Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb"

Transkript

1 1 Internkontrollhåndbok for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 9 (18/01/2011)

2 2 INNHOLD 1. FORMÅL ORGANISERING OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN KLUBBENS VEDTEKTER OPPDATERING AV HMS OG INTERNKONTROLLRUTINER RISIKOVURDERING LOVER OG FORSKRIFTER DOKUMENTASJON REGLER FOR ORGANISERT DYKKING I KLUBBENS REGI RETNINGSLINJER VED KLUBBDYKKING RETNINGSLINJER FOR DYKKELEDERE VED DYKKING ARRANGERT AV SJØTROLLET DYKKERKLUBB NØDPROSEDYRER PROSEDYRE FOR OPPKALLING AV DYKKERE REGLER FOR BRUK AV KLUBBUTSTYR PRISER DUGNAD OG KOMPENSASJON AV DUGNADSINNSATS AVVIK FRA KRAV... 14

3 3 1. Formål Klubbens mål er å gi medlemmene muligheter til å drive med organisert dykking i trygge omgivelser med fokus på sikkerhet og trivsel. 2. Organisering Klubben drives av et styre valgt på årsmøte, samt en båtgruppe som er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbens båt. Styret skal bestå av 5 medlemmer: Leder (velges for 1 år) Nestleder (velges for 2 år) Sekretær (velges for 2 år) Kasserer (velges for 2 år) Styremedlem (velges for 2 år) Minst ett av styrets medlemmer skal komme fra båtgruppa. På årsmøtet velges i tillegg to revisorer (klubbmedlemmer) og en valgkomité med 2 medlemmer. Båtgruppa består av klubbens godkjente båtførere, eller et utvalg blant disse. 3. Oppgavebeskrivelse for styreverv i klubben Leder: Kalle inn til styremøter. Ansvar for planlegging av årsmøte. Ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver. Innkalling og påminnelse til årsmøte. Fordele eventuelt besvare e-post til SDK/styret. Sørge for nødvendig informasjon til medlemmer via e-post og brev til medlemmer uten e-post. Samarbeid med OSDK. Nestleder: Lede møter og ivareta leders funksjoner ved leders fravær. Sikkerhetskoordinator (HMS-plan). Aktivitetskoordinator. Oppfølging av O 2 -koffert og medisinbag. Informasjon til medlemmene via e-post. Kasserer: Føre regnskap. Betale regninger. Sende ut giro for medlemsinnbetaling. Registrere innmeldinger. Oppdatere medlemsregistret.

4 4 Sekretær: Skrive referater og sørge for at informasjon om styrets arbeid blir lagt på web-siden. Sørge for at web-siden til klubben blir holdt ved like. Sørge for at det ligger informasjonsmateriell hos NUEX og Dykkersport Oppdatering av Brønnøysundregistret. Styremedlem: Innkalling til dugnad. Innkalling til sommerpils og julepils. Ta initiativ til andre arrangementer. Informasjon til nettfora som Dykkesiden.com. Styremedlemmene som representerer båtgruppa har et felles ansvar for å informere styret fortløpende om vedlikehold og drift av båten. 4. Klubbens vedtekter 1 Navn Klubbens navn er Sjøtrollet Dykkerklubb. 2 Formål Sjøtrollet Dykkerklubb skal være åpen for alle med gyldig dykkersertifikat. Klubbens formål er å gi medlemmene muligheter til trygg og sikker dykking, og å gi informasjon i dykkerrelaterte emner. Ansvaret for klubbens aktiviteter ligger hos styret. All dykking i klubbregi skal utføres i samsvar med klubbens retningslinjer. En dykkeleder leder aktivitetene, og alle dykk skal loggføres. Klubben skal kunne gi nye dykkere et variert og sikkert dykketilbud. Klubben vil også søke å utvikle seg selv og sine medlemmer, slik at den kan tilby stadig mer givende dykking, og bygge opp om medlemmenes interesse. 3 Årsmøte Årsmøtet holdes hvert år i løpet av første kvartal. Styret skal sende skriftlig innkallelse i desember og påminnelse med saksliste senest to uker før møtet. Forslag til saker som skal behandles på årsmøte må være hos styret senest fire uker før møtet. Et årsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede. Det forutsettes fornyet medlemskap for å ha stemmerett. Årsberetning og revidert regnskap skal legges frem og godkjennes, og inneværende års medlemskontingent skal godkjennes. Innkomne saker skal behandles. Det skal velges styre (se 5), to revisorer (medlemmer) og valgkomité (2 medlemmer). Det kan også velges spesielle underkomiteer (turkomite, festkomité etc.). Leder velges for ett år, mens de øvrige styreverv velges for to år. Øvrige verv velges for ett år. Ved frafall i en valgperiode velges det for den resterende del av perioden. Styret kan velge en stedfortreder frem til neste årsmøte. I spesielle tilfeller kan årsmøte forandre styrets

5 5 sammensetning midt i en valgperiode. Alle valg kan foretas muntlig hvis det ikke foreligger krav om skriftlig valg. To medlemmer velges til å underskrive årsmøtereferatet. Beslutninger og valg foretas med simpelt flertall. Se forøvrig 9 og Ekstraordinært årsmøte Det kan holdes ekstraordinært årsmøte når styret ønsker det eller når en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling skal foretas på samme måte som til ordinært årsmøte. Saksliste skal sendes ut sammen med innkallingen. 5 Styret Styret skal bestå av fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Minst ett av styrets medlemmer skal komme fra båtgruppa. Alle styremedlemmene må innkalles til styremøter, og for å gjøre vedtak må minst tre av medlemmene være tilstede. Lederen er ansvarlig for klubbens drift. Denne innkaller til og leder styremøter, og ser til at det blir avholdt medlemsmøter. Lederen er ansvarlig for styrets årsberetning. Nestleder overtar lederens oppgaver ved dennes fravær, og skal ellers assistere lederen. Sekretæren skal føre protokoll over styremøtene og medlemsmøtene. Referatene skal godkjennes av styret og arkiveres. Kasserer fører klubbens regnskap på en for klubben hensiktsmessig måte. Økonomiske avgjørelser foretas av styret. Styret har ikke anledning til å pantsette klubbens eiendeler. Regnskapet skal gjennomgås av revisorer (se 3) og fremlegges revidert på årsmøtet. Styret kan oppnevne spesialkomiteer etter behov, og pålegge dem spesielle oppgaver. 6 Båtgruppa Båtgruppa skal bestå av de godkjente båtførerne, eller et utvalg blant disse. Minst en fra båtgruppa skal sitte i styret gjennom ett av styrevervene. Dersom flere fra båtgruppa velges inn i styret, bestemmer båtgruppa selv hvem som skal være båtgruppa sin koordinator på styremøtene. Valgperioden er ett år. Båtgruppas oppgave er å overvåke tilstanden til klubbens båt, og ta initiativer til reparasjoner og vedlikehold. Båtgruppa skal også koordinere bruken av båten. 7 Medlemskap Som medlemmer kan opptas personer med gyldig dykkersertifikat. Styret kan avvise en søknad om medlemskap om det finner særlige grunner for dette. Styret kan også utvise et medlem fra klubben ved gjentatte brudd på klubbens retningslinjer, og etter flere advarsler.

6 6 8 Kontingent Kontingenten skal betales forskuddsvis, og innen 1. februar. Medlemmer som ikke har betalt før fristens utløp vil ikke få tilsendt skriftlig informasjon fra klubben, og vil bli strøket fra medlemslisten ved utgangen av juli samme år. 9 Vedtektsendringer Endringer i vedtektene kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal være minst 2/3 flertall for endringer. 10 Oppløsning Klubben kan oppløses på et ordinært årsmøte, og det skal være 2/3 flertall for dette. Forslaget om oppløsning skal følge innkallingen. Klubbens eiendeler skal da tilfalle et av årsmøte bestemt formål, avgjort ved simpelt flertall. 5. Oppdatering av HMS og internkontrollrutiner Før hvert årsmøte skal styret ha en revisjon av HMS-systemet. Forslag til justeringer av eksisterende tekst eller prosedyrer kan gjøres av styret. Slike justeringer skal presenteres for medlemmene gjennom e-post, slik at medlemmene kan gi tilbakemeldinger før justeringene vedtas endelig av styret. Medlemmene kan når som helst fremme forslag til HMS-systemet til styret. 6. Risikovurdering Dykking innebærer en viss form for risiko. Det gjør også bruk av båt i forbindelse med dykkingen, samt bruk av elektrisk utstyr, gassbrenner og grill i båten. Disse momentene utgjør risikoelementene i klubben. Klubben arbeider hele tiden for å redusere risikoen knyttet til begge aktivitetene. Risiko knyttet til dykking og båtbruk søkes redusert ved at reglene i kapittel 9 følges. Den som fører båten fra land er ansvarlig båtfører for hele turen. Ansvarlig båtfører kan peke ut en dykkeleder eller velge å være dykkeleder selv. Båtfører har det overordnede ansvaret for båten, inkludert forebygging av brann og eksplosjoner, nødprosedyrene (kap 9.3) og prosedyre for oppkalling av dykkere (kap 9.4). Dykkerleder skal påse at retningslinjene ved klubbdykking (kap 9.1) og retningslinjene for dykkeledere (kap 9.2) blir fulgt opp. Utover reglene for dykking i kapittel 9, har klubben følgende tiltak for å redusere risiko: Klubbens dykkere oppfordres til å øve på deling av luft og masketømming. Ved dropping av bly i nødssituasjon skal Sjøtrollet Dykkerklubb dekke kostnader for tapt bly, blybelte og blylomme. Det skal alltid være O 2 -apparat i båten. Årlig oppdatering av klubbens medlemmer i bruk av klubbåtens sikkerhetsutstyr, prosedyrer ved uhell, samt forebygging og slukking av brann ( sikkerhetsdag ). Det skal alltid føres liste over hvem som er i båten ved starten av turen Båten skal ikke ta med flere dykkere enn det er redningsvester for. For tiden har vi 12 vester. Båtfører har ansvaret for å sende turrapport til styret og de andre i båtgruppen etter hver tur slik at feil og mangler kan rettes opp og forebygges.

7 7 Vedlikehold av båt: Ved håndtering av miljøfarlig avfall i forbindelse med båtvedlikehold skal avfall avhendes etter gjeldene forskifter. Det skal også brukes hensiktsmessig verneustyr ved påføring av bunnstoff eller håndtering av helseskadelige kjemikaler. 7. Lover og forskrifter Nedenfor følger en liste over lover og forskrifter klubben må forholde seg til. Lovverk Hvorfor Konsekvens Produktkontrolloven (Lov nr juni 1976) Gjøres gjeldende fordi klubben tilrettelegger for aktivitet. Klubben må forholde seg til internkontrollforskriften. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Forskrift nr desember 1996) Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av Produktkontrolloven Klubben må utarbeide og følge opp en HMS-plan. Lov om fritids- og småbåter (Lov nr juni 1998) Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt (Forskrift nr mars 2009) Båteier og båfører er ansvarlig for å oppfylle bestemmelsene i denne loven. Klubben avgjør hvem som er godkjente båtførere. Klubben må sørge for at sikkerhets-, rednings- og verneutstyr finnes og at brann og eksplosjon forebygges. Klubben må påse at førere født etter 1. januar 1980 har båtførerbevis. 8. Dokumentasjon Per i dag har klubben følgende dokumentasjon for sin drift: Klubblogg som føres for alle dykk (se neste side) Logg for drift og vedlikehold av klubbåt Liste over godkjente aktive båtførere: Navn Anders Kleve Svela Kjell Adel Lundstrøm Svein Myhre Arnt Johnsen Finn Tore Johansen Liste over revisjoner: Siste revisjon Forandring utkast 1 for godkjenning Versjon Versjon 3 Signatur Sikkerhets koordinator Signatur leder

8 Versjon Versjon Versjon Versjon Versjon Versjon 9 8

9 9

10 10 9. Regler for organisert dykking i klubbens regi Retningslinjene nedenfor gjelder for organisert dykking i regi av klubben. Organisert dykking i klubbregi betyr all dykking hvor klubbens båt blir brukt og som er annonsert for alle medlemmer. 9.1 Retningslinjer ved klubbdykking Følgende retningslinjer gjelder for dykking som er organisert gjennom Sjøtrollet Dykkerklubb: Alle dykkere skal ha alternativ luftkilde, BCD (vest), manometer, tidsmåler, dybdemåler og kniv. Ingen får dykke alene. Det skal alltid gjennomføres buddysjekk. Dykking fra Sjøtrollet skal foregå innenfor ikke-dekompresjonsgrensene i henhold til gjeldende tabeller/computer. Dykking med rebreather tillates ikke Det skal ikke dykkes dypere enn maksimalt 40 meter, men samtidig ikke dypere enn den enkeltes sertifiseringsnivå og erfaring tilsier. Sikkerhetsstopp anbefales på alle dykk. Dykkere skal ellers følge dykkelederens anvisninger for gjeldende dykk. Styret kan i spesielle tilfeller vurdere andre bestemmelser. Retningslinjene gjelder også for ikke-medlemmer som deltar i klubbens arrangementer. Dykkeleder skal se til at retningslinjene følges. 9.2 Retningslinjer for dykkeledere ved dykking arrangert av Sjøtrollet Dykkerklubb Dykkelederen skal utføre sine oppgaver i henhold til god dykkelederpraksis. Dykkelederen skal sørge for at klubbens retningslinjer blir fulgt. Dykkermål velges ut i fra erfaringsnivå for aktuelle dykkere, i samarbeid med båtfører. Lite erfarne dykkere skal få tilbud om å dykke med erfarne dykkere når dette er praktisk mulig. Dykkelederen skal informere om dykkestedet og relevante prosedyrer. Dykkeleder skal spesielt ivareta nye dykkere og informere dem om klubbens sikkerhetsregler og -prosedyrer Dykkelederen skal sørge for å motta en dykkeplan for samtlige dykkepar. Dykkelederen kan pålegge restriksjoner, om han anser det som nødvendig for å ivareta sikkerheten. Dykkelederen skal sørge for at det blir ført logg. Dykkelederen har ansvar for tur-regnskap, og for innkreving av evt. tur-avgift. 9.3 Nødprosedyrer Ved dykkerulykker: Tegn og symptomer på lungebrist og trykkfallsyke kan være smerter i brystet, i ledd og lemmer, ujevn puls, prikking, nummenhet, lammelser, sjokk, kraftløshet, svimmelhet, pustevanskeligheter, bevisstløshet og død. Tegn på nærdrukning kan være hoste, kortpustethet, blålige lepper, kramper, bevisstløshet, sluttet å puste og blodig spytt. ENHVER GRAD AV SYMPTOMER SKAL BEHANDLES SOM ET ALVORLIG TILFELLE

11 11 En dykker med trykkfallsyke, lungebrist eller nærdrukning skal ha oksygen, kunstig åndedrett/hjertekompresjon (HLR) om det er nødvendig. Oppretthold normal kroppstemperatur. FØRSTEHJELP SKAL GIS SÅ SNART SOM MULIG OG UTEN AVBRUDD TIL LEGE/AMBULANSEPERSONELL OVERTAR NØDMELDINGER SENDES ETTER ORDRE FRA ANSVARSHAVENDE OMBORD TELEFON: 113 DYKKERULYKKE, VI HAR EN DYKKERULYKKE. STEDET ER: JEG GJENTAR. STEDET ER: BÅTENS NAVN ER SJØTROLLET DYKKERLEDER ER: PASIENTEN HETER: VÅR POSISJON ER: AMBULANSE KAN/KAN IKKE KJØRE HELT FRAM TIL: HELIKOPTER KAN/KAN IKKE LANDE VED: SPARES TID VED EGEN TRANSPORT? HVIS JA: VI KJØRER TIL: NÅR VIL ASSISTANSE VÆRE DER? PASIENTEN BEHØVER SANNSYNLIGVIS TRYKKAMMER. Eller TJØME RADIO: TELEFON: 120 DYKKERULYKKE, VI HAR EN DYKKERULYKKE VÅR POSISJON ER: VI SAVNER X ANTALL PERSON(ER)/VI HAR X ANTALL FORULYKKEDE Følg deretter anvisninger fra Tjøme Radio Haukeland AMK medisinske råd dersom man er usikker på om symptomene skyldes dykking. REDNINGSSELSKAPET kontaktes ved problemer med båt. Servicetelefonen for båtfolk: RS 146 "Stormbull" Oscarsborg

12 Prosedyre for oppkalling av dykkere Årsak til oppkalling: Det kan oppstå situasjoner som krever at planlagt dykking må avbrytes, og dykkere må kalles opp av vannet. Slike situasjoner kan være: Endret værsituasjonen. o Høye bølger, sterk vind eller sterk strøm. o Problemer for båt eller passasjerer. Mistanke om ulykke. o Dykkere som ikke er kommet opp til avtalt tid. o Dykkere som kommer til overflaten alene. Konstatert ulykkeshendelse med behov for å frakte folk i land. Oppkalling: Når en oppkalling er nødvendig skal en eller flere av disse oppkallingssignalene brukes: Rusing av båtmotoren gjentatte ganger (flere enn 7). Hamring mot metall i vann. o F.eks. slå mot stige, anker eller lignende med hammer, ujevn takt. Avfyring av knallskudd i vannet. o Disse skal ikke kastes i nærheten av dykkere/bobler. Oppstigning: Hvis en under et dykk hører noe som kan tolkes som et oppkallingssignal, skal dykkeren straks: Avbryte dykket. Starte oppstigningen (innenfor rammer gitt av tabell /computer). Gjennomføre et sikkerhetsstopp (der hvor tabell eller computer anbefaler dette). Gå til overflaten. Etablere positiv oppdrift. Gi OK signal (evt. trenger assistanse signal). Avvent nærmere instruksjon. Er en i tvil, så avbryt dykket. Har en hørt feil kan en evt. fortsette dykket etter at klarsignal er gitt. Om nødvendig kan Sjøtrollet i en nødssituasjon forlate dykkere som ikke hører oppkallingssignalet. Dette gjøres fortrinnsvis kun der hvor det er mulighet for å ta seg på land etter endt dykk. Det skal om mulig settes i land en person for å informere/assistere etter endt dykk. Hensatte personer vil bli hentet så fort situasjonen tillater det.

13 Regler for bruk av klubbutstyr Liste over klubbens utstyr og regler for bruk Utstyr Regler for bruk 1 Båt (30 fot) Klubbens båt er primært for bruk til klubbaktiviteter. Båten kan etter avtale med leder eller båtgrupperepresentant lånes av de av klubbens medlemmer som er godkjente båtførere til dykketurer for klubbens medlemmer utenom klubbens organiserte aktiviteter. O2-terapiutstyr Myndighetskrav Flytemidler til alle om bord. Lov av Båtfører skal Kjenne fartøyet og kunne føre dette på forsvarlig måte. Påse at fartøyet er sjødyktig. Påse at det er flytemidler til alle ombord. Påse at brannslokkingsutstyr finnes ombord Påse at mobiltelefon finnes om bord og ligger lett tilgjengelig. Sjekke loggbok og turrapporterfor kommentarer og vurdere nødvendige tiltak. Skrive turrapport der bl a feil og mangler skal rapporteres. Gi opplæring til nye båtbrukere. Den første turen hver måned sjekke følgende: - Olje nivå på motoren. - Oljelekkasjer. - Spenning på batteriene. - Tilstanden på fortøyningene. - Lanternene. - Trykk på brannslukningsapparat. Apparatet vendes samtidig. Alle inspeksjoner føres inn i båtens loggbok. Flaske skal trykkprøves hvert 10. år og O 2 skal byttes hvert 5. år. Siste trykkprøving ble foretatt i august 2005, mens siste O 2 fylling ble gjort i mars Dykkeflagg Skal brukes ved alle dykk. Båtfører skal påse at dette blir gjort. Førstehjelpsutstyr Sjekkes en gang i året for beholdning og datostempling. Brannslokkingsapparat oppbevares slik at det kan nås både fra førerplass og fra dør til styrhus. Ett brannteppe oppbevares samme sted. I tillegg oppbevares Brannslokkingsutstyr og til beskyttelse mot varme ved evakuering og slokking. Bøtter og ett brannteppe i flaskekasse på dekk. Branntepper kan brukes både til slokking utstyrskasser som befinner seg på dekk kan også brukes til slokking. Brannslokkingsapparat kontrolleres hvert 5. år. Sist byttet desember Priser Medlemskontingenten er kr 400 per kalenderår. Nye medlemmer, som ikke har vært registrert som medlem tidligere, kan betale kr 600 i kontingent for halvannet år, gjeldende fra 1/7 til 31/12 påfølgende år.

14 14 Båtturer med Sjøtrollet koster kr 100 for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Medlemmer i OSDK får båtturer til medlemspris. Klippekort kan kun brukes av medlemmer. Prisene er kr 400 for 6 turer og kr 800 for 13 turer. Ektefeller og hjemmeboende barn som også er medlemmer kan bruke ett felles klippekort. Klippekort utløper ikke. Ubrukte klipp kompenseres ikke. Klubbens båtførere deltar gratis på båtturene. Endring av priser vurderes av styret, normalt i forbindelse med innkalling til årsmøte. 12. Dugnad og kompensasjon av dugnadsinnsats Med dugnad menes felles arbeid for Sjøtrollet som utføres av medlemmene og hvor alle medlemmene blir oppfordret til å delta. Dugnaden skal være tidsbegrenset. Styret beslutter hva som defineres som dugnad og i hvilke situasjoner dugnadskompensasjon skal gis. Beskrivelse av dugnadskompensasjon 1. Antall timer som hvert medlemmene deltar på dugnad registreres. 2. Når dugnaden er over beregnes det hvor stor dugnadskompensajon hvert enkelt medlem som har deltatt på dugnad har krav på. 3. Medlemmer som har bidratt med mindre enn fire timer tilkjennes ikke dugnadskompensasjon. Størrelse på dugnadskompensasjon (alle verdier er veiledende) 1. Dugnad estimert til mindre enn 50 timer, total dugnadskompensasjon er 1500 kr. 2. Dugnad estimert til timer, total dugnadskompensasjon er 3000 kr. 3. Dugnad estimert til timer, total dugnadskompensasjon er 4500 kr. 4. Dugnad estimert til mer enn 150 timer, total dugnadskompensasjon er 6000 kr. 13. Avvik fra krav Vesentlig avvik i forhold til de prosedyrer og regler som er beskrevet i dette dokumentet skal rapporteres til dykkerleder eller sikkerhetskoordinator/styret i klubben, såfremt dette ikke er avklart med dykkerleder eller sikkerhetskoordinator/styret på forhånd.

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Plan for helse, miljø og sikkerhet for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 7 (18/03/2009) 2 INNHOLD 1. HMS-MÅL FOR SJØTROLLET DYKKERKLUBB... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN...

Detaljer

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb Internkontrollhåndbok (IKH) for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 12 (02/09/2013) 1 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER...

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club 1. Organisasjon 1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis mål er å bringe gode konsertopplevelser til

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB Vedtekter for Røyken og Hurum Modellflyklubb Stiftet 27.11.2001 1. Klubbens formål Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å være et samlingspunkt for modellflyinteressert ungdom og voksne i Røyken

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 1 av 7 Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 2 av 7 1. Lillestrøm Rasekattklubb (LIRAK) ble stiftet 9.4.1979 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 03. mai 2012

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 03. mai 2012 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 03. mai 2012 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer