Mulighetsstudie for arealutvidelse på Diakonhjemmet Sykehus (Steinerud) Diakonhjemmet Sykehus, gjennomført våren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsstudie for arealutvidelse på Diakonhjemmet Sykehus (Steinerud) Diakonhjemmet Sykehus, gjennomført våren 2014"

Transkript

1 Mulighetsstudie for arealutvidelse på iakonhjemmet Sykehus (Steinerud) iakonhjemmet Sykehus, gjennomført våren

2 Oppdraget På oppdrag fra iakonhjemmet Sykehus v/administrerende direktør nders M. rafjord fikk HR Prosjekt S i oppdrag å gjennomgå den eksisterende bygningsmassen og, basert på disse registreringene, utvikle en mulighetsstudie som grunnlag for en fremtidsrettet arealplan. Planen skal inneholde forslag til hvordan sykehuset kan videreutvikle og bygge arealer for å møte en ønsket aktivitetsutvidelse i opptaksområdet. agens opptaksområde omfatter en populasjon på innbyggere og planen skal ta høyde for en vekst til ca innbyggere. Oppdraget er definert med følgende oppgaver: 1. Se på muligheter innenfor eksisterende «fotavtrykk» i eksisterende arealer. 2. Se på muligheter på eksisterende areal med tilleggsarealer. 3. Se på samhandling/synergi med Stiftelsens prosjekt omsorg/ sykehjem. OSLO 01. MI 2014 RPPORTN R UTRIT V HR PROSJKT S V/ RN SURÉN I SMRI M NORI OI O RHITTUR 2

3 akgrunn 3 Større deler av sykehusets bygningsmasse er av eldre årgang og arealene er utviklet over en tidsperiode fra 1900 til realene i dagens bygningsmasse fremstår delvis av ny standard og dels av gammel standard. På de områdene sykehuset har hatt behov for å tilpasse arealene til sin aktuelle virksomhet, har byggeteknisk grunnstruktur ikke alltid vært etablert med tanke på helhet, sammenheng og fremtidig bærekraft. Gamle systemer møter moderne tekniske løsninger som ikke gir optimal driftssikkerhet for sykehuset. ygningsmessige tilpasningsbehov til klinisk virksomhet er økende. Nye behandlingsforløp og moderne teknologiske muligheter i pasientbehandlingen utfordrer eksisterende arealutforming. Nye myndighetskrav, tydeligere pasientforventninger og fokus på pasientsikkerhet er også med på å heve kvalitetskravene til den bygningsmessige grunnstrukturen. Sykehuset engasjererte rne Surén fra HR Prosjekt S for å få bistand til å utvikle en fremtidig arealplan. Planen omfatter en gjennomgang av dagens somatiske bygningsmasse på Steinerud fløy til samt fløy V. et er kartlagt ulike alternativer for anvendelse av dagens arealer. Videre inneholder planen estimat (mnd/år) for når de ulike endringer, oppgraderinger og bygninger vil kunne være gjennomført (kort og lang sikt). Planen inneholder forslag til hvordan sykehuset kan videreutvikle og bygge arealer for å møte en ønsket aktivitetsutvidelse i opptaksområdet. agens opptaksområde omfatter en populasjon på innbyggere og planen skal ta høyde for en vekst til ca innbyggere. Primært planlegges vekst med utgangspunkt i at iakonhjemmet skal være et robust lokalsykehus, men det er også hensiktsmessig å planlegge for økt kapasitet innen ortopedi (eldre med brudd) og en videre utvikling av iakonhjemmets spesialistfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi. iakonhjemmet Sykehus ser for seg en utvikling av sykehuset som ivaretar ønsket om å fremstå med en kompakt og logistisk effektiv bygningsmasse. realplanen skal omfatte en gjennomgang av behov for og forslag til løsning for fremtidig sengekapasitet, spesialfunksjoner (operasjon, klinisk kjemisk laboratorium og radiologi) poliklinisk aktivitet og service funksjoner både kliniske og øvrige interne tjenester. Planen er utarbeidet i nært samarbeid mellom rne Surén (som prosessleder/prosjektleder), Nordic Office of rchitecture og aktører fra klinisk virksomhet og byggteknisk stab i sykehuset.

4 Organisering rbeidet ledes av direktør for interne tjenester, Lillanna ngzelius, på vegne av iakonhjemmet Sykehus ved administrerende direktør nders M rafjord. Oppdragsgiver har hatt ansvar for å fremskaffe gamle skisser, tegninger og planer, samt å identifisere pågående prosjekter som omhandler arealutvikling i sykehuset. TLRING V KTGRUNNLG lt tilgjengelig tegningsunderlag, reguleringsplaner, generalplaner, utredninger og tidligere kartlegginger er gjennomgått, systematisert og arkivert digitalt. asert på gjennomgangen er det utarbeidet en nåsituasjonsbeskrivelse som er oppgavens og prosjektets faktagrunnlag. et er nedsatt en intern arbeidsgruppe under ledelse av Jon rithjof Nilsen. rbeidsgruppen har bidratt med innspill til prosessen. HR Prosjekt S har, for å sikre en god gjennomføring av de til enhver tid avtalte arbeidsoppgaver, internt etablet et faglig sterkt team med riktig kompetanse innenfor sykhusplanlegging, utforming og teknikk. Teamet har, under ledelse av rne Surén, gjennomført mulighetsstudier og utarbeidet løsningsforslag og anbefalinger somfremkommeridennerapporten. MULIGHTSSTUIR/UTVIKLINGSPLN Som grunnlag for videre utvikling av mulighetsstudien og arealplanen vil iakonhjemmet Sykehus ta stilling til hvilken kapasitetsøkning det er ønskelig at det skal legges til rette for (ksempelvis operasjons- og sengekapasitet). ette arbeidet vil måtte gjennomføres i nært samarbeid med Helse Sør-Øst og i åpen dialog med OUS. et kan være hensiktsmessig å studere flere scenarier for utvikling, eksempelvis større økning i områdefunksjonene satt opp mot en forholdsmessig større økning av spesialistfunksjonene. 4

5 Organisering, forts. e ulike scenariene for utvikling av virksomheten testes så ut i forhold til dagens kapasitet, løsninger og logistikk for å få et grunnlag for mulighetsstudier av en bygningsmessig utvikling som understøtter den virksomhetsmessige utviklingen. Med grunnlag i dette arbeidet utarbeides «flytskjema» for behandlingslinjer i virksomheter som skal endres eller omorganiseres. Som verktøy for mulighetsstudiet og kommunikasjon med sykehuset vil det, basert på faktagrunnlag og tegninger, bli utarbeidet enkle 3-modeller. I modellen kan det legges inn informasjon om dagens funksjoner, teknisk tilstand etc. Mulighetsstudiene gjennomføres med det mål å komme frem til en visjonær utviklingsplan som ivaretar kravene til et fleksibelt og effektivt sykehus med et godt arbeidsmiljø som ivaretar pasientene på en måte som gjør at iakonhjemmet blir et foretrukket sykehus også i fremtiden. iakonhjemmet Sykehus sin plass i Oslo Universitetssykehus sitt fremtidige virksomhetsbilde som presentert ved Konferansen om Sykehusutbygging i Trondheim

6 agens fotatrykk GNS SITUSJON Sykehuset består av et samlet kompleks bygget mellom 1905 og frem til i dag. Komplekset består av fløyene,,,,,. løyene frem til 2005 er beskrevet i «Generalplan for iakonhjemmet, ». 6

7 agens sykehus 1 LØY Murbygning fra lle vegger har konstruktiv funksjon. Gode romdimensjoner, 6 og 7,5 m dype rom. Korridorbredde 3,0 m. ygningsbredde 10, 16, 19 m. årlig arealeffektivitet pga. mange trapper og parti med ensidig korridor. rutto etasjehøyde 4,0 m i 1. etasje og 3,9 i 2. etasje. tasjenivåene er tilnærmet lik øvrige fløyer +/- 10 cm. U: Lager, garderober. årlig utnyttbart. ntatt i nivå med fløy. 1: isponible areal. er for høgskolen. 2: Midlertidig sengepost. Skulle nedlegges og brukes til kontor. 3: elvis loftsetasje. er. LØY Teglforblendet bygg med betongkonstruksjon fra 1965, påbygget 4. etasje uten heis tasjerealene er knyttet funksjonelt til fløy og fløy. Søyle-/dragerkonstruksjon i korridorveggene. Romdybder 5,7 og 5,4 m. Korridorbredde 2,4 m. ygningsbredde 14,5 m. God arealeffektivitet. rutto etasjehøyde 4,0 m i 1. etasje og 3,9 i 2. etasje. tasjenivåene er tilnærmet lik øvrige fløyer +/- 10 cm. Underetasjen har større etasjehøyde enn øvrige fløyer, ca 4,2 m. UK: Teknisk kulvert K: Lager vaskeri U: Kir pol, sterilsentral. Ikke trillbar forbindelse gjennom eller til tilgrensende fløyer. 1: Operasjon 2:, operasjonsgarderober - opphold (tidligere sengepost) 3: (tidligere sengepost) 4: LØY Teglforblendet bygg fra 1965 med søyle-/dagerkonstruksjon i betong, påbygget 3. etasje etasje er et lett påbygg med nivåforskjell til tilgrensende fløyer og mindre areal. ygningsdybde 25 meter i underetasje, 23 meter i 1 etasje, 14,5 meter i 2. etasje. Korridorbredde 2,4 m. rutto etasjehøyde 4,0 meter i 1. etasje og 3,9 meteri 2. etasje. tasjenivåene er tilnærmet lik øvrige fløyer +/- 10 cm. U etasje har brutto etasjehøyde 3,4 m. UK: Teknisk kulvert K: Teknisk kulvert, tekniske rom og noe lager U: Kjøkken, kantine 1: Radiologi 2: vdeling for medisinsk biokjemi 3: dministrasjon 7

8 agens sykehus 2 LØY Murbygning fra 1905, ygget for psykiatri, uegnet for somatiske sengeposter. lle vegger har konstruktiv funksjon. Knappe romdimensjoner, 4,5 og 5 m dype rom, rombredde normalt 3 m. Korridor 2,2 m. Normal arealeffektivitet. rutto etasjehøyde 4,0 m i 1. etasje og 3,9 i 2. etasje. tasjenivåene er tilnærmet lik øvrige fløyer +/- 10 cm. U: Lager, teknikk for kjøkkenet, adkomst kjøkken. 1: Radiologi, psyk. team. 2: Geriatrisk poliklinikk. 3: elvis loftsetasje. er. LØY Teglforblendet bygg med betongkonstruksjon fra Tilbygget heissjakt og påbygget 3. og 4. etasje 2012.Tilbygget for akuttmottak Søyle-/dragerkonstruksjon i vestre korridorvegg c/c 7,2 m. ygningsdybde 18 m. Vindusakser 3,6 m. Romdybder 8,5 og 5,9 m. Korridorbredde 2,4 m ygningsdybde 8,0 m. tasjehøyder K: 3,5 m U: 3,4 m 1 : 4,1 m 2 : 3,85 m 3 : 3,8 m 4 : 3,7 m K: Sør; varmtvannsbasseng, trening, fysio. Nord ; sentrallager, teknikk. U: Poliklinikker, blodprøve, møterom, vestibyle, sengesentral. 1: kutt- og pasientmottak, sengeområde. 2, 3, 4: Sengeområde LØY Teglforblendet bygg med betongkonstruksjon fra Påbygget 2. etasje i ybdefra syd:9,0-6,5-,6,5m. ygningsdybde 28 m i K, U og 1. etasje. ygningsdybde 17 m2 i 2. etasje. Hengekonstruksjon mellom og. Korridorbredde 2,4 m. Mindre nivåsprang mellom og. Nivåer som øvrige fløyer. K: Økonomiinnganger, mors, kontor, verksteder. U: potek, poliklinikk. 1: nestesi. 2: er. 8

9 9 LGR / TKNIKK KONTOR / VRKST LGR / TKNIKK OP UNKSJONR agens sykehus 1 LGR / TKNIKK 2 LGR / GRRO KJØKKN / KNTIN STRILSNTRL 28 POTK Z Y X W Y X W SSNG/ HNLING KONTOR / VRKST G H I J K L M N O iakonhjemmet Sykehus K tasje, Oversiktsplan Mål - 1:250 ato KJLLR Nordic Office of rchitectu U. TG OPRSJON INTNSIV ILLIGNOSTIKK MOTTK KONTOR / M SNGR TRIKK RIT

10 10 agens sykehus MIN./ KONTOR GR KLIN. KJM. L O KONTOR SNGPOST MIN./ KONTOR RØNGTN OP RNSON KUTTMOTT K P OP STUR - 9 STK OP / GKIRUGI O Z Y X W Z Y X KONTOR SNGPOST POSTOP SNGPOST 1. TG 2. TG OPRSJON INTNSIV ILLIGNOSTIKK MOTTK KONTOR / M SNGR TRIKK RIT

11 11 agens sykehus 3 KONTOR 2 KONTOR KONTOR TKNIKK KONTOR KONTOR Z Y X W W TKNIKK SNGPOST SNGPOST 3. TG 4. TG OPRSJON INTNSIV ILLIGNOSTIKK MOTTK KONTOR / M SNGR TRIKK RIT

12 OP UNKSJONR OP UNKSJONR Muligheter - dagens fotavtrykk LGR / TKNIKK LGR / KJØKKN LGR / TKNIKK LGR / GRRO LGR / GRRO POTK KJØKKN / KNTIN STRILSNTRL VSTIYL KJØKKN / KNTIN STRILSNTRL 14 Z Y X H Z Y X 16 4 KSISTRN PLN U1 iakonhjemmet NY HOVINNGNG NY PLN U MULIG GRP/NRING Hovedinngang og vestibyle flyttes til poliklinikkinngangen i underetasjen. Møterom og kontor i -U rives og funksjonene overføres til biblioteksbygget. agens vestibyle bygges om for radiologi og operasjon/dagkirurgi. Geriatrisk poliklinikk i -2 flyttes til -2. er v.v. Psykiatrisk team flytter til -3. KONSKVNS Utvidet og sammenhengende areal i fløyene -- for radiologi, dagkirurgi og operasjon. Søndre korridor i blir tverrgående med venterom og servicerom for hhv. poliklinisk radiologi og dagkirurgiske pasienter. Radiologi: Nye diagnostikkrom i vestre del av -fløyen. løy opprettholdes som i dag, men antall kontorer øker ved at dagens psyk-team flyttes. Operasjon: Østre del av -fløyen tillegges operasjon. et tidligere pasientmottaket bygges om med 2 nye stuer mot nord. Operasjonsrom 8 og 9 samt tilliggende arealer bygges om til operasjonsstue. Ulempen med rokkeringen er at tilgjengeligheten for poliklinikkpasienter til radiologi blir dårligere i og med at de må opp en etasje og gå over «broen» fra ny hovedinngang. Polikliniske og inneliggende pasienter vil fortsatt blandes på «broen».

13 Muligheter - dagens fotavtrykk Y X U T S R MIN./ KONTOR MIN./ KONTOR G H I J K L M N O RØNGT N H I J K L M N O P Q R S T 16 OP / GKIRUGI OP STUR STK 8 Z Y W 4 X 1/ MIN./ KONTOR KUTTMOTTK RØNGT N 18 Z Y X W OP / GKIRURGII OP STUR -9 STK MIN./ KONTOR RIOLOGI OG OPRSJON/ GKIRURGI GKIRUGI UR - 9 STK SNGPOS T POSTOP orbindelsen til dagkirurgi vil være den samme som for radiologi med mindre dagens ordning med adkomst via kirurgisk poliklinikk opprettholdes. Laboratoriet i -2 kan bygges om ved å fjerne korridorveggene i partier. a vil korridorsonen inngå i lab.arealet og det vil være enklere å oppnå gode arbeidsforhold. ette vil bryte den direkte forbindelsen mellom og og legge trafikken gjennom - og «broen» KSISTRN PLN U1 iakonhjemme 1 t tasje, O Mål SNGPOST Poliklinikkene i U et. kan ekspandere inn i -fløyen når dagkirurgen flytter. et bør også vurderes å bruke -2 og restarealet mot sør i -2 til poliklinikk. et bør i tillegg vurderes å flytte operasjonsgarderobene i -2 til -1. løy /-2 er egnet som poliklinikk med god tilgjengelighet via heis. ersom operasjon kan utnytte en større del av -fløyen og -fløyen, kan nestesiavdelingen ekspandere inn i -1. n mulighet er å flytte oppvåkningen inn i -1 sør, og utvide intensiven med dagens oppvåkning i -1. POSTOP NY PLN U1 KONKLUSJON n tilpasning innenfor eksisterende bygningsmasse vil gi noen muligheter for forbedringer som beskrevet overfor. Mulighetene er imidlertid svært begrenset, og gevinsten liten. ette skyldes hovedsakelig at store deler av eksisterende bygninger er av en slik art at de både teknisk og arealmessig egner seg dårlig til moderne sykehusdrift. Samtidig er flere av bygningene uegnet for ombygging. et anbefales ikke å igangsette større endringer og ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse. ette vil gi uforholdsmessig store kostnader, og en ombygging vil ikke i realiteten kunne gi økt kapasitet for sykehuset.

14 Muligheter for utvidelse 14

15 Prinsipper for utvidelse 15 INTITT iakonhjemmet har en lang historie og sterk identitet som det er viktig å bevare og videreføre. e opprinnelige bygningene - og - fløyen ligger symmetrisk om hovedinngangen, og danner en fin ramme rundt adkomstsituasjonen. remtidig vekst må ikke gå på bekostning av sykehusets identitet, tradisjoner og egenart. e eldste byggene er imidlertid uegnet til sykehusdrift, og med bærende kontruksjoner i alle vegger kan de i liten grad bygges om. Ved å bevare disse byggene og benytte dem til adminstrative funksjoner, bevares identiteten og verdien knyttet til bygningsmassen, samtidig som mer arealkrevende funksjoner flyttes til nyere fløyer. KOMPKT LØSNING or effektiv og god sykehusdrift er det viktig med en mest mulig kompakt og logistisk god bygningsmasse, hvor behandlingslinjer legges til grunn for plassering og utforming av funksjoner. et må legges til rette for kommunsikasjon og nærhet mellom relaterte funksjoner, og korte gangavstander for ansatte og pasienter. Ved å samle utbyggingen innen et mindre fotavtrykk kan verdifult tomteareal bevares til en eventuell videre utbygging i fremtiden. LOGISTIKK - SIRKULSJON Tidligere ombygginger og utvidelser har ført til en lite hensiktsmessig infrastruktur, som igjen går utover effektivitet og tilgjengelighet. Utbyggingen skal legge til rette for en enkel og tydelig logistikk, med lesbare retninger og god fordeling av funksjoner og avdelinger. GJNNOMØRING or en vellykket utvidelse er det essensielt at alle sykehusets funksjoner kan drives kontinuerlig, og at det til en hver tid er tilstrekkelig med areal til å opprettholde daglig drift, også under byggeperioden. Ved å begynne med trinn 1 som illustrert, kan driften fortsette i eksisterende bygninger uten nødvendige omrokkeringer. Også utvidelsen av kan etableres uten å forstyrre driften. Når disse er ferdigstilt, er det etablert tilstrekkelig areal til at funksjoner kan flyttes dit under bygging/ombygging i trinn 3. Under bygging av ny hovedinngang og glasgård, bør hovedinngangen midlertidig plasseres i U.

16 Utvidelsesmuligheter i trinn TRINN 1 I første byggetrinn illustreres muligheten for utbygging av en eventuell ny sengefløy med inntil 200 senger (40 senger i 5 etasjer inkludert U.etg), noe som betyr en vesentlig økning av sykehusets sengekapasitet. Oppføringen av denne nye fløyen kan gjennomføres uten større forstyrrelser av eksisterende sykehusdrift. 16

17 Utvidelsesmuligheter i trinn (2) TRINN 2 I byggetrinn 2 kan det etableres en behandlingsfløy med operasjonsstuer, poliklinikker, radiologi, klinisk kjemi og kontorer. I de laveste etasjer kan det etableres arealer for forbedret logistikk (Varemottak, kjøkken etc). Hoveddelen av trinn 2 kan planlegges gjennomført uten opphold av dagens drift. 17

18 Utvidelsesmuligheter i trinn (3) TRINN 3 I siste byggetrinn rives fløy med eksisterende hovedinngang og kontorer, samt glassgangen som forbinder hovedinngangen med fløy og. Som erstatning for disse bygges en ny hovedinngang og en kontor- og poliklinikkfløy. Glassgangen erstattes av et glassoverbygd sentralrom som gir oversiktlig og god kommunikasjon til alle deler av sykehuset. en sentrale glassgården vil fungere som venteareal for poliklinikkene og være sykehusets sosiale knutepunkt. 18

19 Kjøkken ksempel: Nye sengeposter 20 sengerom rbeidsstasjo n Rent lager Pause / W W / Møte Lager Lager Kjøkken Rent lager W W Pause / Møte Lager Lager Lintøy pparatrom Skyllerom rbeidsstasjon Lint øy pp arat rom Lintøy ppara trom Skyllerom WW WW H ellesstue / Spiserom Lintøy pparatro m W W H Lager elllesstu e / Spiserom rbeidsstasjo n Skyllerom 20 sengerom rbeidsstasjon sengerom Skyllero m Skyllero m Lintøy pparatro m 19 Som grunnlag for beregning av utvidelsesbehovet er det foretatt en enkel studie av sengekapasiteten i den nye fløyen. Som tegningen viser vil det være mulig å legge ca 40 senger pr etasje i den viste bygningsfløyen. Lintøy pparatrom 21

20 realer (1) RLR KSISTRN løy ro/kulvert m KSISTRN RL RLR TRINN 1 løy ro/kulvert ksisterende areal m Utvidelse 1: Sengeposter i 2 fløyer TOTLT RL 43385

21 realer (2) 21 RLR TRINN 2 RLR TRINN Rives Rives ro/kulvert 330 ro/kulvert Rives ksisterende areal ksisterende areal Utvidelse Utvidelse Utvidelse Utvidelse 3: Utvidelse 2: fløy, glassgård 4900 Operasjonsfløyer 6700 Midtbygg 3100 TOTLT RL TOTLT RL 54950

22 Logistikk og funksjonalitet (1) OPRSJON INTNSIV ILLIGNOSTIKK 22 U. TG OG 1.TG I underetasjen legges det til rette for en god vareflyt og logistikk. Sykehusets nye varemottak legges i kjelleren under behandlingsfløyen. I 1.etasje legges radiologi og klinisk kjemisk laboratorium lett tilgjengelig fra det nye sentralrommet og tett på akuttmottaket. agens sengepost i fløy omgjøres til observasjonspost. løy og disponeres til poliklinikk/ dagbehandling/kontor, tett på hovedinngangen. et kan etableres i alt 80 nye sengeplasser i disse 2 etasjene (40 pr etg). MOTTK KONTOR / M SNGR TRIKK RIT

23 Logistikk og funksjonalitet (2) 2. TG I 2. etasje legges operasjon, dagkirurgi, oppvåkning og intensiv. Øvrige arealer disponeres til sengeposter, dagbehandling og kontorer. et kan her etableres i alt 40 nye senger i tillegg til oppvåkning og intensiv. 3. OG 4. TG 3. og 4. etasje vil være rene senge- og kontoretasjer. et kan her etableres i alt 80 nye senger (40 pr etasje). 23

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier TKAST ÅLESUND 5 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER 09.01.18 VOLDA - 3 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

Sykehuset strategi for vekst

Sykehuset strategi for vekst Sykehuset strategi for vekst Kontaktmøtet 12. mai Anders Mohn Frafjord Sykehusdirektør Bærekraft Vekst Verdier Forskning Kvalitet Innovasjon Vi har både eier og oppdragsgiver Verdier Bærekraft Kvalitet

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus Nye Kirkenes sykehus 24.03.2017 Tidsplan Oppstart skisseprosjekt januar 2010 Oppstart forprosjekt november 2012 Oppstart detaljprosjekt januar 2014 Tilbudsforespørsel entreprenører juni 2014 Forhandlingsperiode

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Blir framtidas sykehus bestemt av behandlingsenhetene?

Blir framtidas sykehus bestemt av behandlingsenhetene? Blir framtidas sykehus bestemt av behandlingsenhetene? 1 Hvorfor tittelen? Sykehus er synonymt med senger, uten senger ikke noe sykehus Ingen vil bygge gårsdagens g sykehus, men det er det eneste vi vet

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter Ove Nordstokke 14.09.2017 Presentasjon Prosjektleder for IKT og medisinsk teknologi Utdannet sykepleier Arbeidet som prosjektleder IKT i 10 år Medlem i revygruppe

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen - En arkitektonisk hjertetransplantasjon - Det å gjennomføre

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg Dårlig fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE 1 Metodebeskrivelse 1.1 Verktøyet multimap multimap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Rapportering i ansvarslinjen i divisjoner og stabsområder Dialogmøter mellom administrerende direktør og divisjons- og stabsdirektørene med fokus på risikoområdene

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 19. august 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Brev fra Arbeidstilsynet av 18.07.2011 Vedtak om pålegg 2.

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter 1 Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken 14. mars 2007 2 PLANLEGGING 1 Visjoner og realisering? Hadde alle et samme bilde? Initiativtaker premissleverandører Ulike interessenter

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg

KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg Telefon: 22 96 15 90 Telefaks: 22 60 79 06 NO 962 959 407 MVA Pilestredet 75C N-0354 Oslo Arkitektbeskrivelse av valgte utbyggingsalternativer.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Leveranser til vaskeri skal gjennom lange korridorer inn til uren sone. Lagerrommene er sentralt plassert i avdelingene.

Leveranser til vaskeri skal gjennom lange korridorer inn til uren sone. Lagerrommene er sentralt plassert i avdelingene. Tjenesteeffektivitet LEV VEL Gode løsninger på fellesarealer i omsorgsbolig med fellesrom til 15 beboere. Ingen tøffelgang forbindelse fra sykehjemmets underetasje til omsorgsboligenes plan underetasje.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014 PSA sørlandet sykehus SKISSEPROSJEKT 25042014 Innhold oversiktskart kristiansand, arendal 2 diagram alle alternativer 3 alternativstudier EG, KRISTIASAD alternativ 0 4 Fotografier av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i sak 25/12 etter innstilling fra Fast byggekomite i sak 6/12 flg:

SAKSFRAMLEGG. Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i sak 25/12 etter innstilling fra Fast byggekomite i sak 6/12 flg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/1766 HELHETLIG PLAN SKAUTUN SYKEHJEM FORPROSJEKT 2013 Rådmannens forslag til vedtak 1 Helhetlig plan Skautun forprosjekt 2013 godkjennes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Viseadm. direktør Terje Rootwelt Vedlegg: Brev av 3. februar 2015 fra Buckhardt og Eriksen SAK 29/2015 ORGANISERING AV KREFTOMRÅDET

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

Prosjektets hensikt. Prosjektgruppens mandat. Ålesund. Volda. Bygningsmessig utviklingsplan (BU) DPS. Rehabilitering. Rusomsorg

Prosjektets hensikt. Prosjektgruppens mandat. Ålesund. Volda. Bygningsmessig utviklingsplan (BU) DPS. Rehabilitering. Rusomsorg Ålesund Prosjektets hensikt Hensikten med prosjektet er å etablere en bygningsmessig utviklingsplan som basis for en realistisk og planmessig utvikling av bygningsmassen på en måte som sikrer høy drifts-

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

Tertialrapport pr. 31.august 2012

Tertialrapport pr. 31.august 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 19.10.2012 Styresak 118 2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2012 Saken

Detaljer

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge.

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge. N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s - 1 0. f e b r u a r 2 0 1 5 Innledning De foreløpige skissene for det

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde Funktioner n 4-6 Plan 4-6 - sengeposter 3 Plan 3 LEGEVAKT n 2 Ambulanse Plan 2 Akutsøle til OP, Intensiv og føde AKUTTMOTTAK Voksne FORPLASS DPS, DØGN OG POL. n 1 BILLEDDIAGNOSTIKK Indgang akuttmodt. HOVEDINNGANG

Detaljer

FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep

FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep Førsteamanuensis Geir K. Hansen Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU Sykehuset Buskerud HF s arealer i Drammen sentrum

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus Fra: Sendt: 8. juni 2017 23:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Brev til styreformann Anne Kristin Olsen og direktør Cathrine Lofthus, HSØ Vedlegg: 170605 VVHF juni 2017 (4).docx;

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 18/15 Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger»

Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger» Tegning: Asbjørn Pettersen Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger» Godkjent av styringsgruppa 12.juni 2015 Versjon nr:1.0 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Det kliniske nervesystemet for fremtiden

Det kliniske nervesystemet for fremtiden Det kliniske nervesystemet for fremtiden Harald Noddeland CIO Forum It-helse Oslo, 22.08.2013 2 Pasientjournalen et sentralt klinisk verktøy Bruker PAS/EPJ Kurve Lab RIS/PACS Andre spesialistsystemer Støttesystemer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG Kongsberg kommune Plan- og næringstjenesten Kongsberg 18.11.2015. Raumyr Transittsenter. Tiltakshaver: Statsbygg. PLANLØSNING, BRUKBARHET, UTOMHUSBRUK. Vi er engasjert av Statsbygg til å prosjektere en

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

mandag, sep 26, 2011 03:13 PM Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Vedlegg 1 2011-10-01

mandag, sep 26, 2011 03:13 PM Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Vedlegg 1 2011-10-01 mandag, sep 26, 2011 03:13 PM Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Vedlegg 1 2011-10-01 Innholdsfortegnelse Alternative løsninger 3 Bruk av høyblokken 7 Alternativ 2E-2 13 Alternativ

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer