Utdanningsprogrammer som gir kompetanse til nytte for brukerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsprogrammer som gir kompetanse til nytte for brukerne"

Transkript

1 Søknad om SAK-midler 2014 til pilotprosjektet Utdanningsprogrammer som gir kompetanse til nytte for brukerne Høyskolen i Telemark søker sammen med høyskolene i Sør-Trøndelag, Oslo og Akershus og Lillehammer om midler til utviklingsarbeidet Mitt Liv Høyskole. BarnevernsProffer og Forandringsfabrikken blir samarbeidspartnere i prosjektet. Søkerinstitusjon: Høyskolen i Telemark Prosjektbeskrivelsen er utviklet i samarbeid med Forandringsfabrikken Stiftelse Samarbeidende institusjoner: Høyskolen i Sør-Trøndelag, Høyskolen i Oslo og Akershus, Høyskolen på Lillehammer, Barnevernsproffer (unge i barnevernet) og Forandringsfabrikken Stiftelse Kontaktpersoner med kontaktinfo: Ramona Lorentsen studieleder barnevern HiT tlf Roar Sundby studieleder barnevern HiST tlf Eva Berthling Herberg studieleder barnevern HiOA tlf Camilla Bennin studieleder HiL tlf Marit Sanner - Forandringsfabrikken tlf Deltakere til prosjektgruppa HiT: flerkulturelt barnevern, vernepleier inviteres med HiOA: barnevernsstudiet og sosionomstudiet, vernepleier inviteres med HiST: barnevernsstudiet og sosionomstudiet, vernepleier inviteres med HiL: barnevernsstudiet, sosionom og vernepleier inviteres med Barnevernsledere i kommuner knyttet til utviklingsarbeidet Mitt Liv Prosjektleder og en prosjektarbeider fra Forandringsfabrikken Problemstillinger for prosjektet Hvordan kan utdanningene utvikle sine utdanningsprogrammer slik at studentene bedre kan få en brukerrettet kompetanse? Hvordan kan man inkludere kompetansen fra møtet mellom praksisfelt og brukere i utviklingsarbeidet Mitt Liv? 1

2 Hvordan kan de ulike utdanningene og utdanningsinstitusjonene samarbeide om å finne gode, relevante faglige felleselementer? Bakgrunn Mange av grunnutdanningene på barnevern, har de siste årene i sterkere grad vektlagt en opplæring bygd på brukernes erfaringer og råd til tjenesten. Dette er fra myndighetene signalisert som en grunnleggende verdi for norsk barnevern. Også i andre velferdstjenester vektlegges denne dimensjonen stadig sterkere. Utdrag fra stortingsmelding 13, Utdanning for velferd, fra 4.3 Kunnskapsgrunnlag, Felles innhold:.. Studentene skal forberedes på å arbeide brukerrettet og lære prosesser som legger til rette for å styrke mestring, egenomsorg og funksjonsevne hos dem de senere vil møte i arbeidet. Ikke minst skal det felles innholdet i utdanningene bidra til å nå målet om en «dobbel identitet» der kandidatene ser på seg selv ikke bare som utøvere av sin egen profesjon, men som del av et større velferdssystem der ulike profesjoner til sammen besitter nødvendig kompetanse. - S 3: «dobbel identititet «: En aktiv brukerkompetanse kan være et eksempel på en felles identitet for de ulike profesjonene. Fra Prop 106 L ( ): Barns rett til å bli hørt er nedfelt i FNs barnekonvensjon artikkel 12 og barnevernloven 6-3. Bestemmelsen i barnevernloven og barnekonvensjonen om barnets rett til å bli hørt og til deltakelse i egen saksbehandling blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i barnevernet. Tilsynet har vist flere eksempler på at barnevernet ikke har hatt egne samtaler med barn og det mangler ofte dokumentasjon på hvorfor barnevernet ikke har snakket med barnet eller hva barnet har sagt i samtaler. Å snakke med barn i rammer som oppleves trygge og gode for dem, er avgjørende for å sikre god kvalitet fra barnevernet starter en undersøkelse og til hjelpen avsluttes. Ikke alle ansatte har den kompetansen som skal til for å komme i kontakt med og snakke med barn på barnets egne premisser. For at barnevernet skal oppnå kvalitetsmål nr. 3 (se kapittel 6) om å involvere barn, må ansatte ha nødvendig kompetanse. Dette er derfor et område departementet vil rette oppmerksomheten mot i tiden framover. I Meld. St. 13 ( ) Utdanning for velferd. Samspill i praksis signaliserer Regjeringen at barnevernpedagogutdanningen bør videreutvikles med utgangspunkt i anbefalingene i NOU 2009: 8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Regjeringen signaliserer videre følgende om hvordan utdanningene kan videreutvikles slik at de møter praksisfeltets behov, blant annet ved at helse- og velferdstjenestene skal få større innflytelse på utdanningene. I Prop 106 L ( ) stortingsmeldingsdelen står det: Ansatte i barnevernet må få mulighet til å formidle sine kompetansebehov til utdanningene, og samtidig kunne gi innspill til forskningen om hva de trenger mer kunnskap om. Utdanningene må formulere sine kompetansemål ut fra kompetansebehovene i praksisfeltet, og sørge for at nyutdannede får kompetanse som bygger på oppdatert forskning. 2

3 Tross en øredøvende enighet om verdien av å gi mer hjelp på brukernes premisser, går mange av endringene i praksisfeltet langsomt. Det er et urovekkende gap mellom intensjonen i lovverket, blant annet nå forsterket gjennom endringene i barnevernsloven og med nye prinsipper i barnevernet, og praksis. Barnevernsproffene og Mitt Liv Innspill til barnevernet: Forandringsfabrikken (FF) har lang erfaring med å løfte råd fra barn og unge som lever i barnevernet nå, til kommunale og nasjonale myndigheter. FF samarbeider årlig med unge i barnevernet, i alderen år. De kalles BarnevernsProffer. Proffene har de siste årene vært hyppig brukt som rådgivere for politisk ledelse og fagfolk i Barne og likestillingsdepartementet og på Stortinget. De har også delt erfaringer og gitt råd til kommunalt og statlig barnevern, organisasjoner og institusjoner - og for barnevernsutdanningene. Målet er å bidra til et barnevern som drives i samsvar med det barn og unge opplever er hjelpsomt og effektivt. Små piloter på utdanningene: BarnevernsProffene har de siste årene besøkt flere av høyskolene der det fins grunnutdanninger innenfor sosialt arbeid: Alta, Tromsø, Bodø, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogndal, Oslo og Akershus, Lillehammer, Østfold og Agder. Sammen med Forandringsfabrikken har de bidratt i undervisning på grunnleggende temaer som verdier i hjelpesystemene, begrepsbruk, metodikk/arbeidsmåter eller på ulike deler av barnevernets eller andre hjelpesystemers oppgaver. Møtet mellom Barnevernsproffer og studenter på grunnutdanningene har vært svært spennende. Det har ofte vært sterke møter, med svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Hovedtilbakemeldingene har vært at dette er innhold som er svært viktig og grunnleggende i studiet og at mye av det handler om elementer som ikke står beskrevet i lærebøkene. En del av det proffene formidler, utfordrer begrepet profesjonalitet. Proffene ber nå om å få en viktigere stemme i å utforme morgendagens profesjonalitet. I avslutningen av undervisningsdager som proffene har hatt på grunnutdanningene, blir det alltid uttrykt ønsker om at denne typen undervisning bør systematiseres på studiene. Disse møtene med virkeligheten beskrives av en del av studentene, som blant den viktigste undervisningen de har hatt. Soleklar marsjordre fra barn og unge i barnevernet Marsjordren fra barn og unge i norsk barnevern er soleklar; Viktige endringer er ønsket, både i holdninger og i rutiner og systemer. For å få til dette, trengs det kompetanseheving og et sterkere fokus på de verdiene barn og unge mener er grunnleggende for velferdstjenestene. Om brukerne i større blir reelle samarbeidspartnere, vil det gjøre barnevernet og andre velferdstjenester mer treffsikre og effektive. Mitt Liv et viktig utviklingsarbeid med praksisfeltet Med utgangspunkt i marsjordren fra de unge, ble Mitt Liv initiert høsten Her utvikles og utprøves nye arbeidsmåter og rutiner for hvordan velferdstjenestene på gode måter kan samarbeide med brukerne. 15 tjenester 3

4 deltar. Dette er store, små og interkommunale barnevernstjenester - fra Harstad og Vesterålen i nord til Kristiansand i sør. De er valgt ut på bakgrunn av innspill fra Fylkesmenn, KS og Norsk Barnevernlederorganisasjon Sammen med BarnevernsProffer arbeider de fram måter velferdstjenestene kan møte barn og unge på. De unge som deltar har også erfaring fra NAV, psykisk helsevern, forebyggende tjenester innen psykisk helsefeltet og fra institusjoner. Forandringsfabrikken er prosjektdrivere, i samarbeid med KS. Utdanningsinstitusjoner, Bufetat og Fylkesmenn kan hente erfaringer fra utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeidet tar utgangspunkt i dagens praksis i kommunebarnevernet. I hver av tjenestene utvikles arbeidsmåter, rutiner og systemendringer som barnevernledere, saksbehandlere og unge i barnevernet opplever som effektfulle og respektfulle. Dette vil samles til en oversikt over god praksis. Det vil gi ny kunnskap til norsk barnevern spesielt og til velferdstjenestene generelt. Det vil også bidra til implementering av endringer i barnevernsloven som handler om brukermedvirkning. Mitt Liv vil sterkt bidra til å virkeliggjøre endringene i barnevernloven, gjennom å implementere barn og unges innflytelse som grunnverdi og gjennomgående arbeidsmåte i norsk barnevern. Arbeidet vil gjøre barn og unge til aktører i eget liv og vil bidra til økt opplevelse av mestring. Dette vil også kunne virke forebyggende med tanke på klientifisering. Prosjektet er et nybrottsarbeid. Så langt vi vet, er dette nytt også i europeisk sammenheng. Erfaringene fra Barnevernsproffenes arbeid og den piloteringen som her er gjort sammen med erfaringer og kunnskapen som utvikles i Mitt Liv, vil sterkt kunne bidra i utviklingen av utdanningsprogrammer med bedre brukerrettet kompetanse. Her fins og mange erfaringer som de ulike utdanningene og utdanningsinstitusjonene kan ha som utgangspunkt for samarbeid for å finne gode, relevante faglige felleselementer, i utdanninger som gir studentene god brukerrettet kompetanse. Mål for prosjektet Utvikle faglige felleselementer, bygd på svarene fra brukere og praksisfelt. Disse elementene vil ta utgangspunkt i de forsterkede føringene i barnevernsloven, om barn og unges rett til medvirkning i alt samarbeidet med barnevernet. Utvikle tverrprofesjonelle undervisningselementer, av stor betydning på alle de sosialfaglige studiene som et viktig pilotarbeid. Gjennomgå og evaluere eksisterende emner som går igjen på de ulike studiene og som har brukermedvirkning i sentrum Om ideen Brukerkompetanse vil bli del av undervisningen og prøves ut systematisk. Dette kan også være undervisning på tvers av profesjonsutdanningene, knyttet til fellestema. Hvordan sikre velferdstjenester som samarbeider med brukerne, vil være den grunnleggende utfordringen i denne utviklingen. I begrepet brukermedvrikning inkluderes da: 4

5 1. brukernes rett til informasjon 2. brukerne mulighet til å få beskrive virkeligheten sin i trygge rammer 3. brukernes rett til innflytelse 4. brukernes rett til å bidra i det som skriftliggjøres og dokumenteres 5. brukernes mulighet til å gi tilbakemelding til sin saksbehandler og til tjenestene Samarbeid mellom grunnutdanningene på en institusjon: Faglig felleskompetanse kan utvikles i samarbeid mellom brukerne, praksisfeltet og en utdanningsinstitusjon, vil systematiseres av utdanningene i samarbeid Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene: Det vil og utvikles og prøves ut faglige nettverk mellom utdanningsinstitusjonene, med utgangspunkt i grunninnholdet i brukermedvirkning, det vil gi erfaringsutveksling, læring og modellbygging. Barnevernsstudiene vil være utgangspunkt for pilotarbeidet på hvert av studiestedene. Sosionom- og vernepleierstudiene har meldt sin interesse og er invitert med som samarbeidspart. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene vil vektlegges. Et mål vil også være å samordne forskningsinnsats på tvers av programmer og utdanningsinstitusjoner. Resultatmål Inkludere erfaringer og råd fra brukere i undervisningen Forandringsfabrikken har de siste fem årene lyttet til barn og unge som får hjelp i barnevernet nå, dette er Barnevernsproffene. Erfaringene og rådene fra dem er systematisert og oppsummert og presenteres av de unge selv. Dette er viktige konkrete svar og råd til velferdstjenestene om hvilken hjelp som er god hjelp, hva som ikke hjelper, hva som etter deres erfaring er god profesjonsutøvelse og hvordan tiltak må utformes for at de skal ha god kvalitet. Dette vil inkluderes i undervisningen, systematisk på de ulike utdanningsinstitusjonene. Inkludere kunnskap fra praksisfeltet i undervisningen Praksiserfaringer og arbeidsmåter fra utviklingsarbeidet Mitt Liv i kommunene, kan presenteres og diskuteres på utdanningene. Dette vil være relevant både for barnevern, sosionom og vernepleierstudiet. Dette vil være nybrottsarbeid, godt utprøvd i minimum fem barnevernstjenester. Dialog mellom utdanningene, brukerne og praksisfeltet Dialoger mellom ansatte fra ulike utdanninger, unge proffer og praksisfeltet vil gjennomføres, tilrettelagt av Forandringsfabrikken. Dialogene vil være for erfaringsutveksling og for å få frem viktige innspill til best mulig tilrettelegging for at intensjonene i lovverket virkeliggjøres i studiene. Dialogene vil også kunne bidra til undervisning på tvers av utdanningene, knyttet til fellestema. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene Bygd på erfaringene fra hver av utdanningsinstitusjonene, etableres dialoger mellom institusjonene, for at erfaringer for hva som av studentene og proffene oppleves som et godt innhold for barns medvirkning, utveksles. 5

6 Organisering Aktørene i arbeidet vil være: Høyskolene: i Telemark, Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag, Lillehammer Mitt Liv barnevernstjenester knyttet til hvert av studiestedene 2-3 deltakerkommuner i Mitt Liv bidrar knyttet til hver høyskole Forandringsfabrikken og BarnevernsProffene Forandringsfabrikken vil bidra med å tilrettelegge for at BarnevernsProffene bidrar på studiene, i tett samarbeid med hver av utdanningene og hver av utdanningsinstitusjonene. Forandringsfabrikken vil og kunne bidra i tilrettelegging av dialoger mellom utdanningene, brukere og praksisfelt på en utdanningsinstitusjon og mellom utdanningsinstitusjonene. Plan for gjennomføring Vår 2014 Etablere samarbeid på hvert studiested, der to eller tre av utdanningene deltar. Høyskoleansatte, barnevernsansatte i Mitt Liv kommunene og Forandringsfabrikken blir del av dette samarbeidet. BarnevernsProffene bidrar på etterspørsel. Forandringsfabrikken tilrettelegger arbeidet etter ønske fra høyskolen. Unge proffer med erfaring fra ulike hjelpesystemer, bidrar på de av utdanningene som deltar i arbeidet på hver høyskole. Innhenting av systematisk tilbakemelding fra studentene. Barns medvirkning og profesjonsutøvelse er grunnelementer i dette. Opplegget justeres etter tilbakemelding fra ansatte og studenter. Plan for hvordan BarnevernsProffene kan bidra i undervisninga, utarbeides på hvert studiested. Her tas bruk i erfaringer fra pilotene som er gjort tidligere, der proffene har deltatt. Erfaringer fra Mitt Liv kommunene tilbys som del av undervisning. Verdidiskusjoner, metodeutvikling og erfaringer fra utvikling og utprøving inkluderes i dette. Plan for hvordan disse erfaringene systematisk kan tas i bruk på studiene, utarbeides. Samarbeid mellom de fire studiestedene etableres Høst 2014 Proffene bidrar i undervisning på utdanningene på alle de fire utdanningsinstitusjonene, etter planen som er satt opp. Erfainger formidles og opplegget justeres Erfaringer fra Mitt Liv blir del av undervisning, i dialog mellom Barnevernsproffer og praksisfeltet, etter ønske fra utdanningene og utdanningsinstitusjonene. Opplegget justeres etter hvert Dialoger mellom ansatte fra ulike utdanninger, unge proffer og praksisfeltet vil gjennomføres, tilrettelagt av Forandringsfabrikken. Dialoger mellom institusjonene etableres, for at erfaringer for hva som av studentene og proffene oppleves som et godt innhold for barns medvirkning, utveksles. Materiell utvikles fra erfaringene, til bruk på andre skoler 6

7 Erfaringer fra arbeidet oppsummeres, for å kunne formidles til andre utdanningsinstitusjoner 7

8 Budsjett Mitt Liv Høyskole Lønnsutgifter til høyskoleansatte ( x 4 skoler) ,- Administrasjon ,- Lønnsutgifter Forandringsfabrikken ,- Lønnskostnader BVproffer ,- Reiseutgifter til høyskoleansatte, barnevernsansatte, BarnevernsProffer og Forandringsfabrikken ,- Materiell (film og trykksaker) ,- Totalt ,- Egeninnsatsen er ikke synliggjort i budsjettet. Utdanningsinstitusjonene bidrar med: Egne lønnskostnader for å bidra i utvikling og utprøving Kr ,- tilføres hver høyskole, unntatt dette må innsatsen gjøres på eget budsjett. Barnevernstjenestene i kommunene bidrar med: Egne lønnskostnader til å bidra i undervisning Forandringsfabrikken Vil gjøre en betydelig arbeidsinnsats i koordinering, i tillegg til det synliggjort i budsjettet. Vil og gjøre innsats med å rekruttere og ivareta BarnevernsProffene. Vil sammen med proffene, gjøre et kontinuerlig påvirkningsarbeid for at barn og unges råd skal nå de med makt til å forandre. Forandringsfabrikken har det siste tiåret utviklet filosofi og metodikk for at barn og unge skal ønske å dele erfaringer og gi råd. De siste årene har denne metodikken vært brukt i seks kartleggingsprosjekter der vi har samarbeidet med barn og unge i norsk barnevern. Prosjektene har vært gjennomført uten offentlig støtte. Samtidig vet vi de har vært viktige bidrag til norsk barnevern. Og det har gitt Forandringsfabrikken mye erfaring i samarbeid med unge i barnevernet. Med hilsen Ramona Lorentsen Fungerende dekan Høgskolen i Telemark 8

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?.

Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?. Tale/artikkel, publisert 19.09.2007 Av: Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem - Norsk Barnevernkongress Vi skal ha et likeverdig og kunnskapsbasert barnevern Åpningstale under Norsk Barnevernkongress

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Å lykkes i sosiale relasjoner.

Å lykkes i sosiale relasjoner. Å lykkes i sosiale relasjoner. Paper til: Nordiske Sosialhøgskolenkomitéens (NSHK) 23. konferanse, 6 8 august 2009 i Bodø. Av Anders Midtsundstad, Universitetslektor ved UiA og prosjektleder for Fritid

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK) -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1013/08 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 104 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Evaluering

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Prop. 106 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 106 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 9 2 Bakgrunnen

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse

Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse HENÆR Senter for Helsefremmende arbeid i Nærmiljøet Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse Rapport fra følgeevalueringen av prosjektene Utsatt ungdom 17-23 og Fra barnevernstiltak til boligetablering

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Rapport BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2013 1 Innhold Innledning... 3 1. Profesjonsutdanningenes selvforståelse... 3 2. Sosialfaglig

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer