Forsidefoto: Stock Exchng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Stock Exchng"

Transkript

1

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Innhold... 3 Rådmannens kommentar... 3 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Sentrale bestemmelser Nytt ansettelsesreglement Praksis på Kvitsøy Samarbeid med de tillitsvalgte Habilitet Vurderinger og anbefalinger Vedlegg Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

4 Rådmannens kommentar datert : I all hovedsak er dette en ryddig og god rapport. Det er positivt at revisjonen oppsummerer særtrekkene ved ansettelsessaker i en mindre kommune som Kvitsøy. Revisjonen har i dette prosjektet etterprøvd lovligheten og validiteten i det ansettelsesarbeidet som gjøres i kommunen, samtidig som revisjonen fremhever kommunens behov for en pragmatisk tilnærming for å finne gode løsninger ved ansettelser. I all hovedsak sier Revisjonen at lover og regler etterfølges, og når det gjelder punktene oppført som forbedringspotensialer, er jeg som rådmann i all hovedsak enig. Kommunen har i dag god dialog med de tillitsvalgte, og jobber målrettet med å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, både på avdelingsnivå og på kommune-/overordnet nivå. I ansettelsessaker og andre personalsaker er de tillitsvalgte med i vurderinger/samtaler som gjøres i forkant av utlysninger. Ved helt kurante saker, kan det være at de kun informeres muntlig om hva som blir foretatt. De er med i intervjuutvalg, og har uttalerett her. De er også med i politisk behandling av saker som skal behandles i formannskap som partsammensatt utvalg mv. I rapportens side 11, uttrykker Revisjonen at tabellen (rutineoversikt ansettelser) gir inntrykk av at de tillitsvalgte er gitt en noe begrenset mulighet for medvirkning. Jeg vil understreke at denne tabellen kun viser til hvem som har ansvar i forhold til ansettelser. Det inkluderer ikke de ulike partenes medvirkning i prosessen. Ved at denne tabellen oppdateres noe mer i forhold til dette, vil de tillitsvalgtes medvirkning i ansettelsessaker i større grad bli synliggjort i personalhåndboken. Da det er få stillinger totalt i kommunen, har vi mindre fleksibilitet til at alle deltidsstillinger kan utvides til fulle stillinger. Det er et poeng å understreke at det i mange av deltidsstillingen i kommunen ikke er snakk om uønsket deltid, men stillinger der de ansatte selv gir uttrykk for ønske om å arbeide redusert. Særlig i barnehagen, der styrer har ønske om at flere skal arbeide 100 %, mens det er få tall av de ansatte som faktisk ønsker å gå fulltid. Under punkt 2.3.8, viser Revisjonen til at en midlertidig stilling ble forlenget utover seks måneder uten at de tillitsvalgte ble orientert. Den aktuelle stillingen var en prosjektstilling i Plan- og utvikling. I denne perioden hadde vi store utfordringer med rekruttering innen teknisk sektor og hadde etter flere runder, også med de tillitsvalgte, en nærmest blanko fullmakt til å gjøre det som måtte til for å sikre forsvarlig bemanning i avdelingen. Avslutningsvis vil jeg understreke at rapporten er utarbeidet på grunnlag av ansettelser gjort i 2010 og første halvdel av Nytt personalreglement ble vedtatt juni 2011, og rapporten kommer således noe tidlig for å kunne vurdere i hvor stor grad kommunen etterlever sitt interne reglement. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

5 Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

6 Formålet med prosjektet har vært å gjennomgå kommunens ansettelsespraksis for å vurdere om denne er i henhold til vedtatte reglement og i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. I prosjektet er følgende problemstillinger besvart: Hvordan var prosessen rundt utarbeidelsen av kommunens ansettelsesreglement? Følger kommunen vedtatte prosedyrer i ansettelsessaker? Hvordan etterlever kommunen bestemmelsene i sentrale lover, regler og avtaler spesielt med tanke på bruk av midlertidige ansettelser og fortrinnsrett til fast ansettelse? Hvordan er samarbeidet mellom de ulike partene som er involvert ved ansettelser? Hvordan blir kravene til habilitet ivaretatt i ansettelsessaker? Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funnene i de undersøkelsene som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet er følgende kilder lagt til grunn for utvikling av revisjonskriterier: Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Kommunens vedtatte ansettelsesreglement Kommunens praksis er målt opp mot kravene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og kommunens ansettelsesreglement. Dessuten er det foretatt vurderinger ut fra reelle hensyn, gitt Kvitsøys spesielle forutsetninger. Det er gjennomført intervju med ordfører, rådmann, kommunalleder, sykehjemsbestyrer, barnehagestyrer, rektor og tillitsvalgte. Alle ansettelsessaker fra perioden til er gjennomgått. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

7 Vi har ikke gått inn i de vurderingene som kommunen har gjort i forbindelse med ansettelsene, men kun vurdert om ansettelsesprosedyrene er fulgt. Metodisk er det benyttet intervju og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

8 Arbeidsgiver er gitt en omfattende styringsrett ved ansettelser. Imidlertid finnes en rekke lover, forskrifter og avtaler som arbeidsgiver må ta hensyn til i ansettelsesprosessen. Her følger noen av dem: I henhold til hovedavtalen 3-1, bokstav d, skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd om: o ledige og nyopprettede stillinger, o prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, o utvelgelse til, og intervju med aktuelle kandidater. Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen, jf 3-2 bokstav g. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig, jf hovedtariffavtalen punkt Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen, jf hovedtariffavtalen punkt Arbeidsmiljøloven 14-3 gir deltidsansatte fortrinnsrett ved ny ansettelse. Arbeidsmiljøloven 14-9 regulerer bruken av midlertidig ansettelse gir midlertidig ansatte fortrinnsrett ved ny ansettelse. Den vedtok kommunestyret kommunens personalhåndbok. Den erstattet tidligere vedtatte personalhåndbok fra Personalhåndboken inneholder bestemmelser knyttet både til ansettelse, lønn, kompetanseutvikling, fravær, inkluderende arbeidsliv og velferdsordninger. I dette revisjonsprosjektet er det først og fremst personalhåndbokens ansettelsesreglement som har stått i fokus. I møte den fikk hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, foruten kommunens arbeidsmiljøutvalg, en presentasjon av forslaget til revidert personalhåndbok. Frem til var forslaget ute på høring både blant kommunens Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

9 ansatte og tillitsvalgte, som dermed fikk anledning til å komme med innspill i forkant av den politiske behandlingen. Ved høringsperiodens utløp var det kommet inn ett innspill som var særskilt knyttet til ansettelsesreglementet. Innspillet ble tatt til følge og en setning ble strøket 1. Forslaget til revidert personalhåndbok ble behandlet av kommunens arbeidsmiljøutvalg før det gikk til politisk behandling i formannskap som partsammensatt utvalg og endelig vedtak i kommunestyret. Innspill som administrasjonen hadde fått i forbindelse med revideringsarbeidet, lå som vedlegg til den politiske behandlingen av saken. Foruten innspill fra høringen, er den reviderte personalhåndboken justert i tråd med sentrale lovendringer, nyere vedtak gjort i kommunen og endret praksis. En endring som kom inn var kommunens praksis med alltid å lage et protokolloppsett om hvordan ansettelsesprosessen hadde foregått. I rekrutteringsøyemed, er det viktig at de goder kommunen tilbyr sine ansatte blir presentert på en offensiv måte. Kommunene konkurrerer ofte om den samme arbeidskraften. Likevel vil en nok se hen til omkringliggende kommuner og hva deres håndbøker inneholder, ved utarbeidelsen av et forslag. Den reviderte utgaven av personalhåndboken som ble vedtatt i juni 2011, baserer seg likevel i all hovedsak på kommunens tidligere utgave av personalhåndboken. Arbeidet med revidering av personalhåndboken ble forøvrig noe forsinket fordi arbeidet med å utforme et forslag til ny håndbok viste seg å være noe mer arbeidskrevende en først antatt. Den politiske behandlingen ble ved én anledning utsatt fordi politikerne ønsket seg mer tid til å sette seg grundig inn i forslaget. Ved en annen anledning glemte kommunalleder å kalle inn formannskapet som partssammensatt utvalg. Revisjonen har gjennomgått samtlige ansettelsessaker i Kvitsøy kommune i perioden til For en mer utfyllende oversikt, se rapportens vedleggsdel. I denne perioden foretok kommunen til sammen 22 ansettelser, herunder både faste, midlertidige, heltids- og deltidsstillinger. Blant midlertidige stillinger kan en også skille mellom ekte vikariater hvor man er vikar for noen og ordinære midlertidige stillinger hvor man ikke er vikar for noen, eksempelvis prosjektstillinger. 1 Ansettelsesreglement pkt 3: Prosedyrer ved utlysning av stillinger: Setning: Det kan i spesielle tilfeller avtales med hovedtillitsvalgt om også andre ansatte kan søke. Denne setningen ble tatt bort etter innspill fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

10 Kvitsøy kommune sitt ansettelsesreglement har et eget kapittel og en egen tabelloversikt som viser hvem som har myndighet til å gjøre hva. Ansettelsesreglementet slår fast at det er kommunestyret som tilsetter rådmannen. Alle øvrige ansettelser foretas av rådmannen, som igjen kan delegere ansettelsesmyndighet til kommunalleder eller avdelingsledere. Rådmannen i Kvitsøy har forøvrig med seg to kommunalledere og 4 avdelingsledere i sin ledergruppe. Ved ansettelser i rådmannens ledergruppe skal formannskapet konsulteres. Avdelingslederne i kommunen samarbeider i stor grad med kommunalleder ved ansettelser, og kommunalleder har et veiledningsansvar i slike saker. Kommunalleder har imidlertid ingen mulighet til å overstyre avdelingsledernes avgjørelser i forbindelse med ansettelser. En slik mulighet er forbeholdt rådmannen. RUTINEOVERSIKT - ANSETTELSER Tabellen er hentet fra kommunens ansettelsesreglement Aktivitet Behovsanalyse og vurdere kvalifikasjonskrav Vurdere evt. særhensyn ved tilsetting (att- føring, fortrinn mv) Utarbeidelse av stillingsannonse Kunngjøring av stillingsannonse Mottak/ registrering av søknader Utarbeidelse av søkerliste Etablere intervjuutvalg Utvelgelse av kandidater til intervju Mulighet for uttalelse vedr pkt 8 Innkalle til intervju Innhente referanser Utarbeide protokoll fra intervjuutvalg Ansettelsesmyndighet Utarbeide tilsettings- Avdelings- Leder Lønns- og personal- Avdeling Rådmann /personalleder Tillitsvalgte Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

11 brev og personalmelding Beregne ansiennitet Lønnsfastsettelse Skrive melding om at stillingen er besatt Taushetspliktskjema Politiattest Tuberkulinattest A. Avdelingsleder B. Lønns- og personalavdeling C. Rådmann/ personalleder D. Tillitsvalgte Tabellen gir inntrykk av at de tillitsvalgte er gitt en noe begrenset mulighet for medvirkning. I tabellen blir det presisert at de tillitsvalgtes medvirkning er begrenset til uttalelsesrett med hensyn til hvem som skal innkalles til intervju. Ansettelsesprosessen starter med en behovsanalyse som foretas av avdelingssleder i samråd med kommunalleder. Her blir stillingens innhold, ansvarsforhold og lønnsplassering vurdert. I vurderingen skal det tas hensyn til budsjett, personalplan, personalpolitikk og eventuelle organisasjonsmessige endringer. Nødvendige rekrutteringstiltak blir også vurdert. På bakgrunn av behovsanalysen fastsettes kvalifikasjonskrav. Eksisterende kompetanse i avdelingen/kommunen, samt forventede, framtidige behov vil være avgjørende momenter i vurderingen av hvilke krav som kan stilles. Sentrale lover, regler og avtaler gir ikke kommunen en plikt til å lyse ut stillinger, men i kommunens ansettelsesreglement er det likevel bestemt at dette som hovedregel skal gjennomføres. Kommunen kan velge å lyse ut stillingen internt først. Dette gjelder alle stillinger med unntak av lederstillinger, som alltid skal lyses ut eksternt. Det er kun fast ansatte i kommunen som kan søke på stillinger som blir lyst ut internt. Intern utlysning kunngjøres ved oppslag, og søknadsfristen skal være minimum én uke. I henhold til kommunens ansettelsesreglement skal intern utlysning gjøres etter følgende prosedyre; 1) Den ledige stillingen kunngjøres først blant deltidsansatte i fast stilling på den aktuelle arbeidsplassen. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

12 2) Dernest blant deltidsansatte i fast stilling som har tilsvarende arbeidsoppgaver i kommunen. 3) Dernest blant alle kvalifiserte deltidsansatte i fast stilling i kommunen. Eksempelvis blant alle som er kvalifisert til en stilling som renholder. Ansettelsesreglementet åpner for at disse tre punktene kan gjøres i en éngang. Med dette menes at den ledige stillingen blir kunngjort blant alle de tre gruppene som nevnt ovenfor samtidig. Forutsatt at nødvendige kvalifikasjoner foreligger, skal søkerne prioriteres etter oppsatt rekkefølge. Ekstern utlysning av den ledige stillingen skal gjennomføres dersom: 1) det er snakk om lederstillinger 2 2) det ikke finnes kvalifiserte søkere blant kommunens ansatte 3) intern utlysning ikke fører til ansettelse I henhold til ansettelsesreglementet kan arbeidsgiver etter drøfting med tillitsvalgte bestemme at det kan foretas ansettelse uten kunngjøring, (det vil si at verken intern eller ekstern utlysning gjennomføres), i følgende tilfeller: i saker av attføringsmessig karakter ved intern overføring som følge av driftsendringer eller andre spesielle forhold i kortvarige vikariater. Forutsetningen er at det haster med å få ansatt en vikar, og at vikariatet ikke strekker seg utover 12 måneder. når en ansatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven 14-9 har rettigheter som fast ansatt Ofte haster det med å få inn en ny medarbeider. For dem som skal ansette, vil det være fristende å lyse ut stillingen eksternt med en gang, for å spare tid. Det tar mer tid å lyse ut stillingen internt først, for deretter eksternt. Tidligere var det noe ulik praksis fra arbeidsplass til arbeidsplass hvorvidt man valgte intern utlysning først og deretter ekstern. Med det nye ansettelsesreglementet har kommunen forsøkt å skape en lik praksis. For den som vil spare tid, er det anledning til å ta de ulike stegene knyttet til intern utlysning i en éngang, men det er fremdeles ikke tillatt å lyse ut alle stillinger både internt og eksternt samtidig. Ved utlysning eksternt, bruker kommunen både Finn.no, Stavanger Aftenblad og Bygdebladet, samt kommunens hjemmeside. Annonseteksten utarbeides av avdelingsleder, eller av rådmann i stillinger hvor ansettelsesmyndigheten ikke er delegert. Annonseteksten skal gi opplysninger om stilling, arbeidsområde og kvalifikasjonskrav. Kommunen betrakter utlysningsteksten som bindende. Skulle det bli behov for å endre kvalifikasjonskravene, fordi man ikke har fått kvalifiserte søkere, skal stillingen lyses ut på nytt. 2 Med lederstilling menes som hovedregel medlemmer av rådmannens ledergruppe, men andre lederstillinger kan også omfattes etter særskilt vurdering i den enkelte sak. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

13 Revisjonen har som nevnt gjennomgått samtlige ansettelsessaker til Kvitsøy kommune i perioden til Med hensyn til spørsmålet om intern kontra ekstern utlysning, er alle stillingene lyst ut i tråd med reglementet. Seks av de 22 stillingene er kun lyst ut internt. Disse seks er alle faste deltidsstillinger og alle er gitt til fast ansatte som har ønsket å øke sin stillingsbrøk innenfor samme fagområde 3. I henhold til hovedavtalen 3-1 e) skal tillitsvalgte ha tilgang til søkerliste som grunnlag for sin uttalelse. Søkeren har etter at søknadsfristen på en stilling er gått ut, rett til å gjøre seg kjent med øvrige søkeres navn og alder, samt fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Forvaltningsorganet sammenfatter i praksis slike opplysninger i en egen liste, en såkalt utvidet søkerliste. Kvitsøy kommune har ikke utarbeidet søkerlister i flere tilfeller. Kommunen arbeider med å få dette inn i gjeldende praksis. Hovedsakelig lages det forenklet søkerliste og søkerlisten utvides dersom noen av søkerne ber om det. Kontakten med de tillitsvalgte har som regel vært muntlig når det gjelder utvelgelse til intervju og utdeling av søknadspapirer i forkant av intervjuet. Søkerlister er ett av de viktigste dokumentasjonspunktene i ansettelsesprosessen. Flere forhold tilsier at man bør prioritere å utarbeide søkerliste ved alle ansettelser: Tillitsvalgte har krav på utvidet søkerliste som grunnlag for sin uttalelse. Søkere som ber om det, har krav på å få utvidet søkerliste. Media har tilgang til enkel søkerliste og ønsker gjerne dette. Ansettelsesreglementet til Kvitsøy kommune gir arbeidsgiver en mulighet til å ansette personer uten å opprette et intervjuutvalg og uten å arrangere intervju av aktuelle kandidater. Rutinene fastslår imidlertid at dersom arbeidsgiver velger å opprette et intervjuutvalg, skal tillitsvalgte alltid være representert, og tillitsvalgte skal få anledning til å uttale seg vedrørende hvilke søkere som skal innkalles til intervju. I praksis kalles det inn til intervju i de aller fleste saker. I saker der alle søkere er kjente for arbeidsgiver, vurderes det imidlertid ikke alltid som nødvendig med intervju. I de ansettelsessakene revisjonen har gjennomgått, finnes det flere saker hvor intervju ikke er gjennomført. Årsaker til dette er at: a. Vedkommende som ble ansatt hadde allerede en fast deltidsstilling i kommunen b. Vedkommende hadde hatt et midlertidig engasjement i kommunen og stillingen det dreide seg om var ikke fast. 3 Saksnr 10/273, 10/181, 10/170 og 10/134. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

14 c. Vedkommende hadde hatt et midlertidig engasjement og stillingen det dreide seg om var en fast stilling. (Ekstern utlysning ble imidlertid foretatt). 4 Samtlige tilfeller er likevel i tråd med kommunens ansettelsesreglement, da dette åpner for at intervju ikke er nødvendig å foreta i alle tilfeller, for eksempel når kommunen kjenner søker(e) fra tidligere arbeidsforhold. Kvitsøy kommune har et stort antall deltidsstillinger. Ved sykehjemmet er det kun sykepleiere og ledere som går i 100 prosents stilling. I barnehagen er det kun førskolelærere og ledere som har 100 prosents stilling. I følge Hovedtariffavtalen kapittel 1, punkt 2.3.1, skal det som hovedregel tilsettes i full stilling. Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern kunngjøring tilbys utvidelse av arbeidsforholdet inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen, jf. hovedtariffavtalen, kap. 1, Dette følger også av arbeidsmiljøloven 14-3, som presiserer at fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er fast ansatt og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Det er imidlertid verdt å understreke at mange av dem som i dag innehar en deltidsstilling i kommunen, ikke ønsker å øke sin stillingsbrøk. Dette gjelder særlig i barnehagen, hvor styrer gjerne skulle sett at flere av de ansatte i deltidsstillinger hadde økt sin stillingsbrøk til 100 prosent. Formålet med fortrinnsretten gitt i ovenfor nevnte regelverk, er først og fremst å redusere uønsket deltid. Noe bruk av deltid synes imidlertid nødvendig for å få turnusplaner til å gå opp, spesielt i helgene. Da det er få stillinger generelt i kommunen, har kommunen lite fleksibilitet når det gjelder å utvide deltidsstillinger til fulle stillinger. Vår gjennomgang viser at syv av de 22 stillingene dreier seg om deltidsstillinger. Disse syv er alle faste deltidsstillinger. Seks av disse stillingene er gitt til fast ansatte som har ønsket å øke sin stillingsbrøk innenfor samme fagområde 5. Én stilling er gitt til en ansatt i vikariat innenfor samme fagområde. Ingen av søkerne i dette siste tilfellet hadde fast ansettelse fra før. Både kommunens ansettelsesreglement og arbeidsmiljølovens 14-9 slår fast at arbeidstakere som hovedregel skal gis fast ansettelse. 4 Saksnr 10/51 5 Saksnr 11/61 (to saker), 10/273, 10/223, 10/181, 10/170 og 10/134. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

15 Inngåelse av midlertidige arbeidsavtaler kan bare rettsgyldig avtales i tilfeller som faller inn under arbeidsmiljølovens Ansettelsesreglementet presiserer at arbeidsgiver kan inngå avtale om midlertidig ansettelse (uten utlysning), når vikariatet antas å vare i mindre enn 6 måneder. Dersom det skulle oppstå behov for å forlenge en midlertidig arbeidsavtale som er inngått uten kunngjøring, skal dette tas opp med tillitsvalgte og rådmann før eventuelt ny avtale inngås. Ansettelsesreglementet skiller her ikke mellom vikariater og midlertidig arbeidsavtale. Imidlertid er det viktig å skille mellom disse to i arbeidsmiljøloven gir nemlig midlertidige ansatte som ikke er ansatt i et vikariat, visse rettigheter. Blant annet gis de fortrinnsrett til ny ansettelse. Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 av de siste 24 månedene. Dette betyr at medarbeidere som ansettes i midlertidige stillinger, uten å være vikar for noen, opparbeider seg en fortrinnsrett etter 12 måneder. I tillegg vil en person som har vært midlertidig ansatt i fire år, ha krav på fast jobb. Arbeidsmiljøloven 14-9 slår fast at Arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Saker hvor det er tale om fortrinn, er i ansettelsesreglementet unntatt fra kravet om utlysning. I disse tilfellene er det heller ikke noe intervjuutvalg. Men kommunen skal alltid informere de tillitsvalgte i slike saker. Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse med de tillitsvalgte. Kvitsøy kommune har per i dag årlige møter med de tillitsvalgte, i tråd med hovedavtalen. Oppsummert betyr dette at bruk av midlertidig ansettelse gir kommunen visse forpliktelser. Dette er forpliktelser både overfor arbeidstaker og overfor de tillitsvalgte. Blant de 22 gjennomgåtte ansettelsessakene fant revisjonen én midlertidig stilling med varighet utover seks måneder, hvor de tillitsvalgte ikke var blitt orientert 6. Når intervju er gjennomført og referanser innhentet, samles intervjuutvalget for drøfting og konklusjon. I henhold til ansettelsesreglementet skal det føres protokoll fra dette møtet. Arbeidsgiver avgjør om protokollen er tilstrekkelig som innstilling, eller om innstillingen skal utarbeides spesielt. Uttalelse fra tillitsvalgte skal inngå i protokollen/innstillingen eller vedlegges separat. 6 Saksnr 09/301. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

16 Protokollen føres inn i kommunens elektroniske sak- og arkivsystem, K2000, og inneholder følgende: Hvem som ble innkalt til intervju Selve prosessen, herunder dato for intern og ekstern utlysning Hvem som har søkt (søkerliste) Hvem som er innkalt til intervju av søkerne Hvem som var tilstede under intervjuet Hvem som fikk jobben Hva protokollen skal inneholde, er ikke nevnt i ansettelsesreglementet til Kvitsøy kommune. Dette er per dags dato kun en intern rutine. Etter revisjonens vurdering bør protokollføring omtales og inkluderes i ansettelsesreglementet, for å styrke det skriftlige dokumentasjonsgrunnlaget. Revisjonens gjennomgang viser at protokoll mangler i 9 av 20 gjennomgåtte ansettelsessaker. Kommunen er med andre ord ikke alltid like flink til å skriftliggjøre hva som har funnet sted i hver enkelt ansettelsessak. Når innstillingen foreligger, er det den med ansettelsesmyndighet som fatter det endelige ansettelsesvedtaket. Vedtaket gjøres kjent for søker ved at saksbehandler i ansettelsessaken utarbeider et ansettelsesbrev til den aktuelle søkeren etter en fastsatt mal. Ved en midlertidig ansettelse, skal stoppdatoen være nevnt i ansettelsesbrevet. Vilkår utover standard ansettelsesvilkår som gjelder for Kvitsøy kommune, skal fremheves spesielt i ansettelsesbrevet 7. Hovedavtalen , 3-1 bokstav d, slår fast at: Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om: ledige og nyopprettede stillinger 7 Det er ikke klageadgang på ansettelsessaker, jf. forvaltningsloven 3, annet ledd. Dermed har ikke kommunen plikt til å behandle en eventuell klage. Ansettelsesmyndighet eller overordnet myndighet (rådmann) kan, på grunn av saksbehandlingsfeil, omgjøre et ansettelsesvedtak så lenge underretning om vedtaket ikke har kommet fram til den som er innstilt. Avgjørelser som gjelder ansettelse av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven 2, annet ledd. Dette innebærer at det er unntak for plikt til begrunnelse i ansettelsessaker. Reglene om omgjøring gjelder ikke ved ansettelser, jfr forvaltningsloven 3, annet ledd. Ansettelsessaker er unntatt fra reglene om dokumentinnsyn jfr. forvaltningsloven 19. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

17 prosedyrer ved utlysing kunngjøring av stillinger utvelgelse til intervju intervju av aktuelle kandidater I tillegg er tillitsvalgte gitt en rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen, jfr 3-2 bokstav g. Ansettelsesreglementet slår fast at: Ved eventuell endring i bemanning og/eller organisering av virksomheten, har tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget uttalelsesrett ( ) og arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte skal informeres og høres i de ulike nivåene av ansettelsesprosessen. Videre heter det at de tillitsvalgte skal ha en representant i intervjuutvalget, der hvor dette blir etablert. Praksisen i kommunen har vært at de tillitsvalgte får beskjed noen dager før utlysning. De er med og velger ut kandidater til intervju og de er tilstede i intervjuet. Det er viktig at de tillitsvalgte på sin side kommer med sin uttalelse på riktig tidspunkt i ansettelsesprosessen. Vi har tidligere vært inne på at søkerlisten er et viktig utgangspunkt for de tillitsvalgtes uttalelse. Ved tilsetting i ledergruppa brukes representanter fra Fagforbundet og/eller Utdanningsforbundet. Imidlertid gir noen tillitsvalgte uttrykk for at de ikke alltid blir tilfredsstillende orientert i ansettelsessaker på ledelsesnivå. Revisjonens gjennomgang av de 22 ansettelsessakene viser at de tillitsvalgte har vært involvert i de fleste sakene. I kun to av sakene er ikke de tillitsvalgte inkludert i prosessen. Hvor delaktig de tillitsvalgte er i ansettelsesprosessen, varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Blant de tillitsvalgte er det et generelt ønske om å få ta del i ansettelsesprosessen på et tidligere tidspunkt enn hva som er vanlig praksis per i dag. De tillitsvalgte ønsker gjerne å ta del i fasen hvor behovsanalysen blir utarbeidet. De tillitsvalgte bestemmer selv hvem av dem som skal være med i intervjuet. Plasstillitsvalgt konfererer gjerne med hovedtillitsvalgt. Men det er ikke alltid like klart hvem som skal stille som representant for de tillitsvalgte. I en kommune vil det være mange ulike typer stillinger på ulike nivå i organisasjonen. Ved ansettelse av en ny leder, skal Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta eller et annet forbund være representert da? Eller ingen av dem? I større kommuner er det vanlig å ha avtaler som regulerer dette. Slike avtaler er per dags dato ikke inngått i Kvitsøy kommune. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

18 Forvaltningslovens habilitetsregler gjelder også ved ansettelser. Ansvaret ligger i utgangspunktet hos den enkelte saksbehandler/leder selv, eller hos vedkommendes overordnede. For de tillitsvalgte ligger ansvaret hos arbeidstakerorganisasjonen selv. I praksis vil ofte intervjuutvalget i fellesskap avgjøre hvorvidt et medlem er å anse som habil eller inhabil. Revisjonen er kjent med at habilitet er blitt diskutert i enkelte intervjuutvalg, og at tillitsvalgte i enkelte tilfeller er blitt byttet ut. Imidlertid inneholder ingen av de ansettelsesprotokollene vi har gjennomgått noen habilitetsvurderinger. Revisjonen vil anbefale at habilitetsvurderinger tas med i protokollen. Dersom habilitetsspørsmålet har vært oppe til vurdering, bør dette fremkomme av protokollen, enten vedkommende ble erklært habil eller inhabil. I en liten kommune som Kvitsøy vil det være spesielt viktig å få fram i lyset det forhold som kan skape inhabilitet. Dersom en person hevder at han eller hun er inhabil, bør begrunnelsen og hjemmelen for påstanden fremlegges. Det samme gjelder dersom det er en annen person som hevder dette. Både begrunnelse, hjemmel og resultat av vurderingen bør nedfelles i protokollen, slik at opplysningene blir bevart for ettertiden. En måte å styrke omdømmet på er å skape klarhet med hensyn til hvilke roller enkeltpersoner har hatt. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

19 Kvitsøy har få innbyggere, og utgjør et lite, geografisk avgrenset samfunn. Kommunen har hatt noe rekrutteringsproblemer, og da spesielt når det gjelder å få tak i medarbeidere med ingeniørfaglig kompetanse. Etter gjentatte utlysninger har kommunen sett seg nødt til å lage en noe rund stillingsbeskrivelse i annonseteksten for å få flere til å søke, samtidig som kommunen har måttet drive headhunting av aktuelle kandidater. I perioder dekker kommunen behovet for ingeniørfaglig kompetanse med prosjektstillinger og innleide konsulenter. En liten kommune kan sies å ha følgende kjennetegn knyttet til ansettelser: Deltidsstillinger i barnehage, skole, skolefritidsordning, sykehjem og kommuneadministrasjon er ekstra attraktive fordi: o o o Dette er gjerne stillinger uten krav til høyere formell kompetanse Stillingene får dermed ekstra mange søkere Alternativet er pendling til fastlandet, noe som gjerne koster mer enn det smaker, for dem som kun ønsker en deltidsstilling. Behovet for arbeidskraft vil naturlig variere fra år til år, avhengig av størrelsen på barnekull, antall barn med behov for ekstra oppfølging og antall eldre med pleie- og omsorgsbehov. Med kun én barnehage, én skole og ett sykehjem har kommuneadministrasjonen et lite handlingsrom når det gjelder å flytte medarbeidere dit hvor behovet er størst. For en arbeidstaker med behov for omskolering, vil det lave antallet jobber totalt sett gjøre det vanskelig å finne noe som passer. Alle vil få kjennskap til hvilke beslutninger som er tatt og mange vil ha meninger om disse. Konsekvensene av å bli ansatt eller ikke ansatt kan bli store for den enkelte, fordi arbeidsmarkedet er såpass begrenset. På den ene siden vil det ofte være behov for pragmatiske tilnærminger for å finne gode løsninger. Kommunen blir nødt til å være åpen for alternative løsninger, som for eksempel prosjektstillinger, innleie av konsulenthjelp og samarbeid med andre kommuner, for å få løst oppgavene. På den andre siden er det viktig at alle prosesser gjøres etter boka fordi resultatet vil bli kjent for hele lokalsamfunnet. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

20 Etter en gjennomgang av ansettelsessakene de siste to årene og intervjuer, vurderer vi situasjonen slik: I ansettelsessaker etterlever Kvitsøy kommune i det alt vesentligste bestemmelsene i sentrale lover og avtaler og kommunens eget ansettelsesreglement. Forbedringsmulighetene finnes først og fremst på disse områdene: o Ansettelsesreglementet bør bli mer presist når det gjelder skillet mellom vikariater og midlertidig arbeidsavtale, all den tid midlertidige arbeidsavtaler gir arbeidstaker visse rettigheter. o De tillitsvalgte bør involveres i flest mulig stadier av ansettelsesprosessen. o Avtaler mellom de tillitsvalgte og kommunen om hvem som skal delta ved ulike typer stillinger og stillingsnivåer kan med fordel utarbeides. o Protokollføringen bør bedres for å sikre informasjonen for ettertiden. o Habilitetsvurderinger bør tas med i protokollen. o Kommunen bør utarbeide søkerlister. Flere forhold tilsier dette: Tillitsvalgte har krav på utvidet søkerliste som grunnlag for sin uttalelse. Søkere som ber om det, har krav på å få utvidet søkerliste. Media har tilgang til enkel søkerliste og ønsker gjerne dette. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

21 Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

22 I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon er obligatorisk. Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Vedtatte ansettelsesreglement Kommunens praksis er målt opp mot kravene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og kommunens ansettelsesreglement. Dessuten er det foretatt vurderinger ut fra reelle hensyn, gitt Kvitsøys spesielle forutsetninger. Metodisk er det benyttet intervju og dokumentgransking. Følgende personer er intervjuet: Ordfører Ole Olsen Rådmann Andreas Polster Kommunalleder Monica Buvig Stenseth Sykehjemsbestyrer Kvitsøy sykehjem, Malene Søyland Barnehagestyrer Kvitsøy barnehage, Mona Bjørsvik Rektor ved Kvitsøy skole, Maibel Vikeså Sunde Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Toril Djup Tidligere hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kristian Pallesen. Alle ansettelsessaker fra perioden til er gjennomgått. Revisjonen har ikke foretatt etterprøving av ansattes samlede kvalifikasjoner, men kun vurdert om ansettelsesprosedyrene er fulgt. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

23 1) 11/128: Pedagogisk leder i barnehagen (vikariat) i mai b. Intervju gjennomført c. Tillitsvalgte ikke tilstede d. Protokoll foreligger (innstilling) 2) 11/61: Vikariater nattevakt ved kombisenteret: 27, 23 % og 29,23 prosents stillinger. b. Stillingene var midlertidige vikariater i vakant stilling. c. Ingen eksterne søkere d. Stillingene ble ivaretatt ved interne omrokeringer e. Dermed ikke intervjuer f. Tillitsvalgte tilstede. Gjort i dialog med de tillitsvalgte. g. Protokoll ikke nødvendig 3) 10/342: Økonomisjef ansatt i februar b. Intervju gjennomført c. Her hadde som kjent Torild Djup innsigelser, men det ser ut som alt er orden. d. Plasstillitsvalgt Anne Grete Marthinussen har deltatt på intervju. e. Protokoll foreligger. 4) 10/338: Helse- og omsorgsleder ansatt i desember 2010 b. Intervju gjennomført c. Protokoll foreligger d. Tillitsvalgt Ingunn Pedersen deltok på intervju 5) 10/331: Kommuneplanlegger (ennå ingen tilsatt) b. Lyst ut eksternt to ganger, første gang utlyst i desember 2010, andre gangs utlysning i januar c. Ikke tilfredsstillende søkere ingen tilsatt d. Stilling fortsatt vakant, oppgavene ivaretas pr i dag av konsulent e. Stillingen er lyst ut igjen i disse dager med noe omformulert tittel f. Tillitsvalgte ikke tilstede g. Protokoll ikke nødvendig 6) 10/273: Kjøkkenassistent, kombisenter Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

24 a. Intern utlysning b. Intet intervju c. 10 prosents stilling d. Fast stilling e. To søkere, en ekstern og en intern f. Intern søker ble tilsatt g. Ikke mulig å si om vedkommende som ble tilsatt hadde tilsvarende oppgaver fra før. h. Tillitsvalgte ikke tilstede i. Protokoll foreligger ikke 7) 10/223: Renholder aktivitetshall i august 2010: b. Intet intervju, fordi vedkommende som ble tilsatt var allerede ansatt i kommunen. c. Fast stilling d. 20 prosents stilling e. Tillitsvalgte tilstede. Ikke intervju, men tilsettingen er skjedd i samråd med tillitsvalgt Torhild Djup. f. To søkere med erfaring som vikar i kommunen, den med lengst fartstid fikk jobben. g. Protokoll foreligger 8) 10/181: Renhold skole/barnehage i juni 2010 a. Intern utlysning b. Intet intervju, da vedkommende som ble ansatt var allerede ansatt i kommunen. c. Fast stilling d. Stillingen ble lyst ut internt blant kommunens seks renholdere i deltidsstillinger. e. Kun én av disse deltidsansatte som søkte. Vedkommende fikk stillingen. f. Vedkommende hadde tilsvarende oppgaver fra før. g. Tillitsvalgte tilstede h. Protokoll foreligger 9) 10/170: Renhold klubbhus i november 2010 a. Intern utlysning b. Intet intervju, da vedkommende som ble ansatt, allerede var ansatt i kommunen. c. Fast stilling d. Stillingen ble lyst ut internt blant kommunens seks renholdere i deltidsstillinger. e. To av disse deltidsansatte som søkte. Begge hadde fast stilling fra før av i kommunen. Vedkommende som fikk stillingen hadde i tillegg lengst ansiennitet. f. Vedkommende hadde tilsvarende oppgaver fra før. g. Tillitsvalgte tilstede h. Protokoll foreligger 10) 10/144: Nattevakt kombisenteret i mai 2010 b. Intervju gjennomført c. 62,44 prosents stilling som nattevakt d. 10 søkere. Mange av dem ukvalifisert. Klart beste søker intervjuet. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

25 e. Tillitsvalgte tilstede. Dialog og enstemmighet med tillitsvalgt f. Protokoll foreligger ikke 11) 10/134: Driftsansvarlig Kvitsøy aktivitetshall og park i mai 2010 a. Intern utlysning b. Intervju gjennomført c. 50 prosents deltidsstilling d. Tre interne søkere e. Tillitsvalgte Signe Jorunn Meling var tilstede på intervjuene f. Tillitsvalgte Signe Jorunn Meling var enig i innstillingen (per telefon). Intervjupanelet var enstemmig. g. Vedkommende hadde tilsvarende oppgaver fra før. h. Protokoll foreligger 12) 10/122: Lærerstilling, 1 års vikariat i mai 2010 b. Intervju gjennomført c. Ett års vikariat d. Undervisning på ungdomstrinnet i engelsk og tysk e. Tillitsvalgte var tilstede på intervju f. Protokoll foreligger ikke 13) 10/120: Drama- og gitarlærer b. Intervju ikke foretatt, siden det var interne søkere til begge stillingene. c. Åtte prosent stilling som dramalærer og 11,5 prosents stilling som gitarlærer d. Interne søkere til begge stillingene. Begge interne fikk stilling. e. Tillitsvalgte tilstede f. Protokoll foreligger 14) 10/51: Lærerstillinger b. Ingen intervjuer c. To midlertidige stillinger ble omgjort til faste stillinger i samråd med tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. d. Protokoll foreligger ikke 15) (?): Fagarbeider teknisk drift i juni 2010 a. Ingen ekstern eller intern utlysning b. Intervju gjennomført c. Øyvind Hviding søkte på aktivitetshall-stilling, erstatter Kjell Sverre Pedersen som fikk stillingen som driftsansvarlig for aktivitetshallen d. Tillitsvalgt Torill Djup deltok i intervjuet og var enig i innstillingen e. Intervjupanelet var enstemmig i innstillingen Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

26 f. Protokoll foreligger ikke 16) 09/339: Fagarbeider teknisk drift i desember 2009 b. Intervju ikke gjennomført (fordi relevante spørsmål ble besvart da de søkte stillingen som leder teknisk avdeling) c. Tre søkere (Eirik Sliper, Kjell-Sverre Pedersen og Ivan Angelov) d. Kjell-Sverre Pedersen fikk stillingen e. Tillitsvalgte Rune Johannesen og Kristian Pallesen støttet innstillingen (pr telefon) f. Protokoll foreligger 17) 09/303: Sykepleier i oktober 2009 b. Intervju foretatt c. Fire søkere, kun én aktuell d. Tilsetting gjort i enighet med tillitsvalgt e. Protokoll foreligger ikke 18) 09/302: Leder teknisk drift i november 2009 b. Intervju gjennomført med tillitsvalgte, pluss to fra arbeidsgiver tilstede c. Åtte søkere d. Tre søkere til intervju: Kristian Pallesen, Bjarne Nordbø og Eirik Sliper. e. Enstemmig intervjuutvalg innstilte Bjarne Nordbø, som takket ja til stillingen. f. Søkerliste foreligger g. Tillitsvalgte tilstede h. Protokoll foreligger ikke 19) 09/301: Kommuneplanlegger, prosjektstilling med ett års varighet. b. To søker, hvor én var kvalifisert c. Intervju ikke foretatt d. Tilsatt uten intervju, da vedkommende allerede har fungert i ett år i en annen stilling i kommunen. e. Tillitsvalgte ikke tilstede f. Protokoll foreligger ikke 20) 09/300: Pleie- og omsorgsleder i januar 2010 b. Lyst ut to ganger c. Intervju gjennomført d. Tillitsvalgte Rune Johannessen var tilstede på intervjuet e. Fire søkere, hvor én ble vurdert som kvalifisert. f. Tillitsvalgte tilstede. Tillitsvalgte hadde ingen innsigelser Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

27 g. Protokoll foreligger I tillegg har det vært noen vikariater i barnehagen; 21) Assistent i barnehagen: a. I oktober 2010 ble en assistent i 100 % alvorlig syk og på en dags varsel ble det skaffet tilgjengelig vikar uten utlysning. b. I utgangspunktet trodde kommunen det dreiet seg om noen måneder, men sykefraværet ble tilslutt ett år frem til september c. Vikarens engasjement ble forlenget med én måned av gangen. d. Vedkommende har nå søkt om permisjon i ett år, og stillingen er blitt lyst ut. 22) Pedagogisk leder på dispensasjon: a. Assistenten som beskrevet over, var da hun ble syk ansatt i et vikariat for pedagogisk leder på dispensasjon (tilsatt etter to utlysninger uten kvalifiserte søkere). b. Vikaren som erstattet henne dagen etter hun ble syk ble tilsatt som assistent, og det ble gjort en intern utlysning i barnehagen for å få ny pedagogisk leder på dispensasjon. c. En av de andre assistentene fikk dette vikariatet i forståelse med de tillitsvalgte. Tabell 1 Eksempel på protokoll Kvitsøy kommune NOTAT Til: Tonje K Doolan Kopi til: Torhild Djup Saknr. Arkivkode Dato 10/ PROTOKOLL Aija Lillisone er eneste søker på stillingen. I samråd med tillitsvalgt, Torhild Djup, ble det avklart at hun tilbys stillingen. Da hun allerede er ansatt innen renhold ble det ikke avholdt intervju, men en samtale med Aija og Tonje ( på Tonjes kontor). Aija søkte på stillingen på skolen og barnehagen. Hun blir ansatt i følgende: 25 % barnehage 35 % skole redusert til 20 % fra og med 6. september Aija jobber for tiden i vikariat for Ester Nordbø, 43 % skole og 14 % klubbhus. Denne tilbys vikarer uten utlysning, dette ble avtalt i samråd med Torhild Djup. Vi har for tiden to vikarer; Bertulina Andersen og Zanna Kocetova om begge ønsker stillingen vil den bli delt mellom dem. Ledig stilling som renholder i aktivitetshall blir lyst ut internt i kommunen. Da vi er på vei Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

28 inn i ferie settes 2 ½ uke som frist (mot 1 uke som står i reglement). Tonje K Doolan Kommunalleder Plan og utvikling Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Kvitsøy kommune

29 Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester Rogaland Revisjon IKS Løkkeveien Stavanger Tlf Faks

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/5661-3 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Rutine og ansvarsfordeling i tilsettingssaker Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Hefte som utgangspunkt Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2 Hjemmel for deltakelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.08 Ref. nr.: 07/7846 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK NR 30/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag den 19.06.08

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27. februar 2009 Ref nr: 08/14456-08/30777 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 07/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

VEDTAK NR 59/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 28. september 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

VEDTAK NR 59/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 28. september 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.09.2010 Ref. nr.: 10/11635 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 59/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Tilsettingsreglement Rutiner

Tilsettingsreglement Rutiner GILDESKÅL KOMMUNE Tilsettingsreglement Rutiner (vedtatt i kommunestyret 23.6.2011, sak 40/11 (ark.sak11/494)) 1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. For mål Målet med enhver tilsetting er

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

VEDTAK NR 66/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 66/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14079 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 66/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Utarbeidet av partsammensatt utvalg. Høring 20.12.05 16.1.06 Ny høring 23.01.06 06.02.06 Vedtatt i

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2007 Ref. nr.: 07/8407 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 29/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2009 Ref. nr.: 09/4452 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 28/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 14.

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.05.2015 Ref. nr.: 14/94163 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 28/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.08.2010 Ref. nr.: 10/10403 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-22 RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: :::

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. juni 2007 fra Universitets- og høyskoleutdannedes forbund, på vegne av A. A mener hun har blitt forskjellsbehandlet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider.

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. 1 STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.08 Ref. nr.: 08/901 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemndas vedtak nr 21/08. Nemndsmøtet ble avholdt

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle Modul 4 Februar 2016 s2 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Forhandlingsordninger Hovedavtale

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN...3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.05.2015 Ref. nr.: 15/107 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2009 Ref. nr.: 09/12839 Saksbehandler: mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 78/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTAK NR 21/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 Departementsbygning R5, Akersgata 59, C.

VEDTAK NR 21/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 Departementsbygning R5, Akersgata 59, C. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.03.2010 Ref. nr.: 10/2521 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 21/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2009 Ref. nr.: 09/4789 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 27/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 14.

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Ansettelsen av leder ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering

Ansettelsen av leder ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering Ansettelsen av leder ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering Klager mente seg forbigått til en utlyst lederstilling på grunn av alder. Det var ni søkere til stillingen. Fem søkere ble innkalt

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer