HMS-DATABLAD Prefere 6221

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Prefere 6221"

Transkript

1 Prefere 6221 Revisjonsdato: HMS-DATABLAD Prefere IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Prefere 6221 Varetype Bruksområde Leverandør Kontakt person Polyvinylacetat dispersionslim Lim for møbel- og trevareindustrien Dynea ASA P.O.Box 160, N-2001 Lillestrøm Tel.: Fax: Ingeniør Liv Marthe S. Føllesdal (Dynea ASA) Susanne Carlsen (Nordcoll A/S) Nødtelefon Dynea ASA, Lillestrøm Giftinformasjonssentralen Nordcoll A/S, DK 3490 Kvistgård STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Navn Einecs-nr. CAS-nr Innhold Symbol R-setn. Polyvinylacetat % - - Vand % Vinylacetat <0,1 % F R11 Blanding af <15 ppm T, N R23/24/25, 34 R43, 50/53 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (Einecs nr ) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (Einecs nr ) 3:1 Sammensetningskommentar: Ingredienser som er helsefarlige, er listet i henhold til forskrift om HMS-datablad. Andre ikke helsefare-klassete ingredienser er markert med bindestrek (-). 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs nr ) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs nr ) 3:1: Konsentrasjon 0-0,0015 %: Ikke klassifiseret. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ikke ansett helsefarlig iht. gjeldende regelverk. 1 /5

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt: SYMPTOMER OG VIRKNINGER Kjemikaliet er ikke klasset med hensyn på akutt helseskade. Ved uhell må en likevel begrense eksponeringen og gjennomføre tiltak som beskrevet nedenfor. Ved uhell hvor en er eksponert for større mengder må en være oppmerksom på fare for påvirkninger og skade. GENERELLE RÅD OM FØRSTEHJELP Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Hold den skadede under observasjon. Om nødvendig kontakt sykehus, lege, AMK-sentral (tlf: 113) eller giftinformasjonssentralen (tlf: ) for særskilt råd. Vis til HMS-datablad for kjemikaliet. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt sideleie. Ved åndedrettsstans/hjertestans: Start gjenoppliving. Innånding: Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved tegn på irritasjon i luftveiene med hoste eller pustevansker, holdes den skadede i halvt sittende stilling. Svelging: Dersom vedkommende er våken, gi vann eller annen drikke for å skylle munnen og fortynne svelget kjemikalie. Dersom brekninger inntreffer hold hodet lavt slik at ikke luftveiene blokkeres og for å hindre at kjemikaliet kommer i lungene (aspireres). Kontakt lege/sykehus/amk-sentral for videre behandling eller transport til sykehus. Ta transport till sjukhus. Ta direkte kontakt med giftinformasjonssentralen for råd om eventuell annen behandling på stedet. Hud: Vask huden med såpe og vann. Ved tegn på skade/irritasjon av huden kontaktes lege/sykehus/amk-sentral. Øyne: Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege/sykehus/amk-sentral for videre behandling eller transport til sykehus. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler: Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Brannbekjempelse: Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Faremomenter ved brann: Ikke brannfarlig. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Vernetiltak ved brann: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. Unngå hudkontakt/innånding av støv/damp. Benytt nødvendig verneutstyr. (Se dessuten seksjon 8). 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl: Benytt nødvendig verneutstyr. Se seksjon 8. Miljøbeskyttelse ved søl: Begrens spredning. Sørg for avsperrig av forurenset område. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Opprenskningsmetoder: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i tette beholdere. Flytt beholderne og spyl området med vann. Meld fra til 2 / 5

3 ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. Utherdet harpiks kan deponeres på vanlig fylling. 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk: Unngå søl, hud- og øyekontakt. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruksbeskrivelse: Les og følg produsentens anvisninger. (Se f.eks. teknisk datablad.) Forholdsregler ved lagring: Hold beholderne tett lukket. Oppbevares: 5-25 C. Lagres frostfritt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTDTYR Navn CAS Nr. STD. Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Vinylacetat AN. 30 mg/m³ Ingredienskommentar: AN = Norske administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361) Prosessforhold: Stasjon for øyeskylling bør finnes nær arbeidssted. Vedrørende prøvetakingsmetoder og analysemetoder, se Arbeidstilsynets bestillingsnr. 450 "Prøvetaking av forurensing i arbeidsatmosfæren". Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig. Åndedrettsvern: Åndedrettsvern skal benyttes dersom luftforurensningen overstiger administrativ norm. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Arbeidshansker: Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Bruk vernehansker av: Polyvinylklorid (PVC). Naturgummi (latex). Neoprengummi. Øyevern: Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Verneklær: Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens: Farge: Lukt: Løselighetsbeskrivelse: Flytende Hvit Mild (eller svak). Eddik Blandbar med vann. Kokepunkt ( C, intervall): 100 Kommentarer til fysikalske data: Relevante ISO-standarder er brukt. 3 / 5

4 Tetthet/egenvekt (g/ml): 1,1 Temperatur ( C): 23 Frysepunkt: ~ 0 C ph, konsentrert løsning: 5,5-6,5 Viskositet (RVT sp. 5/20 rpm): mpas Temperatur ( C): STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Produktet er stabilt ved de angitte håndterings- og oppbevaringsbetingelsene. Risikoforhold: Ikke kjent. Spaltningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Toksisk dosis LD 50: Polyvinyl acetat: >5000 mg/kg (oral-rotte) Vinylacetat: 2920 mg/kg (oral-rotte ) Medisinsk informasjon: VINYLACETAT: Vinylacetat regnes som kreftfremkallende ved eksponering for høye konsentrasjoner over lang tid. Helsefare generelt: Stoffet er en moderat irritant. Produktet er lite helseskadelig. Bare store mengder kan gi helseskader. Innånding: Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Svelging: Kan gi ubehag. Hudkontakt: Langvarig / gjentatt påvirkning kan føre til irritasjon. Øyne: Irriterende. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Økotoksikologiske data: Miljøfareopplysninger: Bioakkumulering: Nedbrytbarhet: Ingrediens: Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk > 500 mg/l OECD203 Bakterietoksisitet EC0 > 1000 mg/l OECD209 Ikke ansett for å være miljøfarlig. Ingen bioakkumulering forventet. Kjemikaliet er langsomt, ikke lett nedbrytbart. POLYVINYLACETAT Økotoksikologiske data Nedbryting: Polyvinylacetatdispersjon: >80% (OECD 302B, reduksjon av DOC) Bionedbrytbarhet. Kemisk syreförbrukning, COD. ~ 0,9 mg/kg 4 / 5

5 (Polyvinylacetat). Akut toxicitet. LC50 96 timmar fisk > 500 mg/l (Polyvinylacetat) 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder: Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/sft og lokale forskrifter. AvfallSklassE: EAK-kode: OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transport: Ikke farlig gods ifølge ADR/RID/IMDG/IATA. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Risikosetninger: VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG. Referanselister: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Statens forurensingstilsyn, Direktoratet for brann- og elsikkerhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Oljedirektoratet, Produktregisteret) fastsatt 16. juli Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (best. nr. 548) av 19. desember 1997 nr.1323, med endringer av 30. juli Forskrift om farlig avfall (Statens forurensingstilsyn) nr. 1817, fastsatt 20. desember ADR/RID 2003; Forskirft av 11. november 2002 om transport av farlig gods på veg og jernbane (Direktoratet fra brann- og elsikkerhet). EU direktiver Stoff-direktivet 67/548. Preparat-direktivet 1999/45/EEC. Sikkerhetsdatabladdirektivet 91/155. Direktiv 2001/58. Direktiv 91/689. Direktiv 94/ ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Forklaring til R-setninger i seksjon 2: R-11 Meget brannfarlig. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R-34 Etsende. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R- 50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Revisjonsdato: Revisjonsnr. / erstatter HMS-DB av dato: Ny Signatur: Susanne Carlsen Brukers anmerkninger Disse opplysningene baserer seg på vår nåværende kunnskap og beskriver bare de sikkerhetsmessige forhold ved bruken av dette produktet. Det gjelder ikke som en garanti for bestemte produktegenskaper. 5 / 5

HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S

HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S HMS-DATABLAD FORMALIN FH 25/5,5 S 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn FORMALIN FH 25/5,5 S Varenr. 96100302, 96100303, 96100304, 96100305, 96100306, 96100310 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD COLTOSOL F

HMS-DATABLAD COLTOSOL F HMS-DATABLAD COLTOSOL F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson COLTOSOL F Tannfyllingsmateriale. Coltène Whaledent AG Stormyrveien 11F 0672

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3

SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 SIKKERHETSDATABLAD CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CARBOLINE SURFACE CLEANER NO. 3 Varenr. 8698 Intern nr. 8698 Bruksområde Leverandør Kontaktperson

Detaljer

HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit

HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit HMS-DATABLAD Benzene ASTM kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Benzene ASTM kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol

HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol HMS-DATABLAD Fiber Protector Aerosol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson Fiber Protector Aerosol Impregnering av tekstiler. Fiber ProTector

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B

Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 08.09.2008 Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B Produkttype: Anvendelsesområde: INJEKSJONSMIDDEL Herder for epoksyprodukter.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 25.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Butyl-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vannfast/plastforsterket fugemasse for fliser, fuger 1-8 mm.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Membranherder/impregnering/primer. Artikkelnummer 3119006000002

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35%

SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35% Formalin E 35% Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.03.2006 Revisjonsdato 10.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

e HMS-Datablad Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad Sist endret: 06.06.08 Intern nr : Erstatter dato: Ny

e HMS-Datablad Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad Sist endret: 06.06.08 Intern nr : Erstatter dato: Ny e HMS-Datablad Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad Sist endret: 06.06.08 Intern nr : Erstatter dato: Ny Litex Støpemasse 1. ANGIVELSE AV STOFFBLANDINGEN OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN PRODUKTTYPE PR-NR

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer