Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)"

Transkript

1 Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Studieprogramansvarlig Høgskolelektor Jorid Krane Hanssen E-postadresse Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Programevaluering Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg Eksamen og vurderingsformer Alle eksamener fra første studieår må være bestått før studenten får begynne på andre studieår. Ex.phil kan i særskilte tilfeller vurderes som et unntak fra denne regelen. For nærmere detaljer om eksamensformer, se under hvert enkelt emne. Kostnader Ingen Beskrivelse av studiet Bachelor i barnevern er utformet med utgangspunkt i den sentrale rammeplan som gjelder for utdanning av barnevernspedagoger. Utdanningen er bygget opp av kurs på 10,20 eller 30 studiepoeng. Som det fremgår av studiemodellen er bachelor i barnevern bygd opp på følgende måte: Første studieår består i høstsemesteret av kursene Ex.phil (10 studiepoeng) og Teori og praksis i sosialfaglig arbeid (20 studiepoeng). I vårsemesteret er kursene Aktivitetsfag, Pedagogikk og psykologi og Juss hver på 10 studiepoeng. Andre studieår består i høstsemesteret av Sosialt arbeid II (30 studiepoeng). I Sosialt arbeid II skal studentene arbeide med flere delementer som familie og nettverksarbeid, miljøarbeid, psykisk sosialt arbeid, rusarbeid, kriminalomsorg og forebyggende arbeid. Vårsemesteret er en praksisperiode på 30 sp. Tredje studieår består i høstsemesteret av 3 kurs som hver er på 10 studiepoeng. Kursene Kommunalt barnevernsarbeid og Sosialt arbeid III er obligatoriske, mens studentene kan velge mellom kursene SA 201 S Funksjonshemmede og samfunn 1 og SA 234 Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten. I vårsemesteret kan studentene velge mellom kursene SA 235 Sosialt arbeid IV og Community Work from an International Perspective (15 studiepoeng). ME118 Samfunnsvitensskaplig metode og SA203 Bacheloroppgave er obligatoriske kurs siste semester. Studiemodellen innebærer stor grad av samkjørt undervisning med Bachelor i sosialt arbeid. Læringsutbytte Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske yrkesutøvere som er kvalifisert for å utøve omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon. Studentene skal tilegne seg kunnskaper for å kunne forebygge, løse eller redusere sosiale problem. I tillegg vil studentene få kunnskaper om barns utvikling og om risikoutsatte barn, unge og deres familier. Utdanningen skal også gi studenten kunnskap om det norske samfunn og innsikt i samfunnets styringsstruktur. Studiemodell 2010 Høst 2011 Vår 2011 Høst 2012 Vår 2012 Høst 2013 Vår Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Obligatoriske emner (130 studiepoeng) Aktivitetsfag Sosialt arbeid III Sosialt arbeid IV Teori og praksis i sosialfaglig arbeid Juss Sosialt arbeid II Kommunalt barnevern Innføring i samfunnsvitenskapeli metode Examen philosophicum Psykologi og pedagogikk Valgfrie emner (10 studiepoeng) Samfunnsarbeid

2 Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten Funksjonshemming og samfunn 1 Praksis (30 studiepoeng) Praksisstudier Bachelor oppgave (10 studiepoeng) Bacheloroppgave, barnevern Videre utdanning Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i sosialt arbeid ved Høgskolen i Bodø. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universitet aktuell videreutdanning. Jobbmuligheter Barnevernpedagoger arbeider i mange deler av helse- og sosialfeltet. Aktuelle sektorer er blant annet det kommunale og statlige barnevernet, utekontakten, rusomsorgen, psykiatrien samt institusjoner innen barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Også innen barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernpedagoger. Videre er forebyggende arbeid med barn, unge og familier, samt familiearbeid sektorer der barnevernpedagoger har en naturlig plass. Ofte vil arbeidet være tverrfaglig og tverretatlig, der barnevernpedagogen vil delta i et spennende og bredt fagmiljø. Sist oppdatert av: Mark Allan Solvoll, :17 «Tilbake Emner årstrinn 1 Examen philosophicum - EX121E-2 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Høst 2010 Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Erik Lundestad E-postadresse Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som har et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjon ved behov. I tillegg til denne prosessevalueringen gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. Det blir gitt en innføring i tenkningens historie med særlig vekt på utviklingen innenfor ontologi, epistemologi, etikk og politikk. Innføringen er konsentrert omkring noen sentrale historiske perioder, spesielt antikken, den vitenskapelige revolusjon, opplysningstiden og det 20. århundre. Temaene blir diskutert både i et historisk og et systematisk perspektiv. I sentrum for pensum står tenkere som Sokrates, Platon, Aristoteles, Kopernikus, Galileo, Descartes, Hume, Kant og Darwin, samt utvalgte skikkelser fra det 20. århundre. Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene blir studentene oppfordret til å delta aktivt i diskusjoner omkring temaene som presenteres på forelesningene, med spesiell vekt på hvordan disse relaterer seg til studentenes fagstudier slik de griper inn i aktuelle samfunnsspørsmål. Seminarene vil også tjene som eksamensforberedelse. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Målet med Examen Philosophicum er å gi studentene en innføring i den felles forståelseshorisont som den vestlige idé- og filosofihistorie representerer. Examen

3 Philosophicum utgjør dessuten et grunnlag for fordypning innenfor ulike fagdisipliner. Studentene skal gjennom arbeidet med lærestoffet utvikle teoretiske kunnskaper, analytiske ferdigheter samt evne til kritisk refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter har derfor en sentral plass i kurset. Studentene skal også gjøre seg kjent med spørsmål som knytter seg til menneskelig erkjennelse og til moralsk og politisk praksis. Disse overordnede temaene vil gjennom eksempler og seminardiskusjoner bli knyttet til studentenes fagstudier slik de griper inn i aktuelle samfunnsspørsmål. Skoleeksamen. Dagfinn Dybvig & Magne Dybvig: "Det Tenkende Mennesket" (2. utgave) Tapir Akademisk Forlag EX120E-2 Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX130S Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX140L Kunnskap, menneskesyn og etikk, 10 studiepoeng Teori og praksis i sosialfaglig arbeid - SA121S Studiepoeng 20 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Jorid Krane Hanssen E-postadresse Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg Kurset vil bestå av temaområder som: Innføring i hhv. barnevernspedagogers og sosionomers profesjonshistorie Etikk/yrkesetikk Sosiologisk grunnlagstenkning Velferdsstat og velferdssamfunn Vitenskapsteori Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid Grupper og gruppeprosesser Barn og unges oppvekst i det moderne samfunn Kultur og kulturelt mangfold Kommunikasjonsteori Praksisstudier Kurset er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i barnevern eller sosialt arbeid. Undervisningen består av en veksling mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Utvalgte deler av pensum blir behandlet i forelesninger. Det forventes at studentene påvirker innholdet i diskusjoner og seminarer ved å bidra med egne innspill og kommentarer. Følgende deler av undervisningen er obligatorisk Deltakelse på kommunikasjonsseminarene Deltagelse på praksisbesøk og framlegg etter praksisbesøket Det er utarbeidet eget reglement for obligatorisk undervisning og praksis. her

4 Karakter fastsettes på bakgrunn av gruppeeksamen over en måned som teller 40%, vurderes med bokstavkarakter A-F muntlig eksamen som teller 60%, vurderes med karakter A-F Pensum: FO: Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Garsjø, Olav (2006): Sosiologisk tenkemåte. Oslo: Cappelen akademiske forlag. Kap 1,2,4 Levin, Irene (2004): Hva er sosialt arbeid? Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka Røkenes, Odd Harald og Per Halvard Hanssen (2006): Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka Skau, Greta Marie (2005): Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Hele boka Stamsø, Mary Ann (red.) (2008): Velferdsstaten i endring. Oslo: Gyldendal Kap. 1,3,4,7 Thornquist, Eline (2008): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori, for helsefag Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 4 og 5 Øia, Tormod og Halvor Fauske (2006): Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1,2,3,5 Aadland, Einar: Og eg ser på deg Vitenskapsteori og metode i helse- og sosialfag. Oslo: Tano Aschehoug. Kap. 2,3,6 Aagre, Willy (2003): Ungdomskunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka I tillegg kommer det et komependium, som vil være klart ved semesterstart. SA121S-002 Teori og praksis i sosialfaglig arbeid - gruppeoppgave, 20 studiepoeng SA121S-003 Teori og praksis i sosialfaglig arbeid - muntlig, 12 studiepoeng SA125S Teori og praksis i sosialfaglig arbeid, 20 studiepoeng Psykologi og pedagogikk - PS107S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Tom Erik Dybwad E-postadresse Kostnader Ingen. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset omhandler: Psykologiske paradigmer, utviklingspsykologisk forskning, nevropsykologi, pedagogisk filosofi og metoder i sosialpedagogisk arbeid. Kurset er forbeholdt studenter som er tatt opp på Bachelor i barnevern. Forelesninger og skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravet må være bestått før studenten får gå opp til eksamen. Skriftlig skoleeksamen. Den enkelte student må levere et obligatorisk skriftlig arbeidskrav. von Tetzchner, S.: Utviklingspsykologi (kapittel 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22 og 24), Gyldendal akademisk, 2001 Halvorsen, T.: Miljøarbeid - teori og praksis. 2. utg. Fagbokforlaget, 2006

5 PS110S Psykologi og psykiatri, 10 studiepoeng PS111S Psykologi og psykiatri, 10 studiepoeng Juss - RE103S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Lisbet Lund E-postadresse Kostnader Ingen Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset omhandler: Juridisk metode Forvaltningsrett Lov om sosiale tjenester Lov om barneverntjenester Kurset er forbeholdt studenter på Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid. Forelesninger, seminarer og oppgavearbeid. I tillegg vil det bli utlevert en øvingsoppgave. En skoleeksamen, 6 timer, som teller 100% av karakteren. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Studenten har anledning ti å ha med Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester, på skoleeksamen. Lindboe: Barnevernrett, 5. utgave: Hele boken er pensum med unntak av kapittel V og kapittel VII, punkt 32. Andenæs, Molven, Rasmussen, Sandberg, Warberg: Sosialrett, 6. utgave: Kapittel 1, punkt 1-5. Kapittel 2. kapittel 3, punkt Kompendium: Tekstsamling i sosialrett og barnevernrett - Kjellevold, Alicie: Bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser - Kjønstad, Asbjørn: Taushetsplikt - Smith, Lucy: Barnets beste og barnets uttalerett - Lindboe, Knut: Hensynet til barnets beste i barnevernsaker - Andersen, Njål Wang: Innsynsrett i barneverntjenestens saksdokumenter for foreldre med partsstilling i barnevernsaken - Andersen, Njål Wang: Melde- og opplysningsplikt overfor barneverntjenesten Særtrykk av barnevernslov, sosiallov og forvaltningslov. Anbefalt: Kommentarutgaven til barnevernloven av Knut Lindboe, 6.utg.

6 RE103S Juss, 10 studiepoeng RE103S 000 Juss, 10 studiepoeng RE108S Juss, 10 studiepoeng RE132S Juss, 10 studiepoeng Aktivitetsfag - SA107S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Rune Asgeir Mathisen E-postadresse Kostnader Ingen. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset gir en innføring i ulike aktiviteter som kan anvendes i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge samt i den faglige tenkning som ligger til grunn for bruk av slike aktiviteter. Kurset består i stor grad av praktiske øvelser. Må være tatt opp som student på Bachelor i barnevern. Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldene regler. Forelesninger, seminarer, turer og ulike øvelser. Godkjenning av emnet forutsetter oppmøte og aktiv deltakelse. Se reglement for obligatorisk undervisning her Studentene skal levere en obligatorisk arbeidsbok som teller 100 prosent av karakteren. Pensumliste vil foreligge ved studiestart. - årstrinn 2 Sosialt arbeid II - SA233S Studiepoeng 30 Nivå Bachelornivå (videregående) Undervisningssemester Høst 2011 Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson E-postadresse

7 Kostnader Ingen. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Studenten arbeider med følgende delemner: Budsjettarbeid og planlegging. Familie og nettverksarbeid Forebyggende arbeid og samfunnsarbeid. Psykisk sosialt arbeid. Rus og rusomsorg. Velferdspolitikk og forvaltning Økonomisk sosialt arbeid, boligsosialt arbeid og fattigdom. Studenter på bachelor i Barnevern eller Sosialt arbeid. Bestått eksamener på 1. studieår bachelor i Barnevern og Sosialt arbeid. Ex.phil kan i særskilt tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. I hvert delemne gis blokkundervisning med ulik størrelse og varighet. Undervisningen vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene deles i grupper som skal arbeide gjennomgående hele semesteret. Gruppene skal arbeide sammen om en gruppeeksamen, men kan også samarbeide om en individuell eksamen. Det gis et veiledningsseminar til den individuelle eksamen, samt gruppeveiledning til gruppeeksamen. Til flere av delemnene vil det bli gitt et seminar med fokus på refleksjon og ferdighetstrening. Deltagelse i disse seminarene er obligatorisk. Se reglement for obligatorisk undervisning her En individuell oppgave knyttet til et delemne, eller kombinasjon av flere delemner. Vurderes som eksamen med bokstavkarakter A-F. Gjennomføres i høstsemesteret. Eksamenen teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. En gruppeoppgave knyttet til et delemne eller kombinasjon av flere delemner. Vurderes som eksamen med bokstavkarakter A-F. Gjennomføres i høstsemesteret. Eksamenen teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. Emnet avsluttes etter gjennomført praksis i påfølgende vårsemester med en muntlig eksamen, som teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. Velferdspolitikk og forvaltning Dølvik, J.E. m.fl. (red): Halvorsen, K og Stjernø, S: Hanssen, G.S. m.fl.: Økonomisk sosialt arbeid, budsjett og planlegging Solstad, Asgeir: Rus og Rusomsorg Fekjær, Hans Olav: Psykisk sosialt arbeid Lundby, Geir (red): Mevik,K, Når foreldre er Trymbo, psykisk syke B.E. Universitetsforlaget s. Når foreldre er psykisk syke Universitetsforlaget 2002 Rolv Lyngstad Hamskiftet. Den norske modellen i endring. Gyldendal akademisk Kap.1, 3, 11 og epilog. Work, oil and welfare. The welfare state in Norway. Universitetsforlaget Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Gyldendal Akademisk Asgeir Solstad Pengene og livet Universitetsforlaget 2006 Øystein Henriksen Rus. 3. utgave, Gyldendal akademiske Del 2-5 Kate Mevik m.fl. Terapi som samarbeid. Om narrativ praksis. Pax forlag s. Når foreldre er psykisk syke Universitetsforlaget s. 150s. 300s. 200s. 297s. 260s. 120s. Famile og nettverksarbeid Fyrand, Live: Haaland, R. Kirsti: Puntervoll Bø, B. og B. C. Rappanen Olsen: Forebygging og samfunnsarbeid Hutchinson,.G.: Helland, Håvard og Øia, Tormod: Lisbet Lund Sosialt nettverk : teori og praksis Universitetsforlaget s Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler 160s. Universitetsforlaget 2005 Utfordrende foreldreskap. Gyldendal akademiske s. Øystein Henriksen og Bente Røed Larsen Samfunnsarbeid - Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid Gyldendal Akademiske Forebyggende ungdomsarbeid. Fagbokforlaget (Unntatt kap. 6) 172s. 200s.

8 Kompendium Kompendium Øystein Henriksen: Diverse undervisningstema Sosialt arbeid II. 250s. PO111S Offentlig politikk og administrasjon, 10 studiepoeng PO111S Offentlig politikk og administrasjon, 10 studiepoeng SA204S Sosialt arbeid 2, 20 studiepoeng SA206S 000 Sosialt arbeid 2a, 20 studiepoeng SA227S Sosialt arbeid II, 20 studiepoeng SA249S Sosialt arbeid II, 20 studiepoeng SA259S Sosialt arbeid II, 30 studiepoeng SA267S Arbeid med sosiale problem, 20 studiepoeng Praksisstudier - SA202S Studiepoeng 30 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Undervisningssemester Vår 2012 Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson E-postadresse Kostnader Studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med transport, kost og losji. Høgskolen dekker utgifter i henhold til faste satser vedtatt av Høgskolestyret. Se link på nettsiden her I samlingsuke avholdes klassens time hvor emne og opplegg kan drøftes. Det gjennomføres også skriftlig evaluering av emnet. Disse drøftingene og evalueringene legges sammen med andre faglige vurderinger til grunn for eventuelle endringer av pensum og opplegg. I vårsemesteret, før studentene går ut i praksis, er det en ukes praksisforberedende kurs. Introduksjon til praksisforberedelser starter tidlig i høstsemesteret. Praksisen varer i 20 uker. Praksis skal primært gjennomføres i Nordland fylke. Aktuelle praksisområder vil være bl.a ulike institusjoner knyttet opp mot rus, psykiatri, barnevern, miljøarbeid, sosialkontor, Nav kontor, flyktningekontor ol. Det gis også mulighet til å ha praksis i utlandet ved godkjente samarbeidsinstitusjoner. Det finnes egne retningslinjer og krav for de studenter som ønsker praksis i utlandet. Må være tatt opp som student på bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid, og ha bestått første studieår. Eksamener fra første studieår må være bestått før studentene går ut i praksis. Forelesninger, seminar og arbeid i mindre grupper og praktisk sosialt arbeid. Det er obligatorisk oppmøte på praksisforberedende kurs og på sluttsamling. Se reglement for obligatorisk undervisning her Det er obligatorisk frammøte i praksis. Se eget reglement for praksis. her Full tid vårsemester, 20 uker. Studentene skal levere en dagbok fra praksisperioden som vurderes som bestått / ikke bestått. Studenten skal også skrive en oppgave ut i fra et selvvalgt tema som vil vurderes som bestått / ikke bestått. Studenten må gjennomføre 20 uker i praksis. Veiledningsrapporten vil også legges til grunn for vurdering av studentens praksis. Se eget reglement for praksis.

9 Se eget reglement for praksis i Fronter og her Pensum foreligger før studieårets start. SA253S Praksisstudier, 30 studiepoeng SA263S Praksis, 30 studiepoeng årstrinn 3 Språk/Language: Kommunalt barnevern - SA200S Nivå Bachelornivå (videregående) Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Carina Fjelldal-Soelberg E-postadresse Kostnader Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg. Kurset omhandler saksbehandling i barnevernet, herunder håndtering av meldinger, gjennomføring av undersøkelse, anvendelse av hjelpetiltak, fosterhjemsplassering, institusjonsplassering og fylkesnemndsbehandling. Videre vil det bli lagt vekt på den historiske utvikling av barnevernet. Det vil i kurset bli lagt vekt på å se barnevernet i et sosialfaglig og et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Læringsutbytte Kurset er en del av bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern. Kurset vil gi ferdigheter i forhold til saksbehandling i barnevern, vurderinger, samt utvikle refleksjonskompetanse i forhold til kompliserte barnevernssaker. Kurset vil også gi kompetanse med å forstå barnevernet i et historisk perspektiv Spesielt anbefalte valgfag Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Bestått 1. studieår av bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern. Studenten må i tillegg ha bestått praksisemnet Bestått 1. studieår av bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern. Studenten må i tillegg ha bestått praksisemnet. Forelesning, heltid. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Studentene evalueres på bakgrunn av skoleeksamen - 6 timer

10 Karakter A-F Studentene evalueres på bakgrunn av en hjemmeeksamen, 1 uke, som teller 100 prosent av karakteren. Gis bokstavkarakter A-F. Praksis Ïngen Studieprogresjonskrav Ingen Bøker: Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008): Praktisk barnevernsarbeid 4.reviderte utgave Universitetsforlaget Fauske, H mfl. (2009) Det nye barnevernet. Nordlandsforskning. Rapport nr.8 (rapporten kan kjøpes på Nordlandsforskning) Lichtwarck,W og Clifford,G(red)(2010): Modernisering av barnevernet. Kap 1,3,4 og 8 Thrana, Hilde Marie (2008). Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Gyldendal Akademisk. SA250S Kommunalt barnevern, 10 studiepoeng SA260S Kommunalt barnevern, 10 studiepoeng Språk/Language: Funksjonshemming og samfunn 1 - SA201S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart Varighet Del av et semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- evaluering og slutt- evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitets kvalitetssikringssystem Kurset starter med gjennomgang av forståelse av funksjonshemning, sosialpolitisk utvikling og rammer og grunnlag for handling. Under overskriften forvaltnings- og informasjonsarbeid tas aktuell lovgivning for helse- og omsorgstjenester opp og saksbehandling av disse tjenester. Her inngår arbeid med utarbeidelse og oppfølging av individuell plan og rettigheter og tjenester knyttet til ulike livsfaser og situasjoner. Miljøarbeid tas opp i kurset. Under overskriften fjerning av funksjonshemmede barrierer vil arbeidet med synliggjøring av slike barrierer, og samarbeid med berørte og andre, for å få til endring av hindringer på kollektivt nivå tas opp. I denne sammenhengen vil også fokus settes på mandat for slikt arbeid. Læringsutbytte Kunnskap

11 Studenten skal: Ferdigheter ha kunnskap om ulike perspektiver på funksjonshemning og hvordan forståelse og sosialpolitiske strategier har endret seg over tid ha faktakunnskap, teoretisk kunnskap og kunnskap om metoder som inngår i forvaltnings- og informasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer i samfunnet kjenne til rettigheter og tjenester knyttet til ulike livsfaser og situasjoner kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet forstå etiske utfordringer involvert i emnets forskning, formidling og praksis Studenten skal: kunne anvende faglig kunnskap i sosialt arbeids praksis, i forvaltnings- og informasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap vise evne til å treffe begrunnede valg kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Generell kompetanse Studenten skal: ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer Nei. Emnet er åpent for studenter ved studiet Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid Bestått eksamener for første studieår, samt godkjent praksis. Ex.phil kan i særskilte tilfeller vurderes som et unntak fra denne regelen. ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, seminarer og arbeid med oppgaver Studenten evalueres på grunnlag av en skriftlig skoleeksamen på 6 timer som sensureres med bokstavkarakterer (A-F). Bøker: Hutchinson, Gunn Strand (2007) Sosialt arbeid i kommunen. Samfunnsmandat og handlingsrom. Oslo: Gyldendal Akademisk. Lorentzen, Per (2011) Ansvar og etikk i miljøarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Tøssebro, Jan (2010) Hva er funksjonshemming? Oslo:Universitetsforlaget. Kompendium Funksjonshemning og samfunn 1. Barnevernpedagog- og sosionomutdanningen 2012/2013: Christen, Karen og Nilssen, Even (2006) Fire idealtypiske kulturer. I Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Kap. 5. Oslo: Gyldendal Akademisk. Gundersen, Knut og Moynahan, Luke (2006) Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap, 6. Imrie, Rob (2007) Fra universell til inkluderende utforming av bygninger og de fysiske omgivelsene. I Swain, John, French, Sally, Thomas, Carol (eds.) Funksjonshemmende barrierer funksjonsfremmende samfunn. Oslo: Kommuneforlaget. Kjellevold, Alice (2005) Hensynet til brukeren idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten. I Willumsen (red.) Brukernes medvirkning, Oslo: Universitetsforlaget. Kjønnstad, Asbjørn og Syse Aslak (2008) Velferdsrett 1. Grunnleggende rettigheter, rettsikkerhet og tvang. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kroken, Jørn (2008) For lite kunnskap om tvang og makt. Art. i Fagtidsskriftet Fontene 5/2008. Lundeby, Hege og Tøssebro, Jan (2009) Livsløp i familier med funksjonshemmede barn. I Tøssebro, Jan (red.) Funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget. Sosial- og helsedepartementet (2001) Kortversjon av 2001:22. Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Stewart, John (2007) Egen bolig og et uavhengig liv. I Swain, John, French, Sally, Thomas, Carol (eds.) Funksjonshemmende barrierer funksjonsfremmende samfunn. Oslo: Kommuneforlaget. Thommesen, Hanne (2010) Individuell plan og ansvarlig tjenesteyter. I Thommesen, Hanne (red.) Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal Akademisk. Vedeler, Janikke Solstad og Mossige, Svein (2009) Barriere for karriere. I Tøssebro, Jan (red.) Funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget. Wendelborg, Christian og Ytterhus, Borgunn (2009) Sosialt samvær og deltakelse med jevnaldrende i oppveksten. I funksjonshemming politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Tøssebro, Jan (red.) Oslo:Universitetsforlaget. Pensum på nett med linker i undervisningsplanen: Barne- og likestillingsdepartmenetet (2009): Norge universelt utformet Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjegelighet les her Sosial- og Helsedirektoratet (2006): IS-1040 Veileder: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester.. Veileder saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester

12 Johansen, Vegard, Askheim, Ole Petter, Andersen, Jan og Guldvik, Ingrid (2010) Stabilitet og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Høgskolen i Lillehammer, forskningsrapport 143/2010. her Anbefalte lover og informasjon som finnes på nett: Barnehageloven, her Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven se her FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne - regjeringen.no Forskrift om habilitering/rehabilitering les her Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, her Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten her Kap. 4A i Sosialtjenesteloven, Rundskriv IS 10/2004 her Lov om arbeidsmarkedstjenester Ajourførte lover Lov om folketrygd her Lov om helse og omsorgstjenester les her Lov om sosiale tjenester mv les her Opplæringsloven her NAV-loven LOV d- NAV-loven les her Veileder for individuell plan 2010 veileder IP SA251S Funksjonshemming og samfunn 1, 10 studiepoeng SA261S Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, 10 studiepoeng Språk/Language: Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten - SA234S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart Varighet Kurset går over ca 6 uker Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Jorid Krane Hanssen E- postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Kurset inneholder tre hovedtemaområder, som hver består av ulike deltematikker: Vi og de andre - møter mellom mennesker og systemer Kulturforståelse, konstruksjon av vi og de andre Etnisk mangfold, minoritet og majoritet Fremmedfrykt, diskriminering, rasialisering Velferdsstatens kulturelle og ideologiske grunnlag Problematikk knyttet til innvandring, flyktninger og asylsøkere Migrasjon og eksiltilværelse Norsk flyktning- og asylpolitikk Innvandrings - og integreringspolitikk og praksis; ordninger og systemer Språkutfordringer, tolk og tolkning Sosialt arbeid med flyktninger og innvandrere Familie, barn og ungdom

13 Foreldre barn, barneoppdragelse Ungdom Ekteskap, tvangsekteskap Erfaringer fra praksisfeltet; mødre møter mødre Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter En bred kunnskap om temaer, teorier, problemstillinger og prosesser som omhandler flerkultur Å forstå fler- /interkulturelle utfordringer i velferdsstaten. Om flerkulturelt sosialt arbeid; integrasjonsstrategier, ulike oppdragelsestradisjoner og familiemønstre, språk og identitet, enslige mindreårige flyktninger mv. Migrasjonsforståelse Om fremmedfrykt, diskriminering, rasisme Om vi og de andre, forholdet minoritet og majoritet Norsk innvandrings,- integrerings, - og asylpolitikk. Relevant lov- og regelverk En bevisstgjøring om egne verdier og holdninger gjennom kritisk refleksjon over flerkulturelle problemstillinger og tema. Å utvikle handlingsberedskap for å kunne håndtere ulike typer utfordringer i fremtidig yrkespraksis innen sosialt arbeid Generell kompetanse Å skaffe seg innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger innen temaområdet Å kunne beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer Å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Spesielt anbefalte valgfag Kurset er et valgemne, og tematikken gir svært relevant kunnskap for framtidige sosialarbeidere Nei, kurset er for studenter på Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid. Kurset er et valgemne for 3.årsstudenter. Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis Anbefalte forkunnskaper Bestått eksamen fra første og andre studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. Ansikt til ansikt. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgavearbeid Følgende hoveddeler/temaer av kurset er obligatorisk: Problematikk knyttet til innvandring, flyktninger og asylsøkere Familie, barn, ungdom og kjønn Viser her til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. En skoleeksamen, 6 timer, som teller 100% av karakteren. Gis bokstavkarakter A-F. Praksis Ingen Studieprogresjonskrav Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis Bøker: Eide, K., Quereshi, N.A. og Vike, H. (2009) Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal

14 akademisk Otterstad, A.M. (red.) (2008) Profesjonsutøvelse og sosialt mangfold fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget SA228S Interkulturelt sosialt arbeid, 10 studiepoeng SA254S Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, 10 studiepoeng Språk/Language: Sosialt arbeid III - SA240S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk Varighet Del av et semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Trude Gjernes E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering på slutten av emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Kurset omhandler faglige og yrkesetiske problemstillinger sosialarbeideren vil kunne møte i utøvelsen av faget. Her inngår utfordringen i hvordan kommunisere med barn, unge, familier og ulike samarbeidspartnere. Gjennom kurset skal studenten øke sin kompetanse i å handle forsvarlig i møtet med mennesker i utsatte livssituasjoner og oppøve evnen til å identifisere og reflektere over ulike dilemma de vil møte som praktikere. Læringsutbytte Kunnskap Studenten skal: Ferdigheter ha kunnskap om og forståelse for menneskesynet i sosialt arbeids verdigrunnlag ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger i sosialt arbeid ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid ha kunnskap om yrkesetikkens innhold og betydning Studenten skal: Generell kompetanse Studenten skal: ha innsikt i ulike dilemmaer knyttet til egne praksiserfaringer ha innsikt i systematisk refleksjonsarbeid knyttet til dilemma situasjoner ha innsikt i egne verdier og hvordan de kan påvirke faglige valg ha innsikt i betydningen av egen bevisstgjøring omkring verdivalg ha oppøvd evnen til å reflektere over eget uttrykk i relasjonsarbeid og i tverrfaglig samarbeid ha opparbeidet innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger ha videreutviklet evnen til å kommunisere med mennesker i sårbare livssituasjoner ha videreutviklet evnen til å reflektere over egne verdier og holdninger i fagutøvelsen Nei. Emnet er åpent for studenter ved studiet Bachelor i sosialt arbeid

15 Det er en forutsetning at studenten har bestått alle eksamener fra 1. studieår i tillegg til praksis. Forelesninger, gruppearbeid og veiledning i gruppe. Ansikt til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, refleksjonsarbeid, gruppearbeid og arbeid med oppgaver. Hele emnet har obligatorisk frammøteplikt. Studenten evalueres på grunnlag av en obligatorisk hjemmeoppgave (forprøve) som må være godkjent for å gå opp til muntlig eksamen. Bøker: Eide, Solveig Botnen og Berit Skorstad (2010) Etikk utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 240 sider) Normann, S.og Tveraabak, M.(2010): Læring i og av praksis. Fagforbundet (ca. 35 s.) Olsen, Ruth og Siv Oltedal (red.) (2007): Blikk på praksis. Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1,3,4,5,7,9,11 (ca. 165 sider) Lauvås, K. og Lauvås, P (2004): Tverrfaglig samarbeid. Oslo Universitetsforlaget (ca 240 sider) SA256S Sosialt arbeid III, 10 studiepoeng Språk/Language: Samfunnsarbeid - SA242S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Valgbart Varighet Eit semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Undervisningsspråk Engelsk Emneansvarlig Siv Oltedal E-postadresse Kostnader Ingen Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Dette kurset fokuserer på ulike teoriar, metodar og tilnærmingar innan samfunnsarbeid utifrå eit internasjonalt perspektiv. Kurset inneheld ulike deler. Ein part dreier om fokus på teoriar og metodar. Ein annan part er knytta til eit viruelt kasus som er tilgjengeleg på læringsplattformer i kurset. Studentane vil utarbeide ein prosjektplan relatert til dette virtuelle kasuset, ved å samarbeide og samanlikne ulike tilnærmingar. Studenten vil lære om samfunnsarbeid og den historiske bagrunnen. Dei vil også få utvikle forståing for den manipuleringsrisikoen som kan oppstå når ein utarbeider samfunnsarbeid frå eit grasrot nivå. Studenten vil også lære om fordeler og makt som ligg i ulike tilnærmingar som blir I verksett frå eit nedanfrå og opp perspektiv. Læringsutbytte I kurset vert det lagt vekt på integrasjon av kunnskap, ferdighetar og haldningar, som vil seie at studenten ikkje bare treng generell kunnskap, men også må utvikle det å tilpasse kunnskap, ferdighetar og haldningar til spesifikke situasjonar.

16 Studenten vil lære å samle saman og analyse relevant information om samfunn og lokalsamfunn og kunne rapportere om desse funna. Studenten vil utvikle det å kunne sjå etter mulighetar på makro-, meso- og mikronivå i ulike samfunn Studenten vil utvikle det å kunne reflektere over det å forstå ulike situasjonar og bli i stand til å tilpasse dei valgte metodane til konteksten. Studenten vil utvikle refleksjon over si eiga læring og over den kontinuerlege profesjonelle utviklinga Spesielt anbefalte valgfag Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Studentar ved Universitetet i Nordland og som oppfyller krav til forkunnskap kan velge kurset som valgkurs. Eksterne studentar kan sende søknad om opptak via studiet samfunnsarbeid. Dette er eit kurs på 200 nivå, og studenten må enten ha gjennomført første studieår ved ei sosialarbeidarutdanning, eller gjennomført to år av ei bachelorutdanning i samfunnsvitskap Nettbasert. Les mer på Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Det er mappekrav i kurset, sjå vurderingsformer. Vurderinga i dette kurset er i form av innlevering av mappe (portfolio). Dette tyder at kurset er oppgåve orientert og som del av læringsprosessen vil studenten få tilbakemelding på oppgåvene i løpet av kurset. Som konskevens av dette, vil studentane ha mulighet til å forbetre sine opphavelege prestasjonar. Alle oppgåver må vere gjennomførte før eksamensperioden eller sluttvurderinga. Utførte oppgåver vil bli samla i ei mappe og utvalte oppgåver vil bli lagt fram i eksamensmappa. Maksimum tal på ord eksamensmappa er 5000, pluss vidare 1000 om refleksjon av læringsprosessen. Informasjon om kva for nokre oppgåver som skal leverast inn i eksamensmappa vil vere omlag tre veker før endeleg eksamen. Karakter blir gitt frå A-F (kor F er ikkje bestått). Praksis Ingen Studieprogresjonskrav Ingen Bøker: Adams, R. (2009). Being a critical practioner. In Adams. R., Domminelli, L. & Payne, M. Critical practice in social work, Basingstoke, Palgrave Macmilliam. Ch 21, pp Borrop. T. (2006). The Creative Community Builders s Handbook. How to Transform Communities using Local Assets, Art, and Culture. Fieldstone Alliance. Bracht, N., Kingsbury, L. & Rissel, C. (1999). A five-stage community organization model for health promotion. In Bracht, N. (ed.) Health promotion at the community level: new advances. 2. nd ed. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, pp Ife, J. & Fiske. L. (2006). Human rights and community work. International Social Work 49 (3) pp Ife J. & Tesoriero, F. (2006). Community Development. Community-based alternatives in an age of globalisation. Pearson Education Australia. Chap. 3-7 og 9-13 Larsen, AK., Hole,GO (2007) The Role of the Virtual Classroom in Opening up the European Curriculum pp in: Frost,E,;Freitas,M.J.; Campanini,A. (2007) Social Work Education in Europe. Rome. Carocci. Mast, T. (2006). Logical Framework Approach with an appreciative approach. Sida Civil Society Centre McKnight, J.L & Kreetzmann, J.P. (2005). Mapping Community Capacity. In Minkler, M (ed) Community organizing and community building for health, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press. Ronnby, A. (2009). Empowering people by community building. In Strand Hutchinson, G (ed.). Community work in the Nordic countries- new trends. Oslo: Universitetsforlaget Rohleder, P. Swartz, L., Carolissen, R., Bozalek, V. & Lebowitz, B. (2008): Communities Isn t Just About Trees and Shops : Students from Two South African Universities Engage in Dialogue About Community and Community Work. Journal of Community & Applied Social Psychology 18:, pp Swanepoel, H. & De Beer, F. (2007). Community Development - Breaking the cycle of poverty. Landsdowne, SA: Juta & Co Ltd. Twelvetrees, A. (2008). Introduction: What is community work?. In Community Work. Basingtoke: Palgrave Macmillam. Wallerstein. N. (2006). What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health? WHO Europe, Health Evidence Network Report February 2006 Økland & Henriksbø. (2009). Community work in the Nordic countries- new trends. In Strand Hutchinson, G. (2009) Community Work in the Nordic Countries new trends. Oslo: Universitetsforlaget SA239S Samfunnsarbeid fra et internasjonalt perspektiv, 0 studiepoeng Språk/Language:

17 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - ME118S Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk Varighet 5 uker Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet Emneansvarlig Ann Therese Lotherington E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensulitteratur Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringsprogram Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskaplige metoder, både kvantitative og kvalitative. Emnet presenterer og diskuterer de sentrale begrepene innen samfunnsvitenskapelige metoder, metodenes logiske oppbygging og hvordan kvalitative data (intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (statistikk) produseres. Emnet behandler blant annet: Utvikling av forskningsdesign Betydningen av en velutviklet problemstilling/forskningsspørsmål Forholdet mellom teori og empiri Hvordan forskningen produserer data Hvordan data tolkes og analyseres Forskjeller og likheter mellom kvalitativ og kvantitativ metode Skriving som en unik, selvstendig tenke- og analyseprosess Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet og bestått eksamen skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse: Kunnskap Ferdigheter Kompetanse Ha oversikt over ulike samfunnsvitenskapelige metoder Kunne innholdet i ulike metodiske tilnærminger og analysemåter Kunne redegjøre for sentrale metodebegreper Kunne forstå etiske utfordringer knyttet til ulike metoder Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Kunne vurdere etiske utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet Kunne planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave Være i stand til å lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur, samt presentasjoner av forskning i media med en bedre evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater som presenteres Undervisningen er åpen for alle. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regler. Anbefalte forkunnskaper Ingen særskilte, men et godt grep om matematikk vil være en fordel. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer, samt individuell lesing av og arbeid med pensum. I forelesningene gis det en innføring i sentrale tema, mens det i seminarene legges vekt på at studentene skal få øvelse i utforming av forskningsdesign. Det er helt nødvendig at studenten bruker tid på å lese og arbeide med pensumslitteraturen.

18 Skoleeksamen 6 timer som teller 100% karakteren. Karakterskala A-F Praksis Nei. Studieprogresjonskrav Nei. Dalen, Monica (2011) Intervju som forskningsmetode. Oslo: Universitetsforlaget Jacobsen, Dag Ingvar (2010) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2. utgave Generell sosiologi og sosiologisk analyse, 10 studiepoeng ME119S Samfunnsvitenskapelig metode, 10 studiepoeng ME122S Samfunnsvitenskapelig metode, 10 studiepoeng ME123S Innføring samfunnsvitenskaplig metode, 10 studiepoeng Bacheloroppgave, barnevern - SA203S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk Varighet 8 Uker Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Rune Asgeir Mathisen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Studentene skal skrive en bacheloroppgave med bakgrunn i empirisk materiale hentet fra det sosialfaglige feltet. Studentene skal i en prosjektperiode på 8 uker gjennomføre en empirisk undersøkelse som skal presenteres i en skriftlig oppgave. I oppgaven skal det gjøres rede for fagområde, problemstilling, metoder og funn. Arbeidet skal gjennomføres i grupper på 2-3 studenter. I spesielle tilfeller (helsemessige eller sosiale årsaker), kan det gis dispensasjon fra kravet om gruppearbeid. Studentene må søke skriftlig om dispensasjon, hvor det begrunnes og evt. dokumenteres årsakene til ønsket om dispensasjon. Søknad sendes på mail til emneansvarlig innen utgangen av januar samme semester. Forut for prosjektperioden arrangeres det minimum 2 forelesninger à 3 timer hvor studentene introduseres for arbeidet som skal gjøres i prosjektperioden. Hver gruppe får inntil 4 timer veiledning. Tema og problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med emneansvarlig og veileder, og må være relevant for sosialt arbeid. Oppgavene må ikke overskride 35 sider tekst. Referanser og vedlegg kommer i tillegg. Hvis en student innvilges dispensasjon må ikke oppgaven overskride 25 sider. Læringsutbytte Kunnskap Å utforme og avgrense et temaområde og en problemstilling

19 Ferdigheter Å anvende samfunnsvitenskapelige metoder Å kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen temaområdet Å kunne identifisere ulike teorier og metoder innen temaområdet Å kunne anvende faglig og teoretisk kunnskap samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske problemstillinger Å tilegne seg ny oppdatert kunnskap Å kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser problemstillingen Generell kompetanse Å kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, drøftinger og løsninger skriftlig Å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. Spesielt anbefalte valgfag Ingen Nei, kurset er for studenter på Bachelor i barnevern. Bestått eksamen fra første studieår Bachelor i Barnevern, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. Anbefalte forkunnskaper Bestått eksamener fra første, andre og tredje studieår i Bachelor i Barnevern, samt bestått praksis. Ansikt-til ansikt Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesning, gruppearbeid og veiledning Bacheloroppgaven er en egen eksamen som sensureres av to interne sensorer. Oppgavene bedømmes med bokstavkarakterer. Studenter som får karakteren F (ikke bestått) får en skriftlig begrunnelse og får anledning til å levere ny oppgave innen en avtalt frist. Praksis Ingen Studieprogresjonskrav Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern, samt bestått praksis. Det knyttes ikke eget pensum til Bacheloroppgaven. SA266S Bacheloroppgave, 10 studiepoeng Språk/Language: Sosialt arbeid IV - SA235S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår

20 Emneansvarlig Øystein Henriksen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Emne er et valgbart fordypningskurs for både bachelor i barnevern og sosialt arbeid. Kjerne i emnet er sosialt arbeid innenfor ulike typer institusjon med særlig fokus på barnevern, psykiatri og rusbehandling. Konflikthåndtering, systematisk observasjon og ulike former for skriftlig fremstilling er også sentralt i emnet. Følgende tema og problemstillinger blir behandlet: Institusjonenes rolle i samfunn. Hvordan institusjoner blir brukt, og kritikk av dette. Ulike former for sosialt arbeid innenfor institusjoner. Problemstillinger knyttet til tvang i sosialt arbeid, og det juridiske grunnlaget for dette. Utfordringer og ferdigheter i håndtering av konflikter. Utfordringer og ferdigheter knyttet til ulke former for observasjon. Utfordringer og ferdigheter knyttet til ulike former for skriftlig fremstilling. Læringsutbytte Studentene skal etter fullført emne ha: Kunnskaper om bruk av institusjoner som hjelpetiltak i samfunnet, ulike typer institusjoner og ulike arbeidsmåter innenfor ulike institusjoner. Emnet gir også kunnskap om det juridiske grunnlaget for plassering i institusjon. Ferdigheter i utøvelse av sosialt arbeid i institusjon, med et særlig fokus på konflikthåndtering, observasjon og skriftlig fremstilling. Generell kompetanse i kritisk refleksjon om god og problematiske sider ved bruk av institusjoner i sosialt arbeid. Nei Bestått samtlige eksamener på 1. studieår bachelor i barnevern eller sosialt arbeid, samt bestått praksis. Anbefalte forkunnskaper Ingen anbefalinger utover det som kreves. All undervisning gjennomføres ansikt til ansikt på studiestedet Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og veiledning. Deltagelse i seminarer og gruppearbeid er obligatorisk Individuell skriftlig oppgave. Evalueres med bokstavkarakter. 10 studiepoeng. Studieprogresjonskrav Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. Garsjø, Olav 2008: Institusjonssosiologi. 2. Utgave. Gyldendal Akademiske Tjersland, Odd Arne, Gunnar Engen og Ulf Jansen 2010: Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademiske. Ekeland, Tor-Johan 2010: Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. 3 opplag. Gyldendal Akademiske

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene Emne BSOP20_2, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Praksis Emnekode: BSOP20_2, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

kunne dokumentere grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk sosialpedagogisk arbeid

kunne dokumentere grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk sosialpedagogisk arbeid Emne BBAP20_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:26 Praksis Emnekode: BBAP20_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 1 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer