Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)"

Transkript

1 Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Studieprogramansvarlig Høgskolelektor Jorid Krane Hanssen E-postadresse Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Programevaluering Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg Eksamen og vurderingsformer Alle eksamener fra første studieår må være bestått før studenten får begynne på andre studieår. Ex.phil kan i særskilte tilfeller vurderes som et unntak fra denne regelen. For nærmere detaljer om eksamensformer, se under hvert enkelt emne. Kostnader Ingen Beskrivelse av studiet Bachelor i barnevern er utformet med utgangspunkt i den sentrale rammeplan som gjelder for utdanning av barnevernspedagoger. Utdanningen er bygget opp av kurs på 10,20 eller 30 studiepoeng. Som det fremgår av studiemodellen er bachelor i barnevern bygd opp på følgende måte: Første studieår består i høstsemesteret av kursene Ex.phil (10 studiepoeng) og Teori og praksis i sosialfaglig arbeid (20 studiepoeng). I vårsemesteret er kursene Aktivitetsfag, Pedagogikk og psykologi og Juss hver på 10 studiepoeng. Andre studieår består i høstsemesteret av Sosialt arbeid II (30 studiepoeng). I Sosialt arbeid II skal studentene arbeide med flere delementer som familie og nettverksarbeid, miljøarbeid, psykisk sosialt arbeid, rusarbeid, kriminalomsorg og forebyggende arbeid. Vårsemesteret er en praksisperiode på 30 sp. Tredje studieår består i høstsemesteret av 3 kurs som hver er på 10 studiepoeng. Kursene Kommunalt barnevernsarbeid og Sosialt arbeid III er obligatoriske, mens studentene kan velge mellom kursene SA 201 S Funksjonshemmede og samfunn 1 og SA 234 Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten. I vårsemesteret kan studentene velge mellom kursene SA 235 Sosialt arbeid IV og Community Work from an International Perspective (15 studiepoeng). ME118 Samfunnsvitensskaplig metode og SA203 Bacheloroppgave er obligatoriske kurs siste semester. Studiemodellen innebærer stor grad av samkjørt undervisning med Bachelor i sosialt arbeid. Læringsutbytte Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske yrkesutøvere som er kvalifisert for å utøve omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon. Studentene skal tilegne seg kunnskaper for å kunne forebygge, løse eller redusere sosiale problem. I tillegg vil studentene få kunnskaper om barns utvikling og om risikoutsatte barn, unge og deres familier. Utdanningen skal også gi studenten kunnskap om det norske samfunn og innsikt i samfunnets styringsstruktur. Studiemodell 2010 Høst 2011 Vår 2011 Høst 2012 Vår 2012 Høst 2013 Vår Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Obligatoriske emner (130 studiepoeng) Aktivitetsfag Sosialt arbeid III Sosialt arbeid IV Teori og praksis i sosialfaglig arbeid Juss Sosialt arbeid II Kommunalt barnevern Innføring i samfunnsvitenskapeli metode Examen philosophicum Psykologi og pedagogikk Valgfrie emner (10 studiepoeng) Samfunnsarbeid

2 Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten Funksjonshemming og samfunn 1 Praksis (30 studiepoeng) Praksisstudier Bachelor oppgave (10 studiepoeng) Bacheloroppgave, barnevern Videre utdanning Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i sosialt arbeid ved Høgskolen i Bodø. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universitet aktuell videreutdanning. Jobbmuligheter Barnevernpedagoger arbeider i mange deler av helse- og sosialfeltet. Aktuelle sektorer er blant annet det kommunale og statlige barnevernet, utekontakten, rusomsorgen, psykiatrien samt institusjoner innen barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Også innen barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernpedagoger. Videre er forebyggende arbeid med barn, unge og familier, samt familiearbeid sektorer der barnevernpedagoger har en naturlig plass. Ofte vil arbeidet være tverrfaglig og tverretatlig, der barnevernpedagogen vil delta i et spennende og bredt fagmiljø. Sist oppdatert av: Mark Allan Solvoll, :17 «Tilbake Emner årstrinn 1 Examen philosophicum - EX121E-2 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Høst 2010 Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Erik Lundestad E-postadresse Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som har et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjon ved behov. I tillegg til denne prosessevalueringen gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. Det blir gitt en innføring i tenkningens historie med særlig vekt på utviklingen innenfor ontologi, epistemologi, etikk og politikk. Innføringen er konsentrert omkring noen sentrale historiske perioder, spesielt antikken, den vitenskapelige revolusjon, opplysningstiden og det 20. århundre. Temaene blir diskutert både i et historisk og et systematisk perspektiv. I sentrum for pensum står tenkere som Sokrates, Platon, Aristoteles, Kopernikus, Galileo, Descartes, Hume, Kant og Darwin, samt utvalgte skikkelser fra det 20. århundre. Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene blir studentene oppfordret til å delta aktivt i diskusjoner omkring temaene som presenteres på forelesningene, med spesiell vekt på hvordan disse relaterer seg til studentenes fagstudier slik de griper inn i aktuelle samfunnsspørsmål. Seminarene vil også tjene som eksamensforberedelse. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Målet med Examen Philosophicum er å gi studentene en innføring i den felles forståelseshorisont som den vestlige idé- og filosofihistorie representerer. Examen

3 Philosophicum utgjør dessuten et grunnlag for fordypning innenfor ulike fagdisipliner. Studentene skal gjennom arbeidet med lærestoffet utvikle teoretiske kunnskaper, analytiske ferdigheter samt evne til kritisk refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter har derfor en sentral plass i kurset. Studentene skal også gjøre seg kjent med spørsmål som knytter seg til menneskelig erkjennelse og til moralsk og politisk praksis. Disse overordnede temaene vil gjennom eksempler og seminardiskusjoner bli knyttet til studentenes fagstudier slik de griper inn i aktuelle samfunnsspørsmål. Skoleeksamen. Dagfinn Dybvig & Magne Dybvig: "Det Tenkende Mennesket" (2. utgave) Tapir Akademisk Forlag EX120E-2 Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX130S Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX140L Kunnskap, menneskesyn og etikk, 10 studiepoeng Teori og praksis i sosialfaglig arbeid - SA121S Studiepoeng 20 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Jorid Krane Hanssen E-postadresse Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg Kurset vil bestå av temaområder som: Innføring i hhv. barnevernspedagogers og sosionomers profesjonshistorie Etikk/yrkesetikk Sosiologisk grunnlagstenkning Velferdsstat og velferdssamfunn Vitenskapsteori Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid Grupper og gruppeprosesser Barn og unges oppvekst i det moderne samfunn Kultur og kulturelt mangfold Kommunikasjonsteori Praksisstudier Kurset er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i barnevern eller sosialt arbeid. Undervisningen består av en veksling mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Utvalgte deler av pensum blir behandlet i forelesninger. Det forventes at studentene påvirker innholdet i diskusjoner og seminarer ved å bidra med egne innspill og kommentarer. Følgende deler av undervisningen er obligatorisk Deltakelse på kommunikasjonsseminarene Deltagelse på praksisbesøk og framlegg etter praksisbesøket Det er utarbeidet eget reglement for obligatorisk undervisning og praksis. her

4 Karakter fastsettes på bakgrunn av gruppeeksamen over en måned som teller 40%, vurderes med bokstavkarakter A-F muntlig eksamen som teller 60%, vurderes med karakter A-F Pensum: FO: Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Garsjø, Olav (2006): Sosiologisk tenkemåte. Oslo: Cappelen akademiske forlag. Kap 1,2,4 Levin, Irene (2004): Hva er sosialt arbeid? Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka Røkenes, Odd Harald og Per Halvard Hanssen (2006): Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka Skau, Greta Marie (2005): Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Hele boka Stamsø, Mary Ann (red.) (2008): Velferdsstaten i endring. Oslo: Gyldendal Kap. 1,3,4,7 Thornquist, Eline (2008): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori, for helsefag Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 4 og 5 Øia, Tormod og Halvor Fauske (2006): Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1,2,3,5 Aadland, Einar: Og eg ser på deg Vitenskapsteori og metode i helse- og sosialfag. Oslo: Tano Aschehoug. Kap. 2,3,6 Aagre, Willy (2003): Ungdomskunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka I tillegg kommer det et komependium, som vil være klart ved semesterstart. SA121S-002 Teori og praksis i sosialfaglig arbeid - gruppeoppgave, 20 studiepoeng SA121S-003 Teori og praksis i sosialfaglig arbeid - muntlig, 12 studiepoeng SA125S Teori og praksis i sosialfaglig arbeid, 20 studiepoeng Psykologi og pedagogikk - PS107S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Tom Erik Dybwad E-postadresse Kostnader Ingen. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset omhandler: Psykologiske paradigmer, utviklingspsykologisk forskning, nevropsykologi, pedagogisk filosofi og metoder i sosialpedagogisk arbeid. Kurset er forbeholdt studenter som er tatt opp på Bachelor i barnevern. Forelesninger og skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravet må være bestått før studenten får gå opp til eksamen. Skriftlig skoleeksamen. Den enkelte student må levere et obligatorisk skriftlig arbeidskrav. von Tetzchner, S.: Utviklingspsykologi (kapittel 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22 og 24), Gyldendal akademisk, 2001 Halvorsen, T.: Miljøarbeid - teori og praksis. 2. utg. Fagbokforlaget, 2006

5 PS110S Psykologi og psykiatri, 10 studiepoeng PS111S Psykologi og psykiatri, 10 studiepoeng Juss - RE103S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Lisbet Lund E-postadresse Kostnader Ingen Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset omhandler: Juridisk metode Forvaltningsrett Lov om sosiale tjenester Lov om barneverntjenester Kurset er forbeholdt studenter på Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid. Forelesninger, seminarer og oppgavearbeid. I tillegg vil det bli utlevert en øvingsoppgave. En skoleeksamen, 6 timer, som teller 100% av karakteren. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Studenten har anledning ti å ha med Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester, på skoleeksamen. Lindboe: Barnevernrett, 5. utgave: Hele boken er pensum med unntak av kapittel V og kapittel VII, punkt 32. Andenæs, Molven, Rasmussen, Sandberg, Warberg: Sosialrett, 6. utgave: Kapittel 1, punkt 1-5. Kapittel 2. kapittel 3, punkt Kompendium: Tekstsamling i sosialrett og barnevernrett - Kjellevold, Alicie: Bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser - Kjønstad, Asbjørn: Taushetsplikt - Smith, Lucy: Barnets beste og barnets uttalerett - Lindboe, Knut: Hensynet til barnets beste i barnevernsaker - Andersen, Njål Wang: Innsynsrett i barneverntjenestens saksdokumenter for foreldre med partsstilling i barnevernsaken - Andersen, Njål Wang: Melde- og opplysningsplikt overfor barneverntjenesten Særtrykk av barnevernslov, sosiallov og forvaltningslov. Anbefalt: Kommentarutgaven til barnevernloven av Knut Lindboe, 6.utg.

6 RE103S Juss, 10 studiepoeng RE103S 000 Juss, 10 studiepoeng RE108S Juss, 10 studiepoeng RE132S Juss, 10 studiepoeng Aktivitetsfag - SA107S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Rune Asgeir Mathisen E-postadresse Kostnader Ingen. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset gir en innføring i ulike aktiviteter som kan anvendes i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge samt i den faglige tenkning som ligger til grunn for bruk av slike aktiviteter. Kurset består i stor grad av praktiske øvelser. Må være tatt opp som student på Bachelor i barnevern. Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldene regler. Forelesninger, seminarer, turer og ulike øvelser. Godkjenning av emnet forutsetter oppmøte og aktiv deltakelse. Se reglement for obligatorisk undervisning her Studentene skal levere en obligatorisk arbeidsbok som teller 100 prosent av karakteren. Pensumliste vil foreligge ved studiestart. - årstrinn 2 Sosialt arbeid II - SA233S Studiepoeng 30 Nivå Bachelornivå (videregående) Undervisningssemester Høst 2011 Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson E-postadresse

7 Kostnader Ingen. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Studenten arbeider med følgende delemner: Budsjettarbeid og planlegging. Familie og nettverksarbeid Forebyggende arbeid og samfunnsarbeid. Psykisk sosialt arbeid. Rus og rusomsorg. Velferdspolitikk og forvaltning Økonomisk sosialt arbeid, boligsosialt arbeid og fattigdom. Studenter på bachelor i Barnevern eller Sosialt arbeid. Bestått eksamener på 1. studieår bachelor i Barnevern og Sosialt arbeid. Ex.phil kan i særskilt tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. I hvert delemne gis blokkundervisning med ulik størrelse og varighet. Undervisningen vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene deles i grupper som skal arbeide gjennomgående hele semesteret. Gruppene skal arbeide sammen om en gruppeeksamen, men kan også samarbeide om en individuell eksamen. Det gis et veiledningsseminar til den individuelle eksamen, samt gruppeveiledning til gruppeeksamen. Til flere av delemnene vil det bli gitt et seminar med fokus på refleksjon og ferdighetstrening. Deltagelse i disse seminarene er obligatorisk. Se reglement for obligatorisk undervisning her En individuell oppgave knyttet til et delemne, eller kombinasjon av flere delemner. Vurderes som eksamen med bokstavkarakter A-F. Gjennomføres i høstsemesteret. Eksamenen teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. En gruppeoppgave knyttet til et delemne eller kombinasjon av flere delemner. Vurderes som eksamen med bokstavkarakter A-F. Gjennomføres i høstsemesteret. Eksamenen teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. Emnet avsluttes etter gjennomført praksis i påfølgende vårsemester med en muntlig eksamen, som teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. Velferdspolitikk og forvaltning Dølvik, J.E. m.fl. (red): Halvorsen, K og Stjernø, S: Hanssen, G.S. m.fl.: Økonomisk sosialt arbeid, budsjett og planlegging Solstad, Asgeir: Rus og Rusomsorg Fekjær, Hans Olav: Psykisk sosialt arbeid Lundby, Geir (red): Mevik,K, Når foreldre er Trymbo, psykisk syke B.E. Universitetsforlaget s. Når foreldre er psykisk syke Universitetsforlaget 2002 Rolv Lyngstad Hamskiftet. Den norske modellen i endring. Gyldendal akademisk Kap.1, 3, 11 og epilog. Work, oil and welfare. The welfare state in Norway. Universitetsforlaget Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Gyldendal Akademisk Asgeir Solstad Pengene og livet Universitetsforlaget 2006 Øystein Henriksen Rus. 3. utgave, Gyldendal akademiske Del 2-5 Kate Mevik m.fl. Terapi som samarbeid. Om narrativ praksis. Pax forlag s. Når foreldre er psykisk syke Universitetsforlaget s. 150s. 300s. 200s. 297s. 260s. 120s. Famile og nettverksarbeid Fyrand, Live: Haaland, R. Kirsti: Puntervoll Bø, B. og B. C. Rappanen Olsen: Forebygging og samfunnsarbeid Hutchinson,.G.: Helland, Håvard og Øia, Tormod: Lisbet Lund Sosialt nettverk : teori og praksis Universitetsforlaget s Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler 160s. Universitetsforlaget 2005 Utfordrende foreldreskap. Gyldendal akademiske s. Øystein Henriksen og Bente Røed Larsen Samfunnsarbeid - Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid Gyldendal Akademiske Forebyggende ungdomsarbeid. Fagbokforlaget (Unntatt kap. 6) 172s. 200s.

8 Kompendium Kompendium Øystein Henriksen: Diverse undervisningstema Sosialt arbeid II. 250s. PO111S Offentlig politikk og administrasjon, 10 studiepoeng PO111S Offentlig politikk og administrasjon, 10 studiepoeng SA204S Sosialt arbeid 2, 20 studiepoeng SA206S 000 Sosialt arbeid 2a, 20 studiepoeng SA227S Sosialt arbeid II, 20 studiepoeng SA249S Sosialt arbeid II, 20 studiepoeng SA259S Sosialt arbeid II, 30 studiepoeng SA267S Arbeid med sosiale problem, 20 studiepoeng Praksisstudier - SA202S Studiepoeng 30 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2012 Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson E-postadresse Kostnader Studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med transport, kost og losji. Høgskolen dekker utgifter i henhold til faste satser vedtatt av Høgskolestyret. Se link på nettsiden her I samlingsuke avholdes klassens time hvor emne og opplegg kan drøftes. Det gjennomføres også skriftlig evaluering av emnet. Disse drøftingene og evalueringene legges sammen med andre faglige vurderinger til grunn for eventuelle endringer av pensum og opplegg. I vårsemesteret, før studentene går ut i praksis, er det en ukes praksisforberedende kurs. Introduksjon til praksisforberedelser starter tidlig i høstsemesteret. Praksisen varer i 20 uker. Praksis skal primært gjennomføres i Nordland fylke. Aktuelle praksisområder vil være bl.a ulike institusjoner knyttet opp mot rus, psykiatri, barnevern, miljøarbeid, sosialkontor, Nav kontor, flyktningekontor ol. Det gis også mulighet til å ha praksis i utlandet ved godkjente samarbeidsinstitusjoner. Det finnes egne retningslinjer og krav for de studenter som ønsker praksis i utlandet. Må være tatt opp som student på bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid, og ha bestått første studieår. Eksamener fra første studieår må være bestått før studentene går ut i praksis. Forelesninger, seminar og arbeid i mindre grupper og praktisk sosialt arbeid. Det er obligatorisk oppmøte på praksisforberedende kurs og på sluttsamling. Se reglement for obligatorisk undervisning her Det er obligatorisk frammøte i praksis. Se eget reglement for praksis. her Full tid vårsemester, 20 uker. Studentene skal levere en dagbok fra praksisperioden som vurderes som bestått / ikke bestått. Studenten skal også skrive en oppgave ut i fra et selvvalgt tema som vil vurderes som bestått / ikke bestått. Studenten må gjennomføre 20 uker i praksis. Veiledningsrapporten vil også legges til grunn for vurdering av studentens praksis. Se eget reglement for praksis.

9 Se eget reglement for praksis i Fronter og her Pensum foreligger før studieårets start. SA253S Praksisstudier, 30 studiepoeng SA263S Praksis, 30 studiepoeng årstrinn 3 Språk/Language: Kommunalt barnevern - SA200S Nivå Bachelornivå (videregående) Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Carina Fjelldal-Soelberg E-postadresse Kostnader Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset omhandler saksbehandling i barnevernet, herunder håndtering av meldinger, gjennomføring av undersøkelse, anvendelse av hjelpetiltak, fosterhjemsplassering, institusjonsplassering og fylkesnemndsbehandling. Videre vil det bli lagt vekt på den historiske utvikling av barnevernet. Det vil i kurset bli lagt vekt på å se barnevernet i et sosialfaglig og et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Læringsutbytte Kurset er en del av bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern. Kurset vil gi ferdigheter i forhold til saksbehandling i barnevern, vurderinger, samt utvikle refleksjonskompetanse i forhold til kompliserte barnevernssaker. Kurset vil også gi kompetanse med å forstå barnevernet i et historisk perspektiv Spesielt anbefalte valgfag Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Bestått 1. studieår av bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern. Studenten må i tillegg ha bestått praksisemnet Bestått 1. studieår av bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern. Studenten må i tillegg ha bestått praksisemnet. Forelesning, heltid. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Studentene evalueres på bakgrunn av skoleeksamen - 6 timer

10 Karakter A-F Studentene evalueres på bakgrunn av en hjemmeeksamen, 1 uke, som teller 100 prosent av karakteren. Gis bokstavkarakter A-F. Praksis Ïngen Studieprogresjonskrav Ingen Bøker: Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008): Praktisk barnevernsarbeid 4.reviderte utgave Universitetsforlaget Fauske, H mfl. (2009) Det nye barnevernet. Nordlandsforskning. Rapport nr.8 (rapporten kan kjøpes på Nordlandsforskning) Lichtwarck,W og Clifford,G(red)(2010): Modernisering av barnevernet. Kap 1,3,4 og 8 Thrana, Hilde Marie (2008). Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Gyldendal Akademisk. SA250S Kommunalt barnevern, 10 studiepoeng SA260S Kommunalt barnevern, 10 studiepoeng Språk/Language: Funksjonshemming og samfunn 1 - SA201S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart Varighet Del av et semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- evaluering og slutt- evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitets kvalitetssikringssystem Kurset starter med gjennomgang av forståelse av funksjonshemning, sosialpolitisk utvikling og rammer og grunnlag for handling. Under overskriften forvaltnings- og informasjonsarbeid tas aktuell lovgivning for helse- og omsorgstjenester opp og saksbehandling av disse tjenester. Her inngår arbeid med utarbeidelse og oppfølging av individuell plan og rettigheter og tjenester knyttet til ulike livsfaser og situasjoner. Miljøarbeid tas opp i kurset. Under overskriften fjerning av funksjonshemmede barrierer vil arbeidet med synliggjøring av slike barrierer, og samarbeid med berørte og andre, for å få til endring av hindringer på kollektivt nivå tas opp. I denne sammenhengen vil også fokus settes på mandat for slikt arbeid. Læringsutbytte Kunnskap

11 Studenten skal: Ferdigheter ha kunnskap om ulike perspektiver på funksjonshemning og hvordan forståelse og sosialpolitiske strategier har endret seg over tid ha faktakunnskap, teoretisk kunnskap og kunnskap om metoder som inngår i forvaltnings- og informasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer i samfunnet kjenne til rettigheter og tjenester knyttet til ulike livsfaser og situasjoner kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet forstå etiske utfordringer involvert i emnets forskning, formidling og praksis Studenten skal: kunne anvende faglig kunnskap i sosialt arbeids praksis, i forvaltnings- og informasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap vise evne til å treffe begrunnede valg kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Generell kompetanse Studenten skal: ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer Nei. Emnet er åpent for studenter ved studiet Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid Bestått eksamener for første studieår, samt godkjent praksis. Ex.phil kan i særskilte tilfeller vurderes som et unntak fra denne regelen. ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, seminarer og arbeid med oppgaver Studenten evalueres på grunnlag av en skriftlig skoleeksamen på 6 timer som sensureres med bokstavkarakterer (A-F). Bøker: Hutchinson, Gunn Strand (2007) Sosialt arbeid i kommunen. Samfunnsmandat og handlingsrom. Oslo: Gyldendal Akademisk. Lorentzen, Per (2011) Ansvar og etikk i miljøarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Tøssebro, Jan (2010) Hva er funksjonshemming? Oslo:Universitetsforlaget. Kompendium Funksjonshemning og samfunn 1. Barnevernpedagog- og sosionomutdanningen 2012/2013: Christen, Karen og Nilssen, Even (2006) Fire idealtypiske kulturer. I Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Kap. 5. Oslo: Gyldendal Akademisk. Gundersen, Knut og Moynahan, Luke (2006) Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap, 6. Imrie, Rob (2007) Fra universell til inkluderende utforming av bygninger og de fysiske omgivelsene. I Swain, John, French, Sally, Thomas, Carol (eds.) Funksjonshemmende barrierer funksjonsfremmende samfunn. Oslo: Kommuneforlaget. Kjellevold, Alice (2005) Hensynet til brukeren idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten. I Willumsen (red.) Brukernes medvirkning, Oslo: Universitetsforlaget. Kjønnstad, Asbjørn og Syse Aslak (2008) Velferdsrett 1. Grunnleggende rettigheter, rettsikkerhet og tvang. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kroken, Jørn (2008) For lite kunnskap om tvang og makt. Art. i Fagtidsskriftet Fontene 5/2008. Lundeby, Hege og Tøssebro, Jan (2009) Livsløp i familier med funksjonshemmede barn. I Tøssebro, Jan (red.) Funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget. Sosial- og helsedepartementet (2001) Kortversjon av 2001:22. Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Stewart, John (2007) Egen bolig og et uavhengig liv. I Swain, John, French, Sally, Thomas, Carol (eds.) Funksjonshemmende barrierer funksjonsfremmende samfunn. Oslo: Kommuneforlaget. Thommesen, Hanne (2010) Individuell plan og ansvarlig tjenesteyter. I Thommesen, Hanne (red.) Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal Akademisk. Vedeler, Janikke Solstad og Mossige, Svein (2009) Barriere for karriere. I Tøssebro, Jan (red.) Funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget. Wendelborg, Christian og Ytterhus, Borgunn (2009) Sosialt samvær og deltakelse med jevnaldrende i oppveksten. I funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Tøssebro, Jan (red.) Oslo:Universitetsforlaget. Pensum på nett med linker i undervisningsplanen: Barne- og likestillingsdepartmenetet (2009): Norge universelt utformet Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjegelighet les her Sosial- og Helsedirektoratet (2006): IS-1040 Veileder: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester.. Veileder saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester

12 Johansen, Vegard, Askheim, Ole Petter, Andersen, Jan og Guldvik, Ingrid (2010) Stabilitet og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Høgskolen i Lillehammer, forskningsrapport 143/2010. her Anbefalte lover og informasjon som finnes på nett: Barnehageloven, her Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven se her FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne - regjeringen.no Forskrift om habilitering/rehabilitering les her Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, her Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten her Kap. 4A i Sosialtjenesteloven, Rundskriv IS 10/2004 her Lov om arbeidsmarkedstjenester Ajourførte lover Lov om folketrygd her Lov om helse og omsorgstjenester les her Lov om sosiale tjenester mv les her Opplæringsloven her NAV-loven LOV d- NAV-loven les her Veileder for individuell plan 2010 veileder IP SA251S Funksjonshemming og samfunn 1, 10 studiepoeng SA261S Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, 10 studiepoeng Språk/Language: Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten - SA234S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart Varighet Kurset går over ca 6 uker Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Jorid Krane Hanssen E- postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Kurset inneholder tre hovedtemaområder, som hver består av ulike deltematikker: Vi og de andre - møter mellom mennesker og systemer Kulturforståelse, konstruksjon av vi og de andre Etnisk mangfold, minoritet og majoritet Fremmedfrykt, diskriminering, rasialisering Velferdsstatens kulturelle og ideologiske grunnlag Problematikk knyttet til innvandring, flyktninger og asylsøkere Migrasjon og eksiltilværelse Norsk flyktning- og asylpolitikk Innvandrings - og integreringspolitikk og praksis; ordninger og systemer Språkutfordringer, tolk og tolkning Sosialt arbeid med flyktninger og innvandrere Familie, barn og ungdom

13 Foreldre barn, barneoppdragelse Ungdom Ekteskap, tvangsekteskap Erfaringer fra praksisfeltet; mødre møter mødre Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter En bred kunnskap om temaer, teorier, problemstillinger og prosesser som omhandler flerkultur Å forstå fler- /interkulturelle utfordringer i velferdsstaten. Om flerkulturelt sosialt arbeid; integrasjonsstrategier, ulike oppdragelsestradisjoner og familiemønstre, språk og identitet, enslige mindreårige flyktninger mv. Migrasjonsforståelse Om fremmedfrykt, diskriminering, rasisme Om vi og de andre, forholdet minoritet og majoritet Norsk innvandrings,- integrerings, - og asylpolitikk. Relevant lov- og regelverk En bevisstgjøring om egne verdier og holdninger gjennom kritisk refleksjon over flerkulturelle problemstillinger og tema. Å utvikle handlingsberedskap for å kunne håndtere ulike typer utfordringer i fremtidig yrkespraksis innen sosialt arbeid Generell kompetanse Å skaffe seg innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger innen temaområdet Å kunne beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer Å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Spesielt anbefalte valgfag Kurset er et valgemne, og tematikken gir svært relevant kunnskap for framtidige sosialarbeidere Nei, kurset er for studenter på Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid. Kurset er et valgemne for 3.årsstudenter. Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis Anbefalte forkunnskaper Bestått eksamen fra første og andre studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. Ansikt til ansikt. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgavearbeid Følgende hoveddeler/temaer av kurset er obligatorisk: Problematikk knyttet til innvandring, flyktninger og asylsøkere Familie, barn, ungdom og kjønn Viser her til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. En skoleeksamen, 6 timer, som teller 100% av karakteren. Gis bokstavkarakter A-F. Praksis Ingen Studieprogresjonskrav Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis Bøker: Eide, K., Quereshi, N.A. og Vike, H. (2009) Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal

14 akademisk Otterstad, A.M. (red.) (2008) Profesjonsutøvelse og sosialt mangfold fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget SA228S Interkulturelt sosialt arbeid, 10 studiepoeng SA254S Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, 10 studiepoeng Språk/Language: Sosialt arbeid III - SA240S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk Varighet Del av et semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Trude Gjernes E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering på slutten av emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Kurset omhandler faglige og yrkesetiske problemstillinger sosialarbeideren vil kunne møte i utøvelsen av faget. Her inngår utfordringen i hvordan kommunisere med barn, unge, familier og ulike samarbeidspartnere. Gjennom kurset skal studenten øke sin kompetanse i å handle forsvarlig i møtet med mennesker i utsatte livssituasjoner og oppøve evnen til å identifisere og reflektere over ulike dilemma de vil møte som praktikere. Læringsutbytte Kunnskap Studenten skal: Ferdigheter ha kunnskap om og forståelse for menneskesynet i sosialt arbeids verdigrunnlag ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger i sosialt arbeid ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid ha kunnskap om yrkesetikkens innhold og betydning Studenten skal: Generell kompetanse Studenten skal: ha innsikt i ulike dilemmaer knyttet til egne praksiserfaringer ha innsikt i systematisk refleksjonsarbeid knyttet til dilemma situasjoner ha innsikt i egne verdier og hvordan de kan påvirke faglige valg ha innsikt i betydningen av egen bevisstgjøring omkring verdivalg ha oppøvd evnen til å reflektere over eget uttrykk i relasjonsarbeid og i tverrfaglig samarbeid ha opparbeidet innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger ha videreutviklet evnen til å kommunisere med mennesker i sårbare livssituasjoner ha videreutviklet evnen til å reflektere over egne verdier og holdninger i fagutøvelsen Nei. Emnet er åpent for studenter ved studiet Bachelor i sosialt arbeid

15 Det er en forutsetning at studenten har bestått alle eksamener fra 1. studieår i tillegg til praksis. Forelesninger, gruppearbeid og veiledning i gruppe. Ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, refleksjonsarbeid, gruppearbeid og arbeid med oppgaver. Hele emnet har obligatorisk frammøteplikt. Studenten evalueres på grunnlag av en obligatorisk hjemmeoppgave (forprøve) som må være godkjent for å gå opp til muntlig eksamen. Bøker: Eide, Solveig Botnen og Berit Skorstad (2010) Etikk utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 240 sider) Normann, S.og Tveraabak, M.(2010): Læring i og av praksis. Fagforbundet (ca. 35 s.) Olsen, Ruth og Siv Oltedal (red.) (2007): Blikk på praksis. Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1,3,4,5,7,9,11 (ca. 165 sider) Lauvås, K. og Lauvås, P (2004): Tverrfaglig samarbeid. Oslo Universitetsforlaget (ca 240 sider) SA256S Sosialt arbeid III, 10 studiepoeng Språk/Language: Samfunnsarbeid - SA242S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Valgbart Varighet Eit semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Undervisningsspråk Engelsk Emneansvarlig Siv Oltedal E-postadresse Kostnader Ingen Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Dette kurset fokuserer på ulike teoriar, metodar og tilnærmingar innan samfunnsarbeid utifrå eit internasjonalt perspektiv. Kurset inneheld ulike deler. Ein part dreier om fokus på teoriar og metodar. Ein annan part er knytta til eit viruelt kasus som er tilgjengeleg på læringsplattformer i kurset. Studentane vil utarbeide ein prosjektplan relatert til dette virtuelle kasuset, ved å samarbeide og samanlikne ulike tilnærmingar. Studenten vil lære om samfunnsarbeid og den historiske bagrunnen. Dei vil også få utvikle forståing for den manipuleringsrisikoen som kan oppstå når ein utarbeider samfunnsarbeid frå eit grasrot nivå. Studenten vil også lære om fordeler og makt som ligg i ulike tilnærmingar som blir I verksett frå eit nedanfrå og opp perspektiv. Læringsutbytte I kurset vert det lagt vekt på integrasjon av kunnskap, ferdighetar og haldningar, som vil seie at studenten ikkje bare treng generell kunnskap, men også må utvikle det å tilpasse kunnskap, ferdighetar og haldningar til spesifikke situasjonar.

16 Studenten vil lære å samle saman og analyse relevant information om samfunn og lokalsamfunn og kunne rapportere om desse funna. Studenten vil utvikle det å kunne sjå etter mulighetar på makro-, meso- og mikronivå i ulike samfunn Studenten vil utvikle det å kunne reflektere over det å forstå ulike situasjonar og bli i stand til å tilpasse dei valgte metodane til konteksten. Studenten vil utvikle refleksjon over si eiga læring og over den kontinuerlege profesjonelle utviklinga Spesielt anbefalte valgfag Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Studentar ved Universitetet i Nordland og som oppfyller krav til forkunnskap kan velge kurset som valgkurs. Eksterne studentar kan sende søknad om opptak via studiet samfunnsarbeid. Dette er eit kurs på 200 nivå, og studenten må enten ha gjennomført første studieår ved ei sosialarbeidarutdanning, eller gjennomført to år av ei bachelorutdanning i samfunnsvitskap Nettbasert. Les mer på Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Det er mappekrav i kurset, sjå vurderingsformer. Vurderinga i dette kurset er i form av innlevering av mappe (portfolio). Dette tyder at kurset er oppgåve orientert og som del av læringsprosessen vil studenten få tilbakemelding på oppgåvene i løpet av kurset. Som konskevens av dette, vil studentane ha mulighet til å forbetre sine opphavelege prestasjonar. Alle oppgåver må vere gjennomførte før eksamensperioden eller sluttvurderinga. Utførte oppgåver vil bli samla i ei mappe og utvalte oppgåver vil bli lagt fram i eksamensmappa. Maksimum tal på ord eksamensmappa er 5000, pluss vidare 1000 om refleksjon av læringsprosessen. Informasjon om kva for nokre oppgåver som skal leverast inn i eksamensmappa vil vere omlag tre veker før endeleg eksamen. Karakter blir gitt frå A-F (kor F er ikkje bestått). Praksis Ingen Studieprogresjonskrav Ingen Bøker: Adams, R. (2009). Being a critical practioner. In Adams. R., Domminelli, L. & Payne, M. Critical practice in social work, Basingstoke, Palgrave Macmilliam. Ch 21, pp Borrop. T. (2006). The Creative Community Builders s Handbook. How to Transform Communities using Local Assets, Art, and Culture. Fieldstone Alliance. Bracht, N., Kingsbury, L. & Rissel, C. (1999). A five-stage community organization model for health promotion. In Bracht, N. (ed.) Health promotion at the community level: new advances. 2. nd ed. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, pp Ife, J. & Fiske. L. (2006). Human rights and community work. International Social Work 49 (3) pp Ife J. & Tesoriero, F. (2006). Community Development. Community-based alternatives in an age of globalisation. Pearson Education Australia. Chap. 3-7 og 9-13 Larsen, AK., Hole,GO (2007) The Role of the Virtual Classroom in Opening up the European Curriculum pp in: Frost,E,;Freitas,M.J.; Campanini,A. (2007) Social Work Education in Europe. Rome. Carocci. Mast, T. (2006). Logical Framework Approach with an appreciative approach. Sida Civil Society Centre McKnight, J.L & Kreetzmann, J.P. (2005). Mapping Community Capacity. In Minkler, M (ed) Community organizing and community building for health, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press. Ronnby, A. (2009). Empowering people by community building. In Strand Hutchinson, G (ed.). Community work in the Nordic countries- new trends. Oslo: Universitetsforlaget Rohleder, P. Swartz, L., Carolissen, R., Bozalek, V. & Lebowitz, B. (2008): Communities Isn t Just About Trees and Shops : Students from Two South African Universities Engage in Dialogue About Community and Community Work. Journal of Community & Applied Social Psychology 18:, pp Swanepoel, H. & De Beer, F. (2007). Community Development - Breaking the cycle of poverty. Landsdowne, SA: Juta & Co Ltd. Twelvetrees, A. (2008). Introduction: What is community work?. In Community Work. Basingtoke: Palgrave Macmillam. Wallerstein. N. (2006). What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health? WHO Europe, Health Evidence Network Report February 2006 Økland & Henriksbø. (2009). Community work in the Nordic countries- new trends. In Strand Hutchinson, G. (2009) Community Work in the Nordic Countries new trends. Oslo: Universitetsforlaget SA239S Samfunnsarbeid fra et internasjonalt perspektiv, 0 studiepoeng Språk/Language:

17 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - ME118S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk Varighet 5 uker Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet Emneansvarlig Ann Therese Lotherington E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensulitteratur Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringsprogram Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskaplige metoder, både kvantitative og kvalitative. Emnet presenterer og diskuterer de sentrale begrepene innen samfunnsvitenskapelige metoder, metodenes logiske oppbygging og hvordan kvalitative data (intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (statistikk) produseres. Emnet behandler blant annet: Utvikling av forskningsdesign Betydningen av en velutviklet problemstilling/forskningsspørsmål Forholdet mellom teori og empiri Hvordan forskningen produserer data Hvordan data tolkes og analyseres Forskjeller og likheter mellom kvalitativ og kvantitativ metode Skriving som en unik, selvstendig tenke- og analyseprosess Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet og bestått eksamen skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse: Kunnskap Ferdigheter Kompetanse Ha oversikt over ulike samfunnsvitenskapelige metoder Kunne innholdet i ulike metodiske tilnærminger og analysemåter Kunne redegjøre for sentrale metodebegreper Kunne forstå etiske utfordringer knyttet til ulike metoder Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Kunne vurdere etiske utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet Kunne planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave Være i stand til å lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur, samt presentasjoner av forskning i media med en bedre evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater som presenteres Undervisningen er åpen for alle. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regler. Anbefalte forkunnskaper Ingen særskilte, men et godt grep om matematikk vil være en fordel. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer, samt individuell lesing av og arbeid med pensum. I forelesningene gis det en innføring i sentrale tema, mens det i seminarene legges vekt på at studentene skal få øvelse i utforming av forskningsdesign. Det er helt nødvendig at studenten bruker tid på å lese og arbeide med pensumslitteraturen.

18 Skoleeksamen 6 timer som teller 100% karakteren. Karakterskala A-F Praksis Nei. Studieprogresjonskrav Nei. Dalen, Monica (2011) Intervju som forskningsmetode. Oslo: Universitetsforlaget Jacobsen, Dag Ingvar (2010) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2. utgave Generell sosiologi og sosiologisk analyse, 10 studiepoeng ME119S Samfunnsvitenskapelig metode, 10 studiepoeng ME122S Samfunnsvitenskapelig metode, 10 studiepoeng ME123S Innføring samfunnsvitenskaplig metode, 10 studiepoeng Bacheloroppgave, barnevern - SA203S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk Varighet 8 Uker Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Rune Asgeir Mathisen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Studentene skal skrive en bacheloroppgave med bakgrunn i empirisk materiale hentet fra det sosialfaglige feltet. Studentene skal i en prosjektperiode på 8 uker gjennomføre en empirisk undersøkelse som skal presenteres i en skriftlig oppgave. I oppgaven skal det gjøres rede for fagområde, problemstilling, metoder og funn. Arbeidet skal gjennomføres i grupper på 2-3 studenter. I spesielle tilfeller (helsemessige eller sosiale årsaker), kan det gis dispensasjon fra kravet om gruppearbeid. Studentene må søke skriftlig om dispensasjon, hvor det begrunnes og evt. dokumenteres årsakene til ønsket om dispensasjon. Søknad sendes på mail til emneansvarlig innen utgangen av januar samme semester. Forut for prosjektperioden arrangeres det minimum 2 forelesninger à 3 timer hvor studentene introduseres for arbeidet som skal gjøres i prosjektperioden. Hver gruppe får inntil 4 timer veiledning. Tema og problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med emneansvarlig og veileder, og må være relevant for sosialt arbeid. Oppgavene må ikke overskride 35 sider tekst. Referanser og vedlegg kommer i tillegg. Hvis en student innvilges dispensasjon må ikke oppgaven overskride 25 sider. Læringsutbytte Kunnskap Å utforme og avgrense et temaområde og en problemstilling

19 Ferdigheter Å anvende samfunnsvitenskapelige metoder Å kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen temaområdet Å kunne identifisere ulike teorier og metoder innen temaområdet Å kunne anvende faglig og teoretisk kunnskap samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske problemstillinger Å tilegne seg ny oppdatert kunnskap Å kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser problemstillingen Generell kompetanse Å kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, drøftinger og løsninger skriftlig Å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. Spesielt anbefalte valgfag Ingen Nei, kurset er for studenter på Bachelor i barnevern. Bestått eksamen fra første studieår Bachelor i Barnevern, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. Anbefalte forkunnskaper Bestått eksamener fra første, andre og tredje studieår i Bachelor i Barnevern, samt bestått praksis. Ansikt-til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesning, gruppearbeid og veiledning Bacheloroppgaven er en egen eksamen som sensureres av to interne sensorer. Oppgavene bedømmes med bokstavkarakterer. Studenter som får karakteren F (ikke bestått) får en skriftlig begrunnelse og får anledning til å levere ny oppgave innen en avtalt frist. Praksis Ingen Studieprogresjonskrav Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern, samt bestått praksis. Det knyttes ikke eget pensum til Bacheloroppgaven. SA266S Bacheloroppgave, 10 studiepoeng Språk/Language: Sosialt arbeid IV - SA235S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår

20 Emneansvarlig Øystein Henriksen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Emne er et valgbart fordypningskurs for både bachelor i barnevern og sosialt arbeid. Kjerne i emnet er sosialt arbeid innenfor ulike typer institusjon med særlig fokus på barnevern, psykiatri og rusbehandling. Konflikthåndtering, systematisk observasjon og ulike former for skriftlig fremstilling er også sentralt i emnet. Følgende tema og problemstillinger blir behandlet: Institusjonenes rolle i samfunn. Hvordan institusjoner blir brukt, og kritikk av dette. Ulike former for sosialt arbeid innenfor institusjoner. Problemstillinger knyttet til tvang i sosialt arbeid, og det juridiske grunnlaget for dette. Utfordringer og ferdigheter i håndtering av konflikter. Utfordringer og ferdigheter knyttet til ulke former for observasjon. Utfordringer og ferdigheter knyttet til ulike former for skriftlig fremstilling. Læringsutbytte Studentene skal etter fullført emne ha: Kunnskaper om bruk av institusjoner som hjelpetiltak i samfunnet, ulike typer institusjoner og ulike arbeidsmåter innenfor ulike institusjoner. Emnet gir også kunnskap om det juridiske grunnlaget for plassering i institusjon. Ferdigheter i utøvelse av sosialt arbeid i institusjon, med et særlig fokus på konflikthåndtering, observasjon og skriftlig fremstilling. Generell kompetanse i kritisk refleksjon om god og problematiske sider ved bruk av institusjoner i sosialt arbeid. Nei Bestått samtlige eksamener på 1. studieår bachelor i barnevern eller sosialt arbeid, samt bestått praksis. Anbefalte forkunnskaper Ingen anbefalinger utover det som kreves. All undervisning gjennomføres ansikt til ansikt på studiestedet Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og veiledning. Deltagelse i seminarer og gruppearbeid er obligatorisk Individuell skriftlig oppgave. Evalueres med bokstavkarakter. 10 studiepoeng. Studieprogresjonskrav Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. Garsjø, Olav 2008: Institusjonssosiologi. 2. Utgave. Gyldendal Akademiske Tjersland, Odd Arne, Gunnar Engen og Ulf Jansen 2010: Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademiske. Ekeland, Tor-Johan 2010: Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. 3 opplag. Gyldendal Akademiske

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Studieprogramansvarlig Universitetslektor Jorid Krane Hanssen E-postadresse jorid.krane.hanssen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid Grad Bachelor Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Professor Terje Halvorsen Opptakskrav Krav til opptak er bachelorgrad i helsefag, sosialfag,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene Emne BSOP20_2, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Praksis Emnekode: BSOP20_2, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom (Bachelor)

Sosialt arbeid, sosionom (Bachelor) Sosialt arbeid, sosionom (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet 3 år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Carina Fjelldal-Soelberg E-postadresse caf@uin.no Telefon 75517197 Studieveileder

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emne BSO165_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse

Studieprogrambeskrivelse Studieprogrambeskrivelse Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv Faktaopplysninger om studiet: Grad: Grunnivå Studiepoeng: 15 Varighet: 2 semester Deltid: Samlingsbasert, med fire,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer