Hilde Nordstrønen og Ekaterina A. Pivneva

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hilde Nordstrønen og Ekaterina A. Pivneva"

Transkript

1 Erstattes av ny utdanning I august startet det nye bachelorstudiet «Facility Management» ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet erstatter bachelorprogrammene i «Husøkonomi og serviceledelse» samt «Kostøkonomi, ernæring og ledelse». Stolte lærere og studieleder sammen med fem av de seks A-studentene. Bak fra venstre: Svein Fredrik Hjelmås, Ellen Nygard og Knut Boge. Foran: Hilde Nordstrønen, Hild Mari Sævik Olsen, Katrine Killerud, Henning Endresen og Caroline Binta Cham. Rekordnivå hos husøkonomene I år var det rekordhøyt nivå på bacheloroppgavene ved utdanningen i Husøkonomi og serviceledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Renholdsnytt møtte A-laget. Med seks A-er og ti B-er er gjennomsnittet hos de 28 studentene som avla bacheloroppgaven høyere enn noen gang tidligere. Studieleder Knut Boge, lærer Ellen Nygard og Svein Fredrik Hjelmås er stolte over kullet som nå avslutter sine tre år ved skolebenken. Fra ledelse til mikrofiber Renholdsnytt møtte fem av de seks studentene som fikk A på sine oppgaver, og har tatt en titt på hver enkelt oppgave (se egne saker på de kommende sidene). Temaene varierer: Ledelse, utdanning og kompetanse, det flerkulturelle arbeidsmiljøet samt mikrofiberkluten. Alle kan fortelle at de har jobbet jevnt og trutt med oppgavene, og at det har vært interessant å studere bransjen på nært hold. Den flerkulturelle arbeidsplassen har blitt et stadig mer populært temavalg de siste årene, forteller studieleder Knut Boge. Blant A-kandidatene er Caroline Binta Cham og Henning 28 renholdsnytt

2 Endresens oppgave eksempel på dette. De har undersøkt hvordan det flerkulturelle arbeidsmiljøet påvirker internkommunikasjonen i ISS. Det er også en del som har valgt å gå i dybden innen snever men sentral tematikk, kan Ellen Nygard fortelle. Et eksempel på disse er Katrine Killerud, som har undersøkt hvordan mikrofiberens egenskaper utnyttes i profesjonelt renhold. (Utdrag fra denne oppgaven kan leses senere i bladet). Særdeles bra Hva er det med disse fire oppgavene har som gjør at de kvalifiserer til en A? A-en henger høyt, understreker Knut Boge. Karakteren viser at du har gjort et særdeles godt stykke arbeid; at du har kommet frem til en god problemstilling og at du bruker teori og undersøkelser på en god måte for å besvare denne, sier han. Resultatet viser at de har jobbet jevnt og godt gjennom hele studiet. Disse oppgavene er på en måte summen av alle tre årene, sier Ellen Nygard. Travel, men vennlig I løpet av arbeidet har alle studentene utført intervjuer i forskjellige bedrifter. De forteller at bransjen har vært svært villig til å dele av sine erfaringer, men at tiden er knapp. Vi intervjuet både ledere, mellomledere og ansatte i operative stillinger, og vi merket jo at det er lite tid å ta av. Men det er også nyttig å ha et ordentlig bilde av hvordan det er ute i det virkelige arbeidslivet, sier Caroline Binta Cham. Unik utdanning Nå som avgangsstudentene selv skal ta steget ut i arbeidslivet, er Svein Fredrik Hjelmås sikker på at de vil lykkes: De som gjør det godt i oppgavene sine vil også lykkes i arbeidet. Det viser at de er målrettet, at de har disiplin og evnen til å overføre teori til praksis, sier han, og påpeker at bransjen i dag har et langt større behov for mennesker med formell utdanning enn tidligere. Det unike med husøkonomutdanningen er at vi kombinerer ledelse, økonomi og administrasjon med serviceyrket. Etter endt studieløp har studentene både leder- og fagkompetanse; noe som gjør dem rustet til å møte en rekke oppgaver innen bransjen, sier Hjelmås. helle hynne Hvordan gikk dere frem for å finne svar på problemstillingen? Vi benyttet oss av ulik teori, artikler og egne erfaringer fra arbeidslivet. Videre gjennomførte vi undersøkelser ved to servicebedrifter. Her intervjuet vi lederne om deres rolle i organisasjonskulturen og hvordan de jobber for å utvikle denne. I tillegg gjennomførte vi spørreundersøkelse blant deres medarbeidere for å se hvordan de opplever organisasjonskulturen og lederens arbeid for å påvirke denne. Noe som overrasket dere spesielt i løpet av prosessen? Vi antok på forhånd at transformasjonslederen ville score høyere enn transaksjonslederen på trivsel og motivasjon hos medarbeiderne. Undersøkelsene viste derimot at transaksjonslederens tilstedeværelse og klare forventninger til medarbeiderne var med på å skape en høyere grad av motivasjon og trivsel blant medarbeiderne. (Transaksjonsleder leder etter prinsippet «Jeg er lederen - du følger». Transformasjonslederen har ambisjoner om at medarbeiderne skal vokse profesjonelt og personlig. Journ. anm.) Hva er forutsetningene for en god organisasjonskultur? Organisasjonskultur består av et sett av felles normer, verdier og oppfatninger. En forutsetning for en god organisasjonskultur er derfor at det eksisterer en felles forståelse for disse. At det eksisterer en felles forståelse og Så til oppgavene På de neste sidene ser Renholdsnytt nærmere på to av A-oppgavene. Til slutt kan du lese et utdrag fra oppgaven til Katrine Killerud, som har kartlagt hvordan mikrofiberklutens egenskaper utnyttes i profesjonelt renhold. Hilde Nordstrønen og Ekaterina A. Pivneva Problemstilling: Hvordan kan leder påvirke organisasjonskulturen i en servicebedrift? enighet om organisasjonskulturen vil være spesielt viktig i en servicebedrift da medarbeiderne er organisasjonens ansikt utad og mye av arbeidet er direkte rettet mot kunden å yte service er en av de viktigste oppgavene i slike organisasjoner. «Medarbeidernes misnøye skyldtes i hovedsak at lederne var enten for resultatorientert eller utilgjengelig.» Rådet det noen felles forståelse av organisasjonskulturen hos de ansatte i bedriftene dere besøkte? Hva med hos lederne? samsvarte disse? Til tross for at forståelsen av organisasjonskulturen ikke var et tema i undersøkelsen, oppdaget vi likevel at det blant medarbeiderne ved begge avdelingene var lite kjennskap til viktige aspekter ved kulturen som visjon, forretningsidé og målsetninger. Likevel mente begge lederne at organisasjonskulturen fungerte godt og at det ikke var rom for særlig forbedring. Dette synes vi var overraskende da organisasjonskulturen er i kontinuerlig utvikling. Det viste oss at lederne ikke så verdien av sin egen rolle i kulturen eller brukte denne for å utvikle avdelingene eller renholdsnytt

3 engasjere medarbeiderne. Kan dere si noe generelt om hvordan lederne jobber for å påvirke organisasjonskulturen? Begge lederne synes det er viktig at organisasjonskulturen formidles til medarbeiderne gjennom både regelmessige møter, ulike informasjonskanaler og introduksjonskurs for nye medarbeidere. De mener at kommunikasjon er nødvendig for at avdelingene skal fungere optimalt, men undersøkelsen viste at mens den ene lederen i hovedsak bruker kommunikasjon som et virkemiddel for å oppnå mål og resultater, bruker den andre lederen kommunikasjonen i det daglige for å skape samhold og trivsel i avdelingen. Videre ser lederne verdien av en gjennomtenkt og planlagt sosialiseringsprosess for å sikre at nye medarbeidere integreres raskt i avdelingene. Undersøkelsen viste at lederne også bruker denne prosessen på ulike måter. Den ene lederen mener at sosialiseringen av nye medarbeidere er viktig for å klargjøre regler og forventninger og eventuelle konsekvenser dersom forventningene ikke møtes. Den andre lederen mener at sosialiseringen er viktig for å sikre at nye medarbeidere blir en del av fellesskapet og føler trygghet på arbeidsplassen. Dere avdekket misnøye selv om lederne selv mener de jobber hardt hva skyldes denne misnøyen? Medarbeidernes misnøye skyldtes i hovedsak at lederne var enten for resultatorientert eller utilgjengelig. Den ene lederen la stor vekt på oppnåelse av mål og resultater. Organisasjonskulturen var sterkt preget av dette og medarbeiderne savnet en mer gjensidig kommunikasjon med mulighet for å kunne påvirke arbeidsplassen. Flere av svarene fra medarbeiderundersøkelsen viste at medarbeiderne følte seg uviktige og at ledelsen i hovedsak fokuserte på effektivitet og lønnsomhet. Den andre lederen la stor vekt på samhold i avdelingen, men flere av medarbeiderne opplevde lederen som utilgjengelig. Dette resulterte i lav score på blant annet trivsel og motivasjon fra leder. Denne misnøyen kan skyldes at lederen i hovedsak jobber på dagtid, mens flere av medarbeiderne jobber deltid og på kveldstid. Dersom vi hadde gjennomført undersøkelsen blant medarbeidere på dagtid ville vi muligens fått andre resultater, men det viser oss likevel at medarbeiderne blir påvirket av at leder ikke er til stede på alle skiftene. Med bakgrunn i disse resultatene ser vi at det ikke er tilstrekkelig å være en god rollemodell for å bygge en funksjonell organisasjonskultur. Vel så viktig er det at lederen er tydelig, tilstedeværende og greier å formidle ønskede verdier, holdninger og atferd til sine medarbeidere. Til tross for misnøye hos nærmere halvparten av medarbeiderne ved begge avdelingene fikk vi ikke noen signaler på at denne misnøyen ble kommunisert til lederne. Dere skriver at det var forskjellige lederstiler i bedriftene. På hvilke måter skilte disse seg fra hverandre da det gjaldt å påvirke organisasjonskulturen? Den ene lederen var en typisk transaksjonsleder med fokus på resultatoppnåelse i avdelingen. Han mener at organisasjonskulturen i stor grad kan formidles gjennom formell kommunikasjon til medarbeiderne og at medarbeiderne på sin side kan bidra til å påvirke denne gjennom god arbeidsmoral og fellesskap seg i mellom. Videre mener han at han har hovedansvaret for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og sikre at avdelingen når sine mål. Lederens holdning gjør at avdelingen vil kunne sikre stabilitet og utvikling: Gjennom å mestre disse områdene vil lederen kunne oppnå engasjerte medarbeidere som arbeider mot felles mål. Dersom han ikke oppnår felles forståelse for målene, risikerer derimot lederen å bli oppfattet som for resultatorientert og medarbeiderne kan miste eierskapet til organisasjonen. Den andre lederen er en typisk transformasjonsleder. Han mener også at organisasjonskulturen kan formidles gjennom formell kommunikasjon, men påpeker at medarbeiderne spiller en viktig rolle i utviklingen av kulturen. Selv om medarbeiderne i stor grad former sin egen arbeidsdag og kulturen utvikles gjennom gjensidig kommunikasjon, ser lederen at han har stor påvirkningskraft på organisasjonskulturen og legger vekt på å være en rollemodell. Han har et tilsynelatende større fokus på det interne samholdet i avdelingen og sikrer gjennom gjensidig kommunikasjon at en større andel av medarbeiderne har god kjennskap til organisasjonskulturen. Ved å skape dette samholdet kan lederen sikre at avdelingen jobber effektivt for å oppnå mål og resultater, uten at målene nødvendigvis er hovedfokuset i kulturen. Hvorfor er dere Renholdsnytt spurte avgangsstudentene hvorfor bransjen skal ansette personer med deres utdannelse. Her er noen svar: Hilde: Studiet kombinerer husøkonomiske og servicefaglige områder med økonomi, administrasjon og ledelse. Gjennom hele studiet jobber studentene med både praktiske og teoretiske oppgaver knyttet opp mot disse områdene. Dette gir studentene en solid faglig plattform som i økende grad er etterspurt i bransjen. Hild Mari: Det at vi gjennom hele studiet har fokusert på problemstillinger rettet mot utfordringer fra bransjen gjør at selv om vi ikke har reell erfaring fra yrkeslivet har vi kjennskap til utfordringer som kan 30 renholdsnytt

4 Hild Mari Sævik Olsen Problemstilling: Hvilken formalkompetanse er etterspurt hos nyansatte juniorledere i internasjonale Total Facility Management selskaper? attraktive? dukke opp. Vi har lært å tilegne oss kunnskap og vi har gjennom de siste tre årene fått kjennskap til bransjen gjennom forskjellige prosjektoppgaver. Studiet er også veldig variert, slik at vi har kompetanse innen både ledelse, økonomi og administrasjon, i tillegg til fagkunnskap. Katrine: Dette er den eneste utdanningen av sin art i Norge, og er rettet direkte mot drift og utvikling av eksisterende eiendom. Kompetansen vi har tilegnet oss om planlegning av et kostnadseffektivt renhold, metoder og utstyr, er helt unik. Studiets tette samarbeid med bransjen, i form av gjesteforelesere og interne forelesere med bransjeerfaring, har gitt oss dybdekunnskap om emner ingen andre utdanninger tilbyr, dette kan en arbeidsgiver dra god nytte av. Hvordan gikk du frem for å finne svar på problemstillingen? Jeg benyttet meg av artikler og studier som omhandlet FMmarkedet i Europa og Norden for å vise at dette er et marked som stadig utvikler seg, noe som fører til at etterspørselen etter ledere med kompetanse innen FM er økende. Etter å ha studert litteraturen utførte jeg personlige intervjuer med representanter fra Compass Group, Sodexo og ISS, da dette er 3 av de 5 store internasjonale TFM-selskapene med sete i Norge. Noe som overrasket deg spesielt i løpet av prosessen? Jeg må innrømme jeg ble positivt overrasket over at jeg fikk så rask respons på forespørslene om intervjuer. Jeg hadde nok forventet at jeg måtte mase litt på selskapene for å få til intervjuer, men det gikk utrolig smertefritt. Jeg ble også overrasket over at «menneskekompetanse» ble ansett for å være vel så viktig som formalkompetanse. Hvis du skal besvare problemstillingen kort; Hvilken formalkompetanse etterspørres? I hovedsak er definert formalkompetanse innen økonomi, endringsledelse og prosjektledelse rettet mot utfordringer i bransjen ettertraktet. Kan man konkludere med at behovet er størst for enten økonomisk, administrativ eller fagteknisk kompetanse? Det var ingen som pekte ut èn type kompetanse som spesielt viktig. Man bør ha noe kompetanse innen alle områdene for å kunne se helheten i selskapenes drift og ta riktigere beslutninger i ulike problemstillinger. Derimot ble det nevnt at å ha en fordeling på rundt 70 prosent administrativ og økonomisk kompetanse, og 30 prosent fagteknisk kompetanse ville være bra for en leder på taktisk nivå i denne bransjen. Det er viktigere med god administrativ kompetanse på taktisk nivå, da man ofte har flere ansatte under seg her enn på operativt nivå. Var det forskjell mellom selskapene, i hva de etterspurte? Det var ikke noen klar forskjell i hvilken formalkompetanse de tre selskapene etterspurte. Alle tre mente at kompetanse innen økonomi, endringsledelse og prosjektledelse var viktig. Den eneste forskjellen var at representanten fra ISS også understreket at en god utdannelse og formalkompetanse ikke var alt; for dem var det også svært viktig med «menneskekompetanse». Hva menes med «menneskekompetanse» i denne bransjen? Da dette er en bransje hvor man leverer tjenester utført av mennesker, må man like å jobbe sammen med mennesker, kunne kommunisere, være flink med kunder og forstå deres signaler. Det å ha talent for å jobbe med folk og motivere og inspirere ansatte, ha et høyt energinivå og skape et godt arbeidsmiljø og gode prestasjoner. «Jeg ble overrasket over at menneskekompetanse ble ansett for å være vel så viktig som formalkompetanse.» Dersom man sammenligner med betydningen av realkompetanse; Fikk du noe inntrykk av om formalkompetansen var blitt viktigere de senere årene? Jeg tror behovet for formalkompetanse har økt de siste årene, og siden bransjen bare blir større tror jeg at dette behovet bare øker. Dette er en bransje med stor konkurranse og små marginer, slik at det å ha kompetanse innen faget i tillegg til god økonomisk og administrativ kompetanse mener jeg er en fordel for å kunne ta riktigere beslutninger. Du ønsker å jobbe innen renholdsbransjen. Hvilken formalkompetanse mener du bør vektlegges hos nyansatte juniorledere her? Jeg tror det å ha gode administrative kunnskaper i tillegg til god menneskekompetanse er svært viktig. Evnen til å se hva som må gjøres, være forutseende i tillegg til å kunne veilede og ikke minst motivere sine ansatte er viktig for meg. Jeg har jobbet som renholder i mange år og har hatt flere typer ledere. En leder med god administrativ kompetanse i tillegg til menneskekompetanse tror jeg vil gi de beste resultatene. renholdsnytt

5 Katrine Killerud Problemstilling: Hvordan utnyttes mikrofiberklutens egenskaper i profesjonelt renhold? Bakgrunnen for Katrines oppgave er en forespørsel fra Teknologisk Institutt. De ønsket at en avgangsstudent fra bachelorstudiet Husøkonomi og serviceledelse skulle utarbeide en rapport om mikrofiberkluter. Av flere som viste sin interesse for dette, trakk Katrine det lengste strået. I arbeidet med oppgaven har hun kartlagt mikrofiberklutens egenskaper, for så å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 50 renholdere fire forskjellige steder. Hun har også observert bruken av mikrofiberkluten på disse stedene. For de som lurer: Hva er oppskriften, kort og godt på bruk, behandling og oppbevaring av mikrofiberkluten? Mikrofiberklutene skal benyttes i tørr eller fuktig tilstand, med et minimum av rengjøringsmidler. Etter bruk skal de vaskes i maskin ved minst 85 C i minimum 10 minutter. Deretter skal de oppbevares kjølig, maks 4 C dersom de er fuktig. Hvis klutene tromles oppbevares de tørt på egnet sted. Hvordan utnyttes mikrofiberklutens egenskaper i profesjonelt renhold? Siden 1990-tallet har mikrofiber revolusjonert renholdsbransjen med sine unike egenskaper. Det sies at ingen ting er for godt til å være sant, men måten mikrofiber har utkonkurrert tradisjonelle kluter på, ved hjelp av sin egenskap til å fjerne smuss uten bruk av vann og rengjøringsmidler, tyder på noe helt annet. Negative egenskaper Dette til tross, mikrofiberkluter har også noen mindre gode egenskaper. Mikrofiber har en skjærende effekt når den virker mekanisk på underlaget, dette kan over tid matte ned overflatene den blir benyttet på. Ved å fukte klutene reduseres denne skjærende effekten sammenlignet med om den er tørr, men dette er altså kun en reduksjon og ikke en løsning på problemet. Positive egenskaper Mikrofiberklutens sugeeffekt kommer kapillærkreftene inne i kluten når den er fuktig og fra de elektrostatiske kreftene når den er tørr, det er disse naturkreftene i kluten som gir de egenskapene som utnyttes når renholder gjør rent uten bruk av rengjøringsmidler. Det faktum at mikrofiber er lipofilt gjør at den trekker til seg fett. Dette er en av mikrofiberens viktigste egenskaper, men renholder vil da oppleve å få tørre hender dersom hansker ikke blir benyttet. Mikrofiberkluten skiller nemlig ikke på hudfett på hendene og fingermerker på en dør. Foretrekker mikrofiberkluten Dersom men man sammenstiller positive og negativer sider, går mikrofiberklutens positive egenskaper i favør dersom vi legger resultatet i spørreundersøkelsen til grunn. Hele 45 av de 50 spurte i undersøkelsen svarte at de foretrekker mikrofiberkluter fremfor kluter i annet, mer skånsomt materiale. Det vil være rimelig å anta på bakgrunn av dette, at de vektlegger mikrofiberklutens positive egenskaper høyere enn dens noe «røffe» behandling av overflater og hender. Renholderne forklarte ved hjelp av en skala fra 1 til 5 hvor fornøyde de var med mikrofiberklutene på deres arbeidsplass, og snittet landet på 4,3. Noe som må sies å være veldig bra. Bruk av vann og kjemi For å utnytte de egenskapene som en mikrofiberklut byr på, skal bruk av vann og rengjøringsmidler holdes til et minimum. Dette virker positivt inn på miljøet, er kostnadsbesparende, samt skåner renholder og brukere for kjemikalier. De lave forekomstene av flatesmuss på mediebygget (et av stedene som ble undersøkt, journ. anm.) indikerer at mikrofiberklutene blir benyttet i henhold til prosedyre, og at egenskapene kommer til sin rett på dette stedet. I den grad det lå igjen støv, avfall og løst smuss, skyldes dette i liten grad manglende egenskaper ved mikrofiberkluten, men snarere en forglemmelse av renholder. Alle bruker kjemi Alle renholderne oppgir at de bruker rengjøringsmidler sammen med mikrofiberkluten, og 96 prosent av disse påfører produktet ved hjelp av spray. Dette er noe som automatisk begrenser bruken av rengjøringsmiddel. Dersom kluten hadde blitt dyppet i vann og vridd opp, slik som det ble gjort tidligere, ville kapillærkreftene i kluten blitt svekket av mettede hulrom, i tillegg til at vri-bevegelsen over tid er meget belastende for renholder. Det er oppsiktsvekkende at fire prosent av de spurte renholderne hevder at de benytter kluten på denne måten. Dette er en liten prosentandel, men likevel er dette en metode som med god grunn ikke skal brukes lenger. Det er verdt å nevne at under besøkene observerte jeg ingen som brukte hadde bøtte med vann på renholdstrallen sin. Det er lov å håpe at dette svaret er et resultat av språklig misforståelse ved besvarelsen av spørreundersøkelsen. Tørr, fuktig eller våt? Når det gjelder bruk av mikrofiberkluten i tørr, fuktig og våt tilstand, vil jeg konkludere med at det går litt om hverandre. En fellesnevner er at ingen svarer at de benytter kluten i tørr tilstand på toaletter og sanitærrom. For å utføre et renhold som tilfredsstiller de krav NS-INSTA 800 gir, ville det ved bruk av våt klut forekommet flatesmuss i langt større grad enn hva som ble 32 renholdsnytt

6 observert. Jevnt over fremstod alle de fire stedene som innbydende sett fra et renholdsmessig perspektiv. Riktig behandling For å bevare mikrofiberklutens egenskaper over tid, må de behandles riktig. Dette betyr blant annet at de skal vaskes og oppbevares i henhold til visse retningslinjer. Disse retningslinjene vil si at temperaturen skal være minst 85 ºC i ti minutter, og at klutene skal vaskes separat, altså ikke med andre fibre. På spørsmål om hvordan mikrofiberklutene vaskes på det enkelte sted, valgte 56 prosent av de spurte ikke å besvare spørsmålet, videre var det 30 prosent totalt som svarte riktig i henhold de prosedyrer som lå til grunn på det enkelte sted. Dette må kunne anses som oppsiktsvekkende lavt. Dette fremstår som et kritisk punkt for å oppnå et hygienisk tilfredsstillende renhold. I verste fall kan mikrofiberklutene ende med å spre mikroorganismer istedenfor å fjerne dem. Dette er også verst tenkelige konsekvens dersom klutene ikke blir oppbevart forsvarlig etter vask. Riktig oppbevaring avdekket slurv For å sikre egenskapene til mikrofiberkluten skal de oppbevares kjølig ved maks 4 ºC når de er fuktige. Til tross for dette oppgav flere renholdere at kluter etter vask ofte ble liggende i vaskemaskinen til dagen etter. Det var også tilfeller av at ubrukte, fuktige kluter ikke ble tatt ut av rengjøringstrallene - for å så bli benyttet neste dag. Noen svarte også at mikrofiberklutene ble fordelt på rengjøringstrallene i fuktig tilstand, som en klargjøring til dagen etter. Dette er ikke bra. Foruten vekst av mikroorganismer i klutene, kan slik behandling føre til uheldig, sur lukt i klutene. Denne lukten setter seg på flatene og rommene kluten blir benyttet i, noe som ble oppdaget under NS INSTA 800-kontrollen i mediebygget. Slike rutiner er det ikke rom for å slurve med, og jeg stiller meg spørrende til om dette kan ha noe med holdninger eller manglende opplæring å gjøre. Få følger boka Hvis vi skal se alle stedene under ett, svarer 40 prosent riktig i henhold til prosedyren på sitt sted når det kommer til oppbevaring av mikrofiber etter vask. Dette er lavt, selv om også 40 prosent valgte ikke å respondere på dette spørsmålet i spørreundersøkelsen. Sted 2 og 3 skiller seg ut med høyest andel renholdere som svarer riktig i henhold til prosedyre, samtidig som det heller ikke er noen som svarer direkte feil på disse stedene. Mikrofiber med nanosølv Dersom rutiner til oppbevaring ikke blir fulgt, vil det være fornuftig å se etter andre løsninger. Det billigste ville være å få rutiner til oppbevaring av fuktige kluter i kjølerom eller kjøleskap på plass, men dersom dette ikke lar seg gjøre finnes det løsninger på markedet. Det finnes mikrofiberkluter med innsmeltet nanosølv i fibrene, noe som virker selvdesinfiserende. Disse vil derfor tåle å bli oppbevart i romtemperatur i hele 60 timer, uten at det fremkommer vekst av mikroorganismer og sur lukt. Sett i lys av faren for å utvikle resistente mikroorganismer finnes det enkelte motargumenter for denne type kluter. Spesielt betenkelig vil det være på helseinstitusjoner om smittebærende mikroorganismer utvikler resistans som følge av bruk av mikrofiberkluter med nanosølv. Det vil i en slik situasjon fremstå som horribelt at renholderne må benytte seg av «spesialkluter» med denne type bieffekter, fordi de ikke klarer å legge de vanlige mikrofiberklutene kjølig etter vask. Billigkluter På privatmarkedet er det mulig å få kjøpt mikrofiberkluter for en svært billig penge. Ofte er disse klutene baser på bare én type fiber, 100 prosent polyester eller 100 prosent polyamid. Slike kluter vil ikke gi de samme rengjøringsegenskapene som en mikrofiberklut med optimalt blandingsforhold. Ettersom det som gjør mikrofiberklutene best mulig er detaljene i produksjonen, ble jeg overrasket over en studie kunne konkludere med så små forskjeller mellom de ulike leverandørene. Forskjellene viste seg derimot etter flere gangs bruk og vask. Flere typer kluter Samtlige av undersøkelsesstedene hadde flere type kluter, fra minst to ulike leverandører. Det som gikk igjen hos alle stedene jeg besøkte var flanellkluter med løkker, kun et fåtall var med skårede løkker. Et av stedene hadde også ultramikrofiber i non-voven materiale. Til tross for dette, oppgav hele 58 prosent av de spurte at de bare hadde én type klut. Dette kan tyde på at renholderne ser klutene under ett, ved at en mikrofiberklut bare er en mikrofiberklut. Manglende fargekoder Jeg stiller meg spørrende til hvorfor fargekoding av mikrofiberkluter ikke blir benyttet på disse fire stedene. Det har i løpet av min utdanning innen husøkonomi vært stort fokus på dette, og jeg synes det derfor er oppsiktsvekkende å se at dette tilsynelatende ikke er noe som blir praktisert på disse stedene. Fargekoding av mikrofiberkluter kan fungere som en sikkerhet for at de hygieniske egenskapene ved bruk av kluten blir ivaretatt av renholderne. På denne måten vil renholderne få et system som er med på å redusere faren for at kluten ikke blir brukt på en slik måte at den tar med seg mikroorganismer eller annet smuss fra sanitærrom til øvrig inventar. Risikoen ved ikke å bruke fargekodede mikrofiberkluter vil derfor ligge hos renholder, og kan føre til at klutene ikke blir skiftet ut tilstrekkelig. Katrine understreker avslutningsvis: Jeg ønsker ikke å generalisere ut fra de resultatene som fremkommer av min spørreundersøkelse. Til tross for at jeg mener 50 respondenter er et godt utvalg i denne undersøkelsen, er det fortsatt bare 50 mennesker i en veldig stor bransje. Undersøkelsen må derfor anses som en god begynnelse på et interessant tema som med fordel kan bearbeides og forskes videre på. renholdsnytt

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse Education is a preparation for life Fagopplæring av renholdere skal sikre yrkesfaglig kompetanse Ellen Petrine Fretheim November 2011 Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Marianne Stenseth Tove Kalstad Løfshus Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Hvordan kan ASKO Midt-Norge styrke sine kunderelasjoner innenfor storhusholdning ved hjelp av Cialdini s 6 påvirkningsvåpen?

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tar frisørene kjemikaliene på alvor? Er kjemikaliehåndtering ivaretatt i frisørbedriftenes internkontrollsystemer, og etterleves dette i praksis?

Tar frisørene kjemikaliene på alvor? Er kjemikaliehåndtering ivaretatt i frisørbedriftenes internkontrollsystemer, og etterleves dette i praksis? PROSJEKTOPPGAVE V200 HMS VERNEINGENIØRSKOLEN Tar frisørene kjemikaliene på alvor? Er kjemikaliehåndtering ivaretatt i frisørbedriftenes internkontrollsystemer, og etterleves dette i praksis? Jo Reistad

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

UTDANNING I FORSVARET

UTDANNING I FORSVARET UTDANNING I FORSVARET Har elever ved videregående skole tilstrekkelig kunnskap om hvilke muligheter som finnes? KRIGSSKOLEN Sebastian Myklebost Bachelor i militære studier - ledelse og landmakt Emne fordypning

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

R A P P O R T. Arbeids- og livsnavigasjon. ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 PRIVAT

R A P P O R T. Arbeids- og livsnavigasjon. ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 PRIVAT R A P P O R T Arbeids- og livsnavigasjon ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 NORGES JURISTFORBUND PRIVAT Oppsummering Det viser seg i praksis at muligheten til en god arbeids- og livsnavigasjon

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Klagehåndtering. Relasjonen blir ikke påvirket av en negativ hendelse, men håndteringen av den BAC 3100 BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN

Klagehåndtering. Relasjonen blir ikke påvirket av en negativ hendelse, men håndteringen av den BAC 3100 BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN Klagehåndtering Relasjonen blir ikke påvirket av en negativ hendelse, men håndteringen av den BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN BAC 3100 Studentnummer: 979661 979664 979685 Publisert 2012 Denne bacheloroppgaven

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 2. JUNI 2008 15. ÅRGANG En tøff jobb som gir anerkjennelse i bransjen: Aril Teigseth i Nexus Renhold henger i bæresele på toppen av Radisson SAS Plaza Hotel. Vi har renholdsbransjen som tema.

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer