ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark"

Transkript

1 2013 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

2

3 Innhold Årsmelding for Årsregnskap for Revisors beretning for Vedtekter revidert Medlemsliste 24 Forsidebilde: Faglig leder Ingunn Bråthen veileder Maren Finstad Gropen som er lærling i helsearbeiderfaget i Elverum kommune 3 S ide

4 ÅRSMELDING FOR 2013 OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK Organisasjonens formål og adresse Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark er et samarbeidsorgan mellom deltakende bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater og har et ikke økonomisk formål. Kontorets besøksadresse er: Hamar Katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar Soliditet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Kontoret har tilfredsstillende egenkapital og likviditet. Inntektsgrunnlaget er avhengig av antall lære- og opplæringskontrakter som blir inngått. Inntaket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2013 ble det inngått 53 kontrakter. Dette er 10 færre enn foregående år. Økonomi Kontantbeholdningen per 1. januar 2013 var kr mot i Resultatet ved årets slutt viser et underskudd på kr mot et overskudd på kr året før. Styret anbefaler at årets underskudd fratrekkes egenkapitalen. Kontoret har en opptjent egenkapital på kr mot kr året før. Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr mot kr i Medlemsutvikling Opplæringskontoret har i år fått tre nye medlemsbedrifter. Alle tre er private barnehager. Dette er med på å øke antallet læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og gir flere av søkerne i dette faget mulighet til å fullføre utdanningen sin. Nye medlemmer i år er; Hakkebakkeskogen Natur-barnehage sa, Elverum, Lia Barnehage sa, og Roverud Barnehage sa på Kongsvinger. Administrasjon og personellressurs Kontoret var ved årets begynnelse bemannet med daglig leder i 100% stilling, og fem deltidsstillinger på frikjøpsavtaler som samlet utgjorde 141% stilling. Av disse var fire kvinner og to menn. Foreningen legger vekt på at det skal være likestilling i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Deltidsstillingene har sine hovedoppgaver knyttet til spesifikke fag, og tjenesten kjøpes fra medlemskommuner eller private bedrifter. Avtalene inngås/fornyes hvert år og gir stor grad av fleksibilitet både i forhold til stillingsstørrelse og fagområder. Avtalen med fagkonsulenten i ambulansefaget ble avsluttet 1.feb i forbindelse med omstrukturering av ambulansetjenesten i Hedmark. Alle kontorets lærekontrakter i ambulansefaget ble da overført til Opplæringskontoret for Sykehuset Innlandet. 4 S ide

5 Avtalen med kontormedarbeider og fagkonsulent i kontor og administrasjonsfaget ble avsluttet 1. mars 2013 da hun gikk over i ny stilling. Oppfølgingen av disse lærlingene ivaretas nå av en av de andre fagkonsulentene. F.o.m. 2.kvartal 2013 har opplæringskontoret hatt løpende frikjøpsavtaler som til sammen utgjør 85 % stilling. Styret Styret for OKKH har i 2013 bestått av: Randi Sletnes Bjørlo (leder) Anne Grethe Næverdal Adolfsson (nesteleder) Trine Jeanette Hansen Ingeborg Frank Tove Feltman Hendnes Hedmark Fylkeskommune Trysil Kommune Nord-Odal Kommune Engerdal Kommune Kongsvinger Kommune Vararepresentanter: 1. Ingjerd Kongsro Elverum Kommune 2. Mina Dammen Eidskog Næringsservice KF 3. Lill Anette Melgård Kongsvinger Kommune Valgkomiteen består av: Oddvar Høgberg (leder) Tore Strand Astri Sund (vara medlem) Eidskog Kommune Kongsvinger Kommune Eidskog Kommune Det er avholdt 4 styremøter, og styret har behandlet 19 saker i Påvirkning av det ytre miljø Etter styrets oppfatning påvirker ikke foretaket det ytre miljøet. Generelt Kontoret hadde i 2013, 118 løpende kontrakter hvorav 112 var ordinære lærekontrakter og 6 var opplæringskontrakter (lærekandidater) Driftsformen med en fast administrasjon kombinert med kjøp av faglige tjenester fungerer godt, og kvaliteten på opplæringsløpet blir styrket med en slik organisering. Tilgjengelige ressurser i 2013 har fordelt seg som følger; - oppfølging ambulansefag; timebasert etter behov frem til oppfølging IKT og kontor- og administrasjonsfaget; 25 % stillingsressurs hele året - oppfølging Barne- og ungdomsarbeiderfaget; 20 %, hele året. - oppfølging helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, renholdsoperatørfaget og idrettsanleggsfaget; 40 % hele året. - kontormedarbeider og oppfølging av lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget frem til ; 36 %. Det er lagt til rette for faglig oppdatering av våre medarbeidere, bla. har de fått tilbud om å delta på relevante fag-konferanser. 5 S ide

6 I tillegg har daglig leder deltatt på brukerkurs for administrasjonsprogrammet SAFIR-web. og opplæringsboka.no samt oppdateringskurs i Excel og Word. Basisaktiviteter Basisaktiviteter er alle de aktiviteter som Opplæringskontoret som lærebedrift har i forhold til lovverk og kvalitet på opplæringen, og som i all hovedsak gjentar seg fra år til år. Det vil i praksis gå ut på at arbeidet blir innrettet slik at kvaliteten på opplæringen minst er i samsvar med de krav som til enhver tid stilles i opplæringslova (OL) med tilhørende forskrift. Dette krever at vi har et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Ansvaret for dette hviler fullt og helt på opplæringskontoret som lærebedrift for alle lærlingene i våre deltakende bedrifter. For at Opplæringskontoret skal kunne ivareta dette ansvaret ble det på årsmøtet i 2011 gjort endringer i vedtektene som fastsetter forholdet mellom medlemmene og kontoret (partenes plikter og arbeidsoppgaver) Alle medlemmer i kontoret må inngå en samarbeidsavtale der de tilslutter seg vedtektene. Kvalitetssikringsverktøyet som ble utviklet i 2004 og senere revidert i 2008/2009 og 2012/2013 har vært godt egnet for å ivareta det meste av de krav som stilles. Det har bestått av et arbeidshefte for hvert fagområde som beskriver rutinene for gjennomføring av lærlingeløpet, tolkning av læreplanmålene som ligger i sentrale læreplaner, og et dokumentasjonssystem. Opplæringskontoret rapporterer årlig til Hedmark Fylkeskommune. Rapporten følges opp med et dialogmøte mellom partene. Oppfølging av lærlinger og medlemmer er gjennomført i forhold til våre målsettinger. Lærlinger og lærebedrifter får rutinemessige oppfølgingsbesøk fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Formen har vært planlagte besøk, møter, og samlinger for lærlinger, faglige ledere og instruktører/veiledere. Vi har også ytt bistand til lærlinger og virksomheter når det har oppstått behov utover de planlagte aktivitetene. Andre aktiviteter: Konvertering til SAFIR-web: Den 13. november i 2012 konverterte vi administrasjonssystemet vårt over til det web-baserte programmet; SAFIR-web. Programmet er under utvikling og har foreløpig ikke alle de rapport- og statistikk funksjonene som vi ønsker som styringsverktøy. Kontoret deltar aktivt i oppdatering av systemet via brukermøter og meldinger til kundeservice. Revisjon av arbeidshefter: Det er inngått avtale med selskapet Opplæringsboka as, som har utviklet programvare for elektronisk føring og oppfølging av opplæringsbøker som kan integreres i det nye web-baserte administrasjonssystemet; SAFIR-web. Tre arbeidshefter er foreløpig registrert inn i dette systemet; dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Lærlinger med oppstart i 2013 i disse fagene og deres faglige ledere, fikk sin bruker-id og en innføring i systemet på oppstartsamlingen den 11. september. Erfaringene med bruken av systemet så langt er gode. 6 S ide

7 Praksisbrevordningen: Er en forsøksordning innen videregående opplæring for ungdom som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring. Det tegnes en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale (som for lærekandidater) Ungdommene skal over to år følge en egen forsøkslæreplan for opplæring i bedrift fire dager i uka. I tillegg gis det yrkesrettet opplæring i fagene; norsk, matematikk og samfunnsfag i skole en dag pr. uke. Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve. De som ønsker kan fortsette som vanlige lærlinger å avlegge fagprøve. Forsøket er en del av Ny Giv prosjektet som skal føre til at flere gjennomfører videregående opplæring. OKKH deltar i prosjektet i samarbeid med to av våre medlemmer. Det er tegnet en kontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget og en i institusjonskokkfaget. Lærlingeundersøkelsen For fjerde året på rad har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant våre 2.års lærlinger som et ledd i egenvurdering av opplæringskontorets virksomhet. Det avsettes tid til å fylle ut skjemaet på lærlingesamlingen om høsten. På den måten får vi en høy svarprosent. I år besvarte 42 av 48 lærlinger som deltok på samlingen, undersøkelsen. På en skala fra 1-6 der 1 er laveste skår, er laveste gjennomsnittsskår 3,3 og høyeste 5,5. Lærlingeundersøkelsen = Helt uenig, 6= Helt enig Gjennomsnitt svar Spørsmål Jeg fikk god informasjon om lærlingeordningen og hvordan jeg skulle søke læreplass på skolen 4,4 4,0 4,9 2 Arbeidsplassen min har gode rutiner for mottak av lærlinger. Jeg følte meg velkommen, og fikk god informasjon om bedriften og hva de forventet av meg som lærling 4,7 4,9 5,1 3 Det er laget en intern plan for opplæringen som sikrer at jeg får opplæring i alle læreplanmål 4 4,7 4,6 4 Jeg har fått god veilending og instruksjon underveis 4,8 4,8 5,1 5 Det har vært avsatt nok tid til planlegging, instruksjon, veiledning, reflekson og dokumentasjon 4 4,1 4,3 6 Jeg fører jevnlig opplæringslogg 3,5 3,1 3,3 7 Arbeidsheftet har vært et nyttig hjelpemiddel i læretiden 4,1 4,4 4,2 8 Jeg ønskerå få tilgang til å kunne føre arbeids-heftet elektronisk 4,1 3,6 3,7 9 Halvårsprøvene og samtalene har gitt meg nyttig informasjon om min faglige utvikling og hva jeg kan gjøre for å bli enda dyktigere i faget 4,7 4,8 5,0 10 Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg har fått av opplæringskontoret 4,8 4,6 4,6 11 På lærlingesamtalene har jeg fått relevant informasjon 5 4,8 5,0 12 Jeg ønsker at opplæringskontret skal være aktiv på sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube eller lignende 3,6 3,5 3,4 13 Når jeg har bestått fag-/svenneprøven vil jeg fortsette å jobbe i faget 4,9 5,2 5,5 14 Jeg vil gjerne fortsette på skole og ta videre utdanning 3,6 3,6 4 7 S ide

8 Det er med glede vi registrerer at forhold som gjelder rutiner for mottak av lærlingene på arbeidsplassen, planlegging av opplæringen, veiledning og instruksjon, og tid til planlegging, instruksjon, veiledning, refleksjon og dokumentasjon viser en klar positiv trend. Halvårsprøvene og - samtalene oppleves som nyttige verktøy underveis i opplæringsløpet, også arbeidshefter, oppfølgingen fra opplæringskontoret og lærlingesamlingene får høy skår (større enn 4,2). Stadig flere av lærlingene opplyser at de ønsker å fortsette i faget når læretiden er utstått og fagprøven er bestått. Det er også flere som vil fortsette på skolen å ta videreutdanning. Dette mener vi underbygger at lærlingene i våre virksomheter har valgt rett, at de får god oppfølging og at våre medlemsbedrifter gjør en god jobb. Samlinger/møter - med lærlinger og lærebedrifter Det ble avholdt oppstartsamling på Fylkeshuset for lærlinger og faglige ledere/veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og institusjonskokkfaget den 4. september. Fra medlemsbedriftene deltok 54 personer på denne samlingen. Den 11. september ble det holdt oppstartsamling for lærlinger og faglige ledere/veiledere i anleggsmaskinførerfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefag og kontor- og administrasjonsfaget på samme sted. 30 personer deltok på denne samlingen, der lærlinger og faglige ledere ble registrert som brukere og fikk opplæring i vårt nye elektroniske dokumentasjonssystem; «opplæringsboka.no» I tillegg til lærlingene og deres veiledere deltok våre fagkonsulenter i de respektive fagene, og representanter for Hedmark Fylkeskommune avd. for fag- og yrkesopplæring, Internasjonalt servicekontor, og elev- og lærlingeombudet i Hedmark. Alle lærlingene og faglige ledere fikk permer med grunnleggende informasjon og arbeidshefter. Onsdag 30. oktober ble det avholdt samling for kontorets 2. års lærlinger dvs. alle lærlinger som har læreforhold som utløper i 2013, på Terningen Arena. Det var påmeldt 48 lærlinger og 16 faglig ledere/veiledere til samlingen. Til sammen 72 deltagere. I tillegg deltok alle våre fagkonsulenter, Hedmark Fylkeskommune avd. for fag og yrkesopplæring, lærlingeombudet i Hedmark, representanter fra Internasjonalt servicekontor, NAV og Elverum videregående skole Tema for samlingen var fagprøven, videreutdanning, jobbsøk med mer. Lærlingesamlingene inngår som en del av opplæringen og dekker noen av læreplanens fellesmål. Opplæringskontoret gir dokumentasjon på at opplæring er gjennomført. I tillegg har lærlinger og lærebedrifter fått rutinemessige oppfølgingsbesøk hvert halvår fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Bedriftsbesøkene er en fast aktivitet som inngår i kontroll og veiledningsarbeidet som vi har. Besøkene gjennomføres etter en fast plan. I tillegg gjennomføres bedriftsbesøk ut fra behov som meldes fra bedrift eller lærling. 8 S ide

9 Hedmark Fylkeskommune har tilbudt en rekke fagopplæringskurs på ulike nivå i løpet av året, og vi har oppfordret våre faglige ledere og instruktører til å benytte seg av dette tilbudet. - med Hedmark Fylkeskommune/Yrkesopplæringsnemnda/andre opplæringskontor mfl. Administrasjonen har jevnlige møter med representanter for fylkeskommunens avd. for fag- og yrkesopplæring. De har også bidratt ved våre arrangementer for lærlingene og med informasjon i styremøtene på forespørsel. Det årlige dialogmøtet fant sted den 19. november Daglig leder er medlem i arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark som fremmer felles saker på vegne av alle opplæringskontorene overfor fylkeskommunen, Y-nemnda og andre relevante organ. De arrangerer også møter og samlinger for kontorene. Møter/Konferanser Interne møter; 04. april Styremøte OKKH 30. april Årsmøte OKKH 28. mai Datakurs Fylkeshuset 04. juni Datakurs Fylkeshuset 13. juni Samling for fagkonsulentene 04. juli Telefonmøte med Hedmark Revisjon 04. september Oppstartmøte for lærlinger og faglige ledere/veiledere 11.september Oppstartmøte for lærlinger og faglige ledere/veiledere 19. september Styremøte OKKH 30. oktober Samling for 2.årslærlinger og faglige ledere/veiledere 19. november Dialogmøte med Hedmark Fylkeskommune 02.desember Styremøte OKKH Eksterne møter/konferanser; 22. januar Bli helsefagarbeider-konferanse, Gardermoen 30. januar Møte arbeidsgruppe for skolekonkurranser i helse- og oppvekstfag 31. januar Fotoshoot av lærlinger til billedarkiv. 06. februar Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 07. februar Yrkesfagkonferanse i regi av NHO, Oslo 15. mars Brukermøte SAFIR-web, Gardermoen 9. / 10. april Samling for opplæringskontorene i Hedmark, Budor 16. april Møte om hospitering for lærere og faglige ledere 18. april Landskonferanse KS i Oslo 23. april Opplæring i VIGO-bedrift, fylkeshuset 24. april Møte vedr. lærlinger i Eidskog kommune 06. juni Kurs i opplæringsboka, Gardermoen 17. juni Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 02. september Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 17. september Info-møte om fagprøveavvikling, prøvenemnda i institusjonskokkfaget 20.september Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 23.september Møte i Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark september Landskonferanse i Nettverk for opplæringskontor i offentlig sektor, Kirkenes 9 S ide

10 04. oktober Møte i arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark 17./18. oktober Utdanningsdirektoratets fagopplæringskonferanse, Sandvika 21. oktober Samling for opplæringskontorene i Hedmark 14. november Kurs i SAFIR-web, Oslo 15. november Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet desember Brukermøte SAFIR-web 17. desember Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet 2014 Inntak av lærlinger Det ble registrert intensjonsavtaler for inntak av 65 lærlinger i Resultatet ble 51 nye lærekontrakter og 2 opplæringskontrakter (lærekandidater) fordelt på 7 fag. Dette er 12 færre kontrakter enn innmeldte intensjonsavtaler. Det var i kontor- og administrasjonsfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget og IKT-servicefag at ikke alle tilgjengelige læreplasser ble fylt opp. Når det gjelder IKT-servicefag er det tatt inn lærling i dataelektronikerfaget som alternativ. Seks kommuner, fylkeskommunen og 3 andre virksomheter tok inn færre lærlinger enn planlagt. Årsaken var oppgitt å være mangel på kvalifiserte søkere, manglende kapasitet p.g.a. lærlinger med forskjøvet læretid og innskjæring i budsjetter. En kommune tok inn en lærling mer enn planlagt. I tillegg ble det tatt inn to lærlinger i to nye medlemsbedrifter. Formidlingen forløp greit, og 28 kontrakter var på plass før 15.juli som var fristen for tildeling av ekstra tilskudd. Oversikt over intensjonsavtaler og inntak 2013 Fag Intensjonsavtaler Lærekontrakter/OLK Avvik Anleggsmaskinførerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Hestefag Dataelektronikerfaget Helsefagarbeiderfaget IKT-servicefag Institusjonskokk Kontorfag Renholdsoperatørfag Sum inntak pr Hevede kontrakter Det ble hevet 18 kontrakter i løpet av av kontraktene gjaldt lærlinger i ambulansefaget som ble overført til Opplæringskontoret for Sykehuset Innlandet. Årsakene til de øvrige hevingene var sykdom, ønske om bytte av lærested eller feilvalg. Alle kontraktene er hevet etter enighet med lærlingene. 10 S ide

11

12

13

14

15

16 Til generalforsamlingen i Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Org.nr.: MVA REVISORS BERETNING FOR 2013 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark som består av balanse pr 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på Kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Besøksadresse Besøksadresse hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger: Kildevegen 14 Fjellgata 4

17 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen per 31. desember 2013 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med vedtektene. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk i Norge. Løten, den 4. april 2014 Julie Bronken oppdragsansvarlig revisor Hanne Mette Rusten regnskapsrevisor 2

18 VEDTEKTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK (OKKH) Vedtektene er utarbeidet med hjemmel i forskrift om godkjenning av opplæringskontor og om tilskudd til opplæringskontor og lærebedrifter, fastsatt av Kirke utdannings og forskningsdepartementet 5. januar 1996, retningslinjer for registrering i Brønnøysundregistrene, og opplæringslova med forskrift. Vedtatt første gang på stiftelsesmøte 18.des Sist revidert: NAVN 1.1 Foreningens navn er: Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark. Forkortet til OKKH 1.2 Forretningsadressen er: Ringgata 235, 2315 Hamar 2 FORMÅL 2.1 Kontorets formål er å: - informere om fagene og fagopplæringsordningen, og rekruttere nye lærlinger, lærekandidater, og lærebedrifter. - samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og lærekandidater - på vegne av medlemmene være kontraktspart med lærlingene/ lærekandidatene og administrere opplæringen av dem koordinere og være behjelpelig med å legge til rette og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet - gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner - arrangere kurs/ samlinger for lærlinger og fagansvarlige 3 JURIDISK PERSON Opplæringskontoret er organisert som en forening. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 MEDLEMSKAP 4.1 Virksomheter som kan godkjennes av fylkeskommunen til å forestå hele eller deler av opplæringen av lærlinger eller lærekandidater, og som tilslutter seg disse vedtekter kan bli medlem i opplæringskontoret. Søknad om medlemskap sendes skriftlig. Søknaden avgjøres av styret. Medlemskapets gyldighet registreres ved signert samarbeidsavtale. 18 S ide

19 4.2 Utmelding kan skje, men ansvaret i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må oppfylles. Utmelding må skje skriftlig, og vil gjelde først etter at forpliktelsene overfor lærlingene er oppfylt. 5 ØKONOMI 5.1 Kontorets virksomhet finansieres ved offentlige tilskudd som ytes til lærebedrifter- og/eller en serviceavgift per lærling som fastsettes av årsmøtet. 5.2 Alle tilskudd utbetales til opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til deltakende medlemmer. Den delen av tilskuddet som fordeles til medlemmene fastsettes hvert år av årsmøtet. 5.3 Regnskapet revideres av registrert revisor. 5.4 Årsmøtet bestemmer hvordan overskudd skal disponeres. 5.5 Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder. 5.5 Signaturretten i opplæringskontoret tilligger styreleder og daglig leder sammen. 6 ÅRSMØTET 6.1 Innen utgangen av april måned hvert år, skal det avholdes årsmøte. Årsmøtet er opplæringskontorets øverste myndighet. Hvert medlem representerer en stemme på årsmøtet. 6.2 Årsmøtet innkalles med fjorten (14) dagers skriftlig varsel, ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår. Innkomne saker sendes medlemmene syv (7) dager før årsmøtet. 6.3 Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, og styrets forslag til budsjett for det kommende år. 6.4 Årsmøtet skal foreta valg av styre som består av fem (5) medlemmer, samt tre (3) varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen 6.5 Årsmøtet velger leder og nestleder ved særskilt valg. Leder og nestleder velges for ett (1) år. 6.6 Årsmøtet oppnevner valgkomite på tre (3) medlemmer. 6.7 På årsmøtet skal opplæringskontorets daglige leder møte. Styret har møte- og forslagsrett. Yrkesopplæringsnemnda/fylkeskommunen kan delta som observatør. 19 S ide

20 6.8 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Varslingsfrist er den samme som for ordinært årsmøte. 6.9 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Dette gjelder ikke 11 og 12 7 STYRET 7.1 Opplæringskontorets styre består av 5 medlemmer inkludert leder og nestleder med 3 varamedlemmer i rekkefølge, som alle velges av årsmøtet. 7.2 Styret velges blant medlemmene. Yrkesopplæringsnemnda/Fylkeskommunen har møte og talerett i styret. 7.3 Styret er ansvarlig for opplæringskontorets drift, og for å iverksette årsmøtets vedtak. Styret engasjerer revisor. 7.4 Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og ikke delegert ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder. 7.5 Fylkeskommunen tilsetter daglig leder etter råd fra styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse og gir nødvendige fullmakter til daglig leder. 7.6 Daglig leder deltar på styremøtene og er sekretær uten stemmerett. 7.7 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av styremedlemmene inklusive leder eller nestleder er til stede. 7.8 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved lik stemmegivning gjelder leders dobbeltstemme. 8 OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER / PLIKTER 8.1 Opplæringskontorets oppgave er å være et serviceorgan for medlemmene. Dette omfatter blant annet: 8.2 Sørge for at det opprettes lærekontrakt /opplæringskontrakt med lærlingen / lærekandidaten og sende kontrakten til fylkeskommunen for godkjenning. 8.3 Påse at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med den aktuelle læreplanen og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger til andre medlemsbedrifter dersom den medlemsbedriften som i utgangspunktet har ansatt lærlingen, ikke kan gi den opplæringa som læreplanen krever, eller andre forhold tilsier at lærlingen bør flyttes. 8.4 Følge opp lærling, lærekandidat og lærebedrift i hele læretida. Gi råd og veiledning, og bidra til å løse eventuelle konflikter. 20 S ide

21 8.5 Melde avbrudd i læretid som er av en slik varighet at de har konsekvenser for lærlingens opplæringsløp, til fylkeskommunen. 8.6 Arrangere kurs og samlinger for lærlinger, lærekandidater, faglige ledere og instruktører. 8.7 Opplæringskontoret har plikt til å påse at lærlingen får vurdering iht. forskrift til opplæringslova 3.1. Lærlingens rett til vurdering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringa. Opplæringskontoret melder lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/ kompetanseprøve ved læretidens utløp. 8.8 Bidra til å effektivisere og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet. 8.9 Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser I samarbeid med medlemsbedriftene og fylkeskommunen, informere om lærlingordningen, rekruttere og formidle lærlinger og lærekandidater til medlemsbedriftene Søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter, og nye fag i eksisterende medlemsbedrifter Utbetale tilskudd til medlemsbedriftene iht. vedtak i årsmøtet Dokumentere overfor fylkeskommunen at medlemmene samlet tilfredsstiller krava i opplæringslovens 4.3, og melde endringer i læreforhold og medlemsmasse til fylkeskommunen Holde god kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen, å ivareta årlig rapportering om opplæring av lærlinger og lærekandidater Gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner. 9 MEDLEMSBEDRIFTENES OPPGAVER / PLIKTER 9.1 Inngå samarbeidsavtale og rette seg etter opplæringskontorets vedtekter og bestemmelser Stille læreplasser til disposisjon for personer under utdanning, og ta i mot lærlinger fra andre medlemsbedrifter ved behov. 9.3 Være arbeidsgiver for lærlingene og lærekandidatene. 9.4 Betale lærlingen/lærekandidaten lønn iht. gjeldende tariff. 21 S ide

22 9.5 Tilrettelegge produksjon og opplæring slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå målene i den fastsatte læreplanen. 9.6 Påse at opplæring skjer iht. læreplanen og gjeldende lover og forskrifter. 9.7 Stille til rådighet en faglig kvalifisert person (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og en eller flere instruktører som skal forestå opplæringa. 9.8 En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder jevnlig føre tilsyn med at lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrift. 9.9 Utvikle en intern plan for opplæringen som sikrer at lærlingen og lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen Gjennomføre halvårlige vurderinger av lærlinger og lærekandidater 9.11 Skape et godt arbeids- og læringsmiljø Følge opp Opplæringskontorets kvalitetssystemer Melde fra til opplæringskontoret om sykdom, permisjoner, fravær etc. som har en slik varighet at det har konsekvenser for opplæringen 9.14 Stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materiell, redskaper og assistenthjelp under fag- og svenneprøver. 10 ADMINISTRASJON 10.1 Opplæringskontoret ledes av en daglig leder. Denne har ansvaret for at driften skjer innenfor vedtatte budsjetter og gjeldene vedtekter. 11 ENDRING AV VEDTEKTER 11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet. 12 OPPLØSNING 12.1 Beslutning om oppløsning kan treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte når et flertall på 2/3 av medlemmene vedtar dette. I tilfelle oppløsning fatter årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. 22 S ide

23 SAMARBEIDSAVTALE inngått mellom OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK (OKKH) og medlemsbedrift Bedriften samtykker i opplæringskontorets vedtekter. Vi er inneforstått med at de offentlige tilskuddene som ytes til lærebedrifter, tilfaller opplæringskontoret. Andelen av tilskuddene som tilfaller bedriften, blir som bestemt av årsmøtet. Sted: Dato: / 20 Ansvarlig leder av medlemsbedrift Daglig leder av Opplæringskontoret for Kommunesektoren i Hedmark (OKKH) Utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene. 23 S i d e

24 Medlemsliste Eidskog kommune Eidskog Næringsservice KF Elverum Energi Elverum Kommune Engerdal kommune Grue kommune Hakkebakkeskogen Naturbarnehage SA Hedmark Fylkeskommune - Sentraladministrasjonen - Elverum videregående skole - Hamar Katedralskole - Jønsberg videregående skole - Midt Østerdal videregående skole - Nord Østerdal videregående skole - Ringsaker videregående skole - Sentrum videregående skole - Skarnes videregående skole - Solør videregående skole avd. Flisa - Solør videregående skole avd. Våler - Solør videregående skole avd. Sønsterud - Stange videregående skole - Storhamar videregående skole - Storsteigen videregående skole - Trysil videregående skole - Øvrebyen videregående skole Kongsvinger kommune Lia barnehage SA Nord Odal kommune Roverud barnehage SA Sør Odal kommune Trysil kommune Ungt Entreprenørskap Åmot kommune

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 LØREN VELFORENING

ÅRSBERETNING 2012 LØREN VELFORENING ÅRSBERETNING 2012 LØREN VELFORENING dagen dagen Innhold Styreleder har ordet... 3 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2012... 5 Årsberetning for 2012... 6 Bomiljøvaktavtalen... 11 Resultat regnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 8 FAGBREV 2011... 9 REKRUTTERINGSARBEID...

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer