Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb"

Transkript

1 1 Internkontrollhåndbok for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 9 (18/01/2011)

2 2 INNHOLD 1. FORMÅL ORGANISERING OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN KLUBBENS VEDTEKTER OPPDATERING AV HMS OG INTERNKONTROLLRUTINER RISIKOVURDERING LOVER OG FORSKRIFTER DOKUMENTASJON REGLER FOR ORGANISERT DYKKING I KLUBBENS REGI RETNINGSLINJER VED KLUBBDYKKING RETNINGSLINJER FOR DYKKELEDERE VED DYKKING ARRANGERT AV SJØTROLLET DYKKERKLUBB NØDPROSEDYRER PROSEDYRE FOR OPPKALLING AV DYKKERE REGLER FOR BRUK AV KLUBBUTSTYR PRISER DUGNAD OG KOMPENSASJON AV DUGNADSINNSATS AVVIK FRA KRAV... 14

3 3 1. Formål Klubbens mål er å gi medlemmene muligheter til å drive med organisert dykking i trygge omgivelser med fokus på sikkerhet og trivsel. 2. Organisering Klubben drives av et styre valgt på årsmøte, samt en båtgruppe som er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbens båt. Styret skal bestå av 5 medlemmer: Leder (velges for 1 år) Nestleder (velges for 2 år) Sekretær (velges for 2 år) Kasserer (velges for 2 år) Styremedlem (velges for 2 år) Minst ett av styrets medlemmer skal komme fra båtgruppa. På årsmøtet velges i tillegg to revisorer (klubbmedlemmer) og en valgkomité med 2 medlemmer. Båtgruppa består av klubbens godkjente båtførere, eller et utvalg blant disse. 3. Oppgavebeskrivelse for styreverv i klubben Leder: Kalle inn til styremøter. Ansvar for planlegging av årsmøte. Ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver. Innkalling og påminnelse til årsmøte. Fordele eventuelt besvare e-post til SDK/styret. Sørge for nødvendig informasjon til medlemmer via e-post og brev til medlemmer uten e-post. Samarbeid med OSDK. Nestleder: Lede møter og ivareta leders funksjoner ved leders fravær. Sikkerhetskoordinator (HMS-plan). Aktivitetskoordinator. Oppfølging av O 2 -koffert og medisinbag. Informasjon til medlemmene via e-post. Kasserer: Føre regnskap. Betale regninger. Sende ut giro for medlemsinnbetaling. Registrere innmeldinger. Oppdatere medlemsregistret.

4 4 Sekretær: Skrive referater og sørge for at informasjon om styrets arbeid blir lagt på web-siden. Sørge for at web-siden til klubben blir holdt ved like. Sørge for at det ligger informasjonsmateriell hos NUEX og Dykkersport Oppdatering av Brønnøysundregistret. Styremedlem: Innkalling til dugnad. Innkalling til sommerpils og julepils. Ta initiativ til andre arrangementer. Informasjon til nettfora som Dykkesiden.com. Styremedlemmene som representerer båtgruppa har et felles ansvar for å informere styret fortløpende om vedlikehold og drift av båten. 4. Klubbens vedtekter 1 Navn Klubbens navn er Sjøtrollet Dykkerklubb. 2 Formål Sjøtrollet Dykkerklubb skal være åpen for alle med gyldig dykkersertifikat. Klubbens formål er å gi medlemmene muligheter til trygg og sikker dykking, og å gi informasjon i dykkerrelaterte emner. Ansvaret for klubbens aktiviteter ligger hos styret. All dykking i klubbregi skal utføres i samsvar med klubbens retningslinjer. En dykkeleder leder aktivitetene, og alle dykk skal loggføres. Klubben skal kunne gi nye dykkere et variert og sikkert dykketilbud. Klubben vil også søke å utvikle seg selv og sine medlemmer, slik at den kan tilby stadig mer givende dykking, og bygge opp om medlemmenes interesse. 3 Årsmøte Årsmøtet holdes hvert år i løpet av første kvartal. Styret skal sende skriftlig innkallelse i desember og påminnelse med saksliste senest to uker før møtet. Forslag til saker som skal behandles på årsmøte må være hos styret senest fire uker før møtet. Et årsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede. Det forutsettes fornyet medlemskap for å ha stemmerett. Årsberetning og revidert regnskap skal legges frem og godkjennes, og inneværende års medlemskontingent skal godkjennes. Innkomne saker skal behandles. Det skal velges styre (se 5), to revisorer (medlemmer) og valgkomité (2 medlemmer). Det kan også velges spesielle underkomiteer (turkomite, festkomité etc.). Leder velges for ett år, mens de øvrige styreverv velges for to år. Øvrige verv velges for ett år. Ved frafall i en valgperiode velges det for den resterende del av perioden. Styret kan velge en stedfortreder frem til neste årsmøte. I spesielle tilfeller kan årsmøte forandre styrets

5 5 sammensetning midt i en valgperiode. Alle valg kan foretas muntlig hvis det ikke foreligger krav om skriftlig valg. To medlemmer velges til å underskrive årsmøtereferatet. Beslutninger og valg foretas med simpelt flertall. Se forøvrig 9 og Ekstraordinært årsmøte Det kan holdes ekstraordinært årsmøte når styret ønsker det eller når en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling skal foretas på samme måte som til ordinært årsmøte. Saksliste skal sendes ut sammen med innkallingen. 5 Styret Styret skal bestå av fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Minst ett av styrets medlemmer skal komme fra båtgruppa. Alle styremedlemmene må innkalles til styremøter, og for å gjøre vedtak må minst tre av medlemmene være tilstede. Lederen er ansvarlig for klubbens drift. Denne innkaller til og leder styremøter, og ser til at det blir avholdt medlemsmøter. Lederen er ansvarlig for styrets årsberetning. Nestleder overtar lederens oppgaver ved dennes fravær, og skal ellers assistere lederen. Sekretæren skal føre protokoll over styremøtene og medlemsmøtene. Referatene skal godkjennes av styret og arkiveres. Kasserer fører klubbens regnskap på en for klubben hensiktsmessig måte. Økonomiske avgjørelser foretas av styret. Styret har ikke anledning til å pantsette klubbens eiendeler. Regnskapet skal gjennomgås av revisorer (se 3) og fremlegges revidert på årsmøtet. Styret kan oppnevne spesialkomiteer etter behov, og pålegge dem spesielle oppgaver. 6 Båtgruppa Båtgruppa skal bestå av de godkjente båtførerne, eller et utvalg blant disse. Minst en fra båtgruppa skal sitte i styret gjennom ett av styrevervene. Dersom flere fra båtgruppa velges inn i styret, bestemmer båtgruppa selv hvem som skal være båtgruppa sin koordinator på styremøtene. Valgperioden er ett år. Båtgruppas oppgave er å overvåke tilstanden til klubbens båt, og ta initiativer til reparasjoner og vedlikehold. Båtgruppa skal også koordinere bruken av båten. 7 Medlemskap Som medlemmer kan opptas personer med gyldig dykkersertifikat. Styret kan avvise en søknad om medlemskap om det finner særlige grunner for dette. Styret kan også utvise et medlem fra klubben ved gjentatte brudd på klubbens retningslinjer, og etter flere advarsler.

6 6 8 Kontingent Kontingenten skal betales forskuddsvis, og innen 1. februar. Medlemmer som ikke har betalt før fristens utløp vil ikke få tilsendt skriftlig informasjon fra klubben, og vil bli strøket fra medlemslisten ved utgangen av juli samme år. 9 Vedtektsendringer Endringer i vedtektene kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal være minst 2/3 flertall for endringer. 10 Oppløsning Klubben kan oppløses på et ordinært årsmøte, og det skal være 2/3 flertall for dette. Forslaget om oppløsning skal følge innkallingen. Klubbens eiendeler skal da tilfalle et av årsmøte bestemt formål, avgjort ved simpelt flertall. 5. Oppdatering av HMS og internkontrollrutiner Før hvert årsmøte skal styret ha en revisjon av HMS-systemet. Forslag til justeringer av eksisterende tekst eller prosedyrer kan gjøres av styret. Slike justeringer skal presenteres for medlemmene gjennom e-post, slik at medlemmene kan gi tilbakemeldinger før justeringene vedtas endelig av styret. Medlemmene kan når som helst fremme forslag til HMS-systemet til styret. 6. Risikovurdering Dykking innebærer en viss form for risiko. Det gjør også bruk av båt i forbindelse med dykkingen, samt bruk av elektrisk utstyr, gassbrenner og grill i båten. Disse momentene utgjør risikoelementene i klubben. Klubben arbeider hele tiden for å redusere risikoen knyttet til begge aktivitetene. Risiko knyttet til dykking og båtbruk søkes redusert ved at reglene i kapittel 9 følges. Den som fører båten fra land er ansvarlig båtfører for hele turen. Ansvarlig båtfører kan peke ut en dykkeleder eller velge å være dykkeleder selv. Båtfører har det overordnede ansvaret for båten, inkludert forebygging av brann og eksplosjoner, nødprosedyrene (kap 9.3) og prosedyre for oppkalling av dykkere (kap 9.4). Dykkerleder skal påse at retningslinjene ved klubbdykking (kap 9.1) og retningslinjene for dykkeledere (kap 9.2) blir fulgt opp. Utover reglene for dykking i kapittel 9, har klubben følgende tiltak for å redusere risiko: Klubbens dykkere oppfordres til å øve på deling av luft og masketømming. Ved dropping av bly i nødssituasjon skal Sjøtrollet Dykkerklubb dekke kostnader for tapt bly, blybelte og blylomme. Det skal alltid være O 2 -apparat i båten. Årlig oppdatering av klubbens medlemmer i bruk av klubbåtens sikkerhetsutstyr, prosedyrer ved uhell, samt forebygging og slukking av brann ( sikkerhetsdag ). Det skal alltid føres liste over hvem som er i båten ved starten av turen Båten skal ikke ta med flere dykkere enn det er redningsvester for. For tiden har vi 12 vester. Båtfører har ansvaret for å sende turrapport til styret og de andre i båtgruppen etter hver tur slik at feil og mangler kan rettes opp og forebygges.

7 7 Vedlikehold av båt: Ved håndtering av miljøfarlig avfall i forbindelse med båtvedlikehold skal avfall avhendes etter gjeldene forskifter. Det skal også brukes hensiktsmessig verneustyr ved påføring av bunnstoff eller håndtering av helseskadelige kjemikaler. 7. Lover og forskrifter Nedenfor følger en liste over lover og forskrifter klubben må forholde seg til. Lovverk Hvorfor Konsekvens Produktkontrolloven (Lov nr juni 1976) Gjøres gjeldende fordi klubben tilrettelegger for aktivitet. Klubben må forholde seg til internkontrollforskriften. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Forskrift nr desember 1996) Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av Produktkontrolloven Klubben må utarbeide og følge opp en HMS-plan. Lov om fritids- og småbåter (Lov nr juni 1998) Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt (Forskrift nr mars 2009) Båteier og båfører er ansvarlig for å oppfylle bestemmelsene i denne loven. Klubben avgjør hvem som er godkjente båtførere. Klubben må sørge for at sikkerhets-, rednings- og verneutstyr finnes og at brann og eksplosjon forebygges. Klubben må påse at førere født etter 1. januar 1980 har båtførerbevis. 8. Dokumentasjon Per i dag har klubben følgende dokumentasjon for sin drift: Klubblogg som føres for alle dykk (se neste side) Logg for drift og vedlikehold av klubbåt Liste over godkjente aktive båtførere: Navn Anders Kleve Svela Kjell Adel Lundstrøm Svein Myhre Arnt Johnsen Finn Tore Johansen Liste over revisjoner: Siste revisjon Forandring utkast 1 for godkjenning Versjon Versjon 3 Signatur Sikkerhets koordinator Signatur leder

8 Versjon Versjon Versjon Versjon Versjon Versjon 9 8

9 9

10 10 9. Regler for organisert dykking i klubbens regi Retningslinjene nedenfor gjelder for organisert dykking i regi av klubben. Organisert dykking i klubbregi betyr all dykking hvor klubbens båt blir brukt og som er annonsert for alle medlemmer. 9.1 Retningslinjer ved klubbdykking Følgende retningslinjer gjelder for dykking som er organisert gjennom Sjøtrollet Dykkerklubb: Alle dykkere skal ha alternativ luftkilde, BCD (vest), manometer, tidsmåler, dybdemåler og kniv. Ingen får dykke alene. Det skal alltid gjennomføres buddysjekk. Dykking fra Sjøtrollet skal foregå innenfor ikke-dekompresjonsgrensene i henhold til gjeldende tabeller/computer. Dykking med rebreather tillates ikke Det skal ikke dykkes dypere enn maksimalt 40 meter, men samtidig ikke dypere enn den enkeltes sertifiseringsnivå og erfaring tilsier. Sikkerhetsstopp anbefales på alle dykk. Dykkere skal ellers følge dykkelederens anvisninger for gjeldende dykk. Styret kan i spesielle tilfeller vurdere andre bestemmelser. Retningslinjene gjelder også for ikke-medlemmer som deltar i klubbens arrangementer. Dykkeleder skal se til at retningslinjene følges. 9.2 Retningslinjer for dykkeledere ved dykking arrangert av Sjøtrollet Dykkerklubb Dykkelederen skal utføre sine oppgaver i henhold til god dykkelederpraksis. Dykkelederen skal sørge for at klubbens retningslinjer blir fulgt. Dykkermål velges ut i fra erfaringsnivå for aktuelle dykkere, i samarbeid med båtfører. Lite erfarne dykkere skal få tilbud om å dykke med erfarne dykkere når dette er praktisk mulig. Dykkelederen skal informere om dykkestedet og relevante prosedyrer. Dykkeleder skal spesielt ivareta nye dykkere og informere dem om klubbens sikkerhetsregler og -prosedyrer Dykkelederen skal sørge for å motta en dykkeplan for samtlige dykkepar. Dykkelederen kan pålegge restriksjoner, om han anser det som nødvendig for å ivareta sikkerheten. Dykkelederen skal sørge for at det blir ført logg. Dykkelederen har ansvar for tur-regnskap, og for innkreving av evt. tur-avgift. 9.3 Nødprosedyrer Ved dykkerulykker: Tegn og symptomer på lungebrist og trykkfallsyke kan være smerter i brystet, i ledd og lemmer, ujevn puls, prikking, nummenhet, lammelser, sjokk, kraftløshet, svimmelhet, pustevanskeligheter, bevisstløshet og død. Tegn på nærdrukning kan være hoste, kortpustethet, blålige lepper, kramper, bevisstløshet, sluttet å puste og blodig spytt. ENHVER GRAD AV SYMPTOMER SKAL BEHANDLES SOM ET ALVORLIG TILFELLE

11 11 En dykker med trykkfallsyke, lungebrist eller nærdrukning skal ha oksygen, kunstig åndedrett/hjertekompresjon (HLR) om det er nødvendig. Oppretthold normal kroppstemperatur. FØRSTEHJELP SKAL GIS SÅ SNART SOM MULIG OG UTEN AVBRUDD TIL LEGE/AMBULANSEPERSONELL OVERTAR NØDMELDINGER SENDES ETTER ORDRE FRA ANSVARSHAVENDE OMBORD TELEFON: 113 DYKKERULYKKE, VI HAR EN DYKKERULYKKE. STEDET ER: JEG GJENTAR. STEDET ER: BÅTENS NAVN ER SJØTROLLET DYKKERLEDER ER: PASIENTEN HETER: VÅR POSISJON ER: AMBULANSE KAN/KAN IKKE KJØRE HELT FRAM TIL: HELIKOPTER KAN/KAN IKKE LANDE VED: SPARES TID VED EGEN TRANSPORT? HVIS JA: VI KJØRER TIL: NÅR VIL ASSISTANSE VÆRE DER? PASIENTEN BEHØVER SANNSYNLIGVIS TRYKKAMMER. Eller TJØME RADIO: TELEFON: 120 DYKKERULYKKE, VI HAR EN DYKKERULYKKE VÅR POSISJON ER: VI SAVNER X ANTALL PERSON(ER)/VI HAR X ANTALL FORULYKKEDE Følg deretter anvisninger fra Tjøme Radio Haukeland AMK medisinske råd dersom man er usikker på om symptomene skyldes dykking. REDNINGSSELSKAPET kontaktes ved problemer med båt. Servicetelefonen for båtfolk: RS 146 "Stormbull" Oscarsborg

12 Prosedyre for oppkalling av dykkere Årsak til oppkalling: Det kan oppstå situasjoner som krever at planlagt dykking må avbrytes, og dykkere må kalles opp av vannet. Slike situasjoner kan være: Endret værsituasjonen. o Høye bølger, sterk vind eller sterk strøm. o Problemer for båt eller passasjerer. Mistanke om ulykke. o Dykkere som ikke er kommet opp til avtalt tid. o Dykkere som kommer til overflaten alene. Konstatert ulykkeshendelse med behov for å frakte folk i land. Oppkalling: Når en oppkalling er nødvendig skal en eller flere av disse oppkallingssignalene brukes: Rusing av båtmotoren gjentatte ganger (flere enn 7). Hamring mot metall i vann. o F.eks. slå mot stige, anker eller lignende med hammer, ujevn takt. Avfyring av knallskudd i vannet. o Disse skal ikke kastes i nærheten av dykkere/bobler. Oppstigning: Hvis en under et dykk hører noe som kan tolkes som et oppkallingssignal, skal dykkeren straks: Avbryte dykket. Starte oppstigningen (innenfor rammer gitt av tabell /computer). Gjennomføre et sikkerhetsstopp (der hvor tabell eller computer anbefaler dette). Gå til overflaten. Etablere positiv oppdrift. Gi OK signal (evt. trenger assistanse signal). Avvent nærmere instruksjon. Er en i tvil, så avbryt dykket. Har en hørt feil kan en evt. fortsette dykket etter at klarsignal er gitt. Om nødvendig kan Sjøtrollet i en nødssituasjon forlate dykkere som ikke hører oppkallingssignalet. Dette gjøres fortrinnsvis kun der hvor det er mulighet for å ta seg på land etter endt dykk. Det skal om mulig settes i land en person for å informere/assistere etter endt dykk. Hensatte personer vil bli hentet så fort situasjonen tillater det.

13 Regler for bruk av klubbutstyr Liste over klubbens utstyr og regler for bruk Utstyr Regler for bruk 1 Båt (30 fot) Klubbens båt er primært for bruk til klubbaktiviteter. Båten kan etter avtale med leder eller båtgrupperepresentant lånes av de av klubbens medlemmer som er godkjente båtførere til dykketurer for klubbens medlemmer utenom klubbens organiserte aktiviteter. O2-terapiutstyr Myndighetskrav Flytemidler til alle om bord. Lov av Båtfører skal Kjenne fartøyet og kunne føre dette på forsvarlig måte. Påse at fartøyet er sjødyktig. Påse at det er flytemidler til alle ombord. Påse at brannslokkingsutstyr finnes ombord Påse at mobiltelefon finnes om bord og ligger lett tilgjengelig. Sjekke loggbok og turrapporterfor kommentarer og vurdere nødvendige tiltak. Skrive turrapport der bl a feil og mangler skal rapporteres. Gi opplæring til nye båtbrukere. Den første turen hver måned sjekke følgende: - Olje nivå på motoren. - Oljelekkasjer. - Spenning på batteriene. - Tilstanden på fortøyningene. - Lanternene. - Trykk på brannslukningsapparat. Apparatet vendes samtidig. Alle inspeksjoner føres inn i båtens loggbok. Flaske skal trykkprøves hvert 10. år og O 2 skal byttes hvert 5. år. Siste trykkprøving ble foretatt i august 2005, mens siste O 2 fylling ble gjort i mars Dykkeflagg Skal brukes ved alle dykk. Båtfører skal påse at dette blir gjort. Førstehjelpsutstyr Sjekkes en gang i året for beholdning og datostempling. Brannslokkingsapparat oppbevares slik at det kan nås både fra førerplass og fra dør til styrhus. Ett brannteppe oppbevares samme sted. I tillegg oppbevares Brannslokkingsutstyr og til beskyttelse mot varme ved evakuering og slokking. Bøtter og ett brannteppe i flaskekasse på dekk. Branntepper kan brukes både til slokking utstyrskasser som befinner seg på dekk kan også brukes til slokking. Brannslokkingsapparat kontrolleres hvert 5. år. Sist byttet desember Priser Medlemskontingenten er kr 400 per kalenderår. Nye medlemmer, som ikke har vært registrert som medlem tidligere, kan betale kr 600 i kontingent for halvannet år, gjeldende fra 1/7 til 31/12 påfølgende år.

14 14 Båtturer med Sjøtrollet koster kr 100 for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Medlemmer i OSDK får båtturer til medlemspris. Klippekort kan kun brukes av medlemmer. Prisene er kr 400 for 6 turer og kr 800 for 13 turer. Ektefeller og hjemmeboende barn som også er medlemmer kan bruke ett felles klippekort. Klippekort utløper ikke. Ubrukte klipp kompenseres ikke. Klubbens båtførere deltar gratis på båtturene. Endring av priser vurderes av styret, normalt i forbindelse med innkalling til årsmøte. 12. Dugnad og kompensasjon av dugnadsinnsats Med dugnad menes felles arbeid for Sjøtrollet som utføres av medlemmene og hvor alle medlemmene blir oppfordret til å delta. Dugnaden skal være tidsbegrenset. Styret beslutter hva som defineres som dugnad og i hvilke situasjoner dugnadskompensasjon skal gis. Beskrivelse av dugnadskompensasjon 1. Antall timer som hvert medlemmene deltar på dugnad registreres. 2. Når dugnaden er over beregnes det hvor stor dugnadskompensajon hvert enkelt medlem som har deltatt på dugnad har krav på. 3. Medlemmer som har bidratt med mindre enn fire timer tilkjennes ikke dugnadskompensasjon. Størrelse på dugnadskompensasjon (alle verdier er veiledende) 1. Dugnad estimert til mindre enn 50 timer, total dugnadskompensasjon er 1500 kr. 2. Dugnad estimert til timer, total dugnadskompensasjon er 3000 kr. 3. Dugnad estimert til timer, total dugnadskompensasjon er 4500 kr. 4. Dugnad estimert til mer enn 150 timer, total dugnadskompensasjon er 6000 kr. 13. Avvik fra krav Vesentlig avvik i forhold til de prosedyrer og regler som er beskrevet i dette dokumentet skal rapporteres til dykkerleder eller sikkerhetskoordinator/styret i klubben, såfremt dette ikke er avklart med dykkerleder eller sikkerhetskoordinator/styret på forhånd.

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Plan for helse, miljø og sikkerhet for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 7 (18/03/2009) 2 INNHOLD 1. HMS-MÅL FOR SJØTROLLET DYKKERKLUBB... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN...

Detaljer

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb Internkontrollhåndbok (IKH) for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 12 (02/09/2013) 1 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER...

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB Vedtekter for Røyken og Hurum Modellflyklubb Stiftet 27.11.2001 1. Klubbens formål Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å være et samlingspunkt for modellflyinteressert ungdom og voksne i Røyken

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club 1. Organisasjon 1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis mål er å bringe gode konsertopplevelser til

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte 8.9.2015 1 - Lagets navn Lagets navn er Eigelandsdalen grunneierlag. 2 - Organisasjonsform Grunneierlaget organiseres i Enhetsregisteret

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer