i opplæringsboka, Gardermoen 17. juni Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 02. september Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 17. september Info-møte om fagprøveavvikling, prøvenemnda i institusjonskokkfaget 20.september Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 23.september Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark september Landskonferanse i Nettverk for opplæringskontor i offentlig sektor, Kirkenes 9 S ide

10 04. oktober Møte i arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 17./18. oktober Utdanningsdirektoratets fagopplæringskonferanse, Sandvika 21. oktober Samling for opplæringskontorene i Hedmark 14. november Kurs i SAFIR-web, Oslo 15. november Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet desember Brukermøte SAFIR-web 17. desember Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet 2014 Inntak av lærlinger Det ble registrert intensjonsavtaler for inntak av 65 lærlinger i Resultatet ble 51 nye lærekontrakter og 2 opplæringskontrakter (lærekandidater) fordelt på 7 fag. Dette er 12 færre kontrakter enn innmeldte intensjonsavtaler. Det var i kontor- og administrasjonsfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget og IKT-servicefag at ikke alle tilgjengelige læreplasser ble fylt opp. Når det gjelder IKT-servicefag er det tatt inn lærling i dataelektronikerfaget som alternativ. Seks kommuner, fylkeskommunen og 3 andre virksomheter tok inn færre lærlinger enn planlagt. Årsaken var oppgitt å være mangel på kvalifiserte søkere, manglende kapasitet p.g.a. lærlinger med forskjøvet læretid og innskjæring i budsjetter. En kommune tok inn en lærling mer enn planlagt. I tillegg ble det tatt inn to lærlinger i to nye medlemsbedrifter. Formidlingen forløp greit, og 28 kontrakter var på plass før 15.juli som var fristen for tildeling av ekstra tilskudd. Oversikt over intensjonsavtaler og inntak 2013 Fag Intensjonsavtaler Lærekontrakter/OLK Avvik Anleggsmaskinførerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Hestefag Dataelektronikerfaget Helsefagarbeiderfaget IKT-servicefag Institusjonskokk Kontorfag Renholdsoperatørfag Sum inntak pr Hevede kontrakter Det ble hevet 18 kontrakter i løpet av av kontraktene gjaldt lærlinger i ambulansefaget som ble overført til Opplæringskontoret for Sykehuset Innlandet. Årsakene til de øvrige hevingene var sykdom, ønske om bytte av lærested eller feilvalg. Alle kontraktene er hevet etter enighet med lærlingene. 10 S ide

11

12

13

14

15

16 Til generalforsamlingen i Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Org.nr.: MVA REVISORS BERETNING FOR 2013 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark som består av balanse pr 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på Kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Besøksadresse Besøksadresse hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger: Kildevegen 14 Fjellgata 4

17 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen per 31. desember 2013 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med vedtektene. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk i Norge. Løten, den 4. april 2014 Julie Bronken oppdragsansvarlig revisor Hanne Mette Rusten regnskapsrevisor 2

18 VEDTEKTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK (OKKH) Vedtektene er utarbeidet med hjemmel i forskrift om godkjenning av opplæringskontor og om tilskudd til opplæringskontor og lærebedrifter, fastsatt av Kirke utdannings og forskningsdepartementet 5. januar 1996, retningslinjer for registrering i Brønnøysundregistrene, og opplæringslova med forskrift. Vedtatt første gang på stiftelsesmøte 18.des Sist revidert: NAVN 1.1 Foreningens navn er: Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark. Forkortet til OKKH 1.2 Forretningsadressen er: Ringgata 235, 2315 Hamar 2 FORMÅL 2.1 Kontorets formål er å: - informere om fagene og fagopplæringsordningen, og rekruttere nye lærlinger, lærekandidater, og lærebedrifter. - samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og lærekandidater - på vegne av medlemmene være kontraktspart med lærlingene/ lærekandidatene og administrere opplæringen av dem koordinere og være behjelpelig med å legge til rette og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet - gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner - arrangere kurs/ samlinger for lærlinger og fagansvarlige 3 JURIDISK PERSON Opplæringskontoret er organisert som en forening. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 MEDLEMSKAP 4.1 Virksomheter som kan godkjennes av fylkeskommunen til å forestå hele eller deler av opplæringen av lærlinger eller lærekandidater, og som tilslutter seg disse vedtekter kan bli medlem i opplæringskontoret. Søknad om medlemskap sendes skriftlig. Søknaden avgjøres av styret. Medlemskapets gyldighet registreres ved signert samarbeidsavtale. 18 S ide

19 4.2 Utmelding kan skje, men ansvaret i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må oppfylles. Utmelding må skje skriftlig, og vil gjelde først etter at forpliktelsene overfor lærlingene er oppfylt. 5 ØKONOMI 5.1 Kontorets virksomhet finansieres ved offentlige tilskudd som ytes til lærebedrifter- og/eller en serviceavgift per lærling som fastsettes av årsmøtet. 5.2 Alle tilskudd utbetales til opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til deltakende medlemmer. Den delen av tilskuddet som fordeles til medlemmene fastsettes hvert år av årsmøtet. 5.3 Regnskapet revideres av registrert revisor. 5.4 Årsmøtet bestemmer hvordan overskudd skal disponeres. 5.5 Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder. 5.5 Signaturretten i opplæringskontoret tilligger styreleder og daglig leder sammen. 6 ÅRSMØTET 6.1 Innen utgangen av april måned hvert år, skal det avholdes årsmøte. Årsmøtet er opplæringskontorets øverste myndighet. Hvert medlem representerer en stemme på årsmøtet. 6.2 Årsmøtet innkalles med fjorten (14) dagers skriftlig varsel, ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår. Innkomne saker sendes medlemmene syv (7) dager før årsmøtet. 6.3 Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, og styrets forslag til budsjett for det kommende år. 6.4 Årsmøtet skal foreta valg av styre som består av fem (5) medlemmer, samt tre (3) varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen 6.5 Årsmøtet velger leder og nestleder ved særskilt valg. Leder og nestleder velges for ett (1) år. 6.6 Årsmøtet oppnevner valgkomite på tre (3) medlemmer. 6.7 På årsmøtet skal opplæringskontorets daglige leder møte. Styret har møte- og forslagsrett. Yrkesopplæringsnemnda/fylkeskommunen kan delta som observatør. 19 S ide

20 6.8 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Varslingsfrist er den samme som for ordinært årsmøte. 6.9 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Dette gjelder ikke 11 og 12 7 STYRET 7.1 Opplæringskontorets styre består av 5 medlemmer inkludert leder og nestleder med 3 varamedlemmer i rekkefølge, som alle velges av årsmøtet. 7.2 Styret velges blant medlemmene. Yrkesopplæringsnemnda/Fylkeskommunen har møte og talerett i styret. 7.3 Styret er ansvarlig for opplæringskontorets drift, og for å iverksette årsmøtets vedtak. Styret engasjerer revisor. 7.4 Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og ikke delegert ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder. 7.5 Fylkeskommunen tilsetter daglig leder etter råd fra styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse og gir nødvendige fullmakter til daglig leder. 7.6 Daglig leder deltar på styremøtene og er sekretær uten stemmerett. 7.7 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av styremedlemmene inklusive leder eller nestleder er til stede. 7.8 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved lik stemmegivning gjelder leders dobbeltstemme. 8 OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER / PLIKTER 8.1 Opplæringskontorets oppgave er å være et serviceorgan for medlemmene. Dette omfatter blant annet: 8.2 Sørge for at det opprettes lærekontrakt /opplæringskontrakt med lærlingen / lærekandidaten og sende kontrakten til fylkeskommunen for godkjenning. 8.3 Påse at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med den aktuelle læreplanen og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger til andre medlemsbedrifter dersom den medlemsbedriften som i utgangspunktet har ansatt lærlingen, ikke kan gi den opplæringa som læreplanen krever, eller andre forhold tilsier at lærlingen bør flyttes. 8.4 Følge opp lærling, lærekandidat og lærebedrift i hele læretida. Gi råd og veiledning, og bidra til å løse eventuelle konflikter. 20 S ide

21 8.5 Melde avbrudd i læretid som er av en slik varighet at de har konsekvenser for lærlingens opplæringsløp, til fylkeskommunen. 8.6 Arrangere kurs og samlinger for lærlinger, lærekandidater, faglige ledere og instruktører. 8.7 Opplæringskontoret har plikt til å påse at lærlingen får vurdering iht. forskrift til opplæringslova 3.1. Lærlingens rett til vurdering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringa. Opplæringskontoret melder lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/ kompetanseprøve ved læretidens utløp. 8.8 Bidra til å effektivisere og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet. 8.9 Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser I samarbeid med medlemsbedriftene og fylkeskommunen, informere om lærlingordningen, rekruttere og formidle lærlinger og lærekandidater til medlemsbedriftene Søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter, og nye fag i eksisterende medlemsbedrifter Utbetale tilskudd til medlemsbedriftene iht. vedtak i årsmøtet Dokumentere overfor fylkeskommunen at medlemmene samlet tilfredsstiller krava i opplæringslovens 4.3, og melde endringer i læreforhold og medlemsmasse til fylkeskommunen Holde god kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen, å ivareta årlig rapportering om opplæring av lærlinger og lærekandidater Gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner. 9 MEDLEMSBEDRIFTENES OPPGAVER / PLIKTER 9.1 Inngå samarbeidsavtale og rette seg etter opplæringskontorets vedtekter og bestemmelser Stille læreplasser til disposisjon for personer under utdanning, og ta i mot lærlinger fra andre medlemsbedrifter ved behov. 9.3 Være arbeidsgiver for lærlingene og lærekandidatene. 9.4 Betale lærlingen/lærekandidaten lønn iht. gjeldende tariff. 21 S ide

22 9.5 Tilrettelegge produksjon og opplæring slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå målene i den fastsatte læreplanen. 9.6 Påse at opplæring skjer iht. læreplanen og gjeldende lover og forskrifter. 9.7 Stille til rådighet en faglig kvalifisert person (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og en eller flere instruktører som skal forestå opplæringa. 9.8 En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder jevnlig føre tilsyn med at lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrift. 9.9 Utvikle en intern plan for opplæringen som sikrer at lærlingen og lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen Gjennomføre halvårlige vurderinger av lærlinger og lærekandidater 9.11 Skape et godt arbeids- og læringsmiljø Følge opp Opplæringskontorets kvalitetssystemer Melde fra til opplæringskontoret om sykdom, permisjoner, fravær etc. som har en slik varighet at det har konsekvenser for opplæringen 9.14 Stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materiell, redskaper og assistenthjelp under fag- og svenneprøver. 10 ADMINISTRASJON 10.1 Opplæringskontoret ledes av en daglig leder. Denne har ansvaret for at driften skjer innenfor vedtatte budsjetter og gjeldene vedtekter. 11 ENDRING AV VEDTEKTER 11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet. 12 OPPLØSNING 12.1 Beslutning om oppløsning kan treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte når et flertall på 2/3 av medlemmene vedtar dette. I tilfelle oppløsning fatter årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. 22 S ide

23 SAMARBEIDSAVTALE inngått mellom OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK (OKKH) og medlemsbedrift Bedriften samtykker i opplæringskontorets vedtekter. Vi er inneforstått med at de offentlige tilskuddene som ytes til lærebedrifter, tilfaller opplæringskontoret. Andelen av tilskuddene som tilfaller bedriften, blir som bestemt av årsmøtet. Sted: Dato: / 20 Ansvarlig leder av medlemsbedrift Daglig leder av Opplæringskontoret for Kommunesektoren i Hedmark (OKKH) Utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene. 23 S i d e

24 Medlemsliste Eidskog kommune Eidskog Næringsservice KF Elverum Energi Elverum Kommune Engerdal kommune Grue kommune Hakkebakkeskogen Naturbarnehage SA Hedmark Fylkeskommune - Sentraladministrasjonen - Elverum videregående skole - Hamar Katedralskole - Jønsberg videregående skole - Midt Østerdal videregående skole - Nord Østerdal videregående skole - Ringsaker videregående skole - Sentrum videregående skole - Skarnes videregående skole - Solør videregående skole avd. Flisa - Solør videregående skole avd. Våler - Solør videregående skole avd. Sønsterud - Stange videregående skole - Storhamar videregående skole - Storsteigen videregående skole - Trysil videregående skole - Øvrebyen videregående skole Kongsvinger kommune Lia barnehage SA Nord Odal kommune Roverud barnehage SA Sør Odal kommune Trysil kommune Ungt Entreprenørskap Åmot kommune

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2015 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Lærling i institusjonskokkfaget Innholdsfortegnelse Årsmelding for 2015 4 Årsregnskap for 2015 12 Revisors beretning for 2015

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2012 for ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Innhold Årsmelding for 2012 Årsregnskap for 2012 Revisors beretning for 2012 Vedtekter revidert 24.04.12 Samarbeidsavtale Medlemsliste

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA Pr. 19.04.2016 1 - NAVN Selskapets navn er Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord- Trøndelag SA, forkortet til

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal VEDTEKTER FOR ELFO Agder 1 Kontorets form og navn 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal være: ELFO Agder Kontoret skal være lokalisert i Arendal 2 Definisjoner

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer