16.1 Rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.1 Rammebetingelser"

Transkript

1 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at et driftsresultat på 3% av brutto driftsinntekter videreføres i rulleringen av handlingsprogrammet. Det er bystyret gjennom budsjettvedtaket som styrer økonomien i kommunen. Den administrative driftsmodellen i kommunen innebærer at ansvaret for oppfølging og internkontroll av bruk av tildelte ressurser, skjer innenfor den enkelte enhet. Bystyret holdes orientert om avvik i forhold til vedtatte forutsetninger og rammer gjennom tertialrapporter. Det har vært en sterk utgiftsvekst i kommunen siste år uten tilsvarende inntektsvekst. Det innebærer at vi for 2008 forventer et betydelig negativt netto driftsresultat. Merforbruket vil inneværende år bli dekket ved bruk av fondsmidler. Budsjettet for 2009 salderes med omfattende tiltak som berører store deler av kommunens tjenesteområder. Innbyggerne vil også merke tiltakene gjennom økte betalingssatser og avgifter. For å nå anbefalt mål for om 3% netto driftsresultat må det ytterligere tiltak til. Forslaget her bidrar likevel til en rimelig robust budsjettbalanse i et langsiktig perspektiv Regjeringens kommuneopplegg for 2009 Statsbudsjettet for 2009 Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens inntekter for Den beregnede reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter er på om lag 8,4 mrd. kr i Dette inkluderer frie inntekter (4,6 mrd), øremerkede overføringer (3,0 mrd), økning gebyrer (0,2 mrd) samt tiltak i skolen (0,6 mrd). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2008 i revidert nasjonalbudsjett Statsbudsjettet 2009 Frie inntekter økes for kommunesektoren med 4,660 mrd. kr. På nasjonalt nivå skal dette dekke økte demografikostnader (1,5 mrd), økte sosialhjelpsatser (0,16 mrd), forsterket opplæring (0,43 mrd), økt timeantall (0,270 mrd), fysisk aktivitet i grunnskolen (0,04 mrd), gjennomføring av NAV reformen (0,07 mrd), samt flere hender i omsorgstjenesten og lovfestet barnehageplass til alle. Når kostnader som økt lønnsvekst og økte pensjonskostnader tas med, er veksten for kommunesektoren marginal. Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2009 forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene som medfører en omfordeling. Relativt store bykommuner som Arendal kommer svakest ut av endringene, da de ikke omfattes av særlige tilskudd. Endringene i grunnlaget for fordeling av inntekter kan oppsummeres ved følgende punkter: Selskapsskatten blir statlig, kommunene får samlet tilsvarende høyere skatteinntekter fra inntekts- og formueskatt fra innbyggerne positivt utfall for Arendal kommune Fordelingene bygger på nyere befolkningstall, en fordel for Arendal kommune og kommuner i vekst 5 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

2 Andelen av frie inntekter fra skatt reduseres til 45 %, en fordel for Arendal som en skattesvak kommune (88-89 % av landssnittet) Det innføres tilskudd til kommuner med særlig stor vekst i befolkningstall Det opprettholdes og innføres nye tilskudd til kommuner i Nord-Norge, distriktskommuner, små kommuner i Sør-Norge og hovedstadstilskudd. Overgangsordningen knyttet til endringer i inntektsutjevningen avvikles og erstattes av et inntektsgarantitilskudd (INGAR). Denne finansieres ved et trekk fra all kommuner, og kan bli kostbar for den enkelte kommune i år med store endringer i kommuneopplegget. Kostnadsnøklene justeres først i 2011 og bør kunne gi en uttelling for vår kommunegruppe Økonomiske rammer for handlingsprogram Konsekvenser av statsbudsjettet for Arendal kommune. Mens det fra regjeringen er varslet økt aktivitet på grunnlag av stor vekst i kommunenes midler, vil ikke Arendal kommune klare å innfri dette. Oppgavekorrigert vekst i frie inntekter dekker ikke opp for merkostnader innenfor dagens tjenesteproduksjon. Lokal beregning av kommuneopplegget (Mill. kr) Oppg. korrigert vekst frie inntekter -77,8 Lønnsvekst ( overheng) 63,0 Prisvekst, overslag 14,0 Barnehageplass til alle 1,8 Tiltak i skolen 3,0 Økte sosialhjelpssatser 1,0 Mindreinntekt kommuneopplegget 5,0 Økonomiske rammer for handlingsprogram Konsekvensjustert budsjett fremkommer som en kostnadsberegning av videreføring dagens driftsnivå, inklusiv de vedtak som er fattet siste år og som vil få en økonomisk konsekvens i neste års budsjett. Den største endringen er lønnsoppgjøret i 2008, samt endringer på pensjonstrekket for medlemmer i Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lønnsoppgjøret for kommunene i 2008 er beregnet til 6,34 %. Kommunene får i tillegg kun kompensert for 5,6 % av dette gjennom lønns- og prisjusteringen i rammetilskuddet Samtidig presses reservene i pensjonskassen slik at kommunen må ta en større del av belastningen med økt innbetaling av pensjonstilskudd. Lønnsjusteringer fra 2008 til 2009 er også betydelige og er avsatt til fordeling i I tillegg justeres rammen for økning i strømkostnader og volumendring innenfor tjenesteproduksjonen. Opptrappingsmidler til psykisk helse er fra 2009 en del av rammetilskuddet. Ved beregningene av konsekvensjustert budsjett fremkommer et stort gap mellom forventede inntekter og driftskostnader knyttet til videreføring av dagens nivå. Etter tiltak knyttet til finansiering, renter, pensjon og volumvekst med mer viser en oppdatert gjennomgang at uten tiltak knyttet til tjenesteproduksjonen er det et gap mellom forventede inntekter og utgifter på 91 mill. kroner. Det er i tillegg meldt behov om økte ressurser fra flere av tjenesteområdene som det ikke er funnet rom for å imøtekomme. En av de største utfordringene for kommunen er et stadig 6 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

3 større etterslep på vedlikehold av kommunale eiendommer og veinettet. Kommunen har over tid ikke hatt ressurser til å imøtekomme behovet og avsette de ressurser som skal til for å ha en god forvaltning av disse områdene Valg av strategi for å saldere handlingsprogramperioden Rådmannen har i arbeidet med handlingsprogrammet utfordret en rekke medarbeidere i forhold til å vurdere tiltak knyttet til inntekter, kostnader, organisering, struktur og frivillighet. Dette har resultert i en omfattende liste med mulige tiltak. For å møte utfordringen med saldering av mill. kroner i kommunens løpende driftsbudsjett har rådmannen vurdert følgende fire strategier: Strategi A: Prosentkutt En slik tilnærming tar som utgangspunkt at dagens ressursfordeling er optimal også i et framtidsperspektiv. Tilnærmingen vil videre ramme omsorgs- og skolesektoren svært tungt ettersom det er disse sektorene som disponerer en dominerende andel av kommunens ressurser. For øvrig er utgangspunktet for kommunens drift så stramt at 8 9 % flate budsjettkutt vil gjøre alle tjenester vesentlig dårligere. Graderte prosentkutt er selvsagt mulig, men vil fort føre til svært stor kutt på noen for at andre skal få mindre, og strategien blir mer som B. Strategi B: Avvikle aktivitet Ettersom det aller meste av kommunens øvrige virksomhet er lovpålagt ( barnevern, brannvesen, kulturskole, bibliotek, byggesaksbehandling, div. kulturoppgaver, mv.), vil en slik tilnærming ikke kunne løse på langt nær hele den økonomiske utfordringen, og det må suppleres med ytterligere tiltak. Det er også slik at innenfor for eksempel eldreomsorgen er det ikke lovpålagt at kommunen skal ha en lindrende avdeling slik vi har på Plankemyra, eller en rehabiliterings- og avlastningsavdeling slik vi har på Myratunet. Strategi C: Strukturelle endringer Strukturendringer som gjør det mulig å opprettholde kvaliteten på tjenesteproduksjonen basert på maksimal effektivisering i alle ledd. Endringer som til tross for innsparing legger til rette for å opprettholde kommuneplanens målsettinger om vekst og kvalitet. Strategi D: Varig økte inntekter Gjennom omtaksering av eiendomsskattegrunnlaget til omsetningsverdi og gjennom å arbeide for ytterligere økt utbytte fra Agder Energi, har kommunen mulighet til å skaffe et varig økt inntektsgrunnlag som vil bidra vesentlig til å trygge tjenestenivået. Rådmannens forslag til budsjett 2009 og handlingsprogram baserer seg primært på strategi C og D. 7 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

4 Tiltak knyttet til redusert nivå fra vedtak i handlingsprogram Rådmannen foreslår i budsjettet å redusere enkelte av økningene fra budsjettvedtaket knyttet til kulturtiltak for Dette utgjør til sammen 3,8 mill. kroner. Økt støtte til lag og foreninger ( ) Sponsorstøtte idrett ( ) Redusert støtte sponsing idrett og festivaler ( ) Redusert kommunale kulturarrangementer ( ) Redusert bevilgning fritidsklubbene ( ) Tiltak knyttet til Dugnad 2010 Det har vært en åpen og omfattende prosess knyttet til Dugnad Prosessen har medført at det er fremlagt mulige tiltak knyttet til økte inntekter, reduserte utgifter, struktur og økt bruk av frivillighet. Tiltakene knytter seg til alle kommunens tjenesteområder. Enkelte av disse er innarbeidet i budsjettet for 2009, mens andre krever ytterligere utredning. Arbeidet med frivillighet har høyt fokus, men vil først gi en forventet økonomisk effekt fra Listen under viser en oppsummering av tiltak knyttet til økte inntekter, kostnadsreduksjoner og strukturtiltak. I bystyresaken er disse spesifisert ift økonomisk effekt og konsekvenser for kommunen. Økte inntekter Kostnadsreduksjoner Strukturtiltak Redusert søskenmoderasjon SFO (jan 09) Redusert inntektsgradering barnehager Innføring av fakturagebyr Økte gebyrer byggsøknader mv Økt parkeringsavgift Økt betalingssatser omsorg, samt økt volum Økte inntekter/avgifter bibliotek Kulturskolen, økte satser (jan 09 og aug 09) Husleieregulering kommunale boliger Økt integreringstilskudd bosetting av flyktninger Prisjusteringer SFO (aug 09) Reduserte sosialkostnader Opprettelse av eget verksted på Solborg Barnehager, ny fordelingsnøkkel på vikarer og materiell Effektivisering sentralbordtjenesten omsorgsenhetene Samle tilbudet for sommer SFO Tiltak støttefunksjoner rådhuset Tiltak renhold Effektiv bruk av IKT Driftsutgifter veilys mm Frukt og grønt i skolen Erfaringsbaserte rammeendringer Rammejusteringer skoler Fra individuell til felles støttekontakt Tiltak omsorgstjenestene Reduserte hjemmehjelpstjenester Ny skolestruktur Endringer Barnehagestruktur Støttefunksjoner, vurdere struktur og ressurser Gjennomføring av arbeidet med boliggjøring innenfor omsorgstjenestene Videreutvikle ressurstjenester til barn og unge Videreutvikle Arendalsmodellen (8 oppvekstområder, 3 bydeler) Arbeid med frivillighet Sum forventet innsparing: 19,5 mill. kroner (2009) 23,5 mill. kroner (2010) Sum forventet innsparing: 20,8 mill. kroner (2009) 23,0 mill. kroner (2010) Sum forventet innsparing: 10,3 mill. kroner (2009) 24,8 mill. kroner (2010) 8 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

5 Økt utbytte fra Agder Energi Arendal kommune er største kommunale eier i Agder Energi AS. Basert på regnskapsrapporter inneværende år forventes et økt utbytte i 2009 med 5 mill. kroner, til sammen 51 mill. kroner. I forhold til selskapets antatte verdi er dette en svært lav avkastning, og kommunen vil ta initiativ til å øke ordinær utbyttegrad til anslagsvis 5 %. Med en verdivurdering på selskapet på 25 mrd. kroner vil dette tilsi et samlet utbytte på 1,250 mrd. Det legges i handlingsprogramperioden til grunn med en merinntekt fra utbytte Agder Energi med 25 mill. kroner årlig. Økning av inntekter fra eiendomsskatt Et alternativ til å redusere utgiftsnivået så kraftig som dagens nivå krever, er å maksimere inntektspotensialet til kommunen. De store inntektspostene skatt og rammetilskudd er i stor grad bestemt gjennom statsbudsjettet og justert via inntektssystemet. En positiv utvikling av folketall og inntektsnivå blant innbyggerne i kommunen vil ha en effekt på dette, men kan i liten grad styres direkte av kommunen. Betalingssatser kan økes gradvis, men på mange områder nærmer kommunen seg en smertegrense. Dersom kommunen skal få et varig høyere inntektsnivå, kan dette tilføres i form av økte inntekter fra eiendomsskatt. Inntektspotensialet fra eiendomsskatt er av en slik størrelse at den kan gi en varig effekt i forhold til å beholde et høyere aktivitetsnivå og en høyere tjenesteproduksjon. Det legges til grunn en omtaksering av alle eiendommer etter 10 år. Dette gjelder både verker og bruk, næringseiendommer og private Kommuner Eiendomskatt Sum eiendomskatt Regnskap enebolig/ (mill kvm (i kr) kr) Arendal 1400 kr 24,6 mill Eigersund 1700 kr 16,5 mill Grimstad 2040 kr 18,9 mill Risør 2380 kr 13,0 mill Porsgrunn 2470 kr 68,7 mill Skien 3116 kr 64,2 mill Fredrikstad 3600 kr 153,4 mill Kristiansand 5000 kr 160,7 mill boliger og hytter. Takseringen kan gjennomføres i 2009, med en effekt for skatteinntektene i Potensialet for eiendomsskatt vurderes brutto til ca. 150 mill. kroner årlig, betydelig høyere enn det rådmannen legger til grunn i perioden. Prosentvis kutt i enhetenes rammer, isolert for budsjettåret 2009 Rådmannen har ikke funnet ytterligere konkrete tiltak for å saldere budsjettåret Med en betydelig økt eiendomsskatt fra 2010 vil dette være en spesiell utfordring for 2009, og det legges derfor opp til et kutt i enhetenes netto rammer med 1,5 %. Enhetene vil ikke få videreført denne reduksjonen til Dette vil ramme alle enhetene og tjenestene, og det tar ikke hensyn til om tjenesten i stor grad er lovpålagt eller om det er et handlingsrom i forhold til å justere utgiftsnivået. Enhetene legevakt og brann er ikke redusert tilsvarende. 9 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

6 Prognose for fellesinntekter og -utgifter Figuren under viser anslag fellesinntekter og utgifter for perioden. Inntekter til kommunen skal dekke finansielle utgifter og avsetninger samt tjenesteproduksjon. Prognosen legger til grunn dagens nivå på skatt- og rammetilskudd, samt prognose for utvikling av andre inntekter. Selv med en betydelig økning av eiendomsskatten vil mindreinntekter fra momskompensasjonsordningen samt utgifter til renter og avdrag og økte pensjonskostnader dempe handlingsrommet. Hovedelementene blir drøftet under. Fellesinntekter og -utgifter Skatt og rammetilskudd -1258,3-1258,3-1258,3-1258,3 Eiendomsskatt -37,0-105,0-110,0-110,0 Momskompensasjon -90,0-58,8-63,1-55,5 Andre kompensasjonsordninger -49,5-44,4-43,7-44,1 Utbytte og renteinntekter -96,0-94,0-94,0-94,0 Utgifter renter og avdrag 208,9 215,8 225,8 229,0 Premieavvik / pensjonskostnader 6,6 36,6 36,6 36,6 Overføringer fra driftsregnskapet 21,7 16,5 18,8 9,2 Til finansiering av tjenestene -1293,6-1291,6-1287,9-1287,1 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Kommunens hovedinntekter er inntekter fra ordinær skatt og fra rammetilskuddet fra staten. Kommunen benytter Kommunenes Sentralforbunds beregningsmodell for å anslå kommunens frie inntekter. Arendal kommune får en økning i skatt og rammetilskudd nominelt og oppgavekorrigert på 77,8 mill. kroner regnet fra revidert budsjett Denne korrigeringen gir et reelt sammenligningsgrunnlag. Det legges til grunn en skattevekst på 8 % for Skjønnsmidlene fordelt av fylkesmannen øker fra 3,750 mill. kroner i 2008 til 4,050 mill. kroner for Det vil i tillegg fordeles 5 mill. kroner til kommuner i fylket med lave frie inntekter. Det legges til grunn at Arendal kommune vil få ca. 3 mill. kroner av disse. Eiendomsskatt Arendal kommune innførte eiendomsskatt for verker og bruk i år 2000 og for bolig-, fritids-, næringseiendommer i år Eiendomsskatt er fra 2008 innført i hele kommunen (ut fra en lovendring i 2006). Av verker og bruk er det ca. 165 takstobjekter, mens det for øvrig er ca takstobjekter. Ettersom det ikke kan legges omtaksering til grunn for skatteutskrivningen før etter 10 år, legger rådmannen til grunn at det igangsettes en prosess med taksering av alle eiendomsobjektene fra 2009, med virkning fra Det legges til grunn kostnader på 7,5 mill. kroner for dette i 2009, og tilsvarende for Det vil bli fremmet en egen sak til bystyret for behandling. Momskompensasjon Med virkning fra 2004 har kommunene fått kompensert betalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Denne kompensasjonen ble finansiert av et tilsvarende kutt i rammetilskuddet til 10 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

7 kommunene. Momskompensasjonen har derfor også blitt håndtert som en driftsinntekt, også for kjøp av varer som er utgiftsført i investeringsregnskapet. For å korrigere dette har regjeringen vedtatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene. I henhold til disse endringene skal momskompensasjon for investeringsutgifter inntil videre fortsatt føres i driftsbudsjettet. Imidlertid skal det i 2010 legges til grunn at minst 20 % av kompensasjonen skal overføres til investeringsbudsjettet. Satsen for overføringen endres gradvis og over 5 år, slik at fra 2014 skal hele investeringsmomskompensasjonen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Basert på utviklingen i mottatt momskompensasjon gjennom de siste årene budsjetteres en kompensasjon for driftskostnader på 42 mill. kroner i 2009 og en svak økning i beløpet pr år i kommende planperiode. Basert på forslaget til investeringsprogram vil investeringskompensasjonen utvikle seg som vist i tabellen nedenfor. I tabellen er også vist minimumskravet til overføring av midler til investeringsbudsjettet. Momskompensasjon (mill. kr) Driftskompensasjon 42,0 44,0 46,0 46,0 Investeringskompensasjon 48,0 14,8 17,1 7,5 Sum momskompensasjon 90,0 58,8 63,1 53,5 Minste overføring til investeringsbudsjettet 0,0 3,0 6,8 4,5 F inansinntekter Kommunens finansinntekter er først og fremst utbytte fra aksjene i Agder Energi AS. I er det inntektsført hhv 25,3 mill. kroner, 38,5 mill. kroner og 46,1 mill. kroner. I årets handlingsprogram legges det til grunn et utbytte på 76 mill. kroner. Kommunen har renteinntekter på sine bankinnskudd og avkastning på plassering av ledig likviditet i samsvar med finansreglementet. Kommunens bankinnskudd vil hovedsakelig være plassert hos hovedbankforbindelsen og renten her følger utviklingen i pengemarkedsrenten (3 mnd NIBOR). Kommunen har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Bykle kommune og Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder i begrenset omfang plassert ledig likviditet i pengemarkedsfond. Totalt er det budsjettert med inntekter finans på om lag 20 mill. kroner for 2009, og 18 mill. kroner for perioden O verføring til investeringsbudsjettet Bystyret har vedtatt at en økende del av investeringene skal finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Det er lagt til grunn at 20 mill. kroner skal overføres i 2009 og at 11 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

8 dette beløpet økes med 10 mill. kroner pr år til 40 mill. kroner pr år fra Dette er en lokal avgjørelse. Rådmannen foreslår en endring av denne forutsetningen fra og med budsjettåret Etter at bestemmelsene mht overføring av momskompensasjon til investeringsbudsjettet er vedtatt, legger rådmannen til grunn at det overføres 100 % av momskompensasjonen fra investeringer til investeringsregnskapet fra 2010 og videre. Renter og avdrag Utviklingen i den internasjonale finanskrisen har ført til dramatisk fall på børsene i de fleste land. Dette har også ført til ekstraordinære tilstander i kredittmarkedene med svært høye pengemarkedsrenter. Det hersker stor usikkerhet mht den videre økonomiske utviklingen og det er vanskelig å vite om bunnen er nådd. Norges Bank har redusert styringsrentene med 1,0 prosentpoeng den siste tiden. Dette skjer samtidig som andre omfattende pengepolitiske tiltak er etablert for å medvirke til å bedre likviditetstilgangen. Pengemarkedsrentene har økt betydelig siste år. Det innebærer en tendens til at nivået på styringsrentene ikke i samme grad som tidligere virker normerende for pengemarkedsrentene. De siste perioden har styringsrenten og pengemarkedsrenten vært mer eller mindre løsrevet fra hverandre. I denne situasjonen er det svært vanskelig å anslå utviklingen innenfor rentemarkedet. Det er forventet at det vil bli ytterligere reduksjoner i styringsrentene i løpet av de nærmeste månedene. Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på løpende lån på 5,5 %. Dette er en reduksjon fra forrige rullering av handlingsprogrammet. Anslaget ligger innenfor det nivået som er ventet i markedet, men vil bare kunne holde dersom det vil bli en ytterligere reduksjon i styringsrentene samt en reduksjon i risikopåslaget i pengemarkedet. Da kommunen ikke vil ha vesentlige reserver i form av disposisjonsfond til inndekning av en eventuell høyere gjennomsnittlig rente, vurderer rådmannen det for risikabelt å legge til grunn et lavere rentenivå enn dette. Arendal kommune har deler av sin låneportefølje på faste betingelser. Dette gjøres primært for å sikre stabilitet i renteutgiftene i tida framover. Ved inngangen til 2009 vil kommunen ha en investeringsgjeld på om lag 2,2 mrd. kroner. Ett lån (saldo 332 mill kroner) er sikret ved fast rente på 4,86 % i hele planperioden. Videre er det inngått rentesikringsavtaler for 2009 for om lag 600 mill kroner på hhv 3,98 % og 5,2 %. Arendal kommune legger til grunn vektet avdragstid for låneporteføljen i perioden. Dette medfører lavere avdrag og reduserer belastningen for perioden noe. 12 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

9 Netto driftsresultat Kommuneloven fastslår at hvert av årene i handlingsprogramsperioden skal salderes ift inndekning av forventede kostnader priser ligger til grunn, og justeringer knyttet til deflator (lønns- og prisvekst) vil bli vurdert ved hver rullering av programmet. (mill.kr) Forslag 2009 Budsjett 2008 Endring Brukerbetalinger, leie og salgsinntekter -300,35-286,63 4,8 % Øremerkede tilskudd -312,01-306,66 1,7 % Skatteinntekter -928,86-811,36 14,5 % Rammetilskudd -369,70-356,50 3,7 % Andre overføringer -81,51-78,02 4,5 % Sum driftsinntekter , ,18 8,3 % Lønn og sosiale utgifter 1 362, ,84 9,1 % Kjøp av varer og tjenester 410,89 390,12 5,3 % Overføringer og annet 112,64 122,35-7,9 % Sum driftsutgifter 1 885, ,32 7,1 % Brutto driftsresultat -106,81-77,86 Sum finansinntekter -97,90-71,30 37,3 % Sum finansutgifter 210,55 205,61 2,4 % Netto driftsresultat 5,84 56,45 Med de forutsetninger som nevnt ovenfor vil rådmannen for 2009 foreslå et saldert budsjett med et driftsresultat på negativt 5,8 mill. kroner. Merforbruket oppstår ved at enhetene legger fondsmidler til grunn for sin saldering utover den netto budsjettrammen rådmannen foreslår. Dette genererer et negativt netto driftsresultat, mens den økonomiske balansen er null etter bruk av fondsmidler. 4-års perspektivet Forventede inntekter vil fra 2010 øke etter ny taksering av eiendommene i kommunen. For å oppnå en mer robust økonomi fremover er det likevel behov for å øke nivået på netto driftsnivå, slik at det blir en mer forutsigbar utvikling av tjenestene. Det legges ikke opp til at kommunen henter ut hele potensialet for inntekter fra eiendomsskatt i perioden. Det er derfor mulig å øke inntektene fra eiendomsskatt ytterligere dersom man velger å legge tilgrunn et høyere tjenestenivå/kostnadsnivå enn rådmannens forslag. Rådmannen har saldert budsjettet for 4-årsperioden ved de forannevnte tiltak og forutsetninger. Budsjetter er i balanse for hvert av budsjettårene, og oppfyller således kommunelovens krav. Saldering (mill. kr) Budsjetterte fellesinntekter / utgifter , , , ,1 Budsjetterte nettorammer enhetene 1 299, , , ,6 Nye tiltak, effektivisering -21,0 Netto driftsresultat 5,8-1,5-5,3-4,5 Netto bruk av disposisjonsfond -5,8 Saldering (mill. kr) 0,0-1,5-5,3-4,5 13 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

10 Vurdering av økonomisk risiko Store endringer i utviklingen av norsk økonomi tilsier et økt behov for reserver og bufferkapital. Kommunen har gjennom vedtak i 2007 og 2008 redusert sine reserver betydelig, og står foran store utfordringer knyttet til økonomiske utfordringer fremover. Reserver, disposisjonsfond Når revidert budsjett for 2008 legges til grunn, vil kommunen tilnærmet ha brukt opp sentrale disposisjonsfond ved utgangen av De resterende midler er knyttet til enhetene. Merkostnad pensjonsforpliktelser 1% økt premie tilsvarer en merutgift på ca. 10 mil l. kroner Pensjonskassene varsler at kommunen i større grad må ta høyde for å dekke hele pensjonsoppgjøret inklusive reguleringspremie og økt behov for egenkapital i årene fremover. Dersom finansmarkedet ikke bedrer seg betraktelig kan merkostnaden for 2009 beløpe seg til 50 mill. kroner eller mer for egen pensjonskasse. Deler av kravet kan løses ved at det overføres eiendommer til pensjonskassen, hvor kommunen vil inngå langsiktige leieavtaler. Renter og finans 1% økning i renten på flytende lån gir en merkostnad på ca.12,5 mill, kr Det er vanskelig å vurdere renteutviklingen fremover. Med kommunens lånegjeld er vi særlig utsatt for svingninger i rentene. Deler av kommunens lån er bundet til ulike renteavtaler, konsekvensen av 1 % endring i flytende rente på årsbasis medfører økte kostnader for kommunen på ca 12,5 mill. kroner. Skatteinntekter 1% lavere skattein ntekter gir en mindreinntekt på ca. 8 mill. kroner. Skatt fra innbyggerne er kommunens største inntektspost. Staten legger til grunn en antatt vekst i skatteinntekter for kommunene. Dersom skatteveksten blir 1 % lavere enn prognosene både for Arendal og landssnittet, medfører det reduserte inntekter på 8 mill. kroner. Faktorer som arbeidsledighet og næringsvirksomhet påvirker det samlede skattenivået. Budsjettdisiplin Kommunens vanskelige økonomiske situasjon tilsier et forsterket fokus på god budsjettdisiplin. Det viktigste elementet i arbeidet med å redusere økonomisk risiko, er å unngå at nye tiltak vedtas utenfor de ordinære budsjettvedtakene. Bare unntaksvis skal det gis nye bevilgninger i løpet av budsjettåret. Dette må eventuelt skje i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. Tiltakene skal i tillegg være kostnadsberegnet også i forhold til helårseffekt Rammer for enhetene Fullstendig liste over forslag til enhetenes budsejettrammer er listet i vedlegg 1, skjema 1B. Del 2 inneholder en nærmere presentasjon av den enkelte enhets handlingsprogram. Tiltak som foreslås gjennomført i de enkelte områder og enheter er omtalt i enhetenes budsjetter (Del 2). Det har i liten grad vært rom for økte ressurser knyttet til tjenesteproduksjonen. Enhetene er justert full ut for lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene, mens det ikke justeres for den generelle prisstigningen. Tjenestene har ikke fått priskompensasjon siden 2000, og et betydelig høyere kostnadsnivå på kjøp av varer og tjenester må dekkes innenfor enhetenes rammer. 14 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

11 Følgende elementer er ikke inkludert i enhetene rammer, men vil fordeles etter bystyrets budsjettbehandling. Midlene er inkludert i potten til fordeling, jf rådhusets budsjett del 2. Midler til høstsemesteret skole (121 mill. kroner) Økte strømutgifter (18 mill. kroner) Generelt budsjettkutt 1,5 % (15,4 mill.kroner) Tiltak knyttet til dugnad som knyttes til flere enheter (20 mill. kroner) Lønnsoppgjør 2009 og overheng fra 2008 Økte pensjonskostander (3 % for AKP og KLP) De enkelte skoleenhetene har i sine rammer kun fått tildelt midler for vårsemesteret, dvs. midler til 7 av årets 12 måneder. De resterende 5 månedene er avsatt til fordeling etter vedtak av handlingsprogrammet og en eventuell ny skolestruktur, men inkludert i tabellen over. Tilsvarende gjelder for de ulike dugnadstiltakene. Anbefalt budsjettpris for strøm er for 2009 angitt til er 63,0 øre/kwh. Dette er en økning på 23 øre/kwh i forhold til budsjettet for Den sterke økningen i budsjettprisen for 2009 skyldes markedsrelaterte forhold samt større eksportkapasitet. Enhetene kompenseres delvis for økningen. Det vil bli iverksatt ENØK tiltak for å møte veksten i energikostnader fremover. Enheter som har oppsparte midler på disposisjonsfonds kan nytte disse til å justere aktivitetsnivået i budsjettet for Rådmannen har vurdert nivået på enhetenes fond i forhold enhetenes rammer, og har valgt å redusere rammene basert på oppbygging av fondsmidler for enkelte enheter Langsiktig finansieringsstrategi Finansiering og lånegjeld Kommunen finansierer i hovedsak sine investeringer ved låneopptak. Rente- og avdragsutgifter belastes driftsregnskapet. For lån til vann- og avløpsinvesteringer vil renter og avdrag bli dekket gjennom kommunale eiendomsgebyrer. I noen grad mottar kommunen også tilskudd/kompensasjon vedrørende lån til omsorgsleiligheter, sykehjem og skoler. Finansieringsplan (mill. kr) Statstilskudd/spillemidler 8,7 5,3 3,4 0,0 Overføring fra driften 20,0 15,0 17,1 7,5 Tilskudd fra fylkeskommunen 3,0 3,0 3,0 3,4 Forsikringsutbetaling 3,5 0,0 0,0 0,0 Fonds 19,0 12,5 7,5 7,5 Låneopptak 329,9 181,0 168,0 123,8 VAR-lån 80,0 80,0 80,0 80,0 Øvrige lån 249,9 101,0 88,0 43,8 Brutto investeringer 384,1 216,8 199,0 142,2 15 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

12 Regjeringen har i statsbudsjettet for 2009 lansert et utvidet tilbud til skolerenoveringer og svømmehaller. Det vil bli søkt om tilskudd til kommunen, og det er foreløpig lagt til grunn 3 mill. kroner i kompensasjon. Kompensasjon vil bli utbetalt etter at godkjent prosjekt er avsluttet og regnskap sendt Husbanken For perioden legges det i handlingsprogrammet fram et forslag til investeringer på 942,1 mill. kroner. Kommunen bør også for 2009 oppta startlån i Husbanken for videre utlån som et virkemiddel i sin boligpolitikk. Det foreslås opptatt startlån på inntil 45 mill kroner Investeringsprogrammet for kommende planperiode har vært gjennom en omfattende prosess med tanke på å redusere omfanget. Målt i forhold til vedtatt program for perioden på 997 mill. kroner representerer årets forslag likevel bare et noe lavere beløp. Imidlertid er det grunn til understreke at foreslåtte VA-investeringer øker fra 51 mill. kroner pr år til 80 mill. kroner pr år. Dette innebærer en økning på totalt 116 mill. kroner. Utvikling lånegjeld Kommunens gjeldsportefølje fordeles i hovedsak på faste lån som er opptatt i Kommunalbanken, Kommunekreditt og Sparebanken Sør. I figuren nedenfor er det vist hvordan kommunens investeringsgjeld vil utvikle seg i løpet av kommende planperiode basert på løpende låneavtaler og opptak av lån i samsvar med forslag til investeringsprogram. Figuren viser både total investeringsgjeld samt den delen av investeringsgjelden som finansieres uten kompensasjonstilskudd eller gebyrer. Med rådmannens forslag til investeringsprogram vil lånegjelden basert på gjeldende låneavtaler og med den finansieringen som er lagt opp til for HP-perioden øke hvert år i perioden , , , , ,0 500,0 0, Total inv.gjeld 1 528, , , , , , , , ,9 Innt.bringende inv.lån 563,4 563,4 539,1 526,4 532,8 613,3 700,0 747,7 792,2 Netto in.lån 965,2 965, , , , , , , ,7 16 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

13 Oppfølging av Ad-hoc utvalg Bystyret oppnevnte i 2007 et ad hoc-utvalg som vurderte kommunens investeringer for perioden Utvalget hadde spesielt fokus på utvikling av lånegjeld og konsekvenser av investeringsnivået i forhold til rente- og avdragsbelastningen på driftsbudsjettet. Bystyret behandlet utvalgsinnstillingen i møte i mai Vedtaket i bystyret (sak 089/07) innebærer at låneopptak knyttet til kommunens investeringer i perioden ikke skal overstige 500 mill. kroner. For årene deretter skal låneopptaket ikke overstige 150 mill. kroner pr år. Det ville bety en låneramme for på 650 mill. kroner og en ramme på 800 mill. kroner for perioden For perioden fremmes det forslag om låneopptak på 803 mill. kroner. Når vi ser bort fra VA-lån på 320 mill. kroner, blir låneopptaket på 483 mill. kroner. Det vil være innenfor lånerammen på 600 mill. kroner. Vi vil også være innenfor lånerammen for perioden på 800 mill. kroner, ved at sum låneopptak vil beløpe seg til 743 mill. kroner. I tabellen nedenfor vises forslag til låneopptak for perioden slik det følger av ad hoc-utvalgets innstilling, vedtatt HP for perioden og forslag til HP for perioden Utvikling låneopptak (mill. kr) Ad-hoc utvalg Vedtak HP Forslag Akk. sum utover utvalg* VA-låneopptak * oversikt ekskl. VA investeringer Rådmannens forslag til redusert investeringsvolum vil primært gi reduserte investeringer mot slutten av planperioden. Investeringsprogrammet har fokus på å gjennomføre igangsatte prosjekter på skoler og barnehager, boliger og vann- og avløpsinvesteringer. Det er grunn til å peke på at reduserte investeringer vil bety forsinkelser av nødvendige og ønskelige investeringer innenfor tjenesteområdene. Det vil også føre til manglende oppdrag for lokale entreprenører mv. Dette er i seg selv en utfordring, men kommunen er ikke i stand til å drive motkonjunkturpolitikk Betalingssatser 2009 Kommunens økonomiske situasjon samt generell forbedret betalingsevne i befolkningen tilsier et økt nivå på betaling for kommunale tjenester. For å kunne ha en mulighet til å opprettholde tjenestenivået vil rådmannen legge til rette for at enkelte tjenester justeres gradvis mot selvkost. Med selvkost menes at brukerne dekker det tjenesten koster gjennom brukerbetalinger. Det vil generelt bli lagt større fokus på arbeidet med kommunens inntekter i perioden fremover. Bystyret skal i november 2009 behandle forslag til hovedplan for vann- og avløp. I denne saken foreslås det et årlig investeringsnivå for vann- og avløp på gjennomsnittlig 80 mill kroner i handlingsplanperioden Rådmannens budsjettforslag tar utgangspunkt i samme investeringsnivå. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere år og gjør det 17 av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

14 nødvendig med en økning i vann- og avløpsgebyrene i denne perioden (tilsvarende 7-8% årlig økning). Andre faktorer som påvirker utviklingen i gebyrnivået er: Rentenivå og prisutvikling på investeringer (har økt betydelig siden 2006) Utviklingen i antall abonnenter Lønns- og prisutviklingen i driftsbudsjettet (har vært stigende de siste 2-3 år) Muligheten til å bruke fondsmidler til å redusere gebyrgrunnlaget Samlet sett gjør dette at vann og avløpsgebyret for en gjennomsnittsbolig på 140m2 må økes med 10,5% fra 2008 til Forslag til betalingssatser fremgår av vedlegg 2. Rådmannen foreslår økte satser på en rekke områder, og det kan bli et økt press for familier som nytter seg av mange kommunale tilbud. Det har likevel vært vurdert som nødvendig å øke betalingssatsene der dette er mulig. Det kan sees på som et valg mellom økte betalinger eller et lavere kommunalt tjenestetilbud. For de tjenester der satsene er redusert sentralt eller ved lov, skal kommunen legge disse til grunn. Forslag til endringer som foreslås, jf. vedlegg 2: Barnehager: fjerning av inntektsgradering, mulighet for å søke redusert sats ved lav inntekt (under 3G) SFO: redusere søskenmoderasjon fra 50 % til 30 % fra Det vil bli fremmet en egen sak vedr. betalingssatser, vedtekter og finansiering av tilbudet våren 2009 med tanke på iverksetting pr Kulturskole, økning i satser fra 1. januar. Ytterligere økning høsten 2009 Parkering, økte satser og økt antall timer med parkering Omsorgstjenester, regulering ift statens satser Innføring av fakturagebyr Økte gebyrer knyttet til vann, avløp og renovasjon grunnet høyere aktivitetsnivå Økt eiendomsskatt effekt fra av 90 ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet 2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet Ved oppstart av årets budsjettprosess ble det vurdert ulike tilnærminger for rulleringen av handlingsprogrammet. Det ble tidlig i prosessen klart at det

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer