ÅRSRAPPORT FRA BO FOR LIVET AVDELING JARLEGÅRDEN. Samarbeidsprosjektmellom: Jarlegården,Steinkjerbygg,Steinkjerkommuneog Nav.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FRA BO FOR LIVET AVDELING JARLEGÅRDEN. Samarbeidsprosjektmellom: Jarlegården,Steinkjerbygg,Steinkjerkommuneog Nav."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FRA BO FOR LIVET AVDELING JARLEGÅRDEN Eier av prosjektet er: KirkenssosialtjenesteV/ Jarlegårdenoppfølgingssenter.Prosjektet ligger understyret til Jarlegården,somhar detøkonomiskeog administrativeansvaret. Prosjektleder: Arve Vatn Jarlegården Samarbeidsprosjektmellom: Jarlegården,Steinkjerbygg,Steinkjerkommuneog Nav. Prosjektgruppe sombestår av: EinarÅsenArbeidssentrale/Lia, Toril VåsethSteinkjerbygg AS, Walter AndersonBistandog Omsorgsavdi SteinkjerkommuneEvaVådeboligkontoret, Steinkjer,ThomasSchumannDeltageri prosjektet,jørn Holmenog Arve Vatn Jarlegården Referansegruppe til prosjektet: AndersHaraldsenNav Steinkjer,Evy Bruheim Boligkontoret,May Britt LagesenBistandogOmsorg, IngeborgLaugsand. KatrineT. HegsethKirkensSosialtjeneste. Prosjektetsvarighet: Vi startet forprosjekteti nov. 09-juli 10, og selvehovedprosjektetvarer ut Formålet med prosjektet: Samarbeidsprosjekt hvor Nav, Kommunen,Steinkjerbyggog Jarlegårdenskal utvikle enoppfølgingsmodell,og i fellesskapøkekompetansenpå oppfølgingi kommunen.gi et tilbud til brukeresomtrengerny bolig og tryggeegen livssituasjon som rusfri. Delta i Jarlegårdensinearbeidsgrupper for å forberedeegenbolig, samtid som personenborundertryggerammeri enav avklaringsboligenepåjarlegården.få til et godt samarbeidmedbrukermenshanbor påjarlegården, få til engodhelhetlig oppfølgingslik at personenmestrerdetå bo i egenbolig. Deltager/brukermedvirkningog bruk av frivillige skal væresentralti detteprosjektet. Kompetansehevingentil prosjektgruppa gjennom dette arbeidet: Vi hargjennomført 6 prosjektgruppemøter i februar,mars,april, mai, augustog oktoberi Vi hargjennomført enstudieturtil Trondheim Hvor vi besøkte Gunn Sølvi Nyeggeni Rådmannenstab, sominformerteossom gode boligsosialprosjekteti TrondheimKommune.Vi besøkteogsåveiskillet som drivesav Blå kors, for å få informasjon om deresbolig tilbud. I tillegg fikk vi informasjonfra Gjenggangerprosjektetv/ Arne Vikhammer. Vi hararrangertfire fagdageri kommunen. Alle somdriver bolig oppfølgingi kommunenfikk informereom segselv og hvordanvi kanbrukehverandres kompetansepådettefeltet. Fagdageneble arrangerti Lia uke 15,Jarlegårdenuke 17, Boligkontoretuke19, Bistandog omsorguke21. Vi harfått erfaringerpåat vi harmyekompetansei kommunen,menat vi harværtdårligepåå brukehverandre

2 og lite kjennskaptil hverandre.vi ønskerå videreføreet samarbeidmed felles samlinger, hvor vi harundervisningi temasom vi alle har interessefor. Vi hararrangerteninfo dagtil lederei kommunens avdelingersom vi samarbeider medi uke22 påjarlegården.dettebleenutvidetreferansegruppesomvi presangtertejobbenvi haddegjort sålangtog hvavi ønsketå jobbesammenom videre. Prosjektgruppaharsomoppgaveå videreførekompetanseheving en, gjennom felles møter,skolering,studieturerog lignende,påtversav alle enhetertil andrei sin avdelingsom jobbermedboligoppfølging. Prosjektgruppemøte påJarlegården:Temafor dettemøtevar økonomiog sikrebetalingav bolig. Vi inviterte, Nav forvaltning, Namsmann,bankansatt, Prosjektlederfor investkommunenesom jobbermedøkonomiog gjeld, sammen medprosjektgruppafor å diskuteresikring av husleiebetaling. Etterdettemøte bestemte vi ossfor å prøveut to forsjellige frivillige løsninger, for trekk av husleie, for personersomvi haroppfølgingpå. 1. Frivillig trekki bank, hvor enbestemtsumblir overført egensperrakont, som fasteutgifter til husleie blir trukketfra. Detteer engodavtalesålengebruker ønskerog er i standtil å betalehusleie,menavtalenkansiesoppav brukerdersom hanselvønskerdet. 2. Frivillig husleietrekkgjennomfolketrygdeloven 22.6, somer ensikreremetode for åsikre betalingav husleie. Avtalenforvaltesav Nav forvaltning Harstadetter at brukerharskrevetunderpåavtale.denneavtalenkanogsåsiesopp,menbruker mådaselvkontaktenav forvaltning Harstad,noesomikke er like enkeltsomå gå i sin lokalebank.to brukereharsålangt gått medpå, og harønskeom å prøveut dennefrivillige ordningeni 2010.Førstebrukerhar søktom denneløsningenden Prosjektgruppaønskerå hastor fokuspå betaling av husleiedanamsmannensier noeomat 90 % av desommisterboligen sin skyldesmanglendebetaling,og 95% av de90%har trygdeytelserfra Nav. Målgruppe: Personersomtrengeroppfølgingi.f.t detå bo. Personersomhartatt tak i rusproblemat ikken, mensomtrengerhjelp til å organisere/ struktureredettegjennom I.P.og ansvarsgruppe. Personersomkommerfra fengselog rusbehandlingsomønskerdennehjelpen. Vi harsålangti år hatttre deltageresomharboddi enav avklaringsboligenepåjarlegården. 1. A) Flyttet inn etteroppholdpåvestmo behandlingssenter ettersøknadfra oppfølgerpånav, mann34 år, haddeikke egenbolig når hankom fra behandling,deltattpådetilbud vi harift oppfølgingi bolig, deltarogsåsom brukerrepresentant i prosjektet,har ansvarsgruppemøterhver 3. mndog har individuell plan,sliter medstrukturog ønskerå væretilknyttet prosjektetfram til sommeren.har søktkommunalbolig, og fikk tildelt bolig Starter medflytt ing og opppussingsammenmedsnekkergrupprpåjarlegårdeni uke 50. Har betalingsavtalemedfasttrekk av husleiei bank. 2. PersonB) Flyttet inn etteroppholdi fengseli 9 mnd, ettersøknadfra oppfølger Nav, 19 år gammelmann,haddeingenegenbolig når hanble løslatt,store utfordringermedrusog kriminalitet, menhaddeet stort ønskeom tett

3 oppfølginggjennom detteprosjektet,deltok pådettilbudetvi har i to mnd, menklarteikke å værei målgruppenpgatilbakefall i forhold til rusog 3. kriminalitet. Tildelt krise leilighet i kommunenetterutflytting fra Jarlegården, prosjektlederharfortsattkontakt medpersonen,haner pr. DD til rusbahandlingpåvestmo behandlingssenter, skal overføresfengseletter opphold, og viderei rusbehandlingettersoning.personenharansvarsgruppe rundt seg,hartilbud om IP. 4. PersonC) En mannpå32 år somvi harhattkontaktmed i flereår,store utfordringerift rusmisbruk,samlivsbrudd,barnevernssak, datter4 år flyt tet i fosterhjem,haddekommunalbolig i samarbeidskommuneninderøy, gjennomførte8 ukersoppholdpåvestmo behandlingssenter, flyttet fra Inderøy kommuneog inn i enav boligenepå Jarlegårdenetteregeninteresse,og har boddtil ossi tre uker.deltar i arbeidsgruppeog haret ønskeom å bo på Jarlegårdentil videreføringrusbehandlingpåtyreli om caet år.hanhar ansvarsgruppeog skaljobbemedip. Vi harogsåenfjerdepersonsom søkerom plassi prosjektet,somskalflytte inn når deltager A), får tildelt kommunalbolig. Metode: Prøveut et samarbeidmellom bruker,kirkenssosialt jenestev/ Jarlegårdenoppfølgings senterogoffentlige hvor brukermedvirkninger i fokus. Deltagerermedog får bestemmehvordanbolig-forhold og utemiljørundtboligenkan tilretteleggesog få væremedå gjøredennejobbensammenmedandre. Deltagerenstarterå bo i enrehabiliteringsbolig påjarlegårdenoppf.s.deltari ei arbeidsgruppehvor dennepersonenfår væremedå pusseoppog klargjøreen kommunalbolig som han/hun kanflytte inn i nårdenstårferdig. I denperioden personenbor påjarlegården, før innflytting i kommunalbolig, forplikter han/hunseg til å rydde opp i økonomi/restanser,nedbetalingsplan,helseproblemat ikk, nettverk mm, gjennom IPogeiansvarsgruppe. Når denretteboligener påplassog personenhardeltattaktivt medå pusse og klargjøreboligen, kandeltagerenflytte inn i dennekommunalbolig medtilsyn av kommunenog Jarlegården. Gjennom avklaring av økonomisikring,gjeldsordning,ruskontrollog godt nettverkarbeid,hasom mål om at brukerkankjøpeegenbolig, gjennom finansiering/ lån fra kommune/husbank.etter flytting til egeneid bolig, harpersonenfortsatt tilgangpåboligoppfølgingog detoffentlige og frivillige nettverketdersomdetteer ønskelig. Delta i kognitiv gruppefor å bli bedrebevistpåhandlinger,egnetankerog konsekvenser. Erfaringer sålangt med metoden: Vi har ikke kommetsålangt somvi ønsketift utprøvingav dennemetoden.tre deltagerehar flyttet inn i enavklaringsboligsidenvi startetprosjektet.alle tre hardeltatti Jarlegårdensine arbeidsgrupper,menbaredenenedeltagerenharhatt et ønskeom å flytte viderei en kommunalbolig. ArbeidsgruppasammenmedpersonA), skalværemedinn og pusseopp leilighetensom beskreveti metodenfør innflytting i uke50. PersonA) Hanharjobbetaktivt ift sitt nettverk,harstartetnedbetalingav restansepåtidligereubetalthusleietil kommunen, hanharpåbegyntsamarbeidmedøkonomiskrådgiverpånav, jobberaktivt medsitt tidligere rusproblem, deltarpåkognitiv gruppei et samarbeidmellom Jarlegårdenog Furuskogen

4 v.g.s.,hanhar søktkommunalbolig, vi harværtmedpåtre møtermedboligkontoretift at dennebrukerenønskerå få tildelt entrygg kommunal bolig. Kommunenhar ikke klart å finne denretteboligensålangt og deltagervelgerå bo på Jarlegårdentil denneboligen er påplass.vi serat prosessenmedå finne denretteboligentar lengretid ennvi haddehåpetpå,dakommunenhar fått størrepresspå tilgjengeligeboliger de sisteårene.vi er i tett dialogmedboligkontoreti forhold til denneutfordringen,og at vi er helt avhengigav tilgjengeligeboliger dersom vi skal få erfaringermedog klareå prøveut modellenslik som vi ønsketden.( Dettehar nåordnetsegog hanflytter inn i løpetav uke51) Erfaringer så langt med metoden: Vi har ikke kommetsålangt somvi ønsketift utprøvingav dennemetoden.tre deltagerehar flyttet inn i enavklaringsboligsidenvi startetprosjektet.alle tre hardeltatti Jarlegårdensine arbeidsgrupper,menbaredenenedeltagerenharhattet ønskeom å flytte viderei en kommunalbolig. ArbeidsgruppasammenmedpersonA), skalværemedinn og pusseopp leilighetensom beskreveti metodenfør innflytting i uke50. PersonA) Hanharjobbetaktivt ift sitt nettverk,harstartetnedbetalingav restansepåtidligereubetalthusleietil kommunen, hanharpåbegyntsamarbeidmedøkonomiskrådgiverpånav, jobberaktivt medsitt tidligere rusproblem, deltarpåkognitiv gruppei et samarbeidmellom Jarlegårdenog Furuskogen v.g.s.,hanharsøktkommunal bolig, vi harværtmedpåtre møtermedboligkontoretift at dennebrukerenønskerå få tildelt entrygg kommunal bolig. Kommunenhar ikke klart å finne denretteboligensålangtog deltagervelgerå bo på Jarlegårdentil denneboligen er påplass.vi serat prosessenmedå finne denretteboligentar lengretid ennvi haddehåpetpå,dakommunenhar fått størrepresspå tilgjengeligeboliger de sisteårene.vi er i tett dialogmedboligkontoreti forhold til denneutfordringen,og at vi er helt avhengig av tilgjengeligeboliger dersom vi skal få erfaringermedog klareå prøveut modellenslik som vi ønsketden.( Dettehar nåordnetsegog hanflytter inn i løpetav uke51) Ukeplan: Deltagernesom er medi prosjektetharei felles utfordring ift struktur påhverdagen.vi har innført fredagsmøterfor deto deltagernesom bor i avklaringsboligene.vi gårgjennom den ukensom vi er ferdig medog skriverukeplanfor nesteuke.beggebeboernesittersammen medenav osspåjarlegården, fyller inn dagfor daghvasom skalgjøresnesteukeog hvade skaljobbevideremed.dettefor å bevisstgjøredeltagernepåhverdagsstrukturog hjelpedem til å huskeavtalerog møter.de får ogsåoppgavermedvaskav fellesområdertil leilighetene. De blir ogsåutfordretpånettverkog frit id pådissemøtene.det blir ogsåplanlagtaktiviteter somdeønskerå benyttesegav, somer et tilbud for deltagernesom bor påjarlegården. Faddere: Vi har ogsåjobbetmedat dendeltageren(a) somharboddlengstpåjarlegårdenhar fungert somenfadderfor deltager(c), som harhattutfordringermeddenvanskeligeovergangenfra Vestmo behandlingssenter og hjemtil ny leilighet påjarlegården.de lagernoenfelles måltider, hjelp til vekking påmorgenenog hargått påkino sammen.vi ønskerat vi skalfå til dennemodellenmedbruk av fadder,vi serat i dettetilfellet var detnaturligå brukemodellen, dadeltagera) ønsketdetselv.vi måvurderefra deltagertil deltagerom detteskalbli ei fast ordning.eldstedeltakerpåhuset må selvværemedå bestemmeom haner klar for denne rollen.

5 Brukermedvirkning: Vi harhattstort fokuspåbrukermedvirkningdetteåret.persona) deltari prosjektgruppa,har deltatt påto konferanserfor bidramedsineerfaringer,hanharkommetmedsinemeningerift innhold i oppfølgingenog vi har storfokus påat deltagerneskalbestemmeframgangenift hva deønskerå deltapå,og framdrift ift videreløp. Vi serat målgruppenhar storeutfordringerog sliter påenrekkerisikofaktorer.pregetav endårlig oppvekst,foreldremedrusog psykiske problemer,dårlig skolemestring,tidlig kontaktmedalkoholog annenrus,tobakkog kriminalitet. Det er viktig at deblir ivaretattog gitt tryggerammerift oppfølgingog videreføringtil egneboliger. Al le deltagerneharansvarsgruppeog benyttersegav individuell plan. Vi harikke fått utprøvdmodellenift brukermedvirkningved innflytting i kommunalbolig. Vi harnå, fått svarom at brukera) har fått tildelt kommunalbolig, og kommertil å prøveut modellenmedoppussingav bolig nårleilighetener klar for innflytting. DeltagerA) hartakketnei til ledigeboliger som ikke deltagerharvurdertsomtrygg og god bolig. Dett er ogsåbrukermedvirkning,dabrukerer medå bestemmehvilken bolig hanmener er denrette. Frivillige: Deltageresombor i avklaringsboligeneharbenyttetsegav defrivillige vi hartilknyttet Jarlegården.Vi er fortsatti enutprøvingsprosseshvordanvi kanknytte frivillige direktemot beboernepåjarlegården.vi ønsker å rekruttereenfrivillig som jobberspesieltmot økonomi for deto beboernei leilighetene,menogsåfor andredeltagerepåjarlegården.økonomier ei storutfordringfor deltagerne,menogsåfor oss hjelperne,derforønskervi å settedettesom prioriteringfor Fritidstilbud: Deltagernehar mulighettil å benyttesegav detfritidstilbudetsomer påjarlegården.på torsdagerarrangerervi ogsået frit idstilbud etterdeltakernesønske,deflesteaktiviteterer friluftsliv, kulturelleaktivit eter,turerm.m. Dersomdeltagerneharinteressersom deønskerå prøve,tar vi kontaktmedlag og foreningerfor å prøveå inkluderedeltagerne. PåJarlegårdensamarbeidervi medfrivillige grupper(jegerog fisk, Sporbryter Sledehundklubbog RødeKors), hvor deltagernekanværemedpåfrit idstilbud. Målet er å finne interesserfor hver enkeldeltager,og væremedå koble demoppi mot lag og foreninger. Utarbeidet skjema for bruk ved innflytting i leilighet: KVALITETSIKRING V/ INNFLYTTING I BOLIG Prosjektlederhar sammenmedprosjektgruppalagetet egentskjemafor å kvalitetsikre innflyttingen,slik at deltagernei prosjektethar alt påplassnårhan/hunflytter inn i en

6 avklaringsbolig. Deltagernei prosjektgruppaharet ønskeom å brukedette skjemaetfor alle i kommunen,somer i kontaktmedbrukeresomflyt ter in i kommunalbolig, og somharsamme utfordringersommålgruppenfor detteprosjektet. Navn: Adresse: Telefon nr: Krav før utdeling av nøkkel: Husleieavtaleunderskrevet av leier og utleier Flyttemelding levert Manuelt eller elektronisk Bostøtteskjema levert, transportering av bostøttetil utleier. Godtar samarbeidmellom de ulike samarbeidspartnernei kommunen. Betaling via autogiro gjennomavtale med bank. Tilbud etter innflytting i bolig: Ønsker du bistand i forhold til flytting Skattekort/ Bestille pin koder fra skatteetaten Melde feil og mangler ved innflyting Les av strøm v/ innflytting, varsle NTE om ønskeom varsel om avlesing Via SMS til din mobil Ønsker du boveiledning JA NEI Trenger du økonomiskveiledningdaglig økonomi og gjeld Ja Nei Trenger du bistand ifm helsemessigeplager og trenger bistand fra pleie Og omsorg JA Nei (Henvisningtil tildelingskontoret, pleieomsorg) Ønsker du fritidskontakt gjennomkommune/rødekors Ja Nei Ønsker du kontakt med Nav Med hilsen Prosjektleder: Arve Vatn

7

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7 Register: Side 1 Register: Side 2 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 3 1.1 Formål, visjon og kjerneverdier Side 3 1.2 Styrets sammensetning Side 4 2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 30.11.2010 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 Kort rapport for de sosiale gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 9 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert: RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg:

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport

BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport BASIS ARENDAL 2009-2010 Årsrapport BASIS Arendal Innledning: Arendal kommune har de siste årene arbeidet for å øke fokuset på det boligsosiale arbeidet, og dette er forankret gjennom politiske og administrative

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 2008-2011 Avslutningsrapport.

Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 2008-2011 Avslutningsrapport. Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 2008-2011 Avslutningsrapport. Arne Dalene, februar 2011. INNHOLDSFORTEGNELSE ORGANISERING Innledning Samarbeidsavtalen Lokal organisering Styringsgruppe

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Filadelfia Omsorgssenter

Filadelfia Omsorgssenter Informasjonsmagasin Filadelfia Filadelfia er en selvstendig pinsemenighet i Kristiansand med 1500 medlemmer. Totalt 98 ansatte ved årsskiftet, inkludert datterselskap. Herav 31 i Filadelfia og 67 fordelt

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

På egne ben. Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06.

På egne ben. Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06. 2012/07 På egne ben Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06.12 Rapport fra prosjektgruppa Solvor Johanne Lilleøen Prosjektleder

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,-

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID Omelett 70,- Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- Tilrettelagt Fritid i Drammen kommune Vi bistår barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2009

Årsrapport indviduell plan 2009 Vedtak / saksbehandling i 2009 Det ble i løpet av 2009 fattet ca 30 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 80 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer