Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget"

Transkript

1 Publikasjoner Dr. polit. Thomas Nordahl Professor, Høgskolen i Hedmark Bøker på forlag Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget Nordahl, T. (2002 ): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Dansk oversettelse: Nordahl, T. (2004): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. København: Hans Reitzels forlag. Nordahl, T. og Dobson, S. (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Opplandske bokforlag Nordahl, T, Sørlie, M-A., Manger, A. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. (Oversatt til dansk (2007) Hans Reitzel forlag og svensk (2007) Liber forlag) Nordahl, T og Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner om tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Ad Notam Gyldendal. Nordahl, T og Ustvedt Christiansen, K (1993): Tverretatlig samarbeid i utvikling. Oslo: Kapere forlag. Nordahl, T. og Overland, T. (1992): Individuelt læreplanarbeid. Planlegging og gjennomføring av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Oslo: Ad. Notam Gyldendal. Manger, T. Lillejord, S, Nordahl, T og Helland, T. (2009): Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget Hansen, O. og Nordahl, T. (red) (2009): LP-modellen læringsmiljø og pædagogsk analyse. Fredrikshavn: Dafolo forlag. Artikler i antologier Nordahl, T. (2009): Barnets rett til utdanning og realiteter i norsk skole. I: Hjermann, R. og Haanes, K. (red): Barn. Universitetsforlaget Nordahl, T. (2009):Realisering og resultater av tilpasset opplæring i grunnskolen. I: Nordahl, T. og Dobson, S. (red) (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Opplandske bokforlag Nordahl, T. (2009): Resultater og utfordringer i skolen og i arbeidet med LP-modellen. I: Oppdatert

2 2 Hansen, O. og Nordahl, T. (red) (2009): LP-modellen læringsmiljø og pædagogsk analyse. Fredrikshavn: Dafolo forlag Nordahl, T og Dobson, S (2009): Forskning og praksis en introduksjon til utviklingsarbeid i skolen. I: I: Nordahl, T. og Dobson, S. (red) (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Nordahl, T. (2008): Spesialundervisning et empirisk bilde. I: Madssen, K-A (red): Pedagogikken i reformene reformene i pedagogikken. Oslo: Abstrakt Forlag s Nordahl, T. (2008): Klassen som læringsmiljø og lærerens ansvar. I: Krejsler, J. og Moos, L. (red): Klasseledelse magtkampe i prakis, pædagogikk og politikk. Fredrikshavn: Dafolo A/S s Nordahl, T. (2008): Problematferd i lys av læreplanteori. I: Helgeland, I. M. (red): Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo: Kommuneforlaget s Nordahl, T og Sunnevåg, A-K. (2008): Barnet som aktør virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier: I: Glasser, V og Bølstad, J. (red): Moderne oppvekst nye tider, nye krav. Oslo Universitetsforlaget. Nordahl, T. (2007): Kvaliteter i skoleledelse som fremmer læringsmiljøet. I: Hansen, O. (red): Skoleledelse som fremmer læringsmiljø. Fredrikshavn: Dafolo forlag. Nordahl, T (2006): Undervisning av børn med særlige behov i normalklassesammenheng: I: Egelund, N. (red): Nye vilkår for spesialundervisningen. Århus: Kroghs forlag Nordahl, T. (2005): Lærerrollen. I: Brunstad, P. O. og Evenshaug, T. (red): Våge ville være voksen. Oslo: Utdanningsdirektoratet, s Nordahl, T. (2005): Skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge. I: Lippe, A. og Wilkinson S. R. (red): Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift for Kari Killen. NOVA Rapport 7/05. Oslo: NOVA, s Nordahl, T. (2005): Foreldrenes stemme i skolen. I: Brunstad, P. O. og Evenshaug, T (red): Å være voksen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Nordahl, T (2004): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. I: Imsen, G. (red): Det ustyrlige klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. (s ) Nordahl, T. (2003): Foreldre i skolen. I: Østerud, P og Johnsen, J. (red): Leve skolen. Et dannelsespolitisk motskrift i kommersialismens tidsalder. Vallset: Opplandske bokforlag.. Nordahl, T. (2003): Problematferd i et aktørperspektiv. I: Befring (red): Sosiale og emosjonelle vansker hos barn problemer, utfordringer og muligheter. Oslo: Voksne for barn.

3 3 Nordahl, T. (2001): Brukernes plass i tverrfaglig samarbeid. I: Sandbæk, M: (red): Fra mottaker til aktør. Oslo: Gyldendal akademisk. Nordahl, T. (2000): Ungdomsskolen i et elevperspektiv. I: Grepperød, (red): Tre års kjedsomhet. Universitetsforlaget. Nordahl, T. (1999): Spesialundervisning i ideologi og praksis. I: Hansen, J. (red): En skole for alle i Norden. Undervisningsministeriet, Danmark Nordahl, T. (1996): Problemadferd i lys av læreplanteori. I: Helgeland, I. (red): Forebyggende arbeid i skolen. Kommuneforlaget. (s ). Nordahl, T. (1996): Knowledge-Zentren und die Reorganisation der Sonderziehung - Erfarungen in Norwegen. I: Peterander, F. und Speck, O. (red): Früförderung in Europa. Ernst Reinhardt Verlag. (s ). Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1996) Skole-hjem samarbeid. I: Sandbæk, M: (1996): Sammen med familien. Kommuneforlaget. (s ). Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1994): Hvordan utvikle gode opplæringstiltak for elever med adferds- og relasjonsvansker. I: Helgeland, I. (red): Utfordrende ungdom i skolen. Kommuneforlaget. (S ). Nordahl, T. (1994): Individuelt læreplanarbeid - en drøfting av bakgrunnen og hensikten med individuelle læreplaner. I: Aasen og Engen (red): Læreplanarbeid. Opplandske bokforlag. (s ). Nordahl, T (1993): Deltagelse eller isolering. I: Aasen, R., Engen, T. O og Bårdseng, E. (red): I emning - artikler om pedagogikk. Opplandske bokforlag. (s ). Artikler i tidsskrifter Nordahl, T. (2009): Utfordringer i dansk grunnskole. I: Skoleledelse magasin for skoleledere nr s Nordahl, T. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen. I: Spesialpedagogikk 09/08 s Nordahl, T. (2008): Kritikk av forskningsresultater om situasjonen til elever som mottar spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk 09/08 s Nordahl, T. (2008): Lærerens valgmuligheter i undervisningen. I : Kognition og Pædagogikk. Nr. 67, 18. årgang s Nordahl, T. (2008): Jenters og gutters situasjon og læringsutbytte i skolen. I: Bedre skole nr 1/2008. (s ) Nordahl, T. og Sunnevåg, A-K. (2008): Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen. I:

4 4 Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2008 s Nordahl, T. (2006): Foreldre den tause majoritet i skolen. I: Hjem & skole. 4/2006. Oslo: PEDLEX Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. I: Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6: s Virum: Skolepsykologisk forlag AS Nordahl, T. (2005): Forutsetninger for et reelt samarbeid mellom hjem og skole. I Hjem & Skole 4/2005. Oslo: PEDLEX Nordahl, T (2004): Læringsmiljø og problematferd. I: Spesialpedagogikk 4/2004 s Nordahl, T (2003): Møtet mellom en hegemonisk skole og handlende ungdom. I: Tidsskrift for Ungdomsforskning 3/03: Nordahl, T. (2003): Elevens stemme. I: Psykologisk Pædagogisk Rågivning 4/03: Virum: Skolepsykologisk forlag AS. Nordahl, T. (2003): Samarbeid mellom hjem og skole en utfordring. I: Magasin for ledere 3/03: Oslo: Bedre skole Nordahl, T. (2001): Brukermedvirkning i skolen. I: Barn i Norge 2001: Voksne for barn. Nordahl, T. (2001): Instrumentalisme og program for læring av sosial kompetanse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1: Nordahl, T. (2001): Muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom hjem og skole. I: Tidsskriftet Norges Barnevern 1. Nordahl, T. (1998). Atferdsproblemer i skolen. Allmennpedagogikk eller spesialpedagogikk? Spesialpedagogikk, 5: 3 15 Nordahl, T. (1998). Om spesialpedagogiske tjenester og barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 4:44 45 Nordahl, T. (1998). Utfordrende elever i skolen. Bedre skole, 4:79 85 Nordahl, T. (1997) Rasjonalitetsforklaringer på avvikende handlinger i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3: Nordahl, T. (1997): Er skolen bedre tilpasset jenter enn gutter? Bedre Skole 1: Nordahl, T. (1997): Tar mannen i stedet for ballen. Bedre skole. 1: Nordahl, T. (1996): Spesialpedagogiske utfordringer. I: Spesialpedagogikk 2/96. s Nordahl, T. (1994): Individuelt læreplanarbeid. Bakgrunn, hensikt og betingelser. I: Spesialpedagogikk 10/94. s

5 5 Nordahl, T. (1991): Samarbeid om barn og unge - Avstand mellom målsetting og realiteter. I: Spesialpedagogikk nr. 5/91 s Nordahl, T: (1991): Tilpasset opplæring en utfordring for framtidas læreplanarbeid. I: Tidsskrift for Norsk Cand Paedforening Nr. 2/91 s Nordahl, T. (1991): PP-tjenestens rolle i en barne- og ungdomstjeneste I: Skolepsykologi nr. 5/91 Nordahl, T. (1991): Barne- og ungdomstjeneste - en alternativ organisering av kommunens barne- og ungdomsarbeid. I: Tidsskrift for Norges Barnevern nr. 3/91 Nordahl, T. og Overland, T. (1991): Tilpasset opplæring og individuelt læreplanarbeid. I: Spesialpedagogikk nr. 9/91. s Nordahl, T. (1990): Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern" Beskrivelse av et forsøksprosjekt i tre kommuner i Hedmark. I: Skolepsykologi nr. 6/90 Nordahl, T. (1989): Prosjekt S sin behovsundersøkelse i kommunene. En redegjørelse for grunnlaget og hensikten med denne undersøkelsen. I: Spesialpedagogikk nr. 6/89 s Nordahl, T. (1989): Behov for spesialpedagogiske tiltak og tjenester. I: Spesialpedagogikk nr. 8/89. s Nordahl, T (1988): Kompetansesenter for spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk 2/88 s. 6-8 Forskningsrapporter Nordahl, T og Egelund, N (2009): Bilder av situasjonen i dansk grunnskole. Fredrikshavn. Dafolo forlag Nordahl, T og Hausstatter, R. (2009): Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport Nordahl, T, Kostøl, A og Mausethagen, S. (2009): Skoler med stor og liten forekomst av atferdsproblemer. Hamar. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr Nordahl, T. Ottosen, A.og Sunnevåg, A. K. (2009): LP-modellen. Evaluering av LP-modellen Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport Nordahl, T og Sunnevåg, A. K. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen stor avstand mellom idealer og realiteter. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport nr Nordahl, T. (2007): Elever i fra små og store skoler. Presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 4/07

6 6 Nordahl, T, Gravrok, Ø, Knudsmoen, H, Larsen, T og Rørnes, K. (2006): Forebyggende innsatser i skolen. Oslo: Sosial- og helsedierktoratet. Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. Rapport 19/05. Oslo: NOVA Nordahl, T. (2003): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. Rapport 13/03 Oslo: NOVA Nordahl, T. (2000): En skole to verdener. Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. Avhandling til dr. polit.- graden ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (Finnes også som Rapport 11/00. Oslo: NOVA). Nordahl, T. (2000): Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse. Rapport 8/00. NOVA Nordahl, T (1998). Er det bare eleven? Problematferd i lys av tilpasningskrav og kontekstuelle betingelser i skolen. Rapport 12e/98. NOVA. Nordahl, T. og Skilbrei. M-L. (2002): Det vanskelige samarbeidet. Rapport 13/02. NOVA Nordahl, T og Sørlie, M-A. (1998): Brukerperspektiv på skolen. Rapport 12d/98. NOVA Nordahl, T og Overland, T. (1998) Idealer og realiteter. Evaluering av spesialundervisningen Rapport 20/98. NOVA Nordahl, T. og Overland, T (1993): Participation or social isolation. Rapport til OECDprosjektet "Integration in school". Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Markussen, E,, Carlsten, T., Hausstatter, R., Nordahl, T. og Strømstad, M. (2007): Inkluderende spesialundervisning om utfordringer innenfor spesialundervisningen i Rapport 19/2007. NIfU STEP Bern, K. og Nordahl, T. (2007): Evaluering av Fin Stil. Rapport 3/2007. Høgskolen i Hedmark Sletten, Aaboen, M., Sandberg, N. og Nordahl, T. (2003): Behovsstyrt samarbeid holder det? Rapport 16/03. Oslo: NOVA Sørlie, M-A og Nordahl, T. (1998): Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Rapport12a/98. NOVA Kunnskapsstatuser og faglige veiledere Nordahl, T. (2009): LP-modellens vidensgrunnlag. Forståelse for elevernes læring og atfærd i skolen. Aalborg: University College Nordjylland. Nordahl, T (2007): Undervisningens kompleksitet og lærerens valgmuligheter. I: Berg, D. G

7 7 og Nes, K: (red): Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Nordahl, T. (2007): Arbeidet med LP-modellen. Beskrivelse av analysemodellen og strategier for implementering i skolen. Aalborg: University College Nordjylland Nordahl, T. (2006): LP-modellen. Det teoretiske og empiriske grunnlaget. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter Nordahl, T. (2006): Bruk av LP-modellen og strategier for implementering. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter Nordahl, T. Ertesvåg, S. Gustavsen, A. Nergård, S. Tveit, A, Sunnevåg, A-K. (2009): Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Nordahl, T, Sørlie, M-A., Tveit, A. og Manger, A. (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Oslo: Læringssenteret Nordahl, T, Sørlie, M-A., Tveit, A. og Manger, A. (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. Oslo: Læringssenteret. Nordahl, T. Jahnsen, H. Bø, A. K. og Bjørnsen, G (2003): Utvikling av sosial kompetanse Oslo: Læringssenteret Nordahl, T. Brunstad, P. O., Egelund, N. Samdal, O. (2000) Vurdering av program og tiltak for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Barne- og familiedepartementet/kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Overland, T. og Nordahl, T. (2008): Fravær i skolen. Beskrivelse og vurdering av prosjekt skoleskulk. Hamar: BUF-etat. Bø, I, Jahnsen, H. Nergaard, S og Nordahl, T. (2003). Læringsmiljø og problematferd systemteoretisk analysemetode en veileder. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter. Artikler på Internett Nordahl, T. (2009): Kunnskap om læringsmiljøet. Nordahl, T (2006): Kunnskapssyn og rapport om forebyggende innsatser i skolen. Nordahl, T. (2002): Systemarbeid og utfordringer i skolen. I: Det pedagogiske mandat. nettbasert videreutdanning. Nordahl, T. (2002): Ideologi, praksis og utfordringer i en skole for alle Nordisk skolenett.

8 8 Kronikker Nordahl, T. og Egelund, N.: Skoleutvikling og skoleprestasjoner. I: Politikken Nordahl, T og Skarheim, P.: Ingen smal skolesak. Aftenposten Nordahl, T. og Sunnevåg, A-K. Sensurering av forskning. I: Hamar Arbeiderblad Nordahl, T og Sunnevåg, A-K. Forskning på spesialundervisning. Hamar Arbeiderblad Nordahl, T.: Fakta om store skoler. Hamar Arbeiderblad Nordahl, T.: Barns beste i Bergen tingrett. Bergens Tidende Nordahl, T.: Økt timetall i grunnskolen? Dagbladet Andre publikasjoner Nordahl, T. og Gjerustad, C (2005): Heldagsskolen. Kunnskapsstatus og forslag til videre forskning. Oslo: NOVA Bakken, A. og Nordahl, T (2003): Utvikling av mobbing og sosial isolasjon. Oslo: NOVA Einarson, H. og Nordahl, T. (2003): Familierådslag Nasjonal plan for utprøving og evaluering av familierådslag Skriftserie 3/03 Oslo: NOVA. Nordahl, T. og Overland, T. (2002): Systemarbeid i klasser om forebygging og reduksjon av problematferd. Biri: Forum for tilpasset opplæring. Nordahl, T. og Sørlie, M. A. (1996). Kartleggingsundersøkelsen - forløpige resultater. Prosjekt Skole og samspillsvansker Delrapport 2 Barnevernets utviklingssenter Nordahl, T. og Overland, T. (1996): Individuelle opplæringsplaner i en inkluderende skole. Statens utdanningskontor i Oppland. Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1995): Utvikling av måleinstrument. Prosjekt Skole og samspillsvansker. Delrapport 1 Barnevernets utviklingssenter Nordahl, T. og Overland, T. (1994): En skole for alle? Evalueringsrapport. Gjøvik kommune. Nordahl, T. (1992): Barne- og ungdomstjeneste. En alternativ organisering av kommunale tjenester for barn og unge. Rapport nr. 3. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark. Nordahl, T. (1991): Samarbeid om barn og unge. Rapport nr. 2. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark.

9 9 Nordahl, T. (1991): Prosjektplanlegging. Rapport nr. 1. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark Nordahl, T. (1988): Institusjonsskolens kontekst og undervisningen. Hovedoppgave til embedseksamen i pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob)

Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob) Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob) UTDANNING 2008 (høst): Pedagogisk veiledning, ved Høgskolen i Hedmark,

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

TA GREP INFORMASJON OM, OG FORANKRING AV TEMAHEFTENE. Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.

TA GREP INFORMASJON OM, OG FORANKRING AV TEMAHEFTENE. Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore. TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP INFORMASJON OM, OG FORANKRING AV TEMAHEFTENE Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

Spesialundervisning - viktige faktorer for å lykkes med endringsarbeid. Lars Arild Myhr - SePU

Spesialundervisning - viktige faktorer for å lykkes med endringsarbeid. Lars Arild Myhr - SePU Spesialundervisning - viktige faktorer for å lykkes med endringsarbeid Lars Arild Myhr - SePU Kilder til foredraget Rådgiver PPT Leder av HIPPT Forskning og utviklingsarbeid på SePU Evaluering av spesialundervisning

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU.

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU. Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016 Lars Arild Myhr, SePU. Kjøreplan for i dag Tidsramme kl 11.45 15.30 Pause ca kl 1300 1320 kl 1420-1440 Tema Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Eleven med særlige behov det nødvendige sentrum for spesialundervisningen? Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Eleven med særlige behov det nødvendige sentrum for spesialundervisningen? Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning Eleven med særlige behov det nødvendige sentrum for spesialundervisningen? Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning Kilder til foredraget Leder av HIPPT Forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT 5 dilemmaer knyttet til vurderingen av likeverdsprinsippet 1) Definisjonsdilemmaet 2) Identifikasjonsdilemmaet 3) Innholdsdilemmaet 5) Ressursfordelingsdilemmaet

Detaljer

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet 27.10.09 Hovedproblemstilling Hvilken sammenheng er det mellom ulike innsatsfaktorer i spesialundervisning (organisering, innhold,

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder

Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder Ledelse av skoleutvikling med PPT som veileder Hvilke erfaringer har rektorer, og hvilke muligheter ligger i samarbeid mellom skole og PPT? Av Mari Homme Rektorer mener at samarbeidet med PPT har bidratt

Detaljer

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08.

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. LP-modellen og barns læring og utvikling Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. Barns læring og utvikling Læring og utvikling foregår i et miljø og i en interaksjon mellom barn, voksne og et innhold/lærestoff.

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Prosjektet Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis. En casestudie av lærerens

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

MAJ 2011. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

MAJ 2011. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis MAJ 2011 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Center for Videnbaseret Pædagogisk Praksis, University College

Detaljer

Erfaringer fra et systemrettet arbeid. Annemor Skaare, Stange PPT Lars Arild Myhr, Hamar PPT

Erfaringer fra et systemrettet arbeid. Annemor Skaare, Stange PPT Lars Arild Myhr, Hamar PPT Erfaringer fra et systemrettet arbeid. Annemor Skaare, Stange PPT Lars Arild Myhr, Hamar PPT Målsettinger Lærerne utvikler kompetanse i forhold til forebygging og mestring av problematferd. Lærerne utvikler

Detaljer

Ledelse i klasser og elevgrupper. Professor Thomas Nordahl, Aalborg 31.08.09

Ledelse i klasser og elevgrupper. Professor Thomas Nordahl, Aalborg 31.08.09 Ledelse i klasser og elevgrupper Professor Thomas Nordahl, Aalborg 31.08.09 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro

Detaljer

Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl. Ref.: Thomas Nordahl

Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl. Ref.: Thomas Nordahl Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl Ref.: Thomas Nordahl Hva er en skolekultur? En skolekultur er overbevisninger, verdier, relasjoner og opplæringsprinsipper i et lærerkollegium. Skolekultur

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

Emneplan for Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen

Emneplan for Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Emneplan for Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Emnekode og emnenavn SAS6000 Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen Engelsk emnenavn Social Work Practice in School Settings Studieprogrammet

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Ambulerende team lokale kompetansesenter for inkludering

Ambulerende team lokale kompetansesenter for inkludering Ambulerende team lokale kompetansesenter for inkludering Segregerte tilbud for elever med særskilte behov øker. Et tiltak for å forsøke å motvirke denne tendensen er ambulerende team. Denne artikkelen

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

LP-modellen. En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene

LP-modellen. En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene LP-modellen En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene Ann Margareth Aasen, Høgskolelektor Problemstillinger

Detaljer

LP-modellen i Danmark

LP-modellen i Danmark LP-modellen i Danmark Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2011 Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Ann Margaret Aasen Paper, Aalborg 11.05.2011 Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv v/gisle Johnsen Universitetet i Nordland, Bodø. http://www.nkart.no/ i barnehagens

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Beskrivelse av integrerte etterutdanningskurs i Klasseledelse, Vurdering, Læreplananalyse. Kursdag i hovedtema. De andre temaene blir integrert.

Beskrivelse av integrerte etterutdanningskurs i Klasseledelse, Vurdering, Læreplananalyse. Kursdag i hovedtema. De andre temaene blir integrert. Beskrivelse av integrerte etterutdanningskurs i Klasseledelse, Vurdering, Læreplananalyse Modell for 4 dagers kursrekker, en kursrekke i hvert tema: 1. dag, 1/2 dag 2. dag 3. dag 4. dag Presentasjon av

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Presentasjon: Erik Nordgreen Lillegården kompetansesenter.

Presentasjon: Erik Nordgreen Lillegården kompetansesenter. Presentasjon: Erik Nordgreen Lillegården kompetansesenter. 1 EN OVERSIKT: Fra forskning til praksis. Innhold: Hva er LP-modellen? Hva sier forskning om læring, læringsmiljø og problematferd? Det teoretiske

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13 Den gode skole Thomas Nordahl 04.12.13 Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensial for læring

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

Kvaliteten i skolen. Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08

Kvaliteten i skolen. Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08 Kvaliteten i skolen Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08 Utfordringer i grunnopplæringen Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i

Detaljer

Læreren som leder - en litteraturgjennomgang Kirsti Tveitereid

Læreren som leder - en litteraturgjennomgang Kirsti Tveitereid Læreren som leder - en litteraturgjennomgang Kirsti Tveitereid Læreren som leder - innledning til litteraturlista Om læreren som leder sier læringsplakaten at skolen skal bidra til at lærere og instruktører

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Synteserapport til Norges Forskningsråd Evaluering av Reform 97. Foreldre i skolen

Synteserapport til Norges Forskningsråd Evaluering av Reform 97. Foreldre i skolen 1 Synteserapport til Norges Forskningsråd Evaluering av Reform 97 Foreldre i skolen Thomas Nordahl, forsker, NOVA 1. Problemstilling I dette forskningsprosjektet er det lagt opp til å studere både hensikt,

Detaljer

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Er helsefremmende arbeid pedagogikk? Helsefremmende arbeid: den prosess som setter

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10-14905

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10-14905 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: NOTAT om LP-modellen Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 26. august 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10-14905 LP-modellen (LP) Denne analysemodel er

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Innledning. Se presentasjoner fra Bedre læringsmiljø-konferanser i Oslo, Bergen, Tromsø, Langesund og Trondheim her3

Innledning. Se presentasjoner fra Bedre læringsmiljø-konferanser i Oslo, Bergen, Tromsø, Langesund og Trondheim her3 Innledning Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet er utviklet av Forskergruppen ledet av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark. I tillegg til Nordahl består Forskergruppen av: Sigrun

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anna L. Ottosen. LP-modellen. Evaluering av LP-modellen 2006 2008

Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anna L. Ottosen. LP-modellen. Evaluering av LP-modellen 2006 2008 Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anna L. Ottosen LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006 2008 Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 5 2009 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres

Detaljer

Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsa3e barn og unge

Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsa3e barn og unge Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsa3e barn og unge HVA ER LØSNINGENE? Nasjonal fagkonferanse, A0erdssenteret- Unirand Oslo Kongressenter, 11. november 2014 Terje Ogden 24.11.14 Side 1 Oversikt

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Vilkår for læring. Problemstillingar. Litteraturbakgrunn. hos fosterborn. Kva forhold fremjar læring hos gjennomsnittseleven? hos fosterborn?

Vilkår for læring. Problemstillingar. Litteraturbakgrunn. hos fosterborn. Kva forhold fremjar læring hos gjennomsnittseleven? hos fosterborn? Vilkår for læring hos fosterborn Terje Manger Institutt for samfunnspsykologi Det psykologiske fakultetet Universitetet i Bergen Oppstartskonferanse Sammen for læring Bergen 14. Januar 2011 Problemstillingar

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem FYSISK INAKTIVITET Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem (World Health Report 2002) Fysisk inaktivitet er en minst like viktig risikofaktor som røyking, overvekt, høyt h

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Å tillate taushet. av kirsti nina synnøve knutsen. Bedre Skole nr. 4 2010 63

Å tillate taushet. av kirsti nina synnøve knutsen. Bedre Skole nr. 4 2010 63 Å tillate taushet av kirsti nina synnøve knutsen Taushet, som aspekt ved kommunikasjon, påvirker samhandling i grupper. Erfaringer fra rollen som ekstern veileder for lærergrupper viser at taushet er «skremmende».

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Kvalitet i barnehagen Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Innhold Barnehagen i samfunnet Kjennetegn ved et godt dannings- og læringsmiljø Presentasjon og drøfting av resultater fra en kartleggingsundersøkelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Eirik J. Irgens: Arbeidsmodeller for skoleutvikling.

Eirik J. Irgens: Arbeidsmodeller for skoleutvikling. Eirik J. Irgens: Arbeidsmodeller for skoleutvikling. Disse modellene er tenkt som arbeidsverktøy for refleksjon og planlegging. De kan fri9 brukes i utvikling av egen virksomhet. Det er også oppgi9 kilder

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

I OPPMERKSOMHETEN LIGGER KUREN

I OPPMERKSOMHETEN LIGGER KUREN I OPPMERKSOMHETEN LIGGER KUREN Kurt Henriksen Stjørdal 11.02.2011 14.02.2011 1 En evaluering av målretta utviklingstiltak i den videregående skole i Nordland. Hvordan forankrer, iverksetter og evaluerer

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Programplan for pedagogisk ledelse i skolefritidsordningen

Programplan for pedagogisk ledelse i skolefritidsordningen Programplan for pedagogisk ledelse i skolefritidsordningen Educational Leadership in After School Care Scheme Studieprogramkode PLSFO 30 studiepoeng Deltid Godkjent av prodekan for studier 26. juni 2014

Detaljer

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren. Undertittel

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren. Undertittel Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren 2014 2018 Vedtatt 18.06.2014 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Planprosess og formelle rammer 3 1.2 Planens tidsperspektiv 3 1.3 Referansegruppe

Detaljer

Inkludering på hvilke premisser? Oslo 09.04.2013

Inkludering på hvilke premisser? Oslo 09.04.2013 Inkludering på hvilke premisser? Oslo 09.04.2013 1 Fra segregering til inkludering Spesialskoleloven av 1951 Segregering som det rådende prinsipp Spesialundervisning i samsvar med reparasjonsprinsippet

Detaljer

Porsgrunn Kommune. Porsgrunn 03.12.2009. Åge Lundsholt fagleder

Porsgrunn Kommune. Porsgrunn 03.12.2009. Åge Lundsholt fagleder Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 03.12.2009 Åge Lundsholt fagleder 1 Mål Vi vil gi skolene / lærerne bistand

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer