Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/ /2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 112/13 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Innkommet klage tas ikke til følge, da vi ikke kan se at den inneholder momenter som skulle tilsi at kommunens opprinnelige vedtak bør omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jfr. forvaltningslovens 33. Bakgrunn for saken: Søknad om dispensasjon for plassering av garasje, uteplass og forstøtningsmurer, samt oppføring av bolig i 2 etasjer ble behandlet av Plan og Miljøutvalget den Følgende vedtak ble fattet: «I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes plassering av garasje, uteplass og forstøtningsmurer som omsøkt, samt oppføring av bolig i 2 etasjer. Dispensasjon gis på følgende vilkår: Eksisterende fjellnabbe ut mot vei skal fjernes i sin helhet. Murer med unntak av mur mot GB 23/794 reduseres/justeres slik at de faller utenfor kravene til søknadsplikt». Vedtaket ble fattet med 5 mot 4 stemmer (H(1-Løchen), AP, V). Vedtaket ble påklaget av flere berørte naboer, klagen ble behandlet av Plan og Miljøutvalget Følgende vedtak ble da fattet: «Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi at kommunens vedtak av skal omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. Forvaltningslovens 33». Vedtaket ble fattet med 8 mot 1 stemme (H-Løchen).

2 Fylkesmannen i V-A behandlet klagen og fattet den vedtak om å oppheve de deler av vedtaket som omhandlet overbygd uteplass, garasje og basseng. Fylkesmannen kom med en konkretisering av sitt vedtak datert Fylkesmannen påpeker at kommunens vedtak ikke viser at kommunen har foretatt en tilstrekkelig konkret og reell vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon fra regulert byggegrense. Det vises til kravene i Pbl Etter Fylkesmannens omgjøring tok administrasjonen sake opp til ny vurdering og fattet nytt førstegangsvedtak den Følgende vedtak ble fattet: «I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense. Dispensasjon gir på følgende vilkår: Eksisterende fjellnabbe ut mot vei skal fjernes i sin helhet. I samme vedtak, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4, søknaden om oppføring av garasje, overbygd utestue og basseng. Reviderte tegninger og situasjonsplan for garasje mottatt , samt revidert stikningsplan for basseng mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Vårt vedtak av ble påklaget av Avokat Richard Lippens, på vegne av eier av Aksteveien 23, Håvard Sklett Larsen. I klagen tas opp en del forhold som ligger utenfor den gitte tillatelse. Videre klages det på at det ikke er sendt ut nye nabovarsler. For øvrig klages det på selve tiltakene med samme begrunnelse som bemerket i tidligere klage, datert 22. desember Saksutredning: Det må bemerkes at de oppførte støttemurene ligger utenfor den gitte tillatelsen og de vil ikke bli behandlet i forbindelse med klagen. Det er gitt stoppordre for videre arbeider med murene, inntil dette eventuelt er omsøkt og godkjent. Behandlingen av dette vil eventuelt bli forberedt som egen sak for Plan og Miljøutvalget, når søknad foreligger. Når det gjelder naboens merknader vil vi presisere at klagen kommer fra Sklett Larsen alene, øvrige naboer og gjenboere har ikke påklaget vedtaket, det er derfor kun Sklett Larsens klage som behandles nå. Klage på manglende nabovarsel på de godkjente tiltakene kan vi ikke se å medføre riktighet. De endringer som er foretatt på garasje er så små at de knapt er synlige, det er kun foretatt en mindre justering av størrelse for å komme under maksimal størrelse på 50 m². Dette for å kunne plassere garasjen nærmere nabogrense enn 4 meter. Øvrige endringer er ikke del av tillatelsen og blir derfor ikke behandlet i dette vedtaket. Videre burde det, etter kommunens vurdering ha være velkjent for alle naboer, herunder Sklett Larsen hvilke planer som forelå for eiendommen. De merknader naboene hadde er tatt med i behandlingen av vårt nye vedtak av Klagen på dette vedtaket, fra Sklett Larsen, inneholder for øvrig ingen nye momenter men viser bare til tidligere klage, datert (dette ned unntak av klage på manglende nabovarsel). Sklett Larsen har, i likhet med øvrige naboer som hadde merknader, blitt kjent med vedtaket gjennom at de fikk kopi av dette når det forelå. Derigjennom har de fått anledning til å klage på vedtaket, noe de nå har gjort. Vi kan ut fra ovenstående ikke se at nabovarsel forut for vårt vedtak datert skulle vært sendt. Vi kan heller ikke se at et eventuelt nytt nabovarsel skulle ha utgjort noen forskjell, ettersom det nå klages på de samme forholdene som har vært fremholdt hele tiden. Etter vårt skjønn er det ikke kommet nye momenter i saken.

3 Vi er imidlertid enig med klager om at de endringene som er utført vil betinge nye nabovarsler, noe som og er videreformidlet til tiltakshaver. Dette kan imidlertid ikke medtas som et moment i denne klagebehandlingen, ettersom de ligger utenfor gitt tillatelse. Kommunen forventer at det i nær fremtid innkommer ny søknad om disse endringene, herunder kvittering på at naboer er varslet. Alternativt kan selvsagt tiltakshaver tilbakeføre murer til slik de er godkjent. Etter kommunens vurdering er klagers momenter grundig gjennomgått i forbindelse med tidligere vedtak. Dette bla. gjennom uttalelser fra Ingeniørvesenet og Planutvalgets egen befaring på stedet. Advokat Richard Lippens sier i e-post, datert at han er kjent med at de endringene som er utført ikke er omsøkt og at klagen ikke retter seg mot dette. Videre sies det: «Klagen gjelder de forhold som ble påklaget ved klage datert 22. desember 2011 og saksbehandlingen hva angår unnlatt nabovarsling (sistnevnte som også var et tema ved klagen fra 2011)». Basert på ovenstående kan ikke administrasjonen se at det er nye momenter i saken. Det henvises kun til momenter i tidligere klage, datert 22.desember Alle momenter i denne klagen er etter vår vurdering grundig behandlet tidligere. Vi finner derfor å måtte anbefale at klagen ikke tas til følge. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. Vedlegg 1 Dispensasjon for plassering av utestue utenfor byggegrense, og tillatelse til oppføring av basseng, utestue og garasje - GB 23/861 - Aksteveien 21 2 Konkretisering vedr. klage - GB 23/861 - Aksteveien 21 3 Ber om konkretisering av klagen - GB 23/861 - Aksteveien 21 4 Tilleggsdokumentasjon vedr. klage på tillatelse til tiltak - GB 23/861 - Aksteveien 21 - e- post 1 5 Klage på tillatelse til tiltak - Aksteveien 21 - GB 23/861 6 Behandling av klage over godkjenning av søknad til tillatelse til oppføring av bolig, garasje m/ bod, utestue, 7 Fylkesmannen i Vest-Agders fornyede behandling av sak vedrørende oppføring av bolig m.m - GB 23/861 8 Klage på vedtak om dispensasjon for omsøkt tiltak GB 23/861

4 SØGNE KOMMUNE Arealenheten Kristiansand Byggrådgivning AS v/ Geir Beurling Postboks 4066, Kongsgård 4689 KRISTIANSAND S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2013 Jan Inghard Thorsen 23/ TILLATELSE Svar på søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningslovens 19-1, samt tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Saksnr: Behandlet i: 29/13 Plansjefen Byggested: Aksteveien 21, 4640 SØGNE Gnr/Bnr: 23/861 Tiltakshaver: Frode Lohne Adresse: St. Olavs vei 7, 4631 KRISTIANSAND S Søker: Kristiansand Byggrådgivning AS Adresse: Postboks 4066, Kongsgård, 4689 KRISTIANSAND S Tiltakets art: Garasje, utestue og basseng Vedtak: Søknaden omfatter dispensasjon for plassering av garasje og overbygd utestue utenfor byggegrense. Videre søkes det om tillatelse til oppføring av garasje, utestue og basseng. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense. Dispensasjon gir på følgende vilkår: Eksisterende fjellnabbe ut mot vei skal fjernes i sin helhet. I samme vedtak, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4, søknaden om oppføring av garasje, overbygd utestue og basseng. Reviderte tegninger og situasjonsplan for garasje mottatt , samt revidert stikningsplan for basseng mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Ansvarlige foretak for tiltaket, er godkjent i henhold til tabell i saksutredningen. Det foreligger protester til søknaden. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Org.nr: MVA

5 Saksutredning: Dokumentliste: Søknad med vedlegg er stemplet mottatt Søknad om endret plassering for basseng er mottatt Endret søknad for garasje er mottatt Garasje er redusert i størrelse slik at BYA er under 50 m² og denne kan dermed plasseres 1 meter fra nabogrense, uten samtykke fra nabo. Søknaden regnes for å være komplett etter mottak av reviderte tegninger av garasje den Søknaden: Det søkes dispensasjon for plassering av overbygd utestue og garasje utenfor regulert byggegrense. Videre søkes det om tillatelse til oppføring av overbygd utestue, garasje og basseng. Bebygd areal for garasje etter endringer er oppgitt til 49,2 m 2. Bebygd areal for utestue utgjør 29,6 m² Basseng er oppgitt til 7,5x4,5 meter og utgjør dermed 33,7 m² Grad av utnytting for eiendommen er oppgitt til 40%. Spesielle forhold: Omsøkte tiltak har tidligere vært godkjent i vedtak av , med etterfølgende rammetillatelse og igangsettingstillatelser. Tillatelsen ble påklaget av flere naboer og Fylkesmannen opphevet deler av kommunens vedtak den Fylkesmannen kom med ytterligere presiseringer i brev av De delene av vedtaket Fylkesmannen opphever er de som omhandles i dette vedtaket. Saken behandles nå på nytt og dette er således et nytt førstegangsvedtak, som kan påklages etter vanlige regler og frister. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til boligformål i reguleringsplan for Del av Høllen. Reguleringsplanen er egengodkjent Søknad om dispensasjon: Tiltaket er i strid med reguleringsplan, da overbygd uteplass og garasje søkes plassert utenfor regulert byggegrense. Tiltaket betinger dermed dispensasjon for å kunne tillates. I medhold av plan- og bygningslovens 19-1 er det søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Del av Høllen for plassering av garasje og overbygd utestue utenfor regulert byggegrense. Uttalelser fra annen myndighet: Søknaden har vært forelagt Ingeniørvesenet som ansvarlig for veien. I notat av uttaler de at Ingeniørvesenet ikke har merknader til at det oppføres garasje og hagestue som vist på situasjonsplan/basiskart datert 27/ Fylkesmannens Miljøvernavdeling uttaler i brev av at de mener saken angår lokale forhold som de ikke uttaler seg til følgelig ingen merknad. Vurdering av dispensasjonsspørmålet: Ansvarlig søker påpeker at omsøkt løsning vil være med på å privatisere eiendommen og avgrense denne. Videre opplyses at det vil bli etablert en skråning som i ettertid skal 2

6 beplantes. Ansvarlig søker mener løsningen vil gi en estetisk god løsning, samtidig som den vil skjerme for innsyn. Som ovenstående viser vil tiltaket være positivt sett fra tiltakshavers synspunkt. Naboer påpeker at omsøkt tiltak vil være trafikkfarlig da det vil medføre redusert sikt i svingen langs veien. Videre påpeker eiere av Aksteveien 20 at tiltaket vil være til sjenanse for dem i forhold til innsyn på deres uteplass. Administrasjonen har vurdert saken ut fra foreliggende søknad, uttalelser fra Ingeniørvesenet og merknader fra naboer. Administrasjonen vurderer fordelene ved en dispensasjon å være vesentlig større enn ulempene, dette begrunnes med følgende: Ingeniørvesenet har ikke merknader, vi vurderer dem, som faginstans å ha bedre grunnlag for å uttale seg i forholdet til trafikksikkerhet enn naboer. Tiltaket gir klare fordeler for tiltakshaver, og det at dette eventuelt fører til økt innsyn til naboeiendommer er noe man, etter vår vurdering, må regne med når man bor i tettbebygd strøk. Resultatet av å fjerne eksisterende fjellnabbe og erstatte denne med en bygning vurderes ikke å medføre redusert sikt i svingen, da det vil være nederste del som vil være siktbegrensende, høyden vil således ha liten betydning i forhold til sikt. Protester/bemerkninger: Det foreligger protester fra hjemmelshavere til følgende eiendommer: Gnr. 23, bnr. 860, snr. 1 Aksteveien 20A Gnr. 23, bnr. 860, snr. 2 Aksteiveien 20B Gnr. 23, bnr. 862, snr. 1 Aksteveien 23 A Gnr. 23, bnr. 862, snr. 2 Aksteveien 23 B Klagene er satt opp i flere avsnitt, og saksutredningen tar for seg relevante deler av disse i kursiv skrift med påfølgende svar. Merknader fra Aksteveien 20: Merknader fra eiere av Aksteveien 20 A og B går i hovedsak ut på at sikten i svingen langs veien vil bli skadelidende dersom tiltaket gjennomføres som omsøkt. Det pekes også på at omsøkte mur vil bli dominerende og massiv og lite estetisk pent. Eiere av Aksteveien 20 B bemerker i tillegg at høyden på overdekket uteplass og mur også vil være til sjenanse for dem i forhold til innsyn på deres uteplass. Merknader fra Aksteveien 23: Merknader fra eiere av Aksteveien 23 A og B går i hovedsak ut på at de mener hus og tomt er planlagt for høyt i forhold til omkringliggende bebyggelse og at boligen derfor vil virke unødig høy og ruvende. Det pekes på at deres egen tomt i utgangspunktet ble godkjent for en høyere planeringshøyde, men at dette ble redusert etter eget ønske. Videre peker disse to naboene også på sikkerhet i forhold til vei, sving og lekeplass. Tiltakshavers/ansvarlig søkers kommentarer til protester: Tiltakshaver påpeker at planeringshøyden er valgt ut fra høyde på eksisterende vei ved innkjøring til gårdsplass. Omsøkt plassering vil føre til at Aksteveien 21 akkurat unngår å få overvann fra veien inn på egen gårdsplass. Tiltakshaver mener at høyden på huset er like under det som er vedtatt i reguleringsplanen. Det opplyses at murer er tenkt utført i naturstein og at de etter hans syn ikke vil bli unødig ruvende. Til slutt oppsumerer tiltakshaver med at han er sterkt uenig i påstandene om at omsøkt tiltak vil skille seg ut i forhold til estetikk, samt den bevisst planlagte og pene utformingen av området. 3

