HMS-DATABLAD NORM TEC RENS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD NORM TEC RENS"

Transkript

1 HMS-DATABLAD NORM TEC RENS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Anvendelse Leverandør NORM TEC RENS Løsemiddel Norm Tec AS Grubeveien Kongsvinger Telefon: Fax: Produsent Kontaktperson ELMICO A/S Dysterud Gård N-2100 Skarnes Norge Elisabet N.Michelson 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediensnavn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. Etylbenzen % Xn,F R-11, 20 Xylen % Xn R-10, R-38, R-20/21 Metylisobutylketon % F,Xn R-11, R-20, R-36/37, R-66 Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Meget brannfarlig. Irriterer øynen, luftveieneog huden. Farlig ved innånding og hudkontakt. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Innånding Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege.

2 Svelging Hud Øyne Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Gi straks et par glass melk eller fløte, hvis små mengder er svelget. Om større mengder er førtært skal man unngå fett og i stedet gi den skadede vann om han er ved full bevissthet. Kontakt lege. Fremkall IKKE brekning. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Vask straks forurenset hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øyet med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brann- og eksplosionsfarer Brannslukningsmidler Karakteristiske farer Meget brannfarlig Slukkes med pulver, skum eller CO2. Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Dampene kan allerede ved romstemperatur danne eksplosive blandinger med luft. Klær som er fuktet av MIBK utgjør en brannrisiko. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Små spill Suges opp med absorberende materiale og samles opp i rene beholdere før forskriftsmessig håndtering. Forhindre utslipp i avløp. Vær oppmerksom på faren for antenning og eksplosjon. Store spill Kontakt brannvesenet. Ved større spill i vann/avløp kontakt vannverk eller renseanlegg. 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Lagringskategori Beholdere må holdes tett lukket. Ventiler godt. Mekanisk ventilasjon ellerpunktavsug kan trenges. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Dampene er tyngre enn luft og samles ved gulv og i rom med lav takhøyde. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Oppbevares ved temperaturer under 25 C. Lagres som brannfarlig væske.

3 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. Adm norm METYLISOBUTYLKETON mg/m 3, H(01) Xylen mg/m 3, H(01) Etylbenzen mg/m 3, HK(01) Verneutstyr Ventilasjon Åndedrettsvern Arbeidshansker Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.luktgrense ppm Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern hel eller halvmaske. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Bruk vernehansker av: Naturgummi, neopren eller PVC. Bruk flerlagshansker (f.eks. 4H). Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Ingen røyking i arbeidsstedet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Flytende. Farge Fargeløs. Lukt Kommentarer til fysikalske data Opplysningene gjelder den dominerende ingrediens. Løselighetsbeskrivelse Lite oppløselig i vann. Blandbar med alkoholer, eter Løselighetsfaktor (g/100g H2O, C) Kokepunkt ( C, intervall) Smelte/frysepunkt ( C, intervall) -84 Tetthet/egenvekt (g/ml) 0.8 Temperatur ( C): 20 Damptrykk 2 kpa Temperatur ( C): 20 Flammepunkt ( C) 14 Selvantennelsestemp. ( C) >450

4 Eksplosjonsgrense, nedre (%) 1 Eksplosjonsgrense, øvre (%) 8 Fordelingskoeffisient (log Pow) 1, STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Risikoforhold Normalt stabil. Unngå: Varme, gnister, flamme. Kan danne eksplosive blandinger med luft. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler, konsentrert salpetersyre og svovelsyre. Kan skade pakninger, lakkerte og malte flater, beskyttende fettbelegg, materialer av naturgummi og visse syntetiske materialer.kan danne eksplosive peroksyder med Hydrogenperoksyd og salpetersyre. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Toksisk dose, LD 50 Toksisk kons., LC 50 Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Helsefareinformasjon Medisinsk informasjon 2080 mg/kg (oral-rotte) 2000 mg/kg-- (inh-rotte) Kan gi ubehag, svimmelhet, hodepine og ved høye konsentrasjoner bevisstløshet. Kan gi brekninger, magesmerter og førøvrig samme symptomer som ved innånding. Virker avfettende på huden og kan gi hudsprekker og rødhet og ved langvarig eksponering kan gi eksem (ikke-allergisk). Sprut av løsninger i øynene gir sterk svie. Ved høye konsentrasjoner kan reaksjonsevne og hukommelse ta skade, bevisstløshet og evnt nyreskader kan oppstå. Langvarig gjentatt kontakt kan også forårsake nervositet, aptitløshet, stikkninger og bli følelsesløs i armer og ben og evnt varige nerveskader. Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lenger tid kan gi varig hjerneskade. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Økotoksikologiske data Giftig for vannorganismer: Kan allerede ved lavkonsentrasjon og kortvarig eksponering forårsake høy dødelighet eller forgiftning av flere fiskearter og andre vannorganismer. Tilgjengelig miljødata tyder derimot på at kun større lokale utslipp kan utgjøre noen risiko. Lavgiftighet for landlevende pattedyr: Normal håndtering og mindre utslipp bedømmes å ikke utgjøre noen skaderisiko.

5 Bioakkumulering Nedbrytbarhet Bioakkumuleres ikke i vannmiljøer. <10 fisk (beregnet) log Pow: 1,38. Bør ikke komme i kontakt med kommunalt avløpsnett i konsentrasjoner større enn 10g/m 3 Brytes ned relativt raskt av naturlige forekomster av mikroorganismer. Ved spill eller utslipp fordamper mesteparten til atmosfæren der en rask spaltning oppstår. Ved nedtrengning i dypere jordlag vanskeligjøres fordampningen betydelig. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i merkede beholdere for spasialavfall og leveres til godkjent deponeringssted. Ventiler til friskluft. Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Generelt Transportfareseddel TRANSPORTOPPLYSNINGER VEITRANSPORT: UN-nr ADR-klasse 3 ADR-klasse Klasse 3: Meget brannfarlig væske. Klassifiseringskode F1 ADR-emballasjegruppe II ADR-farenr. 33 Meget brannfarlig væske (fl.pkt. under 23 C). ADR-farenr. 33 ADR-etikettnr. 3 Proper shipping name, nasj. UN 1245, Metylisobutylketon 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler

6 Risikosetninger R-11 Meget brannfarlig. R-20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Sikkerhetssetninger S-9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S-25 Unngå kontakt med øynene. S-33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S-42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S-210 Btuk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. YL-gruppe 5 YL-tall, l/m Referanselister Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002). Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE)). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Forklaring til R-setninger i R-11 Meget brannfarlig. R-10 Brannfarlig. R-20/21Farlig ved seksjon 2 innånding og hudkontakt. R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.r-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller spukken hud. Utarbeidet av: Elisabet N. Michelson Dato: Forbehold om ansvar. Informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er derfor ingen garanti for spesielle egenskaper. Det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk.

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S

HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn FORMALIN FH 25/5,5 S Varenr. 96100302, 96100303, 96100304, 96100305, 96100306, 96100310 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Fiber Protector Aerosol Impregnering av tekstiler. Fiber ProTector

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit

HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Benzene ASTM kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 Varenr. 8698 Intern nr. 8698 Bruksområde Leverandør Kontaktperson

Detaljer

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HMS-DATABLAD COLTOSOL F

HMS-DATABLAD COLTOSOL F HMS-DATABLAD COLTOSOL F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson COLTOSOL F Tannfyllingsmateriale. Coltène Whaledent AG Stormyrveien 11F 0672

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vannfast/plastforsterket fugemasse for fliser, fuger 1-8 mm.

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B

Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 08.09.2008 Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B Produkttype: Anvendelsesområde: INJEKSJONSMIDDEL Herder for epoksyprodukter.

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr.: 60810. Trebolit Postboks 8 SE-231 21 Trelleborg Tlf.: +46 (0)410 480 00

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr.: 60810. Trebolit Postboks 8 SE-231 21 Trelleborg Tlf.: +46 (0)410 480 00 HMS-DATABLAD NAVN UTGITT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Side 1 av 7 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Bruksområde: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr.: 60810 Til behandling av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Membranherder/impregnering/primer. Artikkelnummer 3119006000002

Detaljer

Trebolit Asfaltkitt 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTKITT Art.nr.: 60835

Trebolit Asfaltkitt 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTKITT Art.nr.: 60835 HMS-DATABLAD NAVN UTGITT Trebolit Asfaltkitt 2009-06-16 Side 1 av 7 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Bruksområde: Leverandør, navn, adresse og telefonnummer: TREBOLIT ASFALTKITT

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Wheel Protector

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Wheel Protector HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG SVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. A 83 LEVERDØR NØDTELEFON 2 VIKTIGSTE FAREMOMENTER Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 08/04-2003 Kjemikaliets navn WHITE SPIRIT Deklarasjonsnr. 20782 CAS-nr. 64742-82-1 EC-nummer 265-185-4

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MOVIN

SIKKERHETSDATABLAD MOVIN 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr Til Slutt Deklarasjons-nr 35812 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 29.06.2010 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.03.2007 Revisjon 18.04.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Hagmans, Body 500 Bruksområde Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler Artikkelnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produk tnavn Produk tkode P.R. Nr. 66092 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fl

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer