Om alkoholforskningens. problemorienteri ng D E B A T T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om alkoholforskningens. problemorienteri ng D E B A T T"

Transkript

1 D E B A T T Om alkoholforskningens problemorienteri ng Alkoholforskningens kunnskapsproduksjon Forsøk på å totalforby ikke-medisinsk bruk av psykoaktive stoffer har sjelden vært spesielt vellykkede (Heath 1987a). Rusmidlenes popularitet, både på tvers av kulturer og opp gjennom historien, tyder da også på at inntak av slike midler er forbundet med potent forsterkning. I vår kulturkrets har alkoholen en særstilling i og med at majoriteten av befolkningen drikker. Pus sig nok ser det likevel ut til at alkoholbruk som normalfenomen sjelden har dannet utgangspunkt for forskning og teoriutvikling. Viktige bidrag om sammenhengen mellom totalkonsumet i normalbefolkningen og omfanget av misbruksproblemer er blitt produsert (Skog 1985, 1991a, 1991b), men alkoholens fordelaktige virkninger har i liten grad vært gjenstand for vitenskapelig interesse. I følge Gusfield (1993) hører de fleste bidragene innen alkoholforskningen hjemme i en av følgende to kategorier: Den ene kategorien omfatter alle de undersøkelsene som fokuserer på ulike aspekter ved misbruk og høykonsum. I den andre finner vi studier som i utgangspunktet ikke omhandler det avvikende eller sykelige, men hvor perspektivvalg og teoretiske fortolkninger tyder på at alkoholbruk primært blir betraktet som et sosialt problem. Den sistnevnte kategorien inkluderer blant annet undersøkelser knyttet til negative konsekvenser av ikke-patologisk drikking. Også store deler av den epidemiologiske alkoholforskningen passer inn her. Det gjør også en betydelig andel av de studiene som omhandler unge menneskers drikkevaner. Tilgjengelige oversikter over virksomheten innen alkoholforskningen gir et bilde som stemmer godt overens med Gusfieids beskrivelse. I 1985 startet British Journal of Addiction en omfangsrik presentasjonsserie om forskningsfeltets historikk i en lang rekke land. Oppmerksomheten var også rettet mot nåtidige forhold, både når det gjaldt forskningspolitiske prioriteringer og vitenskapelig produksjon. Et par år senere fulgte en ny presentasjonsserie i samme tidsskrift. Hensikten var å gi en mer utførlig framstilling av virksomheten ved noen sentrale forskningsinstitusjoner. Kort fortalt framgikk det at innsatsen hovedsaklig har vært, og fortsatt er, rettet mot alkoholbruk som et samfunnsmessig, psykososialt og/eller medisinsk problem. Epidemiologisk forskning, samt studier av ulike aspekter ved misbruk og høykonsum, og av alkoholrelaterte normbrudd, belastninger, sykdommer, skader og dødsfali, synes å dominere feltet. Også behandlingsforskning og studier knyttet til forebyggende virksomhet har etterhvert fått en bred plass. I flere land foregår det videre omfattende forskning rettet mot overgripende alkoholpolitiske spørsmål. Slik forskning har blant annet relativt lange tradisjoner i Norge og Finland (Bruun & Rosenqvist 1985; Skog 1987). Et overblikk over den vitenskapelige innsatsen viser med andre ord at bestemte emner, spørsmål og innfallsvinkler gis høy prioritet, mens andre velges bort. Vi vet etterhvert relativt mye om misbrukere og høykonsumenter. Samtidig er kunnskapene om dem som befinner seg i motsatt ende av skalaen stadig av beskjedent omfang, Alkoholforskningen synes følgelig å bære preg avet problemorientert grunnperspektiv. Dette kommer ikke bare til syne når man vurderer den samlede vitenskapelige virksomheten. Også i mange enkeltstående bidrag er dette perspektivet framtredende

2 Begrepsbruk, perspektivvalg og andre karakteristika Til tross for fokuseringen på alkoholens problemfylte sider, blir selve begrepet "problem" ofte anvendt på unyanserte måter (Bacon 1976). Trolig er det imidlertid ikke noe motsetningsforhold her. En ureflektert bruk av negativt ladede ord er kanskje først og fremst en konsekvens av, eller et iboende aspekt ved, de perspektivvalg som synes å prege forskningsfeltet. Uansett ser det ut til at slike språklige føringer er spesielt karakteristiske for forskning og teoridannelse knyttet til unge menneskers drikkevaner (Rachal et al. 1982). I litteraturen finner man blant annet at tenåringsdrikking, uansett omfang, defineres som problematferd. Jessor & Jessor (1977) begrunner en slik begrepsdefinisjon med at alkoholbruk blant ungdom blir betraktet som upassende eller uønsket av storsarnfunnet. I andre sammenhenger er perspektivvalget og de normative føringene av mer subtil karakter. De kommer eksempelvis til uttrykk ved at bidrag som, i følge tittelen handler om konsekvenser av å drikke, utelukkende fokuserer på de negative effektene (se f.eks. Schonberg & Schnoll 1986; Plant et al. 1985; Gerstein 1981; Miikelii 1978). Dette skyldes neppe at bidragsyterne mener at det ikke finnes positive effekter. Derimot kan det oppfattes som uttrykk for en slags "paradigmekoherens". Foreløpig har i alle fall ingen, så langt jeg kjenner til, skrevet om de fordelaktige virkningene og samtidig antydet at bidraget handler om alkoholens virkninger i sin alminnelighet. Et annet tankevekkende trekk er at alkoholbruk ofte framstilles som en avgjørende forklaringsfaktor dersom drikking er relatert til et problemkompleks. Familievold, ulykkesforekomst, kriminalitet og selvmord framstår som noen relevante stikkord i denne forbindelse (Bacon 1978; Brisett 1978; Hamilton & Collins 1982; Levine 1984; Gusfield 1993). Et sentralt aspekt ved dette fenomenet handler om å unnlate å stille seg spørrende til forskningsresultater som viser at alkoholkonsum henger sammen med et sosialt definert onde (jfr. Hauge 1991, 159). Følgelig vil det også være en rekke viktige problemstillinger som ikke blir nærmere belyst. Et beslektet fenomen handler om å stille strengere krav til dokumentasjon og framstillingsform når det avdekkes positive korrelasjoner mellom alkoholbruk og sosialt ønskverdige forhold enn når korrelasjonene er negative. Diskusjonene rundt den J-formede sammenhengen mellom alkoholkonsum og mortalitet, synes å være illustrerende i så henseende. Samtidig framstår denne sammenhengen som et eksempel på forskningsresultater som lett oppfattes som kontroversielle, og som også gir opphav til en intens søken etter bakenforliggende forklaringsvariabler (jfr. lederartikkelen i The Lancet for 3. desember 1988). Opprinnelsesårsaker Antropologisk alkoholforskning har aldri hatt en problemorientert profil. Trolig henger det sammen med at denne fagdisiplinens innsats har hatt en annen forhistorie enn den etablerte, kvantitativt orienterte forskningstradisjonen (Douglas 1987; Heath 1987b). Interessen oppsto som et slags ''biprodukt'' av studier som i utgangspunktet handlet om helt andre sosiale fenomener. Det var med andre ord nysgjerrighet mer enn bekymring som i sin tid førte antropologene inn i forskningsfeltet. Oppmerksomheten har blant annet vært rettet mot alkoholrelaterte normer og verdier i ulike kulturer, og mot alkoholens rituelle, sosiale og symbolske betydning (Heath 1987a, 1987b). Fristillingen fra det problemorienterte perspektivet gjenspeiler kanskje også at bevisstgjøring i forhold til egen kultureli ballast er et essensielt aspekt ved moderne antropologi (jfr. Rosaldo 1989). Bidrag fra antropologien har imidlertid blitt kritisert for å underestimere omfanget av misbruksproblemer (Room 1984). Antropologisk alkoholforskning har heller ikke i nevneverdig grad blitt integrert i den mer veletablerte, kvantitativt orienterte forskningstradisjonen. I alle kulturer er rusmiddelbruk gjenstand for holdnings dannelse og for utvikling av normer og regler (Heath 1987a). Ofte har slike normer og regler en religiøs forankring. I store deler av den vestlige verden ble eksempelvis synet på rus og holdningene til nytelsesmidler endret som følge av reformasjonen. Med den protestantiske etikk kom det krav om måtehold, selvbeherskelse og en asketisk livsførsel, krav som åpenbart var uforenlige med en bekymringsfri og løssluppen omgang med alkohol (Moore & Gerstein 1981). I tiden som

3 fulgte ble "drukkenskap" betraktet som et tegn på svak vilje og moralsk forfall. Dette synet ble etterfulgt av avholdsbevegelsens forståelse om at det i første rekke var selve alkoholen som skapte problemer. Ettersom alkohol ble ansett for å være en avhengighetsdannende rusgift, var budskapet at selv anstendige mennesker kunne forvandles til drukkenbolter. Dessuten het det seg at misbruk og høykonsum forårsaket en lang rekke sosiale problemer, deriblant fattigdom og kriminalitet (se Levine 1984). I mange land var det nettopp framveksten av en aktiv avholdsbevegelse som ga støtet til å etablere alkoholforskning som eget forskningsfelt (Wald et al. 1986; Skog 1987; Bruun & Rosenqvist 1985; Smart 1985; Weiss & Eldar 1987). I likhet med enhver annen pressgruppe som ønsker å fremme sitt syn på et gitt samfunnsproblem, var det viktig for avholdsbevegelsen å ha forskningen på sin side. I flere land var det da også avholdsinteresser som sto for store deler av finansieringen i oppstartingsfasen. Både bakenforliggende historiske føringer og den tidlige tilknytningen til avholdsbevegeisen framstår derfor som viktige opprinnelsesårsaker til at den "tradisjonelle" (i motsetning til den antropologiske) alkoholforskningen fikk en problemorientert profil. I nyere tid har imidlertid forskningsvirksomheten fått en mer uavhengig posisjon i de aller fleste land. I vår del av verden er avholdssakens glanstid for lengst over og andre finansieringskilder råder grunnen. Hvorfor blir da problemfokuseringen stadig holdt i hevd? Hvilke faktorer er det som bidrar til å opprettholde dette perspektivet? OppreHholdende faktorer Levninger fra vår kulturarv gjør seg nok fremdeles gjeldende. Nyere forskning har eksempelvis avdekket at holdningene til alkohol og til det å drikke seg full er overveiende negative både i den norske, svenske og den finske befolkningen (Miikelii 1986). Spesielt beruselse blir ansett for å være ille. Ettersom forskning ikke finner sted i et sosiokulturelt vakuum, vil slike normer og verdier bidra til å påvirke valg av problemstillinger og teoretiske fortolkninger. Generelt sett ser det også ut til at støtten til alkoholforskning er størst i land med sterke avholdstradisjoner (Smart 1985). Til en viss grad gjenspeiler tematikken innen moderne alkoholforskning sannsynligvis også at store deler av virksomheten i siste instans er styrt fra politisk hold. I følge Baeon (1978) har politikernes etterspørsel etter tiltaksrelevant forskning ført til en vedvarende "probleminflasjon". For politikere er sjelden spesielt opptatt av alkoholens positive sider (jfr. Ingvar 1984). Derimot er de, på tvers av de fleste partigrenser, interessert i å begrense skadevirkningene. Nettopp derfor er det viktig å få tilgang til forskningsbasert kunnskap om alkoholrelaterte problemer og om faktorer som påvirker omfanget av slike problemer i befolkningen. Det kan heller ikke utelukkes at politiske myndigheter prioriterer denne type alkoholforskning for å vise handlekraft og for å tydeliggjøre at de tar et viktig samfunnsproblem på alvor. Det er nok atskillig ehldere å ty til slike '1øsninger" enn å gå drastisk til verks for å komme selve problemene til livs. Et annet viktig forhold er at villigheten til å bevilge forskningsmidler synes å være størst i de politiske partiene som har et restriktivt syn på alkohol. Langt på vei ser det, pussig nok, ut til at slike aspekter ved offentlig forskningsfinansiering har gått upåaktet hen. Av opplagte årsaker er imidlertid alkoholindustriens bevilgninger stadig gjenstand for kritiske betraktninger (Wodak 1994; Edwards et al. 1995). Ved å fokusere på de negative virkningene har forskningen på sin side sannsynligvis bidratt til konstruksjonen av alkoholbruk som sosialt problem. I tråd med dette, inkluderer definisjoner av sosiale problemer gjerne et subjektivt element: Et gitt fenomen vil bare oppnå "problemstatus" dersom folk (politikere medberegnet) oppfatter det som ufordelaktig (Lauer 1976). Objektive forhold alene er ikke nok. Pedersen (1993a, 26) sier i denne forbindelse at "prestisjegivende, helst forskningsbasert, kunnskap alltid vil være et avgjørende bidrag i konstruksjonen av problemet". Og når et fenomen først har blitt definert som tilstrekkelig bekymringsverdig, er veien til den politiske dagsorden, og dermed til de bevilgende myndigheter, ofte relativt kort. Med utgangspunkt i slike perspektiver hevder Chauneey (1980) at alkoholforskningens problemfokusering langt på vei handler om legitimering og økonomisk sikring av egen virksomhet. Denne påstanden mener han å finne belegg for i sin analyse av virksomheten ved National Institute on Aleohol Abuse and Aleoho

4 lism (NIAAA). Like etter opprettelsen i 1971, sørget dette instituttet for å sette tenåringsdrikking på den offentlige dagsorden i USA. Fram til da hadde unge menneskers alkoholvaner i liten grad vært gjenstand for publisitet. NIAAA gikk så ut med et budskap om at tenåringer drakk foruroligende mye, og at problemet dessuten var økende. Mediedekningen var overveldende. Etter kort tid ble det bevilget statlige midler til et større NIAAAprosjekt om forebyggende tiltak. En omfattende granskning som ble gjennomført noe senere, tydet imidlertid på at det empiriske grunnlaget for å framstille tenåringsdrikking som et økende sosialt problem var heller tvilsomt (Blane & Hewitt 1977, som ref. i Chaunsey 1980). I følge Blane & Chafetz (1978) viser forskning fra perioden at konsumet i ungdomsbefolkningen var stabilt. Denne konklusjonen synes å ha blitt stående uimotsagt. Mol nye takhøyder? De allra flesta av oss dricker - i små doser - alkohol for att det ar gott och danor att det upplevs behagligt. Att erkiinna det - och forstå den biokemiska och psykologiska bakgrunden - innebar inte att man talar for missbruk. Tvartom. (Ingvar 1984, ) Dette sitatet er hentet fra et innlegg på en svensk konferanse om alkoholpolitikk og forskning. I innlegget blir det argumentert for at kunnskap om de forsterkende egenskapene er nødvendig for å forstå alkoholens betydning - både for den måteholdne majoritet og for de utslåtte høykonsumentene. I løpet av de siste årene har det da også dukket opp flere publikasjoner som bryter med det problemorienterte perspektivet. Silberreisen & Noack (1988) innleder eksempelvis sin artikkel med å spørre om rusmiddelbruk rett og slett kan være bra for ungdom. Forskningsbasert kunnskap om positive aspekter ved rusmiddelbruk er begrens et, men det er likevel tilstrekkelig dokumentasjon for å hevde at dette spørsmålet ikke kan besvares med et entydig "nei". Flere studier tyder på at eksperimentering med alkohol i ungdomstiden er et normalfenomen som henger sammen med god psykososial tilpasning (Jones & Hartmann 1988; Pedersen 1993b, 1993c; Pape 1994; Leifman et al. in press). Det er også avdekket at tenåringsdrikking er relatert til økt selvfølelse, noe som trolig skyldes at alkohol kan virke sosialt integrerende (Newcomb & Bentler 1988; Silberreisen & Noack 1988). Videre er det funnet at uforholdsmessig mange avholdsungdommer har en svak sosial forankring i jevnaldergruppa (Leifman in press; Pedersen 1993c). Følgelig vil de trolig heller ikke fungere som trends ettere eller som gode rollernodeller for annen ungdom. Slik kunnskap er åpenbart betydningsfull i en forebyggende sammenheng. Utfordringen handler da i neste omgang om å finne fram til gode alternativer til risikopreget alkoholbruk. Det vil si aktiviteter som har mange av de samme fordelaktige virkningene, men som ikke medfører en tilsvarende fare for negative konsekvenser. 0kt innsikt i rusopplevelsens forsterkende egenskaper vil kanskje også kunne gi en mer sofistikert forståelse av alkoholens popularitet enn det teorier basert på biologisk orienterte driftsforklaringer tilbyr (jfr. Weil 1972). Forskningsbasert kunnskap på dette feltet er sannsynligvis ikke bare et viktig bidrag til en helhetsforståelse av rusmiddelbruk som menneskelig fenomen. Slik kunnskap er også potensielt nyttig. Klein (1991, 114) hevder i denne forbindelse at: Social drinkers' drinking patterns are just as worthy of investigation as those of their impaired counterparts, if for no other reason than that understanding moderate consumption of alcoholic beverages could provide some insight into how alcohol problems in society at large might be minimized or treated more effectively. REFERANSER Hilde Pape Bacon, S.: Reports from meetings. Defining adolescent alcohol use: Implication for a definition of adolescent a1coholism. Journal of Studies on A1cohol 37 (1976): Bacon, S.: Commentary. Medical Antropology 2 (1978): Blane H.T. & Chafetz, M.E.: 'Must guard against overreaction'. Students' use of alcohol has plateaued for the past 10 years. Focus on Drug Issues 1 (1978): 5-6 Brisett, D.: Toward an interactionist understanding of heavy drinking. Pacific Sociological Review 21 (1978): 3-20 Bruun, K. & Rosenqvist, P.: International review series: AIcohol and alcohol problems research 3. Nordic countries. British Journal of Addiction 80 (1985): Chauncey, R.L.: New careers for moral entrepreneurs: Teenage drinking. Journal of Drug Issues 10 (1980): Douglas, M.: A distinctive antropological perspective. In:

5 Douglas, M.(ed.): Constructive drinking. Perspectives on drink from antropology, p Cambridge University Press, Cambridge 1987 (Editorial): Alcohol and mortality: The myth of the U shaped curve. Lancet (1988): Edwards, G. & Barbor, T.F. & Raw, M. & Stockwell, T.: Editorial. Playing fair: Science, ethics and scientifie journals. Addiction 90 (1995): 3-8 Gerstein, D.R: Alcohol use and consequences. In: Moore, M.H. & Gerstein, D.R.(ed.): A1cohol and public policy: Beyond the shadow of prohibition, p National Academy Press, Washington D.C 1981 Gusfieid, J.: "No more cakes and ale": The rhetories, frame and polities of drinking research. Paper presentert ved The 19th A1cohol Epidemiology Symposium of Kettil Bruun Society for Social and Epidemiologieal Research on Alcohol. Krakow, juni 1993 Hamilton, CJ. & Collins, J.J.: The role of alcohol in wifebeating and child abuse: A review of the literature. In: Collins, J.J.(ed.): Drinking and crime: Perspectives on the relationship between alcohol consumption and criminal behavior, p Guilford Press, London 1982 Hauge, R: Alkohol og voldskriminalitet. Om Leif Lenkes avhandling "A1cohol and Criminal Violence". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap (1991): Heath, D.B.: A decade of development in the anthropological study of alcohol use: In: Douglas, M.(ed.): Constructive drinking. Perspectives on drink from antropology, p Cambridge University Press, Cambridge 1987a Heath, D.B.: Anthropology and alcohol studies: Current issues. In: Siegel, B.J. & Beals, A.R & Tyler, S.A.(ed.): Annual Review of Anthropology 16 (1987b): (Annual Reviews Inc., Palo Alto) Ingvar, D.H.: Slutkommentar. Alkoholpolitiken och forskningen. Rapport från ett symposium om forskning och alkoholpolitik den 10 mars Riksbankens Jubileumsfond Jessor, R. & Jessor, S.L.: Problem behavior and psychosocial development. Academic Press, New York 1977 Jones, R.M. & Hartmann, B.R: Ego identity: Developmental differences and experimental substance use among adolescents. Journal of Adolescence 11 (1988): Klein, H.: Cultural determinants of alcohol use in the United States. In: Pittman, D.J. & White, H.R (red.): Society, culture and drinking patterns reexamined, p Rutgers Center of Alcohol Studies, New Jersey 1991 Lauer, R.H.: Defining social problems: Public and professional perspectives. Social Problems 24 (1976): Leifman, H. & Kiihlhorn, E. & Andreasson, P. & Romelsjo, A.: Abstinence in the late adolescence. Antecedents and covariates to a sober lifestyle and its consequences (in press) Levine, H.G.: The a1cohol problem in America: From temperence to alcoholism. British Journal of Addiction 79 (1984): Miikelii, K: Levelof consumption and social consequences of drinking. Research advances in alcohol and drug problems 4 (1978): Miikelii, K: Attitudes towards drinking and drunkenness in four Scandinavian Countries. In: Barber, T. (ed.): Alcohol and culture. New York Academy of Sciences 472 (1986): Moore, M.H. & Gerstein, D.R.: Simplifying conceptions of alcohol problems and policies. In: Moore, M.H. & Gerstein, D.R. (ed.): Alcohol and public policy: Beyond the shadow of prohibition, p National Academy Press, Washington D.C 1981 Newcomb, M.D. & Bentler, P.M.: Consequences of adolescent drug use: Impact on the lives of young adults. Sage, Newbury Park 1988 Pape, H.: "Dry" adolescence - predictor of psychosocial maladjustment in young adulthood? Paper presentert ved The 20th Annual Symposium of the Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on A1cohol, Ziirich, juni 1994 Pedersen, w.: Redd barna! Nytt Norsk Tidsskrift 10 (1993a): Pedersen, W.: The majority fallacy reconsidered. Acta Sociologica 36 (1993b): Pedersen, W.: Ungdom, vennskap og bruk av rusmidler. Tidsskrift for Norsk Lægeforening 113 (1993c): Plant, M.A. & Peck, D.F. & Samuel, E.: A1cohol, drugs and school-ieavers. Tavistock Publications, London 1985 Rachal, J.V. & Guess, 1.1. & Hubbard, R1. & Maisto, S.A.: Alcohol misuse by adolescents. A1cohol Health and Research World 6 (1982): Room, R.: A1cohol and ethnography: A case of problem deflation? Current Antropology 25 (1984): Rosaldo, R: Culture and truth. Beacon Press, Boston 1989 Schonberg, KS. & Schnoll, S.H.: Drugs and their effects on adolescent users. In: Beschner, G. & Friedman, A.S.(eds.): Teen drug use. Lexington Books, Lexington 1986 Silberreisen, R.K & Noack, P.: On the constructive role of problem behavior in adolescence. In: Bolger, N.(ed.): Persons in context. Developmental processes. pp Cambridge University Press, Cambridge 1988 Skog, O.-J.: Drinking and the distribution of alcohol consumption. In: Pittman, D.J. & White, H.R (ed.): Society, culture and drinking patterns reexamined, p Rutgers Center of A1cohol Studies, New Jersey 1991a Skog, O.-J.: Implications of the distribution theory for drinking and alcoholism. In: Pittman, D,J. & White, H.R.(ed.) Societ y, culture and drinking patterns reexamined, pp Rutgers Center of Alcohol Studies, New Jersey 1991b Skog, O.-J.: Reports from the research centres 3. Norway. NationalInstitute for A1cohol Research. British Journal of Addiction 82 (1987): Skog, O.-J.: The collectivity of drinking cultures: A theory of distribution of alcohol consumption. British Journal of Addiction 80 (1985): Smart, R.G.: International review series: Alcohol and alcohol problems research 4. Canada. British Journal of Addiction 80 (1985): Wald, I. & Morawski, J. & Moskalewicz, J.: International review series: Alcohol and alcohol problems research 12. Poland. British Journal of Addiction 81 (1986): Weil, A.: The natural mind. A new way of looking at drugs and the higher consciousness. Houghton Mifflin Company, Boston 1972 Weiss, S. & Eldar, P.: International review series: Alcohol and alcohol problems research 14. Israel. British Journal of Addiction 82 (1987): Wodak, A.: Editorial. Just say "nd' to alcohol use and misuse. Addiction 89 (1994):

Alkoholbruk og skader på tredjeperson

Alkoholbruk og skader på tredjeperson Alkoholbruk og skader på tredjeperson Inger Synnøve Moan Elisabet E. Storvoll FMRs fagdag, 8. november 2013 Disposisjon Elisabet E. Storvoll Oversikt over feltet Egenrapporterte problemer Inger Synnøve

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder Alkohol ER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL? Tyngre rusmidler Tobakk

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

DE FEM PARADIGMENE. Alkoholproblemet har vært oppfattet på fem ulike måter. November 2012 Hans Olav Fekjær

DE FEM PARADIGMENE. Alkoholproblemet har vært oppfattet på fem ulike måter. November 2012 Hans Olav Fekjær DE FEM PARADIGMENE Alkoholproblemet har vært oppfattet på fem ulike måter November 2012 Hans Olav Fekjær Alkoholproblemet har vært oppfattet på fem ulike måter Her skal vi se på Grunnlaget Søkelyset Strategier

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS

ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS Psykologspesialist/førsteamanuensis Linn-Heidi Lunde Avdeling for rusmedisin/uib 2015 Hvorfor fokusere på eldre og alkohol? «DET SKJULTE

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013 Rus som risikofaktor for skader og ulykker Hans Olav Fekjær, 2013 Holdepunkter for at rusmidler øker risikoen for skader/ulykker Overhyppigheten av påvirkning ved skader/ulykker Eksperimentelle studier

Detaljer

Passiv drikking hva er det?

Passiv drikking hva er det? Passiv drikking hva er det? Av Inger Synnøve Moan og Elisabet E. Storvoll, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) (2015) Negative konsekvenser av alkoholbruk for andre enn konsumenten selv blir

Detaljer

Presentasjon, KORFOR konferanse, Stavanger 06.12.11. Anne Bolstad, sr psykologspesialist Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

Presentasjon, KORFOR konferanse, Stavanger 06.12.11. Anne Bolstad, sr psykologspesialist Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus En fordypning i internasjonal og nasjonal forskningslitteratur om foreldres innflytelse på ungdoms bruk av rusmidler (med særlig fokus på alkoholrelaterte foreldreregler) Presentasjon, KORFOR konferanse,

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera Asle E. Enger Medisinskfaglig rådgiver Spes. Rus- og avhengighetsmedisin ARA, OUS Diagnostisering av alkoholproblemer

Detaljer

Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv

Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv Norsk Epidemiologi 1996; 6 (1): 85-90 85 Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv Hilde Pape UNGforsk, Munthes gt. 29, 0260 Oslo SAMMENDRAG Hvorfor er alkohol så populært blant unge mennesker?

Detaljer

Den kollektive drikkekulturen. i et kjønnsperspektiv. Sosial integrasjon, sosialt nettverk. og bruk av alkohol blant unge kvinner og menn

Den kollektive drikkekulturen. i et kjønnsperspektiv. Sosial integrasjon, sosialt nettverk. og bruk av alkohol blant unge kvinner og menn TORILD HAMMER Den kollektive drikkekulturen i et kjønnsperspektiv Sosial integrasjon, sosialt nettverk og bruk av alkohol blant unge kvinner og menn Det har blitt hevdet at kvinners lave alkoholforbruk

Detaljer

ALKOHOLRELATERTE SKADER I

ALKOHOLRELATERTE SKADER I ALKOHOLRELATERTE SKADER I ET SAMFUNNSMEDISINSK PERSPEKTIV Ingeborg Rossow, Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) Forelesning på årsmøtekonferanse Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Anne Iversen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 26. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

Kontingensfeller og atferdsfeller To sider av samme sak eller radikalt forskjellige?

Kontingensfeller og atferdsfeller To sider av samme sak eller radikalt forskjellige? Kontingensfeller og atferdsfeller To sider av samme sak eller radikalt forskjellige? Martin Ø. Myhre Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og forebygging, UiO m.o.myhre@medisin.uio.no 1 Kontingens- og

Detaljer

Forskningsetisk forum 18. September Petroleumsforskning

Forskningsetisk forum 18. September Petroleumsforskning Forskningsetisk forum 18. September Petroleumsforskning Hvordan og på hvilken måte har forskningen et samfunnsansvar? Rune Nydal, NENT-medlem Program for anvendt etikk, Institutt for filosofi og religionsvitenskap,

Detaljer

Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp Folkehelse Folkehelse er samfunnets helse Helse i alt vi gjør Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time Det biologiske prinsipp Vår hjerne

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig rusforskning A

Samfunnsvitenskapelig rusforskning A Samfunnsvitenskapelig rusforskning A Emnekode: DSV340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Seniorrådgiver Marianne Virtanen, Helsedirektoratet KoRus-samling, Ålesund, 15.- 16.10.2013 Økte helseutfordringer med usunn livsstil Flere

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Helsekonsekvenser av klimaendringer

Helsekonsekvenser av klimaendringer Helsekonsekvenser av klimaendringer 3 gode og 3 dårlige nyheter Lars T. Fadnes Norsk nettverk for klima og helse Centre for International Health, UoB De dårlige nyhetene: Hva skjer når vi endrer på balansen?

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2011 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort forskningsfinansierende

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Avhengighet *l rusmidler

Avhengighet *l rusmidler Avhengighet *l rusmidler Hva skjer i hjernen? En biologisk betraktning Terje Simonsen, UNN Målet med presentasjonen Å øke forståelsen av hva som (trolig) skjer i hjernen når en utvikler avhengighet. Da

Detaljer

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 : TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 TIØ10 + TIØ11 læringsmål Velkommen til TIØ10 + TIØ11 Metode Høsten 2003 1-1 Ha innsikt i empiriske undersøkelser Kunne gjennomføre et empirisk forskningsprosjekt

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen

Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen Myter om barn Små barn har små bekymringer Barn har stor tilpassningsevne Barn går ut og inn av sorgen

Detaljer

HVA VET VI OM UNGE OG BRUK AV RUSMIDLER? STEMMER DET MED HVA VI SER?

HVA VET VI OM UNGE OG BRUK AV RUSMIDLER? STEMMER DET MED HVA VI SER? HVA VET VI OM UNGE OG BRUK AV RUSMIDLER? STEMMER DET MED HVA VI SER? Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, helsetjenesten Sosialmedisinsk senter Ungdom drikker dobbelt så mye En fersk undersøkelse

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How do patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease experience care in the intensive care unit (Torheim og Kvangarsnes, 2014)

Detaljer

Et kort innlegg om hvorfor, hvordan og av hvem: EVALUERING AV FOLKEHELSETILTAK

Et kort innlegg om hvorfor, hvordan og av hvem: EVALUERING AV FOLKEHELSETILTAK Et kort innlegg om hvorfor, hvordan og av hvem: EVALUERING AV FOLKEHELSETILTAK Kurt Lewin: If you want to truly understand something, try to change it Folkehelsetiltak Folkehelsearbeid i folkehelseloven:

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

Hvorfor har barn i Norge få symptomer på psykiske problemer? Anne Inger Helmen Borge, Professor Dr.Psychol., Psykologisk institutt

Hvorfor har barn i Norge få symptomer på psykiske problemer? Anne Inger Helmen Borge, Professor Dr.Psychol., Psykologisk institutt Hvorfor har barn i Norge få symptomer på psykiske problemer? Anne Inger Helmen Borge, Professor Dr.Psychol., Psykologisk institutt Forskningsspørsmål og svar : Har barn i Norge færre symptomer på psykiske

Detaljer

Nordisk forskningssamarbeid om alcohol s harm to others (H20 Nordic)

Nordisk forskningssamarbeid om alcohol s harm to others (H20 Nordic) Nordisk forskningssamarbeid om alcohol s harm to others (H20 Nordic) Inger Synnøve Moan Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Visby, 27. august 2015 H20 Nordisk nettverk Nettverk som består

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Terje Simonsen UNN Nevrobiologi - 1 Sentralnervesystemet består av mer enn 100 milliarder nerveceller Hver nervecelle står i kontakt med

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95 Norsk Epidemiologi 1996; 6 (1): 77-84 77 Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95 Astrid Skretting Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, Dannevigsveien 10, 0463 Oslo SAMMENDRAG Fra 1970

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

NODS NORC SDM Screen for Gambling Problems

NODS NORC SDM Screen for Gambling Problems NODS NORC SDM Screen for Gambling Problems Etter innføringen av diagnosesystemet DSM-IV, ble det utviklet et nytt instrument, NODS (NORC DSM Screen for Gambling Problems). Det ble opprinnelig utarbeidet

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer

Alkohol og vold mot kvinner et politisk betent tema?

Alkohol og vold mot kvinner et politisk betent tema? Kommentarartikkel Hilde Pape Hilde Pape, forsker, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), e-post: hp@sirus.no Hvordan er alkohol som potensielt voldsfremmende faktor tematisert i de viktigste

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post:

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Bakgrunn Innvandrerungdom ruser seg mindre enn norsk ungdom (Bergengen, 2009). Varsler om

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Alkoholbruk og negative konsekvenser for tredjepart

Alkoholbruk og negative konsekvenser for tredjepart Alkoholbruk og negative konsekvenser for tredjepart Elisabet E. Storvoll Fungerende direktør Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Kompetansesentersamling 2015, Son, 13.-14. oktober Disposisjon

Detaljer

Topptur-psykologi - om menneskelig feil, og at det er menneskelig å feile

Topptur-psykologi - om menneskelig feil, og at det er menneskelig å feile Topptur-psykologi - om menneskelig feil, og at det er menneskelig å feile Ida Kristensen Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Danmark Krister Kristensen Tindevegleder UIAGM, Stryn, Norge Kognitive

Detaljer

Alkohol, helse og folkehelse. Kunnskapsbakgrunn for egne refleksjoner

Alkohol, helse og folkehelse. Kunnskapsbakgrunn for egne refleksjoner Alkohol, helse og folkehelse Kunnskapsbakgrunn for egne refleksjoner Folkehelse Folkehelse er samfunnets helse Helse i alt vi gjør Health care is vital to all of us some of the time, but public health

Detaljer

VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive pulmonary diseaseexacerbations (Torheim og

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer: Forhandlinger om deltagelse og normalitet

Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer: Forhandlinger om deltagelse og normalitet Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer: Forhandlinger om deltagelse og normalitet Line Myrdal Styczen, Master of Philosophy in Health Sciences, Spesialergoterapeut OUS 7. November 2017 Agenda

Detaljer

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning - pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning NSF Landskonferanse, Bergen 2015 Signe Tretteteig sykepleier og phd-student Inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter (Balla et al.,

Detaljer

Folkehelse og alkohol. Ingunn Flakne Solberg, Røros, 03.09.2013

Folkehelse og alkohol. Ingunn Flakne Solberg, Røros, 03.09.2013 Folkehelse og alkohol Ingunn Flakne Solberg, Røros, 03.09.2013 2 3 Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker. Menneskerettighetserklæringen, 1789, 4 4 5 Regjeringens rusmiddelpolitikk

Detaljer

VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING Practical wisdom: A qualitative study of the care and management of Non- Invasive Ventilation patients by experieced intensive care nurses (Sørensen,

Detaljer

Fra lønningspils til en alkoholsmurt arbeidskultur? ved Kristin Tømmervik, fagsjef Lade Behandlingssenter

Fra lønningspils til en alkoholsmurt arbeidskultur? ved Kristin Tømmervik, fagsjef Lade Behandlingssenter Fra lønningspils til en alkoholsmurt arbeidskultur? ved Kristin Tømmervik, fagsjef Lade Behandlingssenter Nye ministere 20. juni 2008 Nye ministere 20. juni 2008 Bjarne Håkon flytter inn.. Bjarne Håkon

Detaljer

Forebygging. Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme?

Forebygging. Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme? Forebygging Svein Mossige: Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme? Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner Kompetansesenter

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen SPED3200 Dato: 09.01 16.01.2017 Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være forskningsbaserte. Velg en (1)

Detaljer

Forskning om voldtekt; Min (korte) vei igjennom feltet

Forskning om voldtekt; Min (korte) vei igjennom feltet Forskning om voldtekt; Min (korte) vei igjennom feltet Hilde Pape, Statens institt for rusmiddelforkning Pape, H. (2003) Vold og krenkelser i unge menneskers parforhold. Tidsskrift for Den norske legeforening

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: Psykologisk institutt 73598253 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk,

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk, Detaljert undervisningsplan FIL4351 Onsdager 10.15 12.00, Seminarrom 219 Tove Pettersen Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S. 2009. Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens

Detaljer

Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap

Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap Lillefjell, M. 1,2, Anthun K. S. 1,2, Horghagen S. 1, Magnus E. 1, 1 Fakultetet

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade?

Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade? Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade? Statpedkonferansen 2016 Oslo 16. 17. mars 2016 eli.marie.killi@statped.no Elevens «stemme» Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk Ola Jøsendal, avdelingsdirektør Jan Tore Daltveit, spesialrådgiver Avdeling for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Studier av samfunnsmessige kostnader

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Child Mobility in West Africa: Strategy, Poverty or Crime?

Child Mobility in West Africa: Strategy, Poverty or Crime? Child Mobility in West Africa: Strategy, Poverty or Crime? On the Conflict Between Academia and a Politically Framed Development Agenda Anne Kielland og Ingunn Bjørkhaug Framing Hva er framing? The exercise

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014

HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014 HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014 Toleranse i Rammeplanen Barnehagens verdigrunnlag: - «Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen.» - «Innlevelse

Detaljer

www.sovnhjelpen.no Sov godt! En liten bok om søvn og søvnproblemer.

www.sovnhjelpen.no Sov godt! En liten bok om søvn og søvnproblemer. www.sovnhjelpen.no Sov godt! En liten bok om søvn og søvnproblemer. Søvnproblemer Søvnproblemer kan være å oppleve vanskeligheter med innsovningen, å være plaget av hyppige oppvåkninger om natten eller

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer

Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faglige retningslinjer Fanger faglige retningslinjer for rusfeltet opp hva sentrale teorier for forståelse av rusavhengighet sier er viktig i behandling av rusavhengighet?

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Ungdomskultur og gode fellesskap

Ungdomskultur og gode fellesskap Ungdomskultur og gode fellesskap 1 Ungdomskultur som spenningsfelt Ungdomskulturen kan forstås som et spenningsfelt mellom ungdommen og samfunnet - mellom tilpasning og utprøving og mellom fantasi og virkelighet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hva legger Frambu i å snakke med barn Å finne ut hva de merker Å finne ut hva de tenker Å finne ut hva de føler

Detaljer

Klimasårbarhet og usikkerhet

Klimasårbarhet og usikkerhet Klimasårbarhet og usikkerhet Presentasjon på Vestlandsforsking sitt Finseseminar 24. April 2008 Carlo Aall The uncertainty explosion Hva er de viktige spørsmålene? Hva er usikkerhet i klimasammenheng?

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/ Relasjoner i tverrfaglig samarbeid MAY BRITT DRUGLI 15/11-2016 Samarbeid rundt barn og unge Relasjoner på mange plan må fungere Barn/ungdom foreldre Foreldre-profesjonell Foreldresamarbeid kan i seg selv

Detaljer