Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget"

Transkript

1 Publikasjoner Dr. polit. Thomas Nordahl Professor, Høgskolen i Hedmark Bøker på forlag Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et bedre samarbeid?. Oslo: Universitetsforlaget Nordahl, T. (2002 ): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Dansk oversettelse: Nordahl, T. (2004): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. København: Hans Reitzels forlag. Nordahl, T. og Dobson, S. (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Opplandske bokforlag Nordahl, T, Sørlie, M-A., Manger, A. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. (Oversatt til dansk (2007) Hans Reitzel forlag og svensk (2007) Liber forlag) Nordahl, T og Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner om tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Ad Notam Gyldendal. Nordahl, T og Ustvedt Christiansen, K (1993): Tverretatlig samarbeid i utvikling. Oslo: Kapere forlag. Nordahl, T. og Overland, T. (1992): Individuelt læreplanarbeid. Planlegging og gjennomføring av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Oslo: Ad. Notam Gyldendal. Manger, T. Lillejord, S, Nordahl, T og Helland, T. (2009): Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget Hansen, O. og Nordahl, T. (red) (2009): LP-modellen læringsmiljø og pædagogsk analyse. Fredrikshavn: Dafolo forlag. Artikler i antologier Nordahl, T. (2009): Barnets rett til utdanning og realiteter i norsk skole. I: Hjermann, R. og Haanes, K. (red): Barn. Universitetsforlaget Nordahl, T. (2009):Realisering og resultater av tilpasset opplæring i grunnskolen. I: Nordahl, T. og Dobson, S. (red) (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Opplandske bokforlag Nordahl, T. (2009): Resultater og utfordringer i skolen og i arbeidet med LP-modellen. I: Oppdatert

2 2 Hansen, O. og Nordahl, T. (red) (2009): LP-modellen læringsmiljø og pædagogsk analyse. Fredrikshavn: Dafolo forlag Nordahl, T og Dobson, S (2009): Forskning og praksis en introduksjon til utviklingsarbeid i skolen. I: I: Nordahl, T. og Dobson, S. (red) (2009): Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Nordahl, T. (2008): Spesialundervisning et empirisk bilde. I: Madssen, K-A (red): Pedagogikken i reformene reformene i pedagogikken. Oslo: Abstrakt Forlag s Nordahl, T. (2008): Klassen som læringsmiljø og lærerens ansvar. I: Krejsler, J. og Moos, L. (red): Klasseledelse magtkampe i prakis, pædagogikk og politikk. Fredrikshavn: Dafolo A/S s Nordahl, T. (2008): Problematferd i lys av læreplanteori. I: Helgeland, I. M. (red): Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo: Kommuneforlaget s Nordahl, T og Sunnevåg, A-K. (2008): Barnet som aktør virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier: I: Glasser, V og Bølstad, J. (red): Moderne oppvekst nye tider, nye krav. Oslo Universitetsforlaget. Nordahl, T. (2007): Kvaliteter i skoleledelse som fremmer læringsmiljøet. I: Hansen, O. (red): Skoleledelse som fremmer læringsmiljø. Fredrikshavn: Dafolo forlag. Nordahl, T (2006): Undervisning av børn med særlige behov i normalklassesammenheng: I: Egelund, N. (red): Nye vilkår for spesialundervisningen. Århus: Kroghs forlag Nordahl, T. (2005): Lærerrollen. I: Brunstad, P. O. og Evenshaug, T. (red): Våge ville være voksen. Oslo: Utdanningsdirektoratet, s Nordahl, T. (2005): Skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge. I: Lippe, A. og Wilkinson S. R. (red): Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift for Kari Killen. NOVA Rapport 7/05. Oslo: NOVA, s Nordahl, T. (2005): Foreldrenes stemme i skolen. I: Brunstad, P. O. og Evenshaug, T (red): Å være voksen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Nordahl, T (2004): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. I: Imsen, G. (red): Det ustyrlige klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. (s ) Nordahl, T. (2003): Foreldre i skolen. I: Østerud, P og Johnsen, J. (red): Leve skolen. Et dannelsespolitisk motskrift i kommersialismens tidsalder. Vallset: Opplandske bokforlag.. Nordahl, T. (2003): Problematferd i et aktørperspektiv. I: Befring (red): Sosiale og emosjonelle vansker hos barn problemer, utfordringer og muligheter. Oslo: Voksne for barn.

3 3 Nordahl, T. (2001): Brukernes plass i tverrfaglig samarbeid. I: Sandbæk, M: (red): Fra mottaker til aktør. Oslo: Gyldendal akademisk. Nordahl, T. (2000): Ungdomsskolen i et elevperspektiv. I: Grepperød, (red): Tre års kjedsomhet. Universitetsforlaget. Nordahl, T. (1999): Spesialundervisning i ideologi og praksis. I: Hansen, J. (red): En skole for alle i Norden. Undervisningsministeriet, Danmark Nordahl, T. (1996): Problemadferd i lys av læreplanteori. I: Helgeland, I. (red): Forebyggende arbeid i skolen. Kommuneforlaget. (s ). Nordahl, T. (1996): Knowledge-Zentren und die Reorganisation der Sonderziehung - Erfarungen in Norwegen. I: Peterander, F. und Speck, O. (red): Früförderung in Europa. Ernst Reinhardt Verlag. (s ). Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1996) Skole-hjem samarbeid. I: Sandbæk, M: (1996): Sammen med familien. Kommuneforlaget. (s ). Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1994): Hvordan utvikle gode opplæringstiltak for elever med adferds- og relasjonsvansker. I: Helgeland, I. (red): Utfordrende ungdom i skolen. Kommuneforlaget. (S ). Nordahl, T. (1994): Individuelt læreplanarbeid - en drøfting av bakgrunnen og hensikten med individuelle læreplaner. I: Aasen og Engen (red): Læreplanarbeid. Opplandske bokforlag. (s ). Nordahl, T (1993): Deltagelse eller isolering. I: Aasen, R., Engen, T. O og Bårdseng, E. (red): I emning - artikler om pedagogikk. Opplandske bokforlag. (s ). Artikler i tidsskrifter Nordahl, T. (2009): Utfordringer i dansk grunnskole. I: Skoleledelse magasin for skoleledere nr s Nordahl, T. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen. I: Spesialpedagogikk 09/08 s Nordahl, T. (2008): Kritikk av forskningsresultater om situasjonen til elever som mottar spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk 09/08 s Nordahl, T. (2008): Lærerens valgmuligheter i undervisningen. I : Kognition og Pædagogikk. Nr. 67, 18. årgang s Nordahl, T. (2008): Jenters og gutters situasjon og læringsutbytte i skolen. I: Bedre skole nr 1/2008. (s ) Nordahl, T. og Sunnevåg, A-K. (2008): Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen. I:

4 4 Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2008 s Nordahl, T. (2006): Foreldre den tause majoritet i skolen. I: Hjem & skole. 4/2006. Oslo: PEDLEX Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. I: Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6: s Virum: Skolepsykologisk forlag AS Nordahl, T. (2005): Forutsetninger for et reelt samarbeid mellom hjem og skole. I Hjem & Skole 4/2005. Oslo: PEDLEX Nordahl, T (2004): Læringsmiljø og problematferd. I: Spesialpedagogikk 4/2004 s Nordahl, T (2003): Møtet mellom en hegemonisk skole og handlende ungdom. I: Tidsskrift for Ungdomsforskning 3/03: Nordahl, T. (2003): Elevens stemme. I: Psykologisk Pædagogisk Rågivning 4/03: Virum: Skolepsykologisk forlag AS. Nordahl, T. (2003): Samarbeid mellom hjem og skole en utfordring. I: Magasin for ledere 3/03: Oslo: Bedre skole Nordahl, T. (2001): Brukermedvirkning i skolen. I: Barn i Norge 2001: Voksne for barn. Nordahl, T. (2001): Instrumentalisme og program for læring av sosial kompetanse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1: Nordahl, T. (2001): Muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom hjem og skole. I: Tidsskriftet Norges Barnevern 1. Nordahl, T. (1998). Atferdsproblemer i skolen. Allmennpedagogikk eller spesialpedagogikk? Spesialpedagogikk, 5: 3 15 Nordahl, T. (1998). Om spesialpedagogiske tjenester og barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 4:44 45 Nordahl, T. (1998). Utfordrende elever i skolen. Bedre skole, 4:79 85 Nordahl, T. (1997) Rasjonalitetsforklaringer på avvikende handlinger i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3: Nordahl, T. (1997): Er skolen bedre tilpasset jenter enn gutter? Bedre Skole 1: Nordahl, T. (1997): Tar mannen i stedet for ballen. Bedre skole. 1: Nordahl, T. (1996): Spesialpedagogiske utfordringer. I: Spesialpedagogikk 2/96. s Nordahl, T. (1994): Individuelt læreplanarbeid. Bakgrunn, hensikt og betingelser. I: Spesialpedagogikk 10/94. s

5 5 Nordahl, T. (1991): Samarbeid om barn og unge - Avstand mellom målsetting og realiteter. I: Spesialpedagogikk nr. 5/91 s Nordahl, T: (1991): Tilpasset opplæring en utfordring for framtidas læreplanarbeid. I: Tidsskrift for Norsk Cand Paedforening Nr. 2/91 s Nordahl, T. (1991): PP-tjenestens rolle i en barne- og ungdomstjeneste I: Skolepsykologi nr. 5/91 Nordahl, T. (1991): Barne- og ungdomstjeneste - en alternativ organisering av kommunens barne- og ungdomsarbeid. I: Tidsskrift for Norges Barnevern nr. 3/91 Nordahl, T. og Overland, T. (1991): Tilpasset opplæring og individuelt læreplanarbeid. I: Spesialpedagogikk nr. 9/91. s Nordahl, T. (1990): Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern" Beskrivelse av et forsøksprosjekt i tre kommuner i Hedmark. I: Skolepsykologi nr. 6/90 Nordahl, T. (1989): Prosjekt S sin behovsundersøkelse i kommunene. En redegjørelse for grunnlaget og hensikten med denne undersøkelsen. I: Spesialpedagogikk nr. 6/89 s Nordahl, T. (1989): Behov for spesialpedagogiske tiltak og tjenester. I: Spesialpedagogikk nr. 8/89. s Nordahl, T (1988): Kompetansesenter for spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk 2/88 s. 6-8 Forskningsrapporter Nordahl, T og Egelund, N (2009): Bilder av situasjonen i dansk grunnskole. Fredrikshavn. Dafolo forlag Nordahl, T og Hausstatter, R. (2009): Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport Nordahl, T, Kostøl, A og Mausethagen, S. (2009): Skoler med stor og liten forekomst av atferdsproblemer. Hamar. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr Nordahl, T. Ottosen, A.og Sunnevåg, A. K. (2009): LP-modellen. Evaluering av LP-modellen Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport Nordahl, T og Sunnevåg, A. K. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen stor avstand mellom idealer og realiteter. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport nr Nordahl, T. (2007): Elever i fra små og store skoler. Presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 4/07

6 6 Nordahl, T, Gravrok, Ø, Knudsmoen, H, Larsen, T og Rørnes, K. (2006): Forebyggende innsatser i skolen. Oslo: Sosial- og helsedierktoratet. Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. Rapport 19/05. Oslo: NOVA Nordahl, T. (2003): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. Rapport 13/03 Oslo: NOVA Nordahl, T. (2000): En skole to verdener. Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. Avhandling til dr. polit.- graden ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (Finnes også som Rapport 11/00. Oslo: NOVA). Nordahl, T. (2000): Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse. Rapport 8/00. NOVA Nordahl, T (1998). Er det bare eleven? Problematferd i lys av tilpasningskrav og kontekstuelle betingelser i skolen. Rapport 12e/98. NOVA. Nordahl, T. og Skilbrei. M-L. (2002): Det vanskelige samarbeidet. Rapport 13/02. NOVA Nordahl, T og Sørlie, M-A. (1998): Brukerperspektiv på skolen. Rapport 12d/98. NOVA Nordahl, T og Overland, T. (1998) Idealer og realiteter. Evaluering av spesialundervisningen Rapport 20/98. NOVA Nordahl, T. og Overland, T (1993): Participation or social isolation. Rapport til OECDprosjektet "Integration in school". Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Markussen, E,, Carlsten, T., Hausstatter, R., Nordahl, T. og Strømstad, M. (2007): Inkluderende spesialundervisning om utfordringer innenfor spesialundervisningen i Rapport 19/2007. NIfU STEP Bern, K. og Nordahl, T. (2007): Evaluering av Fin Stil. Rapport 3/2007. Høgskolen i Hedmark Sletten, Aaboen, M., Sandberg, N. og Nordahl, T. (2003): Behovsstyrt samarbeid holder det? Rapport 16/03. Oslo: NOVA Sørlie, M-A og Nordahl, T. (1998): Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Rapport12a/98. NOVA Kunnskapsstatuser og faglige veiledere Nordahl, T. (2009): LP-modellens vidensgrunnlag. Forståelse for elevernes læring og atfærd i skolen. Aalborg: University College Nordjylland. Nordahl, T (2007): Undervisningens kompleksitet og lærerens valgmuligheter. I: Berg, D. G

7 7 og Nes, K: (red): Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Nordahl, T. (2007): Arbeidet med LP-modellen. Beskrivelse av analysemodellen og strategier for implementering i skolen. Aalborg: University College Nordjylland Nordahl, T. (2006): LP-modellen. Det teoretiske og empiriske grunnlaget. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter Nordahl, T. (2006): Bruk av LP-modellen og strategier for implementering. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter Nordahl, T. Ertesvåg, S. Gustavsen, A. Nergård, S. Tveit, A, Sunnevåg, A-K. (2009): Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Nordahl, T, Sørlie, M-A., Tveit, A. og Manger, A. (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Oslo: Læringssenteret Nordahl, T, Sørlie, M-A., Tveit, A. og Manger, A. (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. Oslo: Læringssenteret. Nordahl, T. Jahnsen, H. Bø, A. K. og Bjørnsen, G (2003): Utvikling av sosial kompetanse Oslo: Læringssenteret Nordahl, T. Brunstad, P. O., Egelund, N. Samdal, O. (2000) Vurdering av program og tiltak for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Barne- og familiedepartementet/kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Overland, T. og Nordahl, T. (2008): Fravær i skolen. Beskrivelse og vurdering av prosjekt skoleskulk. Hamar: BUF-etat. Bø, I, Jahnsen, H. Nergaard, S og Nordahl, T. (2003). Læringsmiljø og problematferd systemteoretisk analysemetode en veileder. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter. Artikler på Internett Nordahl, T. (2009): Kunnskap om læringsmiljøet. Nordahl, T (2006): Kunnskapssyn og rapport om forebyggende innsatser i skolen. Nordahl, T. (2002): Systemarbeid og utfordringer i skolen. I: Det pedagogiske mandat. nettbasert videreutdanning. Nordahl, T. (2002): Ideologi, praksis og utfordringer i en skole for alle Nordisk skolenett.

8 8 Kronikker Nordahl, T. og Egelund, N.: Skoleutvikling og skoleprestasjoner. I: Politikken Nordahl, T og Skarheim, P.: Ingen smal skolesak. Aftenposten Nordahl, T. og Sunnevåg, A-K. Sensurering av forskning. I: Hamar Arbeiderblad Nordahl, T og Sunnevåg, A-K. Forskning på spesialundervisning. Hamar Arbeiderblad Nordahl, T.: Fakta om store skoler. Hamar Arbeiderblad Nordahl, T.: Barns beste i Bergen tingrett. Bergens Tidende Nordahl, T.: Økt timetall i grunnskolen? Dagbladet Andre publikasjoner Nordahl, T. og Gjerustad, C (2005): Heldagsskolen. Kunnskapsstatus og forslag til videre forskning. Oslo: NOVA Bakken, A. og Nordahl, T (2003): Utvikling av mobbing og sosial isolasjon. Oslo: NOVA Einarson, H. og Nordahl, T. (2003): Familierådslag Nasjonal plan for utprøving og evaluering av familierådslag Skriftserie 3/03 Oslo: NOVA. Nordahl, T. og Overland, T. (2002): Systemarbeid i klasser om forebygging og reduksjon av problematferd. Biri: Forum for tilpasset opplæring. Nordahl, T. og Sørlie, M. A. (1996). Kartleggingsundersøkelsen - forløpige resultater. Prosjekt Skole og samspillsvansker Delrapport 2 Barnevernets utviklingssenter Nordahl, T. og Overland, T. (1996): Individuelle opplæringsplaner i en inkluderende skole. Statens utdanningskontor i Oppland. Nordahl, T. og Sørlie, M-A. (1995): Utvikling av måleinstrument. Prosjekt Skole og samspillsvansker. Delrapport 1 Barnevernets utviklingssenter Nordahl, T. og Overland, T. (1994): En skole for alle? Evalueringsrapport. Gjøvik kommune. Nordahl, T. (1992): Barne- og ungdomstjeneste. En alternativ organisering av kommunale tjenester for barn og unge. Rapport nr. 3. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark. Nordahl, T. (1991): Samarbeid om barn og unge. Rapport nr. 2. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark.

9 9 Nordahl, T. (1991): Prosjektplanlegging. Rapport nr. 1. Prosjekt PP-tjeneste - skole/barnehage - barnevern. Skoledirektøren i Hedmark Nordahl, T. (1988): Institusjonsskolens kontekst og undervisningen. Hovedoppgave til embedseksamen i pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer

Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob)

Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob) Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob) UTDANNING 2008 (høst): Pedagogisk veiledning, ved Høgskolen i Hedmark,

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Gutter og jenters situasjon og læring i skolen

Gutter og jenters situasjon og læring i skolen 1 14. okt. 2007 Gutter og jenters situasjon og læring i skolen Professor Thomas Nordahl Alle elever i grunnopplæringen har rett til en likeverdig og tilpasset opplæring uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn

Detaljer

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013

Detaljer

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap solvi.mausethagen@hio.no anne.kostol@hihm.no

Detaljer

Alvorlige atferdsvansker

Alvorlige atferdsvansker Alvorlige atferdsvansker Effektiv forebygging og mestring i skolen Veileder for skoleeiere og skoleledere Utarbeidet av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Arne Tveit og Terje Manger Læringssenteret 2003

Detaljer

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Helen L. Bargel har mastergrad i endringsarbeid, MPA, og har lang erfaring fra arbeid med skolespørsmål i den regionale stat. Arbeidet hos fylkesmannen omfatter bl.a. feltet spesialundervisning med klagesaksarbeid,

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Tilpasset opplæring for elever med spesielle behov

Tilpasset opplæring for elever med spesielle behov Tilpasset opplæring for elever med spesielle behov St. meld. nr. 23 (1997-98) hadde tittel Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov. Meldinga, som først og fremst omhandler spesialundervisninga,

Detaljer

SYSTEM OG SYSTEMRETTET ARBEID

SYSTEM OG SYSTEMRETTET ARBEID LITTERATURLISTE FOR SYSTEMRETTET ARBEID I SAMTAK Listen pr. februar 00. Vi takker de av dere som har kommet med innspill til litteratur. Vi vil utfordre dere alle som har lest noen av bøkene til å komme

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

En skole for alle? - en studie av frafall blant minoritetsspråklige elever i videregående skole. Kari Tormodsvik Temre Vår 2012

En skole for alle? - en studie av frafall blant minoritetsspråklige elever i videregående skole. Kari Tormodsvik Temre Vår 2012 En skole for alle? - en studie av frafall blant minoritetsspråklige elever i videregående skole Kari Tormodsvik Temre Vår 2012 Masteroppgave i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling

Detaljer

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3.1 Elevenes vurdering av læringsmiljøet Også i 2003 har elever på ungdomstrinnet og i videregående skole hatt anledning til å bruke Elevinspektørene, som er en nettbasert spørreundersøkelse

Detaljer

Kunnskapsstatus om spesialundervisningen. Kjell-Arne Solli

Kunnskapsstatus om spesialundervisningen. Kjell-Arne Solli Kunnskapsstatus om spesialundervisningen i Norge Kjell-Arne Solli Kjell-Arne Solli Kunnskapsstatus om spesialundervisningen i Norge Revidert i juni 2004 Utdanningsdirektoratet 2005 Trykk: Mediehuset GAN

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Innledning. Avgrensninger Kunnskapsoppsummeringen har følgende avgrensing: Øystein Gravrok, Vegard A. Schancke, Marit Andreassen, Pål Domben

Innledning. Avgrensninger Kunnskapsoppsummeringen har følgende avgrensing: Øystein Gravrok, Vegard A. Schancke, Marit Andreassen, Pål Domben Vurdering Kunnskapsplattform av program for for forebyggende forebygging og av helsefremmende problematferd og arbeid utvikling i skolen av sosial - med kompetanse særlig fokus på rusmidler og tobakk Øystein

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og skolen? Thomas Nordahl 07.03.13

Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og skolen? Thomas Nordahl 07.03.13 Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og skolen? Thomas Nordahl 07.03.13 Innhold Utfordringer i grunnopplæringen Forståelse av tilpasset opplæring. Hva ser ut til

Detaljer

Dagtilbud med høj, god og lav kvalitet

Dagtilbud med høj, god og lav kvalitet Dagtilbud med høj, god og lav kvalitet Anne-Karin Sunnevåg, Førstelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Høgskolen i Hedmark, Norge Denne artikkelen har til hensikt å sette fokus

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Anne-Karin Sunnevåg Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Paper til skolekonferansen ved Høgskolen i Hedmark 26.-27.10. 2009 Sammendrag Skolen møter i dag jevnlig

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Undervisning gjør forskjell.

Undervisning gjør forskjell. Undervisning gjør forskjell. Dordy Wilson, Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Paper til skolekonferansen ved Høgskolen i Hedmark 26.-27.10.2009 I dette paperet drøftes sammenhengen mellom undervisningsform

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer