Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget"

Transkript

1 Publikasjoner Dr. polit. Thomas Nordahl Professor, Høgskolen i Hedmark Bøker på forlag Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget Nordahl, T. (2002 ): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Dansk oversettelse: Nordahl, T. (2004): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. København: Hans Reitzels forlag. Nordahl, T. og Dobson, S. (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Opplandske bokforlag Nordahl, T, Sørlie, M-A., Manger, A. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. (Oversatt til dansk (2007) Hans Reitzel forlag og svensk (2007) Liber forlag) Nordahl, T og Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner om tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Ad Notam Gyldendal. Nordahl, T og Ustvedt Christiansen, K (1993): Tverretatlig samarbeid i utvikling. Oslo: Kapere forlag. Nordahl, T. og Overland, T. (1992): Individuelt læreplanarbeid. Planlegging og gjennomføring av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Oslo: Ad. Notam Gyldendal. Manger, T. Lillejord, S, Nordahl, T og Helland, T. (2009): Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget Hansen, O. og Nordahl, T. (red) (2009): LP-modellen læringsmiljø og pædagogsk analyse. Fredrikshavn: Dafolo forlag. Artikler i antologier Nordahl, T. (2009): Barnets rett til utdanning og realiteter i norsk skole. I: Hjermann, R. og Haanes, K. (red): Barn. Universitetsforlaget Nordahl, T. (2009):Realisering og resultater av tilpasset opplæring i grunnskolen. I: Nordahl, T. og Dobson, S. (red) (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Opplandske bokforlag Nordahl, T. (2009): Resultater og utfordringer i skolen og i arbeidet med LP-modellen. I: Oppdatert

2 2 Hansen, O. og Nordahl, T. (red) (2009): LP-modellen læringsmiljø og pædagogsk analyse. Fredrikshavn: Dafolo forlag Nordahl, T og Dobson, S (2009): Forskning og praksis en introduksjon til utviklingsarbeid i skolen. I: I: Nordahl, T. og Dobson, S. (red) (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Nordahl, T. (2008): Spesialundervisning et empirisk bilde. I: Madssen, K-A (red): Pedagogikken i reformene reformene i pedagogikken. Oslo: Abstrakt Forlag s Nordahl, T. (2008): Klassen som læringsmiljø og lærerens ansvar. I: Krejsler, J. og Moos, L. (red): Klasseledelse magtkampe i prakis, pædagogikk og politikk. Fredrikshavn: Dafolo A/S s Nordahl, T. (2008): Problematferd i lys av læreplanteori. I: Helgeland, I. M. (red): Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo: Kommuneforlaget s Nordahl, T og Sunnevåg, A-K. (2008): Barnet som aktør virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier: I: Glasser, V og Bølstad, J. (red): Moderne oppvekst nye tider, nye krav. Oslo Universitetsforlaget. Nordahl, T. (2007): Kvaliteter i skoleledelse som fremmer læringsmiljøet. I: Hansen, O. (red): Skoleledelse som fremmer læringsmiljø. Fredrikshavn: Dafolo forlag. Nordahl, T (2006): Undervisning av børn med særlige behov i normalklassesammenheng: I: Egelund, N. (red): Nye vilkår for spesialundervisningen. Århus: Kroghs forlag Nordahl, T. (2005): Lærerrollen. I: Brunstad, P. O. og Evenshaug, T. (red): Våge ville være voksen. Oslo: Utdanningsdirektoratet, s Nordahl, T. (2005): Skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge. I: Lippe, A. og Wilkinson S. R. (red): Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift for Kari Killen. NOVA Rapport 7/05. Oslo: NOVA, s Nordahl, T. (2005): Foreldrenes stemme i skolen. I: Brunstad, P. O. og Evenshaug, T (red): Å være voksen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Nordahl, T (2004): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. I: Imsen, G. (red): Det ustyrlige klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. (s ) Nordahl, T. (2003): Foreldre i skolen. I: Østerud, P og Johnsen, J. (red): Leve skolen. Et dannelsespolitisk motskrift i kommersialismens tidsalder. Vallset: Opplandske bokforlag.. Nordahl, T. (2003): Problematferd i et aktørperspektiv. I: Befring (red): Sosiale og emosjonelle vansker hos barn problemer, utfordringer og muligheter. Oslo: Voksne for barn.

3 3 Nordahl, T. (2001): Brukernes plass i tverrfaglig samarbeid. I: Sandbæk, M: (red): Fra mottaker til aktør. Oslo: Gyldendal akademisk. Nordahl, T. (2000): Ungdomsskolen i et elevperspektiv. I: Grepperød, (red): Tre års kjedsomhet. Universitetsforlaget. Nordahl, T. (1999): Spesialundervisning i ideologi og praksis. I: Hansen, J. (red): En skole for alle i Norden. Undervisningsministeriet, Danmark Nordahl, T. (1996): Problemadferd i lys av læreplanteori. I: Helgeland, I. (red): Forebyggende arbeid i skolen. Kommuneforlaget. (s ). Nordahl, T. (1996): Knowledge-Zentren und die Reorganisation der Sonderziehung - Erfarungen in Norwegen. I: Peterander, F. und Speck, O. (red): Früförderung in Europa. Ernst Reinhardt Verlag. (s ). Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1996) Skole-hjem samarbeid. I: Sandbæk, M: (1996): Sammen med familien. Kommuneforlaget. (s ). Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1994): Hvordan utvikle gode opplæringstiltak for elever med adferds- og relasjonsvansker. I: Helgeland, I. (red): Utfordrende ungdom i skolen. Kommuneforlaget. (S ). Nordahl, T. (1994): Individuelt læreplanarbeid - en drøfting av bakgrunnen og hensikten med individuelle læreplaner. I: Aasen og Engen (red): Læreplanarbeid. Opplandske bokforlag. (s ). Nordahl, T (1993): Deltagelse eller isolering. I: Aasen, R., Engen, T. O og Bårdseng, E. (red): I emning - artikler om pedagogikk. Opplandske bokforlag. (s ). Artikler i tidsskrifter Nordahl, T. (2009): Utfordringer i dansk grunnskole. I: Skoleledelse magasin for skoleledere nr s Nordahl, T. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen. I: Spesialpedagogikk 09/08 s Nordahl, T. (2008): Kritikk av forskningsresultater om situasjonen til elever som mottar spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk 09/08 s Nordahl, T. (2008): Lærerens valgmuligheter i undervisningen. I : Kognition og Pædagogikk. Nr. 67, 18. årgang s Nordahl, T. (2008): Jenters og gutters situasjon og læringsutbytte i skolen. I: Bedre skole nr 1/2008. (s ) Nordahl, T. og Sunnevåg, A-K. (2008): Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen. I:

4 4 Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2008 s Nordahl, T. (2006): Foreldre den tause majoritet i skolen. I: Hjem & skole. 4/2006. Oslo: PEDLEX Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. I: Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6: s Virum: Skolepsykologisk forlag AS Nordahl, T. (2005): Forutsetninger for et reelt samarbeid mellom hjem og skole. I Hjem & Skole 4/2005. Oslo: PEDLEX Nordahl, T (2004): Læringsmiljø og problematferd. I: Spesialpedagogikk 4/2004 s Nordahl, T (2003): Møtet mellom en hegemonisk skole og handlende ungdom. I: Tidsskrift for Ungdomsforskning 3/03: Nordahl, T. (2003): Elevens stemme. I: Psykologisk Pædagogisk Rågivning 4/03: Virum: Skolepsykologisk forlag AS. Nordahl, T. (2003): Samarbeid mellom hjem og skole en utfordring. I: Magasin for ledere 3/03: Oslo: Bedre skole Nordahl, T. (2001): Brukermedvirkning i skolen. I: Barn i Norge 2001: Voksne for barn. Nordahl, T. (2001): Instrumentalisme og program for læring av sosial kompetanse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1: Nordahl, T. (2001): Muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom hjem og skole. I: Tidsskriftet Norges Barnevern 1. Nordahl, T. (1998). Atferdsproblemer i skolen. Allmennpedagogikk eller spesialpedagogikk? Spesialpedagogikk, 5: 3 15 Nordahl, T. (1998). Om spesialpedagogiske tjenester og barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 4:44 45 Nordahl, T. (1998). Utfordrende elever i skolen. Bedre skole, 4:79 85 Nordahl, T. (1997) Rasjonalitetsforklaringer på avvikende handlinger i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3: Nordahl, T. (1997): Er skolen bedre tilpasset jenter enn gutter? Bedre Skole 1: Nordahl, T. (1997): Tar mannen i stedet for ballen. Bedre skole. 1: Nordahl, T. (1996): Spesialpedagogiske utfordringer. I: Spesialpedagogikk 2/96. s Nordahl, T. (1994): Individuelt læreplanarbeid. Bakgrunn, hensikt og betingelser. I: Spesialpedagogikk 10/94. s

5 5 Nordahl, T. (1991): Samarbeid om barn og unge - Avstand mellom målsetting og realiteter. I: Spesialpedagogikk nr. 5/91 s Nordahl, T: (1991): Tilpasset opplæring en utfordring for framtidas læreplanarbeid. I: Tidsskrift for Norsk Cand Paedforening Nr. 2/91 s Nordahl, T. (1991): PP-tjenestens rolle i en barne- og ungdomstjeneste I: Skolepsykologi nr. 5/91 Nordahl, T. (1991): Barne- og ungdomstjeneste - en alternativ organisering av kommunens barne- og ungdomsarbeid. I: Tidsskrift for Norges Barnevern nr. 3/91 Nordahl, T. og Overland, T. (1991): Tilpasset opplæring og individuelt læreplanarbeid. I: Spesialpedagogikk nr. 9/91. s Nordahl, T. (1990): Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern" Beskrivelse av et forsøksprosjekt i tre kommuner i Hedmark. I: Skolepsykologi nr. 6/90 Nordahl, T. (1989): Prosjekt S sin behovsundersøkelse i kommunene. En redegjørelse for grunnlaget og hensikten med denne undersøkelsen. I: Spesialpedagogikk nr. 6/89 s Nordahl, T. (1989): Behov for spesialpedagogiske tiltak og tjenester. I: Spesialpedagogikk nr. 8/89. s Nordahl, T (1988): Kompetansesenter for spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk 2/88 s. 6-8 Forskningsrapporter Nordahl, T og Egelund, N (2009): Bilder av situasjonen i dansk grunnskole. Fredrikshavn. Dafolo forlag Nordahl, T og Hausstatter, R. (2009): Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport Nordahl, T, Kostøl, A og Mausethagen, S. (2009): Skoler med stor og liten forekomst av atferdsproblemer. Hamar. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr Nordahl, T. Ottosen, A.og Sunnevåg, A. K. (2009): LP-modellen. Evaluering av LP-modellen Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport Nordahl, T og Sunnevåg, A. K. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen stor avstand mellom idealer og realiteter. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport nr Nordahl, T. (2007): Elever i fra små og store skoler. Presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 4/07

6 6 Nordahl, T, Gravrok, Ø, Knudsmoen, H, Larsen, T og Rørnes, K. (2006): Forebyggende innsatser i skolen. Oslo: Sosial- og helsedierktoratet. Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. Rapport 19/05. Oslo: NOVA Nordahl, T. (2003): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. Rapport 13/03 Oslo: NOVA Nordahl, T. (2000): En skole to verdener. Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. Avhandling til dr. polit.- graden ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (Finnes også som Rapport 11/00. Oslo: NOVA). Nordahl, T. (2000): Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse. Rapport 8/00. NOVA Nordahl, T (1998). Er det bare eleven? Problematferd i lys av tilpasningskrav og kontekstuelle betingelser i skolen. Rapport 12e/98. NOVA. Nordahl, T. og Skilbrei. M-L. (2002): Det vanskelige samarbeidet. Rapport 13/02. NOVA Nordahl, T og Sørlie, M-A. (1998): Brukerperspektiv på skolen. Rapport 12d/98. NOVA Nordahl, T og Overland, T. (1998) Idealer og realiteter. Evaluering av spesialundervisningen Rapport 20/98. NOVA Nordahl, T. og Overland, T (1993): Participation or social isolation. Rapport til OECDprosjektet "Integration in school". Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Markussen, E,, Carlsten, T., Hausstatter, R., Nordahl, T. og Strømstad, M. (2007): Inkluderende spesialundervisning om utfordringer innenfor spesialundervisningen i Rapport 19/2007. NIfU STEP Bern, K. og Nordahl, T. (2007): Evaluering av Fin Stil. Rapport 3/2007. Høgskolen i Hedmark Sletten, Aaboen, M., Sandberg, N. og Nordahl, T. (2003): Behovsstyrt samarbeid holder det? Rapport 16/03. Oslo: NOVA Sørlie, M-A og Nordahl, T. (1998): Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Rapport12a/98. NOVA Kunnskapsstatuser og faglige veiledere Nordahl, T. (2009): LP-modellens vidensgrunnlag. Forståelse for elevernes læring og atfærd i skolen. Aalborg: University College Nordjylland. Nordahl, T (2007): Undervisningens kompleksitet og lærerens valgmuligheter. I: Berg, D. G

7 7 og Nes, K: (red): Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Nordahl, T. (2007): Arbeidet med LP-modellen. Beskrivelse av analysemodellen og strategier for implementering i skolen. Aalborg: University College Nordjylland Nordahl, T. (2006): LP-modellen. Det teoretiske og empiriske grunnlaget. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter Nordahl, T. (2006): Bruk av LP-modellen og strategier for implementering. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter Nordahl, T. Ertesvåg, S. Gustavsen, A. Nergård, S. Tveit, A, Sunnevåg, A-K. (2009): Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Nordahl, T, Sørlie, M-A., Tveit, A. og Manger, A. (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Oslo: Læringssenteret Nordahl, T, Sørlie, M-A., Tveit, A. og Manger, A. (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. Oslo: Læringssenteret. Nordahl, T. Jahnsen, H. Bø, A. K. og Bjørnsen, G (2003): Utvikling av sosial kompetanse Oslo: Læringssenteret Nordahl, T. Brunstad, P. O., Egelund, N. Samdal, O. (2000) Vurdering av program og tiltak for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Barne- og familiedepartementet/kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Overland, T. og Nordahl, T. (2008): Fravær i skolen. Beskrivelse og vurdering av prosjekt skoleskulk. Hamar: BUF-etat. Bø, I, Jahnsen, H. Nergaard, S og Nordahl, T. (2003). Læringsmiljø og problematferd systemteoretisk analysemetode en veileder. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter. Artikler på Internett Nordahl, T. (2009): Kunnskap om læringsmiljøet. Nordahl, T (2006): Kunnskapssyn og rapport om forebyggende innsatser i skolen. Nordahl, T. (2002): Systemarbeid og utfordringer i skolen. I: Det pedagogiske mandat. nettbasert videreutdanning. Nordahl, T. (2002): Ideologi, praksis og utfordringer i en skole for alle Nordisk skolenett.

8 8 Kronikker Nordahl, T. og Egelund, N.: Skoleutvikling og skoleprestasjoner. I: Politikken Nordahl, T og Skarheim, P.: Ingen smal skolesak. Aftenposten Nordahl, T. og Sunnevåg, A-K. Sensurering av forskning. I: Hamar Arbeiderblad Nordahl, T og Sunnevåg, A-K. Forskning på spesialundervisning. Hamar Arbeiderblad Nordahl, T.: Fakta om store skoler. Hamar Arbeiderblad Nordahl, T.: Barns beste i Bergen tingrett. Bergens Tidende Nordahl, T.: Økt timetall i grunnskolen? Dagbladet Andre publikasjoner Nordahl, T. og Gjerustad, C (2005): Heldagsskolen. Kunnskapsstatus og forslag til videre forskning. Oslo: NOVA Bakken, A. og Nordahl, T (2003): Utvikling av mobbing og sosial isolasjon. Oslo: NOVA Einarson, H. og Nordahl, T. (2003): Familierådslag Nasjonal plan for utprøving og evaluering av familierådslag Skriftserie 3/03 Oslo: NOVA. Nordahl, T. og Overland, T. (2002): Systemarbeid i klasser om forebygging og reduksjon av problematferd. Biri: Forum for tilpasset opplæring. Nordahl, T. og Sørlie, M. A. (1996). Kartleggingsundersøkelsen - forløpige resultater. Prosjekt Skole og samspillsvansker Delrapport 2 Barnevernets utviklingssenter Nordahl, T. og Overland, T. (1996): Individuelle opplæringsplaner i en inkluderende skole. Statens utdanningskontor i Oppland. Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1995): Utvikling av måleinstrument. Prosjekt Skole og samspillsvansker. Delrapport 1 Barnevernets utviklingssenter Nordahl, T. og Overland, T. (1994): En skole for alle? Evalueringsrapport. Gjøvik kommune. Nordahl, T. (1992): Barne- og ungdomstjeneste. En alternativ organisering av kommunale tjenester for barn og unge. Rapport nr. 3. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark. Nordahl, T. (1991): Samarbeid om barn og unge. Rapport nr. 2. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark.

9 9 Nordahl, T. (1991): Prosjektplanlegging. Rapport nr. 1. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark Nordahl, T. (1988): Institusjonsskolens kontekst og undervisningen. Hovedoppgave til embedseksamen i pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob)

Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob) Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob) UTDANNING 2008 (høst): Pedagogisk veiledning, ved Høgskolen i Hedmark,

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P. (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P. (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2017 2018 Samla sidetal: Om lag 1015 Sist

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2016 2017 Samla sidetal: Om lag 1020 Sist

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2016 2017 Samla sidetal: Om lag 1020 Sist

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Engelsen, B. U. (2015). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner hva, hvordan, hvorfor? (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap.

Engelsen, B. U. (2015). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner hva, hvordan, hvorfor? (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2017 2018 Samla sidetal: Ca 1060 Sist oppdatert: 06.07.2017

Detaljer

Spesialundervisning - viktige faktorer for å lykkes med endringsarbeid. Lars Arild Myhr - SePU

Spesialundervisning - viktige faktorer for å lykkes med endringsarbeid. Lars Arild Myhr - SePU Spesialundervisning - viktige faktorer for å lykkes med endringsarbeid Lars Arild Myhr - SePU Kilder til foredraget Rådgiver PPT Leder av HIPPT Forskning og utviklingsarbeid på SePU Evaluering av spesialundervisning

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Pensumliste Emnekode Emnenamn: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2016-2017 Samla sidetal: Ca 1035 Sist oppdatert:

Detaljer

TA GREP INFORMASJON OM, OG FORANKRING AV TEMAHEFTENE. Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.

TA GREP INFORMASJON OM, OG FORANKRING AV TEMAHEFTENE. Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore. TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP INFORMASJON OM, OG FORANKRING AV TEMAHEFTENE Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08.

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. LP-modellen og barns læring og utvikling Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. Barns læring og utvikling Læring og utvikling foregår i et miljø og i en interaksjon mellom barn, voksne og et innhold/lærestoff.

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Lederskap med vekt på PPT

Lederskap med vekt på PPT Lederskap med vekt på PPT Utviklingsarbeidet om spesialundervisning i Lillehammer, Trond Johnsen Implementering av kvalitetshjul i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, Kjersti Kristoffersen & Hvordan

Detaljer

Eleven med særlige behov det nødvendige sentrum for spesialundervisningen? Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Eleven med særlige behov det nødvendige sentrum for spesialundervisningen? Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning Eleven med særlige behov det nødvendige sentrum for spesialundervisningen? Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning Kilder til foredraget Leder av HIPPT Forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet 27.10.09 Hovedproblemstilling Hvilken sammenheng er det mellom ulike innsatsfaktorer i spesialundervisning (organisering, innhold,

Detaljer

Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet. Thomas Nordahl Hamar,

Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet. Thomas Nordahl Hamar, Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet Thomas Nordahl Hamar, 08.11.11 Begrepet læringsmiljø Begrepet læringsmiljø har vokst fram gjennom forskning om hvilken undervisning som gir best

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU.

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU. Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016 Lars Arild Myhr, SePU. Kjøreplan for i dag Tidsramme kl 11.45 15.30 Pause ca kl 1300 1320 kl 1420-1440 Tema Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT 5 dilemmaer knyttet til vurderingen av likeverdsprinsippet 1) Definisjonsdilemmaet 2) Identifikasjonsdilemmaet 3) Innholdsdilemmaet 5) Ressursfordelingsdilemmaet

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder

Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder Hvilke erfaringer har rektorer, og hvilke muligheter ligger i samarbeid mellom skole og PPT? Av Mari Homme Rektorer mener at samarbeidet med PPT har bidratt

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Professor Thomas Nordahl, Hamar

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Professor Thomas Nordahl, Hamar Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Professor Thomas Nordahl, Hamar 30.10.08 Forståelse av kvalitet i praksis Kvalitativ god opplæring realiserer elevenes potensial for både faglig og sosial

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

* Roller, forventninger og felles utfordringer

* Roller, forventninger og felles utfordringer PP-konferansen 15.10. 2004 Læringsmiljø og problematferd i et systemperspektiv * Skolen og PP-tjenesten - to aktører, - ett perspektiv * Roller, forventninger og felles utfordringer * PP-tjenesten som

Detaljer

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

Tilbud til Rissa kommune. Høgskolen i Hedmark Senter for praksisrettet utdanningsforskning. LP læringsmiljø og pedagogisk analyse

Tilbud til Rissa kommune. Høgskolen i Hedmark Senter for praksisrettet utdanningsforskning. LP læringsmiljø og pedagogisk analyse Tilbud til Rissa kommune Høgskolen i Hedmark Senter for praksisrettet utdanningsforskning LP læringsmiljø og pedagogisk analyse Hamar, 10. September 2016 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for tilbudet

Detaljer

ilj betydning i skolen

ilj betydning i skolen LP-modellen og læringsmiljøets ilj betydning i skolen Vejle 20.08.08 Thomas Nordahl Presentasjon av noen forskningsresultater En undersøkelse gjennomført ved årsskifte 2006/2007 blant 9 430 elever fra

Detaljer

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU Ledelse på alle nivå i Kultur for læring Hilde Forfang, SePU Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i skolen, fra skoleeiere ut til den enkelte lærer. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk

Detaljer

Ledelse i klasser og elevgrupper. Professor Thomas Nordahl, Aalborg 31.08.09

Ledelse i klasser og elevgrupper. Professor Thomas Nordahl, Aalborg 31.08.09 Ledelse i klasser og elevgrupper Professor Thomas Nordahl, Aalborg 31.08.09 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater Professor Thomas Nordahl Aalborg 08.11.07 Hva er LP-modellen? En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

MAJ 2011. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

MAJ 2011. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis MAJ 2011 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Center for Videnbaseret Pædagogisk Praksis, University College

Detaljer

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU1100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU1100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN. Margrethe Taule og Helen L. Bargel Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN. Margrethe Taule og Helen L. Bargel Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN IMPLEMENTERING AV VEILEDER Margrethe Taule og Helen L. Bargel Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mestring av skole og utdanning er en av de enkeltfaktorene som har størst

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Prosjektet Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis. En casestudie av lærerens

Detaljer

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at:

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale ved PALSkonferansen i regi av Atferdssenteret, Oslo 16. september 2010. PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling skolen Skoleelever utgjør bare

Detaljer

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl Kultur for læring Kartleggingsresultater Thomas Nordahl 02.03.17 Skolefaglige prestasjoner Variasjon i skolefaglige prestasjoner mellom skoler i Hedmark (Cohens d = 1,02) Resultater for en barneskole med

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Quality Airport Hotel, Gardermoen 10.-11. februar 2015 Svein Nergaard Læringsmiljøsenteret Betydningen av læringsmiljøet En film-snutt om skolens mål Et godt læringsmiljø

Detaljer

Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen. Last ned

Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen. Last ned Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen Last ned Forfatter: Walter Frøyen ISBN: 9788230001707 Antall sider: 300 Format: PDF Filstørrelse:19.35 Mb Walter Frøyen (f: 1963) er utdannet lærer og cand.paed.

Detaljer

Regelverksamling for skoleeiere i Sør-Trøndelag 20. mai 2014

Regelverksamling for skoleeiere i Sør-Trøndelag 20. mai 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regelverksamling for skoleeiere i Sør-Trøndelag 20. mai 2014 Plikt til å vurdere utbyttet av en før vedtak om spesialundervisning, jf. oppll. 5-4 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver,

Detaljer

Emneplan for Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen

Emneplan for Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Emneplan for Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Emnekode og emnenavn SAS6000 Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Engelsk emnenavn Social Work Practice in School Settings Studieprogrammet

Detaljer

Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl. Ref.: Thomas Nordahl

Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl. Ref.: Thomas Nordahl Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl Ref.: Thomas Nordahl Hva er en skolekultur? En skolekultur er overbevisninger, verdier, relasjoner og opplæringsprinsipper i et lærerkollegium. Skolekultur

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Vektlegging: Både del 1 og del 2 må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver

Detaljer

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl 15.03.16 Endring og forbedring er tap (Reeves, 2009) Et rammeverk for forbedringsarbeid i barnehager og skoler Forskningsbasert

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til

Detaljer

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl VIDEREUTDANNING, 30 STP. FOR LÆRERE I RFK KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For lærere ansatt i videregående skole i Rogaland fylkeskommune Emnet vil gå inn på klasseledelse,

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Paradokser og utfordringer i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl

Paradokser og utfordringer i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl Paradokser og utfordringer i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 08.11.10 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

Ambulerende team lokale kompetansesenter for inkludering

Ambulerende team lokale kompetansesenter for inkludering Ambulerende team lokale kompetansesenter for inkludering Segregerte tilbud for elever med særskilte behov øker. Et tiltak for å forsøke å motvirke denne tendensen er ambulerende team. Denne artikkelen

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Erfaringer fra et systemrettet arbeid. Annemor Skaare, Stange PPT Lars Arild Myhr, Hamar PPT

Erfaringer fra et systemrettet arbeid. Annemor Skaare, Stange PPT Lars Arild Myhr, Hamar PPT Erfaringer fra et systemrettet arbeid. Annemor Skaare, Stange PPT Lars Arild Myhr, Hamar PPT Målsettinger Lærerne utvikler kompetanse i forhold til forebygging og mestring av problematferd. Lærerne utvikler

Detaljer

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU To separate verdener Lovverk Spesialpedagogikk Utdanning Forskningsmiljøer Samarbeidsinstanser Stortings meldinger Generell pedagogikk

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 16. Februar 2016

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 16. Februar 2016 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 16. Februar 2016 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger Utdanningsnivået i befolkningen i Hedmark skal forbedres,

Detaljer

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fmsthlb@fylkesmannen.no Nasjonale føringer Meld. St. nr. 18

Detaljer

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig»

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Kirkenes 15.11.2016 Sissel Kløvjan Statped nord Disposisjon Kort info om Statped Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser»

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende NOU2009:18 Rett til læring. Det vises til høringsbrev av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv v/gisle Johnsen Universitetet i Nordland, Bodø. http://www.nkart.no/ i barnehagens

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

LP-modellen. En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene

LP-modellen. En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene LP-modellen En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene Ann Margareth Aasen, Høgskolelektor Problemstillinger

Detaljer

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis Thomas Nordahl 03.04.14 Klasseledelse som en del av læringsmiljøet i skolen Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen

Detaljer

Kvaliteten i skolen. Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08

Kvaliteten i skolen. Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08 Kvaliteten i skolen Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08 Utfordringer i grunnopplæringen Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i

Detaljer

Last ned Eleven som aktør - Thomas Nordahl. Last ned

Last ned Eleven som aktør - Thomas Nordahl. Last ned Last ned Eleven som aktør - Thomas Nordahl Last ned Forfatter: Thomas Nordahl ISBN: 9788215016009 Antall sider: 203 Format: PDF Filstørrelse:36.70 Mb Eleven som aktør handler om den betydning lærerens

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Kunnskapsløftet lærer elevene mer? Oslo, Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Kunnskapsløftet lærer elevene mer? Oslo, Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Kunnskapsløftet lærer elevene mer? Oslo, 19.10.10 Professor Senter for praksisrettet utdanningsforskning Innledning og avgrensning Det er vanskelig å gi et sikkert svar på tittelen på fordraget Kunnskapsløftet

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Thomas Nordahl 24.08.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Praksisfortelling -PPT. Gardermoen, 3. april 2014

Praksisfortelling -PPT. Gardermoen, 3. april 2014 Praksisfortelling -PPT Gardermoen, 3. april 2014 Porsgrunn kommune 35.000 innbyggere i kommunen 4.100 barn i grunnskolealder 2.300 barn i førskolealder 15 skoler (3 private) 34 barnehager Snitt grunnskolepoeng

Detaljer

Beskrivelse av integrerte etterutdanningskurs i Klasseledelse, Vurdering, Læreplananalyse. Kursdag i hovedtema. De andre temaene blir integrert.

Beskrivelse av integrerte etterutdanningskurs i Klasseledelse, Vurdering, Læreplananalyse. Kursdag i hovedtema. De andre temaene blir integrert. Beskrivelse av integrerte etterutdanningskurs i Klasseledelse, Vurdering, Læreplananalyse Modell for 4 dagers kursrekker, en kursrekke i hvert tema: 1. dag, 1/2 dag 2. dag 3. dag 4. dag Presentasjon av

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Er helsefremmende arbeid pedagogikk? Helsefremmende arbeid: den prosess som setter

Detaljer

LP-modellen i Danmark

LP-modellen i Danmark LP-modellen i Danmark Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2011 Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Ann Margaret Aasen Paper, Aalborg 11.05.2011 Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Stortingsmelding om Kunnskapsløftet 2013 Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Mandatet Redegjør bredt for status for Kunnskapsløftet og vurderer utviklingen av grunnskolen og

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater Thomas Nordahl Innhold Utdanningens betydning for barn og unge. Hva virker og hva virker ikke på læring? Et rammeverk for forbedringsarbeid.

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Læreren som leder - en litteraturgjennomgang Kirsti Tveitereid

Læreren som leder - en litteraturgjennomgang Kirsti Tveitereid Læreren som leder - en litteraturgjennomgang Kirsti Tveitereid Læreren som leder - innledning til litteraturlista Om læreren som leder sier læringsplakaten at skolen skal bidra til at lærere og instruktører

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Thomas Nordahl

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Thomas Nordahl Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Thomas Nordahl 02.06.15 Forskningsbasert kunnskap om læring Evidens er spørsmål om hva som virker, forstått som hvilke resultater har vi av ulike innsatser

Detaljer