7 Kommunens kommentarer til protester: Når det gjelder forholdet til sikkerhet, siktlinjer osv. uttaler ingeniørvesenet følgende: Ingeniørvesenet har ingen merknader til at det oppføres garasje og hagestue som vist på situasjonsplan/basiskart datert 27/ Reguleringsbestemmelsene åpner for at garasjer kan plasseres 2 meter fra vei, parallelt med veien. Garasje og overbygd uteplass ligger innenfor denne begrensningen. Overbygd uteplass vil bli oppført der hvor det i dag er en fjellnabbe ut mot veien. Tiltakshaver opplyser at omsøkt mur og uteplass vil bli trukket lenger tilbake i forhold til eksisterende fjell og således vil føre til en forbedring i forhold til sikkerhet og siktforhold rundt svingen. Da ingeniørvesenet ikke har merknader til omsøkt plassering finner administrasjonen å kunne innvilge søknad om dispensasjon for plassering utenfor byggegrense. Administrasjonen kan heller ikke se at innsyn mot Aksteveien 20 vil bli økt som følge av tiltaket. Terrenget senkes i forhold til eksisterende fjellnabbe ut mot vei og i tillegg vil vegger på uteplass skjerme for innsyn, slik ansvarlig søker påpeker i sitt brev av Reguleringsplanen har ikke bestemmelse om høydeplassering og tiltakshavers opplysning om at tiltaket er under tillatt høyde er således feil. Vi mener at tiltakshavers argument i forhold til å unngå overflatevann fra veien å renne inn på gårdsplassen må tillegges vekt og at det derfor er naturlig at omsøkte planeringshøyde bør godkjennes. Konklusjon vedrørende dispensasjonssøknaden: Arealenheten har vurdert dispensasjonssøknaden og konkluderer med at hensynene bak bestemmelsen, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og forutsetningene for på gitt vilkår, å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 foreligger. Som vilkår er satt: Eksisterende fjellnabbe ut mot vei skal fjernes i sin helhet. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Byggetomten: Eiendommen får avkjørsel til kommunal vei. Vann forsyning og avløpsordning er kommunal. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen for bolig, definert som topp grunnmur, fastsettes til cote Høydeplasseringen for garasje, definert som topp gulv, fastsettes til cote + 28,35. 4

8 Påvisning utføres av eget ansvarlig foretak som er godkjent i samsvar med søknad om ansvarsrett. Dersom det ved kontroll av plassering i utførelsesfasen, er avvik i forhold til innsendt situasjonsplan/gitt tillatelse, må det innsendes ny revidert situasjonsplan og evt. søknad om endring av tillatelse. Dersom eventuelle avvik betinger endring av tillatelse, skal arbeidene stanses til det foreligger endringstillatelse. Ansvarlige foretak: S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = personlig godkjenning Foretaksnavn Funksjoner Tiltaksklasse godkjenning Beskrivelse Vågsbygd Bygg og Vedlikehold AS PRO/UTF 1 S Grunn og terrengarbeid, inkl. utvendig VA anlegg. Hoem &Aamodt oppmåling PRO/UTF 1 S Oppmålingsteknisk/ plassering AS Bakkens VVS AS PRO/UTF 1 S Rørleggerarbeider Murerfirma Magne Lia AS PRO/UTF 1 S Betong og murerarbeider, inkl. radon og våtrom Byggmester Øyvind Bakkevold AS PRO UTF 1 1 S S Konstruksjon, bygn. teknisk, energiberegning. Tømrerarbeid, bygningsarbeid Avfall: Tiltaket utløser krav om utarbeidelse av avfallsplan, jfr. forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 9-6 og 9-7. Avfallsplan skal ikke sendes inn, men foreligge i tiltaket og være tilgjengelig ved tilsyn. Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltaket skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning, jf. TEK Kommunens samlede vurdering: Kommunen har vurdert spørsmålet om dispensasjon og finner at det foreligger en klar overvekt av fordeler ved en dispensasjon. Vi kan heller ikke se at intensjonen bak bestemmelsene det dispenseres fra blir skadelidende. Etter at dispensasjon er gitt ansees byggesaken for øvrig å være kurant. Tilsyn: I perioden fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014, er kommunen pålagt å la følgende inngå i de prioriterte tilsynsområder, jf SAK : a) at krav til universell utforming er oppfylt i tiltak b) at krav til energibruk er oppfylt i tiltak Med bakgrunn i dette varsles det om at tilsyn kan bli foretatt i alle kommunens byggesaker for disse områdene. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler: Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. 5

9 Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl tredje ledd for at feil og mangler utbedres Ferdigstillelse: Før tiltaket tas i bruk skal ansvarlig søker skriftlig anmode om ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse. Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven 21-10, jfr. forskrift om byggesak SAK 8-1 må innsendes: 1. Oppdatert gjennomføringsplan. 2. Sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfall. 3. Som bygget tegninger dersom det er foretatt mindre justeringer/endringer som ikke går ut over gitt tillatelse. Er tiltaket endret utover gitt tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent som endring av tillatelse. Slike endringer skal godkjennes av Plan- og bygningsetaten før de gjennomføres. Ved bygging er det behov for å ajourføre kartdatabaser. Før det kan gis brukstillatelse må vi ha mottatt informasjon om tiltakets plassering i marken. Informasjonen må innsendes på SOSI- format, og tilsvarende angivelse av koordinater, vist på papir. Kommunen kan i henhold til Statens kartverks standard tillegg B, pkt B1, kreve informasjonen på SOSIformat. SOSI-filer sendes og merkes med Plassering og beliggenhetskontroll og saksnummer. Vi varsler samtidig om at hvis søknadspliktige tiltak blir tatt i bruk uten at kommunen har utstedt ferdigattest eller brukstillatelse, vil det bli vurdert å ilegge overtredelsesgebyr, jf. PBL 32-8 punkt d. Klageadgang: Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages av naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse for høyere myndighet innen 3 uker, jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 28. Protesterende parter er dags dato underrettet om tillatelsen, med kopi av dette vedtak. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Klagen skal innen fristens utløp sendes til Søgne Kommune, Arealenheten, p.b. 1051, 4682 Søgne. Bortfall av tillatelse: Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven Gebyr: Behandlingsgebyr, jf. kommunens regulativ for byggesaker, blir på kr ,-. Regning blir sendt separat. Beregning av behandlingsgebyr: Det er medregnet gebyr for 3 timers saksbehandling, dette er arbeid utført i forbindelse med søknad om endringer hva gjelder størrelse på garsje og endret plassering av basseng. Det er ikke regnet gebyr for ny behandling av saken, da dette er betalt tidligere. 6

10 Tiltakshaver gjøres oppmerksom på at gebyret vil bli belastet den til enhver tid gjeldende morarentesats, hvis fakturaen ikke betales til rett tid. Ved klage på gebyret vil det påløpe renter fra forfall, til betalingen skjer, såfremt klagen ikke tas til følge. Kommunen sender engangsfaktura for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse gis. Etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter skal engangsgebyr betales for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Dette gebyret er for tiden på kr mva for vann, og ,- + mva for kloakk. Etter forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer kreves vannmåler installert for alle nye abonnenter. Hilsen Atle Danielsen fagleder byggesak Jan Inghard Thorsen byggesaksbehandler Kopi til: Håvard Sklett Larsen Aksteveien 23 A 4640 SØGNE ARK-NET Østerveien KRISTIANSAND S Cecilie Eikevoll og Stephen S. Vigebo Aksteveien 20 B 4640 SØGNE Fredrik Ihlen Aksteveien SØGNE Frode Lohne St. Olavsvei KRISTIANSAND S Lise Wolff og Sven Bentsen Aksteveien 20 A 4640 SØGNE Advokatfirma Tofte Postboks KRISTIANSAND S Sindre Lian og Hanne A. Sklett Larsen Aksteveien 23 B 4640 SØGNE 7

11 file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\353527_fix.html Side 1 av Fra: Richard Dato: :01:41 Til: Jan Inghard Thorsen Kopi: Postmottak Tittel: ad klage i sak 2011/62; gnr. 23 bnr Aksteveien 21 Hei. Viser til kommunens brev av 22. mars 2013 hvor det bes om at klagen konkretiseres. Som det fremkommer av undertegnedes brev av 15. mars 2013 så klages det ikke konkret over forhold vedrørende endring av fasade mot Aksteveien 23 og oppføring av forstøtningsmur. Tiltakene er verken omsøkt eller behandlet og det foreligger således ikke grunnlag for å klage. Forholdene belyser i tillegg til de øvrige momentene kun klagers oppfatning av at ny nabovarsling ville finne sted. Klagen gjelder de forhold som ble påklaget ved klage datert 22. desember 2011 og saksbehandlingen hva angår unnlatt nabovarsling (sistnevnte som også var et tema ved klagen fra 2011). Med vennlig hilsen Richard Lippens advokat Mob / Tlf / Faks Besøksadresse: Rådhusveien 2-4, 4640 Søgne Postadresse: Postboks 976, 4682 Søgne VIKTIG: Denne e-post med eventuelle tilhørende vedlegg er kun beregnet for angitte adressat. Dokumentene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt i advokat/klientforhold. Dersom De ikke er rette mottaker av dokumentene, gjøres De oppmerksom på at enhver kopiering eller annen form for videreformidling av opplysningene ikke er tillatt. Har De mottatt dokumentene ved en feiltakelse, bes De vennligst omgående gi beskjed på telefon , samt slette e-post med tilhørende vedlegg.

12 AREALENHETEN Advokat Richard Lippens Postboks SØGNE Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2013 Jan Inghard Thorsen 23/ Ber om konkretisering av klagen - GB 23/861 - Aksteveien 21 Viser til deres klage, datert og , på kommunens vedtak av Klage på vegne av Sklett Larsen. I deres klage er trukket inn noen forhold som ligger utenfor gitt tillatelse av Dette gjelder følgende punkter: Endringer av fasade mot Aksteveien 23, endret vindusplassering Oppføring av søknadspliktige forstøtningsmurer mot vei. Diss punktene kan ikke trekkes inn i klagebehandlingen av nevnte vedtak da de hverken er omsøkt eller behandlet. Tiltakshaver/ ansvarlig søker er tilskrevet og bedt om en redegjørelse omkring de påpekte forhold vedr. dette. Disse punktene vil bli videre behandlet parallelt med klagen på vedtaket. Det fremgår klart av deres brev av at dere er uenige i kommunens vurdering vedr. nabovarsling. Vi må imidlertid understreke at vår vurdering, vedr. nabovarsling, kun omhandler de forhold som er behandlet i vedtaket. Det vises her til vårt brev av De andre forhold som dere nevner i klagen ligger utenfor tillatelsen og det kan godt tenkes at disse forhold betinger nye nabovarsler. Dette er imidlertid ikke omsøkt og derfor heller ikke behandlet. Kommunen ønsker å avvente svar på vårt brev av , før vi foretar oss mer i forhold til disse to punktene. Før vi behandler deres klage på vedtak av , ønsker vi å be dere konkretisere hvilke momenter i vedtaket dere ønsker å påklage. Med hilsen Jan Inghard Thorsen byggesaksbehandler Kopi til: Håvard Sklett Larsen Aksteveien 23 A 4640 SØGNE Kristiansand Byggrådgivning AS v/ Geir Beurling Postboks 4066, Kongsgård 4689 KRISTIANSAND S Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

13

14 advokat Richard Uppens Medlem av Den Norske Advokatforening Søgne kommune Postboks Søgne kontor: telefaks mobil: e-post: org.nr.: postadresse: postboks 976, 4682 Søgne besøksadresse: Rådhusveien 2-4, 4640 Søgne Vår ref.:rl Deres ref.: Klage på tillatelse til tiltak, Aksteveien 21 gnr. 23 bnr. 861, sak 29/13 Deres ref. 2011/62 Det vises til kommunens tillatelse datert 14. januar Undertegnede er i denne anledning kontaktet av Håvard Sklett Larsen som mottok kopi av vedtaket den 16. januar På vegne av Sklett Larsen påklages herved vedtaket og jeg vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for klagen. Årsaken til klagen ikke kan begrunnes nå er blant annet fordi ny søknad ikke er nabovarslet og det er derfor uklart for klager hva som er omsøkt og gitt tillatelse. Kopi av denne klage sendes derfor ansvarlig søker som bes oversende ny søknad med tilhørende vedlegg. Som nevnt foreligger det ikke nabovarsel til ny søknad. Slik undertegnede ser det foreligger det her et klart krav til nytt nabovarsel, jfr. SAK 5-2 tredje ledd. For det første er det i dette tilfellet gått mer enn ett år siden forrige nabovarsling (søknad inngitt kommunen 16. mars 2011) og for det andre er det her foretatt endringer i søknaden som tilsier nytt nabovarsel. Det vises til veiledningen til nevnte bestemmelse fra hvor det hitsettes: "Innenfor den nevnte ettårsfristen kan det også være aktuelt å kreve nytt nabovarsel. Utgangspunktet er at det ikke er nødvendig med nytt nabovarsel så lenge forholdene ikke hor endret seg, og det ikke er foretatt endringer i tiltaket det søkes om. Endringer som i seg sely vil medføre søknadspfikt krever endringssøknad med nytt nabovarsel. Det kan f eks. gjelde endring av fasade mot nabo, endring av plassering mv. Det bør gjøres oppmerksom på at det nye nabovarselet bare gjelder det nye forholdet, og ikke rokker ved en eventuell rammetillatelse. Hvis tiltaket må endres etter at søknaden er innsendt, f. eks. som følge av krav fra andre myndigheter, er dette også et nytt forhold som vil kunne kreve nytt nabovarsel." Jeg ber opplyst hvorfor det ikke er sendt nytt nabovarsel og hvorledes kommunen ser på forholdet og hvilken virkning dette har for vedtaket. Sø, en 6. februar 2013 M nnlig hilsen Ri hard Lip ens advoka -) Kopi: Kristiansand Byggrådgivning AS v/geir Beruling Side 1 av 1

15 - Fylkesmannen i Vest-Agder Samfinnsavdelingen Saksbehandler: Tlf.: Sigrid Moseid øverland Deres ref.: 2011/ /2012 Vår ref : Vår dato: Arkivkode: Søgne kommune Postboks Søgne Søgne kommune. Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om tillatelse til oppføring av bolig, garasje m/bod, utestue, svømmebasseng og forstøtningsmurer, herunder søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, på gnr. 23 bnr. 861, Aksteveien 21 Vi viser til kommunens clektroniske oversendelse mottatt her Vi beklager lang saksbehandlingstid. Plan- og miljøutvalget i Søgne kommunes godkjenning av søknad om byggetillatelse til oppføring av bolig i to etasjer, garasje, overbygd utestue, svømmebasseng og forstøtningsmurer, herunder dispensasjon fra byggegrenser og bestemmelse om etasjeantall i reguleringsplan, på eiendommen gnr. 23/861, Akstes eien 21 er påklaget. Fylkesmannen opprettholder den del av vedtaket som gjelder enebolig og forstøtningsmurer. De deler av vedtaket som gjelder garasje, overby gd utestue og svømmebasseng oppheves og sendes tilbake til kommunen for ny behandling. Sakens bakgrunn Saken gjelder søknad om oppføring av enebolig i 2 etasjer, garasje, overbygd utestue, svømmebasseng og forstøtningsmurer på ovennevnte eiendom. Tiltakene får et samlet areal på 248,3 m2 BYA og 320,4 m2 BRA. Det er søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for plassering av overbygd uteplass og garasje utenfor byggegrense, samt for oppføring av bolig i 2 etasjer, da reguleringsplanen tillater 1 etasje. Søknaden er mottatt hos kommunen Ytterligere dokumentasjon er sendt inn i flere omganger, og søknaden anses komplett av kommunen etter mottak av reviderte tegninger Kommunen godkjente søknaden den , og fattet følgende vedtak: «I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes plassering av garasje, uteplass og firstotningsmurer som omsøkt, samt oppføring av bolig i 2 etasjer. Dispensasjon gis på.folgende vilkår: Eksisterende fiellnabbe ut mot vei skal fiernes i sin helhet Murer med unntak av mur mot GB 23/794 reduseres/justeres slik at de,faller utenfor kravene til søknadsplikt.» Vedtaket ble påklaget av eierne av tlere naboeiendommer i brev av Fylkesmannen viser til klagen. Klagen ble kommentert av ARK-NET v/erik Asbjørnsen i Besoksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post posnnottak( 1,finvu.no Postadr. Posthoks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Hjemmeside Telefon 38 I Telefaks Org.nr. N

16 Side 2 av 10 brev av og av advokat Helge Tofte i brev av Fylkesmannen viser til disse brevene. Plan- og miljoutvalget tok ikke klagen til følge i møte den Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere saksreferat. Vi viser til kommunens innstilling og sakens øvrige dokumenter. Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og regionaldepartementetimiljen erndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) 34 andre ledd. Fylkesmannen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf fv1. 34 fierde ledd. Fylkesmannens vurdering Søknaden ble mottatt i kommunen , og ansett komplett , slik at saken i sin helhet skal behandles etter plan- og bygningsloven (pb1.) Fylkesmannen legger til grunn at klagerne som eiere av naboeiendommer har klagerett, og at klagen er rettidig innkommet. Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fv1. 17, og Fylkesmannen finner derfor å kunne avgjøre den på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Fylkesmannen har ikke merknader til kommunens forberedelse av klagesaken etter fv1. 33 tredje ledd. Tiltakene er søknadspliktig etter phl første ledd bokstav a. Fylkesmannen legger til grunn ut fra den del av søknaden som gjelder utestue og svømmebasseng, at det er underforstått at oppføringen krever at fjellknatten i det sørøstlige hjørnet av eiendommen sprenges bort. Disse tiltakene søkes oppført dels der fjellknatten befinner seg, og det lar seg ikke gjøre å beholde både fiellknatt og oppføre utestue og svommebasseng slik det nå er omsøkt. Kommunen har også satt som vilkår for godkjenning av tiltakene at fjellknatten fiernes i sin helhet. Det er ikke søkt særskilt om sprengning av fiellknatten i søknaden. Sprengning er et vesentlig terrenginngrep. jf. pbl første ledd bokstav k. Det fremgår av O.J. Pedersen «Plan- og byuningsrett» (2011) side : Søknadsplikten for vesentlig terrenginngrep er videreført i 20-1 første ledd bokstav k. (...) Inngzep i terrenget som er nødvendiue for å føre opp byggverk, har tradisjonelt falt inn under søknadsplikten til byggverket (...). Men dette gjelder bare innentbr byggegrensen i regulerinusplanen. ( ) Et slikt tiltak må betraktes som et selvstendig tiltak (...)» Fjellknatten befinner seu i all hovedsak utenfor byggegrensen mot vei på reguleringsplankartet. Fylkesmannen finner derfor. jf redegjørelse ovenfor, at sprengning av denne er et vesentlig terrenginngrep som det må søkes sinskilt om. jf. pb forste ledd bokstav k. Det er ikke søkt sierskilt om fierning av tjellknatten.

17 Side 3 av 10 Kommunen har ikke anledning til å godkjenne omfattende terrenginngrep uten at dette er søkt om, slik de har gjort ved å sette ljeming av fjellknatten som vilkår for oppføring av utestue og svømmebasseng. Vi viser til pb første ledd der det går fram at kommunen skal behandle søknaden og fatte vedtak «når søknaden er thllstendig». Den del av kommunens vedtak som gjelder godkjenning av omfattende terrenginngrep i fbrm av sprengning av fjellknatten lider følgelig av en innholdsmangel, og må oppheves som ugyldig. Denne del av saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf. fv1. 34 siste ledd. Vi oppfordrer kommunen til å gi tiltakshaver anledning til å søke om tillatelse til vesentlig terrenginngrep i form av sprengning. Forutsetningene fbr oppføring av utestue og svømmebasseng som omsøkt er som nevnt over at fjellknatten er sprengt bort. Da dette må søkes om særskilt, og dette ikke er gjort, er ikke forutsetningene for godkjenning av oppføring av utestue og svømmebasseng lenger tilstede. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve kommunens godkjenning av utestue og svømmebasseng som følge av innholdsmangel. Denne del av saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf. fyl. 34 siste ledd. Plan- og bygningsmyndighetene skal kontrollere at søknadspliktige tiltak ikke strider mot bestemmelser i eller i mcdhold av plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket ikke er i strid med slike bestemmelser, har tiltakshaver krav på å få tillatelse til omsøkt tiltak, jf. pbl første ledd første punktum. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at igangsetting av et tiltak som er godkjent etter plan- og bygningsloven krever at tiltakshaver opptrer korrekt i forhold til privatrettslige forhold. Reguleringsplan Eiendommen omfattes av reguleringsplan - Del av Hollen, vedtatt av kommunestyret , hvor den er regulert til byggeområde boliger. I de tilhørende reguleringsbesternmelsene 2 som omhandler byggeområde for boliger heter det at «bebyggelsen skal oppføres innenfor de viste byggegrenser og i avstand fra nabogrense som angitt i hygningsloven hvis ikke planen angir annen plassering.» Videre fremgår det av 3 som omhandler boliger: «Bebyggelsen skal bestå av frittliggende eneboliger. Hus kan tillates oppført i inntil 1 1/2etasje. Hus tillates oppført i 1 etasje samt sokkeletasje hvor terrenget ligger til rette for dette. Bygningene skal ha saltak eller valmet tak. Netto utnyttelsesgrad U=0,4.» Når det gjelder garasje og biloppstillingsplass fremgår av 5: «For hver bolig skal på egen tomt avsettes plass for garasje til minst 1 bil samt til biloppstillingsplass for minst en bil. (...) Garasje kan plasseres inntil 2 m fra veigrunn (skulder) parallelt med vei og inntil 5 m fra veigrunn (skulder) vinkelrett på vei. (...)» Oppføring av garasje er ut fra situasjonskart datert i henhold til reguleringsbestemmelsenes 5, da denne oppføres på det minste 2 meter fra veiskulder. Det fremgår av søknad av etter beregning av utnyttingsgrad at denne blir 0,399 %. Tiltaket er således i tråd med reguleringsbestemmelsenes 3 når det gjelder utnyttingsgrad.

18 Side 4 av 10 Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsenes 2, da det søkes om oppføring av del av garasje og del av overbygget uteplass utenfor byggegrense mot veien. Videre er tiltaket i strid med 3. da det søkes om oppføring av enebolig i to etasjer. En godkjenning krever således dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2 og 3. Det er i søknad av søkt om dispensasjon fra regulerte byguegrenser for oppføring av del av garasje og del av overdekket uteplass utenfor byggegrense. Videre er det i søknad av søkt om dispensasjon fra regulcringsbestemmelse om etasjeantall. Naturmangfoldloven I saker som berører naturmangfoldet, plikter kommunen å vurdere omsøkte tiltak i forhold til de miljørettsliue prinsippene som ficmgår av naturmangfoldloven (nml.) 8-12, jf 7. Når naturmangfold berøres er en vurdering etter nml. nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig opplyst etter fvl 17. Kommunen har i brev av foretatt en vurdering av omsøkte tiltak etter nml. Kommunen viser til at tiltaket er vurdert i henhold til nml. 8-12, og finner at det ikke er grunn for ytterligere undersøkelser. De finner at kunnskapsgrunnlaget står i rimelig forhold til sakens karakter. Fylkesmannen legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget som er fremskaffet i saken er i tråd med de krav som følger av nml. 8. Vi tiltrer kommunens vurdering av at forholdet til de miljørettslige prinsippene i nml er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt, og at forholdet til naturmangfoldet ikke får avgjørende betydning i denne saken. Dispensasjon Pb gir hjemmel til å gi dispensasjon når følgende vilkår er oppfylt: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensvnene bak bestemmelsen det dispenseres.fra, eller hensvnene i lovens formålsbestemmelse 1-11, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. (...) I forhold til lovens vurderingstema fremgår følgende av Ot.prp. nr. 32 ( ) side 242: -Vilkåret "særlige grunner" i gjeldende +' 7 er erstanet med en mer detaljert angivelse som klargjor og strammer inn dispensusjonsadgangen. Det kreves at hensvnene buk den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt I tillegg må det.foretas en interesseavveining. der.fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempena Dagens ;;; 7 blir praktisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. men etter den nve bestemmelsen må det fireligge klar ovel-vekt av hensvn som taler.lor dispensusjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensvnene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon.fra fortsatt gjor seg gjeldende med stvrke. ' Fra forarbeidene siteres også føluende som særskilt gjelder ved dispensasjon fra planer: -Avvik.fra arealplaner reiser særlige sporsmål. De ulike planene er oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens overste _folkevalgte organ. kommunestvret. Planene omhandler dessuten konkrete.forhold. Det skal ikke være en kurant sak å.fravike gjeldende plan. Dispensusjoner må heller ikke undergrave plunene som inhirmasjons- og beslutningsgrunnlag. litfra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning iplanprosessen, er det viktig at endringer i planer av betvdning ikke shj er ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner''

19 Side 5 av 10 Kommunens begrunnelse for vedtak av gir foranledning til å redegjøre nærmere for kravene til begrunnelse for ct vedtak om dispensasjon etter pb , og til å ta stilling til om kommunens begrunnelse tilfredsstiller disse kravene. Sivilombudsmannen har i en uttalelse publisert uttalt seg om krav til begrunnelse for dispensasjonsvedtak. Saken gjaldt dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel, og uttalelsen har generell gyldighet for dispensasjonsvurderinger. Sivilombudsmannen viser til ordlyden i pbl andre ledd forste og andre punktum, og fastslår at vilkårene der er kumulative vilkår for dispensasjon, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Sivilombudsmannen omtaler videre forvaltningslovens krav til begrunnelse for enkeltvedtak i fv1. 24 og 25 som mimimumsregler som er utformet slik at kravene til begrunnelsens innhold vil variere med behovet i den enkelte saken. Han uttaler også at dekkende begunnelse er spesielt viktig ved håndheving av skjønnsmessige bestemmelser, og at ct grunnleggende krav til begrunnelse for ct dispensasjonsvedtak etter pb er at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår cr vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene munnet ut i. Når det ikke fremgikk av vedtaket til den aktuelle fylkesmannen at det ene av vilkårene var vurdert, mente Sivilombudsmannen at dette var en mangel ved begrunnelsen som kunne tyde på svikt ved selve avgjørelsen. Sivilombudsmannen fant at det ikke var en helt fierntliggende mulighet for at feilen hadde hatt betydning for vedtakets innhold, og at den aktuelle fylkesmannens vedtak var ugyldig. Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse regulerinqsbestemmelse om etasjcantall. om byggegrense og Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om etasjeantall Reguleringsplanen tillater oppforing av boliu i 1 etasje. Boligen sokes oppfort i to etasjer. Plan- og miljøutvalget skriver i sitt vedtak av : «Dispensasjon for oppføring av bolig i 2 etasjer er gitt til flere andre eiendommer og oppfattes å være kurant.» Det fremgår av fvl. 24 at enkeltvedtak skal begrunnes, og etter fv1. 25 skal det i begrunnelsen nevnes de regler vedtaket bygger på og de faktiske forhold som vedtaket byggcr på. Videre bor de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utoving av forvaltningsmessig skjønn nevnes. Plan- og miljøutvalget har i sin vurdering ikke nevnt eller tatt stilling til de vilkårene som skal til for å innvilge dispensasjon etter pbl Fylkesmannen viser til ovennevnte redegjørelse som utyper hva som kreves av en dispensasjonsvurdcring. Vi kan ikke se at kommunen har foretatt en tilstrekkelig konkret og reell vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om etasjeantall, jf. pb Det foreligger således en saksbehandlingsfeil ved at forvaltningslovens recler ikke er overholdt. Fylkesmannen finner imidlertid at vi kan reparere feilene i kommunens vedtak ved å foreta en tilstrekkelig grundig, konkret og reell dispensasjonsvurdering. Vi finner derfor at feilene i vedtaket ikke fører til at dette er ugyldig, jf. fvl. 41. Siv.ark. Erik Asbjømsen anfører på vegne av tiltakshaver i soknad av at kommunen i sin tolkning av reguleringsplanen har åpnet for å gi dispensasjoner for å bygge to etasjer, da det ikke finnes halve etasjer. Dette gjelder ikke der det er mulighet i terrenget for å

20 Side av 10 bygge sokkeletasje. Asbjørnsen skriver at tomten er tlat, og at det dermed ikke er mulig å bygge sokkeletasje. Det er også bemerket at det i kjøpekontrakten er gitt en maksimal byggehoyde på cote 36,5 som tiltaket holder seg innenfor. Klagerne har ikke kommet med kommentarer til dispensasjon for etasjeantall. Vi vurderer først om hensynene bak bestemmelse om antall etasjer i reguleringsplanen eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis. Fylkesmannen legger til grunn at hensynene bak bestemmelse om etasjeantall er å skape en enhetlig bebyggelse i området og forhindre silhuettvirkninger av noen bygninger. Søgne kommune har utarbeidet en intern rutine for hvordan denne reguleringsplanen skal tolkes ved behandlingen av søknader; «Tolking av reguleringsplan, , Del av Høllen, for behandling av søknader i Akstiveien». Det fremgår av avsnitt 3: «Reguleringsbestemmelsenes 3 tillater hus oppført i 1 1/2 etasje. Da det ikke finnes halve etasjer, vil vi administrativt gi dispensasjon for å kurme bygge i 2 etasjer. På tomter hvor terrenget ligger til rette for å bygge sokkeletasje, tillates det bare 1 etasje altså 1 etasje + sokkel. Her dispenserer vi ikke.» Fylkesmannen presiserer at denne tolkningen ikke er bindende rettslig, da den ikke er vedtatt av kommunen eller hjemlet i pbl. Den er imidlertid illustrerende for hvordan kommunen ønsker reguleringsplanen praktisert, og dermed til dels illustrerende for intensjonene bak planen. Fylkesmannen finner ikke at hensynene bak bestemmelse om etasjeantall blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Vi viser til at kommunen har lagt til rette for å bygge i to etasjer gjennom ovenstående tolking. Det er ikke mulig å bygge sokkeletasje på eiendommen. Vi viser også til at flere av boligene i området er oppført i to etasjer, og at høyden på bygget dermed ikke vil skape silhuettvirkninger i området. Boligen holder seg også innenfor høydebegrensning for området som fremgår av utbyggingsavtalen. Vi vil nå vurdere fordeler og ulemper ved en dispensasjon. Fylkesmannen viser for det første til tiltakshavernes fordel i å få oppført omsøkte tiltak som de ønsker. Videre fremgår det av sakens dokumenter at flere eiendommer i reguleringsområdet har fått anledning til å oppføre bolig i to etasjer. Vi viser også til at kommunen gjennom å utarbeide en tolkning av reguleringsplanen uttrykkelig åpner for å tillate bygging av bolig i to etasjer. Vi viser også til at eneboligen holder seg innenfor maksimal byggehøyde som fremgår av utbyggingsavtalen, og dermed forutsettes å være tilpasset høyden på annen bebyggelse i reguleringsområdet. Vi kan ikke se at oppføring av boligen i to etasjer vil ha noen ulemper. Det t6lger av fv1. 34 annet ledd at Fylkesmannen ved proving av kommunens utøvelse av fritt skjønn skal vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret. Vi befinner oss på et område hvor ingen nasjonale eller regionale interesser direkte berøres. Videre angår saken vurdcringer der lokalkunnskap anscs viktig. Det tilsier at det legges relativt stort vekt på dette hensynet.

21 Side 7 av 10 Etter en konkret vurdering finner Fylkesmannen at det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å innvilge dispensasjon fra bestemmelse om etasjeantall. Fordelene ved slik dispensasjon cr klart større enn ulempenc. Vilkårene for å tillate dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om etasjeantall er oppfylt, og Fylkesmannen opprettholder denne delen av kommunens vedtak. Avstandsbesternmelsen i pbl Det følger av pbl første ledd at et byggverks plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Hvis ikke annet er fastsatt i plan etter phl. kap. I I eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter, jf. pb andre ledd. Pbl gjelder byggverk, og kommer dermed også til anvendelse på tilbygg. Dette følger for øvrig også av pbl første ledd. Pb er i henhold til lovforarbeidene (Ot. prp. nr s. 342) en videreføring av pbl. av Rundskriv og andre rettskilder knyttet til sistnevnte bestemmelse er dermed relevante også ved anvendelse av pb1. av I henhold til Kommunaldepartementets rundskriv H- I8/90 kan bl.a. følgende forhold være relevante ved bygningsmyndighetenes vurderinger etter pb1. 70: Tilpasning til terreng og eksisterende bebyggelse. Disponering av tomten for å oppnå tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne/andre brukere, f eks usjenert uteplass, lekeareal, parkeringsplass o.s.v., jf. formålene i pb1 69 nr. 1. Utsikt og lysforhold. Hensyn til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter. Planlagt eller påregnelig utnyttelse av nahotomta/omkringliggende areal i relativt nær framtid. Tilgjengelighet, også for funksjonshemmede. Brannsikring, der det ikke oppnås ved byggetekniske tiltak. Etter pbl. av nr. 1 var bygningens horisontale plassering, høydeplassering og høyde gjenstand for bygningsrådets godkjenning også innenfor lovens maksimalgrenser. 1 lovforarbeidene (0t.prp. nr. 27/82-83) fremheves i denne forbindelse at bygningsrådet må ha en saklig grunn for ikke å godkjenne byggherrens ønske innenfor de grenser loven setter. Som eksempel på slik saklig grunn er vist til plassering og høyde som, medfører "betydelig ulempe" for naboene, jfr. NOU 1982:13, side 29. hvor uttrykket "saklig grunn" forstås synonymt med at "avgjørende grunner taler mot" å imøtekomme byggherrens ønske. Det må ut fra dette kunne fastslås som lovgivers forutsetning generelt at det bare er kvalifiserte tilfelle av utsiktsforringelse for naboer som kan begrunne krav om endret plassering, høyde eller høydeplassering. 1 praksis skal det særdeles myc til for at naboer i tettbygde strok blir hørt med klage over utsiktsforringelse. Vi viser i denne sammenheng ouså til Sivilombudsmannens uttalelse i årsmelding for 1987 på s Videre viser vi til Kommunaldepartementets rundskriv H Den konkrete vurderingen anses å bero på bygningsmyndighetenes frie skjønn. Det fremgår av rundskriv H-18/90 at 70 nr. I ikke gir selvstendig hjemmel for å (fullstendig) avslå en søknad. Det dreier seg kun om valg mellom alternative muligheter, slik at tiltakshaver vil måtte nøye seg med et, etter hans oppfatning, dårligere alternativ, dersom bygningsmyndighetene finner det nødvendig for å oppnå en plassering i samsvar med de aktuelle formålene.

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/252-23259/2013 Anne Marit Tønnesland 30/15 02.07.2013

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/252-23259/2013 Anne Marit Tønnesland 30/15 02.07.2013 ØGNE KOMMUNE Arealenheten Ryen Byggsupport as Tangvallveien 66 4640 ØGNE Deres ref: Vår ref: aksbehandler: Arkivkode: Dato: 203/252-23259/203 Anne Marit Tønnesland 30/5 02.07.203 TILLATELE var på søknad

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2014 Terje Axelsen 50/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2014 Terje Axelsen 50/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Try Rør AS Att. Tone Furuborg Linnegrøvan 28 4640 Søgne Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1970-29997/2014 Terje Axelsen 50/33 13.10.2014 TILLATELSE Svar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/ Ing. T.H. Ryen Tangvallveien 6 4640 SØGNE SØGNE KOMMUNE Arealenheten Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/2567-35616/2015 Terje Axelsen 37/50 29.03.2016 Dispensasjon for oppføring av bod og terrasse/platting

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Søgne kommune Arkiv: 23/786 Saksmappe: 2012/3290-44519/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Røyken kommune - gbnr 37/12 - Slemmestadveien 15 - klage på endringsvedtak og dispensasjon

Røyken kommune - gbnr 37/12 - Slemmestadveien 15 - klage på endringsvedtak og dispensasjon Vår dato: 29.01.2014 Vår referanse: 2013/6553 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 10/2316-173 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN Innvalgstelefon: 32266644 Røyken kommune

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4131 20.01.2010 2010/1844 FM-J Karin Sand Oftedal 16.09.2010 VEDTAK I KLAGESAK OM OPPFØRING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201312477/17 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

-m.uz;wva.,ezma.bare

-m.uz;wva.,ezma.bare Fylkesmanneni NORDLAND -m.uz;wva.,ezma.bare Alstahaug kommune -2. / (e~post: fn ::\S/2].@\;Sll;?en;(rfa E1aee:fi:g Rådhuset 8805SANDNESSJØEN :nr75531520 varrét:2014/3040 Deres ref: - vardam;19.06.2014

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50 Søgne kommune Arkiv: 71/457 Saksmappe: 2016/1401-23823/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.06.2016 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Søgne kommune Arkiv: 24/77 Saksmappe: 2014/1509-19395/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.06.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Utv.saksnr

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-49 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Vi henviser til disse to dokumentene for en mer utfyllende diskusjon av de spesielle hensynene.

Vi henviser til disse to dokumentene for en mer utfyllende diskusjon av de spesielle hensynene. Klage på vedtak om tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedr. grad av utnytting for oppføring av bolighus i Mølleveien 7, 5067 Bergen, gnr. 13, bnr. 453, gitt 10.12.2014 av Etat for

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336 Søgne kommune Arkiv: 13/29 Saksmappe: 2013/3040-6760/2014 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.04.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Block Watne AS Christian Michelsensgate 6 5012 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200717500/12 NYBY-5210 17.3.2009 JOFO RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer