Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt"

Transkript

1 Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt Aleris Ungplan & BOI, 2011

2 2

3 Innledning Mye av barnevernets arbeid de siste årene har vært rettet mot å rette opp tidligere feilskjær, lære av feil og forbedre utilstrekkeligheter ved dagens system. Hvordan vi kan forbedre dagens system er også utgangspunkt for mye av det pågående politisk initierte arbeidet innenfor barnevernet. 3 Dette er alle positive initiativer. Men skal vi klare å få et godt barnevern også i fremtiden, er det ikke nok bare å forbedre dagens system basert på tidligere erfaringer. Et vel så viktig perspektiv er å se fremover og hva fremtidens barnevernsutfordringer vil bringe slik at vi kan planlegge så vi har tilstrekkelig med ressurser og kan stå forberedt til å møte disse utfordringene. Det er selvsagt vanskelig å si noe eksakt om fremtiden på et felt der så mange deler av samfunnsutviklingen kan spille inn: folketall, innvandring, befolkningssammensetning, kriminalitetsbilde, utdanning, helse og psykisk helsevern, terskelen for å behandle, for å nevne noe. I dette notatet har vi satt opp en tenkt utvikling som forutsetter at barnevernets arbeidsområder øker med 2 prosent årlig frem mot 2030, og dagens barnevernsstruktur og ressursbruk består uten å iberegne befolkningsvekst. Et slikt anslag vil selvsagt ikke være en absolutt sannhet. Men basert på den jevnt over betydelige økningen barnevernet har sett på sentrale ansvarsområder siste år, kan det likevel være nyttig å komme med et anslag som illustrerer hva som kan vente i 2030 dersom de siste årenes økning fortsetter, og vi bruker barnevernsressursene på samme måte som i dag. Og foreslå løsninger på hvordan vi bør møte utfordringene som venter.

4 I 2030 vil barn og unge få støtte fra barnevernet flere enn i dag barn og unge fikk støtte fra barnevernet i Det er 5 prosent flere enn i 2008, og nesten 50 prosent flere enn for ti år siden. Hvis vi går ut i fra at denne utviklingen fortsetter frem mot 2030, og vi forutsetter en årlig økning på 2 prosent, vil mer enn barn og unge trenge bistand fra barnevernet i løpet av I 2030 vil over barn og unge bo i institusjon, fosterhjem og andre typer bo- og behandlingsopphold nesten 6000 flere enn i dag Ved utgangen av 2009 var barn og unge plasserte utenfor familien, nesten 5 prosent flere enn i Dersom vi legger til grunn et anslag på en årlig økning på mer beskjedne 2 prosent, vil over barn og unge bo i fosterhjem, institusjon og andre typer bo- og behandlingsopphold ved utgangen av I 2030 vil 7900 personer jobbe i Bufetat 2600 flere enn i dag 5200 vil jobbe i det kommunale barnevernet 1800 flere enn i dag Ved utgangen av 2010 var det 5300 ansatte i Bufetat, det vil si 1,07 ansatte per barn som Bufetat har vedtatt tiltak for (4954), ved utgangen av Det var 3400 årsverk i det kommunale barnevernet i 2009, 0,07 ansatte per barn og unge som fikk støtte fra barnevernet i 2009 (46 500). Det ble i 2010 gjennomgått over meldinger. Dette er en økning på nesten 10 prosent fra Undersøkelsessakene har økt med 60 prosent fra 2002 til Forutsatt en lik fordeling av Bufetat-ansatte i forhold til barn som Bufetat har vedtatt tiltak for ved utgangen av 2030, etter en årlig vekst i antall barn på 2 prosent, vil nesten 7900 personer arbeide i Bufetat i Forutsatt lik fordeling av kommunale årsverk og en årlig vekst på 2 prosent i antall barn og unge som mottar støtte fra barnevernet, vil det være 5200 årsverk i det kommunale barnevernet i Kilder denne side: SSB, Bufetat, regjeringen.no. Alle anslag er regnet ut uten å iberegne befolkningsfremskrivninger. 2 Uten å iberegne de 400 nye stillingene som er varslet.

5 I 2030 vil barn og unge bo i fosterhjem 4200 flere enn i dag Ved utgangen av 2009 bodde 8150 barn og unge i fosterhjem; 72 prosent av barn og unge som er plassert utenfor hjemmet. Forutsatt en årlig økning på 2 prosent i antall barn og unge som er plassert utenfor hjemmet, og at andelen av disse som bor i fosterhjem holder seg stabil, vil barn og unge bo i fosterhjem ved utgangen av Forutsatt det politiske målet om og arbeidet med å få flere over fra institusjon til fosterhjem, vil antallet nødvendige fosterhjem være enda høyere. I 2030 vil det statlige barnevernet koste over 12 milliarder kroner i året Det kommunale barnevernet vil koste nesten 16 milliarder kroner i året Det statlige barnevernets utgifter var på 5,4 milliarder i Utgiftene økte med 400 millioner, eller 8 prosent, fra 2008 til De siste fem årene har utgiftene økt med hele 1,9 milliarder, eller 55 prosent. Driftsutgiftene til det kommunale barnevernet var på vel 6,8 milliarder kroner i 2009, en økning på 11 prosent fra Siden 2003 har utgiftene økt med vel 54 prosent. Dersom de statlige utgiftene målt per barn og unge som er plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2009 holder seg stabilt og vi legger økningen i antall barn på 2 prosent årlig til grunn, vil utgiftene til det statlige barnevernet være på over 8 milliarder i 2030 målt i dagens verdi. Justert for prisstigning, vil kostnadene til det statlige barnevernet være på over 12 milliarder i året 3. Dersom de kommunale utgiftene per barn og unge som mottar støtte årlig holder seg stabilt og vi legger en årlig økning på 2 prosent i antall barn som får støtte, vil utgiftene til det kommunale barnevernet være på over 10 milliarder kroner i 2030 målt i dagens verdi. Justert for prisstigning som eksempelet over, vil de kommunale utgiftene i 2030 være på nesten 16 milliarder kroner. 3 Forutsatt en årlig prisstigning på 2,025 % (snittverdien av SSBs årlige anslag på vekst i KPI frem tom. 2014). Ikke iberegnet lønnsvekst.

6 6

7 Aleris Ungplan & BOIs syn på utviklingen Flere og mer komplekse saker gir større krav til ressurser og kompetanse Selv med en årlig vekst som ligger under siste års utvikling, vil barnevernets arbeidsmengde øke betydelig i årene som kommer. Aleris Ungplan & BOI ser også at problemene barn og unge har med seg inn i barnevernet nå er mer sammensatte enn tidligere. Mange faller mellom ansvarsområdet til psykisk helsevern, kriminalomsorg og barnevern. Jo lenger ventetiden blir, kan det som i starten er små problemer få tid til å utvikle seg til tyngre forhold som er vanskeligere og mer ressurskrevende å snu. Antall barn og unge som mottar behandling i psykisk helsevern har for eksempel økt med 18 prosent fra Anbefalingene fra Flatø-utvalget om å etablere felles barnevern- og barne- og ungdomspsykiatriske institusjonsplasser haster. 7 Mer komplekse saker vil kreve større krav til kompetanse i barnevernet ikke bare på statlig nivå, men også på førstelinjenivå i kommunene. Vi vil trenge bedre systematikk og kunnskap om måten vi fanger opp barnas behov på, og utvikle samhandlingssystemer som fanger opp om barna er riktig plassert. Mer komplekse saker vil også kreve tettere og bedre oppfølging av alle fosterforeldre særlig dersom det politiske målet om å få flere over fra institusjon til fosterhjem, gjennomføres. En satsing på det kommunale barnevernet bør også sees i sammenheng med ressurssituasjonen innen kommunenes PP-tjeneste og psykiske helsetilbud. Enslige mindreårige asylsøkere og økt innvandring krever ny kunnskap og kompetanse I 2009 kom 2500 barn og unge alene til Norge 5. Det er nesten dobbelt så mange som i 2008 og mer enn seks ganger flere enn i Selv om langt færre kom i 2010, rundt stykker, representerer enslige, mindreårige asylsøkere en betydelig utfordring. Vi vil aldri vite eksakt hvor mange som vil komme fra år til år, men vi vet at de som kommer vil trenge et tilbud. Barnevernet har ansvar for å gi de under 15 år et tilbud, noe som er krevende nok i seg selv. Men de mellom 15 og 18 år som UDI har ansvar for, er også barn. I dag blir disse for dårlig utredet. Mange kommer fra konfliktfylte land. Når de vokser opp alene, vet vi ikke hva vi i fremtiden kan møte av komplekse saker vi i dag ikke ser rekkevidden av. 4 Kilde: Beregninger av Helsedirektoratets tall 5 Kilde: UDI 6 Kilde: UDI

8 I dag er det litt over en halv million innvandrere og norskfødte personer med innvandrerforeldre i Norge, med bakgrunn fra over 200 forskjellige land. I 2030 vil tallet være nesten doblet. Norge vil ha over én million innvandrere og norskfødte personer med innvandrerforeldre. Dette er nesten 20 prosent av den totale befolkningen i 2030 som med middels vekst vil være på rundt 5,8 millioner mennesker 7. 8 En stadig mer flerkulturell befolkningssammensetning vil skape et større behov for særegen kompetanse om flerkulturelt sosialt arbeid ikke bare for å kunne gi enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet et godt tilbud, men for å gi en stadig mer sammensatt norsk barnebefolkning, et kvalifisert tilbud. Institusjonstilbudet må bestå reduksjon i tilbudet bør måles opp mot utviklingen i kriminalitet og psykisk helsevern blant barn og unge. Barn skal ikke være i fengsel Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene (som kun skjer i statlig regi) gikk ned fra 2008 til Det var også en nedgang i institusjonsopphold fra på 6,5 prosent 8. Det er et politisk mål å få flere fra institusjon over i fosterhjem. Aleris Ungplan & BOI ser en tendens til at de barna som kommer på institusjon i dag, har tyngre problemer enn tidligere. Årsaken kan være at de har måttet ventet lenge på et tilbud, så problemer har fått tid til å utvikle seg. Eller at de har vært plassert i fosterhjem som ikke har evnet å håndtere alvorlige atferdsavvik, med dertil tilhørende nye brudd i viktige relasjoner. Noen barn og unge trenger et sterkere tilbud enn det et fosterhjem kan gi. Resultatet av å redusere institusjonstilbudet for disse barna og unge kan bety flere akuttplasseringer, noe som igjen øker sjansen for de trenger et mer langvarig opphold. Dersom reduksjonen i institusjonstilbud skal fortsette, bør det ikke automatisk sees på en suksessfaktor for godt barnevern uten at det også måles opp mot utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten og barn og unge i psykisk helsevern. Vi vet at over 2000 unge under 18 år ble satt på glattcelle i Antall barn i fengsel har økt fra 54 i 2007, til 74 året etter til nærmere 100 i 2009 nesten en dobling på bare to år 10. FN kritiserer Norge for denne praksisen. 7 Kilde: SSB 8 Kilde: Bufetat 9 Kilde: Barneombudet og Advokatforeningen 10 Kilde: Dagsavisen 2010

9 Regjeringens vedtak om å etablere to nye ungdomsenheter i Kriminalomsorgen i Bergen og Oslo er begrunnet med at det er mangel på alternativer i barnevernet. Aleris Ungplan & BOI er ikke enig i at det ikke finnes alternativer til fengsling og varetekt for barn og unge. Barnevernets tilbud kan fint fungere som fullverdige alternativer til varetekt og fengsel for barn og unge. Dette forutsetter en avklaring av finansielt, organisatorisk, juridisk og faglig ansvar mellom kriminalomsorgen, politiet og barnevernet. Bruk og videreutvikling av barnevernets tilbud strander derimot i politiske og ideologiske stridigheter. Aleris Ungplan & BOI har bred erfaring og gode resultater fra alternativ straffegjennomføring. Det er etter vår oppfatning et paradoks at kriminalomsorgen de seneste årene har kommet langt i etablering av faglige gode alternative soningsformer for voksne, mens barnevernets arbeid med tilsvarende alternativer for barn og unge nedprioriteres slik at sårbare barn og unge fortsatt skal sone i fengsler og i varetekt. 9 Dagens kompetanseflukt og sykefravær må bremses for å kunne ha et tilbud av god kvalitet i fremtiden arbeidsvilkårene i barnevernet trenger et løft Barnevernet har ikke bare en ressursutfordring i antall hoder og hender. Faglig kompetente og personlig motiverte medarbeidere er en helt avgjørende faktor for å lykkes i arbeidet med omsorgstrengende barn og ungdom. Kvaliteten i barnevernet avhenger derfor vel så mye av at mennesker med god og relevant kompetanse arbeider der, som av antallet. En annen vesensfaktor for at et tilbud skal være av god kvalitet, er at barnevernet klarer å beholde disse kompetente ansatte så barna får stabile omsorgspersoner å forholde seg til. Barnevernet har utfordringer med sykefravær og turnover blant annet på grunn av høy arbeidsbelastning. Dette er faktorer som svekker kvaliteten på det faglige tilbudet barna og de unge får. I tillegg til flere stillinger er det derfor helt avgjørende å gi medarbeiderne i barnevernet bedre lønn, gode arbeidsvilkår og faglig utvikling slik at de blir lenger i jobben. Aleris Ungplan & BOIs erfaring etter flere tiår med barnevernsarbeid tilsier at vi er helt avhengige av å ta godt vare på den kompetansen som finnes og samarbeide og samhandle bedre, skal vi klare å møte noen av de aller største utfordringene barnevernet står overfor i årene som kommer.

10 I 2030 vil barnevernet ha et større og mer komplekst ressursbehov og det vil være knapphet på arbeidskraft å redusere gode tilbud er ingen løsning for fremtiden 10 Alle fremtidsanalyser om det norske helsevesenet presenterer kabaler om arbeidsressurser som ikke går opp. Det er ingen grunn til å tro at knapphet på kompetente hender ikke vil bli en utfordring også i barnevernet. Det blir viktig å holde på de ressursene vi har. Norske myndigheter har i over 20 år benyttet seg av private barnevernsaktører for å dekke behovet og løse oppgaven det er å ha et godt barnevern i Norge. Privat barnevern har i dag fosterhjem, institusjonsplasser og andre barnevernstilbud som tilsvarer over en tredel av det statlige barnevernsbudsjettet. Det er et betydelig årlig bidrag til det å løse en av de viktigste oppgavene norske myndigheter har å ivareta. Det frivillige og ideelle arbeidet som gjøres for barn og ungdom hver dag i hele Norge idrett, musikk og andre fritidstilbud der barn og unge møtes, er en svært viktig faktor for en trygg og god oppvekst og et viktig forebyggende barnevernsarbeid. Frivillige og ideelle gjør også en uvurderlig innsats med sine omsorgstiltak for barn og unge under barnevernets omsorg. De aller fleste barn og unge under barnevernets omsorg trenger hovedsakelig nettopp det omsorg. Men for den marginale gruppen barn og unge som trenger maksimal oppfølging, er ikke omsorg alltid nok. Private aktører som Aleris Ungplan & BOI får ofte ansvar for de barna og unge som er mest krevende. De som har vært gjennom alt hva det offentlige kan tilby av løsninger, og som gjerne trenger ulike typer behandling og annen tett oppfølging. For dem er et faglig barnevernstilbud med medisinsk og sosialfaglig kompetanse helt avgjørende for at de skal klare overgangen til et selvstendig og godt voksenliv. Dagens barnevernstilbud er ikke tilstrekkelig. Med økt arbeidsmengde og knapphet på arbeidskraft i vente, er det vanskelig å se at dagens politiske signaler om å redusere bruken av de barnevernstilbudene som hvert år gir hundrevis av barn og unge denne siste sjansen, er godt barnevernsarbeid så lenge norske myndigheter ikke ser ut til å skulle bygge opp et tilsvarende tilbud selv. Skal vi klare å løse barnevernsoppgaven i 2030 må vi ha flere ansatte, flere plasser og styrket kompetanse også på førstelinjenivå i kommunene. Det må settes inn tiltak så barnevernet beholder de dyktige ansatte vi har, lenger. Og vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnevernet så vi får tak i nok folk med rett kompetanse i fremtiden.

11 Bakgrunn og ideologi Om Aleris Ungplan & BOI Det som i dag heter Aleris Ungplan & BOI, ble etablert i 1991 som Norges første private barnevernsaktør. Grunnlaget var en visjon om at barn som trengte et omsorgstilbud skulle få det når de trengte det, og slik de trengte det. Den faglige visjonen var å skape et bedre og mer fleksibelt omsorgstilbud tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom. Den faglige idealismen hos sosionom og gründer Erik R. Sandøy og hans kolleger som etablerte tiltaket, baserte seg på tanken om et system som var best mulig tilrettelagt for å nå de faglige målene man satte seg. Først sikret ved at de som utførte omsorgsarbeidet også hadde etablert organisasjonen. Senere er dette ivaretatt ved fortsatt kort vei fra forslag til beslutning. Dette bidro til bedre individuell tilrettelegning og mer fleksibilitet. På denne måten ønsket Aleris Ungplan & BOI å lage et supplement og korrektiv til det mer byråkratisk orienterte offentlige barnevernet, og slik bidra til et mer mangfoldig barnevernstilbud. I dag er Aleris Ungplan & BOI Norges største private barnevernsaktør. BOI er Aleris virksomhet innen psykiatrisk omsorg. 11 Å være den første private aktøren på et felt mange mener ikke bør være utenfor offentlige hender, var utfordrende. Arbeidet møtte mye motstand og skapte behov for nye regelverk. Prosessen var sterkt preget av den samme ideologiske argumentasjon rundt privat barnevern vi ser i dag. Private aktører arbeider uten statlige tilskudd og utelukkende på oppdrag fra norske myndigheter. Selvsagt under strenge offentlige krav til godkjenning og kontroll som alltid vil være en forutsetning for at private skal kunne arbeide med barnevern. Selv om norske myndigheter er eneste kjøper av barnevernstjenester, er det fortsatt vanskelig for mange å godta at hensyn til forsvarlig økonomisk drift kan kombineres med omsorg for utsatte barn. Aleris Ungplan & BOI har gjennom 20 års arbeid med barnevern oppnådd tillit og faglig anerkjennelse gjennom å komme opp med fungerende løsninger, også for de barna og unge som har vært gjennom hele det offentlige systemet uten å finne seg til rette. Mange av metodene vi har vært tidlig ute med å ta i bruk, har senere blitt implementert i offentlig barnevern. Det er ikke vanskelig å se prinsipielle innvendinger mot å skulle tjene penger på barnevern eller annet sosialt arbeid. Aleris Ungplan & BOI tar derfor ikke ut utbytte. Et eventuelt overskudd kanaliseres tilbake til driften slik at det benyttes til å utvikle enda bedre tilbud. Økonomisk fortjeneste vil heller aldri være driveren bak vårt arbeid. Vår motivasjon ligger i at vi lykkes i å gi flertallet av de vel 5000 barn og unge som opp gjennom årene har vært under vår omsorg, et grunnlag for å klare overgangen fra en utfordrende barndom til et verdig voksenliv. Privat barnevern har slik betydd mye for mange og vi vil utgjøre en stor forskjell i manges liv også i fremtiden. Gjennom 20 år har Aleris Ungplan & BOI sammen med andre private aktører bidratt til å løse en av de viktigste oppgavene norske myndigheter har å ivareta.

12 Metoder og kvalitetskriterier Aleris Ungplan & BOIs visjon er: Vi skal være best på det vi gjør. Det betyr at vi til enhver tid forplikter oss til kontinuerlig forbedring. Strenge rutiner for kontroll og evaluering av vår kvalitetspolitikk skal sikre at vi til enhver tid er trygge på at hele organisasjonen tåler gjennomlysning og sammenligning mot andre aktører. 12 Enkeltindividets unike behov og individuell tilnærming er vårt hovedprinsipp. At vi konsekvent etterlever dette prinsippet, skiller oss fra andre leverandører av barnevernstjenester. Vi var tidlig ute med å kartlegge hvem barna er for å sikre rett tiltak til rett barn. Barna og de unges medbestemmelsesrett er en selvsagt faktor. Det er den unge som skal eie målene i den individuelle handlingsplan, og det er vi som skal sette oss inn i, og forstå den unges prosjekt ikke motsatt. Handlingsplanen skreddersyr opplegget for den enkelte, og ved inntak skal det også være klart hva som skal skje når vedtaket utgår. Aleris Ungplan & BOI benytter seg av metoder som er basert på internasjonalt anerkjent kunnskap. Vår modell Aleris Ungplan-modellen er basert på PMTO, økologisk systemteori og kognitiv atferdstilnærming. Dette er metoder med dokumentert effekt. PMTO er også en del av Barne- og familiedepartementets nasjonale satsing, og tiltaket er anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet. Aleris Ungplan & BOI har egen FoU-direktør og deltar for tiden i tre forskningsprosjekter; to ved Universitetet i Bergen (UiB) og et samarbeidsprosjekt mellom University of Western Cape i Sør Afrika og UiB. Som del av en nordisk virksomhet drar Aleris Ungplan & BOI også nytte av kunnskapsutveksling med forsknings- og utviklingsarbeidet som gjøres ved barnevernsvirksomhetene i Sverige og i Danmark. En effektstudie av behandlingsmodellen MultiFunC startet i 2010, på oppdrag fra Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet. Aleris Ungplan & BOI er referanseaktør for denne effektstudien som utføres av Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU) ved Universitetet i Tromsø. I Aleris Ungplan & BOI er det ingen åpningstid. Vi er på plass når behov for omsorg oppstår, uavhengig av tidspunkt. Unge mennesker som trenger omsorg skal møtes med varme. Alle er velkomne hos oss når de måtte trenge oss. Vi vet at lange ventetider kan være en stor belastning for et barn som opplever omsorgssvikt. Vi har ingen ventetid, barn får plass hos oss den dagen de trenger det. Barna og de unge som kommer til oss har alle opplevd ulike former for tillitsbrudd. Derfor har Aleris Ungplan & BOI også et prinsipp om at vi ikke lover mer enn vi kan holde uansett hvor lite eller ubetydelig løftet måtte virke.

13 Aleris Ungplan & BOIs mål er å tiltrekke seg de beste medarbeiderne og være en attraktiv og utviklende arbeidsplass. Vi mener faglig og personlig motiverte medarbeidere er en avgjørende faktor for å lykkes i arbeidet med omsorgstrengende barn og ungdom. Vi arbeider derfor for at de ansatte hos oss skal oppleve at de jobber i et arbeidsmiljø preget av åpenhet, ansvar, initiativ, engasjement, kreativitet og arbeidsglede. Våre etiske retningslinjer inneholder de krav vi stiller til våre handlinger og vår opptreden. Retningslinjene gjelder for alle som arbeider i Aleris styret, ledelse og medarbeidere. Evnen til å identifisere et etisk dilemma og håndtere dette er med på å opprettholde en etisk-, faglig- og juridisk forsvarlig drift. Våre etiske retningslinjer er forebyggende og er derfor strengere enn juridiske regler, og alle ansatte er kjent med konsekvensene av å ikke etterleve disse. 13 Alle handlinger i Aleris Ungplan & BOI skjer som følge av gjennomtenkte valg basert på individuelle behov, varme, faglig kompetanse og en tro på at alle problemer er løsbare. Vi tror dette er grunnen til at oppdragsgivere velger våre løsninger i så stor grad de har erfart at det nytter.

14 14

15 Aleris Ungplan & BOI AS Fredrik Stangsgt 11-13, 0264 Oslo Telefon: E-post: Internett: 15

16 16

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning... 13 Kapittel 1 Grunnlaget for barnevernets arbeid og miljøterapi... 15 De tre barnevernslovene... 15 Barnevernsloven av 1953... 16 Barnevernsloven av 1992... 16 Forvaltningsreformen

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger?

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? NRKs ordførerundersøkelse om mottak av flyktninger og asylsøkere januar 2016 1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? I 2015 kom 31.000 flyktninger

Detaljer

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder HØRINGSSVAR Fra nærmere informasjon, kontakt Guro Sandnes Rudlende Daglig leder 941 30 873 guro@barnevernsbarna.no Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon for nåværende

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Minoriteter og urfolk

Minoriteter og urfolk Barnevernpanelet Ble nedsatt av Barne-, likestillings-og inkluderingsminister Audun Lysbakken og hadde sitt første møte 15. desember 2010. Panelet har hatt 7 samlinger, hvorav fem har gått over to dager.

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

MUSIKKTERAPI I BARNEVERNET

MUSIKKTERAPI I BARNEVERNET MUSIKKTERAPI I BARNEVERNET Hva er musikkterapi, og hvordan fungerer det i praksis? Hva sier forskningen? Hvilke erfaringer har barn og unge med musikkterapi? Hvordan komme i gang? HVA ER MUSIKKTERAPI,

Detaljer

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN Møte med Komite for helse og sosial 31. januar 2017 Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvem er barnevernsbarna? Familiene i barnevernet: Kjennetegnes ofte ved lavere inntekt

Detaljer

Forskningsleveranser 2013

Forskningsleveranser 2013 «Hva sier forskningen?» Forskningsleveranser 2013 Programkommunesamling, Trondheim 11. feb. 2014 Øyvind Ustad, Seniorrådgiver FoU Husbanken 1. Husbankens FoU-arbeid 2. Forskningsleveranser 2013: 3 eksempler

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017

Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017 Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017 Ida: Dei forsto meg ikkje Utsatt for alvorlig omsorgssvikt og overgrep Barnevernet grep inn da hun selv bad om det, 15 år gammel Så fulgte

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Velkommen til KOA-familien!

Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat:

Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat: 1 2 Følgende forhold sies å skape problemer for samarbeidet mellom kommunene og Bufetat: Uklare ansvarsforhold Bufetat går inn på kommunenes ansvarsområde og overprøver deres beslutninger. Manglende kommunal

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Store forskjeller i plasseringer av barn og unge med og uten innvandrerbakgrunn

Store forskjeller i plasseringer av barn og unge med og uten innvandrerbakgrunn Plasseringer i barnevernstjenesten Store forskjeller i plasseringer av barn og unge med og uten innvandrerbakgrunn og ungdom plasseres oftere både i fosterhjem og institusjon enn andre. som er født og

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

BAK TALLENE UTVIKLINGSTREKK I ÅRSAKSBILDET I BARNEVERNET I NORGE: VOLD. PSYKISK SYKDOM. RUS. ATFERD.

BAK TALLENE UTVIKLINGSTREKK I ÅRSAKSBILDET I BARNEVERNET I NORGE: VOLD. PSYKISK SYKDOM. RUS. ATFERD. BAK TALLENE UTVIKLINGSTREKK I ÅRSAKSBILDET I BARNEVERNET I NORGE: VOLD. PSYKISK SYKDOM. RUS. ATFERD. 1 2 14 200 barn og unge fikk i 2011 hjelp av barnevernet for første gang. Bak hvert tall finnes en historie.

Detaljer

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Hilde Baardsen Barne-, ungdoms- og familieetaten Hva gjør vi? Medvirkning Mitt liv institusjon Undersøkelser der ungdom svarer

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Betydningen av natur og friluftsliv for samfunnsutvikling og verdiskaping

Betydningen av natur og friluftsliv for samfunnsutvikling og verdiskaping Betydningen av natur og friluftsliv for samfunnsutvikling og verdiskaping, 23. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Hva er økosystemtjenester? Økosystemenes direkte og indirekte bidrag

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Programsamling og kunnskapsmøte Husbanken Se på meg Bak tomme øyne og hul latter Innenfor sammenbitte tenner og en døende kropp Innenfor bedøvde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

«Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen

«Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen «Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/110733/ glassjenta-kapittel-1-en-mail-om-natten «Ida» Tilsynet 12. februar 2016 ble det

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Saksframlegg INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til dimensjonering og forvaltning av institusjonsplasser

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 17.11.16 Nytt fra Fylkesmannen Endringer i barnevernloven siden sist Norsk tiltredelse til Haagkonvensjonen 1996 lovendringer

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal «Frivillig arbeid gir bedre helse: - Det er terapi» Aftenposten 26.9.16 Foto Torstein Øen Medlemsorganisasjoner 950.000 medlemskap + 5 ganger så mange uorganiserte

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Groruddalssatsingen. Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet. Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Groruddalssatsingen. Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet. Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Tromsø Synnøve Riise Bøgeberg 12 november 2015 Groruddalen i Oslo: 137 000 innbyggere,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Hva kjennetegner virkningsfulle tiltak for barn i førskolealder?

Hva kjennetegner virkningsfulle tiltak for barn i førskolealder? Hva kjennetegner virkningsfulle tiltak for barn i førskolealder? Konferanse om forebygging og tidlig innsats Tønsberg, 25.09.13 Are Karlsen Senter for Forebygging Tønsberg kommune Temaer Tre påstander

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg?

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? Skien, 07. mars 2013 Hvorfor folkehelsearbeid? Velferdsstaten under press Etterspørselspress Organisatorisk press Forventningspress økonomisk

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus Se på meg Bak tomme øyne og hul latter Innenfor sammenbitte tenner og en

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer