Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt"

Transkript

1 Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt Aleris Ungplan & BOI, 2011

2 2

3 Innledning Mye av barnevernets arbeid de siste årene har vært rettet mot å rette opp tidligere feilskjær, lære av feil og forbedre utilstrekkeligheter ved dagens system. Hvordan vi kan forbedre dagens system er også utgangspunkt for mye av det pågående politisk initierte arbeidet innenfor barnevernet. 3 Dette er alle positive initiativer. Men skal vi klare å få et godt barnevern også i fremtiden, er det ikke nok bare å forbedre dagens system basert på tidligere erfaringer. Et vel så viktig perspektiv er å se fremover og hva fremtidens barnevernsutfordringer vil bringe slik at vi kan planlegge så vi har tilstrekkelig med ressurser og kan stå forberedt til å møte disse utfordringene. Det er selvsagt vanskelig å si noe eksakt om fremtiden på et felt der så mange deler av samfunnsutviklingen kan spille inn: folketall, innvandring, befolkningssammensetning, kriminalitetsbilde, utdanning, helse og psykisk helsevern, terskelen for å behandle, for å nevne noe. I dette notatet har vi satt opp en tenkt utvikling som forutsetter at barnevernets arbeidsområder øker med 2 prosent årlig frem mot 2030, og dagens barnevernsstruktur og ressursbruk består uten å iberegne befolkningsvekst. Et slikt anslag vil selvsagt ikke være en absolutt sannhet. Men basert på den jevnt over betydelige økningen barnevernet har sett på sentrale ansvarsområder siste år, kan det likevel være nyttig å komme med et anslag som illustrerer hva som kan vente i 2030 dersom de siste årenes økning fortsetter, og vi bruker barnevernsressursene på samme måte som i dag. Og foreslå løsninger på hvordan vi bør møte utfordringene som venter.

4 I 2030 vil barn og unge få støtte fra barnevernet flere enn i dag barn og unge fikk støtte fra barnevernet i Det er 5 prosent flere enn i 2008, og nesten 50 prosent flere enn for ti år siden. Hvis vi går ut i fra at denne utviklingen fortsetter frem mot 2030, og vi forutsetter en årlig økning på 2 prosent, vil mer enn barn og unge trenge bistand fra barnevernet i løpet av I 2030 vil over barn og unge bo i institusjon, fosterhjem og andre typer bo- og behandlingsopphold nesten 6000 flere enn i dag Ved utgangen av 2009 var barn og unge plasserte utenfor familien, nesten 5 prosent flere enn i Dersom vi legger til grunn et anslag på en årlig økning på mer beskjedne 2 prosent, vil over barn og unge bo i fosterhjem, institusjon og andre typer bo- og behandlingsopphold ved utgangen av I 2030 vil 7900 personer jobbe i Bufetat 2600 flere enn i dag 5200 vil jobbe i det kommunale barnevernet 1800 flere enn i dag Ved utgangen av 2010 var det 5300 ansatte i Bufetat, det vil si 1,07 ansatte per barn som Bufetat har vedtatt tiltak for (4954), ved utgangen av Det var 3400 årsverk i det kommunale barnevernet i 2009, 0,07 ansatte per barn og unge som fikk støtte fra barnevernet i 2009 (46 500). Det ble i 2010 gjennomgått over meldinger. Dette er en økning på nesten 10 prosent fra Undersøkelsessakene har økt med 60 prosent fra 2002 til Forutsatt en lik fordeling av Bufetat-ansatte i forhold til barn som Bufetat har vedtatt tiltak for ved utgangen av 2030, etter en årlig vekst i antall barn på 2 prosent, vil nesten 7900 personer arbeide i Bufetat i Forutsatt lik fordeling av kommunale årsverk og en årlig vekst på 2 prosent i antall barn og unge som mottar støtte fra barnevernet, vil det være 5200 årsverk i det kommunale barnevernet i Kilder denne side: SSB, Bufetat, regjeringen.no. Alle anslag er regnet ut uten å iberegne befolkningsfremskrivninger. 2 Uten å iberegne de 400 nye stillingene som er varslet.

5 I 2030 vil barn og unge bo i fosterhjem 4200 flere enn i dag Ved utgangen av 2009 bodde 8150 barn og unge i fosterhjem; 72 prosent av barn og unge som er plassert utenfor hjemmet. Forutsatt en årlig økning på 2 prosent i antall barn og unge som er plassert utenfor hjemmet, og at andelen av disse som bor i fosterhjem holder seg stabil, vil barn og unge bo i fosterhjem ved utgangen av Forutsatt det politiske målet om og arbeidet med å få flere over fra institusjon til fosterhjem, vil antallet nødvendige fosterhjem være enda høyere. I 2030 vil det statlige barnevernet koste over 12 milliarder kroner i året Det kommunale barnevernet vil koste nesten 16 milliarder kroner i året Det statlige barnevernets utgifter var på 5,4 milliarder i Utgiftene økte med 400 millioner, eller 8 prosent, fra 2008 til De siste fem årene har utgiftene økt med hele 1,9 milliarder, eller 55 prosent. Driftsutgiftene til det kommunale barnevernet var på vel 6,8 milliarder kroner i 2009, en økning på 11 prosent fra Siden 2003 har utgiftene økt med vel 54 prosent. Dersom de statlige utgiftene målt per barn og unge som er plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2009 holder seg stabilt og vi legger økningen i antall barn på 2 prosent årlig til grunn, vil utgiftene til det statlige barnevernet være på over 8 milliarder i 2030 målt i dagens verdi. Justert for prisstigning, vil kostnadene til det statlige barnevernet være på over 12 milliarder i året 3. Dersom de kommunale utgiftene per barn og unge som mottar støtte årlig holder seg stabilt og vi legger en årlig økning på 2 prosent i antall barn som får støtte, vil utgiftene til det kommunale barnevernet være på over 10 milliarder kroner i 2030 målt i dagens verdi. Justert for prisstigning som eksempelet over, vil de kommunale utgiftene i 2030 være på nesten 16 milliarder kroner. 3 Forutsatt en årlig prisstigning på 2,025 % (snittverdien av SSBs årlige anslag på vekst i KPI frem tom. 2014). Ikke iberegnet lønnsvekst.

6 6

7 Aleris Ungplan & BOIs syn på utviklingen Flere og mer komplekse saker gir større krav til ressurser og kompetanse Selv med en årlig vekst som ligger under siste års utvikling, vil barnevernets arbeidsmengde øke betydelig i årene som kommer. Aleris Ungplan & BOI ser også at problemene barn og unge har med seg inn i barnevernet nå er mer sammensatte enn tidligere. Mange faller mellom ansvarsområdet til psykisk helsevern, kriminalomsorg og barnevern. Jo lenger ventetiden blir, kan det som i starten er små problemer få tid til å utvikle seg til tyngre forhold som er vanskeligere og mer ressurskrevende å snu. Antall barn og unge som mottar behandling i psykisk helsevern har for eksempel økt med 18 prosent fra Anbefalingene fra Flatø-utvalget om å etablere felles barnevern- og barne- og ungdomspsykiatriske institusjonsplasser haster. 7 Mer komplekse saker vil kreve større krav til kompetanse i barnevernet ikke bare på statlig nivå, men også på førstelinjenivå i kommunene. Vi vil trenge bedre systematikk og kunnskap om måten vi fanger opp barnas behov på, og utvikle samhandlingssystemer som fanger opp om barna er riktig plassert. Mer komplekse saker vil også kreve tettere og bedre oppfølging av alle fosterforeldre særlig dersom det politiske målet om å få flere over fra institusjon til fosterhjem, gjennomføres. En satsing på det kommunale barnevernet bør også sees i sammenheng med ressurssituasjonen innen kommunenes PP-tjeneste og psykiske helsetilbud. Enslige mindreårige asylsøkere og økt innvandring krever ny kunnskap og kompetanse I 2009 kom 2500 barn og unge alene til Norge 5. Det er nesten dobbelt så mange som i 2008 og mer enn seks ganger flere enn i Selv om langt færre kom i 2010, rundt stykker, representerer enslige, mindreårige asylsøkere en betydelig utfordring. Vi vil aldri vite eksakt hvor mange som vil komme fra år til år, men vi vet at de som kommer vil trenge et tilbud. Barnevernet har ansvar for å gi de under 15 år et tilbud, noe som er krevende nok i seg selv. Men de mellom 15 og 18 år som UDI har ansvar for, er også barn. I dag blir disse for dårlig utredet. Mange kommer fra konfliktfylte land. Når de vokser opp alene, vet vi ikke hva vi i fremtiden kan møte av komplekse saker vi i dag ikke ser rekkevidden av. 4 Kilde: Beregninger av Helsedirektoratets tall 5 Kilde: UDI 6 Kilde: UDI

8 I dag er det litt over en halv million innvandrere og norskfødte personer med innvandrerforeldre i Norge, med bakgrunn fra over 200 forskjellige land. I 2030 vil tallet være nesten doblet. Norge vil ha over én million innvandrere og norskfødte personer med innvandrerforeldre. Dette er nesten 20 prosent av den totale befolkningen i 2030 som med middels vekst vil være på rundt 5,8 millioner mennesker 7. 8 En stadig mer flerkulturell befolkningssammensetning vil skape et større behov for særegen kompetanse om flerkulturelt sosialt arbeid ikke bare for å kunne gi enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet et godt tilbud, men for å gi en stadig mer sammensatt norsk barnebefolkning, et kvalifisert tilbud. Institusjonstilbudet må bestå reduksjon i tilbudet bør måles opp mot utviklingen i kriminalitet og psykisk helsevern blant barn og unge. Barn skal ikke være i fengsel Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene (som kun skjer i statlig regi) gikk ned fra 2008 til Det var også en nedgang i institusjonsopphold fra på 6,5 prosent 8. Det er et politisk mål å få flere fra institusjon over i fosterhjem. Aleris Ungplan & BOI ser en tendens til at de barna som kommer på institusjon i dag, har tyngre problemer enn tidligere. Årsaken kan være at de har måttet ventet lenge på et tilbud, så problemer har fått tid til å utvikle seg. Eller at de har vært plassert i fosterhjem som ikke har evnet å håndtere alvorlige atferdsavvik, med dertil tilhørende nye brudd i viktige relasjoner. Noen barn og unge trenger et sterkere tilbud enn det et fosterhjem kan gi. Resultatet av å redusere institusjonstilbudet for disse barna og unge kan bety flere akuttplasseringer, noe som igjen øker sjansen for de trenger et mer langvarig opphold. Dersom reduksjonen i institusjonstilbud skal fortsette, bør det ikke automatisk sees på en suksessfaktor for godt barnevern uten at det også måles opp mot utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten og barn og unge i psykisk helsevern. Vi vet at over 2000 unge under 18 år ble satt på glattcelle i Antall barn i fengsel har økt fra 54 i 2007, til 74 året etter til nærmere 100 i 2009 nesten en dobling på bare to år 10. FN kritiserer Norge for denne praksisen. 7 Kilde: SSB 8 Kilde: Bufetat 9 Kilde: Barneombudet og Advokatforeningen 10 Kilde: Dagsavisen 2010

9 Regjeringens vedtak om å etablere to nye ungdomsenheter i Kriminalomsorgen i Bergen og Oslo er begrunnet med at det er mangel på alternativer i barnevernet. Aleris Ungplan & BOI er ikke enig i at det ikke finnes alternativer til fengsling og varetekt for barn og unge. Barnevernets tilbud kan fint fungere som fullverdige alternativer til varetekt og fengsel for barn og unge. Dette forutsetter en avklaring av finansielt, organisatorisk, juridisk og faglig ansvar mellom kriminalomsorgen, politiet og barnevernet. Bruk og videreutvikling av barnevernets tilbud strander derimot i politiske og ideologiske stridigheter. Aleris Ungplan & BOI har bred erfaring og gode resultater fra alternativ straffegjennomføring. Det er etter vår oppfatning et paradoks at kriminalomsorgen de seneste årene har kommet langt i etablering av faglige gode alternative soningsformer for voksne, mens barnevernets arbeid med tilsvarende alternativer for barn og unge nedprioriteres slik at sårbare barn og unge fortsatt skal sone i fengsler og i varetekt. 9 Dagens kompetanseflukt og sykefravær må bremses for å kunne ha et tilbud av god kvalitet i fremtiden arbeidsvilkårene i barnevernet trenger et løft Barnevernet har ikke bare en ressursutfordring i antall hoder og hender. Faglig kompetente og personlig motiverte medarbeidere er en helt avgjørende faktor for å lykkes i arbeidet med omsorgstrengende barn og ungdom. Kvaliteten i barnevernet avhenger derfor vel så mye av at mennesker med god og relevant kompetanse arbeider der, som av antallet. En annen vesensfaktor for at et tilbud skal være av god kvalitet, er at barnevernet klarer å beholde disse kompetente ansatte så barna får stabile omsorgspersoner å forholde seg til. Barnevernet har utfordringer med sykefravær og turnover blant annet på grunn av høy arbeidsbelastning. Dette er faktorer som svekker kvaliteten på det faglige tilbudet barna og de unge får. I tillegg til flere stillinger er det derfor helt avgjørende å gi medarbeiderne i barnevernet bedre lønn, gode arbeidsvilkår og faglig utvikling slik at de blir lenger i jobben. Aleris Ungplan & BOIs erfaring etter flere tiår med barnevernsarbeid tilsier at vi er helt avhengige av å ta godt vare på den kompetansen som finnes og samarbeide og samhandle bedre, skal vi klare å møte noen av de aller største utfordringene barnevernet står overfor i årene som kommer.

10 I 2030 vil barnevernet ha et større og mer komplekst ressursbehov og det vil være knapphet på arbeidskraft å redusere gode tilbud er ingen løsning for fremtiden 10 Alle fremtidsanalyser om det norske helsevesenet presenterer kabaler om arbeidsressurser som ikke går opp. Det er ingen grunn til å tro at knapphet på kompetente hender ikke vil bli en utfordring også i barnevernet. Det blir viktig å holde på de ressursene vi har. Norske myndigheter har i over 20 år benyttet seg av private barnevernsaktører for å dekke behovet og løse oppgaven det er å ha et godt barnevern i Norge. Privat barnevern har i dag fosterhjem, institusjonsplasser og andre barnevernstilbud som tilsvarer over en tredel av det statlige barnevernsbudsjettet. Det er et betydelig årlig bidrag til det å løse en av de viktigste oppgavene norske myndigheter har å ivareta. Det frivillige og ideelle arbeidet som gjøres for barn og ungdom hver dag i hele Norge idrett, musikk og andre fritidstilbud der barn og unge møtes, er en svært viktig faktor for en trygg og god oppvekst og et viktig forebyggende barnevernsarbeid. Frivillige og ideelle gjør også en uvurderlig innsats med sine omsorgstiltak for barn og unge under barnevernets omsorg. De aller fleste barn og unge under barnevernets omsorg trenger hovedsakelig nettopp det omsorg. Men for den marginale gruppen barn og unge som trenger maksimal oppfølging, er ikke omsorg alltid nok. Private aktører som Aleris Ungplan & BOI får ofte ansvar for de barna og unge som er mest krevende. De som har vært gjennom alt hva det offentlige kan tilby av løsninger, og som gjerne trenger ulike typer behandling og annen tett oppfølging. For dem er et faglig barnevernstilbud med medisinsk og sosialfaglig kompetanse helt avgjørende for at de skal klare overgangen til et selvstendig og godt voksenliv. Dagens barnevernstilbud er ikke tilstrekkelig. Med økt arbeidsmengde og knapphet på arbeidskraft i vente, er det vanskelig å se at dagens politiske signaler om å redusere bruken av de barnevernstilbudene som hvert år gir hundrevis av barn og unge denne siste sjansen, er godt barnevernsarbeid så lenge norske myndigheter ikke ser ut til å skulle bygge opp et tilsvarende tilbud selv. Skal vi klare å løse barnevernsoppgaven i 2030 må vi ha flere ansatte, flere plasser og styrket kompetanse også på førstelinjenivå i kommunene. Det må settes inn tiltak så barnevernet beholder de dyktige ansatte vi har, lenger. Og vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnevernet så vi får tak i nok folk med rett kompetanse i fremtiden.

11 Bakgrunn og ideologi Om Aleris Ungplan & BOI Det som i dag heter Aleris Ungplan & BOI, ble etablert i 1991 som Norges første private barnevernsaktør. Grunnlaget var en visjon om at barn som trengte et omsorgstilbud skulle få det når de trengte det, og slik de trengte det. Den faglige visjonen var å skape et bedre og mer fleksibelt omsorgstilbud tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom. Den faglige idealismen hos sosionom og gründer Erik R. Sandøy og hans kolleger som etablerte tiltaket, baserte seg på tanken om et system som var best mulig tilrettelagt for å nå de faglige målene man satte seg. Først sikret ved at de som utførte omsorgsarbeidet også hadde etablert organisasjonen. Senere er dette ivaretatt ved fortsatt kort vei fra forslag til beslutning. Dette bidro til bedre individuell tilrettelegning og mer fleksibilitet. På denne måten ønsket Aleris Ungplan & BOI å lage et supplement og korrektiv til det mer byråkratisk orienterte offentlige barnevernet, og slik bidra til et mer mangfoldig barnevernstilbud. I dag er Aleris Ungplan & BOI Norges største private barnevernsaktør. BOI er Aleris virksomhet innen psykiatrisk omsorg. 11 Å være den første private aktøren på et felt mange mener ikke bør være utenfor offentlige hender, var utfordrende. Arbeidet møtte mye motstand og skapte behov for nye regelverk. Prosessen var sterkt preget av den samme ideologiske argumentasjon rundt privat barnevern vi ser i dag. Private aktører arbeider uten statlige tilskudd og utelukkende på oppdrag fra norske myndigheter. Selvsagt under strenge offentlige krav til godkjenning og kontroll som alltid vil være en forutsetning for at private skal kunne arbeide med barnevern. Selv om norske myndigheter er eneste kjøper av barnevernstjenester, er det fortsatt vanskelig for mange å godta at hensyn til forsvarlig økonomisk drift kan kombineres med omsorg for utsatte barn. Aleris Ungplan & BOI har gjennom 20 års arbeid med barnevern oppnådd tillit og faglig anerkjennelse gjennom å komme opp med fungerende løsninger, også for de barna og unge som har vært gjennom hele det offentlige systemet uten å finne seg til rette. Mange av metodene vi har vært tidlig ute med å ta i bruk, har senere blitt implementert i offentlig barnevern. Det er ikke vanskelig å se prinsipielle innvendinger mot å skulle tjene penger på barnevern eller annet sosialt arbeid. Aleris Ungplan & BOI tar derfor ikke ut utbytte. Et eventuelt overskudd kanaliseres tilbake til driften slik at det benyttes til å utvikle enda bedre tilbud. Økonomisk fortjeneste vil heller aldri være driveren bak vårt arbeid. Vår motivasjon ligger i at vi lykkes i å gi flertallet av de vel 5000 barn og unge som opp gjennom årene har vært under vår omsorg, et grunnlag for å klare overgangen fra en utfordrende barndom til et verdig voksenliv. Privat barnevern har slik betydd mye for mange og vi vil utgjøre en stor forskjell i manges liv også i fremtiden. Gjennom 20 år har Aleris Ungplan & BOI sammen med andre private aktører bidratt til å løse en av de viktigste oppgavene norske myndigheter har å ivareta.

12 Metoder og kvalitetskriterier Aleris Ungplan & BOIs visjon er: Vi skal være best på det vi gjør. Det betyr at vi til enhver tid forplikter oss til kontinuerlig forbedring. Strenge rutiner for kontroll og evaluering av vår kvalitetspolitikk skal sikre at vi til enhver tid er trygge på at hele organisasjonen tåler gjennomlysning og sammenligning mot andre aktører. 12 Enkeltindividets unike behov og individuell tilnærming er vårt hovedprinsipp. At vi konsekvent etterlever dette prinsippet, skiller oss fra andre leverandører av barnevernstjenester. Vi var tidlig ute med å kartlegge hvem barna er for å sikre rett tiltak til rett barn. Barna og de unges medbestemmelsesrett er en selvsagt faktor. Det er den unge som skal eie målene i den individuelle handlingsplan, og det er vi som skal sette oss inn i, og forstå den unges prosjekt ikke motsatt. Handlingsplanen skreddersyr opplegget for den enkelte, og ved inntak skal det også være klart hva som skal skje når vedtaket utgår. Aleris Ungplan & BOI benytter seg av metoder som er basert på internasjonalt anerkjent kunnskap. Vår modell Aleris Ungplan-modellen er basert på PMTO, økologisk systemteori og kognitiv atferdstilnærming. Dette er metoder med dokumentert effekt. PMTO er også en del av Barne- og familiedepartementets nasjonale satsing, og tiltaket er anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet. Aleris Ungplan & BOI har egen FoU-direktør og deltar for tiden i tre forskningsprosjekter; to ved Universitetet i Bergen (UiB) og et samarbeidsprosjekt mellom University of Western Cape i Sør Afrika og UiB. Som del av en nordisk virksomhet drar Aleris Ungplan & BOI også nytte av kunnskapsutveksling med forsknings- og utviklingsarbeidet som gjøres ved barnevernsvirksomhetene i Sverige og i Danmark. En effektstudie av behandlingsmodellen MultiFunC startet i 2010, på oppdrag fra Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet. Aleris Ungplan & BOI er referanseaktør for denne effektstudien som utføres av Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU) ved Universitetet i Tromsø. I Aleris Ungplan & BOI er det ingen åpningstid. Vi er på plass når behov for omsorg oppstår, uavhengig av tidspunkt. Unge mennesker som trenger omsorg skal møtes med varme. Alle er velkomne hos oss når de måtte trenge oss. Vi vet at lange ventetider kan være en stor belastning for et barn som opplever omsorgssvikt. Vi har ingen ventetid, barn får plass hos oss den dagen de trenger det. Barna og de unge som kommer til oss har alle opplevd ulike former for tillitsbrudd. Derfor har Aleris Ungplan & BOI også et prinsipp om at vi ikke lover mer enn vi kan holde uansett hvor lite eller ubetydelig løftet måtte virke.

13 Aleris Ungplan & BOIs mål er å tiltrekke seg de beste medarbeiderne og være en attraktiv og utviklende arbeidsplass. Vi mener faglig og personlig motiverte medarbeidere er en avgjørende faktor for å lykkes i arbeidet med omsorgstrengende barn og ungdom. Vi arbeider derfor for at de ansatte hos oss skal oppleve at de jobber i et arbeidsmiljø preget av åpenhet, ansvar, initiativ, engasjement, kreativitet og arbeidsglede. Våre etiske retningslinjer inneholder de krav vi stiller til våre handlinger og vår opptreden. Retningslinjene gjelder for alle som arbeider i Aleris styret, ledelse og medarbeidere. Evnen til å identifisere et etisk dilemma og håndtere dette er med på å opprettholde en etisk-, faglig- og juridisk forsvarlig drift. Våre etiske retningslinjer er forebyggende og er derfor strengere enn juridiske regler, og alle ansatte er kjent med konsekvensene av å ikke etterleve disse. 13 Alle handlinger i Aleris Ungplan & BOI skjer som følge av gjennomtenkte valg basert på individuelle behov, varme, faglig kompetanse og en tro på at alle problemer er løsbare. Vi tror dette er grunnen til at oppdragsgivere velger våre løsninger i så stor grad de har erfart at det nytter.

14 14

15 Aleris Ungplan & BOI AS Fredrik Stangsgt 11-13, 0264 Oslo Telefon: E-post: Internett: 15

16 16

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning... 13 Kapittel 1 Grunnlaget for barnevernets arbeid og miljøterapi... 15 De tre barnevernslovene... 15 Barnevernsloven av 1953... 16 Barnevernsloven av 1992... 16 Forvaltningsreformen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger?

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? NRKs ordførerundersøkelse om mottak av flyktninger og asylsøkere januar 2016 1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? I 2015 kom 31.000 flyktninger

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

«KREVENDE OMSORG» EN RAPPORT OM TILBUDET TIL VOKSNE MED SÆRLIGE OMSORGSBEHOV

«KREVENDE OMSORG» EN RAPPORT OM TILBUDET TIL VOKSNE MED SÆRLIGE OMSORGSBEHOV «KREVENDE OMSORG» EN RAPPORT OM TILBUDET TIL VOKSNE MED SÆRLIGE OMSORGSBEHOV 1 1. Innledning: De utfordrende brukerne... 4 2. Økning i antall personer med rus- og psykiske lidelser... 5 De kommunale omsorgstjenestene

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

BAK TALLENE UTVIKLINGSTREKK I ÅRSAKSBILDET I BARNEVERNET I NORGE: VOLD. PSYKISK SYKDOM. RUS. ATFERD.

BAK TALLENE UTVIKLINGSTREKK I ÅRSAKSBILDET I BARNEVERNET I NORGE: VOLD. PSYKISK SYKDOM. RUS. ATFERD. BAK TALLENE UTVIKLINGSTREKK I ÅRSAKSBILDET I BARNEVERNET I NORGE: VOLD. PSYKISK SYKDOM. RUS. ATFERD. 1 2 14 200 barn og unge fikk i 2011 hjelp av barnevernet for første gang. Bak hvert tall finnes en historie.

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Saksframlegg INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til dimensjonering og forvaltning av institusjonsplasser

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Om Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Styve Gard en del av en landsdekkende ideell stiftelse

Detaljer

Er det farlig å arbeide?

Er det farlig å arbeide? Er det farlig å arbeide? Helsefremmende arbeidsplasser Lillestrøm 6-7 nov 2002 Hans Torvatn SINTEF 1 Presentasjon av foredragsholder! Seniorforsker ved SINTEF, Ny praksis! Jeg har forsket på! Arbeidsmiljø!

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Aleris Omsorg Norge en del av løsningen på utfordringene i helse-norge?

Aleris Omsorg Norge en del av løsningen på utfordringene i helse-norge? Omsorg Norge en del av løsningen på utfordringene i helse-norge? Erik Sandøy, Håkon Melseth og Rebekka Stangeland Svolvær 10. og 11. juni, Thon Hotell Lofoten Om Etablert 2005 9 000 medarbeidere, rundt

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet. v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet. v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En blandet historie Side 3 Vekst og utvikling for barn, unge

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bjørn Gudbjørgsrud KS 28.01.2009 Mer komplekse tjenester i kommunene viktige drivere i utviklingen Teknologisk utvikling Demografisk utvikling Reformer

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus Nytt fra Helsedirektoratet Avdelingsdirektør Gitte Huus Tromsø 19.05.15 Veldig kort om. Forebygging, behandling og oppfølging i kommunene Noen utvalgte oppdrag som Helsedirektoratet jobber med - Prøveprosjekt

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR STUDENTER PÅ SOSIALARBEIDERUTDANNINGENE (SOSIONOM, BARNEVERNSPEDAGOG, VERNEPLEIER) 1. Hva ønsker du å bruke utdanningen til? Bli en god sosialarbeider Bruke

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no MEDARBEIDERSKAP -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no Teamworks fagmiljø Arbeidende styreleder Osmund Ueland Utvikling forankret i styre,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

Miljøterapi i kunnskapssamfunnet. Verdal 18.11.2005

Miljøterapi i kunnskapssamfunnet. Verdal 18.11.2005 Miljøterapi i kunnskapssamfunnet Verdal 18.11.2005 Hvordan går det med barnevernsbarn? Clausen og Kristofersen Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 En longitudinell studie Elisabeth Backe-Hansen Barnevern

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato desember 2009 STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer