OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET"

Transkript

1 OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

2 Forord Etter Kunnskapsløftet var det påkrevd å tilpassa ny Opplæringsbok til den nye Læreplanen. Me har lagt vekt på å få fram ein tydeleg forventning om korleis lærlingen og instruktøren skal jobba med kvart mål, som om det er rom for individuelle tilpasningar og kreative løysingar. Me ønskjer at opplæringsboka skal sikra kvalitet og ein lik tilnærming til måla, og gjennom det gje tryggleik både for lærlingen og lærebedrifta. Fagleg ansvarleg for kontor og administrasjonsfaget i Stord kommune har saman med Opplæringskontoret for kommunal fag tatt utgangspunkt i Stavanger kommune si opplæringsbok, justert innhaldet og layouten noko, og sett den over til nynorsk. Me startar bruken av den nye opplæringsboka hausten Stord, Med helsing, Haldis Lauksund fagleg ansvarleg for kontor og administrasjonsfaget Siv Nesse koordinator for lærlingane i Stord kommune 2

3 DEL 1 INFORMASJON 3

4 Stord kommune Koordinator Siv Nesse Pb 304, 5402 Stord Namn: Adresse: Tlf.nr.: E-post: 4

5 INFORMASJON Som lærebedrift/lærestad har me ansvar for at du som lærling og nytilsett får informasjon og kunnskap om mange områder. Kven som har ansvar for å informera om kva vil variera mellom administrativ leiing, faglig ansvarleg og instruktør. Nedanfor har me laga ei liste over punkt du skal ha fått informasjon om i starten av læretida di. Slik at du sjølv kan følgje med og registrera når du har fått informasjonen. Det kan ta 1-2 mnd. før alle punkta er gjennomgått. Sjekkliste for gjennomgong av viktig informasjon: Følgjande punkt skal orienterast om: Gjennomført, dato: Orientering om lærebedrifta, oppgåver og organisasjon. Orientering om opplæringskontoret sine oppgåver og tilsette. Orientering om kven som er faglig ansvarleg. Orientering om kven som er næraste leiar på lærestaden. Orientering om kven som er instruktør. Orientering om korleis læretida er organisert. Lærelaup og opplæringsplan. Orientering om føring av opplæringsbok. Orientering om pliktar og rettar. Orientering om forventningar til lærlingen. Orientering om/utdrag frå Opplæringslova. Orientering om lærekontrakten. Orientering om teieplikta. Orientering om Personale og arbeidsreglement, løn, ferie, fråvær, sjukdom m.m. Orientering om helse, miljø og tryggleik (HMT). Orientering om plasstillitsvalde og verneombod på lærestaden. 5

6 Innleiing Velkomen som lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Opplæringsboka du nå skal bli kjend med vil følgje deg gjennom heile læretida. Den vil bli di og lærebedrifta sin skriftlige dokumentasjon på at du har fått den opplæringa du har krav på etter Opplæringslova og læreplanen for faget du er lærling i. i Fortsetjinga vil lærebedrifta bli omtala som lærestad. Opplæringsboka skal medverke til at du får praksis og opplæring innanfor kompetansemåla i læreplanen og den skal sikra at breidda i måla blir ivareteke. Arbeidet med opplæringsboka skal hjelpa deg til å forstå samanhengen mellom teori og praksis. Vidare skal det få deg til å sjå samanhengen mellom opplæringa i skule og opplæringa i bedrift. Den skal medverke til at du som lærling deltek aktivt og tar ansvar for eiga læring, samt kvalitetssikra at alle får ei likeverdig opplæring. Gjennom denne prosessen skal du utvikla deg til å bli ein dyktig fagarbeidar og det vert difor lagt stor vekt på at arbeidet med opplæringsboka blir utført. Opplæringsboka er utvikla for å kunne brukast i verksemder som er naturlige arbeidsstader for en kontor- og administrasjonsmedarbeidar. Stord kommune nyttar rekneskap og løn, personalgruppa, sekretariat og kundetorg som lærestadar. Me føreset at du får naudsynt praksis i høve læreplanen på desse lærestadane. Instruktøren er støtta di i arbeidet med opplæringsboka og saman skal de laga ein periodeplan over når du skal jobba med dei einskilde kompetansemåla i løpet av læretida. Me har lagt ved ei forklaring på omgrep forklar/beskriv, gjer greie for, drøft og vurder til hjelp i oppgåveskrivinga, sjå vedlegg 1. Arbeidet med opplæringsboka skal forbereda deg til den praktiske fagprøven og vil bli et godt verktøy å ha med seg på fagprøven. Du skal bruke Kva Korleis Kvifor - skjema på alle oppgåver der du skal gjennomføra eller utføra ein aktivitet eller eit tiltak. Sjå siste side. Alt du gjer skal dokumenterast skriftleg og samlast i permen, lik det også står på planleggingsskjema under kvart mål. I slutten av læretida skal du ha ein 4 dagars fagprøve før du kan bli godkjent som fagarbeidar i kontor- og administrasjonsfaget. Yrkestittel: Kontor- og administrasjonsmedarbeidar. Lykke til! 6

7 DEL 2 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING Planlegging og gjennomføringsdelen av opplæringsboka er eit verktøy for å sikra gode arbeidsrutinar og dokumentera at du som lærling får opplæring i samsvar med læreplanen. 7

8 Periodeplanlegging Periode: Kompetansemål sekretariatet Kompetansemål Kundetorget Kompetansemål Personalgruppa Kompetansemål Rekneskap og løn Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jun. Jul. 8

9 KOMPETANSEMÅL ETTER VG3 - OPPLÆRING I BEDRIFT Kontorservice Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne 1 Planlegga, utføra, dokumentera og vurdera administrative og kontortekniske oppgåver i samsvar med instruksar, rutinar, prosedyrar og gjeldande regelverk. 2 Gjere greie for verksemda si organisering, strategi og mål. 3 Utføra kundehandsaming ved å tilpassa serviceleveransar til kundar og brukarar. 4 Bruka verksemda sine kundeoppfølgingssystem i kundehandsaminga og servicearbeidet. 5 Bruka og vurdera informasjon frå manuelle og digitale informasjonskjelder i serviceleveransar og kontoradministrativt arbeid. 6 Profilera verksemda i møter med kundar og brukarar. 7 Arbeida i samsvar med verksemda sine etiske normer og regelverk for helse, miljø og tryggleik. 8 Gjer greie for verksemda sine rutinar for personalforvaltning og utføra enkle personaladministrative oppgåver. 9 Planlegge, utføra og kvalitetssikra arbeidsoppgåver innanfor verksemda sin kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. 10 Gjere greie for verksemda sin kunnskapsorganisering. 11 Førebu og tilretteleggje dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar 9

10 med verksemda sine retningsliner for layout og språkform. 12 Vurdera endingar i arbeidssituasjonen og kome med forslag til forbetringar. 13 Arbeida etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjere greie for arbeidsgjevaren og arbeidstakaren sine plikter og rettar. 14 Utføre arbeidsoppgåver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte. IKT-tenester Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne 15 Bruka IKT-tenester ved kommunikasjon med kundar og brukarar. 16 Gjere greie for og bruka verksemda sine rutinar for kunnskapsorganisering og kunnskapsflyt. 17 Vegleie i bruk av verksemda sine IKT-tenester. 18 Bruke verksemda sine kontorstøtte- og kontortekniske hjelpemidlar ved utføring av kontoradministrative oppgåver. 19 Bruka verksemda sine IKT-tenester i samsvar med gjeldande regelverk om personvern og arbeidsmiljø. 20 Bruka kontorstøttesystem for innhenting, bearbeiding, katalogisering og lagring av informasjon. 10

11 Økonomi Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne 21 Bruka verksemda sitt økonomisystem til innkjøp, budsjettarbeid, rekneskap, lønsutbetaling og personalrelaterte oppgåver. 22 Bruka verksemda sitt økonomisystem til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyta til kontoradministrative oppgåver. Dette skjema skal lærebedrifta ha kopi av. Signer både lærling og bedrifta sitt skjema. Skal følgjast med lærling til neste praksisstad. 11

12 KONTORSERVICE 1. Planlegga, utføra, dokumentera og vurdera administrative og kontortekniske oppgåver i samsvar med instruksar, rutinar, prosedyrar og gjeldande regelverk. Gjer greie for ulike administrative og kontortekniske oppgåver i verksemda Finn fram ulike instruksar retningsliner og regelverk som gjeld Gjer greie for prosedyrane Planlegg, gjennomfør og dokumenter ei nærare skildra oppgåve Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? 12

13 Signatur 2. Gjer greie for verksemda si organisering, strategi og mål. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 13

14 3. Utføra kundehandsaming ved å tilpassa serviceleveransar til kundar og brukarar. Kven er brukarane våras Gjer greie for den service verksemda utfører Planlegg, gjennomfør og dokumenter resepsjonsbehandling, telefonteneste etc. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 14

15 4. Bruka verksemda sine kundeoppfølgingssystem i kundehandsaminga og servicearbeidet. Gjer greie for verksemda sitt registrerings- system overfor brukar Planlegg, gjennomfør og dokumenter bruk av oppfølgingssystema Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 15

16 5. Bruka og vurdera informasjon frå manuelle og digitale informasjonskjelder i serviceleveransar og kontoradministrativt arbeid. Gjer greie for dei manuelle og digitale informasjonskjeldene våre Kva er god service, forklar med eksempel Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 16

17 6. Profilere verksemda i møter med kundar og brukarar. Korleis skal me ta imot besøkande? Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 17

18 7. Arbeida i samsvar med verksemda sine etiske normer og regelverk for helse, miljø og tryggleik. Gjer greie for verksemda sitt regelverk innanfor HMS Kvar finn du regleverket Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 18

19 8. Gjer greie for verksemda sine rutinar for personalforvaltning og utfør enkle personaladministrative oppgåver. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 19

20 9. Planlegge, utføre og kvalitetssikre arbeidsoppgåver innanfor verksemda sin kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Gjer greie for kvalitetssikring av arbeidsoppgåver og informasjonsflyt Planlegg, gjennomfør og dokumenter ei oppgåve i forhold til dette Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 20

21 10. Gjer greie for verksemda sin kunnskapsorganisering. Kva gjør verksemda for å heve dei tilsette sin kompetanse? Korleis arbeider verksemda med kartlegging og bruk av dei tilsette sin kompetanse? Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 21

22 11. Førebu og tilretteleggje dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar med verksemda sine retningsliner for layout og språkform. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 22

23 12. Vurdere endingar i arbeidssituasjonen og kome med forslag til forbetringar. Beskriv ein god arbeidssituasjon for deg Finn fram til rutinar og arbeidssituasjonar i verksemda som du meiner kunne blitt gjort på en annan måte. Skriv ned endringsforslag. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 23

24 13. Arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjere greie for arbeidsgjevaren og arbeidstakaren sine plikter og rettar. Finn fram til regleverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i verksemda. Gjer greie for kvar du finn disse. Gjer greie for kven som har inngått disse avtalane, og kva for meining dei har for ditt arbeid. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 24

25 14. Utføre arbeidsoppgåver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte. Gjer greie for korleis din arbeidsplass skal vera slik at du tar omsyn til ergonomiske prinsipp Kvifor er det viktig? Skriv stikkord. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 25

26 IKT-TJENESTER 15. Bruka IKT-tenester ved kommunikasjon med kundar og brukarar. Gjer greie for ulike IKT-tenester som kan brukast i kommunikasjon med brukar og kundar Planlegg, gjennomfør og dokumenter bruk av heimesider og e-post Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 26

27 16. Gjer greie for, og bruka verksemda sine rutinar for kunnskapsorganisering og kunnskapsflyt. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 27

28 17. Rettleie i bruk av verksemda sine IKT-tenester. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 28

29 18. Bruka verksemda sine kontorstøtte- og kontortekniske hjelpemidlar ved utføring av kontoradministrative oppgåver. Kva for tekniske hjelpemidlar bruker verksemda? Gjer greie for bruken av dei ulike hjelpemidla og forklar nytten av disse hjelpemidla. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 29

30 19. Bruka verksemda sine IKT-tenester i samsvar med gjeldande regelverk om personvern og arbeidsmiljø. Kva regleverk gjeld? Kven har utarbeida dei ulike regleverk det her er snakk om? Skildra korleis dei vert nytta i vår verksemd. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 30

31 20. Bruka kontorstøttesystem for innhenting, bearbeiding, katalogisering og lagring av informasjon. Gjer greie for dei systema di verksemd brukar og korleis dei blir brukt. Gje eksempel på katalogisering og lagring av informasjon. Treng du vegleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 31

32 ØKONOMI 21. Bruka verksemda sitt økonomisystem til innkjøp, budsjettarbeid, rekneskap, lønsutbetaling og personalrelaterte oppgåver. Gjer greie for kommunen sitt innkjøpssystem, og forklar korleis det skal brukast. Korleis blir eit budsjett utarbeida i di verksemd? Finn fram til verksemda sitt rekneskap ansvar teneste og artsnummer som blir brukt. Beskriv korleis dette føres? Gjer greie for lønsrutinar og forklar systemet Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 32

33 22. Bruka verksemda sitt økonomisystem til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyta til kontoradministrative oppgåver. Gjer greie for systema. Planlegg, gjennomfør og dokumenter eit arbeidsoppdrag som er knyta til eit arrangement, reise eller liknande. Budsjett og rekneskap. Treng du rettleiing? Kven må/bør du snakka med? Kva må du lesa, kva for litteratur vil du bruka? Signatur 33

34 DEL 3 VURDERING VURDERING / VEILEDNING UNDERVEIS. Som lærling har du etter Opplæringslova rett på vurdering/rettleiing etter behov i læretida di. Denne regelmessige vurderinga/rettleiinga føregår mellom deg og instruktør/rettleiar på lærestaden. Det skal setjast av ei fast tid og det som er mest vanleg er en time i veka. Både lærling og instruktør skal førebu seg til den regelmessige rettleiinga. Det er difor viktig at du noterer deg nokre punkt om kva du ønskjer at vurderinga/rettleiinga skal fokusere på. SKRIFTLEG HALVÅRSVURDERING. Som lærling har du etter Opplæringsloven rett på en skriftleg tilbakemelding kvart halvår. Den skal gje deg informasjon om i kva for grad du har nådd dei måla som det arbeida mot. Halvårsvurderinga vert lagt fram i ein samtale mellom deg, instruktør og fagansvarleg i bedrifta. Den har som mål å skapa eit godt samarbeidsforhold og leggja grunnlaget for eit godt lærings- og arbeidsmiljø. Samtalane skal gje deg rettleiing med sikte på eventuelle forbetringstiltak for å nå måla i læreplanen/opplæringsboka og medverke til at du utviklar deg til ein dyktig fagarbeidar. EVALUERING AV LÆRESTADEN. For at me skal få dette til saman er vi avhengig av at du som lærling deler dine kunnskapar, erfaringar og meiningar med lærestaden. Vi ber deg difor om å fylla ut skjema på side 39 til kvar sluttvurdering gjennom heile læretida. Den skal innleverast til instruktør, som vidaresender til fagleg ansvarleg og bedrifta. Husk å ta med opplæringsboka til halvårsvurderinga! LYKKE TIL! Alle skjema finn du på 34

35 VIKTIGE BEGREP Vedlegg 1 1. NEMN Det er å gje frå seg kunnskap i stikkordsform. 2. FORKLAR / BESKRIV Det er å gi frå seg kunnskap i skildrande form Vi beskriver det som skjer 3. GJERA GREIE FOR Eleven skal forklara og grunngje fakta i sin skildring Det betyr at fakta ein omtalar, må kunne etterprøvast 4. DRØFT Gje frå deg kunnskap i skildrande form Setja det aktuelle i et saksforhold opp mot andre sine saksforhold Krev at du analyserer Ei drøfting skal vera nøytral 5. VURDERA Gje frå deg kunnskap i skildrande form Setja eitt eller fleire saksforhold opp mot andre saksforhold Krev analyse Forut for ei vurdering må ei drøfting av saksforholda ha funne stad. Ei vurdering skal gje uttrykk for personleg oppfatning. 35

36 EVALUERING AV LÆRLING Vedlegg 2 Lærlingens namn: Arbeidsstad: Tidsperiode: Fagleg utvikling Bestått meget godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Frammøte og korleis lærlingen held arbeidstid Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Orden og kor ryddig lærlingen er Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Miljøet på arbeidsplassen Bestått meget godt Bestått Ikkje bestått Kommentar Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått 36

37 Samarbeid med fagleg ansvarlig/instruktør og medarbeidarar Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Samarbeid med brukarar Bestått meget godt Bestått Ikkje bestått Kommentar Initiativ og sjølvstende i arbeidet Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Fleksibilitet og evne til å omstilla seg Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Helse, miljø og tryggleik, bruk av personlig verneutstyr Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Samspel med brukar Bestått meget godt Bestått Ikkje bestått Kommentar 37

38 Arbeid og ansvar forhold til målretta arbeid med opplæringsboka Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Evne til refleksjon over eiga rolle Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Evne til å nyttiggjera tidlegare erfaringar/rettleiing Bestått meget godt Kommentar Bestått Ikkje bestått Eventuelle problemområde i læreforholdet Konfliktar og konflikthandtering Stad og dato:... Underskrift faglig leiar:... Underskrift... Underskrift lærling:... 38

39 EVALUERING AV LÆRESTADEN Vedlegg 3 Verksemd: Avdeling / Tidsrom: Namn lærling: Eg følte meg velkomen og venta i mi lærebedrift Helt ueinig Helt einig Eg følte meg inkludert og rekna som ein av dei tilsette Eg blei invitert med på møter Eg fekk nok informasjon om kva dei forventa av meg som lærling Eg fekk nok informasjon om arbeidsplassen Rettleiar har nok kunnskap om det å vera rettleiar Det er nok tid til rettleiing og planlegging Grunngje svaret: Det er satt av fast tid til rettleiing Kor mykje tid? Læretida har svart til mine forventningar Forslag til forbetringar: underskrift lærling underskrift instruktør 39

40 VURDERINGSSKJEMA FOR LÆRLINGEN Vedlegg 4 Skjemaet brukast til vurdering av lærlingen kvart halvår, dvs. til nyttår og før sommarferien. Dette gir lærlingen ei tilbakemelding om kor langt lærlingen har kome i forhold til innhaldet i læreplanen og opplæringsboka. NB: skjemaet skal fyllast ut av rettleiar under vurderingssamtalen med lærlingen. Lærlingens namn: Vurderingsperiode: frå dato: Arbeidsstad: til dato: Bestått meget Bestått Ikkje bestått godt KOMMENTAR: Faglig utvikling Frammøte/ halde arb. tida Orden og system Miljøet på arb.staden Innsats og motivasjon Samarbeid med kollegaer Initiativ og sjølvstende Fleksibilitet Samspel med brukarane Arbeid med opplæringsboka Evne til refleksjon eiga rolle Evne til endring Fråvær i perioden: dagar timar Totalvurdering i denne perioden: BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKJE BESTÅTT Dato: / Rettleiar Lærling Kopi av utfylt skjema skal sendast til: Stord kommune v/haldis Lauksund, Kundetorget 40

41 : Oppgåva: Kva for kompetansemål: Kva vil eg oppnå med denne oppgåva: Tidspunkt Kva skal eg gjer Korleis skal eg gjer det hjelpemidlar grunngjeving Dokumentasjon side:.

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. for. Stord kommune BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET. mai 2014

OPPLÆRINGSBOK. for. Stord kommune BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET. mai 2014 OPPLÆRINGSBOK for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET i Stord kommune mai 2014 Forord. Fleire kommunar har arbeidd med utarbeiding av ny Opplæringsbok i barne og ungdomsarbeidarfaget etter at dette vart påkrevd

Detaljer

Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice Nr. LAV MIDDELS HØY Nr. LAV MIDDELS HØY

Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice Nr. LAV MIDDELS HØY Nr. LAV MIDDELS HØY Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice KOMPETANSEMÅL Nr. 1 planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende

Detaljer

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe?

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsråder for yrkesfagene- SRY Faglige råd Yrkesopplæringsnemnda i fylkene Prøvenemnder

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK for. Stord kommune

OPPLÆRINGSBOK for. Stord kommune OPPLÆRINGSBOK for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET i Stord kommune august 2016 Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 1 Forord Fleire kommunar har arbeidd med utarbeiding av ny Opplæringsbok

Detaljer

Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget

Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget Fagprøve i kontorfaget Kontorservice Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner,

Detaljer

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget 1. Kontorservice Kontor- og administrasjonsfaget Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Vurderingssamtale. Planlegging og gjennomføring av samtale om personleg og fagleg utvikling i læreforhold (lærlingar og opplæringskandidatar)

Vurderingssamtale. Planlegging og gjennomføring av samtale om personleg og fagleg utvikling i læreforhold (lærlingar og opplæringskandidatar) Vurderingssamtale Planlegging og gjennomføring av samtale om personleg og fagleg utvikling i læreforhold (lærlingar og opplæringskandidatar) Versjon 5 Mai 2008 Prestebøen 8, postboks 173, 6801 Førde Telefon:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i kontor og administrasjonsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i kontor og administrasjonsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i kontor og administrasjonsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET. Stord kommune

OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET. Stord kommune OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET i Stord kommune februar 2009 Forord. Bergen kommune har i fleire år arbeida med helsearbeidarfaget som prosjekt. I samband med prosjektet har dei utarbeida ny opplæringsbok.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Til vurdering Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Til vurdering Bestått meget godt Bestått Ikke bestått VURDERINGSKRITERIER I KONTOR-OG ADMINISTRASJONSFAGET Til vurdering Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planlegging: Fremdriftsplan Hjelpemidler HMS De grunnleggende ferdigheter Planlegging av arbeidet

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i reiselivsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i reiselivsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i reiselivsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.1 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 KONTORFAGET Formål Formålet med faget

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling Lærebedriftsundersøkinga Innhald 1. Fagleg støtte... 2 2. Medverknad... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagde samtalar... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Førebudd på læretida... 5 7. Kompetansemåla

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne.

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne. Vurderingskriterier for aktivitørfaget Planleggingsdel Bestått meget Bestått Ikke bestått - Innsamling av info -Dagsplan - Mål og observasjonsmuligheter av bruker og aktivitet - Motivasjon av brukere -

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Informasjon, ansvarsforhold og interne rutinar i Helse Bergen vedk helsefagarbeidar-lærlingar tilsett i kommunane

Informasjon, ansvarsforhold og interne rutinar i Helse Bergen vedk helsefagarbeidar-lærlingar tilsett i kommunane Informasjon, ansvarsforhold og interne rutinar i Helse Bergen vedk helsefagarbeidar-lærlingar tilsett i kommunane Informasjon, ansvarsforhold og rutinar i dette skrivet er basert på Samarbeidsavtale om

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer