Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Saken gjelder: Dagens budsjettfordelingsmodell ble vedtatt av styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2009 og implementert med virkning for budsjettfordelingen i Den interne budsjettfordelingsmodellen og de overordnede økonomistyringsprinsippene som ligger i denne har nå virket ved UiS i 5 år, og universitetsdirektøren signaliserte gjennom styresak US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 behov for å evaluere modellen og virkningene av denne, jf pkt 9 i vedtaket: «Styret ber universitetsdirektøren iverksette en evaluering av den interne budsjettfordelingsmodellen, samt andre relevante deler av den overordnede økonomistyringa ved UiS» Universitetsdirektøren nedsatte høsten 2014 en intern arbeidsgruppe som fikk i oppgave å foreta en evaluering av budsjettfordelingsmodellen, og eventuelt foreslå forbedringer og justeringer av denne. I denne saken legger universitetsdirektøren fram arbeidsgruppens innstilling og ber styret vedta de prinsipper og forslag som foreløpig framkommer her. Forslag til vedtak: Styret tar arbeidsgruppens innstilling og universitetsdirektørens vurdering til etterretning, og ber universitetsdirektøren gjennomføre de endringer og justeringer som foreslås. Universitetsdirektørens bes snarest å iverksette nødvendig forarbeid for at de gjenstående modelljusteringer kan implementeres i modellen. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell Bakgrunn Dagens budsjettfordelingsmodell ble vedtatt av UiS-styret høsten 2009 og implementert med virkning første gang for budsjettfordelingen i Den interne budsjettfordelingsmodellen og de overordnede økonomistyringsprinsippene som ligger i denne har nå virket ved UiS i 5 år, og universitetsdirektøren signaliserte gjennom styresak US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 behov for å evaluere modellen og virkningene av denne, jf pkt 9 i vedtaket: «Styret ber universitetsdirektøren iverksette en evaluering av den interne budsjettfordelingsmodellen, samt andre relevante deler av den overordnede økonomistyringa ved UiS» Universitetsdirektøren nedsatte høsten 2014 en intern arbeidsgruppe som fikk i oppgave å foreta en evaluering av budsjettfordelingsmodellen, og eventuelt foreslå forbedringer og justeringer av denne. I denne saken legger universitetsdirektøren fram arbeidsgruppens innstilling og ber styret vedta de prinsipper og forslag som foreløpig framkommer her. Arbeidsgruppen har hatt kort tid til å gjennomføre dette arbeidet, og derfor er det fortsatt en del arbeid som gjenstår før alle foreslåtte justeringer kan implementeres i modellen. Universitetsdirektøren vil følge opp dette videre gjennom budsjettarbeidet for 2016, og eventuelt 2017 hvis nødvendig. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Einar Marnburg, dekan SV og leder av arbeidsgruppen Joan S. Rongen, seniorrådgiver SV Elaine Munthe, dekan HUM Odd Folke Topland, fakultetsdirektør HUM Bjørn Hjertager, prodekan for forskning TN Heidi Eie Svendsen, seniorrådgiver TN Karstein Bernt Dalaker, seniorrådgiver AM Ingrid Eggenfellner, seniorkonsulent IT-avdelingen Amund Thomassen, StOr-leder Sekretariat for arbeidsgruppen: Martin Tjelta, fungerende økonomi- og virksomhetsdirektør Ellen H. Netland, seniorrådgiver AØV Mandat I universitetsdirektørens oppnevningsbrev av , ble arbeidsgruppen gitt følgende mandat: Evaluering av intern budsjettfordelingsmodell Styret vedtok den eksisterende budsjettfordelingsmodellen i 2009, med virkning fra og med fordelingen i Det betyr at modellen og de økonomistyringsprinsipper som er innbakt i denne nå har virket i 5 år. Uansett hvilken modell og hvilke prinsipper som legges til grunn for institusjonens ressursfordeling, så har budsjettfordelingsmodellen noen ulemper og noen fordeler. Universitetsdirektøren mener derfor det nå er riktig å evaluere den eksisterende modellen, herunder å kartlegge hvilke faktiske konsekvenser modellen har hatt på budsjettutviklingen ved de ulike enhetene, og hvorvidt de strategiske intensjoner og mål som lå til grunn ved innføring av modellen er oppfylt. Universitetsdirektøren vil derfor nedsette et arbeidsutvalg høsten 2014, som får i oppgave å gjennomgå budsjettfordelingen og eventuelt andre relevante deler av økonomistyringen ved UiS. 2

3 Noen konkrete momenter var trukket fram i oppnevningsbrevet: Bør strategiske tiltak ha en større budsjettkomponent sentralt Vurdere tiltak som gir insentiver for samarbeid på tvers. Er det behov for å gjøre justeringer i prinsippet om videreføring av under- og overforbruk ved fakultetene, herunder innføre reguleringer for videreføring av samt retningslinjer for hvordan en skal forvalte eventuelle oppsparte (akkumulerte) midler. Bør det gjøres noe med ansvars- og arbeidsdelingen ifht å planlegge, finansiere og gjennomføre investeringer i vitenskapelig utstyr, IT-utstyr og annen infrastruktur. Bør en endre ordningen med at husleie settes av og håndteres sentralt Bør en vurdere å legge stillingsopprettelser, med finansiering, sentralt Arbeidsgruppen står fritt til å fremme andre momenter. Evaluering Dagens budsjettfordelingsmodell ble innført i 2009, i en kontekst der UiS både var i en sterk vekstfase og der en samtidig hadde en økonomisk situasjon som tilsa at det i større grad enn tidligere var behov for omstilling og økonomisk styring og kontroll av virksomheten. Det var behov for større kontroll, åpenhet og forutsigbarhet i plan- og budsjettarbeidet for å kunne ta rasjonelle økonomiske valg både på kort og lang sikt. Med dette som grunnlag kom en gjennom arbeidet fram til en intern budsjettfordelingsmodell som i hovedtrekk nedfører prinsippene i den statlige finansieringsmodellen ved at den omfatter; (i) produksjonsinsentiver som gir fokus på effektiv ressursbruk (ii) basiskomponent som sikrer stabilitet og forutsigbarhet (iii) strategikomponent som gir rom for satsinger og investeringer for videre utvikling Styret fastsetter på grunnlag av modellen den interne budsjettfordelingen som rammetildelinger på overordnet nivå (fakultetsnivå), og det har vært anbefalt å følge hovedprinsippene i fordelingsmodellen også ved den videre fordelingen på institutt- og avdelingsnivå. Prinsippet om at størstedelen av bevilgningen fra staten blir fordelt som rammetildeling til fakulteter, museum og administrative enheter, har altså vært et viktig strategisk prinsipp ved UiS, både før og etter 2009, og tanken har vært at autonome fakulteter er best egnet til å sikre effektiv utnyttelse av ressursene og således bidra til utviklingen av virksomheten i tråd med institusjonens strategi. Enhver valgt styringsmodell vil imidlertid være beheftet med både sterke og svake egenskaper, og det er viktig at modeller tilpasses den situasjonen institusjonen står i, og de strategier institusjonen forfølger til enhver tid. De egenskapene ved dagens budsjettfordelingsmodell som har vært ansett som sterke, er prinsippene om åpenhet og forutsigbarhet, og prinsippet om at oppnådde resultater skal gi tydelig budsjetteffekt også på lavere nivå (institutter og fagmiljø) og for administrativt støtteapparat. Forutsigbarheten i budsjettmodellen har også gjort det praktisk mulig å utarbeide langsiktige (treårige) prognoser på alle nivå i organisasjonen, og dermed også bidratt til mer langsiktighet i virksomhetsplanleggingen. Det kan også trekkes fram som positivt at modellen er enkel å håndtere administrativt, og budsjettprosessen internt er relativt kostnadseffektiv. Det har også vært påpekt noen svakheter med budsjettfordelingsmodellen. Blant annet at modellen, i praksis, blir fortolket og brukt for mekanisk, særlig i budsjettfordelingen internt på fakultetene. Styrene, både universitetsstyret og fakultetsstyrene, har opplevd å ha (for) lite rom for strategisk fordeling og omfordeling. Det kan også innvendes at relativt sterke produksjonsinsentiver kan hemme ivaretakelsen av strategisk viktige utdanninger og forskningsområder som (ennå) ikke produserer store nok volum. Universitetsdirektører vil likevel mene at det er rimelig å si at dagens modell, med mer gjennomsiktige og konsistente budsjettprinsipper, langt på vei har gitt de resultater som en ønsket og kunne forvente da den ble innført i 2009, men modellen har sine begrensninger. Universitetsdirektøren følger derfor 3

4 arbeidsgruppen på de forslag til endringer og justeringer som kan bedre økonomistyringa ved UiS, i den økonomiske situasjonen og med de framtidsutsiktene universitetet nå står overfor. Basisdimensjonering Ved innføringen av modellen i 2009, ble det uttrykt behov for i etterkant å foreta et dimensjoneringsarbeid som omfatter alle enheter ved UiS. Dette for å forhindre at modellen bidrar til sementering av urimelige og historisk betingede skjevheter i finansieringen av enheter og aktiviteter ved institusjonen. Et slikt redimensjoneringsarbeid er til nå ikke blitt gjennomført. Som vist i rapporten fra arbeidsgruppen, har prinsippene som ligger i budsjettfordelingsmodellen i seg selv bidratt til noe utjevning av basisfinansieringen. Arbeidsgruppen ser imidlertid at det fortsatt kan være argumenter for å gjennomføre et gjennomgående dimensjoneringsarbeid dvs. en «nullstilling» av basis for alle enheter. En slik gjennomgang vil i såfall kreve at det foretas kartlegging av behov, fastsetting av prinsipper og kriterier for dimensjonering, samt synliggjøring av mål/prioriteringer i forkant. Universitetsdirektøren ser at det kan være fornuftig å foreta en slik gjennomgang, men vurderer at dette spørsmålet bør gjennomgås på nytt i etterkant av fusjonen mellom UiS og HSH. Forslag til endringer Som det framgår av redegjørelsen i innstillingen, vurderer arbeidsgruppen at dagens budsjettfordelingsmodell i stor grad har fungert i samsvar med det som var formålet ved innføringen i Arbeidsgruppen foreslår derfor at hovedstrukturen og prinsippene i eksisterende modell videreføres som i dag. Universitetsdirektøren er enig i dette. Arbeidsgruppen fremmer i tillegg noen konkrete forslag til endringer og justeringer som i praksis kan implementeres fra og med budsjettfordelingen for 2016: (i) Glattingseffekten i resultatkomponenten foreslås redusert fra 4 årig til 2 årig produksjonsgjennomsnitt for å stimulere til raskere tilpasning til årlige resultatsvingninger. (ii) Den resultatbaserte omfordelingen av forskningsresultater (RBO), som er knyttet til avlagte doktorgrader samt tildelinger fra NFR og EU, omgjøres i den interne budsjettfordelingen fra å bli håndtert som en ren resultatkomponent til å håndteres som en strategikomponent. (iii) Formidlingskomponenten i resultatdelen videreføres foreløpig som i dag, men det bør foretas en særskilt vurdering av innretning og hensiktsmessighet av en slik komponent. (iv) Arbeidsgruppen foreslår å begrense fagenhetenes adgang til å videreføre regnskapsmessige underforbruk fra et budsjettår til et annet (max 70% av et års overskudd). I tillegg foreslår arbeidsgruppen å innføre et tak på hvor store midler fagenhetene samlet kan akkumulere (10% av årsbudsjett) (v) Insentivordning med tilbakeføring av prosjektoverskudd til enhetene endres fra 100 % til 80 %, men med fortsatt årlig evaluering av ordningen Som kjent har regjeringen nylig lagt fram en egen stortingsmelding som omhandler strukturendringer i UHsektoren, der blant annet finansieringsmodellen i sektoren er gjenstand for endringer. UiS har som følge av dette startet arbeidet med å forberede en fusjon med HSH. Dette er begge forhold som naturligvis vil måtte ha innvirkning på økonomistyringa ved UiS. Arbeidsgruppen understreker i denne sammenheng at den interne modellen må ha en struktur som gjør det mulig å integrere HSH i framtidige budsjettfordelinger når fusjonen er en realitet. Når styret nå inviteres til å vedta endringer i budsjettfordelingsmodell og prinsipper, så mener universitetsdirektøren at det må tas noen forbehold om at vesentlige rammebetingelser kan komme til å endre seg ganske raskt: 4

5 (vi) (vii) De endringer som måtte komme i den statlige finansieringsmodellen implementeres i den interne budsjettfordelingsmodellen dersom dette er i tråd med UiS sine strategiske behov. UiS sin interne fordelingsmodell kan legges til grunn ved budsjettfordelingen for 2016 som omfatter den fusjonerte institusjonen UiS HSH Videre foreslår arbeidsgruppen at det i budsjettfordelingen i større grad tas høyde for «faste forpliktelser» som er av en slik type at de kan sies å være et «institusjonelt» ansvar å ivareta. Konkret foreslår arbeidsgruppen at noen budsjettelementer i basiskomponenten skilles ut og synliggjøres i større grad enn nå. Dette kan for eksempel omfatte: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Infrastruktur og utstyrsinvesteringer, herunder IKT Eksamenskostnader (og andre fellesfunksjoner og tjenester) Særlige forhold ved enkelte utdanninger, f.eks: a. praksiskostnader knyttet til lærer og helsefagutdanningene, og andre utdanninger som har praksis. b. laboratorievirksomhet knyttet til ingeniørutdanningene og andre utdanninger som krever særskilte laboratoriefasiliteter. Lokaler, drift og vedlikehold (utenom husleie og energi) Husleie og energi (videreføres i modellen som nå) Arbeidsgruppen presiserer at det på noen av disse områdene må foretas et arbeid i forkant med å utforme og avklare de prinsipper og kriterier som bør legges til grunn for å beregne og definere rimelige normer og beløp som skal bakes inn i budsjettfordelingsmodellen. Arbeidsgruppen er videre av den oppfatning at slikt forarbeid ikke nødvendigvis trenger å være veldig tidkrevende å gjennomføre, og det er derfor viktig at universitetsdirektøren raskt igangsetter relevante prosesser slik at foreslåtte endringer i budsjettfordelingen kan implementeres fra budsjettet i Universitetsdirektøren støtter også disse forslagene. Universitetsdirektørens vurdering Arbeidsgruppen har etter universitetsdirektørens vurdering valgt å fokusere på de vesentligste elementene i mandatet og vurderer at alle de forslag til prinsippendringer og praktiske justeringer som foreslås gjennomført allerede i 2016 bør implementeres. De øvrige punktene må vurderes nærmere når resultatet av forarbeidet foreligger. Herunder må det vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å synliggjøre de elementene som omhandler praksis og laboratoriebehov knyttet til særskilte utdanninger. Slik universitetsdirektøren ser det har arbeidsgruppen svart på det mandatet de er gitt, og med de endringer som foreslås vil følgende oppnås: En øker rommet for strategisk styring i budsjettfordelingen: a. Ved å gjøre om RBO til strategikomponent. Både universitetsstyret så vel som fakultetsstyrene vil kunne gi sterkere føringer på strategiske prioritering i fordelingen. b. Ved å inndra 30 % av årsoverskudd (mer hvis akk over 10%) til sentral refordeling c. Ved å inndra 20 % av prosjektoverskudd (virksomhetskapital) til sentral refordeling d. Ved å flytte større strategisk budsjettansvar fra institutt til fakultetsnivået. Det foreslås tiltak for å stimulere til samarbeid på tvers Universitetsdirektøren er enig i at samarbeid på tvers best oppnås ved organisatorisk styring, koordinering og tilrettelegging, og ikke ved økonomiske insentiver og «modellmekanikk». 5

6 Det foreslås prinsipper for hvordan en bedre kan sikre arbeids- og ansvarsdeling (mellom institusjon og fakultet) i forhold til infrastruktur og utstyrsinvesteringer Universitetsdirektøren mener arbeidsgruppens forslag er gode, men innser at det kreves noe mer forarbeid og konkrete avklaringer før det prinsipielle i forslagene kan operasjonaliseres. Forslag til vedtak: Styret tar arbeidsgruppens innstilling og universitetsdirektørens vurdering til etterretning, og ber universitetsdirektøren gjennomføre de endringer og justeringer som foreslås. Universitetsdirektørens bes snarest å iverksette nødvendig forarbeid for at de gjenstående modelljusteringer kan implementeres i modellen. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Martin Tjelta fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandlere: Martin Tjelta Ellen H. Netland Vedlegg: 1. Innstilling fra arbeidsgruppen 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 14/17 Orientering om arbeidet med revisjon av budsjettfordelingsmodellen ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02612-4 Saksansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Styret ser imidlertid at enkelte elementer i det foreliggende forslaget bør tas ut eller implementeres på et senere tidspunkt:

Styret ser imidlertid at enkelte elementer i det foreliggende forslaget bør tas ut eller implementeres på et senere tidspunkt: Universitetet i Stavanger Styret US 99/09 Forslag til ny intern modell for fordeling av statlig finansiering (budsjettfordelingsmodell) ved UiS (ephortesak 2009/3386) Saken gjelder Eksisterende modell

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 102/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 15/05990-34 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.12.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 78/16 Videre arbeid med organisasjonsutvikling Saksnr: 15/05990-18 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektørr Møtedag: 04.10.2016

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Fakultetsstyret 10.mai Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Fakultetsstyret 10.mai Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Fakultetsstyret 10.mai 2016 Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Bakgrunn Fakultetsstyret vedtok i møte 15.september 2015 en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen. Presentert i Lederforum

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 96/14 Justert fordeling av statlig finansiering 2015 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-og virksomhetsdirektør Møtedag: 26.11.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 08/16 Endelig fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-34 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan

Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan Innledning Det er gjennomført et godt og tillitsvekkende utredningsarbeid. En budsjettfordelingsmodell bør legge til rette for at høgskolen når strategiske mål,

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/17 Årsoppgjør 2016 Saksnr: 17/01057 Saksansvarlig: Gro Ellen Mathiesen, dekan Møtedag: 14.02.2017 Informasjonsansvarlig: Gro Ellen Mathiesen, dekan

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Foreløpig fordeling status

Foreløpig fordeling status Foreløpig fordeling 2018 - status Rektormøtet 29. mai 2017 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 30.05.2017 Budsjettprosessen for 2018 I. Budsjettinnspill kommet

Detaljer

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM)

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Arbeidsgruppa for ny RFM v/roar Tobro Kopi til: Fra: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Dette dokumentet er godkjent elektronisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Orientering på økonomiområdet. Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB

Orientering på økonomiområdet. Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB 1 Orientering på økonomiområdet Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB 2 Status økonomi DMF har høyt aktivitetsnivå og vil merforbruke ift bevilgning på driftsrammen.

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Fire alternative modellsimuleringer er vedlagt styresaken, modell A-D. Arbeidet vil bli presentert for styret.

Fire alternative modellsimuleringer er vedlagt styresaken, modell A-D. Arbeidet vil bli presentert for styret. Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyret Med.fak.sak: 2008/6438 Saksbehandler: Runi Sommerstad Oslo, 15. juni 2009 FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL Prinsippene i den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Saksnr: 15/03796-1 Saksansvarlig: Martin

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

Administrativ Organisasjonsutvikling

Administrativ Organisasjonsutvikling University director University of Stavanger uis.no Administrativ Organisasjonsutvikling John Branem Møst 19.03.2015 1 Kvifor? Styret har i sakene 52, 72 og 78/16 fastsett ny fakultetsstruktur for UiS frå

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-303 Tid: 16.09.2014, kl. 12:15 til ca 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

Styreseminar, Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom

Styreseminar, Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom Styreseminar, 23.6.2015 Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom Agenda Introduksjon v/dekan Frode Vartdal (5 min) Formål v/bent Andersen, AFF (15 min) Innledning om temaet v/fakultetsdirektør

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer