16.1 Rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.1 Rammebetingelser"

Transkript

1 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at et driftsresultat på 3% av brutto driftsinntekter videreføres i rulleringen av handlingsprogrammet. Det er bystyret gjennom budsjettvedtaket som styrer økonomien i kommunen. Den administrative driftsmodellen i kommunen innebærer at ansvaret for oppfølging og internkontroll av bruk av tildelte ressurser, skjer innenfor den enkelte enhet. Bystyret holdes orientert om avvik i forhold til vedtatte forutsetninger og rammer gjennom tertialrapporter. Det har vært en sterk utgiftsvekst i kommunen siste år uten tilsvarende inntektsvekst. Det innebærer at vi for 2008 forventer et betydelig negativt netto driftsresultat. Merforbruket vil inneværende år bli dekket ved bruk av fondsmidler. Budsjettet for 2009 salderes med omfattende tiltak som berører store deler av kommunens tjenesteområder. Innbyggerne vil også merke tiltakene gjennom økte betalingssatser og avgifter. For å nå anbefalt mål for om 3% netto driftsresultat må det ytterligere tiltak til. Forslaget her bidrar likevel til en rimelig robust budsjettbalanse i et langsiktig perspektiv Regjeringens kommuneopplegg for 2009 Statsbudsjettet for 2009 Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens inntekter for Den beregnede reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter er på om lag 8,4 mrd. kr i Dette inkluderer frie inntekter (4,6 mrd), øremerkede overføringer (3,0 mrd), økning gebyrer (0,2 mrd) samt tiltak i skolen (0,6 mrd). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2008 i revidert nasjonalbudsjett Statsbudsjettet 2009 Frie inntekter økes for kommunesektoren med 4,660 mrd. kr. På nasjonalt nivå skal dette dekke økte demografikostnader (1,5 mrd), økte sosialhjelpsatser (0,16 mrd), forsterket opplæring (0,43 mrd), økt timeantall (0,270 mrd), fysisk aktivitet i grunnskolen (0,04 mrd), gjennomføring av NAV reformen (0,07 mrd), samt flere hender i omsorgstjenesten og lovfestet barnehageplass til alle. Når kostnader som økt lønnsvekst og økte pensjonskostnader tas med, er veksten for kommunesektoren marginal. Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2009 forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene som medfører en omfordeling. Relativt store bykommuner som Arendal kommer svakest ut av endringene, da de ikke omfattes av særlige tilskudd. Endringene i grunnlaget for fordeling av inntekter kan oppsummeres ved følgende punkter: Selskapsskatten blir statlig, kommunene får samlet tilsvarende høyere skatteinntekter fra inntekts- og formueskatt fra innbyggerne positivt utfall for Arendal kommune Fordelingene bygger på nyere befolkningstall, en fordel for Arendal kommune og kommuner i vekst 5 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

2 Andelen av frie inntekter fra skatt reduseres til 45 %, en fordel for Arendal som en skattesvak kommune (88-89 % av landssnittet) Det innføres tilskudd til kommuner med særlig stor vekst i befolkningstall Det opprettholdes og innføres nye tilskudd til kommuner i Nord-Norge, distriktskommuner, små kommuner i Sør-Norge og hovedstadstilskudd. Overgangsordningen knyttet til endringer i inntektsutjevningen avvikles og erstattes av et inntektsgarantitilskudd (INGAR). Denne finansieres ved et trekk fra all kommuner, og kan bli kostbar for den enkelte kommune i år med store endringer i kommuneopplegget. Kostnadsnøklene justeres først i 2011 og bør kunne gi en uttelling for vår kommunegruppe Økonomiske rammer for handlingsprogram Konsekvenser av statsbudsjettet for Arendal kommune. Mens det fra regjeringen er varslet økt aktivitet på grunnlag av stor vekst i kommunenes midler, vil ikke Arendal kommune klare å innfri dette. Oppgavekorrigert vekst i frie inntekter dekker ikke opp for merkostnader innenfor dagens tjenesteproduksjon. Lokal beregning av kommuneopplegget (Mill. kr) Oppg. korrigert vekst frie inntekter -77,8 Lønnsvekst ( overheng) 63,0 Prisvekst, overslag 14,0 Barnehageplass til alle 1,8 Tiltak i skolen 3,0 Økte sosialhjelpssatser 1,0 Mindreinntekt kommuneopplegget 5,0 Økonomiske rammer for handlingsprogram Konsekvensjustert budsjett fremkommer som en kostnadsberegning av videreføring dagens driftsnivå, inklusiv de vedtak som er fattet siste år og som vil få en økonomisk konsekvens i neste års budsjett. Den største endringen er lønnsoppgjøret i 2008, samt endringer på pensjonstrekket for medlemmer i Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lønnsoppgjøret for kommunene i 2008 er beregnet til 6,34 %. Kommunene får i tillegg kun kompensert for 5,6 % av dette gjennom lønns- og prisjusteringen i rammetilskuddet Samtidig presses reservene i pensjonskassen slik at kommunen må ta en større del av belastningen med økt innbetaling av pensjonstilskudd. Lønnsjusteringer fra 2008 til 2009 er også betydelige og er avsatt til fordeling i I tillegg justeres rammen for økning i strømkostnader og volumendring innenfor tjenesteproduksjonen. Opptrappingsmidler til psykisk helse er fra 2009 en del av rammetilskuddet. Ved beregningene av konsekvensjustert budsjett fremkommer et stort gap mellom forventede inntekter og driftskostnader knyttet til videreføring av dagens nivå. Etter tiltak knyttet til finansiering, renter, pensjon og volumvekst med mer viser en oppdatert gjennomgang at uten tiltak knyttet til tjenesteproduksjonen er det et gap mellom forventede inntekter og utgifter på 91 mill. kroner. Det er i tillegg meldt behov om økte ressurser fra flere av tjenesteområdene som det ikke er funnet rom for å imøtekomme. En av de største utfordringene for kommunen er et stadig 6 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

3 større etterslep på vedlikehold av kommunale eiendommer og veinettet. Kommunen har over tid ikke hatt ressurser til å imøtekomme behovet og avsette de ressurser som skal til for å ha en god forvaltning av disse områdene Valg av strategi for å saldere handlingsprogramperioden Rådmannen har i arbeidet med handlingsprogrammet utfordret en rekke medarbeidere i forhold til å vurdere tiltak knyttet til inntekter, kostnader, organisering, struktur og frivillighet. Dette har resultert i en omfattende liste med mulige tiltak. For å møte utfordringen med saldering av mill. kroner i kommunens løpende driftsbudsjett har rådmannen vurdert følgende fire strategier: Strategi A: Prosentkutt En slik tilnærming tar som utgangspunkt at dagens ressursfordeling er optimal også i et framtidsperspektiv. Tilnærmingen vil videre ramme omsorgs- og skolesektoren svært tungt ettersom det er disse sektorene som disponerer en dominerende andel av kommunens ressurser. For øvrig er utgangspunktet for kommunens drift så stramt at 8 9 % flate budsjettkutt vil gjøre alle tjenester vesentlig dårligere. Graderte prosentkutt er selvsagt mulig, men vil fort føre til svært stor kutt på noen for at andre skal få mindre, og strategien blir mer som B. Strategi B: Avvikle aktivitet Ettersom det aller meste av kommunens øvrige virksomhet er lovpålagt ( barnevern, brannvesen, kulturskole, bibliotek, byggesaksbehandling, div. kulturoppgaver, mv.), vil en slik tilnærming ikke kunne løse på langt nær hele den økonomiske utfordringen, og det må suppleres med ytterligere tiltak. Det er også slik at innenfor for eksempel eldreomsorgen er det ikke lovpålagt at kommunen skal ha en lindrende avdeling slik vi har på Plankemyra, eller en rehabiliterings- og avlastningsavdeling slik vi har på Myratunet. Strategi C: Strukturelle endringer Strukturendringer som gjør det mulig å opprettholde kvaliteten på tjenesteproduksjonen basert på maksimal effektivisering i alle ledd. Endringer som til tross for innsparing legger til rette for å opprettholde kommuneplanens målsettinger om vekst og kvalitet. Strategi D: Varig økte inntekter Gjennom omtaksering av eiendomsskattegrunnlaget til omsetningsverdi og gjennom å arbeide for ytterligere økt utbytte fra Agder Energi, har kommunen mulighet til å skaffe et varig økt inntektsgrunnlag som vil bidra vesentlig til å trygge tjenestenivået. Rådmannens forslag til budsjett 2009 og handlingsprogram baserer seg primært på strategi C og D. 7 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

4 Tiltak knyttet til redusert nivå fra vedtak i handlingsprogram Rådmannen foreslår i budsjettet å redusere enkelte av økningene fra budsjettvedtaket knyttet til kulturtiltak for Dette utgjør til sammen 3,8 mill. kroner. Økt støtte til lag og foreninger ( ) Sponsorstøtte idrett ( ) Redusert støtte sponsing idrett og festivaler ( ) Redusert kommunale kulturarrangementer ( ) Redusert bevilgning fritidsklubbene ( ) Tiltak knyttet til Dugnad 2010 Det har vært en åpen og omfattende prosess knyttet til Dugnad Prosessen har medført at det er fremlagt mulige tiltak knyttet til økte inntekter, reduserte utgifter, struktur og økt bruk av frivillighet. Tiltakene knytter seg til alle kommunens tjenesteområder. Enkelte av disse er innarbeidet i budsjettet for 2009, mens andre krever ytterligere utredning. Arbeidet med frivillighet har høyt fokus, men vil først gi en forventet økonomisk effekt fra Listen under viser en oppsummering av tiltak knyttet til økte inntekter, kostnadsreduksjoner og strukturtiltak. I bystyresaken er disse spesifisert ift økonomisk effekt og konsekvenser for kommunen. Økte inntekter Kostnadsreduksjoner Strukturtiltak Redusert søskenmoderasjon SFO (jan 09) Redusert inntektsgradering barnehager Innføring av fakturagebyr Økte gebyrer byggsøknader mv Økt parkeringsavgift Økt betalingssatser omsorg, samt økt volum Økte inntekter/avgifter bibliotek Kulturskolen, økte satser (jan 09 og aug 09) Husleieregulering kommunale boliger Økt integreringstilskudd bosetting av flyktninger Prisjusteringer SFO (aug 09) Reduserte sosialkostnader Opprettelse av eget verksted på Solborg Barnehager, ny fordelingsnøkkel på vikarer og materiell Effektivisering sentralbordtjenesten omsorgsenhetene Samle tilbudet for sommer SFO Tiltak støttefunksjoner rådhuset Tiltak renhold Effektiv bruk av IKT Driftsutgifter veilys mm Frukt og grønt i skolen Erfaringsbaserte rammeendringer Rammejusteringer skoler Fra individuell til felles støttekontakt Tiltak omsorgstjenestene Reduserte hjemmehjelpstjenester Ny skolestruktur Endringer Barnehagestruktur Støttefunksjoner, vurdere struktur og ressurser Gjennomføring av arbeidet med boliggjøring innenfor omsorgstjenestene Videreutvikle ressurstjenester til barn og unge Videreutvikle Arendalsmodellen (8 oppvekstområder, 3 bydeler) Arbeid med frivillighet Sum forventet innsparing: 19,5 mill. kroner (2009) 23,5 mill. kroner (2010) Sum forventet innsparing: 20,8 mill. kroner (2009) 23,0 mill. kroner (2010) Sum forventet innsparing: 10,3 mill. kroner (2009) 24,8 mill. kroner (2010) 8 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

5 Økt utbytte fra Agder Energi Arendal kommune er største kommunale eier i Agder Energi AS. Basert på regnskapsrapporter inneværende år forventes et økt utbytte i 2009 med 5 mill. kroner, til sammen 51 mill. kroner. I forhold til selskapets antatte verdi er dette en svært lav avkastning, og kommunen vil ta initiativ til å øke ordinær utbyttegrad til anslagsvis 5 %. Med en verdivurdering på selskapet på 25 mrd. kroner vil dette tilsi et samlet utbytte på 1,250 mrd. Det legges i handlingsprogramperioden til grunn med en merinntekt fra utbytte Agder Energi med 25 mill. kroner årlig. Økning av inntekter fra eiendomsskatt Et alternativ til å redusere utgiftsnivået så kraftig som dagens nivå krever, er å maksimere inntektspotensialet til kommunen. De store inntektspostene skatt og rammetilskudd er i stor grad bestemt gjennom statsbudsjettet og justert via inntektssystemet. En positiv utvikling av folketall og inntektsnivå blant innbyggerne i kommunen vil ha en effekt på dette, men kan i liten grad styres direkte av kommunen. Betalingssatser kan økes gradvis, men på mange områder nærmer kommunen seg en smertegrense. Dersom kommunen skal få et varig høyere inntektsnivå, kan dette tilføres i form av økte inntekter fra eiendomsskatt. Inntektspotensialet fra eiendomsskatt er av en slik størrelse at den kan gi en varig effekt i forhold til å beholde et høyere aktivitetsnivå og en høyere tjenesteproduksjon. Det legges til grunn en omtaksering av alle eiendommer etter 10 år. Dette gjelder både verker og bruk, næringseiendommer og private Kommuner Eiendomskatt Sum eiendomskatt Regnskap enebolig/ (mill kvm (i kr) kr) Arendal 1400 kr 24,6 mill Eigersund 1700 kr 16,5 mill Grimstad 2040 kr 18,9 mill Risør 2380 kr 13,0 mill Porsgrunn 2470 kr 68,7 mill Skien 3116 kr 64,2 mill Fredrikstad 3600 kr 153,4 mill Kristiansand 5000 kr 160,7 mill boliger og hytter. Takseringen kan gjennomføres i 2009, med en effekt for skatteinntektene i Potensialet for eiendomsskatt vurderes brutto til ca. 150 mill. kroner årlig, betydelig høyere enn det rådmannen legger til grunn i perioden. Prosentvis kutt i enhetenes rammer, isolert for budsjettåret 2009 Rådmannen har ikke funnet ytterligere konkrete tiltak for å saldere budsjettåret Med en betydelig økt eiendomsskatt fra 2010 vil dette være en spesiell utfordring for 2009, og det legges derfor opp til et kutt i enhetenes netto rammer med 1,5 %. Enhetene vil ikke få videreført denne reduksjonen til Dette vil ramme alle enhetene og tjenestene, og det tar ikke hensyn til om tjenesten i stor grad er lovpålagt eller om det er et handlingsrom i forhold til å justere utgiftsnivået. Enhetene legevakt og brann er ikke redusert tilsvarende. 9 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

6 Prognose for fellesinntekter og -utgifter Figuren under viser anslag fellesinntekter og utgifter for perioden. Inntekter til kommunen skal dekke finansielle utgifter og avsetninger samt tjenesteproduksjon. Prognosen legger til grunn dagens nivå på skatt- og rammetilskudd, samt prognose for utvikling av andre inntekter. Selv med en betydelig økning av eiendomsskatten vil mindreinntekter fra momskompensasjonsordningen samt utgifter til renter og avdrag og økte pensjonskostnader dempe handlingsrommet. Hovedelementene blir drøftet under. Fellesinntekter og -utgifter Skatt og rammetilskudd -1258,3-1258,3-1258,3-1258,3 Eiendomsskatt -37,0-105,0-110,0-110,0 Momskompensasjon -90,0-58,8-63,1-55,5 Andre kompensasjonsordninger -49,5-44,4-43,7-44,1 Utbytte og renteinntekter -96,0-94,0-94,0-94,0 Utgifter renter og avdrag 208,9 215,8 225,8 229,0 Premieavvik / pensjonskostnader 6,6 36,6 36,6 36,6 Overføringer fra driftsregnskapet 21,7 16,5 18,8 9,2 Til finansiering av tjenestene -1293,6-1291,6-1287,9-1287,1 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Kommunens hovedinntekter er inntekter fra ordinær skatt og fra rammetilskuddet fra staten. Kommunen benytter Kommunenes Sentralforbunds beregningsmodell for å anslå kommunens frie inntekter. Arendal kommune får en økning i skatt og rammetilskudd nominelt og oppgavekorrigert på 77,8 mill. kroner regnet fra revidert budsjett Denne korrigeringen gir et reelt sammenligningsgrunnlag. Det legges til grunn en skattevekst på 8 % for Skjønnsmidlene fordelt av fylkesmannen øker fra 3,750 mill. kroner i 2008 til 4,050 mill. kroner for Det vil i tillegg fordeles 5 mill. kroner til kommuner i fylket med lave frie inntekter. Det legges til grunn at Arendal kommune vil få ca. 3 mill. kroner av disse. Eiendomsskatt Arendal kommune innførte eiendomsskatt for verker og bruk i år 2000 og for bolig-, fritids-, næringseiendommer i år Eiendomsskatt er fra 2008 innført i hele kommunen (ut fra en lovendring i 2006). Av verker og bruk er det ca. 165 takstobjekter, mens det for øvrig er ca takstobjekter. Ettersom det ikke kan legges omtaksering til grunn for skatteutskrivningen før etter 10 år, legger rådmannen til grunn at det igangsettes en prosess med taksering av alle eiendomsobjektene fra 2009, med virkning fra Det legges til grunn kostnader på 7,5 mill. kroner for dette i 2009, og tilsvarende for Det vil bli fremmet en egen sak til bystyret for behandling. Momskompensasjon Med virkning fra 2004 har kommunene fått kompensert betalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Denne kompensasjonen ble finansiert av et tilsvarende kutt i rammetilskuddet til 10 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

7 kommunene. Momskompensasjonen har derfor også blitt håndtert som en driftsinntekt, også for kjøp av varer som er utgiftsført i investeringsregnskapet. For å korrigere dette har regjeringen vedtatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene. I henhold til disse endringene skal momskompensasjon for investeringsutgifter inntil videre fortsatt føres i driftsbudsjettet. Imidlertid skal det i 2010 legges til grunn at minst 20 % av kompensasjonen skal overføres til investeringsbudsjettet. Satsen for overføringen endres gradvis og over 5 år, slik at fra 2014 skal hele investeringsmomskompensasjonen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Basert på utviklingen i mottatt momskompensasjon gjennom de siste årene budsjetteres en kompensasjon for driftskostnader på 42 mill. kroner i 2009 og en svak økning i beløpet pr år i kommende planperiode. Basert på forslaget til investeringsprogram vil investeringskompensasjonen utvikle seg som vist i tabellen nedenfor. I tabellen er også vist minimumskravet til overføring av midler til investeringsbudsjettet. Momskompensasjon (mill. kr) Driftskompensasjon 42,0 44,0 46,0 46,0 Investeringskompensasjon 48,0 14,8 17,1 7,5 Sum momskompensasjon 90,0 58,8 63,1 53,5 Minste overføring til investeringsbudsjettet 0,0 3,0 6,8 4,5 F inansinntekter Kommunens finansinntekter er først og fremst utbytte fra aksjene i Agder Energi AS. I er det inntektsført hhv 25,3 mill. kroner, 38,5 mill. kroner og 46,1 mill. kroner. I årets handlingsprogram legges det til grunn et utbytte på 76 mill. kroner. Kommunen har renteinntekter på sine bankinnskudd og avkastning på plassering av ledig likviditet i samsvar med finansreglementet. Kommunens bankinnskudd vil hovedsakelig være plassert hos hovedbankforbindelsen og renten her følger utviklingen i pengemarkedsrenten (3 mnd NIBOR). Kommunen har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Bykle kommune og Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder i begrenset omfang plassert ledig likviditet i pengemarkedsfond. Totalt er det budsjettert med inntekter finans på om lag 20 mill. kroner for 2009, og 18 mill. kroner for perioden O verføring til investeringsbudsjettet Bystyret har vedtatt at en økende del av investeringene skal finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Det er lagt til grunn at 20 mill. kroner skal overføres i 2009 og at 11 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

8 dette beløpet økes med 10 mill. kroner pr år til 40 mill. kroner pr år fra Dette er en lokal avgjørelse. Rådmannen foreslår en endring av denne forutsetningen fra og med budsjettåret Etter at bestemmelsene mht overføring av momskompensasjon til investeringsbudsjettet er vedtatt, legger rådmannen til grunn at det overføres 100 % av momskompensasjonen fra investeringer til investeringsregnskapet fra 2010 og videre. Renter og avdrag Utviklingen i den internasjonale finanskrisen har ført til dramatisk fall på børsene i de fleste land. Dette har også ført til ekstraordinære tilstander i kredittmarkedene med svært høye pengemarkedsrenter. Det hersker stor usikkerhet mht den videre økonomiske utviklingen og det er vanskelig å vite om bunnen er nådd. Norges Bank har redusert styringsrentene med 1,0 prosentpoeng den siste tiden. Dette skjer samtidig som andre omfattende pengepolitiske tiltak er etablert for å medvirke til å bedre likviditetstilgangen. Pengemarkedsrentene har økt betydelig siste år. Det innebærer en tendens til at nivået på styringsrentene ikke i samme grad som tidligere virker normerende for pengemarkedsrentene. De siste perioden har styringsrenten og pengemarkedsrenten vært mer eller mindre løsrevet fra hverandre. I denne situasjonen er det svært vanskelig å anslå utviklingen innenfor rentemarkedet. Det er forventet at det vil bli ytterligere reduksjoner i styringsrentene i løpet av de nærmeste månedene. Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på løpende lån på 5,5 %. Dette er en reduksjon fra forrige rullering av handlingsprogrammet. Anslaget ligger innenfor det nivået som er ventet i markedet, men vil bare kunne holde dersom det vil bli en ytterligere reduksjon i styringsrentene samt en reduksjon i risikopåslaget i pengemarkedet. Da kommunen ikke vil ha vesentlige reserver i form av disposisjonsfond til inndekning av en eventuell høyere gjennomsnittlig rente, vurderer rådmannen det for risikabelt å legge til grunn et lavere rentenivå enn dette. Arendal kommune har deler av sin låneportefølje på faste betingelser. Dette gjøres primært for å sikre stabilitet i renteutgiftene i tida framover. Ved inngangen til 2009 vil kommunen ha en investeringsgjeld på om lag 2,2 mrd. kroner. Ett lån (saldo 332 mill kroner) er sikret ved fast rente på 4,86 % i hele planperioden. Videre er det inngått rentesikringsavtaler for 2009 for om lag 600 mill kroner på hhv 3,98 % og 5,2 %. Arendal kommune legger til grunn vektet avdragstid for låneporteføljen i perioden. Dette medfører lavere avdrag og reduserer belastningen for perioden noe. 12 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

9 Netto driftsresultat Kommuneloven fastslår at hvert av årene i handlingsprogramsperioden skal salderes ift inndekning av forventede kostnader priser ligger til grunn, og justeringer knyttet til deflator (lønns- og prisvekst) vil bli vurdert ved hver rullering av programmet. (mill.kr) Forslag 2009 Budsjett 2008 Endring Brukerbetalinger, leie og salgsinntekter -300,35-286,63 4,8 % Øremerkede tilskudd -312,01-306,66 1,7 % Skatteinntekter -928,86-811,36 14,5 % Rammetilskudd -369,70-356,50 3,7 % Andre overføringer -81,51-78,02 4,5 % Sum driftsinntekter , ,18 8,3 % Lønn og sosiale utgifter 1 362, ,84 9,1 % Kjøp av varer og tjenester 410,89 390,12 5,3 % Overføringer og annet 112,64 122,35-7,9 % Sum driftsutgifter 1 885, ,32 7,1 % Brutto driftsresultat -106,81-77,86 Sum finansinntekter -97,90-71,30 37,3 % Sum finansutgifter 210,55 205,61 2,4 % Netto driftsresultat 5,84 56,45 Med de forutsetninger som nevnt ovenfor vil rådmannen for 2009 foreslå et saldert budsjett med et driftsresultat på negativt 5,8 mill. kroner. Merforbruket oppstår ved at enhetene legger fondsmidler til grunn for sin saldering utover den netto budsjettrammen rådmannen foreslår. Dette genererer et negativt netto driftsresultat, mens den økonomiske balansen er null etter bruk av fondsmidler. 4-års perspektivet Forventede inntekter vil fra 2010 øke etter ny taksering av eiendommene i kommunen. For å oppnå en mer robust økonomi fremover er det likevel behov for å øke nivået på netto driftsnivå, slik at det blir en mer forutsigbar utvikling av tjenestene. Det legges ikke opp til at kommunen henter ut hele potensialet for inntekter fra eiendomsskatt i perioden. Det er derfor mulig å øke inntektene fra eiendomsskatt ytterligere dersom man velger å legge tilgrunn et høyere tjenestenivå/kostnadsnivå enn rådmannens forslag. Rådmannen har saldert budsjettet for 4-årsperioden ved de forannevnte tiltak og forutsetninger. Budsjetter er i balanse for hvert av budsjettårene, og oppfyller således kommunelovens krav. Saldering (mill. kr) Budsjetterte fellesinntekter / utgifter , , , ,1 Budsjetterte nettorammer enhetene 1 299, , , ,6 Nye tiltak, effektivisering -21,0 Netto driftsresultat 5,8-1,5-5,3-4,5 Netto bruk av disposisjonsfond -5,8 Saldering (mill. kr) 0,0-1,5-5,3-4,5 13 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

10 Vurdering av økonomisk risiko Store endringer i utviklingen av norsk økonomi tilsier et økt behov for reserver og bufferkapital. Kommunen har gjennom vedtak i 2007 og 2008 redusert sine reserver betydelig, og står foran store utfordringer knyttet til økonomiske utfordringer fremover. Reserver, disposisjonsfond Når revidert budsjett for 2008 legges til grunn, vil kommunen tilnærmet ha brukt opp sentrale disposisjonsfond ved utgangen av De resterende midler er knyttet til enhetene. Merkostnad pensjonsforpliktelser 1% økt premie tilsvarer en merutgift på ca. 10 mil l. kroner Pensjonskassene varsler at kommunen i større grad må ta høyde for å dekke hele pensjonsoppgjøret inklusive reguleringspremie og økt behov for egenkapital i årene fremover. Dersom finansmarkedet ikke bedrer seg betraktelig kan merkostnaden for 2009 beløpe seg til 50 mill. kroner eller mer for egen pensjonskasse. Deler av kravet kan løses ved at det overføres eiendommer til pensjonskassen, hvor kommunen vil inngå langsiktige leieavtaler. Renter og finans 1% økning i renten på flytende lån gir en merkostnad på ca.12,5 mill, kr Det er vanskelig å vurdere renteutviklingen fremover. Med kommunens lånegjeld er vi særlig utsatt for svingninger i rentene. Deler av kommunens lån er bundet til ulike renteavtaler, konsekvensen av 1 % endring i flytende rente på årsbasis medfører økte kostnader for kommunen på ca 12,5 mill. kroner. Skatteinntekter 1% lavere skattein ntekter gir en mindreinntekt på ca. 8 mill. kroner. Skatt fra innbyggerne er kommunens største inntektspost. Staten legger til grunn en antatt vekst i skatteinntekter for kommunene. Dersom skatteveksten blir 1 % lavere enn prognosene både for Arendal og landssnittet, medfører det reduserte inntekter på 8 mill. kroner. Faktorer som arbeidsledighet og næringsvirksomhet påvirker det samlede skattenivået. Budsjettdisiplin Kommunens vanskelige økonomiske situasjon tilsier et forsterket fokus på god budsjettdisiplin. Det viktigste elementet i arbeidet med å redusere økonomisk risiko, er å unngå at nye tiltak vedtas utenfor de ordinære budsjettvedtakene. Bare unntaksvis skal det gis nye bevilgninger i løpet av budsjettåret. Dette må eventuelt skje i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. Tiltakene skal i tillegg være kostnadsberegnet også i forhold til helårseffekt Rammer for enhetene Fullstendig liste over forslag til enhetenes budsejettrammer er listet i vedlegg 1, skjema 1B. Del 2 inneholder en nærmere presentasjon av den enkelte enhets handlingsprogram. Tiltak som foreslås gjennomført i de enkelte områder og enheter er omtalt i enhetenes budsjetter (Del 2). Det har i liten grad vært rom for økte ressurser knyttet til tjenesteproduksjonen. Enhetene er justert full ut for lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene, mens det ikke justeres for den generelle prisstigningen. Tjenestene har ikke fått priskompensasjon siden 2000, og et betydelig høyere kostnadsnivå på kjøp av varer og tjenester må dekkes innenfor enhetenes rammer. 14 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

11 Følgende elementer er ikke inkludert i enhetene rammer, men vil fordeles etter bystyrets budsjettbehandling. Midlene er inkludert i potten til fordeling, jf rådhusets budsjett del 2. Midler til høstsemesteret skole (121 mill. kroner) Økte strømutgifter (18 mill. kroner) Generelt budsjettkutt 1,5 % (15,4 mill.kroner) Tiltak knyttet til dugnad som knyttes til flere enheter (20 mill. kroner) Lønnsoppgjør 2009 og overheng fra 2008 Økte pensjonskostander (3 % for AKP og KLP) De enkelte skoleenhetene har i sine rammer kun fått tildelt midler for vårsemesteret, dvs. midler til 7 av årets 12 måneder. De resterende 5 månedene er avsatt til fordeling etter vedtak av handlingsprogrammet og en eventuell ny skolestruktur, men inkludert i tabellen over. Tilsvarende gjelder for de ulike dugnadstiltakene. Anbefalt budsjettpris for strøm er for 2009 angitt til er 63,0 øre/kwh. Dette er en økning på 23 øre/kwh i forhold til budsjettet for Den sterke økningen i budsjettprisen for 2009 skyldes markedsrelaterte forhold samt større eksportkapasitet. Enhetene kompenseres delvis for økningen. Det vil bli iverksatt ENØK tiltak for å møte veksten i energikostnader fremover. Enheter som har oppsparte midler på disposisjonsfonds kan nytte disse til å justere aktivitetsnivået i budsjettet for Rådmannen har vurdert nivået på enhetenes fond i forhold enhetenes rammer, og har valgt å redusere rammene basert på oppbygging av fondsmidler for enkelte enheter Langsiktig finansieringsstrategi Finansiering og lånegjeld Kommunen finansierer i hovedsak sine investeringer ved låneopptak. Rente- og avdragsutgifter belastes driftsregnskapet. For lån til vann- og avløpsinvesteringer vil renter og avdrag bli dekket gjennom kommunale eiendomsgebyrer. I noen grad mottar kommunen også tilskudd/kompensasjon vedrørende lån til omsorgsleiligheter, sykehjem og skoler. Finansieringsplan (mill. kr) Statstilskudd/spillemidler 8,7 5,3 3,4 0,0 Overføring fra driften 20,0 15,0 17,1 7,5 Tilskudd fra fylkeskommunen 3,0 3,0 3,0 3,4 Forsikringsutbetaling 3,5 0,0 0,0 0,0 Fonds 19,0 12,5 7,5 7,5 Låneopptak 329,9 181,0 168,0 123,8 VAR-lån 80,0 80,0 80,0 80,0 Øvrige lån 249,9 101,0 88,0 43,8 Brutto investeringer 384,1 216,8 199,0 142,2 15 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

12 Regjeringen har i statsbudsjettet for 2009 lansert et utvidet tilbud til skolerenoveringer og svømmehaller. Det vil bli søkt om tilskudd til kommunen, og det er foreløpig lagt til grunn 3 mill. kroner i kompensasjon. Kompensasjon vil bli utbetalt etter at godkjent prosjekt er avsluttet og regnskap sendt Husbanken For perioden legges det i handlingsprogrammet fram et forslag til investeringer på 942,1 mill. kroner. Kommunen bør også for 2009 oppta startlån i Husbanken for videre utlån som et virkemiddel i sin boligpolitikk. Det foreslås opptatt startlån på inntil 45 mill kroner Investeringsprogrammet for kommende planperiode har vært gjennom en omfattende prosess med tanke på å redusere omfanget. Målt i forhold til vedtatt program for perioden på 997 mill. kroner representerer årets forslag likevel bare et noe lavere beløp. Imidlertid er det grunn til understreke at foreslåtte VA-investeringer øker fra 51 mill. kroner pr år til 80 mill. kroner pr år. Dette innebærer en økning på totalt 116 mill. kroner. Utvikling lånegjeld Kommunens gjeldsportefølje fordeles i hovedsak på faste lån som er opptatt i Kommunalbanken, Kommunekreditt og Sparebanken Sør. I figuren nedenfor er det vist hvordan kommunens investeringsgjeld vil utvikle seg i løpet av kommende planperiode basert på løpende låneavtaler og opptak av lån i samsvar med forslag til investeringsprogram. Figuren viser både total investeringsgjeld samt den delen av investeringsgjelden som finansieres uten kompensasjonstilskudd eller gebyrer. Med rådmannens forslag til investeringsprogram vil lånegjelden basert på gjeldende låneavtaler og med den finansieringen som er lagt opp til for HP-perioden øke hvert år i perioden , , , , ,0 500,0 0, Total inv.gjeld 1 528, , , , , , , , ,9 Innt.bringende inv.lån 563,4 563,4 539,1 526,4 532,8 613,3 700,0 747,7 792,2 Netto in.lån 965,2 965, , , , , , , ,7 16 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

13 Oppfølging av Ad-hoc utvalg Bystyret oppnevnte i 2007 et ad hoc-utvalg som vurderte kommunens investeringer for perioden Utvalget hadde spesielt fokus på utvikling av lånegjeld og konsekvenser av investeringsnivået i forhold til rente- og avdragsbelastningen på driftsbudsjettet. Bystyret behandlet utvalgsinnstillingen i møte i mai Vedtaket i bystyret (sak 089/07) innebærer at låneopptak knyttet til kommunens investeringer i perioden ikke skal overstige 500 mill. kroner. For årene deretter skal låneopptaket ikke overstige 150 mill. kroner pr år. Det ville bety en låneramme for på 650 mill. kroner og en ramme på 800 mill. kroner for perioden For perioden fremmes det forslag om låneopptak på 803 mill. kroner. Når vi ser bort fra VA-lån på 320 mill. kroner, blir låneopptaket på 483 mill. kroner. Det vil være innenfor lånerammen på 600 mill. kroner. Vi vil også være innenfor lånerammen for perioden på 800 mill. kroner, ved at sum låneopptak vil beløpe seg til 743 mill. kroner. I tabellen nedenfor vises forslag til låneopptak for perioden slik det følger av ad hoc-utvalgets innstilling, vedtatt HP for perioden og forslag til HP for perioden Utvikling låneopptak (mill. kr) Ad-hoc utvalg Vedtak HP Forslag Akk. sum utover utvalg* VA-låneopptak * oversikt ekskl. VA investeringer Rådmannens forslag til redusert investeringsvolum vil primært gi reduserte investeringer mot slutten av planperioden. Investeringsprogrammet har fokus på å gjennomføre igangsatte prosjekter på skoler og barnehager, boliger og vann- og avløpsinvesteringer. Det er grunn til å peke på at reduserte investeringer vil bety forsinkelser av nødvendige og ønskelige investeringer innenfor tjenesteområdene. Det vil også føre til manglende oppdrag for lokale entreprenører mv. Dette er i seg selv en utfordring, men kommunen er ikke i stand til å drive motkonjunkturpolitikk Betalingssatser 2009 Kommunens økonomiske situasjon samt generell forbedret betalingsevne i befolkningen tilsier et økt nivå på betaling for kommunale tjenester. For å kunne ha en mulighet til å opprettholde tjenestenivået vil rådmannen legge til rette for at enkelte tjenester justeres gradvis mot selvkost. Med selvkost menes at brukerne dekker det tjenesten koster gjennom brukerbetalinger. Det vil generelt bli lagt større fokus på arbeidet med kommunens inntekter i perioden fremover. Bystyret skal i november 2009 behandle forslag til hovedplan for vann- og avløp. I denne saken foreslås det et årlig investeringsnivå for vann- og avløp på gjennomsnittlig 80 mill kroner i handlingsplanperioden Rådmannens budsjettforslag tar utgangspunkt i samme investeringsnivå. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere år og gjør det 17 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

14 nødvendig med en økning i vann- og avløpsgebyrene i denne perioden (tilsvarende 7-8% årlig økning). Andre faktorer som påvirker utviklingen i gebyrnivået er: Rentenivå og prisutvikling på investeringer (har økt betydelig siden 2006) Utviklingen i antall abonnenter Lønns- og prisutviklingen i driftsbudsjettet (har vært stigende de siste 2-3 år) Muligheten til å bruke fondsmidler til å redusere gebyrgrunnlaget Samlet sett gjør dette at vann og avløpsgebyret for en gjennomsnittsbolig på 140m2 må økes med 10,5% fra 2008 til Forslag til betalingssatser fremgår av vedlegg 2. Rådmannen foreslår økte satser på en rekke områder, og det kan bli et økt press for familier som nytter seg av mange kommunale tilbud. Det har likevel vært vurdert som nødvendig å øke betalingssatsene der dette er mulig. Det kan sees på som et valg mellom økte betalinger eller et lavere kommunalt tjenestetilbud. For de tjenester der satsene er redusert sentralt eller ved lov, skal kommunen legge disse til grunn. Forslag til endringer som foreslås, jf. vedlegg 2: Barnehager: fjerning av inntektsgradering, mulighet for å søke redusert sats ved lav inntekt (under 3G) SFO: redusere søskenmoderasjon fra 50 % til 30 % fra Det vil bli fremmet en egen sak vedr. betalingssatser, vedtekter og finansiering av tilbudet våren 2009 med tanke på iverksetting pr Kulturskole, økning i satser fra 1. januar. Ytterligere økning høsten 2009 Parkering, økte satser og økt antall timer med parkering Omsorgstjenester, regulering ift statens satser Innføring av fakturagebyr Økte gebyrer knyttet til vann, avløp og renovasjon grunnet høyere aktivitetsnivå Økt eiendomsskatt effekt fra av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer