MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA /11 11/792 GENERELL EIENDOMSBESKATNING FOR NÆRINGSDRIFT I KRØDSHERAD /11 11/19 KULTURMIDLER /11 11/819 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV LEIKEPLASS/AKEBAKKE D /11 11/847 HØRING: VESTRE VIKEN HF STRATEGI 2025 G20 & /11 11/844 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /11 11/788 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD /11 11/857 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD /11 11/784 OVERSKRIDELSE PÅ SOSIALHJELPSBUDSJETTET F

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Per Kristensen (Varaordfører) Solveig Sæta Wenche Bjertnes Gustav Kalager Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Sektorledere og Personalsjef Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 126/11 til sak 134/11 Møtet slutt kl

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:09/935 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /11 SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT NVA Vedlegg: Skattetakstforslag fra Norkart Geoservice datert Saksopplysninger: Denne saken er begrunnet i prinsippet om likebehandling av sammenlignbare forhold i vår kommune. Norefjell Vann- og avløpsselskap er i denne sammenhengen å betrakte som verk og bruk, og skulle således ha vært med på den gjennomgangen som ble foretatt vinteren Det skjedde beklageligvis ikke, da saksbehandler trodde seskapet var fritatt som heleid av kommunen. Dette er ikke tilfelle for frittstående selskap organisert som foretak eller as, og det er derfor beklagelig at kommunen gikk glipp av denne inntekten for Når det gjelder selve takseringen vises det til vedlagte takstforslag. Av dette framkommer at takstforslaget for NVA settes til kr ,-. I fall kommunestyret vedtar dette takstgrunnlaget vil årlig eiendomsskatt fra NVA utgjøre kr ,- ( *0,007). Det synes lite aktuelt å innkalle skatteutvalget for å gå gjennom takstforslaget, da det trolig er lite kompetanse vårt utvalg kan tilføre utover det Norkart Geoservice foreslår. Det måtte i så fall være om man ville bruke en annen %-sats enn de 70% av substansverdi som blir foreslått. Slik kompetanse har formannskapet selv i like stort monn. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Norefjell vann- og avløpsselskap pålegges å betale eiendomsskatt til Krødsherad kommune fra og med regnskapsåret Takstgrunnlaget settes til kr ,-. Til saksliste 3

4 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Substansverdien økes fra 70 % til 100 % Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 4 stemmer, mens 1 stemme ble avgitt for rådmannens innstilling. Innstilling/vedtak: Formannskapets (Skinnes, Kristensen, Sæta og Kalager) flertall innstiller: Ordførers forslag tiltres Formannskapets (Bjertnes) mindretall innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 4

5 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:11/792 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 SAKSPROTOKOLL: GENERELL EIENDOMSBESKATNING FOR NÆRINGSDRIFT I KRØDSHERAD Vedlegg: Grovt estimat av takstgrunnlag for næringseiendommer i Krødsherad (unntatt offentlighet). Saksopplysninger: I forbindelse med saken om retaksering/nytaksering av verker og bruk som ble foretatt vinteren 2011, brakte kommunestyret på banen et ønske om en vurdering av innføring av eiendomsskatt også for øvrige næringer i kommunen. Vedlagte estimat er på ingen måte et dokument som kan benyttes til beskatning av slike eiendommer. Det inneholder helt klart både feil og mangler, men gir etter administrasjonens syn politikerne et grunnlag for evt. å gå videre med, eller skrinlegge saken. I fall estimatet er noenlunde riktig, vil det bety en årlig inntekt for kommunen på ca. kr ,- Saken legges fram for formannskap/kommunestyre uten innstilling. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) framsatte følgende forslag: Det igangsettes en utredning av eiendomsbeskatning av næringseiendommer i Krødsherad. Med andre ord taksering iverksettes uten at man dermed har tatt stilling til innføring av slik eiendomsbeskatning. Per Kristensen (H) framsatte følgende forslag: Vurdering av eiendomsskatt på næringseiendommer skrinlegges. Ved avstemming oppnådde Kalagers forslag 2 stemmer, mens 3 stemmer ble avgitt for Kristensens forslag. Innstilling/vedtak: Formannskapets (Skinnes, Kristensen og Sæta,) flertall innstiller: Vurdering av eiendomsskatt på næringseiendommer skrinlegges. Til saksliste 5

6 Formannskapets (Bjertnes og Kalager) mindretall innstiller: Det igangsettes en utredning av eiendomsbeskatning av næringseiendommer i Krødsherad. Med andre ord taksering iverksettes uten at man dermed har tatt stilling til innføring av slik eiendomsbeskatning. Til saksliste 6

7 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:11/19 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /11 SAKSPROTOKOLL: KULTURMIDLER 2011 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med Jobb smartere prosessen vedtok kommunestyret at det totale tilskuddsbeløpet for kulturmidler til fordeling skulle reduseres fra fjorårets kr ,- til kr ,- for inneværende år. Kommunestyret har også vedtatt en vedtektsendring som innebærer at muligheten for å søke tilskudd til spesielle arrangementer gjennom året er bortfalt. Grunnet disse endringene ble fristen for å søke om midler i år forskjøvet fra 1. mars til 1. november. I og med denne seine søknadsfristen er det liten grunn til å holde tilbake midler til lederopplæring, som tradisjonelt fordeles i desember. Vi har ikke mottatt noen søknader om dette, og foreslår derfor at hele potten fordeles på de 21 søknadene vi har mottatt per 1. november. Listen ser slik ut: SØKERE MEDLE MMER( fjorårets i parentes) TILDELING 2010 Administrativ t forslag 2011 Briskåsen vel 15 (26) kr kr Hagelaget Krødsherad Opplysninger om laget/ Spesielle tiltak i 2011 Rydding av busker og kratt på byggefeltet, vedlikehold av ballbinge. Mulig innkjøp av 42 (51) kr kr Rydding i rosehagen ved Villa Fridheim, opparbeiding og beplantning av bed ved Sole Driftsresultat 2010 leikeapparater kr (9 600,55) kr 5 726,00 7

8 Lokallaget av Blindeforbundet 102 (105) kr 500 kr 500 Krøderbanens venner 75 (?) kr - kr - Klubb (15) kr kr FAU Noresund barnehage 7 (?) kr - kr - Lions Club 26 (28) kr kr - hotell Tilbyr fri skyss av medlemmene til møtene sine kr ,00 Restaurering av stasjonsklokke/ Utvikling av anlegget på Krøderen. Ingen søknad i 2010 kr (1 217,50) Malekvelder hver 2. uke/ Kurs og andre aktiviteter kr 5 117,05 Arrangerer juletrefest/teatert ur/akedag. Kjøper inn diverse til barnehagen. Vektlegger å inkludere nytilflyttede familier (Laget fører ikke regnskap, men har ca. 9500,- innestående på konto)ingen søknad i 2010 kr 9 500,00 Klubbens formål er å hjelpe medmennesker, og ca. halvparten går til lokale tiltak i bygda. Er medarrangør av sommerleir for ungdom i Ungdommene skal bo hos vertsfamilier i 1 uke og 2 uker ved Sole hotell kr (14 000,00) Til saksliste 8

9 Venner av Villa Fridheim Norefjell Golfklubb ca. 150 (?) kr - kr (950) kr kr Julegran Krøderen 3 (?) kr kr Kryllingheimens venner 14 (?) kr - kr Eventyrfestival i juli. Regnskap er ikke sendt inn, men et underskudd på ,- er beskrevet. Ingen søknad i 2010 kr (51 000,00) Golfklubb/ Golfbane er omstrukturert slik at Bane nå kun er eierselskap uten ansatte. Klubb drives etter idrettslagsmodell og mye av oppgavene utføres via frivillig innsats. Det er en utbredt satsing på ungdom fra klubbens side. kr ,00 Deler ut poser til barna under julegrantenning på Krøderen. Laget fører intet regnskap, og gikk i underskudd med ca. 500,- kr ved fjorårets arrangement. Søker derfor om kr. 2500,- kr (470,41) Trivselsskapende tiltak for beboere på Kryllingheimen og omliggende trygdeleiligheter. Ingen søknad i 2010 kr ,00 Til saksliste 9

10 Krødsherad Idrettslag 573 (620) kr kr Revygruppa Kryllingkrutt 20 (20) kr kr Krødsherad Røde Kors 259 (219) kr kr Krødsherad Pensjonistforening 78 (68) kr kr Driver organisert idrett gjennom Norges idrettsforbund, forsøker å tilrettelegge for treningsglede og vilje blant barn og ungdom. kr (60 132,00) Ingen planer for Ny oppsetning i 2012/2013. (Stort underskudd i 2010 grunnet instruktørleie utenom teaterverkstedsm odellen) kr (32 233,00) 21 deltakere på "Til topps" juni 2011 fra Krødsherad. 3 av "våre" flyktninger nådde toppen av Galdhøpiggen. Kostnaden til laget for denne deltakelsen var på kr ,- kr (36 544,00) Månedlig møte med musikk/foredrag, utlodninger og bevertning. Den kommende samhandlingsref ormen vil neste år være et av foreningens oppfølgingspunkt er. (Foreningen hadde et planlagt underskudd på 31000,- i 2010 grunnet jubileum) kr (31 000,00) Til saksliste 10

11 Norefjell Trap Team 16 (?) kr - kr Stiftelsen Krødsheradhallen Tilsvaren de medlem mer i Idrettslag et kr 500 kr 500 Kryllingen 4 H 38 (40) kr kr Con Brio 22 (20) kr kr Krødsherad Historielag 55 (51) kr kr Glesnemoen øst velforening 7 (0) kr - kr Til sammen kr Ingen søknad i Innkjøp av leirdueutkastere, samt kontrollsystem for telling av utskutte leirduer for bedrebetalingsko ntroll med disse kr 9 337,00 Driver hallen for idrettslaget, samt utleie til skolen. Takduk må skiftes i løpet av de nærmeste årene. kr ,00 Arrangert nattvolleyballtur nering for Buskerud 4H. Medarrangør landsleir i Rollag. Medarrangør aspirantleir i Sigdal?? Deltatt på landsfestival i Harsrad. 3 samarbeidskonse rter med Modum Kammerkor. Skal utgi CD med "Krødsherad i ord og toner" kr 9 148,00 Arrangerer møter/turer med foredrag, utgir medlemsblad. Har planer om istandsetting av Solgløtt kr (2 607,96) Nyetablert i år.ønsker å opparbeide leikeplass på boligfeltet. kr - Til saksliste 11

12 Rådmannens kommentar: En reduksjon i de totale tildelingsmidler på kr ,- er en stor reduksjon. Administrasjonen har valgt å redusere idrettslagets tilskudd ned til kr ,-. Rådmannen vil bemerke at Krødsherad kommune også støtter idrettslaget på andre områder, bl.a. med støtte til lysløyper og løypepreparering, samt drift av tråkkemaskin. Til tross for forslag om stor tilskuddsreduksjon, mottar idrettslaget fortsatt vesentlig større andel av midlene enn de øvrige tilskuddssøkere, noe som også synes helt riktig i forhold til det totale medlemstall og idrettslagets tiltak stort sett er rettet mot barn og unge. Blant de øvrige søkere er en del venneforeninger, Lions og FAU. Rådmannen synes det er vanskelig å prioritere disse søkere med tildeling ut fra dagens trange rammer. Foreningenes hovedformål er å samle inn midler til tiltak og støtte. Det synes da ikke riktig at kommunen skal være bidragsyter via disse foreningene. Forslaget til fordeling av midler er vinklet slik at foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid har fått større forholdsvis andel av bevilgningen. Julegran Krøderen foreslås oppjustert slik at de får dekket reell kostnad til poseinnkjøp. Vi foreslår i tillegg at det avsettes samme sum, kr. 2500,-; til innkjøp av godteposer også til Noresunds barn i forbindelse med julegrantenningen der, selv om det ikke foreligger noen søknad. Dette skyldes at denne julegrantenningen ikke er organisert på samme måte som på Krøderen. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Kulturmidler til fordeling 2011 vedtas i henhold til administrasjonens forslag slik det framgår av saksframlegget, med tillegg av kr. 2500,- til julegrantenningsarrangementet på Noresund. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Kulturmidler til fordeling 2011 vedtas i henhold til administrasjonens forslag slik det framgår av saksframlegget, med tillegg av kr. 2500,- til julegrantenningsarrangementet på Noresund. Til saksliste 12

13 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: D35 Arkivsaknr.:11/819 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV LEIKEPLASS/AKEBAKKE Vedlegg: Brev fra Aina Plassen datert Saksopplysninger: Beboerne i byggefeltet Fagernes, Rud, Klokkerplassen på Noresund har i fellesskap ryddet det gamle lekeplassområdet på Klokkerplassen.. Området har ikke vært i bruk på mange år, og det har således grodd igjen med tildels store busker som innebærer at stubbene må fjernes med gravemaskin. Beboerne v/aina Plassen søker om midler fra Krødsherad kommune til fjerning av stubber/planering av leikeplassen. Det er innhentet kostnadstilbud på arbeidene. Tilbudet foreligger i sakspapirene som dokumentasjon. Totalkostnad inkl. m.v.a. er kr ,-. Området som er ryddet er kommunal eiendom og tidligere opparbeidet lekeplass. Rådmannen synes det er prisverdig at beboerne selv rydder og setter i stand området igjen. Det synes også naturlig at Krødsherad kommune bidrar med å dekke utgifter til behovet for innleie av maskinell hjelp i denne sammenheng. Krødsherad kommune har også i lignende tilfeller bistått beboerne med kostnadsdekning, jfr. rehabilitering av lekeområde i Briskåsen, og tilrettelegging i Glesnemoen. Krødsherad kommune bør også, som foreldrene ønsker, besørge rehabilitering av lekeplassens belysning. I denne sammenheng må kommunen, i forkant, sende en anmodning til Krødsherad Everk om kostnadsoverslag for arbeidene. Hvis disse arbeider viser seg å være svært kostnadskrevende, må ny sak om evt. finansiering framlegges for formannskapet. Når det gjelder bistand til søknad om nærmiljøanlegg, er dette noe administrasjonen løpende hjelper til med. Saken kan således løses administrativt. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Foreldregruppen på Fagernes/Rud boligfelt innvilges kr ,- til stubberydning/planering av leikeområdet på Klokkarplassen. Til saksliste 13

14 Bevilgningen dekkes med midler fra disposisjonsfond. Krødsherad kommune anmoder Everket om å foreta en kostnadsberegning for rehabilitering av lekeområdets belysning. Sak om evt. kostnadsdekning av disse arbeider legges fram for formannskapet når totalkostnaden er kjent. Administrasjonen bistår foreldregruppen med søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Bjertnes og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 14

15 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Mette Jahr Arkivnr.: G20 &13 Arkivsaknr.:11/847 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 SAKSPROTOKOLL: HØRING: VESTRE VIKEN HF STRATEGI 2025 Vedlegg: Høringsdokumentet (som eget vedlegg) Saksopplysninger: Vestre Viken HF har sendt ut Strategiplan 2025 på høring. Strategiarbeidet er basert på føringer gitt i Nasjonal helse-og omsorgsplan og fra Helse Sør-Øst RHF blant annet gjennom styresak 108/2008 om omstilling i forbindelse med hovedstadsprosessen og opprettelse av nye sykehusområder. Nasjonal- helse og omsorgsplan legger blant annet til grunn at: Akutt- og fødetilbud skal tilpasses befolkningsstørrelse i opptaksområdet samt avstander og kommunikasjon. Lokalsykehus med akuttfunksjon må som minimum ha indremedisinsk akuttfunksjon. Kommuner og helseforetak må se lokalisering av ambulansetjenesten og den kommunale legevakten i sammenheng for å sikre god tilgang til akutte tjenester. Mandatet for strategiarbeidet ble gitt av styret i Vestre Viken HF i møtet 27.januar 2011 (sak 07/2011). Videre ble styret i møtet 29.september 2011 (sak 81/2011) orientert om utkast til høringsdokument og at dette sendes ut på høring. Samspillet med kommunene i Vestre Viken sykehusområde er ivaretatt på flere måter, både gjennom deltagere fra kommunesamarbeidet i arbeidsgrupper og gjennom overordnet samarbeidsutvalg for kommunehelsesamarbeidet. Det ble arrangert en høringskonferanse 11.oktober 2011 der det ble gitt utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål i saken. Krødsherad kommune deltok ikke på denne konferansen. Vestre Viken HF står overfor mange viktige veivalg, og strategisk plan er en viktig rettesnor for disse valgene. Det er ønskelig for helseforetaket at budsjettet for 2012 skal være i tråd med strategisk plan, og det legges derfor opp til at begge disse sakene behandles i Vestre Viken HFs styre i desember Til saksliste 15

16 Rådmannen viser til foranstående og vil foreslå at formannskapet fremmer følgende forslag overfor kommunestyret: Vestre Viken HFs foreslåtte strategi 2025 tas til orientering med følgende kommentarer fra Krødsherad kommune: Pkt 5.4. Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud: Kulepunktet Styrking av kapasitet og kompetanse i prehospitale tjenester er et viktig punkt for å opprettholde og utvikle hele den akuttmedisinkse behandlingskjeden. Krødsherad kommune ønsker å understreke viktigheten av å opprettholde ambulansebedreskapen i kommunen. Det er et stort volum med turister som oppholder seg på Norefjell til enhver tid, spesielt i helger og høytider. Kommunen har sin daglegevakt ved Kryllingheimanlegget. Legevaktstilbudet utover kontortiden er den interkommunale legevakten som er samlokalisert med Ringerike sykehus. Det er viktig å opprettholde ambulansetjenesten for å sikre god tilgang til akutte tjenester. Pkt 5.8. Strategisk eiendomsutvikling: Kulepunkt lokalmedisinske sentra Krødsherad kommune støtter ikke det punktet der det står at i hvert av områdene er det planlagt oppbygging av et lokalmedisinsk senter: Hallingdal, Bærum ved Hennie Onstad service senter, Asker/Hurum ved Bråseth behandlingssenter, Kongsberg, Ringerike, Drammen. Kommunen er ikke kjent med at det er planlagt oppbygging av et lokalmedisinsk senter på Ringerike. Det jobbes med et prosjekt som heter vi samler trådene som Krødsherad kommune er en del av sammen med kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum og Sigdal og Ringerike sykehus om bl. a. en pilot om intermediære tjenester. Dette innebærer imidlertid ikke hat Krødsherad kommune hat tatt stilling deltakelse i oppbygging av lokalmedisinsk senter. Slik deltakelse vil til enhver tid være avhengig av kommunens økonomi, og statlige overføringer. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Solveig Sæta (TPBL) foreslo følgende tilføyning til kulepunkt 1: For å opprettholde, styrke og utvikle fagkompetanse i kommunen, ser vi det som helt nødvendig å kunne samarbeide tett med ambulansetjenesten med tanke på samhandlingsreformen. Gustav Kalager (AP) foreslo følgende nye kulepunkt: Pkt Krødsherad kommune sier seg tilfreds med at akuttfunksjonene rundt Ringerike Sykehus opprettholdes. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Bjertnes og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres med Sæta og Kalagers tillegg, og lyder da som følger: Vestre Viken HFs foreslåtte strategi 2025 tas til orientering med følgende kommentarer fra Krødsherad kommune: Pkt 5.4. Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud: Kulepunktet Styrking av kapasitet og kompetanse i prehospitale tjenester er et viktig punkt for å opprettholde og utvikle hele den akuttmedisinkse behandlingskjeden. Krødsherad kommune ønsker å understreke viktigheten av å opprettholde ambulansebedreskapen i kommunen. Det er et stort volum med turister som Til saksliste 16

17 oppholder seg på Norefjell til enhver tid, spesielt i helger og høytider. Kommunen har sin daglegevakt ved Kryllingheimanlegget. Legevaktstilbudet utover kontortiden er den interkommunale legevakten som er samlokalisert med Ringerike sykehus. Det er viktig å opprettholde ambulansetjenesten for å sikre god tilgang til akutte tjenester. For å opprettholde, styrke og utvikle fagkompetanse i kommunen, ser vi det som helt nødvendig å kunne samarbeide tett med ambulansetjenesten med tanke på samhandlingsreformen. Pkt 5.8. Strategisk eiendomsutvikling: Kulepunkt lokalmedisinske sentra Krødsherad kommune støtter ikke det punktet der det står at i hvert av områdene er det planlagt oppbygging av et lokalmedisinsk senter: Hallingdal, Bærum ved Hennie Onstad service senter, Asker/Hurum ved Bråseth behandlingssenter, Kongsberg, Ringerike, Drammen. Kommunen er ikke kjent med at det er planlagt oppbygging av et lokalmedisinsk senter på Ringerike. Det jobbes med et prosjekt som heter vi samler trådene som Krødsherad kommune er en del av sammen med kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum og Sigdal og Ringerike sykehus om bl. a. en pilot om intermediære tjenester. Dette innebærer imidlertid ikke at Krødsherad kommune har tatt stilling deltakelse i oppbygging av lokalmedisinsk senter. Slik deltakelse vil til enhver tid være avhengig av kommunens økonomi, og statlige overføringer. Pkt Krødsherad kommune sier seg tilfreds med at akuttfunksjonene rundt Ringerike Sykehus opprettholdes. Til saksliste 17

18 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:11/844 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg: Vedlagt i eget hefte følger: Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, drift. Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, investering. Budsjettskjemaer i henhold til forskrift. Saksopplysninger: Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til årsbudsjett for 2012, samt økonomiplan for perioden Forslaget er bearbeidet etter arbeidsmøter med formannskapet, og danner grunnlaget for formannskapets budsjettbehandling. Driftsbudsjett og økonomiplan drift. Det vises her til vedlagt kommentar hvor det framgår at driftsbudsjettet og økonomiplanen for drift gir svært stramme rammer. Driftsbudsjett for o Det har i de senere år vært lagt stor vekt på å opprettholde tjenestetilbudet. Kommunens totale økonomi tilsier at vi nok en gang må redusere driftsutgiftene, øke driftsinntektene og vurdere endel strukturelle endringer for å opprettholde en sunn kommuneøkonomi og samtidig gi et godt tilbud til våre innbyggere. Rådmannen legger derfor opp til at det fra 2012 ikke skal benyttes fondsmidler inn i framtidig driftsbudsjett. o Årsbudsjett 2012 er lagt i balanse ("0"). med følgende hovedtrekk. o For årsbudsjettet 2012 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skattanslaget som er justert opp med kr ,-. o Renteinntekter fra Ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35 mill. skal i henhold til vedtak beregnes med rente NIBOR + 0,5%. Beregnet renteinntekt for 2012 er kr ,- (3,5% + 0.5%) o Bevilgning til trivselsassistenter ved Kryllingheimen, kr ,-, dekkes opp med midler fra Inga Hagens fond. o Engangskostnad i forbindelse med medlemskap i Drammensregionens Brannvesen, kr ,- dekkes opp med midler fra disposisjonsfond. Denne fondsbruk er et engangstilfelle og vil således falle bort fra o Forøvrig benyttes ikke fondsmidler inn i driftsbudsjettet. o Det er avsatt midler tilsvarende 4,5% økning i forhold til forventet lønnsoppgjør Til saksliste 18

19 o o o o i 2012, totalt kr. 2.7 mill. Forøvrig er det avsatt midler til forventet kostnadsøkning pensjonskostnad, totalt kr ,-. (Økning fra 2011 kr ,-). Sektorenes rammer er delvis justert i henhold til endrede oppgaver, statlige styringssignaler og kommunale vedtak. Jfr. rådmannens kommentarer i vedlagt budsjettforslag. I etterkant av disse oppjusteringer foreslås sektorkutt forholdsmessig etter sektorenes lønnskostnader. Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Se forøvrig eget vedlegg - budsjettforslag med kommentarer. Ø.P. periodens driftsbudsjett. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntekter. Ø.P. periodens driftskostnader foreslås videreført på samme nivå som for Sektorramme for teknisk sektor reduseres med kr fra 2012 til 2103, jfr. ovenstående kommentar om engangskostnad medlemskap DRBV. Fondsbruk i driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Fra og med 2013 benyttes således ikke fondsmidler i driftsbudsjettet, med unntak av gavemidler fra Inga Hagen til trivselsassistenter på Kryllingheimen. Investeringer. Som det går fram av rådmannens kommentarer, rår Krødsherad kommune over små fondsmidler, og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at vi må vise stor forsiktighet ved bruk av fondsavsetninger og låneopptak. Nye investeringsdisponeringer budsjettvedtaket for Årets foreslåtte låneopptak forholder seg til Årets foreslåtte fondsbruk forholder seg som følger: Bruk av kapitalfond. o KLP egenkapitalinnskudd kr o Ny bro og vegutbedring til Bjørlya kr o Ombygging utleieleilighet kr o Nye tak Engesethgarasje og rekkehus Noresund kr Bruk av disposisjonsfond. o Diverse inventar- og utstyrsbehov omsorg kr Investeringsdisponeringer som skal ytterligere utredes og endelig vedtas i løpet av o Barnehageutbygging. o Avløpsløsning for Krødsherad kommune. Tidlidere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt. Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt er Til saksliste 19

20 innarbeidet i budsjettetforslaget for kommende år. Se egne kommentarer under investeringsbudsjettet. Budsjettoppsettet rammebudsjettering. Budsjett for 2012 skal, i likhet med tidligere år, settes opp etter budsjettforskrifter av For å kunne opprettholde tidligere delegeringsordninger i forhold til budsjett, krever dette en vedtaksmodell på rammenivå. Situasjonen er nå slik at kommunestyret ikke kan delegere sin vedtakskompetanse. Det betyr at budsjettendringer på det nivå som kommunestyret har behandlet budsjettet kun kan foretas av kommunestyret selv. De politiske signaler har vært at sektorene selv skal foreta budsjettendringer innenfor gitte øvre rammer og delegeringsreglementets bestemmelser. Administrasjonen velger derfor å framlegge vedtaksgrunnlaget på budsjettskjemaer som fastlegger rammene for sektorenes drift og investeringer. Det foreslås på dette grunnlag at kommunestyret, i likhet med tidligere år, vedtar årsbudsjett og økonomiplan med netto driftsrammer for hvert rammeområde. Det er bare årsbudsjettet for 2012 som er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Den saksbehandlingsmessige siden av dette er at kommunestyrets evt. endringsforslag må fremmes på rammeområdenivå og ikke på funksjonsnivå. Den underliggende begrunnelse for forslaget vil likevel sikre at det innarbeides på ønsket funksjon. Dersom kommunestyret ønsker å gi føringer innenfor rammeområdene, kan dette gjøres i budsjettvedtaket eller som enkeltvedtak atskilt fra budsjettet. Dette er i samsvar med dagens praksis, da slikt vedtak vil innskrenke generell delegering. Som følge av gjeldende budsjettforskrift skal verken budsjettene som sådan eller lån som opptas godkjennes av fylkesmannen. Likviditetsvurderinger. I forbindelse med budsjettvedtaket skal kommunestyret vurdere kommunens likviditet. Likviditetsgraden pr er 1,62 (på tilsvarende tidspunkt i 2010 var likviditetsgraden 1,20) Likviditetsgraden bør være minst 1, dvs. at driftslikvidene bør være minst like store som kortsiktig gjeld. Driftslikvidene er de midler kommunen har til disposisjon for å fange opp tidsforskyvninger mellom inn- og utbetalinger. Avgifter. Det fremmes følgende forslag til avgiftsjusteringer: o Forslag til endrede betalingssatser for plansaksbehandling. o Forøvrig justeres betalingssatsene opp i henhold til konsumprisindeksen, - dette i henhold til tidligere vedtak ved behandling av gebyrsatsene. Offentlig ettersyn. I henhold til Kommunelovens 45 skal formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minst 15 dager før den behandles i kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B, Til saksliste 20

21 samt eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. 1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2012 vedtas i samsvar med vedlagte budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjett. 2. Forslag til økonomiplan for perioden vedtas og justeres i forhold til evt. endringer vedtatt for årsbudsjett Kommentardelen er retningsgivende for økonomiplanen. 3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2011 benyttes den høyeste sats som måtte bli bestemt av Stortinget. 4. Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk med kr. 7,- pr. tusen kroner takstgrunnlag. 5. Avgifter og egenbetaling reguleres som følger og i henhold til enkeltsaker: Forslag til endrede betalingssatser for plansaksbehandling. Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeks. 6. For følgende investeringsprosjekter kreves framlagt egen sak for formannskap og kommunestyre med forslag til finansiering, herunder låneopptak, før prosjektet settes i gang. Barnehageutbygging. Avløpsløsning for Krødsherad kommune. 7. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, begrenset oppad til kr ,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i etterkant. 8. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr totalt for året. Dekning skjer fra disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for kommunestyret i etterkant. 9. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om den økonomiske utviklingen. 10. Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. 11. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av Til saksliste 21

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer