Forord En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse"

Transkript

1 Forord En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse Barneverntjenesten er med sine 4375 årsverk en liten etat sammenlignet med for eksempel helse-, barnehage- eller skolesektoren. Imidlertid er oppmerksomheten rettet mot tjenesten fra allmennheten, media, byråkratiet og domstolene stor. Tidvis har mediedekningen en mer negativ enn positiv vinkling og er mer preget av enkeltsaker blåst opp under store og unyanserte overskrifter enn av det mer representative. Oppmerksomheten rettet mot barneverntjenesten, enten den griper inn i familiers liv på feil måte eller unnlater å gripe inn, speiler betydningen den har. Det må følges av tilsyns- og kontrollordninger som harmonerer med konsekvensene av feilslutninger og forsømmelser. Barneverntjenesten fikk stillingsstyrkning tidlig på 1990-tallet (de såkalte Sandmann-midlene, oppkalt etter den daværende statsråden) for å ta unna de såkalte mappebarna. Siden den gang har barneverntjenesten taklet en betydelig brukerøkning år for år, men fikk først ny betydelig styrking av antall stillingshjemler i Det er sjelden å høre klager fra ansatte i barnevernet på arbeidsinnhold, for det er få hjelpetjenester som skal favne faglig så bredt som barneverntjenesten, men det krever faglig soliditet. Status, lønnsvilkår, mangel på spesialistløp, et betydelig arbeidspress i form av både emosjonell belastning og for stort saksvolum kan forklare mye av den høye turnoveren i barneverntjenesten. Dette gir store ledelsesutfordringer. Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) må fortsette som en tydelig stemme som ansporer Fellesorganisasjonen (FO) til intern enighet, slik at de blir forbundsfeller for faglig påtrykk overfor Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet (BLD) og statsråd for å øke utdanningslengden til mastergrad. I tillegg må de fortsette å jobbe for bedring av arbeidsforholdene og sikre spesialiseringsløp. Barneverntjenestens ledere og ansatte har vist omstillingsevne ved raskt å tilegne seg ny forskning og drive god metodeutvikling. Barnevernlederne viser interesse for interkommunalt samarbeid og sammenslåinger av små barneverntjenester for å danne robuste enheter. Man kan kanskje hevde at barneverntjenesten skiller seg positivt ut blant hjelpetjenestene i kommunal sektor ved stor grad av faglig nytenkning og nysgjerrighet på hva som er hensiktsmessig organisering av tjenesten. I denne boken belyser og beriker kapittelforfatterne ledelsesfunksjonen i barnevernet med teori og empiri. Lederposisjonen og pliktene som følger den, belyses fra mikro- til makroperspektiv, i både et utenfra- og et innefraperspektiv. Boken består av fire deler. Del 1, «Ledelsesteori og lederanalyse», består av fire kapitler. De danner en basis for boken med presentasjon av viktige og sentrale ledelsesteorier. Fagbegrepene teoriene gir, hjelper barnevernledere til å analysere sin tjeneste og kommune. Dette er en komprimert framstilling av nyere ledelsesteori tilpasset barnevernledernes utfordringer. Del 2 består av seks kapitler,

2 6 En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse som spenner like vidt som tittelen, «Oppgave- og ressursstyring», tilsier. Forfatterne her er enten selv barnevernledere eller jobber tett på dem. Mens del 1 er preget av teoripresentasjoner, karakteriseres kapitlene i del 2 av praksisnære tilnærminger ved å vise til konsekvensene av statlige føringer og ulike samarbeidspartneres forventninger for barneverntjenesten. Denne delen av boken starter med kapitler hvor de som styrer og kontrollerer barnevernet, gir sin evaluering og presenterer sine forventninger, deretter gis leseren mer detaljerte redegjørelser for hvordan de statlige føringer og krav og kommuneledelsens forventninger kan imøtekommes. Del 3, «Barnevernledelse i krysspress», leder leseren rett inn i det spennende, men også krevende minefeltet det er å stå i krysspresset mellom samfunnets dramatiske handlingsiver som respons til den kollektive dårlige samvittigheten over å ha forsømt barn og unge, og de sprikende og sterke faglige meningene som brytes mot hverandre mellom sentrale fagpersoner rundt barn. Samtidig skal barnevernleder sikre høyt etisk nivå i tjenesteutøvelsen. I del 4 har vi invitert erfarne barnevernledere til å beskrive hverdagens utfordringer og muligheter styringsmuligheter og styringsrett og prioriteringer ut fra divergerende forventninger og delvis sprikende krav. Her beskrives barnevernleders langsiktige satsninger og daglige drift i samsvar med norsk barnevernlovgivning når majoriteten av innbyggerne og brukerne av barnevernet har innvandringsbakgrunn, oppbygging av enhetlighet på tvers av teaminndeling i et stort barnevern og sammenslåing av mange små enheter for å bli en tilstrekkelig stor barneverntjeneste. Innledningen og etterordet i boken er ikke valgt tilfeldig. Vi ønsket at Marit Sanner og Forandringsfabrikken skulle innlede boken med å beskrive barnevernsbarnas erfaringer og forventninger til morgendagens barnevern og krav til barnevernledere. Brukeres erfaringer inkluderer deres smertelige erfaringer og hva som mobiliserer deres ressurser, hva som har vært hjelpsomt, og hvilke hindre de har møtt. Intet er bedre ballast for en barnevernleder å ta med seg for å meisle ut et brukerorientert barnevern. Gunnar Toresen er leder av NOBO og er gitt det siste ordet for å trekke linjer fra dagens situasjon og inn i framtidens scenarioer, som blir kloke råd for «policymakers». Forfatterne vi har invitert til å bidra i denne boken, utgjør en rikholdig flora. Håpet er at de kan bekrefte, utfordre og inspirere til nytenkning og mangfold hos barnevernledere samt bidra til å fornye barnevernet i tråd med tidens puls. Vi mener å ha sikret oss noen av de beste fagpersoner som kapittelforfattere slik at boken kan bidra til framsnakking av barnevernledere og vektlegge betydningen av god ledelse for å hjelpe samfunnets mest risikoutsatte barn og unge! Vi ønsker å takke kapittelforfatterne for et flott samarbeid og innsiktsfulle og nyttige bidrag som vi er sikre på vil berike barnevernledere og fagpersoner som ønsker generell innsikt i ledelse av hjelpeapparat. Det er en anselig mengde kompetanse som uttrykkes i fortettet form gjennom de 17 bidragene! Vi redaktører ønsker å takke alle barneverntjenester som vi har vært tilknyttet for inspirasjonen det har gitt oss og rikelig rom for innovasjon. Denne boken er et resultat av den store frihetsgrad vi har fått av toppledelse og det engasjement vi har møtt hos kolleger. Vi vil takke Gyldendal Akademisk for et fruktbart samarbeid. Av en stor og kompetent stab ønsker vi spesielt å framheve forlagets redaktør Ellen Aspelund. Vi redaktører håper at du som leser vil oppleve boken som inspirerende og klargjørende, og at den vil gi deg verktøy som du kan ha nytte av i ledelsesutøvelsen. Vi ønsker deg god lesing! Levanger og Trondheim, november 2013 Redaktørene

3 Innhold Innledning Den gode barnevernlederen Marit Sanner Utfordringer for barnevernlederne Grunnverdier for ledere i barnevernet En profesjonell barnevernleder Del 1 Ledelsesteori og lederanalyse Kapittel 1 Lederutfordringer, lederansvar og en modell for barnevernledelse Torill Moe og Stein Jonny Valstad Ledelse i barnevernet En modell for å forstå og håndtere ledelse i barnevernet Morgendagens barnevernledelse Litteratur Kapittel 2 Endringsledelse i barnevernet Kjell-Åge Gotvassli og Torill Moe En tjeneste under sterkt press Endring i organisasjoner Strategiske endringsprosesser Effektiv endringsledelse Implementeringsledelse implementering av kunnskapsbasert praksis Å lede evidensbasert praksis Oppsummering Litteratur Kapittel 3 Ledelse av og i nettverk Anne Venke Myren og Stein Jonny Valstad Koordinert innsats valg av styringsform og styringsstruktur Ulike nettverksformer Ledelse av nettverk Ledelsesutfordringer ved ledelse i nettverk Veien videre Litteratur Kapittel 4 Lederens etiske utfordringer Einar Marnburg Barnevernet en hyklersk institusjon? Den gode og dårlige moralen i retorikkens tjeneste... 76

4 8 En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse «Min moral er bedre enn din!» Hvordan mennesker resonnerer forskjellig Når moral og atferd skiller lag Etikk og kultur den flerkulturelle utfordringen Barnevernsledernes etiske utfordringer Oppsummering Litteratur Del 2 Oppgave- og ressursstyring Kapittel 5 Ledelse av barnevern til godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Svein Ove Ueland Perspektiver på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 88 Perspektiver på ledelse Samarbeid noen betraktninger rundt nytte og altruisme Tillit som forutsetning for tverrsektorielt og tverrfaglig ledelse Avslutning Litteratur Kapittel 6 Sett fra et tilsynsperspektiv. Barnevernlederen som styrmann på lovens skute Kirsti Myrvang Styrmann barnevernlederens ansvar, myndighet og kompetanse Kapteinen og rederiet om ansvar og delegering av ansvar På opprørt hav når avgjørelser må tas akutt Styrmannens loggføring rapportering til SSB, BLD, Fylkesmannen, kommunens politikere og administrasjon Å sette og justere riktig kurs kommunens internkontroll Sjøforklaring: tilsyn med kvaliteten av barnevernets arbeid Tilsynets seilgarderobe aktuell tilsynsmetodikk på barnevernområdet Tilsynets logg fra 2011 og 2012 erfaringer fra landsomfattende tilsyn med kommunalt barnevern Sjanseseilas brudd har alvorlige konsekvenser Nye sjøreiser Litteratur Kapittel 7 Kommuneledelsens forventning til barnevernledelsen Trude Marian Nøst Lover som regulerer barneverntjenesten i kommunen Staten og det statlige barnevernets innflytelse på kommunal hverdag Organisering av kommunalt barnevern Oppsummering Litteratur Kapittel 8 Kunnskapsutvikling, motivasjon og jobbtilfredshet i barnevernet Kjell-Åge Gotvassli og Torill Moe Kjennetegn på kunnskapsorganisasjoner Barnevernarbeidere som kunnskapsarbeidere Personlige kompetanseområder Å lede kunnskapsarbeidere i barnevernet Jobbtilfredshet og motivasjon Jobbtilfredshet og jobbytelse Motiverende arbeidsmiljø Organisasjonskultur som drivkraft Refleksjoner Litteratur

5 En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse 9 Kapittel 9 Daglig fagledelse Øyvind Kvello Faglig presisjon Tettere forhold mellom forskning og praksis Prosess- og saksveiledning Psykologisk debrifing Undersøkelser som kommer til kjernen Tiltak som gjør en forskjell Prinsipper for valg av tiltak Utarbeidelse og evaluering av tiltaksplaner Avliving av myter Faglig utfordrende og berikende Litteratur Kapittel 10 Strategisk fagledelse Øyvind Kvello Seks faglige fyrtårn å navigere etter Fem generelle kvalitetsmål Lovregulert Metodeimplementering Et evidensbasert metoderepertoar Utvikling av lærende organisasjon Målorientering Jurisdiksjon Krevende og spennende fagarbeid Litteratur Del 3 Barnevernledelse i krysspress Kapittel 11 Teamledelse og ledelsesteam Bjørn Z. Ekelund og Torill Moe Rammer for teamledelse i barnevernet Team: forståelse og forventninger i norsk arbeidsliv Hva er de spesifikke utfordringene ved barnevernets ledelsesteam? Fokusområder for ledelsesteam i barnevernet Erfaringslæring Kvalitetssikring av teamarbeidet Oppsummering Litteratur Kapittel 12 Beslutningstaking under stress Ingvild Saksvik-Lehouillier og Per Øystein Saksvik Beslutningstaking Stiler i beslutningstakingen Stress Stress og beslutningstaking Individuelle forskjeller Hva kan barneverntjenester og barnevernlederne selv gjøre? Avslutning Litteratur Kapittel 13 Psykologi for ledere som vil ha en sterk fagkultur Knut Halfdan Svendsen Forutsetninger for en sterk fagkultur Utfordringer i fagutviklingsprosesser Profesjonell kompetanse Betydningen av lederens faglige bevissthet Den målrettede utviklingssamtalen PPS-prinsippet Lederangst Lederens holdninger til medarbeidere Tilknytningspsykologisk kunnskap Tankens kraft Når ledere gruer seg

6 10 En bok for framsnakking og styrking av barnevernledelse Bekymringsstress (MKT-modellen) Oppsummering Litteratur Del 4 Hverdagens utfordringer og muligheter Kapittel 14 Barnevernledelse i en etnisk mangfoldig befolkning Marit Hoff Barnevernets mandat en befolkning med store behov Foreldreveiledning Behovet for kunnskap og informasjon Arbeid i enkeltsaker Ungdom oppvekst i to kulturer Ledelsesutfordringer og lederoppgaver Litteratur Kapittel 15 Barnevernlederen som en blekksprut Laila S. Østli Leder og ledelse Organisering Økonomistyring Faglig ansvarlig Kompetanseutvikling Beredskapsplan Internkontroll Journalisten tar kontakt Personalledelse og administrasjon Politikere og kommuneadministrasjon Spennende og tilfredsstillende Litteratur Kapittel 16 Ledelse av interkommunalt barnevern Mette Madsen og Heidi Salvesen Fordeler ved interkommunal organisering av barnevernet Utfordringer ved interkommunale samarbeid Former for interkommunalt samarbeid Prosesser for å vurdere nytten av interkommunalt barnevern Avsluttende refleksjoner Litteratur Etterord Barnevernlederrollen et kommunalt kinderegg? Gunnar Toresen Barnevernfaget i endring Fremst blant likemenn Kommunebarnevernet må bli synlig Ledelse av et fagfelt i endring Sluttord Litteratur Forfatterpresentasjon Stikkord

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Odd Arnold Skogsholm Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Masteroppgave i skoleledelse Vår 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for lærerutdanning Samarbeidsnettverket for

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus.

Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Undersøkelsen er gjort av Stein Grødal, Nordstrand barneverntjeneste, stein.grodal@bns.oslo.kommune.no,

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hva kjennetegner et godt fosterhjem?

Hva kjennetegner et godt fosterhjem? Høgskolen i Telemark Mastergrad i helse- og sosialfag. Hva kjennetegner et godt fosterhjem? En kvalitativ studie av mødres beskrivelser av eget fosterhjem Heidi og John Moini Våren 2011 Mastergrad i flerkulturelt

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Prop. 106 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 106 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 9 2 Bakgrunnen

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet

Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00220-2

Detaljer

BVpraxis. Trenger man barnevernsforskning? Noen tiltak nytter! hvilke og hvorfor? Barnevern og forskning. Det norske barnevernet preges av systemsvikt

BVpraxis. Trenger man barnevernsforskning? Noen tiltak nytter! hvilke og hvorfor? Barnevern og forskning. Det norske barnevernet preges av systemsvikt BVpraxis 1/2007 SKI KOMMUNE 4. årgang ISSN 1504-2146 Trenger man barnevernsforskning? Forskning på norsk barnevern har økt i omfang siden 1980-tallet. I denne artikkelen vil jeg forsøke å belyse ulike

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer